BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

28.3.2017 - (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Max Andersson


Procedure : 2016/0278(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0097/2017
Indgivne tekster :
A8-0097/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0596),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0381/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. januar 2017[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg*,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget for Andragender (A8-0097/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag     1

Forslag til direktiv

Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  der henviser til protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

Ændringsforslag     2

Forslag til direktiv

Henvisning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  der henviser til artikel 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD),

Ændringsforslag     3

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastlægger retten til information (artikel 11) og retten til uddannelse (artikel 14).

Ændringsforslag     4

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, står til stadighed over for adskillige forhindringer i forbindelse med adgang til bøger og andet trykt materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder. Det er nødvendigt at iværksætte foranstaltninger med henblik på at øge mængden af disse værker i tilgængeligt format og forbedre deres udbredelse på det indre marked.

(3)  Personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, står til stadighed over for adskillige forhindringer i forbindelse med adgang til bøger og andet trykt materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder. I betragtning af de samfundsmæssige interesser i at sikre sådanne personer ret til adgang til information og retten til deltagelse i det kulturelle, økonomiske og sociale liv på lige fod med andre er det nødvendigt at træffe foranstaltninger for at øge tilgængeligheden af værker i tilgængeligt format og forbedre deres udbredelse på det indre marked på de betingelser, der er fastsat i dette direktiv, for at sikre adgang til viden og information.

Ændringsforslag     5

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede ("Marrakeshtraktaten") blev undertegnet på Unionens vegne den 30. april 201423. Traktatens formål er at øge mængden af værker og andet beskyttet materiale i formater, der er tilgængelige for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede. Marrakeshtraktaten kræver, at de kontraherende parter fastsætter undtagelser for og indskrænkninger af rettighedsindehavernes ophavsret og beslægtede rettigheder i forbindelse med fremstilling og udbredelse af værker og visse andre materialer i tilgængeligt format samt grænseoverskridende udveksling af disse formater. Unionens indgåelse af Marrakeshtraktaten gør det nødvendigt at tilpasse EU-lovgivningen ved at fastsætte en obligatorisk undtagelse for de anvendelsesformer, værker og målgruppepersoner, som traktaten omfatter. Dette direktiv gennemfører de forpligtelser, som Unionen skal opfylde på harmoniseret vis i medfør af Marrakeshtraktaten med henblik på at sikre, at foranstaltningerne bliver anvendt konsekvent på hele det indre marked.

(4)  Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede ("Marrakeshtraktaten") blev undertegnet på Unionens vegne den 30. april 201423 efter allerede at være blevet vedtaget i 2013 af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret. Traktatens formål er at øge mængden af værker og andet beskyttet materiale i formater, der er tilgængelige for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og sikre grænseoverskridende udveksling heraf. Marrakeshtraktaten kræver, at de kontraherende parter fastsætter undtagelser for og indskrænkninger af rettighedsindehavernes ophavsret og beslægtede rettigheder i forbindelse med fremstilling og udbredelse af værker og visse andre materialer i tilgængeligt format samt grænseoverskridende udveksling af disse formater. Unionens indgåelse af Marrakeshtraktaten gør det nødvendigt at tilpasse EU-lovgivningen ved at fastsætte en obligatorisk og harmoniseret undtagelse for de anvendelsesformer, værker og målgruppepersoner, som traktaten omfatter. Dette direktiv gennemfører de forpligtelser, som Unionen skal opfylde på harmoniseret vis i medfør af Marrakeshtraktaten med henblik på at sikre, at foranstaltningerne bliver anvendt konsekvent på hele det indre marked.

_________________

_________________

23 Rådets afgørelse 2014/221/EU af 14. april 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 1).

23 Rådets afgørelse 2014/221/EU af 14. april 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 1).

Ændringsforslag     6

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Dette direktiv er udformet til gavn for personer, der er blinde, eller som har et synshandicap, der ikke kan afhjælpes, så de kan få et syn, der i tilstrækkelig grad svarer til synet hos en person uden handicap, eller som har et perceptions- eller læsehandicap, herunder dysleksi, der forhindrer dem i at læse trykte værker tilnærmelsesvis på lige fod med personer uden handicap, eller som grundet et fysisk handicap er ude af stand til at holde eller håndtere en bog eller fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, der normalt muliggør læsning. Formålet med foranstaltningerne i dette direktiv er at øge mængden af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt materiale, noder og andet trykt materiale, herunder i digitalt eller analogt lydformat, i formater, som vil gøre disse værker og materialer tilgængelige for disse personer i tilnærmelsesvis samme omfang som for personer uden handicap. Tilgængelige formater dækker punktskrift, stor skrift, tilpassede e-bøger, lydbøger og radioudsendelser.

(5)  Dette direktiv er udformet til gavn for personer, der er blinde, eller som har et synshandicap, der ikke kan afhjælpes, så de kan få et syn, der i tilstrækkelig grad svarer til synet hos en person uden handicap, eller som har et perceptions- eller læsehandicap, herunder dysleksi eller andre indlæringsvanskeligheder, der forhindrer dem i at læse trykte værker tilnærmelsesvis på lige fod med personer uden handicap, eller som grundet et fysisk handicap er ude af stand til at holde eller håndtere en bog eller fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, der normalt muliggør læsning. Formålet med foranstaltningerne i dette direktiv er derfor at øge mængden af bøger, herunder e-bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt materiale, noder og andet trykt materiale, herunder i digitalt eller analogt lydformat, online eller offline, i formater, som vil gøre disse værker og materialer tilgængelige for disse personer i tilnærmelsesvis samme omfang som for personer uden handicap. Tilgængelige formater dækker også punktskrift, stor skrift, tilpassede e-bøger, lydbøger og radioudsendelser.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Dette direktiv bør derfor fastsætte obligatoriske undtagelser for de rettigheder, der harmoniseres ved hjælp af EU-lovgivningen, og som er relevante for de anvendelsesformer og værker, som Marrakeshtraktaten omfatter. Disse omfatter især retten til at reproducere, kommunikere med offentligheden, stille til rådighed og udlåne i henhold til direktiv 2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF, direktiv 2009/24/EF samt de tilsvarende rettigheder i direktiv 96/9/EF. Eftersom det anvendelsesområde for undtagelserne og indskrænkningerne, som Marrakeshtraktaten kræver, også omfatter værker i lydformat såsom lydboger, er det nødvendigt, at disse undtagelser også gælder for beslægtede rettigheder.

(6)  Dette direktiv bør derfor fastsætte obligatoriske undtagelser for de rettigheder, der harmoniseres ved hjælp af EU-lovgivningen, og som er relevante for de anvendelsesformer og værker, som Marrakeshtraktaten omfatter. Disse omfatter især retten til at reproducere, kommunikere med offentligheden, stille til rådighed og udlåne i henhold til direktiv 2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF, direktiv 2009/24/EF samt de tilsvarende rettigheder i direktiv 96/9/EF. Eftersom det anvendelsesområde for undtagelserne og indskrænkningerne, som Marrakeshtraktaten kræver, også omfatter værker i lydformat såsom lydboger, er det nødvendigt, at disse undtagelser også gælder for beslægtede rettigheder. Udøvelsen af de undtagelser, der er fastsat i dette direktiv, berører ikke andre undtagelser for personer med handicap, der fastsættes af medlemsstaterne.

Ændringsforslag     8

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Den obligatoriske undtagelse bør ligeledes indskrænke retten til at reproducere med henblik på at tillade enhver handling, der er nødvendig for at ændre, konvertere eller tilpasse et værk eller andet materiale på en sådan måde, at der kan frembringes et tilgængeligt format. Dette indebærer, at der skabes de nødvendige muligheder for at navigere i de oplysninger, som det tilgængelige materiale indeholder.

(8)  Det er desuden nødvendigt, at den obligatoriske undtagelse indskrænker retten til at reproducere med henblik på at tillade enhver handling, der er nødvendig for at ændre, konvertere eller tilpasse et værk eller andet materiale på en sådan måde, at der kan frembringes et tilgængeligt format. Dette indebærer, at der skabes de nødvendige muligheder for at navigere i de oplysninger, som det tilgængelige materiale indeholder, og at de nødvendige foranstaltninger træffes for at tilpasse eksisterende publikationer, der allerede er tilgængelige for visse kategorier af målgruppepersoner, til behovene hos andre målgruppepersoner, som skal bruge alternative formater for at kunne få rimelig adgang til værkerne. Udlån af værker til målgruppepersoner bør være tilladt.

Begrundelse

Målet med dette ændringsforslag er at præcisere, hvad der ligger i en "handling, der er nødvendig", som tillades i kraft af undtagelsen i artikel 3. Et filformat kan være tilgængeligt for visse kategorier af handicappede personer (f.eks. svagsynede), men ikke for andre (f.eks. ordblinde). I disse tilfælde er der imidlertid ikke behov for at ændre filformatet for en blind eller svagsynet målgruppeperson. Det er derimod nødvendigt at foretage en ændring for at gøre værket tilgængeligt for en ordblind. Der bør desuden åbnes mulighed for udlån.

Ændringsforslag     9

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Undtagelsen bør gøre det muligt for bemyndigede enheder i Unionen at fremstille og udbrede tilgængelige formater af værker og eller andet materiale, der er omfattet af dette direktiv både online og offline.

(9)  Undtagelsen bør gøre det muligt for bemyndigede enheder i Unionen at fremstille og udbrede tilgængelige formater af værker og eller andet materiale, der er omfattet af dette direktiv både online og offline, i overensstemmelse med relevant gældende EU-ret. Direktivet fastsætter ikke nogen forpligtelse for bemyndigede enheder til at fremstille og udbrede kopier.

Ændringsforslag     10

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Når markedet ikke er i stand til at sikre tilgængeligheden, er rettighedshavernes rolle med hensyn til at gøre deres værker tilgængelige for svagsynede og andre læsehandicappede lige så vigtig som de undtagelser, der er fastsat i dette direktiv, når det drejer sig om at forbedre tilgængeligheden af tekstbaserede værker.

Begrundelse

Den nye betragtning refererer til en betragtning i Marrakeshtraktaten. Det erindres, at det er lige vigtigt med både hensigtsmæssige begrænsninger og undtagelser, ligesom der lægges vægt på rettighedsindehavernes rolle med hensyn til at fremstille værker, der er tilgængelig for svagsynede, så "bogmanglen" kan afhjælpes for millioner af blinde og svagsynede.

Ændringsforslag     11

Forslag til direktiv

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  For at fremme udveksling mellem medlemsstaterne bør der oprettes en samlet og offentligt tilgængelig online-database, der forvaltes [af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)], og som indeholder oplysninger om bemyndigede enheder og bibliografiske data om værker, der findes i tilgængelige formater, der produceres og stilles til rådighed af bemyndigede enheder. Denne database bør desuden rumme oplysninger om publikationer, der er tilgængelige "fra fødslen", dvs. produceret af udgivere i tilgængelige formater, ligesom den bør kunne indgå i et samspil med WIPO's ABC TIGAR-database (Trusted Intermediary Global Accessible Resources).

Begrundelse

Den nye betragtning opfordrer Kommissionen til at lette udveksling af oplysninger ved at oprette en samlet database over eksemplarer i tilgængelige formater, herunder bøger, som udgivere producerer direkte i tilgængelige formater. Dette nye initiativ bør baseres på og fortsat kunne indgå i et samspil med den nuværende verdensomspændende database, der er etableret af Accessible Book Consortium under WIPO.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Med undtagelsens særlige art og målrettede anvendelsesområde samt behovet for målgruppens retssikkerhed for øje bør det ikke være muligt for medlemsstaterne at pålægge yderligere krav til anvendelse af undtagelsen, såsom kompensationsordninger eller forudgående verificering af hvorvidt de tilgængelige formater stilles kommercielt til rådighed.

(11)  Med undtagelsens særlige art og målrettede anvendelsesområde samt behovet for målgruppens retssikkerhed for øje bør det ikke være muligt for medlemsstaterne at pålægge yderligere krav til anvendelse af undtagelsen, såsom kompensationsordninger eller forudgående verificering af hvorvidt de tilgængelige formater stilles kommercielt til rådighed. Sådanne yderligere krav ville risikere at være i strid med formålet med de undtagelser, der er fastsat i dette direktiv, og med målet om at lette grænseoverskridende udveksling af særlige formater på det indre marked.

Ændringsforslag     13

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Enhver behandling af personlige oplysninger i medfør af dette direktiv bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personlige oplysninger i medfør af artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF, der regulerer den behandling af personlige oplysninger, som gennemføres af de bemyndigede enheder inden for rammerne af dette direktiv og under overvågning af medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig de offentlige uafhængige myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget.

(12)  Enhver behandling af personlige oplysninger i medfør af dette direktiv bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personlige oplysninger i medfør af artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF1a og 2002/58/EF1b og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791c, der regulerer den behandling af personlige oplysninger, som gennemføres af de bemyndigede enheder inden for rammerne af dette direktiv og under overvågning af medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig de offentlige uafhængige myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

 

1c Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag     14

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD), som EU er part i, garanterer personer med handicap retten til information og retten til at deltage I det kulturelle, økonomiske og sociale liv på lige fod med andre. Konventionen kræver, at parterne i overensstemmelse med international lovgivning skal træffe alle egnede foranstaltninger for at sikre, at lovgivning til beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret ikke udgør en urimelig eller diskriminerende barriere for adgangen til kulturstof for personer med handicap.

(13)  FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD), som EU er part i, og som er bindende for Unionens medlemsstater, garanterer personer med handicap retten til information og retten til at deltage I det kulturelle, økonomiske og sociale liv på lige fod med andre. Konventionen kræver, at parterne i overensstemmelse med international lovgivning skal træffe alle egnede foranstaltninger for at sikre, at lovgivning til beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret ikke udgør en urimelig eller diskriminerende barriere for adgangen til kulturstof for personer med handicap.

Ændringsforslag     15

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Det fremgår af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at "Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet."

(14)  Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder forbyder enhver form for forskelsbehandling, herunder på grund af handicap, og fastslår, at Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet.

Ændringsforslag     16

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Med vedtagelsen af dette direktiv sigter Unionen på at sikre, at målgruppepersonerne har adgang til bøger og andet trykt materiale i tilgængeligt format. I overensstemmelse hermed er dette direktiv et vigtigt første skridt hen mod at forbedre adgangen til værker for personer med handicap.

(15)  Med vedtagelsen af dette direktiv sigter Unionen på at sikre, at målgruppepersonerne har adgang til bøger og andet trykt materiale i tilgængeligt format i hele det indre marked. I overensstemmelse hermed er dette direktiv et vigtigt første skridt hen mod at forbedre adgangen til værker for personer med handicap.

Ændringsforslag     17

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Kommissionen vil overvåge virkningen af dette direktiv. Som en del af denne proces vil den vurdere situationen for så vidt angår mængden af værker og andet materiale i tilgængeligt format, der er til rådighed ud over hvad der er omfattet af dette direktiv samt mængden af værker og andet materiale i tilgængeligt format, der er til rådighed for personer med andre handicap. Kommissionen vil revidere situationen nøje. Hvis det er nødvendigt, vil det blive taget op til overvejelse, hvorvidt direktivets anvendelsesområde skal ændres.

(16)  Kommissionen vil overvåge virkningen af dette direktiv. Som en del af denne proces vil den vurdere situationen for så vidt angår mængden af værker og andet materiale i tilgængeligt format, der er til rådighed ud over hvad der er omfattet af dette direktiv samt mængden af værker og andet materiale i tilgængeligt format, der er til rådighed for personer med andre handicap. Kommissionen vil revidere situationen nøje for at sikre fuld opnåelse af direktivets kulturelle og sociale mål. Hvis det er nødvendigt, vil det blive taget op til overvejelse, hvorvidt direktivets anvendelsesområde skal ændres, jf. den rapport, der udarbejdes af Kommissionen i henhold til artikel 7 i dette direktiv efter gennemførelse af en gennemførlighedsundersøgelse vedrørende indførelse af andre lignende undtagelser for personer med andre former for handicap.

Ændringsforslag     18

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Dette direktiv overholder derfor de grundlæggende rettigheder og respekterer navnlig de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Dette direktiv bør fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(18)  Dette direktiv respekterer derfor de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) anerkender. Dette direktiv bør fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

Ændringsforslag     19

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Medlemsstaterne bør gennemføre direktivet inden for seks måneder efter dets ikrafttrædelse for at sikre hurtig gennemførelse af de rettigheder for handicappede, der anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og UNCRPD.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at tage hensyn til bestemmelserne i artikel 4, stk. 3, og artikel 10 i Marrakeshtraktaten om gennemførelsen af selve traktaten.

Ændringsforslag     20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter regler for anvendelse af visse typer værker og andet materiale uden rettighedsindehaverens tilladelse til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede.

Dette direktiv fastsætter regler for anvendelse af visse typer værker og andet materiale uden rettighedsindehaverens tilladelse til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede. Det har til formål at sikre deres ret til at deltage i det kulturelle, økonomiske og sociale liv på lige fod med andre.

Ændringsforslag     21

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  "værk og andet materiale": et værk i form af en bog, avis, et tidsskrift, blad eller andet skriftligt materiale, herunder noder, samt tilhørende illustrationer på ethvert medie, herunder lyd i form af f.eks. lydbøger, som er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og som offentliggøres eller stilles til rådighed på anden lovlig vis

(1)  "værk og andet materiale": et værk i form af en bog, avis, et tidsskrift, blad eller andet skriftligt materiale, herunder noder, samt tilhørende illustrationer på ethvert medie, herunder lyd i form af f.eks. lydbøger og i digitale formater som e-bøger, som er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og som offentliggøres eller stilles til rådighed på anden lovlig vis

Ændringsforslag     22

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "målgruppeperson":

2)  "målgruppeperson": uanset eventuelle andre handicap en af følgende personer:

Ændringsforslag     23

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en person, der har et perceptionshandicap, herunder dysleksi, og som derfor er ude af stand til at læse trykte værker i tilnærmelsesvis samme grad som en person uden handicap, eller

c)  en person, der har et perceptionshandicap, herunder dysleksi eller andre indlæringsvanskeligheder, og som derfor er ude af stand til at læse trykte værker i tilnærmelsesvis samme grad som en person uden handicap, eller

Ændringsforslag     24

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "tilgængeligt format": et værk eller andet materiale, der præsenteres på en alternativ måde eller i en form, der giver en målgruppeperson adgang til værket eller materialet, således at personen får ligeså let og behagelig adgang som en person uden synshandicap eller andre af de i stk. 2 nævnte handicap

3)  "tilgængeligt format": et værk eller andet materiale, der præsenteres på en alternativ måde eller i en form, der giver en målgruppeperson adgang til værket eller materialet, således at personen får ligeså let og behagelig adgang som en person uden de i stk. 2 nævnte handicap eller andre vanskeligheder

Ændringsforslag     25

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "bemyndiget enhed": en organisation, der forestår uddannelse, undervisning af lærere, tilpasset læsning eller adgang til information for målgruppepersoner på ikke-kommerciel basis som sin vigtigste aktivitet eller en af sine vigtigste aktiviteter.

4)  "bemyndiget enhed": en organisation, der er godkendt eller anerkendt af den medlemsstat, hvor den er etableret, og som forestår uddannelse, undervisning af lærere, tilpasset læsning eller adgang til information for målgruppepersoner på ikke-kommerciel basis som sin vigtigste aktivitet eller en af sine vigtigste aktiviteter.

Ændringsforslag     26

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en målgruppeperson, eller en person, der handler på dennes vegne kan fremstille et værk eller andet materiale i tilgængeligt format, der udelukkende kan anvendes af målgruppepersonen

a)  en målgruppeperson, eller en person, der handler lovligt på dennes vegne, kan fremstille et værk eller andet materiale i tilgængeligt format, der udelukkende kan anvendes af målgruppepersonen og

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Artikel 5, stk. 5, samt første, tredje og femte afsnit i artikel 6, stk. 4, i direktiv 2001/29/EF skal gælde for undtagelsen som omhandlet i denne artikels stk. 1.

3.  Artikel 5, stk. 5, i direktiv 2001/29/EF finder anvendelse på den undtagelse, der er fastsat i stk. 1 i denne artikel.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne sikrer, at de undtagelser, der er fastsat i stk. 1, ikke kan ophæves ved en kontrakt. Med hensyn til forholdet mellem undtagelsen i denne artikels stk. 1 og tekniske beskyttelsesforanstaltninger finder første, tredje og femte afsnit i artikel 6, stk. 4, i direktiv 2001/29/EF anvendelse. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres klagemekanismer, der kan håndtere tvister vedrørende anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i denne artikel.

Begrundelse

Det foreslåede direktiv nævner ikke de klagemekanismer, som medlemsstaterne bør indføre for de tilfælde, hvor målgruppepersoner nægtes de tilladte former for anvendelse. Sådanne mekanismer er fastsat i artikel 13, stk. 2, i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked (COM(2016)0593).

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Behandling af personlige oplysninger inden for rammerne af dette direktiv skal ske i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF.

Behandling af personlige oplysninger inden for rammerne af dette direktiv skal ske i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF1a og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/6791b.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest [to år efter ikrafttrædelsesdatoen] fremlægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om adgang på det indre marked til værker og andet materiale i tilgængeligt format, ud over hvad der er defineret i artikel 2, stk. 1, for målgruppepersonerne samt til værker og andet materiale for personer med handicap ud over hvad der henvises til i artikel 2, stk. 2. Rapporten skal indeholde en vurdering af, hvorvidt det bør overvejes at ændre dette direktivs anvendelsesområde.

Senest [to år efter ikrafttrædelsesdatoen] fremlægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om adgang på det indre marked til værker og andet materiale i tilgængeligt format, ud over hvad der er defineret i artikel 2, stk. 1, for målgruppepersonerne samt til værker og andet materiale for personer med handicap ud over hvad der henvises til i artikel 2, stk. 2. Rapporten skal indeholde en vurdering af — under hensyntagen til den teknologiske udvikling og især de teknologier, der er til rådighed til at hjælpe personer med handicap, og tilgængeligheden af disse teknologier — hvorvidt det bør overvejes at udvide dette direktivs anvendelsesområde, således at undtagelsen og den dermed forbundne fremstilling af eksemplarer i tilgængeligt format, som dette direktiv giver mulighed for, kan komme andre kategorier af personer med handicap til gavn.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest [fem år efter gennemførelsesdatoen] evaluerer Kommissionen dette direktiv og fremlægger de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til ændring af dette direktiv.

Senest [fem år efter gennemførelsesdatoen] evaluerer Kommissionen dette direktiv og tager i denne forbindelse højde for den teknologiske udvikling med hensyn til tilgængelighed og fremlægger de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til ændring af dette direktiv. Kommissionens rapport skal tage hensyn til synspunkterne hos de relevante civilsamfundsaktører, ikkestatslige organisationer og arbejdsmarkedsparter, herunder organisationer for personer med handicap og organisationer for ældre medborgere.

Ændringsforslag     32

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love, regler og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [12 måneder efter ikrafttrædelsen]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love, regler og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [6 måneder efter ikrafttrædelsen]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Begrundelse

Tidsfristen på 6 måneder synes mere passende under hensyntagen til artikel 10 i Marrakeshtraktaten.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (9.2.2017)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Ordfører for udtalelse: Helga Stevens

KORT BEGRUNDELSE

Forhandlingerne om Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede (”Marrakeshtraktaten”) blev ført på den præmis, at Marrakeshtraktaten er en blandet aftale, hvori nogle af sagsområderne henhører under EU's kompetence og andre under medlemsstaternes kompetence. Femten medlemsstater har allerede undertegnet Marrakeshtraktaten.

Dette anses for at være en historisk traktat, da det er den første traktat om undtagelser fra ophavsretten, og den ligeledes indeholder et menneskerettighedselement. Ordføreren har stræbt efter at forbedre adgangen til ophavsretligt beskyttede værker for synshæmmede personer. Synshæmmede personer overalt i verden vil få bedre adgang til bøger, da mange organisationer, vil være i stand til at sende kopier af værker til andre lande.

Ordføreren rådførte sig endvidere med handicaporganisationer og interessenter og har den opfattelse, at Kommissionens forslag betragtes som positivt. Der er kun foreslået ændringer i teksten inden for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders beføjelser og for at sikre, at ordlyden er i overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og Marrakeshtraktaten.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til direktiv

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 19 og 114,

Ændringsforslag     2

Forslag til direktiv

Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

under henvisning til protokol (nr. 1) til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union,

Ændringsforslag     3

Forslag til direktiv

Henvisning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

under henvisning til protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Unionens direktiver om ophavsret og beslægtede rettigheder giver retssikkerhed og et højt beskyttelsesniveau for rettighedsindehaverne. Denne harmoniserede retlige ramme bidrager til, at det indre marked fungerer ordentligt, og stimulerer innovation, nyskabelse, investeringer og produktion af nyt indhold, herunder i det digitale miljø. Den har ligeledes til formål at øge adgangen til viden og kultur ved at beskytte værker og andet materiale og ved at tillade undtagelser eller begrænsninger, som er i offentlighedens interesse. En rimelig balance mellem rettighedshavernes og brugernes rettigheder og interesser skal opretholdes.

(1)  Unionens direktiver om ophavsret og beslægtede rettigheder giver retssikkerhed og et højt beskyttelsesniveau for rettighedsindehaverne. Denne harmoniserede retlige ramme bidrager til, at det indre marked fungerer korrekt og bedre, og stimulerer innovation, nyskabelse, investeringer, beskæftigelse og produktion af nyt indhold, herunder i det digitale miljø og onlinemiljøet. Den har ligeledes til formål at øge adgangen til viden og kultur ved at beskytte værker og andet materiale og ved at tillade undtagelser eller begrænsninger, som er i offentlighedens interesse. En rimelig balance mellem rettighedshavernes og brugernes rettigheder og interesser skal opretholdes.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, står til stadighed over for adskillige forhindringer i forbindelse med adgang til bøger og andet trykt materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder. Det er nødvendigt at iværksætte foranstaltninger med henblik på at øge mængden af disse værker i tilgængeligt format og forbedre deres udbredelse på det indre marked.

(3)  Personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, herunder personer, der på grund af et fysisk handicap er ude af stand til at holde eller håndtere en bog, står til stadighed over for adskillige forhindringer i forbindelse med adgang til bøger og andet trykt materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder. Det er nødvendigt at iværksætte foranstaltninger med henblik på at øge mængden af disse værker i tilgængeligt format og forbedre deres udbredelse på det indre marked.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Dette direktiv er udformet til gavn for personer, der er blinde, eller som har et synshandicap, der ikke kan afhjælpes, så de kan få et syn, der i tilstrækkelig grad svarer til synet hos en person uden handicap, eller som har et perceptions- eller læsehandicap, herunder dysleksi, der forhindrer dem i at læse trykte værker tilnærmelsesvis på lige fod med personer uden handicap, eller som grundet et fysisk handicap er ude af stand til at holde eller håndtere en bog eller fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, der normalt muliggør læsning. Formålet med foranstaltningerne i dette direktiv er at øge mængden af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt materiale, noder og andet trykt materiale, herunder i digitalt eller analogt lydformat, i formater, som vil gøre disse værker og materialer tilgængelige for disse personer i tilnærmelsesvis samme omfang som for personer uden handicap. Tilgængelige formater dækker punktskrift, stor skrift, tilpassede e-bøger, lydbøger og radioudsendelser.

(5)  Dette direktiv er udformet til gavn for personer, der er blinde, eller som har et synshandicap, der ikke kan afhjælpes, så de kan få et syn, der i tilstrækkelig grad svarer til synet hos en person uden handicap, eller som har et perceptions- eller læsehandicap, herunder dysleksi, eller andre indlæringsvanskeligheder, der forhindrer dem i at læse trykte værker tilnærmelsesvis på lige fod med personer uden handicap, eller som grundet et fysisk handicap er ude af stand til at holde eller håndtere en bog eller fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, der normalt muliggør læsning. Formålet med foranstaltningerne i dette direktiv er at øge mængden af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt materiale, noder og andet trykt materiale, herunder i digitalt eller analogt lydformat, online eller offline, i formater, som vil gøre disse værker og materialer tilgængelige for disse personer i tilnærmelsesvis samme omfang som for personer uden handicap. Tilgængelige formater dækker punktskrift, stor skrift, tilpassede e-bøger, lydbøger og radioudsendelser.

Ændringsforslag     7

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Dette direktiv bør derfor fastsætte obligatoriske undtagelser for de rettigheder, der harmoniseres ved hjælp af EU-lovgivningen, og som er relevante for de anvendelsesformer og værker, som Marrakeshtraktaten omfatter. Disse omfatter især retten til at reproducere, kommunikere med offentligheden, stille til rådighed og udlåne i henhold til direktiv 2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF, direktiv 2009/24/EF samt de tilsvarende rettigheder i direktiv 96/9/EF. Eftersom det anvendelsesområde for undtagelserne og indskrænkningerne, som Marrakeshtraktaten kræver, også omfatter værker i lydformat såsom lydboger, er det nødvendigt, at disse undtagelser også gælder for beslægtede rettigheder.

(6)  Dette direktiv bør derfor fastsætte obligatoriske undtagelser for de rettigheder, der harmoniseres ved hjælp af EU-lovgivningen, og som er relevante for de anvendelsesformer og værker, som Marrakeshtraktaten omfatter. Disse omfatter især retten til at reproducere, kommunikere med offentligheden, stille til rådighed og udlåne i henhold til direktiv 2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF, direktiv 2009/24/EF samt de tilsvarende rettigheder i direktiv 96/9/EF. Eftersom det anvendelsesområde for undtagelserne og indskrænkningerne, som Marrakeshtraktaten kræver, også omfatter værker i lydformat såsom lydboger, er det nødvendigt, at disse undtagelser også gælder for beslægtede rettigheder. Udøvelsen af de undtagelser, der er fastsat i dette direktiv, bør ikke berøre ikke andre mere fordelagtige undtagelser for handicappede, der fastsættes af medlemsstaterne, som f.eks. undtagelser vedrørende privat brug.

Ændringsforslag     8

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Med undtagelsens særlige art og målrettede anvendelsesområde samt behovet for målgruppens retssikkerhed for øje bør det ikke være muligt for medlemsstaterne at pålægge yderligere krav til anvendelse af undtagelsen, såsom kompensationsordninger eller forudgående verificering af hvorvidt de tilgængelige formater stilles kommercielt til rådighed.

(11)  Med undtagelsens særlige art og målrettede anvendelsesområde samt behovet for målgruppens retssikkerhed for øje bør det ikke være muligt for medlemsstaterne at pålægge yderligere krav til anvendelse af undtagelsen, såsom kompensationsordninger eller forudgående verificering af hvorvidt de tilgængelige formater stilles kommercielt til rådighed. Sådanne yderligere krav ville risikere at være i strid med målet om at lette grænseoverskridende udveksling af tilgængelige formater i det indre marked.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD), som EU er part i, garanterer personer med handicap retten til information og retten til at deltage I det kulturelle, økonomiske og sociale liv på lige fod med andre. Konventionen kræver, at parterne i overensstemmelse med international lovgivning skal træffe alle egnede foranstaltninger for at sikre, at lovgivning til beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret ikke udgør en urimelig eller diskriminerende barriere for adgangen til kulturstof for personer med handicap.

(13)  FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD), som Unionen siden den 21. januar 2011 har været part i, garanterer personer med handicap retten til information og kommunikation og retten til at deltage i det kulturelle, økonomiske og politiske liv, arbejdslivet og det sociale liv på lige fod med andre. Konventionen kræver, at parterne i overensstemmelse med international lovgivning skal træffe alle egnede foranstaltninger for at sikre, at lovgivning til beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret ikke udgør en urimelig eller diskriminerende barriere for adgangen til kulturstof for personer med handicap.

Ændringsforslag     10

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Det fremgår af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at "Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet."

(14)  Det fremgår af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at Unionen forbyder forskelsbehandling på grund af handicap og anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet.

Ændringsforslag     11

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "værk og andet materiale": et værk i form af en bog, avis, et tidsskrift, blad eller andet skriftligt materiale, herunder noder, samt tilhørende illustrationer på ethvert medie, herunder lyd i form af f.eks. lydbøger, som er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og som offentliggøres eller stilles til rådighed på anden lovlig vis

1)  "værk og andet materiale": et værk i form af en bog, e-bog, avis, et tidsskrift, blad eller andet skriftligt materiale, herunder noder, samt tilhørende illustrationer på ethvert medie, online eller offline, herunder lyd i form af f.eks. lydbøger, som er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og som offentliggøres eller stilles til rådighed på anden lovlig vis

Ændringsforslag     12

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en person, der har et perceptionshandicap, herunder dysleksi, og som derfor er ude af stand til at læse trykte værker i tilnærmelsesvis samme grad som en person uden handicap, eller

c)  en person, der har et perceptionshandicap, herunder dysleksi eller andre indlæringsvanskeligheder, og som derfor er ude af stand til at læse trykte værker i tilnærmelsesvis samme grad som en person uden handicap, eller

Ændringsforslag     13

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne sikrer, at de undtagelser fra ophavsret og beslægtede rettigheder, der er fastsat i stk. 1, ikke kan erstattes med tekniske foranstaltninger eller ved aftale.

Ændringsforslag     14

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest [to år efter ikrafttrædelsesdatoen] fremlægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om adgang på det indre marked til værker og andet materiale i tilgængeligt format, ud over hvad der er defineret i artikel 2, stk. 1, for målgruppepersonerne samt til værker og andet materiale for personer med handicap ud over hvad der henvises til i artikel 2, stk. 2. Rapporten skal indeholde en vurdering af, hvorvidt det bør overvejes at ændre dette direktivs anvendelsesområde.

Senest [to år efter ikrafttrædelsesdatoen] fremlægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om adgang på det indre marked til værker og andet materiale i tilgængeligt format, ud over hvad der er defineret i artikel 2, stk. 1, for målgruppepersonerne samt til værker og andet materiale for personer med handicap ud over hvad der henvises til i artikel 2, stk. 2. Rapporten skal indeholde en vurdering af, hvorvidt det bør overvejes at ændre dette direktivs anvendelsesområde, hvorunder der tages hensyn til den teknologiske udvikling og især de teknologier, der er til rådighed til at hjælpe personer med handicap, og tilgængeligheden af disse teknologier.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest [fem år efter gennemførelsesdatoen] evaluerer Kommissionen dette direktiv og fremlægger de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til ændring af dette direktiv.

Senest [fem år efter gennemførelsesdatoen] evaluerer Kommissionen – idet den også tager hensyn til den teknologiske udvikling for så vidt angår adgang – dette direktiv og fremlægger de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til ændring af dette direktiv. Kommissionens rapport skal tage hensyn til synspunkterne hos de relevante civilsamfundsaktører, ikkestatslige organisationer og arbejdsmarkedsparter, herunder organisationer for personer med handicap, eller som repræsenterer disse, samt ældreorganisationer.

BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN FOR UDTALELSEN HAR MODTAGET INPUT FRA

Den følgende liste udarbejdes på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af udkastet til udtalelse:

Enhed og/eller person

Den Europæiske Blindeorganisation (EBU)

Det Europæiske Handicapforum

 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Tilladt brug af værker og andet ophavsretsbeskyttet og på anden vis beskyttet indhold for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

Referencer

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

24.11.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Helga Stevens

28.11.2016

Behandling i udvalg

8.12.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marco Valli

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

49

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

Green/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (3.3.2017)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Ordfører for udtalelse: Helga Trüpel

KORT BEGRUNDELSE

Marrakeshtraktaten forpligter parterne til at fastsætte obligatoriske indskrænkninger og undtagelser i ophavsretten og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og den gør det muligt at udveksle bøger, herunder lydbøger, og andet trykt materiale i tilgængeligt format mellem de lande, der er parter i traktaten.

Ordføreren for Kultur- og Uddannelsesudvalget (CULT) glæder sig over direktivforslaget, fordi det indvarsler en afslutning på den "bogmangel", som blinde og svagsynede mennesker i EU og andetsteds i verden har lidt under. Kun fem procent af de offentliggjorte bøger er tilgængelige for svagsynede i øjeblikket, hvilket viser, at der ikke findes noget egentligt marked for disse værker. Marrakeshtraktaten er et vigtigt skridt fremad i bestræbelserne for at give disse mennesker adgang til kulturel og uddannelsesmæssig information på lige fod med andre borgere.

De fastsatte undtagelser eller indskrænkninger i ophavsretten og beslægtede rettigheder finder kun anvendelse på en meget begrænset gruppe brugere og kun til ikke-kommercielle formål.

Desuden bør det bemærkes, at de bøger, som blinde og svagsynede personer deler, foreligger i særlige formater som f.eks. Braille eller Daisy og sjældent konkurrerer med værker til normaltseende. Efter ordførerens mening foreligger der ingen beviser for, at de "bemyndigede enheder", der producerer de tilgængelige formater, vil kunne skade rettighedshaverne eller forlæggerne via fremstilling af piratudgaver.

Traktaten vil ikke få negative konsekvenser for den konventionelle forlagsbranche og vil heller ikke forhindre rettighedshavere i at forøge antallet af de konventionelt tilgængelige bøger, de udgiver. Traktaten giver ikke anledning til kommerciel konkurrence med forlagsbranchen. Det bør ligeledes erindres, at traktaten er kommet i stand, fordi dette marked har svigtet blinde og svagsynede.

Derfor må der træffes alle nødvendige foranstaltninger for at sikre en hastig og passende gennemførelse af traktaten, og ordføreren slår til lyd for, at EU foretager en hurtig ratificering af Marrakeshtraktaten.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastlægger retten til information (artikel 11) og retten til uddannelse (artikel 14).

Ændringsforslag     2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, står til stadighed over for adskillige forhindringer i forbindelse med adgang til bøger og andet trykt materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder. Det er nødvendigt at iværksætte foranstaltninger med henblik på at øge mængden af disse værker i tilgængeligt format og forbedre deres udbredelse på det indre marked.

(3)  Personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, står til stadighed over for adskillige forhindringer i forbindelse med adgang til bøger og andet trykt materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder. Det er nødvendigt at iværksætte foranstaltninger med henblik på at forbedre tilgængeligheden af disse værker i tilgængeligt format og forbedre deres udbredelse på det indre marked samt om nødvendigt øge mængden af dem, hvis betingelserne i dette direktiv er opfyldt, og indsamle data om adgangen til dem, herunder offentliggørelse af information om de bemyndigede enheder, der er etableret på området, i betragtning af at brugen af dem blandt mennesker med alvorlig og langvarig synsnedsættelse vil have stor social interesse, og at foranstaltningerne generelt kan gennemføres i almennyttigt regi.

Ændringsforslag     3

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Personer, som er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, har ret til information og til at deltage i det kulturelle, økonomiske og sociale liv på lige fod med andre.

Begrundelse

Den foreslåede tilføjelse stammer fra UNCRPD og artikel 26 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, som fastlægger handicappedes rettigheder og friheder.

Ændringsforslag     4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Dette direktiv er udformet til gavn for personer, der er blinde, eller som har et synshandicap, der ikke kan afhjælpes, så de kan få et syn, der i tilstrækkelig grad svarer til synet hos en person uden handicap, eller som har et perceptions- eller læsehandicap, herunder dysleksi, der forhindrer dem i at læse trykte værker tilnærmelsesvis på lige fod med personer uden handicap, eller som grundet et fysisk handicap er ude af stand til at holde eller håndtere en bog eller fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, der normalt muliggør læsning. Formålet med foranstaltningerne i dette direktiv er at øge mængden af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt materiale, noder og andet trykt materiale, herunder i digitalt eller analogt lydformat, i formater, som vil gøre disse værker og materialer tilgængelige for disse personer i tilnærmelsesvis samme omfang som for personer uden handicap. Tilgængelige formater dækker punktskrift, stor skrift, tilpassede e-bøger, lydbøger og radioudsendelser.

(5)  Dette direktiv er udformet til gavn for personer, der er blinde, eller som har et synshandicap, der ikke kan afhjælpes, så de kan få et syn, der i tilstrækkelig grad svarer til synet hos en person uden handicap, eller som har et perceptions- eller læsehandicap, herunder dysleksi, der forhindrer dem i at læse trykte værker tilnærmelsesvis på lige fod med personer uden handicap, eller som grundet en fysisk funktionsnedsættelse er ude af stand til at holde eller håndtere en bog eller fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, der normalt muliggør læsning. Formålet med foranstaltningerne i dette direktiv er at øge mængden af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt materiale, noder og andet trykt materiale, herunder i digitalt eller analogt lydformat, i formater, som vil gøre disse værker og materialer tilgængelige for disse personer i tilnærmelsesvis samme omfang som for personer, der ikke er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, uden at gå på kompromis med indholdets kvalitet. Tilgængelige formater dækker punktskrift, stor skrift, e-bøger, lydbøger og radioudsendelser, men er ikke begrænset hertil.

Begrundelse

This recital aims to guarantee the quality of the adapted works to ensure that the cultural experience gained from accessing literary or artistic works is the same for all, and to maintain the precision of the definition for 'persons who are not blind, visually impaired or otherwise print disabled'. It also offers the distinction between 'disability' and 'impairment'; according to the Preamble (e) of the United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities, disability results from 'the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others'. In other words, it is these barriers that are disabling for people, not their impairments or different functional abilities. As such, 'impairment' is more appropriate here.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Dette direktiv bør derfor fastsætte obligatoriske undtagelser for de rettigheder, der harmoniseres ved hjælp af EU-lovgivningen, og som er relevante for de anvendelsesformer og værker, som Marrakeshtraktaten omfatter. Disse omfatter især retten til at reproducere, kommunikere med offentligheden, stille til rådighed og udlåne i henhold til direktiv 2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF, direktiv 2009/24/EF samt de tilsvarende rettigheder i direktiv 96/9/EF. Eftersom det anvendelsesområde for undtagelserne og indskrænkningerne, som Marrakeshtraktaten kræver, også omfatter værker i lydformat såsom lydboger, er det nødvendigt, at disse undtagelser også gælder for beslægtede rettigheder.

(6)  Dette direktiv fastsætter derfor obligatoriske undtagelser for de rettigheder, der harmoniseres ved hjælp af EU-lovgivningen, og som er relevante for de anvendelsesformer og værker, som Marrakeshtraktaten omfatter. Disse omfatter især retten til at reproducere, kommunikere med offentligheden, stille til rådighed og udlåne i henhold til direktiv 2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF, direktiv 2009/24/EF samt de tilsvarende rettigheder i direktiv 96/9/EF. Eftersom det anvendelsesområde for undtagelserne og indskrænkningerne, som Marrakeshtraktaten kræver, også omfatter værker i lydformat såsom tilpassede lydbøger, er det nødvendigt, at disse undtagelser også gælder for beslægtede rettigheder. Udøvelsen af de undtagelser, der er fastsat i dette direktiv, berører ikke andre undtagelser for handicappede, der fastsættes af medlemsstaterne, som f.eks. undtagelser vedrørende privat brug.

Ændringsforslag     6

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Den obligatoriske undtagelse bør ligeledes indskrænke retten til at reproducere med henblik på at tillade enhver handling, der er nødvendig for at ændre, konvertere eller tilpasse et værk eller andet materiale på en sådan måde, at der kan frembringes et tilgængeligt format. Dette indebærer, at der skabes de nødvendige muligheder for at navigere i de oplysninger, som det tilgængelige materiale indeholder.

(8)  Det er desuden nødvendigt, at den obligatoriske undtagelse indskrænker retten til at reproducere med henblik på at tillade enhver handling, der er nødvendig for at ændre, konvertere eller tilpasse et værk eller andet materiale på en sådan måde, at der kan frembringes et tilgængeligt format. Dette indebærer, at der skabes de nødvendige muligheder for at navigere i de oplysninger, som det tilgængelige materiale indeholder, og at de nødvendige foranstaltninger træffes for at tilpasse eksisterende publikationer, der allerede er tilgængelige for visse kategorier af målgruppepersoner, til behovene hos andre målgruppepersoner, som skal bruge alternative formater for at kunne få rimelig adgang til værkerne. Udlån af værker til målgruppepersoner bør være muligt.

Begrundelse

Målet med dette ændringsforslag er at præcisere, hvad der ligger i de "nødvendige foranstaltninger", som tillades i kraft af undtagelsen i artikel 3. Et filformat kan være tilgængeligt for visse kategorier af handicappede personer (f.eks. svagsynede), men ikke for andre (f.eks. ordblinde). I disse tilfælde er der imidlertid ikke behov for at ændre filformatet for en blind eller svagsynet målgruppeperson. Det er derimod nødvendigt at foretage en ændring for at gøre værket tilgængeligt for en ordblind. Der bør desuden åbnes mulighed for udlån.

Ændringsforslag     7

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Undtagelsen bør gøre det muligt for bemyndigede enheder i Unionen at fremstille og udbrede tilgængelige formater af værker og eller andet materiale, der er omfattet af dette direktiv både online og offline.

(9)  Undtagelsen vil gøre det muligt for bemyndigede enheder i Unionen at fremstille og udbrede tilgængelige formater af aktuelle værker, arkiveret materiale og eller andet materiale, der er omfattet af dette direktiv både online og offline.

Begrundelse

I denne betragtning præciseres det, at arkiverede værker også kan gøres til tilgængelige formater.

Ændringsforslag     8

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Når det drejer sig om at øge udbuddet af tekstbaserede værker, er rettighedsindehavernes rolle med hensyn til at gøre deres værker tilgængelige for svagsynede og personer med andre læsehandicap lige så vigtig som undtagelserne i dette direktiv, hvis markedet ikke kan sikre denne adgang.

Begrundelse

Den nye betragtning refererer til en betragtning i Marrakeshtraktaten. Det erindres, at det er lige vigtigt med både hensigtsmæssige begrænsninger og undtagelser, ligesom der lægges vægt på rettighedsindehavernes rolle med hensyn til at fremstille værker, der er tilgængelig for svagsynede, så "bogmanglen" blandt millioner af blinde og svagsynede kan afhjælpes.

Ændringsforslag     9

Forslag til direktiv

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  For at fremme udveksling mellem medlemsstaterne bør der oprettes en samlet og offentligt tilgængelig online-database, der forvaltes [af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)], og som indeholder oplysninger om bemyndigede enheder og bibliografiske data om værker, der findes i tilgængelige formater og er produceret og stilles til rådighed af bemyndigede enheder. Denne database bør desuden rumme oplysninger om publikationer, der er tilgængelige "fra fødslen", dvs. produceret af udgivere i tilgængelige formater, ligesom den bør kunne indgå i et samspil med WIPO's ABC TIGAR-database (Trusted Intermediary Global Accessible Resources).

Begrundelse

Den nye betragtning opfordrer Kommissionen til at lette udveksling af oplysninger ved at oprette en samlet database over eksemplarer i tilgængelige formater, herunder bøger, som udgivere producerer direkte i tilgængelige formater. Dette nye initiativ bør bygge på og fortsat være interoperabelt med den eksisterende verdensomspændende database, der er udviklet af Accessible Book Consortium og etableret i WIPO-regi.

Ændringsforslag     10

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Det bør være muligt at stille et tilgængeligt format, der er fremstillet i en medlemsstat, til rådighed i alle medlemsstater med henblik på at sikre, at de i højere grad er til rådighed på det indre marked. Dette ville mindske den overflødige efterspørgsel på arbejde i forbindelse med fremstilling af tilgængelige formater af det samme værk eller materiale i hele EU, hvilket ville skabe besparelser og øge effektiviteten. Dette direktiv bør derfor sikre, at de tilgængelige formater, der fremstilles i en medlemsstat, kan udbredes til og tilgås i alle medlemsstater. Det bør således være muligt for en bemyndiget enhed at udbrede disse formater både offline og online til målgruppepersoner og bemyndigede enheder i enhver medlemsstat. Desuden bør det være muligt for bemyndigede enheder og målgruppepersoner at få adgang til disse formater hos enhver bemyndiget enhed i enhver medlemsstat.

(10)  Det vil være muligt at stille et tilgængeligt format, der er fremstillet i en medlemsstat, til rådighed i alle medlemsstater med henblik på at sikre, at de i højere grad er til rådighed på det indre marked. Dette ville mindske den overflødige efterspørgsel på arbejde i forbindelse med fremstilling af tilgængelige formater af det samme værk eller materiale i hele EU, hvilket ville skabe besparelser og øge effektiviteten. Dette direktiv vil derfor sikre, at de tilgængelige formater, der fremstilles i en medlemsstat, kan udbredes til og tilgås af målgruppepersoner og bemyndigede enheder i alle medlemsstater. Det bør således være muligt for en bemyndiget enhed at udbrede disse formater både offline og online til målgruppepersoner og bemyndigede enheder i enhver medlemsstat. Desuden bør det være muligt for bemyndigede enheder og målgruppepersoner at få adgang til disse formater hos enhver bemyndiget enhed i enhver medlemsstat.

Ændringsforslag     11

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Med undtagelsens særlige art og målrettede anvendelsesområde samt behovet for målgruppens retssikkerhed for øje bør det ikke være muligt for medlemsstaterne at pålægge yderligere krav til anvendelse af undtagelsen, såsom kompensationsordninger eller forudgående verificering af hvorvidt de tilgængelige formater stilles kommercielt til rådighed.

(11)  Med undtagelsens særlige art og målrettede anvendelsesområde samt behovet for målgruppens retssikkerhed for øje vil det ikke være tilladt for medlemsstaterne at pålægge yderligere krav til anvendelse af undtagelsen, såsom kompensationsordninger eller forudgående verificering af hvorvidt de tilgængelige formater stilles kommercielt til rådighed.

Ændringsforslag     12

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Ved udvælgelsen af de bemyndigede enheder bør medlemsstaterne tage hensyn til sådanne enheders ekspertise med hensyn til at tilvejebringe kvalitetsprægede tilgængelige formater af værker og andet materiale på almennyttig basis og til de principper om betroede formidlere, der er fastsat i aftalememorandummet om adgang til værker for ordblinde og svagsynede, som Kommissionen har fremmet, og som repræsentanter for rettighedsindehavere og læsehandicappede underskrev i 2010.

Begrundelse

I forslaget tilstræbes det at bygge videre på det seneste årtis europæiske politik, som har været baseret på anerkendelsen af værdien af den viden og erfaring, som kun specialiserede organisationer, der tjener målgruppepersonernes interesser, kan bidrage med, og på at fremme samarbejdet mellem interessenterne på området.

Ændringsforslag     13

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Det fremgår af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at "Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet."

(14)  I henhold til artikel 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender og respekterer Unionen retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet.

Ændringsforslag     14

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Kommissionen vil overvåge virkningen af dette direktiv. Som en del af denne proces vil den vurdere situationen for så vidt angår mængden af værker og andet materiale i tilgængeligt format, der er til rådighed ud over hvad der er omfattet af dette direktiv samt mængden af værker og andet materiale i tilgængeligt format, der er til rådighed for personer med andre handicap. Kommissionen vil revidere situationen nøje. Hvis det er nødvendigt, vil det blive taget op til overvejelse, hvorvidt direktivets anvendelsesområde skal ændres.

(16)  Kommissionen vil overvåge virkningen af dette direktiv. Som en del af denne proces vil den vurdere situationen for så vidt angår mængden af værker og andet materiale i tilgængeligt format, der er til rådighed ud over hvad der er omfattet af dette direktiv samt mængden af værker og andet materiale i tilgængeligt format, der er til rådighed for personer med andre funktionsnedsættelser. Kommissionen vil revidere situationen nøje. Hvis det er nødvendigt, vil det blive taget op til overvejelse, hvorvidt direktivets anvendelsesområde skal ændres.

Ændringsforslag     15

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Dette direktiv overholder derfor de grundlæggende rettigheder og respekterer navnlig de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Dette direktiv bør fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(18)  Dette direktiv overholder derfor de grundlæggende rettigheder og respekterer navnlig de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Det er nødvendigt, at dette direktiv fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

Ændringsforslag     16

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Marrakeshtraktaten pålægger visse forpligtelser vedrørende udveksling af tilgængelige formater mellem EU og tredjelande, der er parter i traktaten. De foranstaltninger, som EU har iværksat for at opfylde disse forpligtelser, er indeholdt i forordning […], der skal læses i sammenhæng med dette direktiv.

(19)  Marrakeshtraktaten pålægger visse forpligtelser vedrørende udveksling af tilgængelige formater mellem EU og tredjelande, der er parter i traktaten. De foranstaltninger, som EU har iværksat for at opfylde disse forpligtelser, er indeholdt i forordning […], der skal konsulteres i sammenhæng med dette direktiv.

Ændringsforslag     17

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Medlemsstaterne bør gennemføre dette direktiv inden for seks måneder for at sikre hurtig gennemførelse af de rettigheder for personer med handicap, der anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og UNCRPD.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at tage hensyn til bestemmelserne i artikel 4, stk. 3, og artikel 10 i Marrakeshtraktaten om gennemførelsen af selve traktaten.

Ændringsforslag     18

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "værk og andet materiale": et værk i form af en bog, avis, et tidsskrift, blad eller andet skriftligt materiale, herunder noder, samt tilhørende illustrationer på ethvert medie, herunder lyd i form af f.eks. lydbøger, som er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og som offentliggøres eller stilles til rådighed på anden lovlig vis

1)  "værk og andet materiale": et litterært, akademisk eller kunstnerisk værk i form af tekst, notation og/eller tilhørende illustrationer, herunder noder, som er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og som offentliggøres eller stilles til rådighed på anden lovlig vis i bøger, e-bøger, tidsskrifter, aviser, blade eller andet skriftligt materiale og på ethvert medie, herunder lyd, såsom lydbøger og radioudsendelser

Begrundelse

Definitionen af begrebet "værk og andet materiale" præciseres for at gøre det mere specifikt og detaljeret.

Ændringsforslag     19

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "målgruppeperson":

2)  "målgruppeperson": uanset eventuelle andre handicap en af følgende personer:

Begrundelse

Denne tilføjelse sikrer, at definitionen af en "målgruppeperson" stemmer overens med Marrakeshtraktaten. Den bør henvise til alle litraer, dvs. litra a), b), c) og d), i artikel 2, nr. 2), og bør derfor indsættes efter litra d).

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en person, der har et perceptionshandicap, herunder dysleksi, og som derfor er ude af stand til at læse trykte værker i tilnærmelsesvis samme grad som en person uden handicap, eller

(c)  en person, der har en perceptionsfunktionsnedsættelse, herunder dysleksi, og som derfor er ude af stand til at læse trykte værker i tilnærmelsesvis samme grad som en person, der ikke er blind, synshæmmet eller på anden måde læsehandicappet eller

Begrundelse

This recital offers the distinction between 'disability' and 'impairment'. According to the UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities, disability results from 'the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others', Preamble (e). In other words, it is these barriers that are disabling for people, not their impairments or different functional abilities. As such, 'impairment' is more appropriate here.

Ændringsforslag     21

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  en person, der på anden måde grundet et fysisk handicap er ude af stand til at holde eller håndtere en bog eller fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, der normalt muliggør læsning "tilgængeligt format":

d)  en person, der på anden måde grundet en fysisk funktionsnedsættelse er ude af stand til at holde eller håndtere en bog eller fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, der normalt muliggør læsning "tilgængeligt format":

Ændringsforslag     22

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "tilgængeligt format": et værk eller andet materiale, der præsenteres på en alternativ måde eller i en form, der giver en målgruppeperson adgang til værket eller materialet, således at personen får ligeså let og behagelig adgang som en person uden synshandicap eller andre af de i stk. 2 nævnte handicap

3)  "tilgængeligt format": et værk eller andet materiale, der præsenteres på almennyttig basis på en alternativ måde eller i en form, der giver en målgruppeperson adgang til værket eller materialet, således at personen får ligeså let og behagelig adgang som en person uden synshandicap eller andre af de i stk. 2 nævnte handicap

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege det ikke-kommercielle aspekt af disse formater, hvilket yderligere præciserer definitionen af bemyndigede enheder og deres aktiviteter på ikke-kommerciel basis.

Ændringsforslag     23

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "bemyndiget enhed": en organisation, der forestår uddannelse, undervisning af lærere, tilpasset læsning eller adgang til information for målgruppepersoner på ikke-kommerciel basis som sin vigtigste aktivitet eller en af sine vigtigste aktiviteter.

(4)  "bemyndiget enhed": en enhed, der er godkendt eller anerkendt af medlemsstaten til at forestå uddannelse, undervisning af lærere, tilpasset læsning eller adgang til information for målgruppepersoner på ikke-kommerciel basis. Definitionen omfatter ligeledes en statslig institution eller en nonprofitorganisation, der yder de samme tjenester til målgruppepersoner som en af sine vigtigste aktiviteter eller institutionelle forpligtelser.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at fuldstændiggøre Kommissionens forslag til definitionen af "bemyndiget enhed" under hensyntagen til definitionen i Marrakeshtraktaten, hvori det anføres, hvem disse enheder skal godkendes eller anerkendes af.

Ændringsforslag     24

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at det tilgængelige format respekterer værkets eller det andet materiales integritet, idet der tages passende højde for de ændringer, der er nødvendige for at gøre tilgængeligt i et alternativt format.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at det tilgængelige format respekterer værkets eller det andet materiales integritet, idet der tages passende højde for de ændringer, der er nødvendige for at gøre det tilgængeligt i et alternativt format, så de forskellige målgruppepersoners behov opfyldes.

Ændringsforslag     25

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest [fem år efter gennemførelsesdatoen] evaluerer Kommissionen dette direktiv og fremlægger de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til ændring af dette direktiv.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

Referencer

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

JURI

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for vedtagelse

CULT

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Helga Trüpel

6.12.2016

Dato for vedtagelse

28.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

0

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Clare Moody

UDTALELSE fra Udvalget for Andragender (27.1.2017)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Ordfører for udtalelse: Rosa Estaràs Ferragut

KORT BEGRUNDELSE

Marrakeshtraktaten kræver, at parterne fastsætter undtagelser eller indskrænkninger af ophavsretten og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og den gør det muligt at udveksle specialudgaver i tilgængeligt format af bøger, herunder lydbøger, og andet trykt materiale mellem de lande, der er parter i traktaten.

Udvalget for Andragender (PETI) udtrykker stor tilfredshed med det foreslåede direktiv. PETI har siden 2011, hvor det modtog to andragender[1], der opfordrede til en bindende traktat, arbejdet aktivt på sager vedrørende adgang for blinde og synshæmmede til offentliggjorte værker. PETI har med tilfredshed været vidne til vedtagelsen af Marrakeshtraktaten i 2013 og dens ikrafttræden i september 2016.

Ikke desto mindre er det nødvendigt med yderligere foranstaltninger for at sikre, at Den Europæiske Union opfylder sine internationale forpligtelser i henhold til Marrakeshtraktaten og De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap.

Som det fremgår af den af Temaafdeling C for Udvalget for Andragender bestilte undersøgelse[2] om Marrakesh-traktaten, der blev forelagt den 9. november 2016 under Udvalgets for Andragenders workshop om handicap, er Marrakeshtraktaten en sejr for den sociale model på handicapområdet og repræsenterer en egnet international løsning på den globale mangel på bøger.

Der bør derfor træffes alle nødvendige foranstaltninger for at sikre en hurtig og korrekt gennemførelse af traktaten. Udvalget har desuden opfordret til[3], at Den Europæiske Union hurtigt ratificerer Marrakeshtraktaten uden at gøre ratificering betinget af en revision af EU's retlige rammer.

Udkastet til udtalelse sigter mod at harmonisere den terminologi, der anvendes i direktivet, således at det fuldt ud afspejler Marrakeshtraktaten og konventionen om rettigheder for personer med handicap. Det åbner mulighed for at udvide listen over målgruppepersoner og ajourfører det foreslåede direktiv i overensstemmelse med den omfattende retlig ramme for databeskyttelse på EU-plan. Vigtigst er det, at der i forslaget til udtalelse foreslås, at der i medlemsstaterne indføres en klagemekanisme for de tilfælde, hvor målgruppepersoner er forhindret i at anvende de tilladte undtagelser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, står til stadighed over for adskillige forhindringer i forbindelse med adgang til bøger og andet trykt materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder. Det er nødvendigt at iværksætte foranstaltninger med henblik på at øge mængden af disse værker i tilgængeligt format og forbedre deres udbredelse på det indre marked.

(3)  Personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, står til stadighed over for adskillige forhindringer i forbindelse med adgang til bøger og andet trykt materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder. Det er nødvendigt omgående at iværksætte foranstaltninger med henblik på i betragtelig grad at øge mængden af disse værker i tilgængeligt format og markant forbedre deres udbredelse på det indre marked.

Ændringsforslag     2

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede ("Marrakeshtraktaten") blev undertegnet på Unionens vegne den 30. april 201423. Traktatens formål er at øge mængden af værker og andet beskyttet materiale i formater, der er tilgængelige for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede. Marrakeshtraktaten kræver, at de kontraherende parter fastsætter undtagelser for og indskrænkninger af rettighedsindehavernes ophavsret og beslægtede rettigheder i forbindelse med fremstilling og udbredelse af værker og visse andre materialer i tilgængeligt format samt grænseoverskridende udveksling af disse formater. Unionens indgåelse af Marrakeshtraktaten gør det nødvendigt at tilpasse EU-lovgivningen ved at fastsætte en obligatorisk undtagelse for de anvendelsesformer, værker og målgruppepersoner, som traktaten omfatter. Dette direktiv gennemfører de forpligtelser, som Unionen skal opfylde på harmoniseret vis i medfør af Marrakeshtraktaten med henblik på at sikre, at foranstaltningerne bliver anvendt konsekvent på hele det indre marked.

(4)  Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede ("Marrakeshtraktaten") blev undertegnet på Unionens vegne den 30. april 201423 efter allerede at være blevet vedtaget i 2013 af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret. Traktatens formål er at øge mængden af værker og andet beskyttet materiale i formater, der er tilgængelige for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede. Marrakeshtraktaten kræver, at de kontraherende parter fastsætter undtagelser for og indskrænkninger af rettighedsindehavernes ophavsret og beslægtede rettigheder i forbindelse med fremstilling og udbredelse af værker og visse andre materialer i tilgængeligt format samt grænseoverskridende udveksling af disse formater. Unionens indgåelse af Marrakeshtraktaten gør det nødvendigt at tilpasse EU-lovgivningen ved at fastsætte en obligatorisk undtagelse for de anvendelsesformer, værker og målgruppepersoner, som traktaten omfatter. Dette direktiv gennemfører de forpligtelser, som Unionen skal opfylde på harmoniseret vis i medfør af Marrakeshtraktaten med henblik på at sikre, at foranstaltningerne bliver anvendt konsekvent på hele det indre marked.

_________________

_________________

23Rådets afgørelse 2014/221/EU af 14. april 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede (EUT L 335 af 17.4.2014, s. 1). 1).

23 Rådets afgørelse 2014/221/EU af 14. april 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 1).

Ændringsforslag     3

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Dette direktiv er udformet til gavn for personer, der er blinde, eller som har et synshandicap, der ikke kan afhjælpes, så de kan få et syn, der i tilstrækkelig grad svarer til synet hos en person uden handicap, eller som har et perceptions- eller læsehandicap, herunder dysleksi, der forhindrer dem i at læse trykte værker tilnærmelsesvis på lige fod med personer uden handicap, eller som grundet et fysisk handicap er ude af stand til at holde eller håndtere en bog eller fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, der normalt muliggør læsning. Formålet med foranstaltningerne i dette direktiv er at øge mængden af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt materiale, noder og andet trykt materiale, herunder i digitalt eller analogt lydformat, i formater, som vil gøre disse værker og materialer tilgængelige for disse personer i tilnærmelsesvis samme omfang som for personer uden handicap. Tilgængelige formater dækker punktskrift, stor skrift, tilpassede e-bøger, lydbøger og radioudsendelser.

5.  Dette direktiv er udformet til gavn for personer, der er blinde, eller som har et synshandicap, der ikke kan afhjælpes, så de kan få et syn, der i tilstrækkelig grad svarer til synet hos en person uden handicap, eller som har et perceptions- eller læsehandicap, herunder dysleksi, der forhindrer dem i at læse trykte værker på lige fod med personer uden handicap, eller som grundet et fysisk handicap er ude af stand til at holde eller håndtere en bog eller fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, der normalt muliggør læsning. Formålet med foranstaltningerne i dette direktiv er derfor at øge mængden af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt materiale, noder og andet trykt materiale, herunder i digitalt eller analogt lydformat, i formater, som vil gøre disse værker og materialer tilgængelige for disse personer i tilnærmelsesvis samme omfang som for personer uden handicap. Tilgængelige formater dækker også punktskrift, stor skrift, tilpassede e-bøger, lydbøger og radioudsendelser.

Ændringsforslag     4

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Dette direktiv bør derfor fastsætte obligatoriske undtagelser for de rettigheder, der harmoniseres ved hjælp af EU-lovgivningen, og som er relevante for de anvendelsesformer og værker, som Marrakeshtraktaten omfatter. Disse omfatter især retten til at reproducere, kommunikere med offentligheden, stille til rådighed og udlåne i henhold til direktiv 2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF, direktiv 2009/24/EF samt de tilsvarende rettigheder i direktiv 96/9/EF. Eftersom det anvendelsesområde for undtagelserne og indskrænkningerne, som Marrakeshtraktaten kræver, også omfatter værker i lydformat såsom lydboger, er det nødvendigt, at disse undtagelser også gælder for beslægtede rettigheder.

(6)  Dette direktiv bør derfor fastsætte obligatoriske undtagelser for de rettigheder, der harmoniseres ved hjælp af EU-lovgivningen, og som er relevante for de anvendelsesformer og værker, som Marrakeshtraktaten omfatter. Disse omfatter især retten til at reproducere, kommunikere med offentligheden, stille til rådighed og udlåne i henhold til direktiv 2001/29/EF, direktiv 2006/115/EF, direktiv 2009/24/EF samt de tilsvarende rettigheder i direktiv 96/9/EF. Eftersom det anvendelsesområde for undtagelserne og indskrænkningerne, som Marrakeshtraktaten kræver, også omfatter værker i lydformat såsom lydboger, er det nødvendigt, at disse undtagelser også gælder for beslægtede rettigheder. Udøvelsen af de undtagelser, der er fastsat i dette direktiv, berører ikke andre undtagelser for personer med handicap, der fastsættes af medlemsstaterne, som f.eks. undtagelser vedrørende privat brug.

Ændringsforslag     5

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  De anvendelsesformer, der fastsættes i dette direktiv, omfatter fremstilling af tilgængelige formater enten af målgruppepersoner eller af bemyndigede enheder – hvad enten de er offentlige eller private – der tjener målgruppens interesser, navnlig biblioteker, uddannelsessteder og andre nonprofitorganisationer, hvis vigtigste aktivitet eller en af deres vigtigste aktiviteter eller missioner i offentlighedens interesse er at tjene mennesker med læsehandicap. Disse anvendelsesformer bør også omfatte fremstilling af tilgængelige formater, der udelukkende kan anvendes af målgruppepersonerne. Disse formater fremstilles af en fysisk person, der gør det på vegne af en målgruppeperson, eller som hjælper målgruppepersonen hermed.

(7)  De anvendelsesformer, der fastsættes i dette direktiv, omfatter også fremstilling af tilgængelige formater enten af målgruppepersoner eller af bemyndigede enheder – hvad enten de er offentlige eller private – der tjener målgruppens interesser, navnlig biblioteker, uddannelsessteder og andre nonprofitorganisationer, hvis vigtigste aktivitet eller en af deres vigtigste aktiviteter eller missioner i offentlighedens interesse er at tjene mennesker med læsehandicap. Disse anvendelsesformer bør også omfatte fremstilling af tilgængelige formater, der udelukkende kan anvendes af målgruppepersonerne. Disse formater fremstilles af en fysisk person, der gør det på vegne af en målgruppeperson, eller som hjælper målgruppepersonen hermed.

Ændringsforslag     6

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Den obligatoriske undtagelse bør ligeledes indskrænke retten til at reproducere med henblik på at tillade enhver handling, der er nødvendig for at ændre, konvertere eller tilpasse et værk eller andet materiale på en sådan måde, at der kan frembringes et tilgængeligt format. Dette indebærer, at der skabes de nødvendige muligheder for at navigere i de oplysninger, som det tilgængelige materiale indeholder.

(8)  Den obligatoriske undtagelse bør ligeledes indskrænke retten til at reproducere med henblik på at tillade enhver handling, der er nødvendig for at ændre, konvertere eller tilpasse et værk eller andet materiale på en sådan måde, at der kan frembringes et tilgængeligt format. Dette indebærer også, at der skabes de nødvendige muligheder for at navigere i de oplysninger, som det tilgængelige materiale indeholder.

Ændringsforslag     7

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Undtagelsen bør gøre det muligt for bemyndigede enheder i Unionen at fremstille og udbrede tilgængelige formater af værker og eller andet materiale, der er omfattet af dette direktiv både online og offline.

(9)  Undtagelsen bør ligeledes gøre det muligt for bemyndigede enheder i Unionen at fremstille og udbrede tilgængelige formater af værker og eller andet materiale, der er omfattet af dette direktiv både online og offline.

Ændringsforslag     8

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Med undtagelsens særlige art og målrettede anvendelsesområde samt behovet for målgruppens retssikkerhed for øje bør det ikke være muligt for medlemsstaterne at pålægge yderligere krav til anvendelse af undtagelsen, såsom kompensationsordninger eller forudgående verificering af hvorvidt de tilgængelige formater stilles kommercielt til rådighed.

(11)  Med undtagelsens særlige art og målrettede anvendelsesområde samt behovet for målgruppens retssikkerhed for øje bør det ikke være muligt for medlemsstaterne at pålægge yderligere krav til anvendelse af undtagelsen, såsom kompensationsordninger eller forudgående verificering af hvorvidt de tilgængelige formater stilles kommercielt til rådighed. Sådanne yderligere krav ville risikere at være i strid med formålet med de undtagelser, der er fastsat i dette direktiv, og med målet om at lette grænseoverskridende udveksling af særlige formater i det indre marked.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Enhver behandling af personlige oplysninger i medfør af dette direktiv bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personlige oplysninger i medfør af artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF, der regulerer den behandling af personlige oplysninger, som gennemføres af de bemyndigede enheder inden for rammerne af dette direktiv og under overvågning af medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig de offentlige uafhængige myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget.

12.  Enhver behandling af personlige oplysninger i medfør af dette direktiv bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personlige oplysninger i medfør af artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a, der regulerer den behandling af personlige oplysninger, som gennemføres af de bemyndigede enheder inden for rammerne af dette direktiv og under overvågning af medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig de offentlige uafhængige myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag     10

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD), som EU er part i, garanterer personer med handicap retten til information og retten til at deltage I det kulturelle, økonomiske og sociale liv på lige fod med andre. Konventionen kræver, at parterne i overensstemmelse med international lovgivning skal træffe alle egnede foranstaltninger for at sikre, at lovgivning til beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret ikke udgør en urimelig eller diskriminerende barriere for adgangen til kulturstof for personer med handicap.

(13)  FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD), som EU er part i, og som er bindende for Unionens medlemsstater, garanterer personer med handicap retten til information og retten til at deltage I det kulturelle, økonomiske og sociale liv på lige fod med andre. Konventionen kræver, at parterne i overensstemmelse med international lovgivning skal træffe alle egnede foranstaltninger for at sikre, at lovgivning til beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret ikke udgør en urimelig eller diskriminerende barriere for adgangen til kulturstof for personer med handicap.

Ændringsforslag     11

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Det fremgår af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at "Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet."

(14)  Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder forbyder enhver form for forskelsbehandling, herunder på grund af handicap, og fastslår, at Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet.

Ændringsforslag     12

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  I overensstemmelse med direktiv 2001/29/EF kan medlemsstaterne fortsat fastsætte en undtagelse eller en begrænsning til gavn for personer med handicap i tilfælde, der ikke er omfattet af dette direktiv.

(17)  Medlemsstaterne skal under alle omstændigheder træffe foranstaltninger med henblik på undtagelser og begrænsninger til gavn for personer med handicap, herunder i tilfælde, der ikke er omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag     13

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Dette direktiv overholder derfor de grundlæggende rettigheder og respekterer navnlig de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Dette direktiv bør fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(18)  Dette direktiv respekterer derfor de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap anerkender. Dette direktiv bør fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  uanset andre handicap

Begrundelse

Marrakeshtraktaten giver mulighed for også at medtage andre former for handicap. Det foreslåede direktiv nævner i betragtning 16 og i artikel 7 muligheden for at medtage andre former for handicap på et senere tidspunkt.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "tilgængeligt format": et værk eller andet materiale, der præsenteres på en alternativ måde eller i en form, der giver en målgruppeperson adgang til værket eller materialet, således at personen får ligeså let og behagelig adgang som en person uden synshandicap eller andre af de i stk. 2 nævnte handicap

3)  "tilgængeligt format": et værk eller andet materiale, der præsenteres på en alternativ måde eller i en form, der giver en målgruppeperson adgang til værket eller materialet, således at personen får ligeså let og behagelig adgang som en person uden de i stk. 2 nævnte handicap eller andre vanskeligheder

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "bemyndiget enhed": en organisation, der forestår uddannelse, undervisning af lærere, tilpasset læsning eller adgang til information for målgruppepersoner på ikke-kommerciel basis som sin vigtigste aktivitet eller en af sine vigtigste aktiviteter.

4)  "bemyndiget enhed": en organisation, der forestår uddannelse, undervisning af lærere, tilpasset læsning eller adgang til information for målgruppepersoner på ikke-kommerciel basis som sin vigtigste aktivitet eller en af sine vigtigste aktiviteter, uanset om den er under statsligt tilsyn.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne sikrer, at disse undtagelser fra ophavsret og beslægtede rettigheder ikke kan tilsidesættes af tekniske foranstaltninger eller ved aftale.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne sikrer, at der indføres klagemekanismer, der er tilgængelige for brugere i tilfælde af tvister om anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i denne artikel.

Begrundelse

Det foreslåede direktiv nævner ikke de klagemekanismer, som medlemsstaterne bør indføre for de tilfælde, hvor målgruppepersoner nægtes de tilladte former for anvendelse. Sådanne mekanismer er fastsat i artikel 13, stk. 2, i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked (COM(2016)0593).

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Behandling af personlige oplysninger inden for rammerne af dette direktiv skal ske i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF.

Behandling af personlige oplysninger inden for rammerne af dette direktiv skal ske i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, direktiv 2002/58/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1a

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest [to år efter ikrafttrædelsesdatoen] fremlægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om adgang på det indre marked til værker og andet materiale i tilgængeligt format, ud over hvad der er defineret i artikel 2, stk. 1, for målgruppepersonerne samt til værker og andet materiale for personer med handicap ud over hvad der henvises til i artikel 2, stk. 2. Rapporten skal indeholde en vurdering af, hvorvidt det bør overvejes at ændre dette direktivs anvendelsesområde.

Senest [to år efter ikrafttrædelsesdatoen] fremlægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om adgang på det indre marked til værker og andet materiale i tilgængeligt format, ud over hvad der er defineret i artikel 2, stk. 1, for målgruppepersonerne samt til værker og andet materiale for personer med handicap ud over hvad der henvises til i artikel 2, stk. 2. Rapporten skal indeholde en vurdering af, hvorvidt det bør overvejes at udvide dette direktivs anvendelsesområde, således at undtagelsen og den dermed forbundne fremstilling af eksemplarer i tilgængeligt format, som dette direktiv giver mulighed for, kan komme andre kategorier af personer med handicap til gavn.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest [fem år efter gennemførelsesdatoen] evaluerer Kommissionen dette direktiv og fremlægger de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, eventuelt ledsaget af forslag til ændring af dette direktiv.

(Vedrører ikke den danske tekst)

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Tilladt brug af værker og andet ophavsretsbeskyttet og på anden vis beskyttet indhold for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

Referencer

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for vedtagelse

JURI

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for vedtagelse

PETI

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Rosa Estaràs Ferragut

27.10.2016

Dato for vedtagelse

24.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Edouard Martin

  • [1]  Andragende nr. 0924/2011 af Dan Pescod, britisk statsborger, for "European Blind Union" (EBU) og "Royal National Institute of Blind People" (RNIB), om blindes adgang til bøger og andre trykte produkter og
    andragende nr. 0964/2011 af Michael Kalmar, østrigsk statsborger, for "European Dislexia Association", om adgang til bøger for personer, der er blinde, ordblinde eller har andre handicap.
  • [2]  PE 571.387.
  • [3]  Europa-Parlamentets beslutning af 3. februar 2016 om ratificering af Marrakeshtraktaten, på baggrund af modtagne andragender, særlig andragende nr. 0924/2011 (2016/2542(RSP))

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Tilladt brug af værker og andet ophavsretsbeskyttet og på anden vis beskyttet indhold for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

Referencer

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Dato for forelæggelse for EP

14.9.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

JURI

6.10.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for vedtagelse

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

12.10.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

7.11.2016

28.11.2016

31.1.2017

 

Dato for vedtagelse

23.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eugen Freund, Maria Noichl

Dato for indgivelse

28.3.2017

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

28

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

1

0

PPE

Stefano Maullu

Tegnforklaring

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller