Postup : 2016/0278(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0097/2017

Předložené texty :

A8-0097/2017

Rozpravy :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Hlasování :

PV 06/07/2017 - 11.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0312

ZPRÁVA     ***I
PDF 978kWORD 122k
28.3.2017
PE 594.171v02-00 A8-0097/2017

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Max Andersson

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání
 STANOVISKO Petičního výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0596),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0381/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. ledna 2017

(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Petičního výboru (A8-0097/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh     1

Návrh směrnice

Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  s ohledem na Protokol (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je připojen ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

 

Pozměňovací návrh     2

Návrh směrnice

Právní východisko 1 b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  s ohledem na článek 26 Listiny základních práv Evropské unie a na Úmluvu Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením,

 

Pozměňovací návrh     3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Listina základních práv Evropské unie zakotvuje právo na informace (článek 11) a právo na vzdělání (článek 14).

Pozměňovací návrh     4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené nebo mají jiné poruchy čtení, se nadále vyrovnávají s mnoha překážkami v přístupu ke knihám a dalším tištěným materiálům, které jsou chráněny autorským právem a souvisejícími právy. Je třeba přijmout opatření ke zvýšení dostupnosti těchto děl v přístupných formátech a ke zlepšení jejich oběhu na vnitřním trhu.

(3)  Osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené nebo mají jiné poruchy čtení, se nadále vyrovnávají s mnoha překážkami v přístupu ke knihám a dalším tištěným materiálům, které jsou chráněny autorským právem a souvisejícími právy.

S ohledem na sociální zájem na tom, aby takovým osobám bylo poskytnuto právo na přístup k informacím a právo účastnit se kulturního, hospodářského a sociálního života na rovnoprávném základě s ostatními,

je v zájmu zajištění přístupu k vědomostem a informacím

třeba přijmout opatření ke zvýšení dostupnosti těchto děl v přístupných formátech a ke zlepšení jejich oběhu na vnitřním trhu, a to v rámci podmínek stanovených v této směrnici.

Pozměňovací návrh     5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Dne 30. dubna 201423 byla jménem Unie podepsána Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (dále jen „Marrákešská smlouva“). Jejím cílem je zlepšit dostupnost děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech pro osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené či mají jiné poruchy čtení. Marrákešská smlouva vyžaduje, aby smluvní strany umožnily výjimky nebo omezení práv nositelů autorských práv a práv s nimi souvisejících pro vytváření a šíření kopií některých děl a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu a pro přeshraniční výměnu těchto kopií. Uzavření Marrákešské smlouvy ze strany Unie vyžaduje, aby byly právní předpisy Unie přizpůsobeny a byla stanovena povinná výjimka pro užití, díla a dotčené osoby, na které se smlouva vztahuje. Touto směrnicí se povinnosti, které má Unie splnit v rámci Marrákešské smlouvy, provádějí harmonizovaným způsobem, aby bylo zajištěno, že uvedená opatření budou uplatňována konzistentně na celém vnitřním trhu.

(4)  Dne 30. dubna 201423 byla jménem Unie podepsána Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (dále jen „Marrákešská smlouva“), která již byla v roce 2013 přijata Světovou organizací duševního vlastnictví. Jejím cílem je zlepšit dostupnost a přeshraniční výměnu děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech pro osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené či mají jiné poruchy čtení. Marrákešská smlouva vyžaduje, aby smluvní strany umožnily výjimky nebo omezení práv nositelů autorských práv a práv s nimi souvisejících pro vytváření a šíření kopií některých děl a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu a pro přeshraniční výměnu těchto kopií. Uzavření Marrákešské smlouvy ze strany Unie vyžaduje, aby byly právní předpisy Unie přizpůsobeny a byla stanovena povinná a harmonizovaná výjimka pro užití, díla a dotčené osoby, na které se smlouva vztahuje. Touto směrnicí se povinnosti, které má Unie splnit v rámci Marrákešské smlouvy, provádějí harmonizovaným způsobem, aby bylo zajištěno, že uvedená opatření budou uplatňována konzistentně na celém vnitřním trhu.

_________________

_________________

23 Rozhodnutí Rady 2014/221/EU ze dne 14. dubna 2014 o podpisu jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení. (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 1).

23 Rozhodnutí Rady 2014/221/EU ze dne 14. dubna 2014 o podpisu jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh     6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Tato směrnice je navržena ve prospěch osob, které jsou nevidomé, mají zrakové postižení, které není možné zlepšit tak, aby jejich zrak v zásadě začal fungovat jako u osob, které takové postižení nemají, nebo mají poruchy vnímání či čtení, včetně dyslexie, které jim neumožňují číst tištěná díla stejně jako osoby bez postižení, či které nejsou schopny kvůli zdravotnímu postižení držet knihu či s ní manipulovat nebo zaměřit zrak či hýbat očima v rozsahu, který je běžně přijatelný pro čtení. Cílem opatření zavedených touto směrnicí je zlepšit dostupnost knih, odborných periodik, novin, časopisů nebo jiných písemností, partitur a dalších tištěných materiálů, včetně zvukové podoby (analogové nebo digitální), ve formátech, které uvedená díla a jiné předměty ochrany zpřístupní daným osobám v zásadě stejně jako osobám bez poruchy nebo zdravotního postižení. K přístupnému formátu patří Braillovo písmo, zvětšené písmo, upravené e-knihy, audioknihy a rozhlasové vysílání.

(5)  Tato směrnice je navržena ve prospěch osob, které jsou nevidomé, mají zrakové postižení, které není možné zlepšit tak, aby jejich zrak v zásadě začal fungovat jako u osob, které takové postižení nemají, nebo mají poruchy vnímání či čtení, včetně dyslexie, nebo jakoukoli jinou poruchu učení, které jim neumožňují číst tištěná díla stejně jako osoby bez postižení, či které nejsou schopny kvůli zdravotnímu postižení držet knihu či s ní manipulovat nebo zaměřit zrak či hýbat očima v rozsahu, který je běžně přijatelný pro čtení. Cílem opatření zavedených touto směrnicí je proto zlepšit dostupnost knih, včetně e-knih, odborných periodik, novin, časopisů nebo jiných písemností, partitur a dalších tištěných materiálů, včetně zvukové podoby (analogové nebo digitální, on-line nebo off-line), ve formátech, které uvedená díla a jiné předměty ochrany zpřístupní daným osobám v zásadě stejně jako osobám bez poruchy nebo zdravotního postižení. K přístupnému formátu taktéž patří Braillovo písmo, zvětšené písmo, upravené e-knihy, audioknihy a rozhlasové vysílání.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Tato směrnice by proto měla stanovit povinné výjimky z práv, která jsou harmonizována právními předpisy Unie a která jsou relevantní pro užití a díla, na které se vztahuje Marrákešská smlouva. Patří k nim zejména práva na rozmnožování, sdělování veřejnosti, zpřístupňování, rozšiřování a půjčování, jak je stanoví směrnice 2001/29/ES, směrnice 2006/115/ES a směrnice 2009/24/ES, jakož i odpovídající práva podle směrnice 96/9/ES. Vzhledem k tomu, že rozsah výjimek a omezení požadovaných Marrákešskou smlouvu zahrnuje také díla ve zvukové podobě, jako jsou například audioknihy, je nezbytné, aby se tyto výjimky vztahovaly i na práva související s autorským právem.

(6)  Tato směrnice by proto měla stanovit povinné výjimky z práv, která jsou harmonizována právními předpisy Unie a která jsou relevantní pro užití a díla, na které se vztahuje Marrákešská smlouva. Patří k nim zejména práva na rozmnožování, sdělování veřejnosti, zpřístupňování, rozšiřování a půjčování, jak je stanoví směrnice 2001/29/ES, směrnice 2006/115/ES a směrnice 2009/24/ES, jakož i odpovídající práva podle směrnice 96/9/ES. Vzhledem k tomu, že rozsah výjimek a omezení požadovaných Marrákešskou smlouvu zahrnuje také díla ve zvukové podobě, jako jsou například audioknihy, je nezbytné, aby se tyto výjimky vztahovaly i na práva související s autorským právem. Uplatněním výjimek stanovených touto směrnicí by neměly být dotčeny jiné výjimky pro osoby se zdravotním postižením, které umožňují členské státy.

Pozměňovací návrh     8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Povinná výjimka by měla rovněž omezit právo na rozmnožování tak, aby byl umožněn jakýkoli úkon, který je nezbytný pro provedení změn v díle nebo jiném předmětu ochrany nebo pro jejich přeměnu či úpravu takovým způsobem, aby mohla být pořízena kopie v přístupném formátu. K tomu patří i poskytnutí prostředků potřebných k navigaci informacemi v kopii v přístupném formátu.

(8)  Je také nutné, aby povinná výjimka rovněž omezovala omezit právo na rozmnožování tak, aby byl umožněn jakýkoli úkon, který je nezbytný pro provedení změn v díle nebo jiném předmětu ochrany nebo pro jejich přeměnu či úpravu takovým způsobem, aby mohla být pořízena kopie v přístupném formátu. K tomu patří i poskytnutí prostředků potřebných k navigaci informacemi v kopii v přístupném formátu a rovněž úkony nezbytné k úpravě stávajících publikací, které jsou již přístupné pro určité kategorie dotčených osob, a to takovým způsobem, aby vyhovovaly potřebám dalších dotčených osob, kterým je nutné zpřístupnit díla v alternativních formátech. Mělo by být umožněno půjčování daného díla dotčeným osobám.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, co znamenají „nezbytné úkony“ povolené prostřednictvím výjimky stanovené v článku 3. Formát souboru může být přístupný některým kategoriím osob se zdravotním postižením (např. zrakově postiženým osobám), avšak ostatním nikoli (např. dyslektikům). V takovém případě sice není zapotřebí přeměnit soubor pro nevidomé nebo zrakově postižené osoby, je ale nutné jej přeměnit za účelem zpřístupnění daného díla dyslektikům. Mělo by být rovněž umožněno jejich půjčování.

Pozměňovací návrh     9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Výjimka by měla schváleným subjektům umožnit vytvářet a šířit kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, na něž se vztahuje tato směrnice, on-line nebo off-line v celé Unii.

(9)  Výjimka by měla schváleným subjektům umožnit vytvářet a šířit kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, na něž se vztahuje tato směrnice, on-line nebo off-line v celé Unii, a to v souladu s příslušnými právními předpisy Unie. Tato směrnice nestanoví schváleným subjektům jakoukoli povinnost vytvářet a šířit kopie.

