ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

28.3.2017 - (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγητής: Max Andersson


Διαδικασία : 2016/0278(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0097/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0097/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0596),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0381/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2017[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0097/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία     1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 2) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

Τροπολογία     2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ)·

Τροπολογία     3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 a)  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει το δικαίωμα στην πληροφόρηση (άρθρο 11) και το δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 14)·

Τροπολογία     4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε προστατευόμενα βιβλία και σε άλλο προστατευόμενο έντυπο υλικό δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των έργων σε προσβάσιμο μορφότυπο και να βελτιωθεί η κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά.

3)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε προστατευόμενα βιβλία και σε άλλο προστατευόμενο έντυπο υλικό δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό συμφέρον που υπηρετεί η χορήγηση στα άτομα αυτά του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση και του δικαιώματος συμμετοχής στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άλλα άτομα, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των έργων σε προσβάσιμο μορφότυπο και να βελτιωθεί η κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά, υπό τους όρους που εκτίθενται στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση.

Τροπολογία     5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4)  Στις 30 Απριλίου 2014 υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης η «Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων» («η Συνθήκη του Μαρακές»)23. Στόχος της είναι να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Η Συνθήκη του Μαρακές απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέψουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς στα δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων όσον αφορά τη δημιουργία και διάδοση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού, και τη διασυνοριακή ανταλλαγή των εν λόγω αντιγράφων. Η σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές από την Ένωση απαιτεί την προσαρμογή του δικαίου της Ένωσης με τη θέσπιση υποχρεωτικής εξαίρεσης για χρήσεις, έργα και δικαιούχους που καλύπτονται από τη Συνθήκη. Η παρούσα οδηγία θέτει σε εφαρμογή τις υποχρεώσεις τις οποίες οφείλει να εκπληρώσει η Ένωση βάσει της Συνθήκης του Μαρακές, με εναρμονισμένο τρόπο, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται με συνέπεια σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά.

4)  Στις 30 Απριλίου 2014 υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης η «Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων» («η Συνθήκη του Μαρακές»)23, η οποία είχε ήδη εγκριθεί το 2013 από την Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Στόχος της είναι να βελτιωθούν η διαθεσιμότητα και οι διασυνοριακές ανταλλαγές των προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Η Συνθήκη του Μαρακές απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέψουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς στα δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων όσον αφορά τη δημιουργία και διάδοση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού, και τη διασυνοριακή ανταλλαγή των εν λόγω αντιγράφων. Η σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές από την Ένωση απαιτεί την προσαρμογή του δικαίου της Ένωσης με τη θέσπιση υποχρεωτικής και εναρμονισμένης εξαίρεσης για χρήσεις, έργα και δικαιούχους που καλύπτονται από τη Συνθήκη. Η παρούσα οδηγία θέτει σε εφαρμογή τις υποχρεώσεις τις οποίες οφείλει να εκπληρώσει η Ένωση βάσει της Συνθήκης του Μαρακές, με εναρμονισμένο τρόπο, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται με συνέπεια σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά.

_________________

_________________

23 Απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (ΕΕ L115 της 17.4.2014, σ. 1).

23 Απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (ΕΕ L115 της 17.4.2014, σ. 1).

Τροπολογία     6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5)  Η οδηγία έχει εκπονηθεί προς όφελος των τυφλών, των ατόμων με αμβλυωπία η οποία δεν επιδέχεται βελτίωση, ώστε το άτομο να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με εκείνη ατόμου που δεν έχει τέτοια μορφή αναπηρίας, ή των ατόμων με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, που δεν είναι σε θέση να διαβάζουν έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία, ή δεν μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν ή να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό λόγω σωματικής ανικανότητας. Στόχος των μέτρων που εισάγει η παρούσα οδηγία είναι να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων γραπτών κειμένων, μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού, μεταξύ άλλων και σε ηχητική μορφή, ψηφιακών ή αναλογικών, σε μορφότυπους που καθιστούν τα εν λόγω έργα και το άλλο υλικό προσβάσιμα στα εν λόγω άτομα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια όπως και τα άτομα χωρίς αναπηρία ή ειδικές ανάγκες. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές.

5)  Η οδηγία έχει εκπονηθεί προς όφελος των τυφλών, των ατόμων με αμβλυωπία η οποία δεν επιδέχεται βελτίωση, ώστε το άτομο να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με εκείνη ατόμου που δεν έχει τέτοια μορφή αναπηρίας, των ατόμων με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, ή των ατόμων με άλλες μαθησιακές αναπηρίες, που δεν είναι σε θέση να διαβάζουν έντυπα με την ίδια ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία, ή δεν μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν ή να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό λόγω σωματικής ανικανότητας. Στόχος των μέτρων που εισάγει η παρούσα οδηγία είναι συνεπώς να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων γραπτών κειμένων, μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού, μεταξύ άλλων και σε ηχητική μορφή, ψηφιακών ή αναλογικών, επιγραμμικά ή εκτός διαδικτύου, σε μορφότυπους που καθιστούν τα εν λόγω έργα και το άλλο υλικό προσβάσιμα στα εν λόγω άτομα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια όπως και τα άτομα χωρίς αναπηρία ή ειδικές ανάγκες. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται επίσης η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επομένως να προβλέπει υποχρεωτικές εξαιρέσεις για τα δικαιώματα που έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης και αφορούν τις χρήσεις και τα έργα που καλύπτονται από την Συνθήκη του Μαρακές. Στις εν λόγω εξαιρέσεις περιλαμβάνονται ιδίως τα δικαιώματα αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό, διάθεσης, διανομής και δανεισμού, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, στην οδηγία 2006/115/ΕΚ και στην οδηγία 2009/24/ΕΚ, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα που προβλέπονται στην οδηγία 96/9/ΕΚ. Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων και των περιορισμών που απαιτούνται από τη Συνθήκη του Μαρακές περιλαμβάνει επίσης έργα σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, είναι απαραίτητο οι εν λόγω εξαιρέσεις να ισχύουν και για τα συγγενικά δικαιώματα.

6)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επομένως να προβλέπει υποχρεωτικές εξαιρέσεις για τα δικαιώματα που έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης και αφορούν τις χρήσεις και τα έργα που καλύπτονται από την Συνθήκη του Μαρακές. Στις εν λόγω εξαιρέσεις περιλαμβάνονται ιδίως τα δικαιώματα αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό, διάθεσης, διανομής και δανεισμού, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, στην οδηγία 2006/115/ΕΚ και στην οδηγία 2009/24/ΕΚ, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα που προβλέπονται στην οδηγία 96/9/ΕΚ. Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων και των περιορισμών που απαιτούνται από τη Συνθήκη του Μαρακές περιλαμβάνει επίσης έργα σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, είναι απαραίτητο οι εν λόγω εξαιρέσεις να ισχύουν και για τα συγγενικά δικαιώματα. Η εφαρμογή των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υπόλοιπες εξαιρέσεις που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρίες στα κράτη μέλη.

Τροπολογία     8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8)  Η υποχρεωτική εξαίρεση θα πρέπει επίσης να περιορίζει το δικαίωμα αναπαραγωγής ώστε να καθίσταται δυνατή κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση αλλαγών ή τη μετατροπή ή προσαρμογή έργου ή άλλου υλικού έτσι ώστε να παράγεται αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο. Εδώ περιλαμβάνεται η παροχή των αναγκαίων μέσων για την διακίνηση πληροφοριών μέσω αντιγράφου σε προσβάσιμο μορφότυπο.

8)  Είναι επίσης απαραίτητο για την υποχρεωτική εξαίρεση να περιορίζεται το δικαίωμα αναπαραγωγής ώστε να καθίσταται δυνατή κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση αλλαγών ή τη μετατροπή ή προσαρμογή έργου ή άλλου υλικού έτσι ώστε να παράγεται αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο. Εδώ περιλαμβάνονται η παροχή των αναγκαίων μέσων για την διακίνηση πληροφοριών μέσω αντιγράφου σε προσβάσιμο μορφότυπο, καθώς και οι πράξεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των υφιστάμενων εκδόσεων που είναι ήδη προσβάσιμες για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων στις ανάγκες άλλων δικαιούχων που απαιτούν εναλλακτικά μορφότυπα για να αποκτήσουν κατάλληλη πρόσβαση στο έργο. Θα πρέπει να επιτρέπεται ο δανεισμός έργων στους δικαιούχους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στοχεύει στη βελτίωση της σαφήνειας του ορισμού των «αναγκαίων πράξεων» που εγκρίνονται με την οριζόμενη στο άρθρο 3 εξαίρεση. Μια μορφή αρχείου μπορεί να είναι προσβάσιμη από ορισμένες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες (π.χ. άτομα με προβλήματα όρασης), αλλά όχι από άλλες (π.χ. δυσλεξικούς). Στην περίπτωση αυτή, αν και δεν χρειάζεται η μετατροπή ενός αρχείου για δικαιούχο τυφλό ή με προβλήματα όρασης, χρειάζεται ωστόσο να μετασχηματιστεί για να καταστεί το έργο προσβάσιμο σε έναν δυσλεκτικό. Θα πρέπει να επιτρέπεται επίσης και ο δανεισμός έργων.

Τροπολογία     9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9)  Η εξαίρεση θα πρέπει να επιτρέπει στις εξουσιοδοτημένες οντότητες να παράγουν και να διαδίδουν, εντός της Ένωσης, επιγραμμικά αλλά και εκτός Διαδικτύου, σε προσβάσιμο μορφότυπο, αντίγραφα έργων ή άλλου υλικού που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

9)  Η εξαίρεση θα πρέπει να επιτρέπει στις εξουσιοδοτημένες οντότητες να παράγουν και να διαδίδουν, εντός της Ένωσης, επιγραμμικά αλλά και εκτός Διαδικτύου, σε προσβάσιμο μορφότυπο, αντίγραφα έργων ή άλλου υλικού που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, σύμφωνα με το σχετικό ισχύον δίκαιο της Ένωσης. Με την οδηγία δεν θεσπίζεται καμία υποχρέωση για τις εξουσιοδοτημένες οντότητες να παράγουν ή να διαδίδουν αντίγραφα.

