Postopek : 2016/2195(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0096/2017

Predložena besedila :

A8-0096/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.63

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0194

POROČILO     
PDF 727kWORD 60k
28.3.2017
PE 593.968v02-00 A8-0096/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015

(2016/2195(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Miroslav Poche

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015

(2016/2195(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)(4), zlasti člena 4b,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0096/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015

(2016/2195(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015 z odgovori skupnega podjetja(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)(9), zlasti člena 4b,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0096/2017),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015

(2016/2195(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0096/2017),

A.  ker je bilo Skupno podjetje SESAR (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno februarja 2007 za izvajanje programa Enotno evropsko nebo – raziskave upravljanja zračnega prometa (SESAR), katerega cilj je posodobiti upravljanje prometa v Evropi;

B.  ker se je po sprejetju Uredbe Sveta (EU) št. 721/2014 s programom SESAR 2 podaljšalo delovanje skupnega podjetja za obdobje do 31. decembra 2024;

C.  ker so projekti SESAR razdeljeni v „fazo opredelitve“ (2004–2007), ki jo vodi Eurocontrol, prvo „razvojno fazo“ (2008–2016), ki se financira v programskem obdobju 2008–2013 in jo upravlja skupno podjetje, ter „uvajalno fazo“ (2014–2020), ki poteka vzporedno z „razvojno fazo“; ker naj bi uvajalno fazo vodili industrija in deležniki, namenjena pa bo obsežni izdelavi in uvajanju nove infrastrukture upravljanja zračnega prometa;

D.  ker je začelo skupno podjetje samostojno delovati leta 2007;

E.  ker je bilo skupno podjetje zasnovano kot javno-zasebno partnerstvo, katerega ustanovna člana sta Unija in Eurocontrol;

F.  ker proračun za fazo projekta SESAR, razvito v obdobju 2008–2015, znaša 2.100.000.000 EUR, ki jih bodo v enakih deležih zagotovili Unija, Eurocontrol ter sodelujoči javni in zasebni partnerji, in ker proračun Unije za uvajalno fazo programa SESAR 2 za obdobje 2014–2024, ki se financira iz okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (v nadaljevanju: Obzorje 2020), znaša 585.000.000 EUR; ker bo prispevek Eurocontrola v sklopu novih sporazumov o članstvu v okviru programa Obzorje 2020 predvidoma znašal okrog 500.000.000 EUR, prispevki drugih partnerjev iz letalske industrije pa predvidoma okrog 720.700.000 EUR;

G.  ker mora skupno podjetje voditi ločene računovodske izkaze za prvi program (2007–2016 v sklopu financiranja Unije za FP7/TEN-T (SESAR 1)) in drugi program (2014–2024 v sklopu financiranja Unije za Obzorje 2020 (SESAR 2)) (skupaj SESAR 2020);

Splošno

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da zaključni račun skupnega podjetja v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2015 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami njegovih finančnih pravil in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.  je seznanjen s spremembo v skupnem podjetju in razvojnem programu SESAR, saj je bila zaključitev programa SESAR 1 predvidena za leto 2015, vendar so se raziskave in inovacije na področju upravljanja zračnega prometa, ki so se izvajale v prvotnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013, nadaljevale tudi v finančnem okviru za obdobje 2014–2020 in potekale pod okriljem programa Obzorje 2020; je seznanjen s prehodom v program SESAR 2 ter oblikovanjem in izvajanjem predhodnih in industrijskih raziskav ter inovacijskih projektov v okviru programa SESAR 2020;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  priznava, da je bilo leto 2015 prvo leto dejanskega prehoda iz programa SESAR 1 (ki se je financiral iz FP7 in TEN-T) v SESAR 2 (ki se financira iz programa Obzorje 2020), saj ob koncu leta 2015 še niso bili sklenjeni sporazumi o nepovratnih sredstvih za Obzorje 2020 ter dvostranski sporazumi z Eurocontrolom in letalsko industrijo;

4.  iz poročila o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju ugotavlja, da je končni proračun za SESAR 1 v proračunskem letu 2015 zajemal sredstva za prevzem obveznosti v znesku 30.229.774 EUR in sredstva za plačila v znesku 126.733.842 EUR, končni proračun za SESAR 2020 v proračunskem letu 2015 pa je zajemal sredstva za prevzem obveznosti v znesku 51.470.000 EUR in sredstva za plačila v znesku 10.300.000 EUR;