Pozměňovací návrh     10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Pokud není schopen přístup poskytnout trh, je při zlepšování dostupnosti děl v textové podobě úloha nositelů práv spočívající ve zpřístupnění jejich děl osobám se zrakovým postižením či s jinými poruchami čtení stejně důležitá jako výjimky stanovené v této směrnici.

Odůvodnění

Nový bod odůvodnění odkazuje na bod odůvodnění Marrákešské smlouvy. Připomíná, že pro odstranění nedostatku knih, který pociťují miliony nevidomých a slabozrakých lidí, jsou stejně důležitá jak vhodná omezení a výjimky, tak i úloha nositelů práv při zpřístupňování děl osobám se zrakovým postižením.

Pozměňovací návrh     11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  V zájmu podpory výměny mezi členskými státy by měla být Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zřízena a spravována jednotná veřejně přístupná on-line databáze, která by obsahovala informace o schválených subjektech a bibliografické údaje o dílech, jejichž kopie zhotovené a zpřístupněné schválenými subjekty jsou dostupné v přístupných formátech. Tato databáze by rovněž měla obsahovat informace o publikacích přístupných od počátku, tj. o publikacích, které vydavatelé vytvořili v přístupných formátech, a měla by být interoperabilní s databází TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources – světové přístupné zdroje od důvěryhodných zprostředkovatelů) sdružení ABC, jejímž hostitelem je Světová organizace duševního vlastnictví.

Odůvodnění

Nový bod odůvodnění vyzývá Evropskou komisi, aby zjednodušila výměnu informací vytvořením jednotné databáze kopií v přístupném formátu, včetně přístupných knih, které vydavatelé vytvářejí přímo v přístupných formátech. Tato nová iniciativa by měla vycházet z existující celosvětové databáze vytvořené sdružením Accessible Book Consortium, jejímž hostitelem je Světová organizace duševního vlastnictví, a měla by s ní zůstat interoperabilní.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Vzhledem k specifickému charakteru této výjimky, její specifické oblasti působnosti a potřebě právní jistoty pro dotčené osoby by nemělo být členským státům dovoleno, aby při uplatňování výjimky stanovovaly další požadavky, jako jsou např. režimy náhrad nebo předchozí ověření komerční dostupnosti kopií v přístupném formátu.

(11)  Vzhledem k specifickému charakteru této výjimky, její specifické oblasti působnosti a potřebě právní jistoty pro dotčené osoby by nemělo být členským státům dovoleno, aby při uplatňování výjimky stanovovaly další požadavky, jako jsou např. režimy náhrad nebo předchozí ověření komerční dostupnosti kopií v přístupném formátu. Takové dodatečné požadavky by mohly vyvolat nebezpečí, že se dostanou do rozporu s účelem výjimek stanovených touto směrnicí a do rozporu s účelem spočívajícím v usnadnění přeshraniční výměny kopií ve speciálním formátu v rámci vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh     13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Při veškerém zpracovávání osobních údajů podle této směrnice by měla být dodržována základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a toto zpracování musí probíhat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, která upravuje zpracování osobních údajů, jak je mohou provádět schválené subjekty v rámci této směrnice, a to pod dohledem příslušných orgánů členských států, zejména nezávislých veřejných orgánů určených členskými státy.

(12)  Při veškerém zpracovávání osobních údajů podle této směrnice by měla být dodržována základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a toto zpracování musí probíhat v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES1a a 2002/58/ES1b a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791c, které upravují zpracování osobních údajů, jak je mohou provádět schválené subjekty v rámci této směrnice, a to pod dohledem příslušných orgánů členských států, zejména nezávislých veřejných orgánů určených členskými státy.

 

_________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických telekomunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1c Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh     14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, jíž je EU smluvní stranou, zaručuje lidem se zdravotním postižením právo na přístup k informacím a právo účastnit se kulturního, hospodářského a sociálního života na rovnoprávném základě s ostatními. Uvedená úmluva vyžaduje, aby smluvní strany podnikly, v souladu s mezinárodním právem, veškeré odpovídající kroky s cílem zajistit, aby zákony na ochranu duševního vlastnictví nevytvářely nepřiměřené nebo diskriminační překážky bránící přístupu osob se zdravotním postižením ke kulturním materiálům.

(13)  Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, jíž je Unie smluvní stranou a jež je pro členské státy Unie závazná, zaručuje lidem se zdravotním postižením právo na přístup k informacím a právo účastnit se kulturního, hospodářského a sociálního života na rovnoprávném základě s ostatními. Uvedená úmluva vyžaduje, aby smluvní strany podnikly, v souladu s mezinárodním právem, veškeré odpovídající kroky s cílem zajistit, aby zákony na ochranu duševního vlastnictví nevytvářely nepřiměřené nebo diskriminační překážky bránící přístupu osob se zdravotním postižením ke kulturním materiálům.

Pozměňovací návrh     15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Unie podle Listiny základních práv Evropské unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti.

(14)  Listina základních práv Evropské unie zakazuje veškeré formy diskriminace, vedle dalšího i z důvodu zdravotního postižení, a stanoví, že Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti.

Pozměňovací návrh     16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Přijetím této směrnice se Unie snaží zajistit, aby dotčené osoby měly přístup ke knihám a dalším tištěným materiálům v přístupných formátech. Tato směrnice představuje tedy první významný krok, jak zlepšit přístup osob se zdravotním postižením k dílům.

(15)  Přijetím této směrnice se Unie snaží zajistit, aby dotčené osoby měly na celém vnitřním trhu přístup ke knihám a dalším tištěným materiálům v přístupných formátech. Tato směrnice představuje tedy první významný krok, jak zlepšit přístup osob se zdravotním postižením k dílům.

Pozměňovací návrh     17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Komise bude účinky této směrnice sledovat. Součástí tohoto sledování bude i posouzení situace, pokud jde o dostupnost děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech, na které se tato směrnice nevztahuje, a dostupnost děl a jiných předmětů ochrany ve formátech přístupných pro osoby s jiným zdravotním postižením. Komise tuto situaci pečlivě posoudí. V případě potřeby může zvážit změny v oblasti působnosti této směrnice.

(16)  Komise bude účinky této směrnice sledovat. Součástí tohoto sledování bude i posouzení situace, pokud jde o dostupnost děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech, na které se tato směrnice nevztahuje, a dostupnost děl a jiných předmětů ochrany ve formátech přístupných pro osoby s jiným zdravotním postižením. Komise tuto situaci pečlivě posoudí s cílem plně zaručit dosažení kulturních a sociálních cílů této směrnice. V případě potřeby může zvážit změny v oblasti působnosti této směrnice, a to v souladu se zprávou, kterou předloží na základě článku 7 této směrnice a které bude předcházet studie proveditelnosti o zavedení dalších obdobných výjimek pro osoby s jinými druhy zdravotního postižení.

Pozměňovací návrh     18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Tato směrnice tudíž respektuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Tato směrnice by proto měla být vykládána a uplatňována v souladu s těmito právy a zásadami.

(18)  Tato směrnice tudíž respektuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie a Úmluvou Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Tato směrnice by proto měla být vykládána a uplatňována v souladu s těmito právy a zásadami.

Pozměňovací návrh     19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Členské státy by měly transponovat tuto směrnici do šesti měsíců od jejího vstupu v platnost, aby bylo možné práva osob se zdravotním postižením uznávaná Listinou základních práv Evropské Unie a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením uplatňovat bez prodlení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje ustanovení čl. 4 odst. 3 a článku 10 Marrákešské smlouvy o provádění této smlouvy.

Pozměňovací návrh     20

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se užívání určitých děl a jiných předmětů ochrany bez souhlasu nositele práva ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených či osob s jinými poruchami čtení.

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se užívání určitých děl a jiných předmětů ochrany bez souhlasu nositele práva ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených či osob s jinými poruchami čtení. Jejím cílem je účinně zajistit právo těchto osob účastnit se kulturního, hospodářského a sociálního života na rovnoprávném základě s ostatními.

Pozměňovací návrh     21

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „dílem nebo jiným předmětem ochrany“ se rozumí dílo v podobě knihy, odborného periodika, novin, časopisu nebo jiného tištěného materiálu, včetně partitur, a související ilustrace v jakémkoli médiu, včetně zvukových podob, jako jsou například audioknihy, které je chráněno autorským právem nebo právy s ním souvisejícími a které bylo zveřejněno či jinak zpřístupněno veřejnosti v souladu s právními předpisy;

1)  „dílem nebo jiným předmětem ochrany“ se rozumí dílo v podobě knihy, odborného periodika, novin, časopisu nebo jiného tištěného materiálu, včetně partitur, a související ilustrace v jakémkoli médiu, včetně zvukových podob, jako jsou například audioknihy, a v digitálním formátu, jako jsou například e-knihy, které je chráněno autorským právem nebo právy s ním souvisejícími a které bylo zveřejněno či jinak zpřístupněno veřejnosti v souladu s právními předpisy;

Pozměňovací návrh     22

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „dotčenou osobou“ se rozumí:

2)  „dotčenou osobou“ se bez ohledu na jakékoli jiné zdravotní postižení rozumí:

Pozměňovací návrh     23

Návrh směrnice

Čl. 2 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  osoba, která má poruchu vnímání či čtení, včetně dyslexie, a není tedy schopná číst tištěná díla v zásadě stejně jako osoba bez poruchy či zdravotního postižení; nebo

c)  osoba, která má poruchu vnímání či čtení, včetně dyslexie, nebo jakoukoli jinou poruchu učení, a není tedy schopná číst tištěná díla v zásadě stejně jako osoba bez poruchy či zdravotního postižení; nebo

Pozměňovací návrh     24

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „kopií v přístupném formátu“ se rozumí kopie díla nebo jiného předmětu ochrany, která byla zhotovena alternativním způsobem nebo formou, jež umožňuje dotčené osobě přístup k dílu nebo jinému předmětu ochrany, přičemž tento přístup je pro ni realizovatelný stejně pohodlně jako u osoby bez zrakového postižení nebo jiné poruchy podle odstavce 2;

3)  „kopií v přístupném formátu“ se rozumí kopie díla nebo jiného předmětu ochrany, která byla zhotovena alternativním způsobem nebo formou, jež umožňuje dotčené osobě přístup k dílu nebo jinému předmětu ochrany, přičemž tento přístup je pro ni realizovatelný stejně pohodlně jako u osoby bez postižení nebo jiné poruchy podle odstavce 2;

Pozměňovací návrh     25

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „schváleným subjektem“ se rozumí organizace, která na neziskovém základě poskytuje vzdělávání, instruktážní výuku, adaptivní četbu nebo přístup k informacím dotčeným osobám, přičemž se jedná o její hlavní činnost nebo jednu z jejích hlavních činností nebo o poslání ve veřejném zájmu.

