Betänkande - A8-0095/2017Betänkande
A8-0095/2017

BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern, och om ersättande av beslut 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU och 2014/264/EU

28.3.2017 - (13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Filiz Hyusmenova
(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2016/0821(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0095/2017
Ingivna texter :
A8-0095/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern, och om ersättande av beslut 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU och 2014/264/EU

(13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (13529/2016),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0518/2016),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet[1],

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0095/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern

Referensnummer

13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS)

Framläggande för parlamentet

13.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Filiz Hyusmenova

9.2.2017

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

13.2.2017

Behandling i utskott

23.3.2017

 

 

 

Antagande

23.3.2017

 

 

 

Ingivande

28.3.2017