ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

28.3.2017 - (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Макс Андерсон


Процедура : 2016/0278(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0097/2017
Внесени текстове :
A8-0097/2017
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0596),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0381/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 януари 2017 г.[1],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по култура и образование и комисията по петиции (А8-0097/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение     1

Предложение за директива

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  като взе предвид Протокол № 2 към Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

Изменение     2

Предложение за директива

Позоваване 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  като взе предвид член 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“),

Изменение     3

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  В Хартата на основните права на Европейския съюз се прогласяват правото на информация (член 11) и правото на образование (член 14).

Изменение     4

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали, защитени с авторско право и сродните му права. Необходимо е да се предприемат мерки, за да се увеличи наличието на тези произведения в достъпни формати и да се подобри тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар.

(3)  Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали, защитени с авторско право и сродните му права. Като се отчетат социалните интереси на тези лица да бъдат предоставени право на достъп до информация и на право на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора, необходимо е да се предприемат мерки, за да се увеличи наличието на тези произведения в достъпни формати и да се подобри тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар при условията, установени в настоящата директива, за да се гарантира достъп до знания и информация.

Изменение     5

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкият договор“), беше приет на 30 април 2014 г.23 Целта му е да се увеличи наличието на произведения и други закриляни обекти в достъпни формати за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали. По силата на Маракешкия договор договарящите се страни са длъжни да предоставят изключения от правата на носителите на авторско право и сродните му права или ограничения в тях за изготвянето и разпространението на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, както и за трансграничния обмен на тези копия. Сключването на Маракешкия договор от страна на Съюза налага адаптиране на правото на Съюза чрез въвеждане на задължително изключение за начините за ползване, произведенията и бенефициерите, обхванати от Договора. С настоящата директива се въвеждат задължения, които Съюзът трябва да изпълнява по силата на Маракешкия договор по хармонизиран начин, с оглед да се гарантира, че тези мерки се прилагат последователно в целия вътрешен пазар.

(4)  Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкият договор“), беше подписан от името на Съюза на 30 април 2014 г.23, след като беше приет от Световната организация за интелектуална собственост през 2013 г. Целта му е да се увеличат наличието и трансграничният обмен на произведения и други закриляни обекти в достъпни формати за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали. По силата на Маракешкия договор договарящите се страни са длъжни да предоставят изключения от правата на носителите на авторско право и сродните му права или ограничения в тях за изготвянето и разпространението на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, както и за трансграничния обмен на тези копия. Сключването на Маракешкия договор от страна на Съюза налага адаптиране на правото на Съюза чрез въвеждане на задължително и хармонизирано изключение за начините за ползване, произведенията и бенефициерите, обхванати от Договора. С настоящата директива се въвеждат задължения, които Съюзът трябва да изпълнява по силата на Маракешкия договор по хармонизиран начин, с оглед да се гарантира, че тези мерки се прилагат последователно в целия вътрешен пазар.

_________________

_________________

23 Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L 115, 17.4.2014  г., стр. 1).

23 Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L 115, 17.4.2014  г., стр. 1).

Изменение     6

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Настоящата директива е замислена в полза на лицата, които са слепи, с нарушено зрение, което не може да бъде подобрено така, че практически да се изравни с това на лица, които не страдат от такова увреждане, или са със сетивно или друго увреждане включително дислексия, което съществено ги възпрепятства да четат печатни материали в същата степен, както лица без такова увреждане, или поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си в степента, която обикновено е необходима за четене. Целта на мерките, въвеждани с настоящата директива, е да се увеличи наличието на книги, специализирани издания, вестници, списания и други писмени произведения, музикални партитури и други печатни материали, включително под формата на звукозапис — бил той цифров или аналогов, в такива формати, че тези произведения и други закриляни обекти да са достъпни за тези лица практически в същата степен, както за лицата без увреждания. Достъпните формати включват брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания.

(5)  Настоящата директива е замислена в полза на лицата, които са слепи, с нарушено зрение, което не може да бъде подобрено така, че практически да е същото като това на лица, които не страдат от такова увреждане, или са със сетивно или друго увреждане включително дислексия или друго съответно когнитивно увреждане, което ги възпрепятства да четат печатни материали в същата степен, както лица без такова увреждане, или поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си в степента, която обикновено е необходима за четене. Ето защо целта на мерките, въвеждани с настоящата директива, е да се увеличи наличието на книги, включително електронни книги, специализирани издания, вестници, списания и други писмени произведения, музикални партитури и други печатни материали, включително под формата на звукозапис — бил той цифров или аналогов, онлайн или офлайн, в такива формати, че тези произведения и други закриляни обекти да са достъпни за тези лица практически в същата степен, както за лицата без увреждания. Достъпните формати включват също така брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради това в настоящата директива следва да се предвиди задължително изключение от правата, които са хармонизирани от правото на Съюза и са от значение за начините за ползване и за произведенията, обхванати от Маракешкия договор. Тези права включват по-конкретно отнасящите се за възпроизвеждането, публичното разгласяване, предоставянето на разположение, разпространението и отдаването под наем, както е предвидено в Директива 2001/29/ЕО, Директива 2006/115/ЕО и Директива 2009/24/ЕО, както и съответните права по Директива 96/9/ЕО. Тъй като обхватът на изключенията и ограниченията, изисквани по силата на Маракешкия договор, включва и произведения под формата на звукозапис — например аудиокниги, е необходимо тези изключения да се прилагат и за сродните права.

(6)  Поради това в настоящата директива следва да се предвиди задължително изключение от правата, които са хармонизирани от правото на Съюза и са от значение за начините за ползване и за произведенията, обхванати от Маракешкия договор. Тези права включват по-конкретно отнасящите се за възпроизвеждането, публичното разгласяване, предоставянето на разположение, разпространението и отдаването под наем, както е предвидено в Директива 2001/29/ЕО, Директива 2006/115/ЕО и Директива 2009/24/ЕО, както и съответните права по Директива 96/9/ЕО. Тъй като обхватът на изключенията и ограниченията, изисквани по силата на Маракешкия договор, включва и произведения под формата на звукозапис — например аудиокниги, е необходимо тези изключения да се прилагат и за сродните права. Прилагането на изключенията, предвидени в настоящата директива, не следва да засяга други изключения в полза на лицата с увреждания, които пък са предвидени от държавите членки.

Изменение     8

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Задължителното изключение следва също така да ограничи правото на възпроизвеждане, така че да се даде възможност за всяко действие, което е необходимо, за да се промени, преобразува или адаптира дадено произведение или друг закрилян обект по такъв начин, че от него да се изготви копие в достъпен формат. Това включва предоставянето в копието в достъпен формат на необходимите средства за навигиране в информацията.

(8)  Необходимо е също така задължителното изключение да ограничи правото на възпроизвеждане, така че да се даде възможност за всяко действие, което е необходимо, за да се промени, преобразува или адаптира дадено произведение или друг закрилян обект по такъв начин, че от него да се изготви копие в достъпен формат. Това включва предоставянето в копието в достъпен формат на необходимите средства за навигиране в информацията, както и действията, необходими за адаптиране на съществуващи и вече достъпни за определени категории бенефициери публикации към потребностите на други бенефициери, нуждаещи се от алтернативни формати, за да имат подходящ достъп до произведенията. Следва да се предвиди, че е допустимо произведенията да се отдават в заем на бенефициерите .

Обосновка

Това изменение има за цел да се подобри яснотата на понятието „необходими действия“, които са допустими по силата на изключението, предвидено в член 3. Възможност за достъп до файлов формат следва да имат някои категории лица с увреждания (напр. лица с нарушено зрение), но не и други лица (напр. тези с дислексия). В този случай, въпреки че съществува нужда от преобразуване на файла за даден бенефициер, който е сляп или с нарушено зрение, е необходимо преобразуване, за да стане файлът достъпен и за лица с дислексия. Следва да бъде предоставена и възможност за отдаване в заем.

Изменение     9

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Изключението следва да позволява на оправомощените субекти да предоставят и разпространяват онлайн и офлайн в рамките на Съюза копия в достъпен формат на произведения или други закриляни обекти, обхванати от настоящата директива.

(9)  Изключението следва да позволява на оправомощените субекти да предоставят и разпространяват онлайн и офлайн в рамките на Съюза копия в достъпен формат на произведения или други закриляни обекти, обхванати от настоящата директива, съобразно съответното съществуващо законодателство на Съюза. Директивата не възлага задължение за оправомощените субекти за създаване и разпространяване на копия.