4)  „schváleným subjektem“ se rozumí organizace, které členský stát, v němž je usazena, udělil souhlas s poskytováním vzdělávání, instruktážní výuky, adaptivní četby nebo přístupu k informacím dotčeným osobám na neziskovém základě nebo ji za tímto účelem uznal, přičemž se jedná o její hlavní činnost nebo jednu z jejích hlavních činností nebo o poslání ve veřejném zájmu.

Pozměňovací návrh     26

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  aby dotčená osoba nebo osoba jednající jejím jménem mohla vytvořit kopii díla nebo jiného předmětu ochrany v přístupném formátu pro účely výhradního užívání dotčenou osobou; a

a)  aby dotčená osoba nebo osoba jednající v souladu se zákonem jejím jménem mohla vytvořit kopii díla nebo jiného předmětu ochrany v přístupném formátu pro účely výhradního užívání dotčenou osobou; a

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na výjimku stanovenou v odstavci 1 tohoto článku se použijí ustanovení čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 4 prvního, třetího a pátého pododstavce směrnice 2001/29/ES.

3.  Na výjimku stanovenou v odstavci 1 tohoto článku se použijí ustanovení čl. 5 odst. 5 směrnice 2001/29/ES.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy zajistí, aby nebylo možné výjimky stanovené v odstavci 1 zneplatnit smluvní cestou. Pokud jde o vazbu mezi výjimkou stanovenou v odstavci 1 tohoto článku a technickými ochrannými opatřeními, použije se ustanovení čl. 6 odst. 4 prvního, třetího a pátého pododstavce směrnice 2001/29/ES. Členské státy zajistí, aby v případě sporů ohledně uplatňování opatření uvedených v tomto článku byly uživatelům k dispozici mechanismy pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy.

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice neuvádí žádné stížnosti ani nápravné mechanismy, které by měly být zavedeny členskými státy v případech, kdy jsou dotčeným osobám odpírány povolené způsoby využití. Takové mechanismy jsou upraveny v čl. 13 odst. 2 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593).

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpracování osobních údajů prováděné v rámci této směrnice se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES.

Zpracování osobních údajů prováděné v rámci této směrnice se provádí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES a 2002/58/ES1a a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791b.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických telekomunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do [dvou let ode dne provedení] předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o dostupnosti děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech, které nejsou vymezeny v čl. 2 odst. 1, pro dotčené osoby a děl a jiných předmětů ochrany pro osoby se zdravotním postižením, které nejsou uvedeny v čl. 2 odst. 2, na vnitřním trhu. Zpráva musí obsahovat posouzení toho, zda by se měla zvážit změna oblasti působnosti této směrnice.

Do [dvou let ode dne provedení] předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o dostupnosti děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech, které nejsou vymezeny v čl. 2 odst. 1, pro dotčené osoby a děl a jiných předmětů ochrany pro osoby se zdravotním postižením, které nejsou uvedeny v čl. 2 odst. 2, na vnitřním trhu. Zpráva musí při zohlednění technologického vývoje, zejména technologií dostupných pro pomoc osobám se zdravotním postižením a rovněž dostupnosti takových technologií, obsahovat posouzení toho, zda by se měla zvážit změna oblasti působnosti této směrnice, aby výjimka a s ní související vytváření kopií v přístupných formátech stanovené touto směrnicí prospěly dalším kategoriím osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejdříve [za pět let po dni provedení směrnice] provede Komise hodnocení této směrnice a předloží hlavní závěry Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru spolu s případnými návrhy na změnu této směrnice.

Do [pěti let po dni provedení směrnice] provede Komise hodnocení této směrnice, které zohlední technologický vývoj související s přístupností, a předloží hlavní závěry Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru spolu s případnými návrhy na změnu této směrnice. Zpráva Komise zohlední stanoviska relevantních aktérů z řad občanské společnosti, nevládních organizací a sociálních partnerů, včetně organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením a organizací zastupujících starší osoby.

Pozměňovací návrh     32

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [6 měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Odůvodnění

Lhůta v délce 6 měsíců se zdá být vhodnější, pokud se zároveň vezme v úvahu článek 10 Marakéšské smlouvy.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (9.2.2017)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Navrhovatelka: Helga Stevens

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jednání o Marrákešské smlouvě o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (dále jen „Marrákešská smlouva“) se zakládala na tom, že tato smlouva je smíšenou dohodou – vycházelo se z předpokladu, že část záležitostí, které upravuje, bude spadat do pravomoci EU a část do pravomoci členských států. Marrákešskou smlouvu podepsalo již patnáct členských států.

Smlouva je považována za historickou, protože se jako první zabývá výjimkami z autorského práva a zahrnuje také problematiku lidských práv. Navrhovatelka usiluje o zlepšení přístupu zrakově postižených osob k dílům chráněným autorským právem. Zrakově postižené osoby po celém světě získají ke knihám lepší přístup díky tomu, že řada organizací bude moci kopie děl rozesílat do dalších zemí.

Navrhovatelka konzultovala návrh Komise s organizacemi pro zdravotně postižené i s dotčenými osobami a subjekty a zkonstatovala, že návrh je vnímán kladně. Změny v textu se omezují na rozsah pravomocí Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a zajišťují soulad znění návrhu s Marrákešskou smlouvou a s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 19 a 114 této smlouvy,

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice

Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na Protokol (č. 1) o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, který je připojen ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice

Právní východisko 1 b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na Protokol (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je připojen ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Směrnice Unie v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících poskytují právní jistotu a zajišťují nositelům práv vysokou úroveň ochrany. Tento harmonizovaný právní rámec přispívá k řádnému fungování vnitřního trhu a podporuje inovace, tvorbu, investice a produkci nového obsahu, a to i v digitálním prostředí. Jeho cílem je rovněž podpořit přístup ke znalostem a ke kultuře ochranou děl a jiných předmětů ochrany a povolením výjimek nebo omezení, které jsou ve veřejném zájmu. Měla by zůstat zachována přiměřená rovnováha práv a zájmů mezi nositeli práv a uživateli.

(1)  Směrnice Unie v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících poskytují právní jistotu a zajišťují nositelům práv vysokou úroveň ochrany. Tento harmonizovaný právní rámec přispívá k řádnému a lepšímu fungování vnitřního trhu a podporuje inovace, tvorbu, investice, zaměstnanost a produkci nového obsahu, a to i v digitálním a on-line prostředí. Jeho cílem je rovněž podpořit přístup ke znalostem a ke kultuře ochranou děl a jiných předmětů ochrany a povolením výjimek nebo omezení, které jsou ve veřejném zájmu. Měla by zůstat zachována přiměřená rovnováha práv a zájmů mezi nositeli práv a uživateli.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené nebo mají jiné poruchy čtení, se nadále vyrovnávají s mnoha překážkami v přístupu ke knihám a dalším tištěným materiálům, které jsou chráněny autorským právem a souvisejícími právy. Je třeba přijmout opatření ke zvýšení dostupnosti těchto děl v přístupných formátech a ke zlepšení jejich oběhu na vnitřním trhu.

(3)  Osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené nebo mají jiné poruchy čtení, včetně osob s tělesným postižením, jež jim znemožňuje držet knihu nebo s ní zacházet, se nadále vyrovnávají s mnoha překážkami v přístupu ke knihám a dalším tištěným materiálům, které jsou chráněny autorským právem a souvisejícími právy. Je třeba přijmout opatření ke zvýšení dostupnosti těchto děl v přístupných formátech a ke zlepšení jejich oběhu na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Tato směrnice je navržena ve prospěch osob, které jsou nevidomé, mají zrakové postižení, které není možné zlepšit tak, aby jejich zrak v zásadě začal fungovat jako u osob, které takové postižení nemají, nebo mají poruchy vnímání či čtení, včetně dyslexie, které jim neumožňují číst tištěná díla stejně jako osoby bez postižení, či které nejsou schopny kvůli zdravotnímu postižení držet knihu či s ní manipulovat nebo zaměřit zrak či hýbat očima v rozsahu, který je běžně přijatelný pro čtení. Cílem opatření zavedených touto směrnicí je zlepšit dostupnost knih, odborných periodik, novin, časopisů nebo jiných písemností, partitur a dalších tištěných materiálů, včetně zvukové podoby (analogové nebo digitální), ve formátech, které uvedená díla a jiné předměty ochrany zpřístupní daným osobám v zásadě stejně jako osobám bez poruchy nebo zdravotního postižení. K přístupnému formátu patří Braillovo písmo, zvětšené písmo, upravené e-knihy, audioknihy a rozhlasové vysílání.

(5)  Tato směrnice je navržena ve prospěch osob, které jsou nevidomé, mají zrakové postižení, které není možné zlepšit tak, aby jejich zrak v zásadě začal fungovat jako u osob, které takové postižení nemají, nebo mají poruchy vnímání či čtení, včetně dyslexie, nebo jakékoliv jiné poruchy učení, které jim neumožňují číst tištěná díla stejně jako osoby bez postižení, či které nejsou schopny kvůli zdravotnímu postižení držet knihu či s ní manipulovat nebo zaměřit zrak či hýbat očima v rozsahu, který je běžně přijatelný pro čtení. Cílem opatření zavedených touto směrnicí je zlepšit dostupnost knih, odborných periodik, novin, časopisů nebo jiných písemností, partitur a dalších tištěných materiálů, včetně zvukové podoby (analogové nebo digitální, na internetu nebo mimo internet), ve formátech, které uvedená díla a jiné předměty ochrany zpřístupní daným osobám v zásadě stejně jako osobám bez poruchy nebo zdravotního postižení. K přístupnému formátu patří Braillovo písmo, zvětšené písmo, upravené e-knihy, audioknihy a rozhlasové vysílání.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Tato směrnice by proto měla stanovit povinné výjimky z práv, která jsou harmonizována právními předpisy Unie a která jsou relevantní pro užití a díla, na které se vztahuje Marrákešská smlouva. Patří k nim zejména práva na rozmnožování, sdělování veřejnosti, zpřístupňování, rozšiřování a půjčování, jak je stanoví směrnice 2001/29/ES, směrnice 2006/115/ES a směrnice 2009/24/ES, jakož i odpovídající práva podle směrnice 96/9/ES. Vzhledem k tomu, že rozsah výjimek a omezení požadovaných Marrákešskou smlouvu zahrnuje také díla ve zvukové podobě, jako jsou například audioknihy, je nezbytné, aby se tyto výjimky vztahovaly i na práva související s autorským právem.