5.  na podlagi podatkov iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bili stopnji uporabe sredstev za prevzem obveznosti in sredstev za plačila 100 % oziroma 82,3 %; na podlagi odgovora skupnega podjetja ugotavlja, da gre stopnjo sredstev za plačila (82,3 %) pripisati dvomesečni zamudi prvega programa Obzorje 2020, na to pa skupno podjetje ni imelo nikakršnega vpliva; ugotavlja, da so bila vsa s tem povezana neporabljena sredstva za plačila za leto 2015 ponovno vključena v proračun za leto 2016;

6.  ugotavlja, da je bilo od vseh operativnih obveznosti, prevzetih leta 2015 (74.500.000 EUR), 29 % posameznih obveznosti, temelječih na zaključenih postopkih dodelitve nepovratnih sredstev in oddaje naročil, pri preostalih 71 % pa je šlo za skupne prevzete obveznosti, za katere postopek dodelitve ni bil končan; opaža, da je bila stopnja celotnih obveznosti v letu 2015 visoka, ker so bili prvi razpisi za zbiranje predlogov v okviru programa Obzorje 2020 za nepovratna sredstva v vrednosti 51,5 milijona EUR objavljeni v drugi polovici leta 2015, z njimi povezani sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev pa podpisani leta 2016.

7.  ugotavlja, da je bilo med revizijo leta 2015 pregledanih 257 izkazov stroškov iz vseh 15 članic v skupnem znesku 61.000.000 EUR oziroma 11 % vseh izkazanih stroškov v višini 560.800.000 EUR, pri čemer je stopnja preostale napake znašala 0,70;

Prerazporeditve

8.  ugotavlja, da je skupno podjetje v letu 2015 opravilo dve proračunski prerazporeditvi v skupnem znesku 79.500 EUR; potrjuje, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2015 skladni s predpisi, določenimi v členu 26(1) finančnih pravil skupnega podjetja;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

9.  iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je operativni proračun za leto 2015 v kadrovskem načrtu predvideval 39 začasnih uslužbencev in tri napotene nacionalne strokovnjake, pri čemer je bilo od 42 delovnih mest ob koncu leta 2015 zasedenih 41;

10.  poudarja, da je skupno podjetje izvedlo 13 postopkov javnih naročil v vrednosti približno 76.700.000 EUR in v skladu s finančnimi pravili skupnega podjetja, da bi zagotovilo pošteno konkurenco med dobavitelji in čim bolj učinkovito uporabo sredstev; ugotavlja tudi, da je skupno podjetje podpisalo 28 pogodb, od tega 20 na osnovi okvirnih pogodb in 8 na podlagi rezultatov postopkov javnih naročil, izvedenih v letu 2014 ali 2015;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

11.  ugotavlja, da je upravni odbor v letu 2015 sprejel strategijo skupnega podjetja za boj proti goljufijam, ki upošteva prednostne naloge Komisije, opredeljene v okviru skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, določa pristop skupnega podjetja na tem področju in zastavlja cilje izvršnega direktorja in upravnega odbora na področju boja proti goljufijam v naslednjih dveh oziroma treh letih;

12.  pozdravlja dejstvo, da je skupno podjetje leta 2015 sprejelo večstranski pristop k učinkovitemu pregledovanju, upravljanju in zmanjševanju tveganj ter da ima vzpostavljene preverjalne mehanizme, s katerimi se ustrezno preprečujejo in obvladujejo navzkrižja interesov, in pričakuje, da bodo Parlament, Svet in javnost vsako leto obveščeni o rezultatih in spremljanju teh ukrepov;

13.  iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je Komisija julija 2015 izdala smernice za skupna podjetja o pravilih v zvezi z navzkrižji interesov, vključno s skupno predlogo za izjavo o neobstoju navzkrižja interesov; odločno poziva skupno podjetje, naj v svojih postopkih upošteva te smernice in organu za podelitev razrešnice poroča o izpolnitvi omenjenih izjav;

Notranja kontrola

14.  opaža, da je uvedba programa SESAR 2020 vplivala na sisteme notranje kontrole, zaradi česar je potreben drug pristop in uvedba novih procesov, ki jih je treba začeti izvajati v sklopu programa Obzorje 2020; ugotavlja, da so za upravljanje programov in financiranja SESAR 2020 v letu 2015 začele veljati uredbe in načela, ki urejajo Obzorje 2020, zaradi česar je bilo treba opraviti vrsto sprememb v upravni in operativni strukturi ter okolju skupnega podjetja;

Notranje revizije

15.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo oktobra 2015 izvedla revizijo operativnega upravljanja in posodobitev osrednjega načrta; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo izdala 9 priporočil, od tega eno „zelo pomembno“ in šest „pomembnih“; z zadovoljstvom ugotavlja, da je začelo skupno podjetje izvajati zelo pomembno priporočilo in pet od šestih pomembnih priporočil; poziva skupno podjetje, naj poroča organu za podelitev razrešnice o izvajanju preostalih odprtih priporočil;

16.  potrjuje, da je služba za notranjo revizijo pri reviziji osrednjega načrta podala tri pomembna priporočila, za obravnavo katerih je skupno podjetje pripravilo natančen akcijski načrt; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku pri izvajanju tega akcijskega načrta;

Razpisi za zbiranje predlogov

17.  ugotavlja, da so bili v sklopu financiranja iz programa Obzorje 2020 v letu 2015 objavljeni trije razpisi za zbiranje predlogov, ki so zajemali tri vrste ukrepov; med njimi so bili predvsem ukrepi za raziskave in inovacije, vključevali pa so tudi inovacijske ukrepe; potrjuje, da je bilo v razpisih navedenih 28 tem, prejeti predlogi pa so se ocenili na podlagi odličnosti, učinka ter kakovosti in učinkovitosti izvajanja; tretji razpis se je nanašal na končne prijave za članstvo;

18.  ugotavlja, da je skupno podjetje sprejelo večletni delovni program SESAR 2020 v skladu s prednostnimi nalogami posodobljenega evropskega osrednjega načrta za upravljanje letalskega prometa, ki opravlja vlogo globalnega delovnega programa skupnega podjetja in navaja različne operativne, tehnične in prečne dejavnosti, potrebne za uresničitev ciljev programa SESAR 2020;

Druga vprašanja

19.  ugotavlja, da je upravni odbor decembra 2015 sprejel osrednji načrt za upravljanje zračnega prometa (izdaja za leto 2015), ki zajema razvoj in začetek izvajanja programa SESAR; pozdravlja oblikovanje vizije SESAR 2035+, v kateri so opredeljeni ambiciozni cilji z vidika uspešnosti in predhodna poslovna stališča;

20.  pozdravlja uspešen zaključek dela v zvezi s fazo opredelitve daljinsko vodenih zrakoplovov, ki ga je naročila Komisija; poudarja, kako pomemben je predhodni dogovor z letalsko industrijo o varnem vključevanju dronov v civilni zračni prostor; prav tako ugotavlja, da se je decembra 2015 začela izvajati študija o prihodnosti dronov, ki se bo predvidoma uporabljala kot podlaga za ustrezno zajetje dejavnosti daljinsko vodenih zrakoplovov v osrednjem načrtu za upravljanje zračnega prometa;

21.  je seznanjen z rezultati druge primerjalne analize kadrovskega načrta za leto 2015: 54 % delovnih mest za operativne naloge, 44% delovnih mest za upravne naloge in 2 % nevtralnih delovnih mest;

22.  poudarja bistveno vlogo skupnega podjetja pri usklajevanju in izvajanju raziskav programa SESAR, ki je steber enotnega evropskega neba;

28.2.2017

MNENJE Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015

(2016/2195(DEC))

Pripravljavka mnenja: Claudia Schmidt

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča o pravilnosti računovodskih izkazov Skupnega podjetja za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba (SESAR) (v nadaljevanju: skupno podjetje) za proračunsko leto 2015;

2.  ugotavlja, da je skupno podjetje glede na to, da se naslednji program SESAR oblikuje vzporedno s sedanjim prvim programom, ki se izvaja do konca leta 2016, proračun predstavilo v dveh ločenih oddelkih: (1) „SESAR 1“ in (2) „SESAR 2020“; ugotavlja, da je bilo leto 2015 prehodno leto med programoma SESAR 1, ki je izpolnil 80 % svojih ciljev, in SESAR 2020, ki je bil takrat v začetni fazi;

3.  ugotavlja, da je letni proračun skupnega podjetja za program SESAR 1 v letu 2015 znašal 30,7 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in 126,7 milijona EUR v sredstvih za plačila in da je stopnja izvrševanja obveznosti znašala 99,7 %, stopnja izvrševanja plačil pa 89,0 %; ugotavlja tudi, da je letni proračun programa SESAR 2020 v letu 2015 znašal 51,5 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in 10,3 milijona EUR v sredstvih za plačila;

4.  ugotavlja, da se je za večletni program SESAR 2020, kakor je bil objavljen julija 2015, pokazalo, da ni izpolnjeval vseh pravil H2020; prav tako ugotavlja, da orodja IT niso prilagojena novemu okviru H2020; obžaluje, da je bilo treba zaradi tega spremeniti program za leto 2015, to pa je povzročilo zamude pri objavi načrtovanih razpisov; obžaluje, da je bilo treba s predlogom spremembe proračuna za leto 2015 preklicati sredstva za plačila v višini 25,0 milijona EUR, namenjena pozivom za zbiranje predlogov in sprva uvrščena v proračun za leto 2015 za vnaprejšnje financiranje, zaradi česar so se neporavnane obveznosti v letu 2015 povečale z 20,6 milijona EUR na 72,1 milijona EUR;

5.  poudarja, da bi bilo treba za pravilno uvedbo programa SESAR in doseganje globalne interoperabilnosti za izvajanje programa SESAR predvideti poseben in ambiciozen proračun, in sicer zunaj instrumenta za povezovanje Evrope (CEF);

6.  močno obžaluje, da Eurocontrol/Skupno podjetje SESAR v letu 2015 nista podpisala podaljšanja sporazuma, zato ni bilo mogoče prikazati proračuna za stvarne prispevke, podrobnega večletnega proračuna ali poročila o izvrševanju proračuna, razen za prispevek Unije v višini 585 milijonov EUR, kakor je določen v Uredbi Sveta (EU) št. 721/2014(11);

7.  pozdravlja dejstvo, da je skupno podjetje leta 2015 oblikovalo lastno strategijo za boj proti goljufijam v skladu z metodologijo Komisije ter sprejelo akcijski načrt, v katerem je upoštevalo rezultate ocene tveganja na področju goljufij, pripravljene leta 2015;

8.  ugotavlja, da je upravni odbor decembra 2015 sprejel osrednji načrt za upravljanje zračnega prometa (izdaja za leto 2015), ki zajema razvoj in začetek izvajanja programa SESAR; pozdravlja oblikovanje vizije SESAR 2035+, v katerem so opredeljeni ambiciozni cilji z vidika uspešnosti in predhodna poslovna stališča;

9.  pozdravlja uspešen zaključek dela v zvezi s fazo opredelitve daljinsko vodenih zrakoplovov, ki ga je naročila Komisija; poudarja, kako pomemben je predhodni dogovor z letalsko industrijo o varnem vključevanju dronov v civilni zračni prostor; prav tako ugotavlja, da se je decembra 2015 začela izvajati študija o prihodnosti dronov, ki se bo predvidoma uporabljala kot podlaga za ustrezno zajetje dejavnosti daljinsko vodenih zrakoplovov v osrednjem načrtu za upravljanje zračnega prometa;

10.  pozdravlja dejstvo, da je skupno podjetje leta 2015 sprejelo večstranski pristop k učinkovitemu pregledovanju, upravljanju in zmanjševanju tveganj ter da ima vzpostavljene preverjalne mehanizme, s katerimi se ustrezno preprečujejo in obvladujejo navzkrižja interesov, in pričakuje, da bodo Parlament, Svet in javnost vsako leto obveščeni o rezultatih in spremljanju teh ukrepov;

11.  ugotavlja, da so revizije programa SESAR 1 v letu 2015 dopolnile drugi cikel revizij v vseh 15 državah članicah, kakor je navedeno v revizijski strategiji; prav tako ugotavlja, da je bilo v letu 2015 načrtovanih 15 in opravljenih 12 revizij; je zaskrbljen nad stopnjo preostale napake, ki za leto 2015 znaša 4,75 %; je pa zelo zadovoljen, da kumulativna stopnja napake za SESAR 1 znaša 0,70 %;

12.  je seznanjen z rezultati druge primerjalne analize kadrovskega načrta za leto 2015: 54 % delovnih mest za operativne naloge, 44 % delovnih mest za upravne naloge in 2 % nevtralnih delovnih mest;

13.  poudarja bistveno vlogo skupnega podjetja pri usklajevanju in izvajanju raziskav programa SESAR, ki je steber enotnega evropskega neba;

14.  predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna podjetja za proračunsko leto 2015.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

28.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

2

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENL

Jean-François Jalkh

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 473, 16.12.2016, str. 66.

(2)

UL C 473, 16.12.2016, str. 68.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 64, 2.3.2007, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 473, 16.12.2016, str. 66.

(7)

UL C 473, 16.12.2016, str. 68.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 64, 2.3.2007, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Uredba Sveta (EU) št. 721/2014 z dne 16. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) v zvezi s podaljšanjem delovanja skupnega podjetja do leta 2024 (UL L 192, 1.7.2014, str. 1).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov