Procedură : 2016/2195(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0096/2017

Texte depuse :

A8-0096/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.63

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0194

RAPORT     
PDF 737kWORD 60k
28.3.2017
PE 593.968v02-00 A8-0096/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2195(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Miroslav Poche

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2195(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)(4), în special articolul 4b,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0096/2017),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune SESAR descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune SESAR, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2195(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)(9), în special articolul 4b,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0096/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune SESAR, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2195(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0096/2017),

A.  întrucât întreprinderea comună SESAR (denumită în continuare „Întreprinderea comună”) a fost înființată în februarie 2007 pentru a derula Proiectul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR), care vizează modernizarea gestionării traficului aerian în Europa;

B.  întrucât, în urma adoptării Regulamentului (UE) nr. 721/2014 al Consiliului, programul SESAR 2 a prelungit durata de existență a Întreprinderii comune până la data de 31 decembrie 2024;

C.  întrucât proiectele SESAR sunt împărțite în „faza de concepție” (2004-2007), coordonată de Eurocontrol, o primă „fază de dezvoltare” (2008-2016), finanțată în cadrul perioadei de programare 2008-2013 și gestionată de Întreprinderea comună, și o „fază de desfășurare” (2014-2020), care se derulează concomitent cu „faza de dezvoltare”; întrucât se preconizează că „faza de desfășurare” va fi derulată de către partenerii industriali și părțile interesate și va consta în producția pe scară largă și instalarea noii infrastructuri de gestionare a traficului aerian;

D.  întrucât Întreprinderea comună și-a început activitatea autonomă în 2007;

E.  întrucât Întreprinderea comună a fost concepută ca un parteneriat public-privat, Uniunea și Eurocontrol fiind membrii fondatori;

F.  întrucât bugetul pentru faza de dezvoltare (2008-2015) a proiectului SESAR este de 2 100 000 000 EUR și trebuie asigurat în părți egale de Uniune, Eurocontrol și partenerii publici și privați participanți și, în plus, bugetul Uniunii pentru faza de desfășurare a programului SESAR 2 (2014-2024), finanțat din „Programul-cadru pentru cercetare și inovare – Orizont 2020 ” (denumit în continuare „Orizont 2020”) este de 585 000 000 EUR; întrucât în temeiul noilor acorduri de aderare din cadrul programului Orizont 2020, contribuția Eurocontrol este estimată să se ridice la aproximativ 500 milioane EUR, iar contribuția celorlalți parteneri din industria aeronautică este preconizată a fi de circa 720 700 000 EUR;

G.  întrucât Întreprinderea comună are obligația de a deține conturi separate pentru primul program [2007-2016 finanțat în cadrul PC 7/TEN-T al Uniunii (SESAR 1)] și pentru al doilea program [2014-2024 finanțat în cadrul programului Orizont 2020 al Uniunii (SESAR 2)] (denumite în continuare, împreună, „SESAR 2020“),

Aspecte generale

1.  ia act, din raportul Curții de Conturi, (denumit în continuare „raportul Curții“), conturile anuale ale Întreprinderii comune au prezentat în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2015, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  ia act de tranziția Întreprinderii comune și a programului de dezvoltare SESAR, dat fiind că închiderea SESAR 1 a fost programată să fie finalizată în 2015, dar cercetarea și inovarea în domeniul managementului traficului aerian (ATM) continuă dincolo de cadrul financiar inițial 2007-2013 în cadrul financiar 2014-2020 în temeiul programului Orizont 2020; ia act de tranziția spre programul SESAR 2 și lansarea și executarea proiectelor de cercetare exploratorie și de cercetare și inovare industrială în cadrul SESAR 2020;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  recunoaște faptul că anul 2015 a fost primul an de tranziție reală de la SESAR 1 (finanțat din PC 7 și TEN-T) la SESAR 2 (finanțat din Orizont 2020), dat fiind că acordurile de granturi în temeiul Orizont 2020 și acordurile bilaterale cu Eurocontrol și industria aviatică nu au fost încheiate la sfârșitul anului 2015;

4.  constată, potrivit raportului privind gestiunea bugetară și financiară, că bugetul final pentru SESAR 1, aferent exercițiului financiar 2015, a cuprins credite de angajament în valoare de 30 229 774 EUR și credite de plată în valoare de 126 733 842 EUR și observă, de asemenea, că bugetul final pentru SESAR 2020, aferent exercițiului financiar 2015, a cuprins credite de angajament în valoare de 51 470 000 EUR și credite de plată în valoare de 10 300 000 EUR;

5.  observă, din raportul Curții, că rata de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată a fost de 100% și, respectiv, de 82,3%; remarcă, din răspunsul Întreprinderii comune, că rata de utilizare de 82,3% a creditelor de plată s-a datorat unei întârzieri de două luni pentru prima fază a programului Orizont 2020 și a fost în afara controlului Întreprinderii comune; observă că creditele de plată aferente neutilizate din bugetul pe 2015 au fost reintroduse integral în bugetul pe 2016;

6.  ia act de faptul că, din totalul angajamentelor efectuate în 2015 (74 500 000 EUR), 29 % au fost angajamente individuale bazate pe proceduri de atribuire finalizate pentru granturi și contracte, iar restul de 71 % au fost angajamente globale pentru care procedura de atribuire nu a fost finalizată; observă că nivelul ridicat al angajamentelor globale înregistrat în 2015 se explică prin faptul că primele cereri de propuneri din cadrul Orizont 2020, pentru granturi în valoare de 51 470 000 milioane EUR, au fost lansate în a doua jumătate a anului 2015, iar acordurile aferente au fost semnate în 2016;

7.  ia act de faptul că în cadrul auditului din 2015 au fost auditate 257 de declarații de costuri, care corespund celor 15 membri, în valoare de 61 000 000 EUR sau 11 % din totalul costurilor declarate, și anume 560 800 000 EUR, cu o rată de eroare reziduală de 0,70;

Transferuri

8.  ia act de faptul că, în 2015, Întreprinderea comună a realizat două transferuri bugetare, în valoare totală de 79 500 EUR; ia act de faptul că nivelul și natura transferurilor în 2015 s-a menținut în limitele normelor financiare definite la articolul 26 alineatul (1) din regulamentul financiar al Întreprinderii comune;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

9.  constată, din raportul Curții, că bugetul de funcționare pe 2015 prevede o schemă de personal care cuprinde 39 de agenți temporari și trei experți naționali detașați, un total de 42 de posturi, din care 41 erau ocupate la sfârșitul anului 2015;

10.  atrage atenția asupra faptului că Întreprinderea comună a efectuat 13 proceduri de achiziții publice, cu o valoare aproximativă de 76 700 000 EUR, în conformitate cu regulamentul financiar al Întreprinderii comune, pentru a se asigura o concurență loială între furnizori și o utilizare mai eficientă a fondurilor Întreprinderii comune; constată, de asemenea, că Întreprinderea comună a semnat 28 de contracte, dintre care 20 de contracte specifice în temeiul contractelor-cadru și 8 contracte ca urmare a procedurilor de achiziții publice lansate în 2014 sau în 2015;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

11.  ia act de faptul că, în cursul anului 2015, Consiliul de administrație a adoptat strategia antifraudă a Întreprinderii comune, care ține seama de prioritățile stabilite de Comisie în cadrul abordării comune referitoare la agențiile descentralizate ale Uniunii, stabilește abordarea adoptată de Întreprinderea comună în acest domeniu și definește obiectivele directorului executiv și ale Consiliului de administrație în lupta împotriva fraudei în următorii doi-trei ani;

12.  salută faptul că Întreprinderea comună a adoptat în 2015 o abordare multilaterală pentru a putea revizui, gestiona și contracara în mod eficient riscurile, și faptul că dispune de mecanisme de verificare care permit preîntâmpinarea corectă și gestionarea conflictelor de interes și se așteaptă ca Parlamentul, Consiliul și publicul larg să fie informați anual cu privire la rezultatele și efectele subsecvente ale acestor măsuri;

13.  ia act, din raportul Curții, de faptul că, în iulie 2015, Comisia a publicat orientări pentru întreprinderile comune referitoare la normele privind conflictele de interese, inclusiv un formular comun de declarație a absenței vreunui conflict de interese; îndeamnă Întreprinderea comună să țină seama de aceste orientări în procedurile sale și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la finalizarea declarațiilor menționate anterior;

Controlul intern

14.  observă că lansarea SESAR 2020 a avut un impact asupra sistemului de control intern, impunând o abordare diferită și introducerea de noi procese a căror implementare trebuie să continue în cadrul programului Orizont 2020; ia act de faptul că, în 2015, programul și gestionarea fondurilor SESAR 2020 au făcut obiectul normelor și principiilor aplicabile programului Orizont 2020, ceea ce a impus o serie de schimbări în structura administrativă și operațională, precum și în ceea ce privește mediul Întreprinderii comune;

Auditurile interne

15.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat un audit privind guvernanța operațională și o actualizare a Planului general în octombrie 2015; observă că IAS a formulat nouă recomandări, dintre care una a fost marcată ca „foarte importantă” și șase ca „importante”; ia act cu satisfacție de faptul că o recomandare foarte importantă și cinci din cele șase recomandări „importante” au fost puse în aplicare; invită Întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea recomandărilor restante;

16.  ia act de faptul că în urma auditului efectuat de IAS cu privire la Planul general au fost emise trei recomandări de importanță majoră, la care Întreprinderea comună a răspuns elaborând un plan de acțiune detaliat; invită întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate de planul său de acțiune;

Cererile de propuneri

17.  ia act de faptul că, în cadrul finanțării din Orizont 2020, în 2015 s-au lansat trei cereri de propuneri care s-au axat pe două tipuri de acțiuni; aceste acțiuni au fost, în principal, acțiuni de cercetare și inovare, dar au inclus, de asemenea, acțiuni de inovare; ia act de faptul că, în cadrul cererilor de propuneri, au fost prezentate 28 de teme, iar propunerile primite au fost evaluate pe baza criteriilor de excelență, de impact și de calitatea și eficiența punerii în aplicare; a treia cerere de propuneri viza cererile de înscriere definitivă;

18.  ia act de faptul că Întreprinderea comună a adoptat programul multianual de lucru SESAR 2020, în conformitate cu prioritățile Planului general european pentru ATM actualizat, care constituie „programul de activitate global al Întreprinderii comune” și detaliază diferitele activități operaționale, tehnice și transversale necesare pentru realizarea SESAR 2020.

Diverse

19.  constată că Consiliul de administrație a adoptat în decembrie 2015 Planul general pentru ATM (ediția 2015) privind evoluția și dezvoltarea SESAR; salută dezvoltarea unei viziuni SESAR pentru 2035+, cu stabilirea unor ambițioase obiective și cu introducerea unor perspective economice preliminare;

20.  salută desfășurarea cu succes a acțiunii mandatate de Comisie privind faza de definire a sistemului de aeronave pilotate de la distanță (RPAS); subliniază importanța unui acord preliminar cu sectorul aviatic mai larg cu privire la integrarea sigură a dronelor în spațiul aerian civil; ia act totodată de inițierea unui studiu privind perspectiva folosirii dronelor în decembrie 2015, menit să constituie baza adecvată pentru activitățile RPAS în Planul general pentru ATM;

21.  ia act de rezultatele exercițiului de evaluare comparativă privind resursele umane din 2015: 54 % de posturi operaționale, 44 % de posturi administrative și 2 % posturi neutre;

22.  reamintește rolul esențial al întreprinderii comune în coordonarea și punerea în aplicare a activităților de cercetare prevăzute de proiectul SESAR, un proiect-pilon al „cerului unic european”;

28.2.2017

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2195(DEC))

Raportoare pentru aviz: Claudia Schmidt

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Curtea de Conturi a constatat regularitatea conturilor întreprinderii comune pentru Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR) (denumită în continuare „Întreprinderea”) aferente exercițiului financiar 2015;

2.  constată că, având în vedere introducerea viitorului Program SESAR în paralel cu actualul prim program, care se va desfășura până la sfârșitul lui 2016, Întreprinderea și-a prezentat bugetul în două secțiuni separate: (1) “SESAR 1” și (2) “SESAR 2020”; constată că 2015 este un an de tranziție între SESAR 1, care a și-a atins 80% din obiectivul programului și SESAR 2020, aflat în faza de inițiere;

3.  constată că bugetul anual al Întreprinderii pentru SESAR 1 în 2015 se ridica la 30,7 milioane de euro în credite de angajament și 126,7 milioane de euro în credite de plată, iar rata de execuție a acestor credite a fost de 99,7% și, respectiv, 89,0%; constată, totodată, că bugetul anual al SESAR 2020 pentru 2015 s-a ridicat la 51,5 milioane EUR în credite de angajament și 10,3 milioane EUR în credite de plată;

4.  constată faptul că programul multianual SESAR 2020, publicat în iulie 2015, nu a respectat întrutotul reglementările Orizont 2020; constată totodată că instrumentele de TI nu au fost adaptate la noul cadru Orizont 2020; regretă că, prin urmare, Programul anual pentru 2015 a trebuit modificat, ceea ce a condus la întârzieri de lansare a procedurilor de achiziție planificate; regretă că peste 25 de milioane EUR în credite de plată alocate inițial în bugetul pentru 2015 cererilor de propuneri pentru prefinanțare au trebuit anulate în bugetul modificat pentru 2015 și, ca urmare, creditele reportate au crescut de la 20,6 milioane EUR la 72,1 milioane EUR în 2015;

5.  subliniază că, atât pentru a asigura buna implementare a SESAR, cât și în interesul obținerii unei interoperabilități globale, ar trebui alocat un buget ambițios și specific - diferit de bugetul Mecanismului pentru interconectarea Europei - pentru punerea în aplicarea a SESAR;

6.  își exprimă regretul profund că, întrucât acordul reînnoit Eurocontrol/Întreprinderea comună SESAR nu a fost semnat în 2015, nu a fost posibilă propunerea unui buget pentru contribuții în natură, a unui buget sau a unui raport multianual detaliat cu privire la executare, cu excepția celor 585 de milioane EUR puse la dispoziție de Uniune și stabilite în Regulamentul (UE) nr. 721/2014 al Consiliului(11);

7.  salută faptul că Întreprinderea a inițiat o strategie antifraudă proprie în 2015 în conformitate cu metodologia stabilită de Comisie și că a adoptat un plan de măsuri care să țină cont de rezultatele evaluării de risc antifraudă realizate în 2015;

8.  constată că Consiliul de administrație a adoptat în decembrie 2015 Planul general pentru ATM (ediția 2015) privind evoluția și dezvoltarea SESAR; salută dezvoltarea unei viziuni SESAR pentru 2035+, cu stabilirea unor ambițioase obiective și cu introducerea unor perspective economice preliminare;

9.  salută desfășurarea cu succes a acțiunii mandatate de Comisie privind faza de definire a sistemului de aeronave pilotate de la distanță (RPAS); subliniază importanța unui acord preliminar cu sectorul aviatic mai larg cu privire la integrarea sigură a dronelor în spațiul aerian civil; ia act totodată de inițierea unui studiu privind perspectiva folosirii dronelor în decembrie 2015, menit să constituie baza adecvată pentru activitățile RPAS în Planul general pentru ATM;

10.  salută faptul că Întreprinderea a adoptat în 2015 o abordare multifațetată pentru a putea revizui, gestiona și contracara în mod eficient riscurile, și faptul că a introdus mecanisme de verificare care să permită preîntâmpinarea corectă și gestionarea conflictelor de interes și se așteaptă ca Parlamentul, Consiliul și publicul larg să fie informați anual cu privire la rezultatele și efectele subsecvente ale acestor măsuri;

11.  constată că, în ceea ce privește SESAR 1, auditurile realizate în 2015 au completat cel de-al doilea ciclu de audituri realizate în toate cele 15 state membre, astfel cum se prevedea în strategia de audit; constată totodată că au fost planificate 15 controale de audit, din care au fost realizate 12 în 2015; se declară îngrijorat de rata erorilor reziduale de 4,75% în 2015; se declară însă foarte satisfăcut că rata de eroare cumulativă a SESAR 1 este de 0,70%;

12.  ia act de rezultatele exercițiului de evaluare comparativă privind resursele umane din 2015: 54 % de posturi operaționale, 44 % de posturi administrative și 2 % posturi neutre;

13.  reamintește rolul esențial al Întreprinderii în coordonarea și punerea în aplicare a activităților de cercetare prevăzute de proiectul SESAR, un proiect-pilon al „cerului unic european”;

14.  propune ca Parlamentul European să acorde directorului executiv al Întreprinderii descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului acesteia aferent exercițiului financiar 2015.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

28.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

2

3

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

23.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

21

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 473, 16.12.2016, p. 66.

(2)

JO C 473, 16.12.2016, p. 68.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 64, 2.3.2007, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 473, 16.12.2016, p. 66.

(7)

JO C 473, 16.12.2016, p. 68.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 64, 2.3.2007, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

  Regulamentul (UE) nr. 721/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) în ceea ce privește prelungirea datei de existență a întreprinderii comune până în 2024 (JO L 192, 1.7.2014, p. 1).

Notă juridică - Politica de confidențialitate