POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov iz registrov vozil na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem ter nadomestitvi sklepov 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU in 2014/264/EU

28.3.2017 - (13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

Postopek : 2016/0821(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0095/2017
Predložena besedila :
A8-0095/2017
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov iz registrov vozil na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem ter nadomestitvi sklepov 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU in 2014/264/EU

(13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (13529/2016),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0518/2016),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu[1],

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0095/2017),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 210, 6.8.2008, str. 1.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Avtomatizirana izmenjava podatkov o vozilih, registriranih na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem

Referenčni dokumenti

13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS)

Datum posvetovanja z EP

13.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)

9.2.2017

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

13.2.2017

Obravnava v odboru

23.3.2017

 

 

 

Datum sprejetja

23.3.2017

 

 

 

Datum predložitve

28.3.2017