Изменение     10

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Когато пазарът не може да осигури такъв достъп, за да се подобри наличието на текстово базирани произведения, ролята на носителите на права за осигуряването на достъпност на техните произведения за лицата с нарушено зрение и за лицата с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, е не по-малко важна от тази на изключенията, предвидени с настоящата директива.

Обосновка

Новото съображение е свързано със съображението във връзка с Маракешкия договор. В него се припомня еднаквото значение на подходящи ограничения и изключения, както и на ролята на носителите на права за предоставянето на достъп до произведенията в полза на лицата с нарушено зрение, с цел да се сложи край на „глада за книги“ на милиони слепи и частично незрящи хора.

Изменение     11

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  За да се улесни обменът между държавите членки, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) следва да създаде и управлява единна обществено достъпна онлайн база данни, която съдържа информация относно оправомощените субекти и библиографска справка за наличните в достъпен формат копия на произведения, изготвени и предоставени на разположение от оправомощени субекти. Тази база данни следва да включва и информация за първично достъпни публикации, т.е. публикации, изготвени от издателите в достъпен формат, и следва да е оперативно съвместима с базата данни ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), хоствана от СОИС.

Обосновка

В новото съображение Европейската комисия се призовава да улесни обмена на информация чрез създаването на единна база данни на копията в достъпен формат, включително достъпни книги, изготвени пряко от издателите в достъпни формати. Тази нова инициатива следва да се базира на и да остане оперативно съвместима със съществуващата световна база данни, разработена от консорциума Accessible Book Consortium (ABC – Консорциум за достъпни книги) и хоствана от СОИС.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С оглед на специфичния характер на изключението, целевия му обхват и необходимостта от правна сигурност за бенефициерите от него, на държавите членки следва да не се разрешава да налагат допълнителни изисквания за прилагането на изключението — например схеми за обезщетение или предварителна проверка дали на пазара са налични копия в достъпен формат.

(11)  С оглед на специфичния характер на изключението, целевия му обхват и необходимостта от правна сигурност за бенефициерите от него, на държавите членки следва да не се разрешава да налагат допълнителни изисквания за прилагането на изключението — например схеми за обезщетение или предварителна проверка дали на пазара са налични копия в достъпен формат. Такива допълнителни изисквания биха подложили на риск постигането на целта на изключенията, предвидени в настоящата директива, и на целта за улесняване на трансграничния обмен на копия в специален формат в рамките на вътрешния пазар.

Изменение     13

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  При всяко обработване на лични данни съгласно настоящата директива следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и то трябва да бъде в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, уреждаща обработването на лични данни, което може да се извършва от оправомощените субекти в рамките на настоящата директива и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално публичните независими органи, определени от държавите членки.

(12)  При всяко обработване на лични данни съгласно настоящата директива следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и то трябва да бъде в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, уреждащи обработването на лични данни, което може да се извършва от оправомощените субекти в рамките на настоящата директива и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално публичните независими органи, определени от държавите членки.

 

_________________

 

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

 

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение     14

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), по която ЕС е страна, гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация и правото на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки, в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

(13)  Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), по която Съюзът е страна и която има обвързващ характер за държавите – членки на Съюза, гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация и правото на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки, в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

Изменение     15

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността.

(14)  Хартата на основните права на Европейския съюз забранява всяка форма на дискриминация, включително въз основа на увреждане, и предвижда, че Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността.

Изменение     16

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С приемането на настоящата директива Съюзът цели да гарантира, че бенефициерите имат достъп до книги и други печатни материали в достъпни формати. Следователно настоящата директива представлява важна първа стъпка към подобряване на достъпа на хората с увреждания до произведения.

(15)  С приемането на настоящата директива Съюзът цели да гарантира, че бенефициентите имат достъп до книги и други печатни материали в достъпни формати в рамките на целия вътрешен пазар. Следователно настоящата директива представлява важна първа стъпка към подобряване на достъпа на хората с увреждания до произведения.

Изменение     17

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Комисията ще наблюдава въздействието на настоящата директива. Като част от този процес тя ще оценява положението по отношение на наличието в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти, различни от обхванатите от настоящата директива, както и наличието на произведения и други закриляни обекти в достъпни формати за лица с други увреждания. Комисията ще направи щателен преглед на положението. При необходимост може да се разгледат промени в приложното поле на настоящата директива.

(16)  Комисията ще наблюдава въздействието на настоящата директива. Като част от този процес тя ще оценява положението по отношение на наличието в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти, различни от обхванатите от настоящата директива, както и наличието на произведения и други закриляни обекти в достъпни формати за лица с други увреждания. Комисията ще направи щателен преглед на положението с оглед на пълното гарантиране на културните и социалните цели на настоящата директива. При необходимост може да се разгледат промени в приложното поле на настоящата директива в съответствие с доклада, представен от Комисията съгласно член 7 от настоящата директива, след като бъде извършено проучване за осъществимост във връзка с въвеждането на други подобни изключения за лицата с други видове увреждания.

Изменение     18

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Следователно в настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящата директива следва да бъде тълкувана и прилагана в съответствие с тези права и принципи.

(18)  Следователно в настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. Настоящата директива следва да бъде тълкувана и прилагана в съответствие с тези права и принципи.

Изменение     19

Предложение за директива

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Държавите членки следва да транспонират настоящата директива в срок от шест месеца след влизането ѝ в сила с оглед на своевременното упражняване на правата, признати в Хартата на основните права на ЕС и в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Обосновка

Изменението цели да се вземат предвид член 4, параграф и член 10 от Маракешкия договор относно прилагането на самия договор.

Изменение     20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящата директива се определят правила относно ползването на определени произведения и други закриляни обекти без разрешението на носителя на съответните права в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали.

С настоящата директива се определят правила относно ползването на определени произведения и други закриляни обекти без разрешението на носителя на съответните права в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали. Тя има за цел ефективно да гарантира тяхното право на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора.

Изменение     21

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „произведение и друг закрилян обект“ означава творба под формата на книга, специализирано издание, вестник, списание или друг писмен материал, включително музикална партитура, и съответните илюстрации върху всякакви носители и във всякаква форма, включително под формата на звукозапис например аудиокнига, която е защитена с авторско право или сродните му права и която е публикувана или по друг законен начин е направена публично достояние;

(1)  „произведение и друг закрилян обект“ означава творба под формата на книга, специализирано издание, вестник, списание или друг писмен материал, включително музикална партитура, и съответните илюстрации върху всякакви носители и във всякаква форма включително под формата на звукозапис, например аудиокнига, или в цифров формат, например електронна книга – която е защитена с авторско право или сродните му права и която е публикувана или по друг законен начин е направена публично достояние;

Изменение     22

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „бенефициер“ е:

(2)  „бенефициент“ е, независимо от евентуалното наличие на други увреждания:

Изменение     23

Предложение за директива

Член 2 – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  лице със сетивно увреждане или друго увреждане включително дислексия, в резултат на което практически не може да чете печатни материали в същата степен, както лице без такова увреждане; или

в)  лице със сетивно увреждане или друго увреждане включително дислексия или друго когнитивно нарушение, в резултат на което практически не може да чете печатни материали в същата степен, както лице без такова увреждане; или

Изменение     24

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициерът получава достъп до произведението или другия закрилян обект включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без нарушено зрение или без никое от уврежданията, посочени в параграф 2;

(3)  „копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициентът получава достъп до произведението или другия закрилян обект включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без никое от нарушенията или уврежданията, посочени в параграф 2;

Изменение     25

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „оправомощен субект“ означава организация, чиято основна дейност или една от основните ѝ дейности или обществено предназначение е да предоставя с нестопанска цел на бенефициери достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация.

(4)  „оправомощен субект“ означава организация, оправомощена или призната от държавата членка, в която е установена, чиято основна дейност или една от основните ѝ дейности или обществено предназначение е да предоставя с нестопанска цел на бенефициенти достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация.

Изменение     26

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  изготвянето от бенефициер или от лице, което действа от негово име, на копие в достъпен формат от произведение или от друг закрилян обект за изключително ползване от бенефициера; и

а)  изготвянето от бенефициент или от лице, което действа законно от негово име, на копие в достъпен формат от произведение или от друг закрилян обект за изключително ползване от бенефициента; и

Изменение    27

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  По отношение на изключението, предвидено в параграф 1 от настоящия член, се прилагат член 5, параграф 5 и член 6, параграф 4, първа, трета и пета алинея от Директива 2001/29/ЕО.