Τροπολογία     10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9 a)  Όταν η αγορά αδυνατεί να παράσχει πρόσβαση, ο ρόλος των κατόχων δικαιωμάτων στην προσπάθειά τους να καθίστανται τα έργα τους προσβάσιμα σε άτομα με προβλήματα όρασης ή σε άτομα που έχουν άλλο πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων είναι εξίσου σημαντικός με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία όσον αφορά τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των έργων που βασίζονται σε κείμενο.

Αιτιολόγηση

Η νέα αιτιολογική σκέψη αναφέρεται σε αιτιολογική σκέψη της Συνθήκης του Μαρακές. Υπενθυμίζει ότι είναι εξ ίσου σημαντικά τόσο οι κατάλληλοι περιορισμοί και εξαιρέσεις, όσο και ο ρόλος των κατόχων δικαιωμάτων στην προσπάθειά τους να καθίστανται τα έργα τους προσβάσιμα σε άτομα με προβλήματα όρασης, προκειμένου να πάψει να υφίσταται παντελής έλλειψη βιβλίων για τα εκατομμύρια των τυφλών πολιτών και των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Τροπολογία     11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9 β)  Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταλλαγή μεταξύ κρατών μελών, θα πρέπει να δημιουργηθεί ενιαία, δημόσια προσβάσιμη, επιγραμμική βάση δεδομένων υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας (EUIPO), η οποία θα περιέχει πληροφορίες για τις εξουσιοδοτημένες οντότητες και βιβλιογραφικά δεδομένα όσον αφορά τα αντίγραφα έργων σε προσβάσιμο μορφότυπο τα οποία παράγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένες οντότητες. Αυτή η βάση δεδομένων θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις που ήταν εξ αρχής προσβάσιμες, δηλαδή εκδόσεις που παράγονται από εκδότες κατ’ ευθείαν σε προσβάσιμο μορφότυπο και θα πρέπει να είναι διαλειτουργική με τη βάση δεδομένων ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοτησίας (ΠΟΔΙ).

Αιτιολόγηση

Η νέα αιτιολογική σκέψη καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της δημιουργίας μιας ενιαίας βάσης δεδομένων των αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο, συμπεριλαμβανομένων των προσβάσιμων βιβλίων που παράγονται απευθείας από τους εκδότες σε προσβάσιμους μορφότυπους. Η νέα αυτή πρωτοβουλία θα πρέπει να αξιοποιήσει την υφιστάμενη παγκόσμια βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε από την Κοινοπραξία Προσβάσιμου Βιβλίου (Accessible Book Consortium) και λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΠΟΔΙ, και να εξακολουθήσει να είναι διαλειτουργική με αυτήν.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11)  Λόγω της ιδιαιτερότητας της εξαίρεσης, του στοχοθετημένου πεδίου εφαρμογής της και της ανάγκης των δικαιούχων για ασφάλεια δικαίου, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις για την εφαρμογή της εξαίρεσης, όπως καθεστώτα αποζημίωσης ή εκ των προτέρων έλεγχο της εμπορικής διαθεσιμότητας αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο.

11)  Λόγω της ιδιαιτερότητας της εξαίρεσης, του στοχοθετημένου πεδίου εφαρμογής της και της ανάγκης των δικαιούχων για ασφάλεια δικαίου, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις για την εφαρμογή της εξαίρεσης, όπως καθεστώτα αποζημίωσης ή εκ των προτέρων έλεγχο της εμπορικής διαθεσιμότητας αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο. Οι πρόσθετες αυτές απαιτήσεις ενδέχεται να αντιστρατεύονται τόσο τον σκοπό των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία όσο και τον σκοπό της προώθησης της διασυνοριακής ανταλλαγής αντιγράφων σε ειδικό μορφότυπο εντός της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία     13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να διενεργείται από εξουσιοδοτημένες οντότητες στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη.

12)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να διενεργείται από εξουσιοδοτημένες οντότητες στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη.

 

_________________

 

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

 

Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία     14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η ΣΗΕΔΑΑ»), στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος, εγγυάται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνιστούν παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά.

13)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η ΣΗΕΔΑΑ»), στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος και η οποία είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη της Ένωσης, εγγυάται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνιστούν παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά.

Τροπολογία     15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14)  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα που τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο.

14)  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει κάθε μορφή διακρίσεως, περιλαμβανομένων και διακρίσεων λόγω αναπηρίας, και ορίζει ότι η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα που τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο.

Τροπολογία     16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15)  Με την έκδοση της παρούσας οδηγίας, η Ένωση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε βιβλία και άλλο έντυπο υλικό σε προσβάσιμο μορφότυπο. Κατά συνέπεια, η παρούσα οδηγία αποτελεί ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε έργα για τα άτομα με αναπηρία.

15)  Με την έκδοση της παρούσας οδηγίας, η Ένωση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε βιβλία και άλλο έντυπο υλικό σε προσβάσιμο μορφότυπο σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Κατά συνέπεια, η παρούσα οδηγία αποτελεί ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε έργα για τα άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία     17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

16)  Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας. Επίσης, στο πλαίσιο της εν λόγω παρακολούθησης, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την κατάσταση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα έργων και άλλου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο, εκτός αυτών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, καθώς και τη διαθεσιμότητα έργων και άλλου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο για άτομα με άλλες αναπηρίες. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση. Αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μπορούν να εξεταστούν, εφόσον είναι αναγκαίες.

16)  Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας. Επίσης, στο πλαίσιο της εν λόγω παρακολούθησης, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την κατάσταση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα έργων και άλλου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο, εκτός αυτών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, καθώς και τη διαθεσιμότητα έργων και άλλου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο για άτομα με άλλες αναπηρίες. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς στόχους της παρούσας οδηγίας. Αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μπορούν να εξεταστούν, εφόσον είναι αναγκαίες, σύμφωνα με την έκθεση που υποβάλλεται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 7 της παρούσας οδηγίας, αφού προηγηθεί μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την εισαγωγή άλλων παρόμοιων εξαιρέσεων για τα άτομα με άλλα είδη αναπηρίας.

Τροπολογία     18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

18)  Συνεπώς, η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(18)  Συνεπώς, η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

Τροπολογία     19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

20 α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την παρούσα οδηγία εντός έξι μηνών από τη θέση της σε ισχύ, προκειμένου να εφαρμοσθούν ταχέως τα δικαιώματα που αναγνωρίζουν στα άτομα με αναπηρία ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η ΣΗΕΔΑΑ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 και του άρθρου 10 της Συνθήκης του Μαρακές σχετικά με την εφαρμογή της ίδιας της Συνθήκης.

Τροπολογία     20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για τη χρήση ορισμένων έργων και άλλου υλικού χωρίς την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων, προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για τη χρήση ορισμένων έργων και άλλου υλικού χωρίς την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων, προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Έχει ως στόχο να διασφαλίσει αποτελεσματικά το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άλλα άτομα.

Τροπολογία     21

Πρόταση οδηγίας

Article 2 – paragraph 1 – point 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1)  «έργο ή άλλο υλικό»: ένα έργο υπό μορφή βιβλίου, εξειδικευμένης επιθεώρησης, εφημερίδας, περιοδικού ή άλλου εντύπου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι παρτιτούρες, και οι σχετικές εικονογραφήσεις, επί παντός μέσου καθώς και σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, το οποίο προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό με άλλον νόμιμο τρόπο·

1)  «έργο ή άλλο υλικό»: ένα έργο υπό μορφή βιβλίου, εξειδικευμένης επιθεώρησης, εφημερίδας, περιοδικού ή άλλου εντύπου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι παρτιτούρες, και οι σχετικές εικονογραφήσεις, επί παντός μέσου καθώς και σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, και σε ψηφιακό μορφότυπο, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, το οποίο προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό με άλλον νόμιμο τρόπο·

Τροπολογία     22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2)  «δικαιούχος»:

2)  «δικαιούχος» νοείται, ανεξάρτητα από οιεσδήποτε άλλες αναπηρίες:

Τροπολογία     23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ένα άτομο που έχει αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία ή ανικανότητα· ή

γ)  ένα άτομο που έχει αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, ή οποιαδήποτε άλλη μαθησιακή αναπηρία, και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία ή ανικανότητα· ή

Τροπολογία     24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3)  «αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο»: ένα αντίγραφο έργου ή άλλου υλικού που δίνει στον δικαιούχο πρόσβαση σε έργο ή σε άλλο υλικό, με εναλλακτικό τρόπο ή σε εναλλακτική μορφή, μεταξύ άλλων, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα να έχει αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως ένα άτομο χωρίς προβλήματα όρασης ή οποιαδήποτε ανικανότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2·

   «αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο»: ένα αντίγραφο έργου ή άλλου υλικού που δίνει στον δικαιούχο πρόσβαση σε έργο ή σε άλλο υλικό, με εναλλακτικό τρόπο ή σε εναλλακτική μορφή, μεταξύ άλλων, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα να έχει αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως ένα άτομο χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα ή οποιαδήποτε ανικανότητα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2·

Τροπολογία     25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4)  «εξουσιοδοτημένη οντότητα»: ο οργανισμός που παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες σε δικαιούχους, σε μη κερδοσκοπική βάση, ως κύρια δραστηριότητά του ή ως μία από τις κύριες δραστηριότητές του ή αποστολές δημοσίου συμφέροντος.