(6)  Tato směrnice by proto měla stanovit povinné výjimky z práv, která jsou harmonizována právními předpisy Unie a která jsou relevantní pro užití a díla, na které se vztahuje Marrákešská smlouva. Patří k nim zejména práva na rozmnožování, sdělování veřejnosti, zpřístupňování, rozšiřování a půjčování, jak je stanoví směrnice 2001/29/ES, směrnice 2006/115/ES a směrnice 2009/24/ES, jakož i odpovídající práva podle směrnice 96/9/ES. Vzhledem k tomu, že rozsah výjimek a omezení požadovaných Marrákešskou smlouvu zahrnuje také díla ve zvukové podobě, jako jsou například audioknihy, je nezbytné, aby se tyto výjimky vztahovaly i na práva související s autorským právem. Uplatněním výjimek stanovených touto směrnicí nejsou nijak dotčeny jiné příznivější výjimky pro osoby se zdravotním postižením stanovené členskými státy, jako jsou například ty, které se týkají soukromého užívání.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Vzhledem k specifickému charakteru této výjimky, její specifické oblasti působnosti a potřebě právní jistoty pro dotčené osoby by nemělo být členským státům dovoleno, aby při uplatňování výjimky stanovovaly další požadavky, jako jsou např. režimy náhrad nebo předchozí ověření komerční dostupnosti kopií v přístupném formátu.

(11)  Vzhledem k specifickému charakteru této výjimky, její specifické oblasti působnosti a potřebě právní jistoty pro dotčené osoby by nemělo být členským státům dovoleno, aby při uplatňování výjimky stanovovaly další požadavky, jako jsou např. režimy náhrad nebo předchozí ověření komerční dostupnosti kopií v přístupném formátu. U takových dalších požadavků by hrozilo nebezpečí, že by se mohly dostat do rozporu s účelem spočívajícím v usnadnění přeshraniční výměny kopií v přístupném formátu v rámci vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, jíž je EU smluvní stranou, zaručuje lidem se zdravotním postižením právo na přístup k informacím a právo účastnit se kulturního, hospodářského a sociálního života na rovnoprávném základě s ostatními. Uvedená úmluva vyžaduje, aby smluvní strany podnikly, v souladu s mezinárodním právem, veškeré odpovídající kroky s cílem zajistit, aby zákony na ochranu duševního vlastnictví nevytvářely nepřiměřené nebo diskriminační překážky bránící přístupu osob se zdravotním postižením ke kulturním materiálům.

(13)  Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, jíž je Unie od 21. ledna 2011 smluvní stranou, zaručuje lidem se zdravotním postižením právo na přístup k informacím a komunikaci a právo účastnit se kulturního, hospodářského, politického, pracovního a sociálního života na rovnoprávném základě s ostatními. Uvedená úmluva vyžaduje, aby smluvní strany podnikly, v souladu s mezinárodním právem, veškeré odpovídající kroky s cílem zajistit, aby zákony na ochranu duševního vlastnictví nevytvářely nepřiměřené nebo diskriminační překážky bránící přístupu osob se zdravotním postižením ke kulturním materiálům.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Unie podle Listiny základních práv Evropské unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti.

(14)  Unie podle Listiny základních práv Evropské unie zakazuje diskriminaci na základě zdravotního postižení a uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice

Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „dílem nebo jiným předmětem ochrany“ se rozumí dílo v podobě knihy, odborného periodika, novin, časopisu nebo jiného tištěného materiálu, včetně partitur, a související ilustrace v jakémkoli médiu, včetně zvukových podob, jako jsou například audioknihy, které je chráněno autorským právem nebo právy s ním souvisejícími a které bylo zveřejněno či jinak zpřístupněno veřejnosti v souladu s právními předpisy;

1)  „dílem nebo jiným předmětem ochrany“ se rozumí dílo v podobě knihy, e-knihy, odborného periodika, novin, časopisu nebo jiného tištěného materiálu, včetně partitur, a související ilustrace v jakémkoli médiu, na internetu nebo mimo internet, včetně zvukových podob, jako jsou například audioknihy, které je chráněno autorským právem nebo právy s ním souvisejícími a které bylo zveřejněno či jinak zpřístupněno veřejnosti v souladu s právními předpisy;

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice

Čl. 2 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  osoba, která má poruchu vnímání či čtení, včetně dyslexie, a není tedy schopná číst tištěná díla v zásadě stejně jako osoba bez poruchy či zdravotního postižení; nebo

c)  osoba, která má poruchu vnímání či čtení, včetně dyslexie, či jakoukoliv jinou poruchu učení, a není tedy schopná číst tištěná díla v zásadě stejně jako osoba bez poruchy či zdravotního postižení; nebo

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí, aby výjimky z autorských práv a práv s nimi souvisejících stanovené v odstavci 1 nebylo možné nahradit opatřeními technologické nebo smluvní povahy.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do [dvou let ode dne provedení] předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o dostupnosti děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech, které nejsou vymezeny v čl. 2 odst. 1, pro dotčené osoby a děl a jiných předmětů ochrany pro osoby se zdravotním postižením, které nejsou uvedeny v čl. 2 odst. 2, na vnitřním trhu. Zpráva musí obsahovat posouzení toho, zda by se měla zvážit změna oblasti působnosti této směrnice.

Do [dvou let ode dne provedení] předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o dostupnosti děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech, které nejsou vymezeny v čl. 2 odst. 1, pro dotčené osoby a děl a jiných předmětů ochrany pro osoby se zdravotním postižením, které nejsou uvedeny v čl. 2 odst. 2, na vnitřním trhu. Zpráva musí obsahovat posouzení toho, zda by se měla zvážit změna oblasti působnosti této směrnice, přičemž zohlední technologický vývoj, zejména pak dostupné technologie na pomoc osobám se zdravotním postižením a také dostupnost těchto technologií.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejdříve [za pět let po dni provedení směrnice] provede Komise hodnocení této směrnice a předloží hlavní závěry Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru spolu s případnými návrhy na změnu této směrnice.

Ve lhůtě [pěti let po dni provedení směrnice] provede Komise hodnocení této směrnice a předloží hlavní závěry Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru spolu s případnými návrhy na změnu této směrnice, přičemž v otázce dostupnosti zohlední technologický vývoj. Zpráva Komise přihlédne k názorům relevantních subjektů občanské společnosti, nevládních organizací a sociálních partnerů, včetně organizací osob se zdravotním postižením, organizací pro tyto osoby a organizací zastupujících starší osoby.

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ NAVRHOVATELKA OBDRŽELA PODKLADY A NÁMĚTY

Tento seznam je vypracován čistě dobrovolně na výlučnou odpovědnost navrhovatelky. Při sestavování tohoto návrhu stanoviska obdržela navrhovatelka podněty od těchto subjektů či osob:

Subjekt nebo osoba

Evropská unie nevidomých (EBU)

Evropské fórum zdravotně postižených (EDF)

 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Povolené způsoby užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

Referenční údaje

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

24.11.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Helga Stevens

28.11.2016

Projednání ve výboru

8.12.2016

 

 

 

Datum přijetí

25.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marco Valli

KONEČNÉ JMENOVITÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

49

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

Verts/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Vysvětlivky symbolů:

+  :  hlasovaly pro

-  :  proti

0  :  zdržení se hlasování


STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (17.3.2017)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Navrhovatelka: Helga Trüpel

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Marakéšská smlouva zavazuje smluvní strany, aby vytvořily soubor povinných omezení a výjimek z autorského práva a práv s ním souvisejících ve prospěch nevidomých, zrakově postižených nebo osob s jinými poruchami čtení, a umožňuje přeshraniční výměnu kopií knih, včetně audioknih, a dalších tištěných materiálů ve speciálním formátu mezi zeměmi, které jsou jejími smluvními stranami.

Navrhovatelka Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT) vítá navrhovanou směrnici, neboť znamená ukončení nedostatku knih pro nevidomé a zrakově postižené osoby v EU a po celém světě. V současné době je zrakově postiženým osobám k dispozici pouze pět procent vydávaných knih, což dokazuje, že neexistuje žádný skutečný trh s těmito díly. Marakéšská smlouva je důležitým krokem k získání přístupu ke kulturním a vzdělávacím informacím, který mají všichni ostatní občané.

Stanovené výjimky nebo omezení autorského práva a souvisejících práv platí jen pro omezenou skupinu uživatelů a jen pro nekomerční účely.

Dále je třeba připomenout, že knihy určené nevidomým a zrakově postiženým lidem jsou ve speciálním formátu, jako je Braillovo písmo nebo systém DAISY, a zřídkakdy konkurují dílům pro osoby bez zrakového postižení. Podle názoru navrhovatelky neexistují žádné důkazy o tom, že by „schválené subjekty“, které vytvářejí tyto přístupné formáty, poškozovaly nositele práv nebo vydavatele pirátstvím.

Tato smlouva nepoškodí tradiční vydavatelství a nebude nositelům práv bránit ve zvyšování počtu titulů nabízených v tradičním formátu. Nepodporuje komerční konkurenční boj proti vydavatelskému průmyslu. Je také třeba připomenout, že tato smlouva vznikla proto, že daný trh neuspokojoval potřeby nevidomých a slabozrakých osob.

Proto je třeba přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění urychleného a odpovídajícího provádění této smlouvy a navrhovatelka požaduje rychlou ratifikaci Marakéšské smlouvy Evropskou unií.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh     1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  V Listině základních práv Evropské unie je zakotveno právo na informace (článek 11) a právo na vzdělání (článek 14).

Pozměňovací návrh     2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené nebo mají jiné poruchy čtení, se nadále vyrovnávají s mnoha překážkami v přístupu ke knihám a dalším tištěným materiálům, které jsou chráněny autorským právem a souvisejícími právy. Je třeba přijmout opatření ke zvýšení dostupnosti těchto děl v přístupných formátech a ke zlepšení jejich oběhu na vnitřním trhu.

(3)  Osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené nebo mají jiné poruchy čtení, se nadále vyrovnávají s mnoha překážkami v přístupu ke knihám a dalším tištěným materiálům, které jsou chráněny autorským právem a souvisejícími právy. S ohledem na to, že jejich užívání osobami se závažným a dlouhodobým postižením zraku by představovalo jednoznačný společenský zájem a uskutečňovalo by se především na neziskovém základě, je třeba přijmout opatření ke zlepšení přístupnosti těchto děl v přístupných formátech a ke zlepšení jejich oběhu na vnitřním trhu a také ke zvýšení dostupnosti, pokud je to nezbytné a pokud jsou splněny podmínky stanovené v této směrnici, a ke sběru údajů týkajících se tohoto přístupu, včetně zveřejňování informací o schválených subjektech usazených na daném území.

Pozměňovací návrh     3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené nebo mají jiné poruchy čtení, mají právo na přístup k informacím a právo účastnit se kulturního, hospodářského a sociálního života na rovnocenném základě s ostatními.

Odůvodnění

Navrhované doplnění vyplývá z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a z článku 26 Listiny základních práv EU, v němž jsou zakotvena práva a svobody osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh     4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Tato směrnice je navržena ve prospěch osob, které jsou nevidomé, mají zrakové postižení, které není možné zlepšit tak, aby jejich zrak v zásadě začal fungovat jako u osob, které takové postižení nemají, nebo mají poruchy vnímání či čtení, včetně dyslexie, které jim neumožňují číst tištěná díla stejně jako osoby bez postižení, či které nejsou schopny kvůli zdravotnímu postižení držet knihu či s ní manipulovat nebo zaměřit zrak či hýbat očima v rozsahu, který je běžně přijatelný pro čtení. Cílem opatření zavedených touto směrnicí je zlepšit dostupnost knih, odborných periodik, novin, časopisů nebo jiných písemností, partitur a dalších tištěných materiálů, včetně zvukové podoby (analogové nebo digitální), ve formátech, které uvedená díla a jiné předměty ochrany zpřístupní daným osobám v zásadě stejně jako osobám bez poruchy nebo zdravotního postižení. K přístupnému formátu patří Braillovo písmo, zvětšené písmo, upravené e-knihy, audioknihy a rozhlasové vysílání.

(5)  Tato směrnice je navržena ve prospěch osob, které jsou nevidomé, mají zrakové postižení, které není možné zlepšit tak, aby jejich zrak v zásadě začal fungovat jako u osob, které takové postižení nemají, nebo mají poruchy vnímání či čtení, včetně dyslexie, které jim neumožňují číst tištěná díla stejně jako osoby bez postižení, či které nejsou schopny v důsledku fyzické poruchy držet knihu či s ní manipulovat nebo zaměřit zrak či hýbat očima v rozsahu, který je běžně přijatelný pro čtení. Cílem opatření zavedených touto směrnicí je zlepšit dostupnost knih, odborných periodik, novin, časopisů nebo jiných písemností, partitur a dalších tištěných materiálů, včetně zvukové podoby (analogové nebo digitální), ve formátech, které uvedená díla a jiné předměty ochrany zpřístupní daným osobám v zásadě stejně jako osobám, které nejsou nevidomé, zrakově postižené ani netrpí jinými poruchami čtení, aniž by byla ohrožena kvalita obsahu. K přístupnému formátu patří mimo jiné Braillovo písmo, zvětšené písmo, e-knihy, audioknihy a rozhlasové vysílání.

Odůvodnění

Cílem tohoto bodu odůvodnění je zaručit kvalitu upravených děl, aby bylo zajištěno, že kulturní zážitek z přístupu k literárním či uměleckým dílům bude stejný pro všechny, a zachovat přesnost definice „osob, které nejsou nevidomé, zrakově postižené ani netrpí jinými poruchami čtení“. Rozlišuje rovněž mezi „disability“(postižením) a „impairment“ (poruchou); podle preambule e) Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením je zdravotní postižení výsledkem „vzájemného působení mezi osobami s postižením a bariérami v postojích a v prostředí, které brání jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti, na rovnoprávném základě s ostatními“. Jinými slovy postižení osob způsobují právě tyto bariéry, a ne jejich poruchy nebo různé funkční schopnosti. Proto je v tomto případě vhodnější použít termín „impairment“ (porucha).

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Tato směrnice by proto měla stanovit povinné výjimky z práv, která jsou harmonizována právními předpisy Unie a která jsou relevantní pro užití a díla, na které se vztahuje Marrákešská smlouva. Patří k nim zejména práva na rozmnožování, sdělování veřejnosti, zpřístupňování, rozšiřování a půjčování, jak je stanoví směrnice 2001/29/ES, směrnice 2006/115/ES a směrnice 2009/24/ES, jakož i odpovídající práva podle směrnice 96/9/ES. Vzhledem k tomu, že rozsah výjimek a omezení požadovaných Marrákešskou smlouvu zahrnuje také díla ve zvukové podobě, jako jsou například audioknihy, je nezbytné, aby se tyto výjimky vztahovaly i na práva související s autorským právem.

(6)  Tato směrnice proto stanovuje povinné výjimky z práv, která jsou harmonizována právními předpisy Unie a která jsou relevantní pro užití a díla, na které se vztahuje Marrákešská smlouva. Patří k nim zejména práva na rozmnožování, sdělování veřejnosti, zpřístupňování, rozšiřování a půjčování, jak je stanoví směrnice 2001/29/ES, směrnice 2006/115/ES a směrnice 2009/24/ES, jakož i odpovídající práva podle směrnice 96/9/ES. Vzhledem k tomu, že rozsah výjimek a omezení požadovaných Marrákešskou smlouvu zahrnuje také díla ve zvukové podobě, jako jsou například upravené audioknihy, je nezbytné, aby se tyto výjimky vztahovaly i na práva související s autorským právem. Použitím výjimek stanovených touto směrnicí nejsou nijak dotčeny jiné výjimky pro osoby se zdravotním postižením stanovené členskými státy, například soukromé užívání.

Pozměňovací návrh     6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Povinná výjimka by měla rovněž omezit právo na rozmnožování tak, aby byl umožněn jakýkoli úkon, který je nezbytný pro provedení změn v díle nebo jiném předmětu ochrany nebo pro jejich přeměnu či úpravu takovým způsobem, aby mohla být pořízena kopie v přístupném formátu. K tomu patří i poskytnutí prostředků potřebných k navigaci informacemi v kopii v přístupném formátu.

(8)  Je rovněž nezbytné, aby povinná výjimka omezovala právo na rozmnožování tak, aby byl umožněn jakýkoli úkon, který je nezbytný pro provedení změn v díle nebo jiném předmětu ochrany nebo pro jejich přeměnu či úpravu takovým způsobem, aby mohla být pořízena kopie v přístupném formátu. K tomu patří i poskytnutí prostředků potřebných k navigaci informacemi v kopii v přístupném formátu a také úkony nezbytné pro přizpůsobení stávajících publikací, které jsou již pro některé kategorie dotčených osob přístupné, potřebám ostatních dotčených osob, kterým je nutné zpřístupnit díla v alternativních formátech. Mělo by být povoleno půjčování děl dotčeným osobám.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit, co se míní výrazem „nezbytné úkony“, které povoluje výjimka stanovená v článku 3. Formát souboru může být přístupný některým kategoriím osob se zdravotním postižením (např. zrakově postiženým osobám), avšak ostatním nikoli (např. dyslektikům). V takovém případě sice není zapotřebí upravit soubor pro nevidomé nebo zrakově postižené osoby, ale je nutné provést jeho úpravu za účelem zpřístupnění daného díla dyslektikům. Měla by být povolena i možnost půjčování děl.

Pozměňovací návrh     7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Výjimka by měla schváleným subjektům umožnit vytvářet a šířit kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, na něž se vztahuje tato směrnice, on-line nebo off-line v celé Unii.

(9)  Výjimka schváleným subjektům umožní vytvářet a šířit kopie aktuálních děl, archivních materiálů nebo jiných předmětů ochrany, na něž se vztahuje tato směrnice, on-line nebo off-line v celé Unii.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění uvádí, že do přístupných formátů mohou být převedena i archivní díla.

Pozměňovací návrh     8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Při zlepšování dostupnosti děl v textové podobě má úloha nositelů práv při zpřístupňování jejich děl osobám se zrakovým postižením nebo s jinými poruchami čtení stejný význam jako výjimky stanovené touto směrnicí, pokud trh není schopen tento přístup zajistit.

Odůvodnění

Nový bod odůvodnění odkazuje na bod odůvodnění Marrákešské smlouvy. Připomíná, že pro ukončení nedostatku knih, který pociťují miliony nevidomých a slabozrakých lidí, jsou stejně důležitá jak vhodná omezení a výjimky, tak i úloha nositelů práv při zpřístupňování děl osobám se zrakovým postižením.

Pozměňovací návrh     9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  V zájmu podpory výměny mezi členskými státy by měla být vytvořena jediná veřejně přístupná on-line databáze řízená Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), která by obsahovala informace o schválených subjektech a bibliografické údaje o dílech, jejichž kopie zhotovené a zpřístupněné schválenými subjekty jsou dostupné v přístupných formátech. Tato databáze by rovněž měla obsahovat informace o od počátku přístupných publikacích, tj. o publikacích, které vydavatelé vytvořili v přístupných formátech, a měla by být interoperabilní s databází TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) vytvořenou sdružením ABC pod záštitou Světové organizace duševního vlastnictví.

Odůvodnění

Nový bod odůvodnění vyzývá Evropskou komisi, aby zjednodušila výměnu informací vytvořením jediné databáze kopií v přístupném formátu, včetně přístupných knih, které vydavatelé zhotovují přímo v přístupných formátech. Tato nová iniciativa by měla vycházet z existující celosvětové databáze vytvořené sdružením Accessible Book Consortium pod záštitou Světové organizace duševního vlastnictví a měla by s ní zůstat interoperabilní.

Pozměňovací návrh     10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Mělo by být možné, aby kopie v přístupném formátu vytvořené v jednom členském státě byly dostupné ve všech členských státech, aby byla zajištěna jejich větší dostupnost na celém vnitřním trhu. Tím by se snížila zbytečná práce při vytváření kopií v přístupném formátu u téhož díla nebo jiného předmětu ochrany v celé Unii a dosáhlo se úspor a zvýšení efektivity. Tato směrnice by proto měla zajistit, aby kopie v přístupném formátu vytvořené v jednom členském státě mohly být šířeny a zpřístupňovány ve všech členských státech. Schválený subjekt by tedy měl mít možnost rozšiřovat uvedené kopie, off-line i on-line, ve prospěch dotčených osob a schválených subjektů v kterémkoli členském státě. Kromě toho by měly mít schválené subjekty a dotčené osoby možnost získat uvedené kopie od kteréhokoli schváleného subjektu v kterémkoli členském státě nebo k nim mít přístup.

(10)  Bude možné, aby kopie v přístupném formátu vytvořené v jednom členském státě byly dostupné ve všech členských státech, aby byla zajištěna jejich větší dostupnost na celém vnitřním trhu. Tím by se snížila zbytečná práce při vytváření kopií v přístupném formátu u téhož díla nebo jiného předmětu ochrany v celé Unii a dosáhlo se úspor a zvýšení efektivity. Tato směrnice proto zajistí, aby kopie v přístupném formátu vytvořené v jednom členském státě mohly být šířeny a zpřístupňovány dotčeným osobám a schváleným subjektům ve všech členských státech. Schválený subjekt by tedy měl mít možnost rozšiřovat uvedené kopie, off-line i on-line, ve prospěch dotčených osob a schválených subjektů v kterémkoli členském státě. Kromě toho by měly mít schválené subjekty a dotčené osoby možnost získat uvedené kopie od kteréhokoli schváleného subjektu v kterémkoli členském státě nebo k nim mít přístup.

Pozměňovací návrh     11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Vzhledem k specifickému charakteru této výjimky, její specifické oblasti působnosti a potřebě právní jistoty pro dotčené osoby by nemělo být členským státům dovoleno, aby při uplatňování výjimky stanovovaly další požadavky, jako jsou např. režimy náhrad nebo předchozí ověření komerční dostupnosti kopií v přístupném formátu.

(11)  Vzhledem k specifickému charakteru této výjimky, její specifické oblasti působnosti a potřebě právní jistoty pro dotčené osoby nebude členským státům umožněno, aby při uplatňování výjimky stanovovaly další požadavky, jako jsou např. režimy náhrad nebo předchozí ověření komerční dostupnosti kopií v přístupném formátu.

Pozměňovací návrh     12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  V rámci identifikace schválených subjektů by členské státy měly zohlednit zkušenosti těchto subjektů s poskytováním neziskových, vysoce kvalitních a skutečně přístupných formátů děl a jiných předmětů ochrany a zásadu důvěryhodného zprostředkovatele stanovenou v memorandu o porozumění o přístupu čtenářů s dyslexií nebo zrakovým postižením k dílům, které podporovala Evropská komise a které v roce 2010 podepsali zástupci nositelů práv a osob s poruchami čtení.

Odůvodnění

Návrh hodlá stavět na evropské politice posledních deseti let, která je založena na uznání hodnoty znalostí a zkušeností, jež mohou přinést pouze specializované organizace poskytující služby dotčeným osobám, a na podpoře spolupráce mezi zainteresovanými subjekty působícími v této oblasti.

Pozměňovací návrh     13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Unie podle Listiny základních práv Evropské unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti.

(14)  Podle článku 26 Listiny základních práv Evropské unie Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti.

Pozměňovací návrh     14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Komise bude účinky této směrnice sledovat. Součástí tohoto sledování bude i posouzení situace, pokud jde o dostupnost děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech, na které se tato směrnice nevztahuje, a dostupnost děl a jiných předmětů ochrany ve formátech přístupných pro osoby s jiným zdravotním postižením. Komise tuto situaci pečlivě posoudí. V případě potřeby může zvážit změny v oblasti působnosti této směrnice.

(16)  Komise bude účinky této směrnice sledovat. Součástí tohoto sledování bude i posouzení situace, pokud jde o dostupnost děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech, na které se tato směrnice nevztahuje, a dostupnost děl a jiných předmětů ochrany ve formátech přístupných pro osoby s jinými poruchami. Komise tuto situaci pečlivě posoudí. V případě potřeby může zvážit změny v oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh     15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Tato směrnice tudíž respektuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Tato směrnice by proto měla být vykládána a uplatňována v souladu s těmito právy a zásadami.

(18)  Tato směrnice tudíž respektuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Je nezbytné, aby byla tato směrnice vykládána a uplatňována v souladu s těmito právy a zásadami.

Pozměňovací návrh     16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Marrákešská smlouva stanoví určité povinnosti týkající se výměny kopií v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, které jsou jejími smluvními stranami. Opatření přijatá Unií pro splnění těchto povinností jsou obsažena v nařízení [...], které by mělo být vykládáno společně s touto směrnicí.

(19)  Marrákešská smlouva stanoví určité povinnosti týkající se výměny kopií v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, které jsou jejími smluvními stranami. Opatření přijatá Unií pro splnění těchto povinností jsou obsažena v nařízení [...], do něhož je třeba nahlížet společně s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh     17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Členské státy by měly provést tuto směrnici do šesti měsíců, aby bylo rychle možné uplatňovat práva osob se zdravotním postižením uznávaná Listinou základních práv Evropské unie a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje ustanovení čl. 4 odst. 3 a článku 10 Marrákešské smlouvy o provádění této smlouvy.

Pozměňovací návrh     18

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „dílem nebo jiným předmětem ochrany“ se rozumí dílo v podobě knihy, odborného periodika, novin, časopisu nebo jiného tištěného materiálu, včetně partitur, a související ilustrace v jakémkoli médiu, včetně zvukových podob, jako jsou například audioknihy, které je chráněno autorským právem nebo právy s ním souvisejícími a které bylo zveřejněno či jinak zpřístupněno veřejnosti v souladu s právními předpisy;

1)  „dílem nebo jiným předmětem ochrany“ se rozumí literární, akademické nebo umělecké dílo v podobě textu, záznamu nebo souvisejících ilustrací, včetně partitur, které je chráněno autorským právem nebo právy s ním souvisejícími a které bylo zveřejněno či jinak zpřístupněno veřejnosti v souladu s právními předpisy v knihách, elektronických knihách, odborných periodikách, novinách, časopisech nebo jiných písemnostech, a v jakékoliv mediální podobě, včetně zvukové podoby, jako jsou například audioknihy a rozhlasové vysílání.

Odůvodnění

Definice „díla nebo jiného předmětu ochrany“ byla rozvedena, aby byla přesnější a podrobnější.

Pozměňovací návrh     19

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „dotčenou osobou“ se rozumí:

2)  „dotčenou osobou“ se rozumí bez ohledu na případná další postižení kterákoli z níže uvedených osob:

Odůvodnění

Doplnění uvádí definici „dotčené osoby“ do souladu s Marrákešskou smlouvou. Mělo by se týkat všech částí (písm. a), b), c) a d)) čl. 2 odst. 2, a mělo by být proto vloženo za písmeno d).

Pozměňovací návrh     20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  osoba, která má poruchu vnímání či čtení, včetně dyslexie, a není tedy schopná číst tištěná díla v zásadě stejně jako osoba bez poruchy či zdravotního postižení; nebo

c)  osoba, která má poruchu vnímání či čtení, včetně dyslexie, a není tedy schopná číst tištěná díla v zásadě stejně jako osoba, která není nevidomá, zrakově postižená nebo nemá jinou poruchu čtení; nebo

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění rozlišuje mezi „disability“(postižením) a „impairment“ (poruchou). Podle preambule e) Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením je zdravotní postižení výsledkem „vzájemného působení mezi osobami s postižením a bariérami v postojích a v prostředí, které brání jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti, na rovnoprávném základě s ostatními“. Jinými slovy postižení osob způsobují právě tyto bariéry, a ne jejich poruchy nebo různé funkční schopnosti. Proto je v tomto případě vhodnější použít termín „impairment“ (porucha).

Pozměňovací návrh     21

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  osoba, která není kvůli fyzickému postižení schopná držet knihu či s ní manipulovat nebo zaměřit zrak či hýbat očima v rozsahu, který je běžně přijatelný pro čtení;

d)  osoba, která není v důsledku fyzické poruchy schopná držet knihu či s ní manipulovat nebo zaměřit zrak či hýbat očima v rozsahu, který je běžně přijatelný pro čtení;

Pozměňovací návrh     22

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „kopií v přístupném formátu“ se rozumí kopie díla nebo jiného předmětu ochrany, která byla zhotovena alternativním způsobem nebo formou, jež umožňuje dotčené osobě přístup k dílu nebo jinému předmětu ochrany, přičemž tento přístup je pro ni realizovatelný stejně pohodlně jako u osoby bez zrakového postižení nebo jiné poruchy podle odstavce 2;

3)  „kopií v přístupném formátu“ se rozumí kopie díla nebo jiného předmětu ochrany, která byla zhotovena na neziskovém základě alternativním způsobem nebo formou, jež umožňuje dotčené osobě přístup k dílu nebo jinému předmětu ochrany, přičemž tento přístup je pro ni realizovatelný stejně pohodlně jako u osoby bez zrakového postižení nebo jiné poruchy podle odstavce 2;

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit nekomerční aspekty kopií, což dále vyjasňuje definici schválených subjektů a jejich činnosti na neziskovém základě.

Pozměňovací návrh     23

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „schváleným subjektem“ se rozumí organizace, která na neziskovém základě poskytuje vzdělávání, instruktážní výuku, adaptivní četbu nebo přístup k informacím dotčeným osobám, přičemž se jedná o její hlavní činnost nebo jednu z jejích hlavních činností nebo o poslání ve veřejném zájmu.

4)  „schváleným subjektem“ se rozumí subjekt, který je schválen či uznán členským státem, v němž je usazen, a který na neziskovém základě poskytuje vzdělávání, instruktážní výuku, adaptivní četbu nebo přístup k informacím dotčeným osobám. Tímto subjektem může být i vládní instituce nebo nezisková organizace, k jejímž hlavním činnostem či institucionálním povinnostem patří poskytování stejných služeb dotčeným osobám.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je doplnit definici „schváleného subjektu“, kterou navrhla Komise, a zohlednit přitom definici obsaženou v Marrákešské smlouvě, která přesně vymezuje, kdo má tyto subjekty ze zákona schvalovat či uznávat.

Pozměňovací návrh     24

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby kopie v přístupném formátu respektovala integritu díla nebo jiného předmětu ochrany, přičemž řádně zohlední změny, které jsou nutné pro zpřístupnění díla v alternativním formátu.

2.  Členské státy zajistí, aby kopie v přístupném formátu respektovala integritu díla nebo jiného předmětu ochrany, přičemž řádně zohlední změny, které jsou nutné pro zpřístupnění díla v alternativním formátu z hlediska různých potřeb dotčených osob.

Pozměňovací návrh     25

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejdříve [za pět let po dni provedení směrnice] provede Komise hodnocení této směrnice a předloží hlavní závěry Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru spolu s případnými návrhy na změnu této směrnice.

Ve lhůtě [pěti let po dni provedení směrnice] provede Komise hodnocení této směrnice a předloží hlavní závěry Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru spolu s případnými návrhy na změnu této směrnice.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Komise nevypracovala posouzení dopadů, pokud jde o sociální a hospodářský dopad tohoto nařízení, navrhovatelka doporučuje, aby hodnocení bylo vypracováno nejpozději do pěti let poté, co nařízení vstoupí v platnost.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Povolené způsoby užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

Referenční údaje

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

CULT

6.10.2016

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Helga Trüpel

6.12.2016

Datum přijetí

28.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Clare Moody

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

28

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

1

0

PPE

Stefano Maullu

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Petičního výboru (31.1.2017)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Navrhovatelka: Rosa Estaràs Ferragut

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Marrákešská smlouva vyžaduje, aby smluvní strany umožnily výjimky nebo omezení autorského práva a práv s ním souvisejících ve prospěch nevidomých, zrakově postižených nebo osob s jinými poruchami čtení, a umožňuje přeshraniční výměnu kopií knih ve speciálním formátu, včetně audioknih, a dalších tištěných materiálů mezi zeměmi, které jsou jejími smluvními stranami.

Petiční výbor (PETI) navrhovanou směrnici s nadšením vítá. Výbor PETI aktivně pracuje na složkách, které se týkají přístupu nevidomých a zrakově postižených osob k publikovaným dílům, od roku 2011, kdy obdržel dvě petice(1) vyzývající k uzavření závazné smlouvy. Výbor PETI vzal s uspokojením na vědomí, že v roce 2013 byla uzavřena Marrákešská smlouva a v září 2016 vstoupila v platnost. Nicméně je třeba přijmout další opatření s cílem zajistit, aby Evropská unie plnila své mezinárodní závazky v rámci Marrakéšské smlouvy a Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Jak je uvedeno ve studii(2) , kterou zadala tematická sekce C pro Petiční výbor s ohledem na Marrákešskou smlouvu a jež byla prezentována během semináře výboru PETI věnovaného zdravotním postižením dne 9. listopadu 2016, Marrákešská smlouva je triumfem sociálního modelu zdravotního postižení a představuje vhodné mezinárodní řešení v souvislosti s obrovskou globální poptávkou po knihách. Proto je třeba přijmout všechna nezbytná opatření, aby se zajistilo rychlé a řádné provádění této smlouvy. Výbor PETI dále vyzval(3) k urychlené ratifikaci Marrákešské smlouvy ze strany Evropské unie, aniž by byla podmíněna revizí právního rámce EU.

Návrh stanoviska se snaží harmonizovat terminologii používanou ve směrnici tak, aby plně odpovídala Marrákešské smlouvě a Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. To ponechává otevřenou možnost rozšířit seznam osob, které mají z ustanovení prospěch, a aktualizuje navrhovanou směrnici v souladu s komplexním právním rámcem ochrany údajů na úrovni EU. A co je nejdůležitější, návrh stanoviska uvádí, že členské státy využijí stížnosti či nápravné mechanismy v případech, kdy bude osobám, které mají z ustanovení prospěch, bráněno využít povolených výjimek.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené nebo mají jiné poruchy čtení, se nadále vyrovnávají s mnoha překážkami v přístupu ke knihám a dalším tištěným materiálům, které jsou chráněny autorským právem a souvisejícími právy. Je třeba přijmout opatření ke zvýšení dostupnosti těchto děl v přístupných formátech a ke zlepšení jejich oběhu na vnitřním trhu.

(3)  Osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené nebo mají jiné poruchy čtení, se nadále vyrovnávají s mnoha překážkami v přístupu ke knihám a dalším tištěným materiálům, které jsou chráněny autorským právem a souvisejícími právy. Je třeba neprodleně přijmout opatření k podstatnému zvýšení dostupnosti těchto děl v přístupných formátech a ke značnému zlepšení jejich oběhu na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Dne 30. dubna 201423 byla jménem Unie podepsána Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (dále jen „Marrákešská smlouva“). Jejím cílem je zlepšit dostupnost děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech pro osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené či mají jiné poruchy čtení. Marrákešská smlouva vyžaduje, aby smluvní strany umožnily výjimky nebo omezení práv nositelů autorských práv a práv s nimi souvisejících pro vytváření a šíření kopií některých děl a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu a pro přeshraniční výměnu těchto kopií. Uzavření Marrákešské smlouvy ze strany Unie vyžaduje, aby byly právní předpisy Unie přizpůsobeny a byla stanovena povinná výjimka pro užití, díla a dotčené osoby, na které se smlouva vztahuje. Touto směrnicí se povinnosti, které má Unie splnit v rámci Marrákešské smlouvy, provádějí harmonizovaným způsobem, aby bylo zajištěno, že uvedená opatření budou uplatňována konzistentně na celém vnitřním trhu.

(4)  Dne 30. dubna 201423 byla jménem Unie podepsána Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (dále jen „Marrákešská smlouva“), kterou Světová organizace duševního vlastnictví přijala již v roce 2013. Jejím cílem je zlepšit dostupnost děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech pro osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené či mají jiné poruchy čtení. Marrákešská smlouva vyžaduje, aby smluvní strany umožnily výjimky nebo omezení práv nositelů autorských práv a práv s nimi souvisejících pro vytváření a šíření kopií některých děl a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu a pro přeshraniční výměnu těchto kopií. Uzavření Marrákešské smlouvy ze strany Unie vyžaduje, aby byly právní předpisy Unie přizpůsobeny a byla stanovena povinná výjimka pro užití, díla a dotčené osoby, na které se smlouva vztahuje. Touto směrnicí se povinnosti, které má Unie splnit v rámci Marrákešské smlouvy, provádějí harmonizovaným způsobem, aby bylo zajištěno, že uvedená opatření budou uplatňována konzistentně na celém vnitřním trhu.

_________________

_________________

23 Rozhodnutí Rady 2014/221/EU ze dne 14. dubna 2014 o podpisu jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 1).

23 Rozhodnutí Rady 2014/221/EU ze dne 14. dubna 2014 o podpisu jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Tato směrnice je navržena ve prospěch osob, které jsou nevidomé, mají zrakové postižení, které není možné zlepšit tak, aby jejich zrak v zásadě začal fungovat jako u osob, které takové postižení nemají, nebo mají poruchy vnímání či čtení, včetně dyslexie, které jim neumožňují číst tištěná díla stejně jako osoby bez postižení, či které nejsou schopny kvůli zdravotnímu postižení držet knihu či s ní manipulovat nebo zaměřit zrak či hýbat očima v rozsahu, který je běžně přijatelný pro čtení. Cílem opatření zavedených touto směrnicí je zlepšit dostupnost knih, odborných periodik, novin, časopisů nebo jiných písemností, partitur a dalších tištěných materiálů, včetně zvukové podoby (analogové nebo digitální), ve formátech, které uvedená díla a jiné předměty ochrany zpřístupní daným osobám v zásadě stejně jako osobám bez poruchy nebo zdravotního postižení. K přístupnému formátu patří Braillovo písmo, zvětšené písmo, upravené e-knihy, audioknihy a rozhlasové vysílání.

(5)  Tato směrnice je navržena ve prospěch osob, které jsou nevidomé, mají zrakové postižení, které není možné zlepšit tak, aby jejich zrak v zásadě začal fungovat jako u osob, které takové postižení nemají, nebo mají poruchy vnímání či čtení, včetně dyslexie, které jim neumožňují číst tištěná díla stejně jako osoby bez postižení, či které nejsou schopny kvůli zdravotnímu postižení držet knihu či s ní manipulovat nebo zaměřit zrak či hýbat očima v rozsahu, který je běžně přijatelný pro čtení. Cílem opatření zavedených touto směrnicí je proto zlepšit dostupnost knih, odborných periodik, novin, časopisů nebo jiných písemností, partitur a dalších tištěných materiálů, včetně zvukové podoby (analogové nebo digitální), ve formátech, které uvedená díla a jiné předměty ochrany zpřístupní daným osobám v zásadě stejně jako osobám bez poruchy nebo zdravotního postižení. K přístupnému formátu patří rovněž Braillovo písmo, zvětšené písmo, upravené e-knihy, audioknihy a rozhlasové vysílání.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Tato směrnice by proto měla stanovit povinné výjimky z práv, která jsou harmonizována právními předpisy Unie a která jsou relevantní pro užití a díla, na které se vztahuje Marrákešská smlouva. Patří k nim zejména práva na rozmnožování, sdělování veřejnosti, zpřístupňování, rozšiřování a půjčování, jak je stanoví směrnice 2001/29/ES, směrnice 2006/115/ES a směrnice 2009/24/ES, jakož i odpovídající práva podle směrnice 96/9/ES. Vzhledem k tomu, že rozsah výjimek a omezení požadovaných Marrákešskou smlouvu zahrnuje také díla ve zvukové podobě, jako jsou například audioknihy, je nezbytné, aby se tyto výjimky vztahovaly i na práva související s autorským právem.

(6)  Tato směrnice by proto měla stanovit povinné výjimky z práv, která jsou harmonizována právními předpisy Unie a která jsou relevantní pro užití a díla, na které se vztahuje Marrákešská smlouva. Patří k nim zejména práva na rozmnožování, sdělování veřejnosti, zpřístupňování, rozšiřování a půjčování, jak je stanoví směrnice 2001/29/ES, směrnice 2006/115/ES a směrnice 2009/24/ES, jakož i odpovídající práva podle směrnice 96/9/ES. Vzhledem k tomu, že rozsah výjimek a omezení požadovaných Marrákešskou smlouvu zahrnuje také díla ve zvukové podobě, jako jsou například audioknihy, je nezbytné, aby se tyto výjimky vztahovaly i na práva související s autorským právem. Použitím výjimek stanovených touto směrnicí nejsou nijak dotčeny jiné výjimky pro osoby se zdravotním postižením stanovené členskými státy, například soukromé užívání.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Mezi užití stanovená touto směrnicí patří pořizování kopií v přístupném formátu buď dotčenými osobami, nebo schválenými subjekty, které jim poskytují služby, ať už se jedná o veřejné, nebo soukromé organizace, zejména knihovny, vzdělávací zařízení a jiné neziskové organizace, pro něž jsou služby osobám se ztíženým přístupem k tištěnému textu hlavní nebo jednou z hlavních činností nebo posláním ve veřejném zájmu. Mezi tato užití by mělo být rovněž zařazeno pořizování kopií v přístupném formátu pro výhradní užití dotčenými osobami, fyzickou osobou, která tak činí jménem dotčené osoby nebo která při tom dotčeným osobám pomáhá.

(7)  Mezi užití stanovená touto směrnicí patří také pořizování kopií v přístupném formátu buď dotčenými osobami, nebo schválenými subjekty, které jim poskytují služby, ať už se jedná o veřejné, nebo soukromé organizace, zejména knihovny, vzdělávací zařízení a jiné neziskové organizace, pro něž jsou služby osobám se ztíženým přístupem k tištěnému textu hlavní nebo jednou z hlavních činností nebo posláním ve veřejném zájmu. Mezi tato užití by mělo být rovněž zařazeno pořizování kopií v přístupném formátu pro výhradní užití dotčenými osobami, fyzickou osobou, která tak činí jménem dotčené osoby nebo která při tom dotčeným osobám pomáhá.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Povinná výjimka by měla rovněž omezit právo na rozmnožování tak, aby byl umožněn jakýkoli úkon, který je nezbytný pro provedení změn v díle nebo jiném předmětu ochrany nebo pro jejich přeměnu či úpravu takovým způsobem, aby mohla být pořízena kopie v přístupném formátu. K tomu patří i poskytnutí prostředků potřebných k navigaci informacemi v kopii v přístupném formátu.

(8)  Povinná výjimka by měla rovněž omezit právo na rozmnožování tak, aby byl umožněn jakýkoli úkon, který je nezbytný pro provedení změn v díle nebo jiném předmětu ochrany nebo pro jejich přeměnu či úpravu takovým způsobem, aby mohla být pořízena kopie v přístupném formátu. K tomu patří rovněž poskytnutí prostředků potřebných k navigaci informacemi v kopii v přístupném formátu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Výjimka by měla schváleným subjektům umožnit vytvářet a šířit kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, na něž se vztahuje tato směrnice, on-line nebo off-line v celé Unii.

(9)  Výjimka by měla rovněž schváleným subjektům umožnit vytvářet a šířit kopie děl nebo jiných předmětů ochrany v přístupném formátu, na něž se vztahuje tato směrnice, on-line nebo off-line v celé Unii.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Vzhledem k specifickému charakteru této výjimky, její specifické oblasti působnosti a potřebě právní jistoty pro dotčené osoby by nemělo být členským státům dovoleno, aby při uplatňování výjimky stanovovaly další požadavky, jako jsou např. režimy náhrad nebo předchozí ověření komerční dostupnosti kopií v přístupném formátu.

(11)  Vzhledem k specifickému charakteru této výjimky, její specifické oblasti působnosti a potřebě právní jistoty pro dotčené osoby by nemělo být členským státům dovoleno, aby při uplatňování výjimky stanovovaly další požadavky, jako jsou např. režimy náhrad nebo předchozí ověření komerční dostupnosti kopií v přístupném formátu. Hrozilo by nebezpečí, že by se takové další požadavky mohly dostat do rozporu s účelem výjimek stanovených touto směrnicí a s účelem spočívajícím v usnadnění přeshraniční výměny kopií ve speciálním formátu v rámci jednotného trhu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Při veškerém zpracovávání osobních údajů podle této směrnice by měla být dodržována základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a toto zpracování musí probíhat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, která upravuje zpracování osobních údajů, jak je mohou provádět schválené subjekty v rámci této směrnice, a to pod dohledem příslušných orgánů členských států, zejména nezávislých veřejných orgánů určených členskými státy.

(12)  Při veškerém zpracovávání osobních údajů podle této směrnice by měla být dodržována základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a toto zpracování musí probíhat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a, které upravují zpracování osobních údajů, jak je mohou provádět schválené subjekty v rámci této směrnice, a to pod dohledem příslušných orgánů členských států, zejména nezávislých veřejných orgánů určených členskými státy.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, jíž je EU smluvní stranou, zaručuje lidem se zdravotním postižením právo na přístup k informacím a právo účastnit se kulturního, hospodářského a sociálního života na rovnoprávném základě s ostatními. Uvedená úmluva vyžaduje, aby smluvní strany podnikly, v souladu s mezinárodním právem, veškeré odpovídající kroky s cílem zajistit, aby zákony na ochranu duševního vlastnictví nevytvářely nepřiměřené nebo diskriminační překážky bránící přístupu osob se zdravotním postižením ke kulturním materiálům.

(13)  Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, jíž je EU smluvní stranou a která je pro členské státy Unie závazná, zaručuje lidem se zdravotním postižením právo na přístup k informacím a právo účastnit se kulturního, hospodářského a sociálního života na rovnoprávném základě s ostatními. Uvedená úmluva vyžaduje, aby smluvní strany podnikly, v souladu s mezinárodním právem, veškeré odpovídající kroky s cílem zajistit, aby zákony na ochranu duševního vlastnictví nevytvářely nepřiměřené nebo diskriminační překážky bránící přístupu osob se zdravotním postižením ke kulturním materiálům.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Unie podle Listiny základních práv Evropské unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti.

(14)  Listina základních práv Evropské unie zakazuje veškeré formy diskriminace, včetně z důvodů zdravotního postižení, a stanoví, že Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Podle směrnice 2001/29/ES mohou členské státy i nadále stanovit výjimku nebo omezení ve prospěch osob se zdravotním postižením v případech, které nespadají do oblasti působnosti této směrnice.

(17)  Členské státy budou povinny v každém případě stanovit opatření, pokud jde o výjimky nebo omezení ve prospěch osob se zdravotním postižením, a to i v případech, které nespadají do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Tato směrnice tudíž respektuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Tato směrnice by proto měla být vykládána a uplatňována v souladu s těmito právy a zásadami.

(18)  Tato směrnice tudíž respektuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie a Úmluvou Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Tato směrnice by proto měla být vykládána a uplatňována v souladu s těmito právy a zásadami.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  bez ohledu na jakékoli jiné zdravotní postižení.

Odůvodnění

Marrákešská smlouva ponechává otevřenou možnost zahrnout i jiné typy zdravotního postižení. Navrhovaná směrnice zmiňuje v bodu odůvodnění 16 a článku 7 možnost zahrnout v pozdější fázi i jiné typy zdravotního postižení.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  „kopií v přístupném formátu“ se rozumí kopie díla nebo jiného předmětu ochrany, která byla zhotovena alternativním způsobem nebo formou, jež umožňuje dotčené osobě přístup k dílu nebo jinému předmětu ochrany, přičemž tento přístup je pro ni realizovatelný stejně pohodlně jako u osoby bez zrakového postižení nebo jiné poruchy podle odstavce 2;

3.  „kopií v přístupném formátu“ se rozumí kopie díla nebo jiného předmětu ochrany, která byla zhotovena alternativním způsobem nebo formou, jež umožňuje dotčené osobě přístup k dílu nebo jinému předmětu ochrany, přičemž tento přístup je pro ni realizovatelný stejně pohodlně jako u osoby bez jakéhokoli postižení či poruchy podle odstavce 2;

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  „schváleným subjektem“ se rozumí organizace, která na neziskovém základě poskytuje vzdělávání, instruktážní výuku, adaptivní četbu nebo přístup k informacím dotčeným osobám, přičemž se jedná o její hlavní činnost nebo jednu z jejích hlavních činností nebo o poslání ve veřejném zájmu.

4.  „schváleným subjektem“ se rozumí organizace, která na neziskovém základě poskytuje vzdělávání, instruktážní výuku, adaptivní četbu nebo přístup k informacím dotčeným osobám, přičemž se jedná o její hlavní činnost nebo jednu z jejích hlavních činností nebo o poslání ve veřejném zájmu, bez ohledu na to, zda podléhá státnímu dozoru.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí, aby výjimky z autorských práv a práv s nimi souvisejících nebylo možné nahradit opatřeními technologické nebo smluvní povahy.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy zajistí, aby v případě sporů ohledně uplatňování opatření uvedených v tomto článku byly uživatelům k dispozici mechanismy pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy.

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice neuvádí žádné stížnosti ani nápravné mechanismy, které by měly být zavedeny členskými státy v případech, kdy jsou dotčeným osobám odpírány povolené způsoby využití. Takové mechanismy jsou upraveny v čl. 13 odst. 2 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593).

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpracování osobních údajů prováděné v rámci této směrnice se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES.

Zpracování osobních údajů prováděné v rámci této směrnice se provádí v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do [dvou let ode dne provedení] předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o dostupnosti děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech, které nejsou vymezeny v čl. 2 odst. 1, pro dotčené osoby a děl a jiných předmětů ochrany pro osoby se zdravotním postižením, které nejsou uvedeny v čl. 2 odst. 2, na vnitřním trhu. Zpráva musí obsahovat posouzení toho, zda by se měla zvážit změna oblasti působnosti této směrnice.

Do [dvou let ode dne provedení] předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o dostupnosti děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech, které nejsou vymezeny v čl. 2 odst. 1, pro dotčené osoby a děl a jiných předmětů ochrany pro osoby se zdravotním postižením, které nejsou uvedeny v čl. 2 odst. 2, na vnitřním trhu. Zpráva musí obsahovat posouzení toho, zda by se mělo zvážit rozšíření oblasti působnosti této směrnice tak, aby výjimku a související pořizování kopií v přístupném formátu podle této směrnice mohly využívat další kategorie zdravotně postižených.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejdříve [za pět let po dni provedení směrnice] provede Komise hodnocení této směrnice a předloží hlavní závěry Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru spolu s případnými návrhy na změnu této směrnice.

Nejpozději [za pět let po dni provedení směrnice] provede Komise hodnocení této směrnice a předloží hlavní závěry Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru spolu s případnými návrhy na změnu této směrnice.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Povolené způsoby užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

Referenční údaje

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

PETI

6.10.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Rosa Estaràs Ferragut

27.10.2016

Datum přijetí

24.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Edouard Martin

(1)

Petice č. 0924/2011, kterou předložil Dan Pescod (britský občan) jménem Evropské unie nevidomých / Královského národního institutu nevidomých ohledně přístupu nevidomých ke knihám a jiným tištěným materiálům, a

Petice č. 964/2011, kterou předložil Michael Kalmar (rakouský občan), jménem asociace „Evropská dyslexie“ o přístupu slepých osob, osob s dyslexií a jiným zdravotním postižením ke knihám.

(2)

PE 571.387.

(3)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2016 o ratifikaci Marrákešské smlouvy na základě obdržených petic, zejména petice 924/2011 (2016/2542(RSP)).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Povolené způsoby užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

Referenční údaje

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Datum předložení EP

14.9.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

12.10.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

7.11.2016

28.11.2016

31.1.2017

 

Datum přijetí

23.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eugen Freund, Maria Noichl

Datum předložení

28.3.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

22

+

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí