RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria și de înlocuire a deciziilor 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE și 2014/264/UE

28.3.2017 - (13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS)) - *

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Filiz Hyusmenova
(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2016/0821(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0095/2017
Texte depuse :
A8-0095/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria și de înlocuire a deciziilor 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE și 2014/264/UE

(13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (13529/2016),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0518/2016),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere[1],

–  având în vedere articolul 78 litera (c) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0095/2017),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria

Referințe

13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS)

Data consultării PE

13.12.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Filiz Hyusmenova

9.2.2017

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

13.2.2017

Examinare în comisie

23.3.2017

 

 

 

Data adoptării

23.3.2017

 

 

 

Data depunerii

28.3.2017