3.  По отношение на изключението, предвидено в параграф 1 от настоящия член, се прилага член 5, параграф 5 от Директива 2001/29/ЕО.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки гарантират, че предвидените в параграф 1 изключения не могат да бъдат отменяни чрез договор. Що се отнася до връзката между изключението, предвидено в параграф 1 от настоящия член, и техническите мерки за защита, се прилагат първа, трета и пета алинея от член 6, параграф 4 от Директива 2001/29/ЕО. Държавите членки гарантират въвеждането на механизми за подаване на жалби и защита при възникване на спорове относно прилагането на мерките, посочени в настоящия член.

Обосновка

В предложението за директивата не се споменава нищо за механизми за подаване на жалби и защита, които да бъдат въведени от държавите членки в случаите, в които бенефициентите са лишени от възможността за допустимо ползване. Такива механизми са предвидени в член 13, параграф 2 от предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар (COM(2016)593).

Изменение    29

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящата директива, се осъществява в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящата директива, се осъществява в съответствие с Директива 95/46/ЕО, с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

 

__________________

 

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    30

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [две години след датата на транспониране] Комисията представя доклад на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно наличието на вътрешния пазар в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти, различни от определените в член 2, параграф 1, за бенефициери и на произведения и други закриляни обекти за лица с увреждания, различни от посочените в член 2, параграф 2. Докладът трябва да съдържа оценка на това дали следва да се обмисли изменение на приложното поле на настоящата директива.

До [две години след датата на транспониране] Комисията представя доклад на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно наличието на вътрешния пазар в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти, различни от определените в член 2, параграф 1, за бенефициенти и на произведения и други закриляни обекти за лица с увреждания, различни от посочените в член 2, параграф 2. Докладът трябва да съдържа оценка – която взема под внимание технологичното развитие и по-специално наличните технологии за подпомагане на лицата с увреждания, както и достъпността на тези технологии – на това дали следва да се обмисли разширяване на приложното поле на настоящата директива, така че други категории увреждания да могат да се възползват от изключението и свързаното с него изготвяне на копия в достъпни формати, предвидени от настоящата директива.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-рано от [пет години след датата на транспониране] Комисията оценява настоящата директива и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящата директива.

В срок до [пет години след датата на транспониране] Комисията извършва оценка на настоящата директива, която взема под внимание технологичното развитие в контекста на достъпността, и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящата директива. В доклада на Комисията се вземат предвид гледните точки на съответните представители на гражданското общество, неправителствени организации и социални партньори, включително организациите за и на хората с увреждания и организациите, представляващи възрастните хора.

Изменение     32

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, в срок до [12 месеца от датата на нейното влизане в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, в срок до [6 месеца от датата на нейното влизане в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Обосновка

Срокът от 6 месеца изглежда по-целесъобразен, ако се вземе също предвид член 10 от Маракешкия договор.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (9.2.2017)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Докладчик по становище: Хелга Стивънс

КРАТКА ОБОСНОВКА

Преговорите по сключването на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкия договор“), бяха проведени въз основа на принципа, че посоченият договор представлява смесено споразумение – някои от обхванатите въпроси бяха считани за попадащи в правомощията на ЕС, а други – за попадащи в правомощията на държавите членки. Петнадесет държави членки вече са подписали Маракешкия договор.

Този договор се счита за исторически, тъй като е първият договор относно изключенията от авторското право, а също така съдържа елемент, свързан с правата на човека. Докладчикът по становище се ангажира с подобряването на достъпа до произведения, защитени с авторско право, за лица с нарушено зрение. Лицата с нарушено зрение в целия свят ще имат по-широк достъп до книги, като много организации ще могат да изпращат копия на произведения в други държави.

Докладчикът по становище допълнително се консултира с организации на хора с увреждания и заинтересовани страни и остана с впечатлението, че предложението на Комисията се приема положително. Промените в текста се ограничават до компетентността на комисията по заетост и социални въпроси и до това да се гарантира, че формулировката съответства на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и на Маракешкия договор.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за директива

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 19 и 114 от него,

Изменение     2

Предложение за директива

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид Протокол № 1 към Договора за функционирането на Европейския съюз относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

Изменение     3

Предложение за директива

Позоваване 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид Протокол № 2 към Договора за функционирането на Европейския съюз относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Директивите на Съюза в областта на авторското право и сродните му права предоставят правна сигурност и високо равнище на закрила за носителите на права. Тази хармонизирана правна рамка допринася за правилното функциониране на вътрешния пазар и стимулира иновациите, творчеството, инвестициите и създаването на ново съдържание, включително в цифровата среда. С нея се цели също да се насърчава достъпът до знанието и културата, като се закрилят произведения и други обекти и се допускат изключения или ограничения, които са в интерес на обществото. Следва да се гарантира справедлив баланс между правата и интересите на носителите на права и ползвателите.

(1)  Директивите на Съюза в областта на авторското право и сродните му права предоставят правна сигурност и високо равнище на закрила за носителите на права. Тази хармонизирана правна рамка допринася за правилното и подобрено функциониране на вътрешния пазар и стимулира иновациите, творчеството, инвестициите, заетостта и създаването на ново съдържание, включително в цифровата и онлайн среда. С нея се цели също да се насърчава достъпът до знанието и културата, като се закрилят произведения и други обекти и се допускат изключения или ограничения, които са в интерес на обществото. Следва да се гарантира справедлив баланс между правата и интересите на носителите на права и ползвателите.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали, защитени с авторско право и сродните му права. Необходимо е да се предприемат мерки, за да се увеличи наличието на тези произведения в достъпни формати и да се подобри тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар.

(3)  Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, включително лицата с физически увреждания, които не могат да държат или да боравят с книга, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали, защитени с авторско право и сродните му права. Необходимо е да се предприемат мерки, за да се увеличи наличието на тези произведения в достъпни формати и да се подобри тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Настоящата директива е замислена в полза на лицата, които са слепи, с нарушено зрение, което не може да бъде подобрено така, че практически да се изравни с това на лица, които не страдат от такова увреждане, или са със сетивно или друго увреждане включително дислексия, което съществено ги възпрепятства да четат печатни материали в същата степен, както лица без такова увреждане, или поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си в степента, която обикновено е необходима за четене. Целта на мерките, въвеждани с настоящата директива, е да се увеличи наличието на книги, специализирани издания, вестници, списания и други писмени произведения, музикални партитури и други печатни материали, включително под формата на звукозапис — бил той цифров или аналогов, в такива формати, че тези произведения и други закриляни обекти да са достъпни за тези лица практически в същата степен, както за лицата без увреждания. Достъпните формати включват брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания.

(5)  Настоящата директива е замислена в полза на лицата, които са слепи, с нарушено зрение, което не може да бъде подобрено така, че практически да се изравни с това на лица, които не страдат от такова увреждане, или са със сетивно или друго увреждане включително дислексия или друго съответно когнитивно увреждане, което съществено ги възпрепятства да четат печатни материали в същата степен, както лица без такова увреждане, или поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си в степента, която обикновено е необходима за четене. Целта на мерките, въвеждани с настоящата директива, е да се увеличи наличието на книги, специализирани издания, вестници, списания и други писмени произведения, музикални партитури и други печатни материали, включително под формата на звукозапис – цифров или аналогов, онлайн или офлайн, в такива формати, че тези произведения и други закриляни обекти да са достъпни за тези лица практически в същата степен, както за лицата без увреждания. Достъпните формати включват брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания.

Изменение     7

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради това в настоящата директива следва да се предвиди задължително изключение от правата, които са хармонизирани от правото на Съюза и са от значение за начините за ползване и за произведенията, обхванати от Маракешкия договор. Тези права включват по-конкретно отнасящите се за възпроизвеждането, публичното разгласяване, предоставянето на разположение, разпространението и отдаването под наем, както е предвидено в Директива 2001/29/ЕО, Директива 2006/115/ЕО и Директива 2009/24/ЕО, както и съответните права по Директива 96/9/ЕО. Тъй като обхватът на изключенията и ограниченията, изисквани по силата на Маракешкия договор, включва и произведения под формата на звукозапис — например аудиокниги, е необходимо тези изключения да се прилагат и за сродните права.

(6)  Поради това в настоящата директива следва да се предвиди задължително изключение от правата, които са хармонизирани от правото на Съюза и са от значение за начините за ползване и за произведенията, обхванати от Маракешкия договор. Тези права включват по-конкретно отнасящите се за възпроизвеждането, публичното разгласяване, предоставянето на разположение, разпространението и отдаването под наем, както е предвидено в Директива 2001/29/ЕО, Директива 2006/115/ЕО и Директива 2009/24/ЕО, както и съответните права по Директива 96/9/ЕО. Тъй като обхватът на изключенията и ограниченията, изисквани по силата на Маракешкия договор, включва и произведения под формата на звукозапис — например аудиокниги, е необходимо тези изключения да се прилагат и за сродните права. Прилагането на изключенията, предвидени в настоящата директива, не следва да засяга други изключения в полза на лицата с увреждания, предвидени от държавите членки, като изключенията във връзка с личното ползване.

Изменение     8

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С оглед на специфичния характер на изключението, целевия му обхват и необходимостта от правна сигурност за бенефициерите от него, на държавите членки следва да не се разрешава да налагат допълнителни изисквания за прилагането на изключението — например схеми за обезщетение или предварителна проверка дали на пазара са налични копия в достъпен формат.

(11)  С оглед на специфичния характер на изключението, целевия му обхват и необходимостта от правна сигурност за бенефициерите от него, на държавите членки следва да не се разрешава да налагат допълнителни изисквания за прилагането на изключението — например схеми за обезщетение или предварителна проверка дали на пазара са налични копия в достъпен формат. Такива допълнителни изисквания биха подложили на риск постигането на целта за улесняване на трансграничния обмен на копия в достъпен формат в рамките на вътрешния пазар.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), по която ЕС е страна, гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация и правото на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки, в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

(13)  Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), по която Съюзът е страна от 21 януари 2011 г., гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация и комуникация и правото на участие в културния, икономическия, политическия, професионалния и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки, в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

Изменение     10

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността.

(14)  Съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз Съюзът забранява дискриминацията, основана на увреждане, и признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността.

Изменение     11

Предложение за директива

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „произведение и друг закрилян обект“ означава творба под формата на книга, специализирано издание, вестник, списание или друг писмен материал, включително музикална партитура, и съответните илюстрации върху всякакви носители и във всякаква форма, включително под формата на звукозапис — например аудиокнига, която е защитена с авторско право или сродните му права и която е публикувана или по друг законен начин е направена публично достояние;

(1)  „произведение и друг закрилян обект“ означава творба под формата на книга, електронна книга, специализирано издание, вестник, списание или друг писмен материал, включително музикална партитура, и съответните илюстрации върху всякакви носители и във всякаква форма, онлайн или офлайн, включително под формата на звукозапис — например аудиокнига, която е защитена с авторско право или сродните му права и която е публикувана или по друг законен начин е направена публично достояние;

Изменение     12

Предложение за директива

Член 2 – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  лице със сетивно увреждане или друго увреждане включително дислексия, в резултат на което практически не може да чете печатни материали в същата степен, както лице без такова увреждане; или

в)  лице със сетивно увреждане или друго увреждане включително дислексия или друго съответно когнитивно увреждане, в резултат на което практически не може да чете печатни материали в същата степен, както лице без такова увреждане; или

Изменение     13

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки гарантират, че предвидените в параграф 1 изключения от авторското право и сродните му права не могат да бъдат премахнати чрез технологични мерки или с договор.

Изменение     14

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [две години след датата на транспониране] Комисията представя доклад на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно наличието на вътрешния пазар в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти, различни от определените в член 2, параграф 1, за бенефициери и на произведения и други закриляни обекти за лица с увреждания, различни от посочените в член 2, параграф 2. Докладът трябва да съдържа оценка на това дали следва да се обмисли изменение на приложното поле на настоящата директива.

До [две години след датата на транспониране] Комисията представя доклад на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно наличието на вътрешния пазар в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти, различни от определените в член 2, параграф 1, за бенефициери и на произведения и други закриляни обекти за лица с увреждания, различни от посочените в член 2, параграф 2. Докладът трябва да съдържа оценка на това дали следва да се обмисли изменение на приложното поле на настоящата директива, като се отчитат технологичното развитие и по-специално наличните технологии в помощ на хората с увреждания и достъпността на тези технологии.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-рано от [пет години след датата на транспониране] Комисията оценява настоящата директива и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящата директива.

В срок до [пет години след датата на транспониране] Комисията, като отчита също така технологичното развитие в контекста на достъпността, оценява настоящата директива и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящата директива. В доклада на Комисията се отчита гледната точка на съответните участници от гражданското общество, неправителствени организации и социални партньори, включително организациите на хората с увреждания и тези на възрастните хора.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ ПО СТАНОВИЩЕТО Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът по становището. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при подготовката на проектостановището:

Субект и/или лице

Европейски съюз на слепите (ЕСС)

Европейски форум на хората с увреждания (EDF)

 

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Разрешение за използване на произведения или други обекти, защитени от авторското право и сродните му права, в полза на незрящи лица, лица с увредено зрение или с други увреждания и изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

Позовавания

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

24.11.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Helga Stevens

28.11.2016

Разглеждане в комисия

8.12.2016

 

 

 

Дата на приемане

25.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Marco Valli

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

49

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

Green/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Легенда на използваните знаци:

+  :   „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (17.3.2017)

на вниманието на комисията правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество
COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Докладчик по становище: Хелга Трюпел

КРАТКА ОБОСНОВКА

Съгласно Маракешкия договор страните по него се задължават да установят набор от задължителни ограничения за и изключения от авторското право и сродните му права в полза на слепите хора, лицата с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и се дава възможност за трансграничен обмен на копия в специални формати на книги, включително аудиокниги и други печатни материали, между държавите, които са страни по Договора.

Докладчикът на комисията по култура и образование (CULT) приветства предложението за директива, тъй като неговото приемане ще сложи край на „глада за книги“ за слепи хора и лица с нарушено зрение в ЕС и по света. Едва пет процента от публикуваните книги са на разположение за лицата с нарушено зрение към момента, което показва, че не съществува действителен пазар за тези произведения. Маракешкият договор е важна крачка напред в посока осигуряването на достъп да информация от сферата на културата и образованието за посочените лица, каквато е на разположение за всички останали граждани.

Предвидените изключения от или ограничения за авторското право и сродните му права се прилагат само за силно ограничена група от ползватели и единствено за нетърговски цели.

Освен това следва да се отбележи, че книгите, които се обменят от слепите хора и лицата с нарушено зрение, са в специални формати, като например брайлова азбука или програми за четене, и рядко се конкурират с произведения за зрящи лица. Според докладчика няма данни, че „оправомощените субекти“, които произвеждат достъпните формати, ще навредят на носителите на права или на издателите чрез пиратство.

Договорът няма да застраши традиционното издателство и няма да попречи на носителите на права да увеличават броя на достъпните в традиционни формати заглавия, които предлагат. Той не насърчава търговската конкуренция с издателската индустрия. Също така следва да не се забравя, че Договорът съществува поради факта, че разглежданият пазар не задоволява потребностите на слепите хора и на лицата със слабо зрение.

Поради това трябва да се предприемат всички необходими мерки, за да се осигури бързото и целесъобразно прилагане на Договора, и докладчикът призовава за бързото ратифициране на Маракешкия договор от страна на Европейския съюз.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  В Хартата на основните права на Европейския съюз се утвърждава правото на информация (член 11) и правото на образование (член 14).

Изменение     2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали, защитени с авторско право и сродните му права. Необходимо е да се предприемат мерки, за да се увеличи наличието на тези произведения в достъпни формати и да се подобри тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар.

(3)  Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали, защитени с авторско право и сродните му права. Като се вземе предвид фактът, че тяхното използване от лица, чието зрение е тежко и дългосрочно нарушено, ще бъде очевидно от обществен интерес и ще се извършва основно с нестопанска цел, е необходимо да се предприемат мерки, за да се увеличи наличието на тези произведения в достъпни формати и да се подобри тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар, както и да се повиши степента на наличност, когато е необходимо и са изпълнени условията, определени в настоящата директива, и да събират данни за такъв достъп, включително публикуване на информация относно оправомощените субекти, установени на територията.

Изменение     3

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Слепите хора и лицата с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, имат право на достъп до информация и право на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора.

Обосновка

Този добавен текст произтича от Конвенцията за правата на хората с увреждания и от член 26 от Хартата на основните права на ЕС, който утвърждава правата и свободите на хората с увреждания.

Изменение     4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Настоящата директива е замислена в полза на лицата, които са слепи, с нарушено зрение, което не може да бъде подобрено така, че практически да се изравни с това на лица, които не страдат от такова увреждане, или са със сетивно или друго увреждане — включително дислексия, което съществено ги възпрепятства да четат печатни материали в същата степен, както лица без такова увреждане, или поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си в степента, която обикновено е необходима за четене. Целта на мерките, въвеждани с настоящата директива, е да се увеличи наличието на книги, специализирани издания, вестници, списания и други писмени произведения, музикални партитури и други печатни материали, включително под формата на звукозапис бил той цифров или аналогов, в такива формати, че тези произведения и други закриляни обекти да са достъпни за тези лица практически в същата степен, както за лицата без увреждания. Достъпните формати включват брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания.

(5)  Настоящата директива е замислена в полза на лицата, които са слепи, с нарушено зрение, което не може да бъде подобрено така, че практически да се изравни с това на лица, които не страдат от такова увреждане, или са със сетивно или друго увреждане — включително дислексия, което съществено ги възпрепятства да четат печатни материали в същата степен, както лица без такова увреждане, или поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си в степента, която обикновено е необходима за четене. Целта на мерките, въвеждани с настоящата директива, е да се увеличи наличието на книги, специализирани издания, вестници, списания и други писмени произведения, музикални партитури и други печатни материали, включително под формата на звукозапис бил той цифров или аналогов, в такива формати, че тези произведения и други закриляни обекти да са достъпни за тези лица практически в същата степен, както за лицата, които не са слепи, не са с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, без да се компрометира качеството на съдържанието. Достъпните формати включват, но не се изчерпват с брайлово писмо, едър шрифт, електронни книги, аудиокниги и радиопредавания.

Обосновка

This recital aims to guarantee the quality of the adapted works to ensure that the cultural experience gained from accessing literary or artistic works is the same for all, and to maintain the precision of the definition for 'persons who are not blind, visually impaired or otherwise print disabled'. It also offers the distinction between 'disability' and 'impairment'; according to the Preamble (e) of the United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities, disability results from 'the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others'. In other words, it is these barriers that are disabling for people, not their impairments or different functional abilities. As such, 'impairment' is more appropriate here.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради това в настоящата директива следва да се предвиди задължително изключение от правата, които са хармонизирани от правото на Съюза и са от значение за начините за ползване и за произведенията, обхванати от Маракешкия договор. Тези права включват по-конкретно отнасящите се за възпроизвеждането, публичното разгласяване, предоставянето на разположение, разпространението и отдаването под наем, както е предвидено в Директива 2001/29/ЕО, Директива 2006/115/ЕО и Директива 2009/24/ЕО, както и съответните права по Директива 96/9/ЕО. Тъй като обхватът на изключенията и ограниченията, изисквани по силата на Маракешкия договор, включва и произведения под формата на звукозапис — например аудиокниги, е необходимо тези изключения да се прилагат и за сродните права.

(6)  Поради това в настоящата директива се предвижда задължително изключение от правата, които са хармонизирани от правото на Съюза и са от значение за начините за ползване и за произведенията, обхванати от Маракешкия договор. Тези права включват по-конкретно отнасящите се за възпроизвеждането, публичното разгласяване, предоставянето на разположение, разпространението и отдаването под наем, както е предвидено в Директива 2001/29/ЕО, Директива 2006/115/ЕО и Директива 2009/24/ЕО, както и съответните права по Директива 96/9/ЕО. Тъй като обхватът на изключенията и ограниченията, изисквани по силата на Маракешкия договор, включва и произведения под формата на звукозапис — например адаптирани аудиокниги, е необходимо тези изключения да се прилагат и за сродните права. Упражняването на изключенията, предвидени в настоящата Директива, не засяга другите изключения за лицата с увреждания, предвидени от държавите членки, като например личното ползване.

Изменение     6

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Задължителното изключение следва също така да ограничи правото на възпроизвеждане, така че да се даде възможност за всяко действие, което е необходимо, за да се промени, преобразува или адаптира дадено произведение или друг закрилян обект по такъв начин, че от него да се изготви копие в достъпен формат. Това включва предоставянето в копието в достъпен формат на необходимите средства за навигиране в информацията.

(8)  Необходимо е също така задължителното изключение да ограничи правото на възпроизвеждане, така че да се даде възможност за всяко действие, което е необходимо, за да се промени, преобразува или адаптира дадено произведение или друг закрилян обект по такъв начин, че от него да се изготви копие в достъпен формат. Това включва предоставянето в копието в достъпен формат на необходимите средства за навигиране в информацията, както и действията, необходими за адаптиране на съществуващи и вече достъпни за определени категории бенефициери публикации към потребностите на други бенефициери, нуждаещи се от алтернативни формати, за да имат подходящ достъп до произведенията. Заемането на произведения на бенефициерите следва също да бъде възможно.

Обосновка

Това изменение цели да поясни какво са необходимите действия, разрешени с изключението по чл.3. Даден формат на файл може да е достъпен за някои категории лица с увреждания (напр. лица с нарушено зрение), но не и за други (напр. лица с дислексия). В този случай, въпреки че съществува нужда от преобразуване на файла за даден бенефициер, който е сляп или с нарушено зрение, е необходимо преобразуване, за да стане файлът достъпен и за лица с дислексия. Следва да бъде предоставена и възможност за отдаване на заем.

Изменение     7

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Изключението следва да позволява на оправомощените субекти да предоставят и разпространяват онлайн и офлайн в рамките на Съюза копия в достъпен формат на произведения или други закриляни обекти, обхванати от настоящата директива.

(9)  Изключението ще позволи на оправомощените субекти да предоставят и разпространяват онлайн и офлайн в рамките на Съюза копия в достъпен формат на съвременни произведения, архивирани материали или други закриляни обекти, обхванати от настоящата директива.

Обосновка

В съображението се посочва, че архивираните произведения също могат да бъдат предоставяни в достъпни формати.

Изменение     8

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  За да се подобри наличието на текстово базирани произведения, ролята на носителите на права за осигуряване на достъпността на техните произведения за лицата с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, е също толкова важна, колкото и изключенията, предвидени с настоящата директива, когато пазарът не може да осигури този достъп.

Обосновка

Новото съображение е свързано със съображението относно Маракешкия договор. В него се припомня еднаквото значение както на съответните ограничения, така и на изключенията и ролята на носителите на права за предоставянето на достъп до произведенията на лицата с нарушено зрение, за да се прекрати „гладът за книги“ на милиони слепи и частично незрящи хора.

Изменение     9

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  За да се засили трансграничният обмен, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) следва да създаде и управлява единна обществено достъпна онлайн база данни, съдържаща информация относно оправомощени субекти и библиографска справка за наличните в достъпен формат копия на произведения, изготвени и предоставени от оправомощени субекти. Базата данни следва да включва и информация за първично достъпни публикации, т.е. публикации, изготвени от издателите в достъпен формат, и следва да е оперативно съвместима с базата данни ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) на СОИС.

Обосновка

Новото съображение призовава Европейската комисия да улесни обмена на информация чрез създаване на единна база данни на копията в достъпен формат, включително достъпни книги, изготвени пряко от издателите в достъпни формати. Тази нова инициатива следва да се основава на и да остане оперативно съвместима със съществуващата световна база данни, разработена от консорциума Accessible Book Consortium, хоствана от СОИС.

Изменение     10

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Следва да бъде възможно копия в достъпен формат, направени в една държава членка, да се разпространяват във всички държави членки, за да се гарантира по-голямото им наличие в рамките на вътрешния пазар. Това би намалило необходимостта от дублиране на работата по изготвянето на копия в достъпни формати от едно и също произведение или друг закрилян обект в рамките на Съюза — така се постигат икономии и повишаване на ефективността. Поради това настоящата директива следва да гарантира възможността копия в достъпен формат, направени в една държава членка, да бъдат разпространявани и достъпни във всички държави членки. Ето защо даден оправомощен субект следва да е в състояние да разпространява тези копия, офлайн или онлайн, сред бенефициери и други оправомощени субекти във всяка държава членка. Освен това следва да се позволи на оправомощени субекти и бенефициери да получават такива копия или достъп до тях от всеки оправомощен субект във всяка държава членка.

(10)  Ще бъде възможно копия в достъпен формат, направени в една държава членка, да се разпространяват във всички държави членки, за да се гарантира по-голямото им наличие в рамките на вътрешния пазар. Това би намалило необходимостта от дублиране на работата по изготвянето на копия в достъпни формати от едно и също произведение или друг закрилян обект в рамките на Съюза — така се постигат икономии и повишаване на ефективността. Поради това настоящата директива ще гарантира възможността копия в достъпен формат, направени в една държава членка, да бъдат разпространявани сред и достъпни за бенефициерите и оправомощените субекти във всички държави членки. Ето защо даден оправомощен субект следва да е в състояние да разпространява тези копия, офлайн или онлайн, сред бенефициери и други оправомощени субекти във всяка държава членка. Освен това следва да се позволи на оправомощени субекти и бенефициери да получават такива копия или достъп до тях от всеки оправомощен субект във всяка държава членка.

Изменение     11

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С оглед на специфичния характер на изключението, целевия му обхват и необходимостта от правна сигурност за бенефициерите от него, на държавите членки следва да не се разрешава да налагат допълнителни изисквания за прилагането на изключението — например схеми за обезщетение или предварителна проверка дали на пазара са налични копия в достъпен формат.

(11)  С оглед на специфичния характер на изключението, целевия му обхват и необходимостта от правна сигурност за бенефициерите от него, на държавите членки няма да се разрешава да налагат допълнителни изисквания за прилагането на изключението — например схеми за обезщетение или предварителна проверка дали на пазара са налични копия в достъпен формат.

Изменение     12

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  При определянето на оправомощените субекти държавите членки следва да вземат предвид експертния опит на тези субекти при предоставянето с нестопанска цел на висококачествени и ефективно достъпни формати на произведения и други закриляни обекти, както и принципа за доверения посредник, посочен в „Меморандума за разбирателство относно достъпа до произведения на читателите с дислексия или нарушено зрение“, предложен от Европейската комисия и подписан през 2010 г. от представителите на носителите на права и на лицата с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали.

Обосновка

Целта на предложението е да се надгради европейската политика от последното десетилетие, основана на признаването на ценните знания и опит, с които единствено специализираните организации, обслужващи бенефициерите, могат да допринесат, както и да се насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни в областта.

Изменение     13

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността.

(14)  Съгласно член 26 от Хартата на основните права на ЕС, Съюзът признава и уважава правото на лицата с увреждания да се възползват от мерките, които имат за цел да гарантират тяхната независимост, социална и професионална интеграция и участието в живота на общността.

Изменение     14

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Комисията ще наблюдава въздействието на настоящата директива. Като част от този процес тя ще оценява положението по отношение на наличието в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти, различни от обхванатите от настоящата директива, както и наличието на произведения и други закриляни обекти в достъпни формати за лица с други увреждания. Комисията ще направи щателен преглед на положението. При необходимост може да се разгледат промени в приложното поле на настоящата директива.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение     15

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Следователно в настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящата директива следва да бъде тълкувана и прилагана в съответствие с тези права и принципи.

(18)  Следователно в настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Необходимо е настоящата директива да бъде тълкувана и прилагана в съответствие с тези права и принципи.

Изменение     16

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Маракешкият договор налага определени задължения по отношение на обмена на копия в достъпни формати между Съюза и трети държави, които са страни по Договора. Мерките, предприети от Съюза за изпълнението на тези задължения, се съдържат в Регламент [...], който следва да се тълкува във връзка с настоящата директива.

(19)  Маракешкият договор налага определени задължения по отношение на обмена на копия в достъпни формати между Съюза и трети държави, които са страни по Договора. Мерките, предприети от Съюза за изпълнението на тези задължения, се съдържат в Регламент [...], който трябва да се вземе предвид във връзка с настоящата директива.

Изменение     17

Предложение за директива

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

20а.  Държавите членки следва да транспонират директивата в срок от 6 месеца с оглед на своевременното упражняване на правата на хората с увреждания, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз и в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Обосновка

Изменението цели да се вземат предвид член 4, параграф 3 и член 10 от Маракешкия договор относно прилагането на самия договор.

Изменение     18

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „произведение и друг закрилян обект“ означава творба под формата на книга, специализирано издание, вестник, списание или друг писмен материал, включително музикална партитура, и съответните илюстрации върху всякакви носители и във всякаква форма, включително под формата на звукозапис — например аудиокнига, която е защитена с авторско право или сродните му права и която е публикувана или по друг законен начин е направена публично достояние;

(1)  „произведение и друг закрилян обект“ означава литературна или академична творба или художествено произведение под формата на текст, изображение и/или свързани илюстрации, включително музикална партитура, която (което) е защитена(о) с авторско право или сродните му права и е публикувана(о) или по друг законен начин е направена(о) публично достояние в книги, електронни книги, вестници, списания или друг писмен материал, и под всякаква медийна форма, включително аудиозапис, като например аудиокниги и радиопредавания;

Обосновка

Определението за „произведение и друг закрилян обект“ е развито, с цел да бъде по-конкретно и подробно.

Изменение     19

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „бенефициер“ е:

(2)  „бенефициер“ означава, независимо от евентуални други увреждания, всяко от следните лица:

Обосновка

С добавянето на този текст определението за „бенефициер“ се привежда в съответствие с Маракешкия договор. То следва да се отнася за всички букви а), б), в) и г) от член 2, параграф 2 и поради това следва да се добави след буква г).

Изменение     20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  лице със сетивно увреждане или друго увреждане — включително дислексия, в резултат на което практически не може да чете печатни материали в същата степен, както лице без такова увреждане; или

в)  лице със сетивна или друга пречка — включително дислексия, в резултат на което практически не може да чете печатни материали в същата степен, както лице, лишено от зрение, с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали; или

Обосновка

Съображението предлага разграничение между „увреждане“ и „пречка“. Съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, увреждането се явява резултат от „взаимодействието между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“ (Преамбюл, буква д). С други думи пречките увреждащи за хората, а не техните увреждания или различни функционални способности. Затова пречка е по-подходящо казано.

Изменение     21

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  лице, което поради физическо увреждане не е в състояние да държи книга или да борави с нея, или не може да фокусира зрението си или да движи очите си в степента, която обикновено е необходима за четене;

г)  лице, което поради физическа пречка не е в състояние да държи книга или да борави с нея, или не може да фокусира зрението си или да движи очите си в степента, която обикновено е необходима за четене;

Изменение     22

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициерът получава достъп до произведението или другия закрилян обект — включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без нарушено зрение или без никое от уврежданията, посочени в параграф 2;

(3)  „копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект, представено с нетърговска цел, в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициерът получава достъп до произведението или другия закрилян обект — включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без нарушено зрение или без никое от уврежданията, посочени в параграф 2;

Обосновка

Важно е да се изтъкне нетърговският аспект на копията, което допълнително пояснява определението за оправомощени субекти и техните действия на нетърговски принцип.

Изменение     23

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „оправомощен субект“ означава организация, чиято основна дейност или една от основните ѝ дейности или обществено предназначение е да предоставя с нестопанска цел на бенефициери достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация.

(4)  „оправомощен субект“ означава субект, който е оправомощен или признат от държавата членка, в която е установен, да предоставя с нестопанска цел на бенефициери достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация. Това включва също така държавна институция или организация с нестопанска цел, която предоставя същата услуга на лицата бенефициери като една от основните си дейности или като едно от институционалните си задължения.

Обосновка

С това изменение се цели допълването на определението на Комисията за оправомощен субект, като се отчете това в Маракешкия договор, където се уточнява от кого трябва да са законово определени или признати тези субекти.

Изменение     24

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че копието в достъпен формат запазва целостта на произведението или друг закрилян обект, като се отчитат надлежно необходимите промени, за да стане произведението достъпно в алтернативния формат.

2.  Държавите членки гарантират, че копието в достъпен формат запазва целостта на произведението или друг закрилян обект, като се отчитат надлежно необходимите промени, за да стане произведението достъпно в алтернативния формат за различните потребности на бенефициерите.

Изменение     25

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-рано от [пет години след датата на транспониране] Комисията оценява настоящата директива и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящата директива.

В срок до [пет години след датата на транспониране] Комисията оценява настоящата директива и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящата директива.

Обосновка

Като се има предвид, че Комисията не извършила оценка на социалното и икономическото въздействие, което може да породи разглежданият регламент, докладчикът препоръчва да се извърши оценка в срок от не повече от пет години след влизането в сила на регламента.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Разрешение за използване на произведения или други обекти, защитени от авторското право и сродните му права, в полза на незрящи лица, лица с увредено зрение или с други увреждания и изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

Позовавания

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

6.10.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Helga Trüpel

6.12.2016

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Clare Moody

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

28

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

1

0

PPE

Stefano Maullu

Легенда на използваните знаци:

+  :   „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

1.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Докладчик (по становище): Роса Естарас Ферагут

КРАТКА ОБОСНОВКА

Маракешкият договор задължава страните по него да предвидят изключения от авторското право и сродните му права или ограничения на тези права в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и дава възможност за трансграничен обмен на копия в специални формати от книги, включително аудио книги и други печатни материали между държавите, които са страни по Договора.

Комисията по петиции (PETI) горещо приветства предложението за директивата. Комисията PETI работи активно по досиетата, свързани с достъпа на слепи хора и лица с нарушено зрение до публикувани произведения, още от 2011 г., през която бяха внесени две петиции,[1] призоваващи за правно обвързващ договор. Комисията PETI посрещна с удовлетворение приемането на Маракешкия договор през 2013 г. и влизането му в сила през септември 2016 г. При все това са необходими следващи стъпки, за да се гарантира, че Европейският съюз изпълнява международните си задължения по Маракешкия договор и по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“).

Както се посочва в проучването,[2] възложено от Тематичен отдел В за комисията по петициите относно Маракешкия договор и представено по време на проведения на 9 ноември 2016 г. семинар на комисията PETI относно уврежданията, Маракешкият договор е триумф за социалния модел за хората с увреждания и представлява подходящо международно решение за голямото търсене на книги в глобален мащаб. Следователно е необходимо вземане на мерки, за да се гарантира бързото и адекватно прилагане на Договора. Освен това комисията PETI призова[3] за бърза ратификация на Маракешкия договор от Европейския съюз, без ратификацията да бъде обусловена от преразглеждане на правната уредба на ЕС.

Проектостановището има за цел хармонизирането на използваната в директивата терминология, за да бъдат отразени в пълна степен Маракешкият договор и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Проектостановището оставя открита възможността за разширяване на списъка на бенефициерите и актуализира предложението за директивата в съответствие с всеобхватната правна рамка за защитата на данните на равнище ЕС. Най-важно е предложението в проектостановището държавите членки да въведат механизъм за подаване на жалби и средства за защита в случаите, в които бенефициерите са лишени от възможността да се ползват от допустимите изключения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали, защитени с авторско право и сродните му права. Необходимо е да се предприемат мерки, за да се увеличи наличието на тези произведения в достъпни формати и да се подобри тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар.

(3)  Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали, защитени с авторско право и сродните му права. Необходимо е незабавно да се предприемат мерки, за да се увеличи съществено наличието на тези произведения в достъпни формати и да се подобри значително тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар.

Изменение     2

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкият договор“), беше подписан от името на Съюза на 30 април 2014 г..23. Целта му е да се увеличи наличието на произведения и други закриляни обекти в достъпни формати за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали. По силата на Маракешкия договор договарящите се страни са длъжни да предоставят изключения от правата на носителите на авторско право и сродните му права или ограничения в тях за изготвянето и разпространението на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, както и за трансграничния обмен на тези копия. Сключването на Маракешкия договор от страна на Съюза налага адаптиране на правото на Съюза чрез въвеждане на задължително изключение за начините за ползване, произведенията и бенефициерите, обхванати от Договора. С настоящата директива се въвеждат задължения, които Съюзът трябва да изпълнява по силата на Маракешкия договор по хармонизиран начин, с оглед да се гарантира, че тези мерки се прилагат последователно в целия вътрешен пазар.

(4)  Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкият договор“), беше подписан от името на Съюза на 30 април 2014 г.23, след като е бил приет от Световната организация за интелектуална собственост през 2013 г. Целта му е да се увеличи наличието на произведения и други закриляни обекти в достъпни формати за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали. По силата на Маракешкия договор договарящите се страни са длъжни да предоставят изключения от правата на носителите на авторско право и сродните му права или ограничения в тях за изготвянето и разпространението на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, както и за трансграничния обмен на тези копия. Сключването на Маракешкия договор от страна на Съюза налага адаптиране на правото на Съюза чрез въвеждане на задължително изключение за начините за ползване, произведенията и бенефициерите, обхванати от Договора. С настоящата директива се въвеждат задължения, които Съюзът трябва да изпълнява по силата на Маракешкия договор по хармонизиран начин, с оглед да се гарантира, че тези мерки се прилагат последователно в целия вътрешен пазар.

_________________

_________________

23 Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. (ОВ L115, 17.4.2014 г., стр. 1).

23 Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L115, 17.4.2014 г., стр. 1.).

Изменение     3

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Настоящата директива е замислена в полза на лицата, които са слепи, с нарушено зрение, което не може да бъде подобрено така, че практически да се изравни с това на лица, които не страдат от такова увреждане, или са със сетивно или друго увреждане — включително дислексия, което ги възпрепятства да четат печатни материали практически в същата степен, както лица без такова увреждане, или поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си в степента, която обикновено е необходима за четене. Целта на мерките, въвеждани с настоящата директива, е да се увеличи наличието на книги, специализирани издания, вестници, списания и други писмени произведения, музикални партитури и други печатни материали, включително под формата на звукозапис — бил той цифров или аналогов, в такива формати, че тези произведения и други закриляни обекти да са достъпни за тези лица практически в същата степен, както за лицата без увреждания. Достъпните формати включват брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания.

(5)  Настоящата директива е замислена в полза на лицата, които са слепи, с нарушено зрение, което не може да бъде подобрено така, че практически да се изравни с това на лица, които не страдат от такова увреждане, или са със сетивно или друго увреждане — включително дислексия, което съществено ги възпрепятства да четат печатни материали в същата степен, както лица без такова увреждане, или поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си в степента, която обикновено е необходима за четене. Целта на мерките, въвеждани с настоящата директива, следователно е да се увеличи наличието на книги, специализирани издания, вестници, списания и други писмени произведения, музикални партитури и други печатни материали, включително под формата на звукозапис — бил той цифров или аналогов, в такива формати, че тези произведения и други закриляни обекти да са достъпни за тези лица практически в същата степен, както за лицата без увреждания. Достъпните формати включват също брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания.

Изменение     4

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради това в настоящата директива следва да се предвиди задължително изключение от правата, които са хармонизирани от правото на Съюза и са от значение за начините за ползване и за произведенията, обхванати от Маракешкия договор. Тези права включват по-конкретно отнасящите се за възпроизвеждането, публичното разгласяване, предоставянето на разположение, разпространението и отдаването под наем, както е предвидено в Директива 2001/29/ЕО, Директива 2006/115/ЕО и Директива 2009/24/ЕО, както и съответните права по Директива 96/9/ЕО. Тъй като обхватът на изключенията и ограниченията, изисквани по силата на Маракешкия договор, включва и произведения под формата на звукозапис — например аудиокниги, е необходимо тези изключения да се прилагат и за сродните права.

(6)  Поради това в настоящата директива следва да се предвиди задължително изключение от правата, които са хармонизирани от правото на Съюза и са от значение за начините за ползване и за произведенията, обхванати от Маракешкия договор. Тези права включват по-конкретно отнасящите се за възпроизвеждането, публичното разгласяване, предоставянето на разположение, разпространението и отдаването под наем, както е предвидено в Директива 2001/29/ЕО, Директива 2006/115/ЕО и Директива 2009/24/ЕО, както и съответните права по Директива 96/9/ЕО. Тъй като обхватът на изключенията и ограниченията, изисквани по силата на Маракешкия договор, включва и произведения под формата на звукозапис — например аудиокниги, е необходимо тези изключения да се прилагат и за сродните права. Прилагането на изключенията, предвидени в настоящата директива, не засяга други изключения в полза на лицата с увреждания, предвидени от държавите членки, като например личното ползване.

Изменение     5

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Начините за ползване, определени в настоящата директива, включват изготвянето на копия в достъпен формат от самите бенефициери или от оправомощени субекти, задоволяващи техните потребности — били те публични или частни организации, по-специално библиотеки, учебни заведения и други организации с нестопанска цел, които като своя основна дейност или една от основните им дейности или обществено предназначение обслужват лица с увреждания, непозволяващи четенето на печатни материали. Тези начини на ползване следва да включват и изготвянето, за изключително ползване от бенефициера, на копия в достъпен формат от физическо лице, което прави това от името на бенефициера или му оказва помощ за това.

(7)  Начините за ползване, определени в настоящата директива, включват също изготвянето на копия в достъпен формат от самите бенефициери или от оправомощени субекти, задоволяващи техните потребности — били те публични или частни организации, по-специално библиотеки, учебни заведения и други организации с нестопанска цел, които като своя основна дейност или една от основните им дейности или обществено предназначение обслужват лица с увреждания, непозволяващи четенето на печатни материали. Тези начини на ползване следва да включват и изготвянето, за изключително ползване от бенефициера, на копия в достъпен формат от физическо лице, което прави това от името на бенефициера или му оказва помощ за това.

Изменение     6

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Задължителното изключение следва също така да ограничи правото на възпроизвеждане, така че да се даде възможност за всяко действие, което е необходимо, за да се промени, преобразува или адаптира дадено произведение или друг закрилян обект по такъв начин, че от него да се изготви копие в достъпен формат. Това включва предоставянето в копието в достъпен формат на необходимите средства за навигиране в информацията.

(8)  Задължителното изключение следва също така да ограничи правото на възпроизвеждане, така че да се даде възможност за всяко действие, което е необходимо, за да се промени, преобразува или адаптира дадено произведение или друг закрилян обект по такъв начин, че от него да се изготви копие в достъпен формат. Това включва също предоставянето в копието в достъпен формат на необходимите средства за навигиране в информацията.

Изменение     7

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Изключението следва да позволява на оправомощените субекти да предоставят и разпространяват онлайн и офлайн в рамките на Съюза копия в достъпен формат на произведения или други закриляни обекти, обхванати от настоящата директива.

(9)  Изключението следва също да позволява на оправомощените субекти да предоставят и разпространяват онлайн и офлайн в рамките на Съюза копия в достъпен формат на произведения или други закриляни обекти, обхванати от настоящата директива.

Изменение     8

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С оглед на специфичния характер на изключението, целевия му обхват и необходимостта от правна сигурност за бенефициерите от него, на държавите членки следва да не се разрешава да налагат допълнителни изисквания за прилагането на изключението — например схеми за обезщетение или предварителна проверка дали на пазара са налични копия в достъпен формат.

(11)  С оглед на специфичния характер на изключението, целевия му обхват и необходимостта от правна сигурност за бенефициерите от него, на държавите членки следва да не се разрешава да налагат допълнителни изисквания за прилагането на изключението — например схеми за обезщетение или предварителна проверка дали на пазара са налични копия в достъпен формат. Такива допълнителни изисквания биха подложили на риск постигането на целта на изключенията, предвидени в настоящата директива, и на целта за улесняване на трансграничния обмен на копия в специални формати в рамките на единния пазар.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  При всяко обработване на лични данни съгласно настоящата директива следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и то трябва да бъде в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, уреждаща обработването на лични данни, което може да се извършва от оправомощените субекти в рамките на настоящата директива и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално публичните независими органи, определени от държавите членки.

(12)  При всяко обработване на лични данни съгласно настоящата директива следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и то трябва да бъде в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, уреждащи обработването на лични данни, което може да се извършва от оправомощените субекти в рамките на настоящата директива и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално публичните независими органи, определени от държавите членки.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение     10

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), по която ЕС е страна, гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация и правото на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки, в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

(13)  Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), по която ЕС е страна и която е обвързваща за държавите – членки на Съюза, гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация и правото на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки, в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

Изменение     11

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността.

(14)  Хартата на основните права на Европейския съюз забранява всяка форма на дискриминация, включително въз основа на увреждане, и предвижда, че Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността.

Изменение     12

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Съгласно Директива 2001/29/ЕО държавите членки могат да продължат да предоставят дадено изключение или ограничение в полза на лица с увреждания в случаи, които не са обхванати от настоящата директива.

(17)  Държавите членки при всички положения ще трябва да постигнат договорености за изключения и ограничения в полза на лица с увреждания, включително в случаи, които не са обхванати от настоящата директива.

Изменение     13

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Следователно в настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящата директива следва да бъде тълкувана и прилагана в съответствие с тези права и принципи.

(18)  Следователно в настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. Настоящата директива следва да бъде тълкувана и прилагана в съответствие с тези права и принципи.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  без оглед на други увреждания.

Обосновка

Маракешкият договор оставя възможност за включване на други видове увреждания. В съображение 16 и в член 7 от предложението за директивата се споменава възможността за по-късното включване и на други видове увреждания.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициерът получава достъп до произведението или другия закрилян обект — включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без нарушено зрение или без никое от уврежданията, посочени в параграф 2;

(3)  „копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициерът получава достъп до произведението или другия закрилян обект — включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без никое от нарушенията или уврежданията, посочени в параграф 2;

Изменение    16

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „оправомощен субект“ означава организация, чиято основна дейност или една от основните ѝ дейности или обществено предназначение е да предоставя с нестопанска цел на бенефициери достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация.

(4)  „оправомощен субект“ означава организация, чиято основна дейност или една от основните ѝ дейности или обществено предназначение е да предоставя с нестопанска цел на бенефициери достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация, независимо от това дали върху нея се осъществява надзор от дадено правителство.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Държавите членки гарантират, че изключенията от авторското право и сродните му права не могат да бъдат отменяни чрез технологични мерки или с договор.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Държавите членки гарантират въвеждането на механизми за подаването на жалби и средства за защита, както и предоставянето им на ползвателите при спор във връзка с прилагането на мерките, посочени в настоящия член.

Обосновка

В предложението за директивата не се споменава нищо за механизми за подаване на жалби и средства за защита, които да бъдат въведени от държавите членки в случаите, в които бенефициерите са лишени от възможността за допустимо ползване. Такива механизми са предвидени в член 13, параграф 2 от предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар (COM(2016)593).

Изменение    19

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящата директива, се осъществява в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящата директива, се осъществява в съответствие с Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО, както и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a

 

_________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    20

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [две години след датата на транспониране] Комисията представя доклад на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно наличието на вътрешния пазар в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти, различни от определените в член 2, параграф 1, за бенефициери и на произведения и други закриляни обекти за лица с увреждания, различни от посочените в член 2, параграф 2. Докладът трябва да съдържа оценка на това дали следва да се обмисли изменение на приложното поле на настоящата директива.

До [две години след датата на транспониране] Комисията представя доклад на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно наличието на вътрешния пазар в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти, различни от определените в член 2, параграф 1, за бенефициери и на произведения и други закриляни обекти за лица с увреждания, различни от посочените в член 2, параграф 2. Докладът трябва да съдържа оценка на това дали следва да се обмисли разширяване на приложното поле на настоящата директива, така че други категории увреждания да могат да се възползват от изключението и свързаното изготвяне на копия в достъпни формати, предвидени от настоящата директива.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-рано от [пет години след датата на транспониране] Комисията оценява настоящата директива и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящата директива.

Не по-късно от [пет години след датата на транспониране] Комисията оценява настоящата директива и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящата директива.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

Позовавания

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

JURI

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

PETI

6.10.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Rosa Estaràs Ferragut

27.10.2016

Дата на приемане

24.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Edouard Martin

  • [1]  Петиция № 0924/2011, внесена от Дан Пескод, с британско гражданство, от името на Европейския съюз на слепите (ЕСС)/Кралски национален институт на слепите (КНИС), относно достъпа на слепите лица до книги и други печатни продукти и
    Петиция № 964/2011, внесена от Михаел Калмар, с австрийско гражданство, от името на Европейската асоциация по дислексия, относно достъпа на слепите хора и лицата с дислексия или с други увреждания до книги.
  • [2]  PE 571.387.
  • [3]  Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно ратифицирането на Маракешкия договор въз основа на получени петиции, по-конкретно петиция № 924/2011 (2016/2542(RSP)).

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Разрешение за използване на произведения или други обекти, защитени от авторското право и сродните му права, в полза на незрящи лица, лица с увредено зрение или с други увреждания и изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

Позовавания

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.9.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

6.10.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Неизказано становище

       Дата на решението

INTA

12.10.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

7.11.2016

28.11.2016

31.1.2017

 

Дата на приемане

23.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eugen Freund, Maria Noichl

Дата на внасяне

28.3.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

22

+

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“