4)  «εξουσιοδοτημένη οντότητα»: ο οργανισμός που είναι εξουσιοδοτημένος ή αναγνωρισμένος από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος να παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες σε δικαιούχους, σε μη κερδοσκοπική βάση, ως κύρια δραστηριότητά του ή ως μία από τις κύριες δραστηριότητές του ή αποστολές δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία     26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να παράγει δικαιούχος ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο έργου ή άλλου υλικού για αποκλειστική χρήση από τον δικαιούχο· και

α)  να παράγει δικαιούχος ή πρόσωπο που ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο έργου ή άλλου υλικού για αποκλειστική χρήση από τον δικαιούχο· και

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το πρώτο, τρίτο και πέμπτο εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ εφαρμόζονται στην εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.  Το άρθρο 5 παράγραφος 5 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ εφαρμόζεται στην εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 να μην παρακάμπτονται με τη χρήση συμβάσεων. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της εξαίρεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και των τεχνικών μέτρων προστασίας, εφαρμόζονται το πρώτο, τρίτο και πέμπτο εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε εφαρμογή μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών και έννομης προστασίας σε περίπτωση διαφωνιών σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία δεν αναφέρει κανέναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών ή έννομης προστασίας που θα πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν δίνεται στους δικαιούχους η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα επιτρεπόμενα μέσα. Τέτοιοι μηχανισμοί προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)593).

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/EΚ.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/EΚ, την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έως [δύο έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην εσωτερική αγορά, σε προσβάσιμο μορφότυπο, έργων και άλλου υλικού, εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 για δικαιούχους, και έργων και άλλου υλικού για άτομα με αναπηρία εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Η έκθεση περιλαμβάνει εκτίμηση του κατά πόσον πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Έως [δύο έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην εσωτερική αγορά, σε προσβάσιμο μορφότυπο, έργων και άλλου υλικού, εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 για δικαιούχους, και έργων και άλλου υλικού για άτομα με αναπηρία εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Η έκθεση περιλαμβάνει εκτίμηση - λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότερα τις διαθέσιμες τεχνολογίες που βοηθούν τα άτομα με αναπηρία, καθώς και την προσβασιμότητα στις τεχνολογίες αυτές - του κατά πόσον πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ούτως ώστε η εξαίρεση και η αντίστοιχη παραγωγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία να μπορούν να ωφελήσουν άλλες κατηγορίες αναπηρίας.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το νωρίτερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κυριότερα πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Έως [πέντε έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας που θα λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις από την άποψη της προσβασιμότητας και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κυριότερα πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας. Στην έκθεση της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις σχετικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και οργανώσεων που εκπροσωπούν τους ηλικιωμένους.

Τροπολογία     32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις [12 μήνες από την έναρξη ισχύος της]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις [6 μήνες από την έναρξη ισχύος της]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Αιτιολόγηση

Η εξάμηνη προθεσμία φαίνεται καταλληλότερη, λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 10 της Συνθήκης του Μαρακές.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (9.2.2017)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Helga Stevens

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι διαπραγματεύσεις για τη Συνθήκη του Μαρακές σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων («η Συνθήκη του Μαρακές») διεξήχθησαν με βάση το γεγονός ότι η Συνθήκη του Mαρακές είναι μεικτή συμφωνία - κρίθηκε ότι ορισμένα από τα ζητήματα που καλύπτει εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ, ενώ άλλα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεκαπέντε κράτη μέλη έχουν ήδη υπογράψει τη Συνθήκη του Μαρακές.

H συνθήκη αυτή θωρείται ιστορική, δεδομένου ότι αποτελεί την πρώτη συνθήκη σχετικά με τις εξαιρέσεις από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ εμπεριέχει και μια πτυχή που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος της συντάκτριας γνωμοδότησης είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με μειωμένη όραση σε έργα που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι άνθρωποι με μειωμένη όραση σε ολόκληρο τον κόσμο θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε βιβλία, καθώς πολλές οργανώσεις θα είναι σε θέση να στέλνουν αντίγραφα των έργων σε άλλες χώρες.

Επιπλέον, η συντάκτρια γνωμοδότησης πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με οργανώσεις εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία και ενδιαφερόμενους φορείς και διαπίστωσε ότι η πρόταση της Επιτροπής αντιμετωπίζεται ευνοϊκά. Οι τροποποιήσεις στο κείμενο περιορίζονται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και επιδιώκουν να διασφαλισθεί η συμμόρφωση της διατύπωσης με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και με την Συνθήκη του Μαρακές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 19 και 114,

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ.1) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ.2) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι οδηγίες της Ένωσης στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων παρέχουν στους κατόχους των δικαιωμάτων ασφάλεια δικαίου και υψηλό βαθμό προστασίας. Το εν λόγω εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργία, τις επενδύσεις και την παραγωγή νέου περιεχομένου, μεταξύ άλλων στο ψηφιακό περιβάλλον. Αποσκοπεί, επίσης, στην προώθηση της πρόσβασης στη γνώση και στον πολιτισμό μέσω της προστασίας έργων και άλλου υλικού, επιτρέποντας εξαιρέσεις ή περιορισμούς που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Η δίκαιη εξισορρόπηση δικαιωμάτων και συμφερόντων μεταξύ κατόχων δικαιωμάτων και χρηστών θα πρέπει να διαφυλαχθεί.

(1)  Οι οδηγίες της Ένωσης στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων παρέχουν στους κατόχους των δικαιωμάτων ασφάλεια δικαίου και υψηλό βαθμό προστασίας. Το εν λόγω εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο συμβάλλει στην εύρυθμη και καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργία, τις επενδύσεις, την απασχόληση και την παραγωγή νέου περιεχομένου, μεταξύ άλλων στο ψηφιακό και στο επιγραμμικό περιβάλλον. Αποσκοπεί, επίσης, στην προώθηση της πρόσβασης στη γνώση και στον πολιτισμό μέσω της προστασίας έργων και άλλου υλικού, επιτρέποντας εξαιρέσεις ή περιορισμούς που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Η δίκαιη εξισορρόπηση δικαιωμάτων και συμφερόντων μεταξύ κατόχων δικαιωμάτων και χρηστών θα πρέπει να διαφυλαχθεί.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε προστατευόμενα βιβλία και σε άλλο προστατευόμενο έντυπο υλικό δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των έργων σε προσβάσιμο μορφότυπο και να βελτιωθεί η κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά.

(3)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων τα οποία, λόγω σωματικής αναπηρίας, δεν είναι σε θέση να κρατήσουν ή να χειριστούν ένα βιβλίο, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε προστατευόμενα βιβλία και σε άλλο προστατευόμενο έντυπο υλικό δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των έργων σε προσβάσιμο μορφότυπο και να βελτιωθεί η κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η οδηγία έχει εκπονηθεί προς όφελος των τυφλών, των ατόμων με αμβλυωπία η οποία δεν επιδέχεται βελτίωση, ώστε το άτομο να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με εκείνη ατόμου που δεν έχει τέτοια μορφή αναπηρίας, ή των ατόμων με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, που δεν είναι σε θέση να διαβάζουν έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία, ή δεν μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν ή να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό λόγω σωματικής ανικανότητας. Στόχος των μέτρων που εισάγει η παρούσα οδηγία είναι να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων γραπτών κειμένων, μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού, μεταξύ άλλων και σε ηχητική μορφή, ψηφιακών ή αναλογικών, σε μορφότυπους που καθιστούν τα εν λόγω έργα και το άλλο υλικό προσβάσιμα στα εν λόγω άτομα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια όπως και τα άτομα χωρίς αναπηρία ή ειδικές ανάγκες. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές.

(5)  Η οδηγία έχει εκπονηθεί προς όφελος των τυφλών, των ατόμων με αμβλυωπία η οποία δεν επιδέχεται βελτίωση, ώστε το άτομο να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με εκείνη ατόμου που δεν έχει τέτοια μορφή αναπηρίας, ή των ατόμων με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, ή των ατόμων με άλλες μαθησιακές δυσκολίες, που δεν είναι σε θέση να διαβάζουν έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία, ή δεν μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν ή να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό λόγω σωματικής ανικανότητας. Στόχος των μέτρων που εισάγει η παρούσα οδηγία είναι να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων γραπτών κειμένων, μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού, μεταξύ άλλων και σε ηχητική μορφή, ψηφιακών ή αναλογικών, επιγραμμικά ή εκτός διαδικτύου, σε μορφότυπους που καθιστούν τα εν λόγω έργα και το άλλο υλικό προσβάσιμα στα εν λόγω άτομα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια όπως και τα άτομα χωρίς αναπηρία ή ειδικές ανάγκες. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επομένως να προβλέπει υποχρεωτικές εξαιρέσεις για τα δικαιώματα που έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης και αφορούν τις χρήσεις και τα έργα που καλύπτονται από την Συνθήκη του Μαρακές. Στις εν λόγω εξαιρέσεις περιλαμβάνονται ιδίως τα δικαιώματα αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό, διάθεσης, διανομής και δανεισμού, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, στην οδηγία 2006/115/ΕΚ και στην οδηγία 2009/24/ΕΚ, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα που προβλέπονται στην οδηγία 96/9/ΕΚ. Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων και των περιορισμών που απαιτούνται από τη Συνθήκη του Μαρακές περιλαμβάνει επίσης έργα σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, είναι απαραίτητο οι εν λόγω εξαιρέσεις να ισχύουν και για τα συγγενικά δικαιώματα.

(6)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επομένως να προβλέπει υποχρεωτικές εξαιρέσεις για τα δικαιώματα που έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης και αφορούν τις χρήσεις και τα έργα που καλύπτονται από την Συνθήκη του Μαρακές. Στις εν λόγω εξαιρέσεις περιλαμβάνονται ιδίως τα δικαιώματα αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό, διάθεσης, διανομής και δανεισμού, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, στην οδηγία 2006/115/ΕΚ και στην οδηγία 2009/24/ΕΚ, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα που προβλέπονται στην οδηγία 96/9/ΕΚ. Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων και των περιορισμών που απαιτούνται από τη Συνθήκη του Μαρακές περιλαμβάνει επίσης έργα σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, είναι απαραίτητο οι εν λόγω εξαιρέσεις να ισχύουν και για τα συγγενικά δικαιώματα. Η εφαρμογή των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει άλλες περισσότερο ευνοϊκές εξαιρέσεις που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρίες στα κράτη μέλη, όπως εκείνες που αφορούν την ιδιωτική χρήση.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Λόγω της ιδιαιτερότητας της εξαίρεσης, του στοχοθετημένου πεδίου εφαρμογής της και της ανάγκης των δικαιούχων για ασφάλεια δικαίου, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις για την εφαρμογή της εξαίρεσης, όπως καθεστώτα αποζημίωσης ή εκ των προτέρων έλεγχο της εμπορικής διαθεσιμότητας αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο.

(11)  Λόγω της ιδιαιτερότητας της εξαίρεσης, του στοχοθετημένου πεδίου εφαρμογής της και της ανάγκης των δικαιούχων για ασφάλεια δικαίου, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις για την εφαρμογή της εξαίρεσης, όπως καθεστώτα αποζημίωσης ή εκ των προτέρων έλεγχο της εμπορικής διαθεσιμότητας αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο. Οι πρόσθετες αυτές απαιτήσεις ενδέχεται να αντιστρατεύονται τον σκοπό της διευκόλυνσης της διασυνοριακής ανταλλαγής αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο εντός της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η ΣΗΕΔΑΑ»), στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος, εγγυάται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνιστούν παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά.

(13)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η ΣΗΕΔΑΑ»), στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος από την 21η Ιανουαρίου 2011, εγγυάται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και σε επικοινωνία καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική, οικονομική, πολιτική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνιστούν παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα που τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο.

(14)  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα που τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «έργο ή άλλο υλικό»: ένα έργο υπό μορφή βιβλίου, εξειδικευμένης επιθεώρησης, εφημερίδας, περιοδικού ή άλλου εντύπου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι παρτιτούρες, και οι σχετικές εικονογραφήσεις, επί παντός μέσου καθώς και σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, το οποίο προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό με άλλον νόμιμο τρόπο·

(1)  «έργο ή άλλο υλικό»: ένα έργο υπό μορφή βιβλίου, ηλεκτρονικού βιβλίου, εξειδικευμένης επιθεώρησης, εφημερίδας, περιοδικού ή άλλου εντύπου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι παρτιτούρες, και οι σχετικές εικονογραφήσεις, επί παντός μέσου, επιγραμμικά ή εκτός διαδικτύου, καθώς και σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, το οποίο προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό με άλλον νόμιμο τρόπο·

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ένα άτομο που έχει αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία ή ανικανότητα· or

γ)  ένα άτομο που έχει αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία ή ανικανότητα· or

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εξαιρέσεις όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν θα παρακάμπτονται με τη χρήση τεχνολογικών μέτρων ή συμβάσεων.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έως [δύο έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην εσωτερική αγορά, σε προσβάσιμο μορφότυπο, έργων και άλλου υλικού, εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 για δικαιούχους, και έργων και άλλου υλικού για άτομα με αναπηρία εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Η έκθεση περιλαμβάνει εκτίμηση του κατά πόσον πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Έως [δύο έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην εσωτερική αγορά, σε προσβάσιμο μορφότυπο, έργων και άλλου υλικού, εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 για δικαιούχους, και έργων και άλλου υλικού για άτομα με αναπηρία εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Η έκθεση περιλαμβάνει εκτίμηση - λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότερα τις διαθέσιμες τεχνολογίες προς συνδρομή των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και την προσβασιμότητα των τεχνολογιών αυτών - του κατά πόσον πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το νωρίτερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κυριότερα πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Το αργότερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή – λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνολογικές εξελίξεις ως προς την προσβασιμότητα – θα προβεί σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κυριότερα πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας. Στην έκθεση της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις σχετικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων ατόμων με αναπηρία και οργανώσεων εκπροσώπησης των ηλικιωμένων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤHN ΣΥΝΤΑΚΤΡΙA ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη της συντάκτριας γνωμοδότησης. Στην συντάκτρια γνωμοδότησης κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα κατά την προετοιμασία του σχεδίου γνωμοδότησης:

Οντότητα και/ή πρόσωπο

Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών (EBU)

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Επιτρεπόμενες χρήσεις έργων ή άλλων αντικείμενων τα οποία προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα προς όφελος των τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

24.11.2016  

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Helga Stevens

28.11.2016

Εξέταση στην επιτροπή

8.12.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Valli

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

Green/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (17.3.2017)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας
COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Helga Trüpel

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Συνθήκη του Μαρακές απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να θεσπίσουν ορισμένους υποχρεωτικούς περιορισμούς και εξαιρέσεις όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και προβλέπει τη διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων βιβλίων σε ειδικό μορφότυπο, συμπεριλαμβανομένων των ηχογραφημένων βιβλίων, και άλλου έντυπου υλικού μεταξύ των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) χαιρετίζει την προτεινόμενη οδηγία, γιατί σημαίνει το τέλος της σχεδόν παντελούς έλλειψης βιβλίων για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο το 5% των δημοσιευμένων βιβλίων είναι διαθέσιμα για άτομα με προβλήματα όρασης σήμερα, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει πραγματική αγορά για παρόμοια έργα. Η Συνθήκη του Μαρακές αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να αποκτήσουν τα άτομα αυτά πρόσβαση σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πληροφορίες όπως κάθε άλλος πολίτης.

Οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις ή περιορισμοί στο δικαίωμα του δημιουργού και στα συγγενικά δικαιώματα ισχύουν μόνο για ένα πολύ περιορισμένο κύκλο προσώπων και μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς.

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα βιβλία για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης είναι σε ειδικούς μορφότυπους, όπως η γραφή Braille ή Daisy, και σπανίως ανταγωνίζονται με τα έργα που προορίζονται για άτομα με κανονική όραση. Κατά την άποψη της συντάκτριας γνωμοδότησης δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι «εξουσιοδοτημένες οντότητες» που παράγουν αυτές τις προσβάσιμες μορφές εντύπων μπορούν να βλάψουν τους κατόχους δικαιωμάτων ή τους εκδότες μέσω της πειρατείας.

Η Συνθήκη δεν θα υπονομεύσει τις συνήθεις εκδόσεις και δεν θα εμποδίσει τους κατόχους δικαιωμάτων από την αύξηση του αριθμού των τίτλων που παρέχονται σε κανονική μορφή. Δεν προωθεί τον εμπορικό ανταγωνισμό στον εκδοτικό κλάδο. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Συνθήκη υπάρχει επειδή η αγορά αυτή απέτυχε να καλύψει τους τυφλούς ή τα άτομα με μειωμένη όραση.

Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία και κατάλληλη εφαρμογή της Συνθήκης και η συντάκτρια γνωμοδότησης ζητεί την ταχεία κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει το δικαίωμα στην πληροφόρηση (άρθρο 11) και το δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 14).

Τροπολογία     2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε προστατευόμενα βιβλία και σε άλλο προστατευόμενο έντυπο υλικό δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των έργων σε προσβάσιμο μορφότυπο και να βελτιωθεί η κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά.

(3)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε προστατευόμενα βιβλία και σε άλλο προστατευόμενο έντυπο υλικό δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Δεδομένου ότι η χρήση του από άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα αναμένεται ότι θα έχει προφανές κοινωνικό ενδιαφέρον και ότι θα πραγματοποιείται κατ’ ουσίαν σε καθεστώς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα σε έργα σε προσβάσιμο μορφότυπο και να βελτιωθεί η κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά, καθώς και να αυξηθεί η διαθεσιμότητά τους όταν είναι αναγκαίο και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και να συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση αυτή, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες οντότητες που είναι εγκατεστημένες στον σχετικό χώρο.

Τροπολογία     3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες και τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τους άλλους.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσθήκη απορρέει από της ΣΗΕΔΑΑΑ και το άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ που κατοχυρώνει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία     4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η οδηγία έχει εκπονηθεί προς όφελος των τυφλών, των ατόμων με αμβλυωπία η οποία δεν επιδέχεται βελτίωση, ώστε το άτομο να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με εκείνη ατόμου που δεν έχει τέτοια μορφή αναπηρίας, ή των ατόμων με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, που δεν είναι σε θέση να διαβάζουν έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία, ή δεν μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν ή να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό λόγω σωματικής ανικανότητας. Στόχος των μέτρων που εισάγει η παρούσα οδηγία είναι να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων γραπτών κειμένων, μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού, μεταξύ άλλων και σε ηχητική μορφή, ψηφιακών ή αναλογικών, σε μορφότυπους που καθιστούν τα εν λόγω έργα και το άλλο υλικό προσβάσιμα στα εν λόγω άτομα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια όπως και τα άτομα χωρίς αναπηρία ή ειδικές ανάγκες. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές.

(5)  Η οδηγία έχει εκπονηθεί προς όφελος των τυφλών, των ατόμων με αμβλυωπία η οποία δεν επιδέχεται βελτίωση, ώστε το άτομο να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με εκείνη ατόμου που δεν έχει τέτοια μορφή αναπηρίας, ή των ατόμων με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, που δεν είναι σε θέση να διαβάζουν έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία, ή δεν μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν ή να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό λόγω σωματικής ανεπάρκειας. Στόχος των μέτρων που εισάγει η παρούσα οδηγία είναι να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων γραπτών κειμένων, μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού, μεταξύ άλλων και σε ηχητική μορφή, ψηφιακών ή αναλογικών, σε μορφότυπους που καθιστούν τα εν λόγω έργα και το άλλο υλικό προσβάσιμα στα εν λόγω άτομα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια όπως και τα άτομα που δεν είναι τυφλά, αμβλύωπες ή δεν έχουν άλλα προβλήματα ανάγνωσης, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα του περιεχομένου. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτούς.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη έχει ως στόχο να εγγυηθεί την ποιότητα των προσαρμοσμένων έργων για να εξασφαλιστεί ότι η πολιτιστική εμπειρία που αποκτήθηκε από την πρόσβαση σε λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά έργα είναι ίδια για όλους, και για να διατηρηθεί η ακρίβεια του ορισμού για τα «άτομα που δεν είναι τυφλά, αμβλύωπες ή δεν έχουν άλλα προβλήματα ανάγνωσης». Κάνει επίσης τη διάκριση μεταξύ «αναπηρίας» και «ανεπάρκειας»· σύμφωνα με το σημείο ε) στο Προοίμιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η αναπηρία «είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα άτομα με μειωμένες δυνατότητες και στα συμπεριφορικά και περιβαλλοντικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την πλήρη, πραγματική και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία». Με άλλα λόγια, τα εμπόδια είναι αυτά που δημιουργούν την αναπηρία για τα άτομα και όχι η ανεπάρκεια ή οι διαφορετικές λειτουργικές τους δυνατότητες. Ως εκ τούτου, ο όρος «ανεπάρκεια» είναι καταλληλότερος εδώ.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επομένως να προβλέπει υποχρεωτικές εξαιρέσεις για τα δικαιώματα που έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης και αφορούν τις χρήσεις και τα έργα που καλύπτονται από την Συνθήκη του Μαρακές. Στις εν λόγω εξαιρέσεις περιλαμβάνονται ιδίως τα δικαιώματα αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό, διάθεσης, διανομής και δανεισμού, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, στην οδηγία 2006/115/ΕΚ και στην οδηγία 2009/24/ΕΚ, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα που προβλέπονται στην οδηγία 96/9/ΕΚ. Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων και των περιορισμών που απαιτούνται από τη Συνθήκη του Μαρακές περιλαμβάνει επίσης έργα σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, είναι απαραίτητο οι εν λόγω εξαιρέσεις να ισχύουν και για τα συγγενικά δικαιώματα.

(6)  Η παρούσα οδηγία επομένως προβλέπει υποχρεωτικές εξαιρέσεις για τα δικαιώματα που έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης και αφορούν τις χρήσεις και τα έργα που καλύπτονται από την Συνθήκη του Μαρακές. Στις εν λόγω εξαιρέσεις περιλαμβάνονται ιδίως τα δικαιώματα αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό, διάθεσης, διανομής και δανεισμού, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, στην οδηγία 2006/115/ΕΚ και στην οδηγία 2009/24/ΕΚ, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα που προβλέπονται στην οδηγία 96/9/ΕΚ. Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων και των περιορισμών που απαιτούνται από τη Συνθήκη του Μαρακές περιλαμβάνει επίσης έργα σε ηχητική μορφή, όπως τα προσαρμοσμένα ηχογραφημένα βιβλία, είναι απαραίτητο οι εν λόγω εξαιρέσεις να ισχύουν και για τα συγγενικά δικαιώματα. Η εφαρμογή των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υπόλοιπες εξαιρέσεις που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία στα κράτη μέλη, όπως εξαιρέσεις για προσωπική χρήση.

Τροπολογία     6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η υποχρεωτική εξαίρεση θα πρέπει επίσης να περιορίζει το δικαίωμα αναπαραγωγής ώστε να καθίσταται δυνατή κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση αλλαγών ή τη μετατροπή ή προσαρμογή έργου ή άλλου υλικού έτσι ώστε να παράγεται αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο. Εδώ περιλαμβάνεται η παροχή των αναγκαίων μέσων για την διακίνηση πληροφοριών μέσω αντιγράφου σε προσβάσιμο μορφότυπο.

(8)  Είναι επίσης απαραίτητο η υποχρεωτική εξαίρεση να περιορίζει το δικαίωμα αναπαραγωγής ώστε να καθίσταται δυνατή κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση αλλαγών ή τη μετατροπή ή προσαρμογή έργου ή άλλου υλικού έτσι ώστε να παράγεται αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο. Εδώ περιλαμβάνονται η παροχή των αναγκαίων μέσων για την διακίνηση πληροφοριών μέσω αντιγράφου σε προσβάσιμο μορφότυπο, καθώς και οι πράξεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των υφιστάμενων εκδόσεων που είναι ήδη προσβάσιμες για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων στις ανάγκες άλλων δικαιούχων που απαιτούν εναλλακτικές μορφές για να αποκτήσουν κατάλληλη πρόσβαση στο έργο. Θα πρέπει να επιτρέπεται ο δανεισμός έργων στους δικαιούχους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στοχεύει στη βελτίωση της σαφήνειας του ορισμού των «αναγκαίων πράξεων» που εγκρίνονται με την οριζόμενη στο άρθρο 3 εξαίρεση. Μια μορφή αρχείου μπορεί να είναι προσβάσιμη από ορισμένες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες (π.χ. άτομα με προβλήματα όρασης), αλλά όχι από άλλους (π.χ. δυσλεξικούς). Στην περίπτωση αυτή, αν και δεν χρειάζεται η μετατροπή ενός αρχείου για δικαιούχο τυφλό ή με προβλήματα όρασης, χρειάζεται ωστόσο να μετασχηματιστεί για να καταστεί το έργο προσβάσιμο σε έναν δυσλεξικό. Θα πρέπει να επιτρέπεται επίσης και ο δανεισμός έργων.

Τροπολογία     7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η εξαίρεση θα πρέπει να επιτρέπει στις εξουσιοδοτημένες οντότητες να παράγουν και να διαδίδουν, εντός της Ένωσης, επιγραμμικά αλλά και εκτός Διαδικτύου, σε προσβάσιμο μορφότυπο, αντίγραφα έργων ή άλλου υλικού που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

(9)  Η εξαίρεση θα επιτρέπει στις εξουσιοδοτημένες οντότητες να παράγουν και να διαδίδουν, εντός της Ένωσης, επιγραμμικά αλλά και εκτός Διαδικτύου, σε προσβάσιμο μορφότυπο, αντίγραφα σύγχρονων έργων, αρχειοθετημένου υλικού, ή άλλου υλικού που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη υπογραμμίζει ότι και τα αρχειοθετημένα έργα μπορούν επίσης να γίνονται σε προσβάσιμους μορφότυπους.

Τροπολογία     8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Για να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των έργων που βασίζονται σε κείμενο, ο ρόλος των κατόχων δικαιωμάτων στην προσπάθειά τους να καθίστανται τα έργα τους προσβάσιμα σε άτομα με προβλήματα όρασης ή σε άτομα που έχουν πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων είναι εξίσου σημαντικός με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία όταν η αγορά αδυνατεί να παράσχει την εν λόγω πρόσβαση.

Αιτιολόγηση

Η νέα αιτιολογική σκέψη αναφέρεται σε αιτιολογική σκέψη της Συνθήκης του Μαρακές. Υπενθυμίζει ότι είναι εξίσου σημαντικοί τόσο οι κατάλληλοι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις, όσο και ο ρόλος των κατόχων δικαιωμάτων στην προσπάθειά τους να καθίστανται τα έργα τους προσβάσιμα σε άτομα με προβλήματα όρασης, προκειμένου να πάψει να υφίσταται παντελής έλλειψη βιβλίων για τα εκατομμύρια τυφλών πολιτών και ατόμων με προβλήματα όρασης.

Τροπολογία     9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Προκειμένου να ενισχυθεί η διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ κρατών μελών, θα πρέπει να δημιουργηθεί ενιαία, δημόσια προσβάσιμη, επιγραμμική βάση δεδομένων υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας (EUIPO), η οποία θα περιέχει πληροφορίες για τις εξουσιοδοτημένες οντότητες και βιβλιογραφικά δεδομένα όσον αφορά τα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο έργων τα οποία παράγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένες οντότητες. Αυτή η βάση δεδομένων θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις που ήταν εξ αρχής προσβάσιμες, δηλαδή εκδόσεις που παράγονται από εκδότες κατ’ ευθείαν σε προσβάσιμο μορφότυπο, και θα πρέπει να είναι διαλειτουργική με τη βάση δεδομένων ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ).

Αιτιολόγηση

Η νέα αιτιολογική σκέψη καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της δημιουργίας ενιαίας βάσης δεδομένων για τα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο, συμπεριλαμβανομένων των προσβάσιμων βιβλίων που παράγονται απευθείας από τους εκδότες σε προσβάσιμους μορφότυπους. Η νέα αυτή πρωτοβουλία θα πρέπει να αξιοποιήσει την υφιστάμενη παγκόσμια βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε από την Κοινοπραξία Προσβάσιμου Βιβλίου (Accessible Book Consortium) και λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΠΟΔΙ, και να εξακολουθήσει να είναι διαλειτουργική με αυτή.

Τροπολογία     10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Θα πρέπει να είναι δυνατόν τα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο που παράγονται σε ένα κράτος μέλος να διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη διαθεσιμότητά τους στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα μειώσει τη ζήτηση για περιττές εργασίες παραγωγής αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο του ίδιου έργου ή άλλου υλικού σε ολόκληρη την Ένωση και, ως εκ τούτου, θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων και σε αύξηση της αποδοτικότητας. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίσει ότι αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο που παράγονται σε ένα κράτος μέλος μπορούν να κυκλοφορούν και να είναι προσβάσιμα σε όλα τα κράτη μέλη. Μια εξουσιοδοτημένη οντότητα θα πρέπει, συνεπώς, να είναι σε θέση να διαδίδει αυτά τα αντίγραφα, επιγραμμικά αλλά και εκτός Διαδικτύου, στους δικαιούχους και στις εξουσιοδοτημένες οντότητες σε κάθε κράτος μέλος. Επιπλέον, οι εξουσιοδοτημένες οντότητες και οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποκτούν ή να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω αντίγραφα από κάθε εξουσιοδοτημένη οντότητα οποιουδήποτε κράτους μέλους.

(10)  Θα είναι δυνατόν τα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο που παράγονται σε ένα κράτος μέλος να διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη διαθεσιμότητά τους στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα μειώσει τη ζήτηση για περιττές εργασίες παραγωγής αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο του ίδιου έργου ή άλλου υλικού σε ολόκληρη την Ένωση και, ως εκ τούτου, θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων και σε αύξηση της αποδοτικότητας. Η παρούσα οδηγία θα διασφαλίσει, συνεπώς, ότι αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο που παράγονται σε ένα κράτος μέλος μπορούν να κυκλοφορούν και να είναι προσβάσιμα από τους δικαιούχους και τις εξουσιοδοτημένες οντότητες σε όλα τα κράτη μέλη. Μια εξουσιοδοτημένη οντότητα θα πρέπει, συνεπώς, να είναι σε θέση να διαδίδει αυτά τα αντίγραφα, επιγραμμικά αλλά και εκτός Διαδικτύου, στους δικαιούχους και στις εξουσιοδοτημένες οντότητες σε κάθε κράτος μέλος. Επιπλέον, οι εξουσιοδοτημένες οντότητες και οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποκτούν ή να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω αντίγραφα από κάθε εξουσιοδοτημένη οντότητα οποιουδήποτε κράτους μέλους.

Τροπολογία     11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Λόγω της ιδιαιτερότητας της εξαίρεσης, του στοχοθετημένου πεδίου εφαρμογής της και της ανάγκης των δικαιούχων για ασφάλεια δικαίου, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις για την εφαρμογή της εξαίρεσης, όπως καθεστώτα αποζημίωσης ή εκ των προτέρων έλεγχο της εμπορικής διαθεσιμότητας αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο.

(11)  Λόγω της ιδιαιτερότητας της εξαίρεσης, του στοχοθετημένου πεδίου εφαρμογής της και της ανάγκης των δικαιούχων για ασφάλεια δικαίου, δεν θα επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις για την εφαρμογή της εξαίρεσης, όπως καθεστώτα αποζημίωσης ή εκ των προτέρων έλεγχο της εμπορικής διαθεσιμότητας αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο.

Τροπολογία     12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Για τον προσδιορισμό των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εξειδίκευση των οντοτήτων αυτών στην παροχή μη κερδοσκοπικών, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικών προσβάσιμων μορφότυπων έργων και άλλου υλικού, και τις αρχές των έμπιστων ενδιάμεσων που καθορίζονται στο «Μνημόνιο συνεννόησης για την για την πρόσβαση αναγνωστών με δυσλεξία ή προβλήματα όρασης σε έργα», που προώθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπέγραψαν το 2010 οι εκπρόσωποι των κατόχων δικαιωμάτων και των προσώπων που έχουν προβλήματα ανάγνωσης εντύπων.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αποσκοπεί να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή πολιτική της τελευταίας δεκαετίας η οποία βασίζεται, αφενός, στην αναγνώριση της πολύτιμης γνώσης και της εμπειρίας στις οποίες μόνο εξειδικευμένες οργανώσεις οι οποίες εξυπηρετούν δικαιούχους μπορούν να συμβάλουν και, αφετέρου, στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα αυτό.

Τροπολογία     13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα που τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο.

(14)  Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα που τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο..

Τροπολογία     14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας. Επίσης, στο πλαίσιο της εν λόγω παρακολούθησης, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την κατάσταση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα έργων και άλλου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο, εκτός αυτών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, καθώς και τη διαθεσιμότητα έργων και άλλου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο για άτομα με άλλες αναπηρίες. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση. Αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μπορούν να εξεταστούν, εφόσον είναι αναγκαίες.

(16)  Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας. Επίσης, στο πλαίσιο της εν λόγω παρακολούθησης, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την κατάσταση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα έργων και άλλου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο, εκτός αυτών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, καθώς και τη διαθεσιμότητα έργων και άλλου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο για άτομα με άλλες ανεπάρκειες. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση. Αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μπορούν να εξεταστούν, εφόσον είναι αναγκαίες.

Τροπολογία     15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Συνεπώς, η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(18)  Συνεπώς, η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αναγκαίο η παρούσα οδηγία να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

Τροπολογία     16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η Συνθήκη του Μαρακές επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις όσον αφορά την ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από την Ένωση για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων που περιέχονται στον κανονισμό [...] πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με την παρούσα οδηγία.

(19)  Η Συνθήκη του Μαρακές επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις όσον αφορά την ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από την Ένωση για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων που περιέχονται στον κανονισμό [...] τον οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι φορείς σε συνδυασμό με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία     17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία εντός έξι μηνών, προκειμένου να τεθούν ταχέως σε εφαρμογή τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τα οποία αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ΣΗΕΔΑΑ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 και του άρθρου 10 της Συνθήκης του Μαρακές σχετικά με την εφαρμογή της ίδιας της Συνθήκης.

Τροπολογία     18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «έργο ή άλλο υλικό»: ένα έργο υπό μορφή βιβλίου, εξειδικευμένης επιθεώρησης, εφημερίδας, περιοδικού ή άλλου εντύπου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι παρτιτούρες, και οι σχετικές εικονογραφήσεις, επί παντός μέσου καθώς και σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, το οποίο προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό με άλλον νόμιμο τρόπο·

(1)  «έργο ή άλλο υλικό»: ένα λογοτεχνικό, επιστημονικό ή καλλιτεχνικό έργο υπό μορφή κειμένου, σημειογραφίας και/ή σχετικών εικονογραφήσεων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι παρτιτούρες, το οποίο προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό με άλλον νόμιμο τρόπο σε βιβλία, ηλεκτρονικά βιβλία, εξειδικευμένες επιθεωρήσεις, εφημερίδες, περιοδικά ή άλλα έντυπα, και σε οποιαδήποτε μορφή μέσου, συμπεριλαμβανομένης της ηχητικής μορφής, όπως είναι τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές.

Αιτιολόγηση

Ανάπτυξη του ορισμού «έργο και άλλο υλικό» για να καταστεί πιο συγκεκριμένος και λεπτομερής.

Τροπολογία     19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «δικαιούχος»:

(2)  «δικαιούχος»: ανεξάρτητα από τυχόν άλλες αναπηρίες, οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους:

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή ευθυγραμμίζει τον ορισμό του «δικαιούχου» με τη Συνθήκη του Μαρακές. Θα πρέπει να αφορά όλα τα σημεία α, β, γ και δ του άρθρου 2 παράγραφος 2, και ως εκ τούτου πρέπει να ενσωματωθεί μετά το στοιχείο δ).

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ένα άτομο που έχει αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία ή ανικανότητα· ή

γ)  ένα άτομο που έχει αντιληπτική ή αναγνωστική ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με κάποιον που δεν είναι τυφλός, αμβλύωπας ή δεν έχει άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων· ή

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή παρέχει τη διάκριση μεταξύ «αναπηρίας» και «ανεπάρκειας». Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η αναπηρία «είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα άτομα με μειωμένες δυνατότητες και στα συμπεριφορικά και περιβαλλοντικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την πλήρη, πραγματική και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία». (Προοίμιο, σημείο ε)). Με άλλα λόγια, τα εμπόδια είναι αυτά που δημιουργούν την ανικανότητα για τα άτομα και όχι η ανεπάρκεια ή οι διαφορετικές λειτουργικές τους δυνατότητες. Ως εκ τούτου, ο όρος «ανεπάρκεια» είναι καταλληλότερος εδώ.

Τροπολογία     21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ένα άτομο που δεν είναι σε θέση, λόγω σωματικής ανικανότητας, να κρατήσει στα χέρια του ή να χειριστεί βιβλίο ή να εστιάσει ή να μετακινήσει το βλέμμα του έτσι ώστε να μπορεί κανονικά να διαβάσει σε ικανοποιητικό βαθμό. «αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο»:

δ)  ένα άτομο που δεν είναι σε θέση, λόγω σωματικής ανεπάρκειας, να κρατήσει στα χέρια του ή να χειριστεί βιβλίο ή να εστιάσει ή να μετακινήσει το βλέμμα του έτσι ώστε να μπορεί κανονικά να διαβάσει σε ικανοποιητικό βαθμό.

Τροπολογία     22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  ένα αντίγραφο έργου ή άλλου υλικού που δίνει στον δικαιούχο πρόσβαση σε έργο ή σε άλλο υλικό, με εναλλακτικό τρόπο ή σε εναλλακτική μορφή, μεταξύ άλλων, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα να έχει αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως ένα άτομο χωρίς προβλήματα όρασης ή οποιαδήποτε ανικανότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2· «εξουσιοδοτημένη οντότητα»:

(3)  «αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο»: ένα αντίγραφο έργου ή άλλου υλικού, που παρουσιάζεται σε μη κερδοσκοπική βάση, με εναλλακτικό τρόπο ή σε εναλλακτική μορφή, που δίνει στον δικαιούχο πρόσβαση στο έργο ή το άλλο υλικό, μεταξύ άλλων, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα να έχει την ίδια αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως ένα άτομο χωρίς αμβλυωπία ή οποιαδήποτε ανικανότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η μη εμπορική πτυχή όσον αφορά τα αντίγραφα, που διασαφηνίζει περαιτέρω τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων φορέων και της δράσης τους σε μη κερδοσκοπική βάση.

Τροπολογία     23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «εξουσιοδοτημένη οντότητα»: ο οργανισμός που παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες σε δικαιούχους, σε μη κερδοσκοπική βάση, ως κύρια δραστηριότητά του ή ως μία από τις κύριες δραστηριότητές του ή αποστολές δημοσίου συμφέροντος.

(4)  «εξουσιοδοτημένη οντότητα»: η οντότητα που εξουσιοδοτείται ή αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη να παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες σε δικαιούχους, σε μη κερδοσκοπική βάση. Περιλαμβάνει επίσης κυβερνητικό οργανισμό ή οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες στους δικαιούχους ως μία από τις πρωταρχικές δραστηριότητές του ή τις θεσμικές υποχρεώσεις του.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο τη συμπλήρωση του ορισμού «εξουσιοδοτημένη οντότητα» που προτείνει η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της Συνθήκης του Μαρακές στον οποίον προσδιορίζεται από ποιον φορέα εξουσιοδοτούνται ή αναγνωρίζονται οι οντότητες αυτές.

Τροπολογία     24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο σέβεται την ακεραιότητα του έργου ή άλλου υλικού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αλλαγές που απαιτούνται για να καταστεί το έργο προσβάσιμο σε εναλλακτικό μορφότυπο.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο σέβεται την ακεραιότητα του έργου ή άλλου υλικού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αλλαγές που απαιτούνται για να καταστεί το έργο προσβάσιμο σε εναλλακτικό μορφότυπο, για τις διαφορετικές ανάγκες των δικαιούχων.

Τροπολογία     25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το νωρίτερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κυριότερα πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Το αργότερο έως ... [πέντε έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κυριότερα πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει εκτίμηση επιπτώσεων από την Επιτροπή σχετικά με τις δυνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του κανονισμού, η συντάκτρια γνωμοδότησης συνιστά να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση εντός προθεσμίας το πολύ 5 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Επιτρεπόμενες χρήσεις έργων ή άλλων αντικείμενων τα οποία προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα προς όφελος των τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

6.10.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Helga Trüpel

6.12.2016

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Νικόλαος Χουντής, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clare Moody

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Νικόλαος Χουντής, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

1

0

PPE

Stefano Maullu

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών (27.1.2017)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση για έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Rosa Estaràs Ferragut

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Συνθήκη του Μαρακές απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέπουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και προβλέπει τη διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων βιβλίων σε ειδικό μορφότυπο, συμπεριλαμβανομένων των ηχογραφημένων βιβλίων, και άλλου έντυπου υλικού μεταξύ των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης.

Η Επιτροπή Αναφορών (PETI) εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την προτεινόμενη οδηγία. Η Επιτροπή PETI έχει ασχοληθεί ενεργά με φακέλους που αφορούν την πρόσβαση τυφλών και αμβλυώπων σε δημοσιευμένα έργα από το 2011, όταν ελήφθησαν δύο αναφορές[1] στις οποίες διατυπωνόταν αίτημα για δεσμευτική συνθήκη. Παρακολούθησε με ικανοποίηση την έγκριση της Συνθήκης του Μαρακές το 2013 και την έναρξη ισχύος της τον Σεπτέμβριο του 2016. Ωστόσο, πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τηρεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Συνθήκης του Μαρακές και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («ΣΗΕΔΑΑ»).

Όπως αναφέρεται στη μελέτη[2] που ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Γ στην Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τη Συνθήκη του Μαρακές και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου της Επιτροπής PETI για τις αναπηρίες στις 9 Νοεμβρίου 2016, η Συνθήκη του Μαρακές αποτελεί θρίαμβο για το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας και αντιπροσωπεύει μια κατάλληλη διεθνή λύση για την παγκόσμια «δίψα για βιβλία». Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία και ορθή εφαρμογή της Συνθήκης. Επιπλέον, η Επιτροπή PETI[3] έχει ζητήσει την ταχεία κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς ωστόσο η κύρωση να εξαρτάται από την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ.

Το σχέδιο γνωμοδότησης έχει ως στόχο την εναρμόνιση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στην οδηγία ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει πλήρως τη Συνθήκη του Μαρακές και την ΣΗΕΔΑΑ. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του καταλόγου των δικαιούχων και επικαιροποιεί την προτεινόμενη οδηγία σύμφωνα με το συνολικό νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ. Το σημαντικότερο είναι ότι το σχέδιο γνωμοδότησης προτείνει να τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη ένας μηχανισμός παραπόνων και επανόρθωσης για περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δικαιούχοι αποτρέπονται από τη χρήση των επιτρεπόμενων εξαιρέσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε προστατευόμενα βιβλία και σε άλλο προστατευόμενο έντυπο υλικό δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των έργων σε προσβάσιμο μορφότυπο και να βελτιωθεί η κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά.

(3)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε προστατευόμενα βιβλία και σε άλλο προστατευόμενο έντυπο υλικό δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα για να αυξηθεί κατά πολύ η διαθεσιμότητα των έργων σε προσβάσιμο μορφότυπο και να βελτιωθεί σημαντικά η κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία     2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Στις 30 Απριλίου 201423 υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης η «Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων» («η Συνθήκη του Μαρακές»). Στόχος της είναι να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Η Συνθήκη του Μαρακές απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέψουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς στα δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων όσον αφορά τη δημιουργία και διάδοση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού, και τη διασυνοριακή ανταλλαγή των εν λόγω αντιγράφων. Η σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές από την Ένωση απαιτεί την προσαρμογή του δικαίου της Ένωσης με τη θέσπιση υποχρεωτικής εξαίρεσης για χρήσεις, έργα και δικαιούχους που καλύπτονται από τη Συνθήκη. Η παρούσα οδηγία θέτει σε εφαρμογή τις υποχρεώσεις τις οποίες οφείλει να εκπληρώσει η Ένωση βάσει της Συνθήκης του Μαρακές, με εναρμονισμένο τρόπο, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται με συνέπεια σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά.

(4)  Στις 30 Απριλίου 2014 υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης η Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων («η Συνθήκη του Μαρακές»)23 η οποία είχε ήδη εγκριθεί από το 2013 από την Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Στόχος της είναι να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Η Συνθήκη του Μαρακές απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέψουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς στα δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων όσον αφορά τη δημιουργία και διάδοση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού, και τη διασυνοριακή ανταλλαγή των εν λόγω αντιγράφων. Η σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές από την Ένωση απαιτεί την προσαρμογή του δικαίου της Ένωσης με τη θέσπιση υποχρεωτικής εξαίρεσης για χρήσεις, έργα και δικαιούχους που καλύπτονται από τη Συνθήκη. Η παρούσα οδηγία θέτει σε εφαρμογή τις υποχρεώσεις τις οποίες οφείλει να εκπληρώσει η Ένωση βάσει της Συνθήκης του Μαρακές, με εναρμονισμένο τρόπο, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται με συνέπεια σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά.

_________________

_________________

23 Απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα. (ΕΕ L115 της 17.4.2014, σ. 1).

23 Απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (ΕΕ L115 της 17.4.2014, σ. 1.).

Τροπολογία     3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η οδηγία έχει εκπονηθεί προς όφελος των τυφλών, των ατόμων με αμβλυωπία η οποία δεν επιδέχεται βελτίωση, ώστε το άτομο να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με εκείνη ατόμου που δεν έχει τέτοια μορφή αναπηρίας, ή των ατόμων με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, που δεν είναι σε θέση να διαβάζουν έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία, ή δεν μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν ή να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό λόγω σωματικής ανικανότητας. Στόχος των μέτρων που εισάγει η παρούσα οδηγία είναι να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων γραπτών κειμένων, μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού, μεταξύ άλλων και σε ηχητική μορφή, ψηφιακών ή αναλογικών, σε μορφότυπους που καθιστούν τα εν λόγω έργα και το άλλο υλικό προσβάσιμα στα εν λόγω άτομα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια όπως και τα άτομα χωρίς αναπηρία ή ειδικές ανάγκες. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές.

(5)  Η οδηγία έχει εκπονηθεί προς όφελος των τυφλών, των ατόμων με αμβλυωπία η οποία δεν επιδέχεται βελτίωση, ώστε το άτομο να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με εκείνη ατόμου που δεν έχει τέτοια μορφή αναπηρίας, ή των ατόμων με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, που δεν είναι σε θέση να διαβάζουν έντυπα με την ίδια ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία, ή δεν μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν ή να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό λόγω σωματικής ανικανότητας. Στόχος επομένως των μέτρων που εισάγει η παρούσα οδηγία είναι να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων γραπτών κειμένων, μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού, μεταξύ άλλων και σε ηχητική μορφή, ψηφιακών ή αναλογικών, σε μορφότυπους που καθιστούν τα εν λόγω έργα και το άλλο υλικό προσβάσιμα στα εν λόγω άτομα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια όπως και τα άτομα χωρίς αναπηρία ή ειδικές ανάγκες. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται επίσης η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές.

Τροπολογία     4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επομένως να προβλέπει υποχρεωτικές εξαιρέσεις για τα δικαιώματα που έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης και αφορούν τις χρήσεις και τα έργα που καλύπτονται από την Συνθήκη του Μαρακές. Στις εν λόγω εξαιρέσεις περιλαμβάνονται ιδίως τα δικαιώματα αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό, διάθεσης, διανομής και δανεισμού, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, στην οδηγία 2006/115/ΕΚ και στην οδηγία 2009/24/ΕΚ, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα που προβλέπονται στην οδηγία 96/9/ΕΚ. Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων και των περιορισμών που απαιτούνται από τη Συνθήκη του Μαρακές περιλαμβάνει επίσης έργα σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, είναι απαραίτητο οι εν λόγω εξαιρέσεις να ισχύουν και για τα συγγενικά δικαιώματα.

(6)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επομένως να προβλέπει υποχρεωτικές εξαιρέσεις για τα δικαιώματα που έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης και αφορούν τις χρήσεις και τα έργα που καλύπτονται από την Συνθήκη του Μαρακές. Στις εν λόγω εξαιρέσεις περιλαμβάνονται ιδίως τα δικαιώματα αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό, διάθεσης, διανομής και δανεισμού, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, στην οδηγία 2006/115/ΕΚ και στην οδηγία 2009/24/ΕΚ, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα που προβλέπονται στην οδηγία 96/9/ΕΚ. Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων και των περιορισμών που απαιτούνται από τη Συνθήκη του Μαρακές περιλαμβάνει επίσης έργα σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, είναι απαραίτητο οι εν λόγω εξαιρέσεις να ισχύουν και για τα συγγενικά δικαιώματα. Η εφαρμογή των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υπόλοιπες εξαιρέσεις που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρίες στα κράτη μέλη, όπως εξαιρέσεις για προσωπική χρήση.

Τροπολογία     5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Στις χρήσεις που προβλέπει η παρούσα οδηγία συγκαταλέγονται η παραγωγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο είτε από τους δικαιούχους είτε από τις εξουσιοδοτημένες οντότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους — είτε πρόκειται για δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, ιδίως βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν άτομα με πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων, ως κύρια ή μία από τις κύριες δραστηριότητές τους ή αποστολές δημοσίου συμφέροντος. Οι εν λόγω χρήσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τη διάθεση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο, για αποκλειστική χρήση από τους δικαιούχους, από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό δικαιούχου ή που βοηθά δικαιούχο για τον σκοπό αυτό.

(7)  Στις χρήσεις που προβλέπει η παρούσα οδηγία συγκαταλέγονται επίσης η παραγωγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο είτε από τους δικαιούχους είτε από τις εξουσιοδοτημένες οντότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους — είτε πρόκειται για δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, ιδίως βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν άτομα με πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων, ως κύρια ή μία από τις κύριες δραστηριότητές τους ή αποστολές δημοσίου συμφέροντος. Οι εν λόγω χρήσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τη διάθεση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο, για αποκλειστική χρήση από τους δικαιούχους, από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό δικαιούχου ή που βοηθά δικαιούχο για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία     6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η υποχρεωτική εξαίρεση θα πρέπει επίσης να περιορίζει το δικαίωμα αναπαραγωγής ώστε να καθίσταται δυνατή κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση αλλαγών ή τη μετατροπή ή προσαρμογή έργου ή άλλου υλικού έτσι ώστε να παράγεται αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο. Εδώ περιλαμβάνεται η παροχή των αναγκαίων μέσων για την διακίνηση πληροφοριών μέσω αντιγράφου σε προσβάσιμο μορφότυπο.

(8)  Η υποχρεωτική εξαίρεση θα πρέπει επίσης να περιορίζει το δικαίωμα αναπαραγωγής ώστε να καθίσταται δυνατή κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση αλλαγών ή τη μετατροπή ή προσαρμογή έργου ή άλλου υλικού έτσι ώστε να παράγεται αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο. Εδώ περιλαμβάνεται και η παροχή των αναγκαίων μέσων για την διακίνηση πληροφοριών μέσω αντιγράφου σε προσβάσιμο μορφότυπο.

Τροπολογία     7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η εξαίρεση θα πρέπει να επιτρέπει στις εξουσιοδοτημένες οντότητες να παράγουν και να διαδίδουν, εντός της Ένωσης, επιγραμμικά αλλά και εκτός Διαδικτύου, σε προσβάσιμο μορφότυπο, αντίγραφα έργων ή άλλου υλικού που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

(9)  Η εξαίρεση θα πρέπει να επιτρέπει επίσης στις εξουσιοδοτημένες οντότητες να παράγουν και να διαδίδουν, εντός της Ένωσης, επιγραμμικά αλλά και εκτός Διαδικτύου, σε προσβάσιμο μορφότυπο, αντίγραφα έργων ή άλλου υλικού που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία     8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Λόγω της ιδιαιτερότητας της εξαίρεσης, του στοχοθετημένου πεδίου εφαρμογής της και της ανάγκης των δικαιούχων για ασφάλεια δικαίου, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις για την εφαρμογή της εξαίρεσης, όπως καθεστώτα αποζημίωσης ή εκ των προτέρων έλεγχο της εμπορικής διαθεσιμότητας αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο.

(11)  Λόγω της ιδιαιτερότητας της εξαίρεσης, του στοχοθετημένου πεδίου εφαρμογής της και της ανάγκης των δικαιούχων για ασφάλεια δικαίου, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις για την εφαρμογή της εξαίρεσης, όπως καθεστώτα αποζημίωσης ή εκ των προτέρων έλεγχο της εμπορικής διαθεσιμότητας αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο. Οι πρόσθετες αυτές απαιτήσεις ενδέχεται να αντιστρατεύονται τόσο τον σκοπό των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία όσο και τον σκοπό της προώθησης της διασυνοριακής ανταλλαγής αντιγράφων σε ειδικό μορφότυπο εντός της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να διενεργείται από εξουσιοδοτημένες οντότητες στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη.

(12)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να διενεργείται από εξουσιοδοτημένες οντότητες στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ ( Γενικός Κανονισμός για την Προστασίας Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.).

Τροπολογία     10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η ΣΗΕΔΑΑ»), στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος, εγγυάται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνιστούν παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά.

(13)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η ΣΗΕΔΑΑ»), στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος και η οποία είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη της Ένωσης, εγγυάται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνιστούν παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά.

Τροπολογία     11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα που τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο.

(14)  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει κάθε μορφή διακρίσεως, περιλαμβανομένων και διακρίσεων για λόγους αναπηρίας, και ορίζει ότι η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα που τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο.

Τροπολογία     12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Σύμφωνα με την οδηγία 2001/29/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό υπέρ των ατόμων με αναπηρία σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

(17)  Τα κράτη μέλη πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να προβλέπουν εξαιρέσεις και περιορισμούς υπέρ των ατόμων με αναπηρία, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία     13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Συνεπώς, η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(18)  Συνεπώς, η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δ α)  ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης αναπηρίας.

Αιτιολόγηση

Η Συνθήκη του Μαρακές αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν και άλλες μορφές αναπηρίας. Στην αιτιολογική σκέψη 16 και στο άρθρο 7 της προτεινόμενης οδηγίας αναφέρεται η πιθανότητα συμπερίληψης άλλων μορφών αναπηρίας σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο»: ένα αντίγραφο έργου ή άλλου υλικού που δίνει στον δικαιούχο πρόσβαση σε έργο ή σε άλλο υλικό, με εναλλακτικό τρόπο ή σε εναλλακτική μορφή, μεταξύ άλλων, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα να έχει αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως ένα άτομο χωρίς προβλήματα όρασης ή οποιαδήποτε ανικανότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2·

(3)  «αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο»: ένα αντίγραφο έργου ή άλλου υλικού που δίνει στον δικαιούχο πρόσβαση σε έργο ή σε άλλο υλικό, με εναλλακτικό τρόπο ή σε εναλλακτική μορφή, μεταξύ άλλων, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα να έχει αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως ένα άτομο χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα ή οποιαδήποτε ανικανότητα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2·

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «εξουσιοδοτημένη οντότητα»: ο οργανισμός που παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες σε δικαιούχους, σε μη κερδοσκοπική βάση, ως κύρια δραστηριότητά του ή ως μία από τις κύριες δραστηριότητές του ή αποστολές δημοσίου συμφέροντος.

(4)  «εξουσιοδοτημένη οντότητα»: ο οργανισμός που παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες σε δικαιούχους, σε μη κερδοσκοπική βάση, ως κύρια δραστηριότητά του ή ως μία από τις κύριες δραστηριότητές του ή αποστολές δημοσίου συμφέροντος, ανεξαρτήτως του κατά πόσον τελεί υπό την εποπτεία κυβερνήσεως.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε αυτές οι εξαιρέσεις που αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα δεν θα παρακάμπτονται με τη χρήση τεχνολογικών μέτρων ή συμβάσεων.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε εφαρμογή μηχανισμοί παραπόνων και επανόρθωσης και είναι διαθέσιμοι στους χρήστες σε περίπτωση διαφωνιών σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία δεν αναφέρει κανέναν μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης που θα πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν δίνεται στους δικαιούχους η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα επιτρεπόμενα μέσα. Τέτοιοι μηχανισμοί προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)593).

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/EΚ.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας διεξάγεται σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/ΕΚ, και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ ( Γενικός Κανονισμός για την Προστασίας Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.).

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έως [δύο έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην εσωτερική αγορά, σε προσβάσιμο μορφότυπο, έργων και άλλου υλικού, εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 για δικαιούχους, και έργων και άλλου υλικού για άτομα με αναπηρία εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Η έκθεση περιλαμβάνει εκτίμηση του κατά πόσον πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Έως [δύο έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην εσωτερική αγορά, σε προσβάσιμο μορφότυπο, έργων και άλλου υλικού, εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 για δικαιούχους, και έργων και άλλου υλικού για άτομα με αναπηρία εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Η έκθεση περιλαμβάνει εκτίμηση του κατά πόσον πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ούτως ώστε η εξαίρεση και η αντίστοιχη παραγωγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία να μπορούν να ωφελήσουν άλλες κατηγορίες αναπηρίας.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το νωρίτερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κυριότερα πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Το αργότερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κυριότερα πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PETI

6.10.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Rosa Estaràs Ferragut

27.10.2016

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ángela Vallina, Rainer Wieland, Κωνσταντίνα Κούνεβα

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edouard Martin

  • [1]  Αναφορά 0924/2011 του Dan Pescod, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (EBU)/του Βασιλικού Εθνικού Ινστιτούτου Τυφλών (RNIB), σχετικά με την πρόσβαση τυφλών ατόμων σε βιβλία και άλλα έντυπα προϊόντα και
    Αναφορά 964/2011 του Michael Kalmar, αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δυσλεξίας, σχετικά με την πρόσβαση των τυφλών και των ατόμων με δυσλεξία και άλλες αναπηρίες στα βιβλία.
  • [2]  PE 571.387.
  • [3]  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την κύρωση της συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που υποβλήθηκαν, και ιδίως της αναφοράς 924/2011 (2016/2542(RSP)).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.9.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

INTA

12.10.2016

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.11.2016

28.11.2016

31.1.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eugen Freund, Maria Noichl

Ημερομηνία κατάθεσης

28.3.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή