Procedura : 2016/2195(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0096/2017

Teksty złożone :

A8-0096/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.63

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0194

SPRAWOZDANIE     
PDF 811kWORD 60k
28.3.2017
PE 593.968v02-00 A8-0096/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015

(2016/2195(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Miroslav Poche

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015

(2016/2195(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)(4), w szczególności jego art. 4b,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8‑0096/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015

(2016/2195(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)(9), w szczególności jego art. 4b,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8‑0096/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015

(2016/2195(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8‑0096/2017),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie SESAR („Wspólne Przedsięwzięcie”) zostało ustanowione w lutym 2007 r. z myślą o prowadzeniu programu badań z zakresu zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SESAR), który ma na celu unowocześnienie zarządzania ruchem w Europie;

B.  mając na uwadze, że w wyniku przyjęcia rozporządzenia Rady (UE) nr 721/2014 Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 2 wydłużyło czas trwania Wspólnego Przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2024 r.;

C.  mając na uwadze, że projekt SESAR dzieli się na „fazę definicji” (2004–2007) przeprowadzoną przez Eurocontrol, pierwszą „fazę rozwoju” (2008–2016), finansowaną ze środków na okres programowania 2008–2013 i zarządzaną przez Wspólne Przedsięwzięcie oraz „fazę rozmieszczenia” (2014–2020) prowadzoną równolegle do „fazy rozwoju”; mając na uwadze, że faza rozmieszczenia ma zostać prowadzona przez branżę i zainteresowane podmioty w celu utworzenia i wdrażania na dużą skalę nowej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym;

D.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie podjęło autonomiczną działalność w 2007 r.;

E.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie zostało pomyślane jako partnerstwo publiczno-prywatne, którego członkami założycielskimi są Unia i Eurocontrol;

F.  mając na uwadze, że budżet przeznaczony na fazę rozwoju projektu SESAR na lata 2008–2016 wynosi 2 100 000 000 EUR i ma być w równych częściach sfinansowany przez Unię, Eurocontrol oraz uczestniczących w projekcie partnerów publicznych i prywatnych, a budżet przeznaczony na fazę rozmieszczenia programu SESAR 2 na lata 2014–2024, finansowany z programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji („Horyzont 2020”), wynosi 585 000 000 EUR; mając na uwadze, że zgodnie z nowymi umowami członkowskimi w ramach programu „Horyzont 2020” oczekuje się, że wkład Eurocontrol wyniesie ok. 500 000 000 EUR, a wkład innych partnerów z branży lotniczej – ok. 720 700 000 EUR;

G.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie jest zobowiązane do prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych dla pierwszego programu (w latach 2007–2016, finansowanego w ramach unijnego 7PR/TEN-T (SESAR 1)) oraz dla drugiego programu (w latach 2014–2024, finansowanego w ramach unijnego programu „Horyzont 2020” (SESAR 2)) (łącznie „SESAR 2020”);

Uwagi ogólne

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego („sprawozdania Trybunału”) zauważa, że roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  odnotowuje okres przejściowy Wspólnego Przedsięwzięcia i programu rozwoju SESAR z uwagi na fakt, że zamknięcie SESAR 1 miało się zakończyć planowo w 2015 r., jednak działania z zakresu badań i innowacji w obszarze zarządzania ruchem lotniczym wykroczyły poza początkowe ramy finansowe 2007–2013 i przeszły do ram finansowych 2014–2020 w ramach programu „Horyzont 2020”; odnotowuje przejście do programu SESAR 2 i rozpoczęcie wykonywania badań poszukiwawczych i przemysłowych oraz projektów innowacyjnych w ramach SESAR 2020;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  uznaje, że rok 2015 był pierwszym rokiem rzeczywistego przejścia z programu SESAR 1 (finansowanego z 7PR i TEN-T) do SESAR 2 (finansowanego ze środków programu „Horyzont 2020”), ponieważ umowy o udzielenie dotacji w ramach programu „Horyzont 2020” oraz dwustronne umowy z Eurocontrol i branżą lotniczą nie zostały zawarte do końca 2015 r.;

4.  odnotowuje na podstawie sprawozdania z zarządzania budżetem i finansami, że ostateczny budżet SESAR 1 na rok budżetowy 2015 obejmował środki na zobowiązania w wysokości 30 229 774 EUR oraz środki na płatności w wysokości 126 733 842 EUR, natomiast ostateczny budżet SESAR 2020 na rok budżetowy 2015 obejmował środki na zobowiązania w wysokości 51 470 000 EUR oraz środki na płatności w wysokości 10 300 000 EUR;

5.  zauważa na podstawie sprawozdania Trybunału, że stopy wykorzystania środków na zobowiązania i środków na płatności wynosiły odpowiednio 100 % i 82,3 %; podkreśla na podstawie odpowiedzi Wspólnego Przedsięwzięcia, że stopa wykorzystania środków na płatności w wysokości 82,3 % wynikała z dwumiesięcznego opóźnienia w pierwszym programie „Horyzont 2020”, na które Wspólne Przedsięwzięcie nie miało wpływu; odnotowuje, że powiązane z tym niewykorzystane środki na płatności na 2015 r. w pełni ponownie ujęto w budżecie na 2016 r.;

6.  zauważa, że z ogółu środków, na które zaciągnięto zobowiązania operacyjne w 2015 r. (74 500 000 EUR), 29 % stanowiły zobowiązania indywidualne oparte na zamkniętych postępowaniach o przyznanie dotacji i udzielenie zamówienia, a pozostałe 71 % stanowiły zobowiązania globalne, w przypadku których postępowanie nie zostało zakończone; zauważa, że wysoki poziom zobowiązań globalnych w 2015 r. wynika z tego, iż pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 2020”, dotyczące przyznania dotacji na łączną kwotę 51 470 000 EUR, ogłoszono w drugiej połowie 2015 r., a związane z nimi umowy podpisano w 2016 r.;

7.  odnotowuje, że w ramach audytu za 2015 r. skontrolowano 257 zestawień poniesionych wydatków, odnoszących się do wszystkich 15 członków i opiewających na kwotę 61 000 000 EUR, tj. 11 % łącznych zadeklarowanych kosztów w wysokości 560 800 000 EUR, przy czym poziom błędu resztowego wyniósł 0,70;

Przesunięcia

8.  przyjmuje do wiadomości fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie dokonało w 2015 r. dwóch przesunięć budżetowych na łączną kwotę 79 500 EUR; uznaje, że poziom i charakter przesunięć w 2015 r. nie wykraczał poza ramy określone w przepisach finansowych zawartych w art. 26 ust. 1 przepisów finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

9.  zauważa na podstawie sprawozdania Trybunału, że budżet operacyjny na 2015 r. przewidywał plan zatrudnienia obejmujący 39 pracowników na czas określony i trzech oddelegowanych ekspertów krajowych, co daje łącznie 42 stanowiska, z których na koniec 2015 r. obsadzonych było 41;

10.  zwraca uwagę, że Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadziło 13 postępowań o udzielenie zamówienia o wartości ok. 76 700 000 EUR zgodnie z przepisami finansowymi Wspólnego Przedsięwzięcia, aby zapewnić uczciwą konkurencję między dostawcami i jak najefektywniejsze wykorzystanie środków finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia; ponadto odnotowuje, że Wspólne Przedsięwzięcie podpisało 28 umów, z których 20 stanowiły umowy szczegółowe w ramach umów ramowych, a 8 – umowy zawarte w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia, rozpoczętych w 2014 lub 2015 r.;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

11.  odnotowuje, że w 2015 r. Rada Zarządzająca przyjęła strategię zwalczania nadużyć finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia, która uwzględnia priorytety określone przez Komisję w ramach wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji UE, określa podejście Wspólnego Przedsięwzięcia w tym obszarze oraz wyznacza cele dyrektora wykonawczego i zarządu w zwalczaniu nadużyć finansowych na kolejny okres wynoszący od dwóch do trzech lat;

12.  z zadowoleniem przyjmuje, że w 2015 r. Wspólne Przedsięwzięcie przyjęło wieloaspektowe podejście do skutecznego kontrolowania i ograniczania ryzyka oraz zarządzania nim, a także wprowadziło mechanizmy kontroli umożliwiające odpowiednie zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, a ponadto oczekuje, że Parlament, Rada i opinia publiczna będą co roku informowane o wynikach i następstwach tych działań;

13.  zauważa na podstawie sprawozdania Trybunału, że w lipcu 2015 r. Komisja wydała wytyczne dla wspólnych przedsięwzięć na temat konfliktu interesów, obejmujące wspólny wzór deklaracji o braku konfliktu interesów; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie, by uwzględniło te wytyczne w swoich procedurach i poinformowało organ udzielający absolutorium o złożeniu wyżej wymienionych deklaracji;

Kontrola wewnętrzna

14.  zauważa, że rozpoczęcie SESAR 2020 miało wpływ na system kontroli wewnętrznej i wymusiło zmianę podejścia, a nowe procesy w ramach programu „Horyzont 2020” wciąż wymagają wdrożenia; odnotowuje, że w 2015 r. zarządzanie programem i finansowaniem SESAR 2020 zostało objęte przepisami i zasadami regulującymi program „Horyzont 2020”, co wymagało szeregu zmian w strukturze administracyjnej i operacyjnej oraz w otoczeniu Wspólnego Przedsięwzięcia;

Audyty wewnętrzne

15.  zauważa, że w październiku 2015 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt dotyczący zarządzania operacyjnego oraz aktualizacji centralnego planu zarządzania; zauważa, że IAS wydała dziewięć zaleceń, z których jedno określono jako „bardzo istotne’’, a sześć jako „istotne’’; z zadowoleniem odnotowuje, że wdrożono jedno bardzo istotne zalecenie i pięć z sześciu istotnych zaleceń; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do zdania organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z wdrażania pozostałych zaleceń;

16.  uznaje, że wskutek audytu dotyczącego centralnego planu zarządzania IAS wydała trzy główne zalecenia, do których Wspólne Przedsięwzięcie opracowało szczegółowy plan działania; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach w realizacji tego planu działania;

Zaproszenia do składania wniosków

17.  odnotowuje, że w ramach finansowania z programu „Horyzont 2020” w 2015 r. ogłoszono trzy zaproszenia do składania wniosków obejmujące dwa rodzaje działań; należały do nich przede wszystkim działania w zakresie badań naukowych i innowacji oraz działania innowacyjne; uznaje, że w ramach zaproszeń przedstawiono 28 tematów, a otrzymane wnioski oceniono na podstawie kryteriów doskonałości, oddziaływania oraz jakości i skuteczności realizacji; trzecie zaproszenie dotyczyło wniosków o ostateczne członkostwo;

18.  odnotowuje, że Wspólne Przedsięwzięcie przyjęło wieloletni program prac SESAR 2020 zgodnie z priorytetami zaktualizowanego centralnego planu zarządzania europejskim ruchem lotniczym, który pełni funkcję „całościowego programu prac Wspólnego Przedsięwzięcia” oraz wyszczególnia rozmaite działania operacyjne, techniczne i przekrojowe wymagane do skutecznej realizacji SESAR 2020.

Inne kwestie

19.  odnotowuje, że zarząd przyjął w grudniu 2015 r. centralny plan ATM (wydanie z 2015 r.) obejmujący zarówno opracowywanie, jak i wdrażanie SESAR; z zadowoleniem przyjmuje opracowanie wizji SESAR 2035+ obejmującej ambitne cele dotyczące realizacji oraz wstępne perspektywy dla przedsiębiorstw;

20.  z zadowoleniem przyjmuje pomyślną realizację prac zleconych przez Komisję w odniesieniu do fazy definicji dotyczącej zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP); podkreśla, jak ważne jest wstępne porozumienie z szeroko pojętą branżą lotniczą w sprawie bezpiecznej integracji bezzałogowych statków powietrznych w cywilnej przestrzeni powietrznej; zwraca również uwagę, że w grudniu 2015 r. rozpoczęto badanie perspektywiczne „Bezzałogowe statki powietrzne”, które ma stanowić podstawę dla właściwego włączenia działań w zakresie BSP do centralnego planu ATM;

21.  odnotowuje wyniki przeprowadzonej w 2015 r. analizy porównawczej dotyczącej zasobów ludzkich: 54 % stanowisk operacyjnych, 44 % stanowisk administracyjnych i 2 % stanowisk neutralnych;

22.  podkreśla kluczową rolę, jaką Wspólne Przedsięwzięcie odgrywa w koordynacji i realizacji badań prowadzonych w ramach projektu SESAR stanowiącego podstawę jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

28.2.2017

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015

(2016/2195(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Claudia Schmidt

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie przez Trybunał Obrachunkowy prawidłowości rozliczeń Wspólnego Przedsięwzięcia w celu Opracowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (SESAR) („Przedsięwzięcia”) za rok budżetowy 2015;

2.  zauważa, że w celu opracowania następnego programu SESAR równolegle do obowiązującego pierwszego programu, który będzie realizowany do końca 2016 r., Przedsięwzięcie przedstawiło swój budżet w dwóch odrębnych sekcjach: (1) „SESAR 1” i (2) „SESAR 2020”; zauważa, że rok 2015 był rokiem przejściowym między SESAR 1, który zrealizował 80 % swojego celu założonego w programie, i SESAR 2020, który znajduje się w fazie rozpoznawczej;

3.  zwraca uwagę, że budżet roczny Przedsięwzięcia SESAR 1 na rok 2015 wyniósł 30,7 mln EUR w środkach na zobowiązania i 126,7 mln EUR w środkach na płatności oraz że wskaźnik wykonania wyniósł odpowiednio 99,7 % i 89,0 %; zauważa również, że budżet roczny SESAR 2020 na rok 2015 wynosił 51,5 mln EUR w środkach na zobowiązania i 10,3 mln EUR w środkach na płatności;

4.  odnotowuje, że stwierdzono, iż wieloletni program SESAR 2020, który opublikowano w lipcu 2015 r., nie był w pełni zgodny z zasadami programu „Horyzont 2020”; zauważa również, że narzędzia informatyczne nie były dostosowane do nowych ram programu „Horyzont 2020”; ubolewa nad faktem, że w rezultacie trzeba było zmienić roczny program na 2015 r., co opóźniło ogłoszenie planowanych zaproszeń do składania wniosków; ubolewa nad tym, że środki na płatności w wysokości 25,0 mln EUR odnoszące się do zaproszenia do składania wniosków i zapisane początkowo w budżecie na 2015 r. na płatności zaliczkowe musiały zostać anulowane w drodze budżetu korygującego na 2015 r., w związku z czym kwota zobowiązań pozostających do spłaty wzrosła w 2015 r. z 20,6 mln EUR do 72,1 mln EUR;

5.  zwraca uwagę, że w celu właściwego wdrożenia programu SESAR i z myślą o osiągnięciu globalnej interoperacyjności należy przeznaczyć na jego realizację odrębny i ambitny budżet, niezależny od budżetu instrumentu „Łącząc Europę”;

6.  głęboko ubolewa nad tym, że ponieważ w 2015 r. nie podpisano odnowionej umowy Eurocontrol / Wspólne Przedsięwzięcie SESAR, nie było możliwe przedstawienie budżetu dotyczącego wkładów niepieniężnych, szczegółowego budżetu wieloletniego czy sprawozdania z jego wykonania, z wyjątkiem wkładów Unii w wysokości 585 mln EUR określonych w rozporządzeniu Rady (UE) nr 721/2014(11);

7.  z zadowoleniem przyjmuje, że Przedsięwzięcie opracowało w 2015 r. własną strategię zwalczania nadużyć finansowych zgodnie z metodyką przewidzianą przez Komisję, a także przyjęło plan działania uwzględniający wyniki przeprowadzonej w 2015 r. oceny ryzyka w odniesieniu do nadużyć finansowych;

8.  odnotowuje, że zarząd przyjął w grudniu 2015 r. centralny plan ATM (wydanie z 2015 r.) obejmujący zarówno opracowywanie, jak i wdrażanie SESAR; z zadowoleniem przyjmuje opracowanie wizji SESAR 2035+ obejmującej ambitne cele dotyczące realizacji oraz wstępne perspektywy dla przedsiębiorstw;

9.  z zadowoleniem przyjmuje pomyślną realizację prac zleconych przez Komisję w odniesieniu do fazy definicji dotyczącej zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP); podkreśla, jak ważne jest wstępne porozumienie z szeroko pojętą branżą lotniczą w sprawie bezpiecznej integracji bezzałogowych statków powietrznych w cywilnej przestrzeni powietrznej; zwraca również uwagę, że w grudniu 2015 r. rozpoczęto badanie perspektywiczne „Bezzałogowe statki powietrzne”, które ma stanowić podstawę dla właściwego włączenia działań w zakresie BSP do centralnego planu ATM;

10.  z zadowoleniem przyjmuje, że w 2015 r. Przedsięwzięcie przyjęło wieloaspektowe podejście do skutecznego kontrolowania i ograniczania ryzyka oraz zarządzania nim, a także wprowadziło mechanizmy kontroli umożliwiające odpowiednie zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, a także oczekuje, że Parlament, Rada i opinia publiczna będą co roku informowane o wynikach i następstwach tych działań;

11.  zauważa, że w odniesieniu do SESAR 1 kontrole przeprowadzone w 2015 r. uzupełniły drugi cykl kontroli wszystkich 15 państw członkowskich, jak opisano w strategii kontroli; zauważa ponadto, że w 2015 r. zaplanowano piętnaście zadań kontrolnych, a zrealizowano dwanaście; jest zaniepokojony tym, że poziom błędu resztowego w 2015 r. wyniósł 4,75 %; jest jednak bardzo zadowolony, że skumulowany poziom błędu SESAR 1 wynosi 0,70 %;

12.  odnotowuje wyniki przeprowadzonej w 2015 r. analizy porównawczej dotyczącej zasobów ludzkich: 54 % stanowisk operacyjnych, 44 % stanowisk administracyjnych i 2 % stanowisk neutralnych;

13.  podkreśla kluczową rolę, jaką Przedsięwzięcie odgrywa w koordynacji i realizacji badań prowadzonych w ramach projektu SESAR stanowiącego podstawę jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej;

14.  proponuje, by Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Przedsięwzięcia absolutorium z wykonania budżetu Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2015.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

28.2.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

23.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

21

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 66.

(2)

Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 68.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 66.

(7)

Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 68.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 721/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) w odniesieniu do przedłużenia wspólnego przedsięwzięcia do roku 2024 (Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 1).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności