MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta

28.3.2017 - (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Max Andersson


Menettely : 2016/0278(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0097/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0097/2017
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0596),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0381/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. tammikuuta 2017 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä vetoomusvaliokunnan lausunnot (A8-0097/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus     1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  ottavat huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan (N:o 2) toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta,

Tarkistus     2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  ottavat huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 26 artiklan ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen,

Tarkistus     3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetaan oikeus tiedonsaantiin (11 artikla) ja oikeus koulutukseen (14 artikla).

Tarkistus     4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Sokeat, heikkonäköiset tai muuten lukemisesteiset kohtaavat lukuisia kirjojen ja muun tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojatun aineiston saatavuuden esteitä. On toteutettava toimenpiteitä, jolla lisätään tällaisten teosten saatavuutta esteettömissä muodoissa ja parannetaan niiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

(3)  Sokeat, heikkonäköiset tai muuten lukemisesteiset kohtaavat lukuisia kirjojen ja muun tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojatun aineiston saatavuuden esteitä. Kun otetaan huomioon yhteiskunnalliset edut, joita koituu siitä, että tällaisille henkilöille annetaan oikeus tiedonsaantiin ja oikeus osallistua kulttuuri-, talous- ja sosiaaliseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa, on toteutettava toimenpiteitä, joilla lisätään tällaisten teosten saatavuutta esteettömissä muodoissa ja parannetaan niiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla tässä direktiivissä säädettyjen ehtojen mukaisesti, jotta varmistetaan mahdollisuus saada tietämystä ja tietoa.

Tarkistus     5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Marrakeshin sopimus23 julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muiden lukemisesteisten hyväksi, jäljempänä ’Marrakeshin sopimus’, allekirjoitettiin unionin puolesta 30. huhtikuuta 2014. Sen tavoitteena on parantaa esteettömässä muodossa olevien teosten ja muun suojatun aineiston saatavuutta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi. Marrakeshin sopimuksessa edellytetään, että sopimuspuolet hyväksyvät teollis- ja tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien haltijoiden yksinoikeuksiin poikkeuksia tai rajoituksia, jotka koskevat tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömässä muodossa olevien kappaleiden tekemistä ja levittämistä sekä tällaisten esteettömässä muodossa olevien teosten rajatylittävää vaihtoa. Jotta unioni voi tehdä Marrakeshin sopimuksen, unionin lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa vahvistamalla pakollinen poikkeus sopimuksen piiriin kuuluvien käyttötarkoitusten, teosten ja edunsaajahenkilöiden osalta. Tällä direktiivillä pannaan yhdenmukaisella tavalla täytäntöön velvoitteet, jotka unionin on Marrakeshin sopimuksen nojalla täytettävä, jotta voidaan varmistaa tällaisten toimenpiteiden johdonmukainen soveltaminen kaikkialla sisämarkkinoilla.

(4)  Marrakeshin sopimus23 julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muiden lukemisesteisten hyväksi, jäljempänä ’Marrakeshin sopimus’, allekirjoitettiin unionin puolesta 30 päivänä huhtikuuta 2014 sen jälkeen, kun Maailman henkisen omaisuuden järjestö oli jo hyväksynyt sen vuonna 2013. Sen tavoitteena on parantaa esteettömässä muodossa olevien teosten ja muun suojatun aineiston saatavuutta ja rajatylittävää vaihtoa sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi. Marrakeshin sopimuksessa edellytetään, että sopimuspuolet hyväksyvät teollis- ja tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien haltijoiden yksinoikeuksiin poikkeuksia tai rajoituksia, jotka koskevat tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömässä muodossa olevien kappaleiden tekemistä ja levittämistä sekä tällaisten esteettömässä muodossa olevien teosten rajatylittävää vaihtoa. Jotta unioni voi tehdä Marrakeshin sopimuksen, unionin lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa vahvistamalla pakollinen ja yhdenmukaistettu poikkeus sopimuksen piiriin kuuluvien käyttötarkoitusten, teosten ja edunsaajahenkilöiden osalta. Tällä direktiivillä pannaan yhdenmukaisella tavalla täytäntöön velvoitteet, jotka unionin on Marrakeshin sopimuksen nojalla täytettävä, jotta voidaan varmistaa tällaisten toimenpiteiden johdonmukainen soveltaminen kaikkialla sisämarkkinoilla.

_________________

_________________

23 Neuvoston päätös 2014/221/EU, annettu 14. huhtikuuta 2014, julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 115, 17.4.2014, s. 1.).

23 Neuvoston päätös 2014/221/EU, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 115, 17.4.2014, s. 1.).

Tarkistus     6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tästä direktiivistä on tarkoitus olla hyötyä sokeille ja heikkonäköisille henkilölle, joiden näköä ei voida parantaa siten, että se olennaisilta osin vastaisi sellaisen henkilön näköä, joka ei ole tällä tavoin heikkonäköinen, tai havaitsemis- tai lukemisesteisille henkilöille, dysleksia mukaan luettuna, joiden vamma estää heitä lukemasta painettuja teoksia olennaisilta osin samassa määrin kuin henkilöt, joilla ei ole vammaa, tai henkilöille, jotka fyysisen vamman vuoksi eivät kykene pitämään tai käsittelemään kirjaa taikka kohdistamaan tai siirtämään silmiään tavanomaisen lukemisen edellyttämällä tavalla. Tällä direktiivillä käyttöön otettavien toimenpiteiden tavoitteena on lisätä kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien sekä muiden kirjoitusten, nuottilehtien ja muun painetun aineiston tarjontaa, myös äänimuotoisena, sellaisissa muodoissa, joissa tällaiset teokset ja muu aineisto ovat kyseisten henkilöiden saatavilla samassa määrin kuin niiden, joilla ei ole tällaista vammaa tai estettä. Esteettömiin muotoihin kuuluvat pistekirjoitus, suurikokoinen teksti, sopeutetut sähköiset kirjat, äänikirjat ja radiolähetykset.

(5)  Tästä direktiivistä on tarkoitus olla hyötyä sokeille ja heikkonäköisille henkilöille, joiden näköä ei voida parantaa siten, että se olennaisilta osin vastaisi sellaisen henkilön näköä, joka ei ole tällä tavoin heikkonäköinen, tai havaitsemis- tai lukemisesteisille henkilöille, dysleksia tai mikä tahansa muu oppimisvaikeus mukaan luettuna, joiden vamma estää heitä lukemasta painettuja teoksia samassa määrin kuin henkilöt, joilla ei ole vammaa, tai henkilöille, jotka fyysisen vamman vuoksi eivät kykene pitämään tai käsittelemään kirjaa taikka kohdistamaan tai siirtämään silmiään tavanomaisen lukemisen edellyttämällä tavalla. Tällä direktiivillä käyttöön otettavien toimenpiteiden tavoitteena on siksi lisätä kirjojen, myös sähköisten kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien sekä muiden kirjoitusten, nuottilehtien ja muun painetun aineiston tarjontaa, myös äänimuotoisena, joko digitaalisena tai analogisena, verkossa tai sen ulkopuolella, sellaisissa muodoissa, joissa tällaiset teokset ja muu aineisto ovat kyseisten henkilöiden saatavilla samassa määrin kuin henkilöiden, joilla ei ole vammaa tai estettä. Esteettömiin muotoihin kuuluvat myös pistekirjoitus, suurikokoinen teksti, sopeutetut sähköiset kirjat, äänikirjat ja radiolähetykset.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tällä direktiivillä olisikin säädettävä pakollisista poikkeuksista oikeuksiin, jotka on yhdenmukaistettu unionin lainsäädännöllä ja jotka ovat merkityksellisiä Marrakeshin sopimuksen piiriin kuuluville teoksille ja käytöille. Näihin oikeuksiin kuuluvat erityisesti oikeudet kappaleen valmistamiseen, yleisölle välittämiseen ja yleisön saataviin saattamiseen, jakeluun ja lainaamiseen, joista on säädetty direktiiveissä 2001/29/EY, 2006/115/EY ja 2009/24/EY, sekä direktiivin 96/9/EY vastaavat oikeudet. Koska Marrakeshin sopimuksessa edellytettyjen poikkeusten alaan kuuluvat myös äänimuotoiset teokset, kuten äänikirjat, näitä poikkeuksia on tarpeen soveltaa myös lähioikeuksiin.

(6)  Tällä direktiivillä olisikin säädettävä pakollisista poikkeuksista oikeuksiin, jotka on yhdenmukaistettu unionin lainsäädännöllä ja jotka ovat merkityksellisiä Marrakeshin sopimuksen piiriin kuuluville teoksille ja käytöille. Näihin oikeuksiin kuuluvat erityisesti oikeudet kappaleen valmistamiseen, yleisölle välittämiseen ja yleisön saataviin saattamiseen, jakeluun ja lainaamiseen, joista on säädetty direktiiveissä 2001/29/EY, 2006/115/EY ja 2009/24/EY, sekä direktiivin 96/9/EY vastaavat oikeudet. Koska Marrakeshin sopimuksessa edellytettyjen poikkeusten alaan kuuluvat myös äänimuotoiset teokset, kuten äänikirjat, näitä poikkeuksia on tarpeen soveltaa myös lähioikeuksiin. Tällä direktiivillä säädettyjen poikkeusten käytöllä ei saisi rajoittaa muita poikkeuksia, joista jäsenvaltiot ovat säätäneet vammaisten henkilöiden hyväksi.

Tarkistus     8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Pakollisella poikkeuksella olisi myös rajattava kappaleen valmistamisoikeutta siten, että sallitaan kaikki toimet, jotka ovat tarpeen teoksen tai muun aineiston muuttamiseksi, muuntamiseksi tai mukauttamiseksi siten, että esteettömässä muodossa oleva kappale voidaan tehdä. Tähän sisältyy niiden välineiden tarjoaminen, joita tarvitaan esteettömässä muodossa olevaan kappaleeseen sisältyvässä tiedossa navigointiin.

(8)  On myös tarpeen, että pakollisella poikkeuksella rajataan kappaleen valmistamisoikeutta siten, että sallitaan kaikki toimet, jotka ovat tarpeen teoksen tai muun aineiston muuttamiseksi, muuntamiseksi tai mukauttamiseksi siten, että esteettömässä muodossa oleva kappale voidaan tehdä. Tähän sisältyy niiden välineiden tarjoaminen, joita tarvitaan esteettömässä muodossa olevaan kappaleeseen sisältyvässä tiedossa navigointiin, ja myös toimet, jotka ovat tarpeen olemassa olevien, tietyille edunsaajahenkilöiden ryhmille jo esteettömien julkaisujen mukauttamiseksi sellaisten muiden edunsaajahenkilöiden tarpeisiin, jotka edellyttävät muita muotoja, jotta teos olisi todella esteettömästi heidän saatavillaan. Teoksen lainaaminen edunsaajahenkilöille olisi sallittava.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään, mitkä ovat 3 artiklassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti sallitut ’toimet, jotka ovat tarpeen’. Jokin tiedostomuoto voi olla esteetön joillekin vammaisten henkilöiden ryhmille (esimerkiksi heikkonäköisille) mutta ei toisille (esimerkiksi dysleksiaa sairastaville). Tässä tapauksessa ei ole tarpeen muuntaa tiedostoa edunsaajahenkilölle, joka on sokea tai heikkonäköinen, mutta muuntaminen on tarpeen, jotta teos saadaan esteettömäksi dysleksiaa sairastavalle henkilölle. Myös lainaaminen olisi sallittava.

Tarkistus     9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Poikkeuksella olisi sallittava se, että hyväksytyt yksiköt tekevät ja levittävät verkossa ja sen ulkopuolella unionissa esteettömässä muodossa olevia kappaleita tämän direktiivin piiriin kuuluvista teoksista ja muusta aineistosta.

(9)  Poikkeuksella olisi sallittava se, että hyväksytyt yksiköt tekevät ja levittävät verkossa ja sen ulkopuolella unionissa esteettömässä muodossa olevia kappaleita tämän direktiivin piiriin kuuluvista teoksista ja muusta aineistosta asiaankuuluvan voimassa olevan unionin lainsäädännön mukaisesti. Direktiivissä ei aseteta hyväksytyille yksiköille velvoitetta tehdä ja levittää kappaleita.

Tarkistus     10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Kun markkinat eivät kykene tarjoamaan saatavuutta, oikeudenhaltijoiden asema saatettaessa heidän teoksiaan heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten saataville on yhtä tärkeä kuin tässä direktiivissä säädetyt poikkeukset, kun on kyse tekstipohjaisten teosten saatavuuden parantamisesta.

Perustelu

Uusi johdanto-osan kappale viittaa Marrakeshin sopimuksen yhteen johdanto-osan kappaleeseen. Siinä muistutetaan asianmukaisten rajoitusten ja poikkeusten merkityksestä ja oikeudenhaltijoiden asemasta saatettaessa heidän teoksiaan heikkonäköisten saataville, jotta miljoonien sokeiden ja näkövammaisten kirjapulaa voidaan helpottaa.

Tarkistus     11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b)  Jäsenvaltioiden välisen vaihdon edistämiseksi Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusviraston (EUIPO) olisi perustettava yksi yhteinen yleisesti saatavilla oleva verkkotietokanta, johon sisällytettäisiin tietoa hyväksytyistä yksiköistä ja bibliografisia tietoja teosten esteettömässä muodossa olevista kappaleista, joita hyväksytyt yksiköt tuottavat ja asettavat saataville, ja hallinnoitava sitä. Tietokantaan olisi myös sisällytettävä tietoa valmiiksi esteettömässä muodossa olevista julkaisuista eli kustantajien esteettömässä muodossa tuottamista julkaisuista, ja sen olisi oltava yhteentoimiva WIPO:n ylläpitämän ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) -tietokannan kanssa.

Perustelu

Uudessa johdanto-osan kappaleessa komissiota kehotetaan edistämään tiedonvaihtoa perustamalla yksi yhteinen tietokanta esteettömässä muodossa olevista kappaleista, myös kustantajien suoraan esteettömässä muodossa tuottamista esteettömässä muodossa olevista kirjoista. Tämän uuden aloitteen olisi perustuttava Accessible Book Consortiumin kehittämään olemassa olevaan maailmanlaajuiseen tietokantaan, jota WIPO pitää yllä, ja aloitteen olisi oltava yhteentoimiva kyseisen tietokannan kanssa.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Kun otetaan huomioon poikkeuksen erityisluonne, sen kohdennettu ala ja sen edunsaajien oikeusvarmuuden tarve, jäsenvaltioiden ei pitäisi voida asettaa lisävaatimuksia poikkeuksen soveltamiselle, kuten korvausjärjestelyjä tai esteettömässä muodossa olevien kappaleiden kaupallisen saatavuuden ennakkotarkastusta.

(11)  Kun otetaan huomioon poikkeuksen erityisluonne, sen kohdennettu ala ja sen edunsaajien oikeusvarmuuden tarve, jäsenvaltioiden ei pitäisi voida asettaa lisävaatimuksia poikkeuksen soveltamiselle, kuten korvausjärjestelyjä tai esteettömässä muodossa olevien kappaleiden kaupallisen saatavuuden ennakkotarkastusta. Tällaiset lisävaatimukset saattaisivat olla vastoin tässä direktiivissä säädettyjen poikkeusten tarkoitusta ja vastoin erityismuodossa olevien kappaleiden rajatylittävän vaihdon edistämistä sisämarkkinoilla.

Tarkistus     13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Kaikessa tämän direktiivin nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta henkilötietojen suojaan, ja sen on tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisesti, jolla säännellään sellaista henkilötietojen käsittelyä, jota hyväksytyt yksiköt voivat toteuttaa tämän direktiivin puitteissa ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, erityisesti jäsenvaltioiden nimeämien riippumattomien viranomaisten, valvonnassa.

(12)  Kaikessa tämän direktiivin nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta henkilötietojen suojaan, ja sen on tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 95/46/EY1 a ja 2002/58/EY1 b sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 c mukaisesti, joilla säännellään sellaista henkilötietojen käsittelyä, jota hyväksytyt yksiköt voivat toteuttaa tämän direktiivin puitteissa ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, erityisesti jäsenvaltioiden nimeämien riippumattomien viranomaisten, valvonnassa.

 

_________________

 

1 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1 b   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1 c  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus     14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa, jäljempänä ’vammaisyleissopimus’ taataan vammaisille oikeus tiedon saantiin ja osallistumiseen kulttuuri-, talous- ja sosiaaliseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisyleissopimuksen 30 artiklassa edellytetään, että sopimuksen osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet kansainvälisen oikeuden mukaisesti, jotta varmistetaan, että teollis- ja tekijänoikeuksia suojaavalla lainsäädännöllä ei muodosteta kohtuutonta tai syrjivää estettä vammaisten ihmisten kulttuuriaineiston saannille.

(13)  Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa, jäljempänä ’vammaisyleissopimus’, jonka sopimuspuoli unioni on ja joka sitoo unionin jäsenvaltioita, taataan vammaisille oikeus tiedonsaantiin ja osallistumiseen kulttuuri-, talous- ja sosiaaliseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisyleissopimuksen 30 artiklassa edellytetään, että sopimuksen osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet kansainvälisen oikeuden mukaisesti, jotta varmistetaan, että teollis- ja tekijänoikeuksia suojaavalla lainsäädännöllä ei muodosteta kohtuutonta tai syrjivää estettä vammaisten ihmisten kulttuuriaineiston saannille.

Tarkistus     15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta.

(14)  Euroopan unionin perusoikeuskirjassa kielletään kaikenlainen syrjintä, myös vammaisuuden perusteella, ja todetaan, että unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta.

Tarkistus     16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Hyväksymällä tämän direktiivin unioni pyrkii varmistamaan, että edunsaajahenkilöiden saatavilla on esteettömissä muodoissa olevia kirjoja ja muuta painettua aineistoa. Tämän vuoksi direktiivi on olennaisen tärkeä ensiaskel, kun parannetaan teosten saatavuutta vammaisten osalta.

(15)  Hyväksymällä tämän direktiivin unioni pyrkii varmistamaan, että edunsaajahenkilöiden saatavilla on esteettömissä muodoissa olevia kirjoja ja muuta painettua aineistoa kaikkialla sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi direktiivi on olennaisen tärkeä ensiaskel, kun parannetaan teosten saatavuutta vammaisten osalta.

Tarkistus     17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Komissio seuraa tämän direktiivin vaikutusta. Osana tätä komissio aikoo myös arvioida tämän direktiivin piirin kuulumattomien teosten ja muun aineiston saatavuutta esteettömissä muodoissa sekä muille vammaisille ihmisille esteettömässä muodossa olevien teosten ja muun aineiston saatavuutta. Komissio seuraa tilannetta tiiviisti. Tarvittaessa voidaan harkita muutoksia tämän direktiivin soveltamisalaan.

(16)  Komissio seuraa tämän direktiivin vaikutusta. Osana tätä komissio aikoo myös arvioida tämän direktiivin piirin kuulumattomien teosten ja muun aineiston saatavuutta esteettömissä muodoissa sekä muille vammaisille henkilöille esteettömässä muodossa olevien teosten ja muun aineiston saatavuutta. Komissio seuraa tilannetta tiiviisti, jotta voidaan varmistaa täysimääräisesti tämän direktiivin kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tavoitteet. Tarvittaessa voidaan harkita muutoksia tämän direktiivin soveltamisalaan sen kertomuksen mukaisesti, jonka komissio laatii tämän direktiivin 7 artiklan nojalla toteutettuaan toteutettavuustutkimuksen vastaavien poikkeusten käyttöönottamisesta muulla tavoin vammaisten henkilöiden osalta.

Tarkistus     18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan näin ollen perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tätä direktiiviä olisi tulkittava ja sovellettava kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(18)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan näin ollen perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja vammaisyleissopimuksessa tunnustetut periaatteet. Tätä direktiiviä olisi tulkittava ja sovellettava kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus     19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Jäsenvaltioiden olisi saatettava tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä kuuden kuukauden kuluessa sen voimaantulosta, jotta voidaan nopeasti panna täytäntöön Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja vammaisyleissopimuksessa tunnustetut vammaisten henkilöiden oikeudet.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon Marrakeshin sopimuksen 4 artiklan 3 kohta ja 10 artikla, jotka koskevat itse sopimuksen täytäntöönpanoa.

Tarkistus     20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Direktiivillä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat tiettyjen teosten ja muun tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttämistä ilman oikeudenhaltijan lupaa sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten henkilöiden hyväksi.

Direktiivillä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat tiettyjen teosten ja muun tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttämistä ilman oikeudenhaltijan lupaa sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten henkilöiden hyväksi. Sillä pyritään varmistamaan tosiasiallisesti heidän oikeutensa osallistua kulttuuri-, talous- ja sosiaaliseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Tarkistus     21

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’teoksilla ja muulla aineistolla’ teosta kirjan, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien sekä muiden kirjoitusten muodossa, nuottilehdet mukaan luettuina, ja siihen liittyvää kuvitusta, missä tahansa esitysmuodossa, myös äänimuodossa, kuten äänikirjat, joka on suojattu tekijänoikeudella tai lähioikeuksilla ja joka on julkaistu tai muutoin laillisesti saatettu yleisön saataviin;

1)  ’teoksella ja muulla aineistolla’ teosta kirjan, aikakausjulkaisun, sanomalehden, aikakauslehden sekä muun kirjoituksen muodossa, nuottilehdet mukaan luettuina, ja siihen liittyvää kuvitusta, missä tahansa esitysmuodossa, myös äänimuodossa, kuten äänikirjat, ja digitaalisissa muodoissa, kuten sähköiset kirjat, joka on suojattu tekijänoikeudella tai lähioikeuksilla ja joka on julkaistu tai muutoin laillisesti saatettu yleisön saataviin;

Tarkistus     22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’edunsaajahenkilöllä’

2)  ’edunsaajahenkilöllä’ riippumatta mahdollisista muista vammoista

Tarkistus     23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  henkilöä, joka on havaitsemis- tai lukemisesteinen, dysleksia mukaan luettuna, ja joka tämän seurauksena ei voi lukea painettuja teoksia samassa määrin kuin henkilö, jolla ei ole estettä tai vammaa; tai

c)  henkilöä, joka on havaitsemis- tai lukemisesteinen, dysleksia tai mikä tahansa muu oppimisvaikeus mukaan luettuna, ja joka tämän seurauksena ei voi lukea painettuja teoksia samassa määrin kuin henkilö, jolla ei ole estettä tai vammaa; tai

Tarkistus     24

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’esteettömässä muodossa olevalla kappaleella’ teoksen tai muun aineiston muulla tavalla tai muussa muodossa tehtyä kappaletta, joka on edunsaajan saatavilla jollakin muulla tavalla ja jossakin muussa muodossa siten, että edunsaajahenkilö voi käyttää teosta yhtä helposti ja vaivattomasti kuin henkilö, joka ei ole heikkonäköinen tai millään muulla 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla vammainen;

3)  ’esteettömässä muodossa olevalla kappaleella’ teoksen tai muun aineiston muulla tavalla tai muussa muodossa tehtyä kappaletta, joka on edunsaajahenkilön saatavilla jollakin muulla tavalla ja jossakin muussa muodossa siten, että edunsaajahenkilö voi käyttää teosta yhtä helposti ja vaivattomasti kuin henkilö, joka ei ole heikkonäköinen tai millään muulla 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla rajoitteinen tai vammainen;

Tarkistus     25

Ehdotus direktiiviksi

Article 2 – paragraph 1 – point 4

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’hyväksytyllä yksiköllä’ organisaatiota, joka tarjoaa edunsaajahenkilöille palveluja koulutuksen, opettajakoulutuksen, yksilöllisesti mukautetun lukemisen tai tiedonsaannin alalla päätoimintanaan tai yhtenä päätoiminnoistaan tai yleishyödyllisistä tehtävistään voittoa tavoittelemattomalta pohjalta.

4)  ’hyväksytyllä yksiköllä’ organisaatiota, jonka sijoittautumisjäsenvaltio on valtuuttanut tai hyväksynyt tarjoamaan edunsaajahenkilöille palveluja koulutuksen, opettajakoulutuksen, yksilöllisesti mukautetun lukemisen tai tiedonsaannin alalla päätoimintanaan tai yhtenä päätoiminnoistaan tai yleishyödyllisistä tehtävistään voittoa tavoittelemattomalta pohjalta.

Tarkistus     26

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  edunsaajahenkilö tai hänen puolestaan toimiva henkilö voi tehdä esteettömässä muodossa olevan kappaleen teoksesta tai muusta aineistosta edunsaajahenkilön yksinomaiseen käyttöön, ja

a)  edunsaajahenkilö tai laillisesti hänen puolestaan toimiva henkilö voi tehdä esteettömässä muodossa olevan kappaleen teoksesta tai muusta aineistosta edunsaajahenkilön yksinomaiseen käyttöön, ja

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 5 kohtaa ja 6 artiklan 4 kohdan ensimmäistä, kolmatta ja viidettä alakohtaa sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa säädettyyn poikkeukseen.

3.  Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 5 kohtaa sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa säädettyyn poikkeukseen.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa säädettyjä poikkeuksia ei voida korvata sopimuksella. Tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn poikkeuksen ja teknisten suojatoimenpiteiden välisen suhteen osalta sovelletaan direktiivin 2001/29/EY 6 artiklan 4 kohdan ensimmäistä, kolmatta ja viidettä alakohtaa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valitus- ja oikaisujärjestelyt otetaan käyttöön tässä artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista koskevissa riidoissa.

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa ei mainita valitus- ja oikaisujärjestelyjä, jotka jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön sellaisia tapauksia varten, joissa edunsaajahenkilöiltä evätään sallittu käyttö. Tällaiset järjestelyt sisältyvät ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM(2016)0593) 13 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän direktiivin puitteissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava direktiivin 95/46/EY mukaisesti.

Tämän direktiivin puitteissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava direktiivin 95/46/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY1 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 b mukaisesti.

 

__________________

 

1 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1 b  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

[Kahden vuoden kuluessa päivästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen muiden kuin 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen teosten ja muun aineiston saatavuudesta edunsaajahenkilöille esteettömissä muodoissa sekä teosten ja muun aineiston saatavuudesta muille kuin 2 artiklan 2 kohdassa määritellyille vammaisille henkilöille sisämarkkinoilla. Kertomukseen on sisällytettävä arviointi siitä, olisiko tämän direktiivin soveltamisalan muuttamista harkittava.

Komissio esittää viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[kahden vuoden kuluttua päivästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen muiden kuin 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen teosten ja muun aineiston saatavuudesta edunsaajahenkilöille esteettömissä muodoissa sekä teosten ja muun aineiston saatavuudesta muille kuin 2 artiklan 2 kohdassa määritellyille vammaisille henkilöille sisämarkkinoilla. Kertomukseen on sisällytettävä arviointi siitä, olisiko tämän direktiivin soveltamisalan laajentamista harkittava, kun otetaan huomioon tekninen kehitys, erityisesti vammaisten avuksi saatavilla olevien tekniikkojen kehitys ja saatavuus, jotta tässä direktiivissä säädetystä poikkeuksesta ja siihen liittyvästä esteettömässä muodossa olevien kappaleiden tekemisestä olisi hyötyä muille vammaisten henkilöiden ryhmille.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toteuttaa aikaisintaan [viiden vuoden kuluttua päivästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] tämän direktiivin arvioinnin ja esittelee Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle keskeiset havaintonsa sekä tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi.

Komissio toteuttaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [viiden vuoden kuluttua päivästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] tämän direktiivin arvioinnin, jossa otetaan huomioon esteettömyydessä tapahtunut tekninen kehitys, ja esittelee Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle keskeiset havaintonsa sekä tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi. Komission kertomuksessa otetaan huomioon asiaan liittyvien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja työmarkkinaosapuolten näkemykset, mukaan lukien vammaisjärjestöt ja vammaisia edustavat järjestöt sekä ikääntyneitä edustavat järjestöt.

Tarkistus     32

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [12 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [6 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Perustelu

Kuuden kuukauden jakso antaa paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon myös Marrakeshin sopimuksen 10 artiklan määräykset.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (9.2.2017)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Valmistelija: Helga Stevens

LYHYET PERUSTELUT

Neuvottelut Marrakeshin sopimuksesta julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi, jäljempänä ’Marrakeshin sopimus’, käytiin siltä perustalta, että sopimus on sekasopimus, jossa eräiden asioiden katsotaan kuuluvan unionin toimivaltaan kun taas muiden asioiden katsotaan kuuluvan jäsenvaltioiden toimivaltaan. Marrakeshin sopimuksen on allekirjoittanut jo 15 jäsenvaltiota.

Sopimusta pidetään historiallisena, koska se on ensimmäinen sopimus tekijänoikeuksiin tehtävistä poikkeuksista. Sillä on myös ihmisoikeusulottuvuus. Valmistelija on sitoutunut tekijänoikeuksilla suojattujen teosten saatavuuden parantamiseen heikkonäköisille. Heikkonäköiset kaikkialla maailmassa saavat käyttöönsä enemmän kirjoja, kun monet organisaatiot voivat lähettää kopioita teoksista muihin maihin.

Valmistelija on kuullut myös vammaisjärjestöjä ja sidosryhmiä ja todennut, että komission ehdotukseen suhtaudutaan myönteisesti. Muutokset tekstiin rajoittuvat työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan toimivaltaan ja niillä varmistetaan, että sanamuoto on vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ja Marrakeshin sopimuksen mukainen.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 19 ja 114 artiklan,

Tarkistus     2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan (N:o 1) kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa,

Tarkistus     3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan (N:o 2) toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta,

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Unionin direktiiveillä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien alalla vahvistetaan oikeudenhaltijoiden oikeusvarmuus ja korkeatasoinen suoja. Näillä yhdenmukaistetuilla puitteilla tuetaan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja edistetään innovointia, luovaa työtä, investointeja ja uuden sisällön tuotantoa myös digitaaliympäristössä. Niillä pyritään edistämään myös mahdollisuuksia saada tietoa ja nauttia kulttuurista suojelemalla teoksia ja muuta aineistoa ja sallimalla yleisen edun mukaisia poikkeuksia tai rajoituksia. Oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien välillä olisi turvattava oikeuksien ja etujen oikeudenmukainen tasapaino.

(1)  Unionin direktiiveillä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien alalla vahvistetaan oikeudenhaltijoiden oikeusvarmuus ja korkeatasoinen suoja. Näillä yhdenmukaistetuilla puitteilla tuetaan sisämarkkinoiden moitteetonta ja parempaa toimintaa ja edistetään innovointia, luovaa työtä, investointeja, työllisyyttä ja uuden sisällön tuotantoa myös digitaali- ja verkkoympäristössä. Niillä pyritään edistämään myös mahdollisuuksia saada tietoa ja nauttia kulttuurista suojelemalla teoksia ja muuta aineistoa ja sallimalla yleisen edun mukaisia poikkeuksia tai rajoituksia. Oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien välillä olisi turvattava oikeuksien ja etujen oikeudenmukainen tasapaino.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Sokeat, heikkonäköiset tai muuten lukemisesteiset kohtaavat lukuisia kirjojen ja muun tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojatun aineiston saatavuuden esteitä. On toteutettava toimenpiteitä, jolla lisätään tällaisten teosten saatavuutta esteettömissä muodoissa ja parannetaan niiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

(3)  Sokeat, heikkonäköiset tai muuten lukemisesteiset, kuten henkilöt, jotka fyysisen vamman vuoksi eivät kykene pitämään tai käsittelemään kirjaa, kohtaavat lukuisia kirjojen ja muun tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojatun aineiston saatavuuden esteitä. On toteutettava toimenpiteitä, jolla lisätään tällaisten teosten saatavuutta esteettömissä muodoissa ja parannetaan niiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tästä direktiivistä on tarkoitus olla hyötyä sokeille ja heikkonäköisille henkilölle, joiden näköä ei voida parantaa siten, että se olennaisilta osin vastaisi sellaisen henkilön näköä, joka ei ole tällä tavoin heikkonäköinen, tai havaitsemis- tai lukemisesteisille henkilöille, dysleksia mukaan luettuna, joiden vamma estää heitä lukemasta painettuja teoksia olennaisilta osin samassa määrin kuin henkilöt, joilla ei ole vammaa, tai henkilöille, jotka fyysisen vamman vuoksi eivät kykene pitämään tai käsittelemään kirjaa taikka kohdistamaan tai siirtämään silmiään tavanomaisen lukemisen edellyttämällä tavalla. Tällä direktiivillä käyttöön otettavien toimenpiteiden tavoitteena on lisätä kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien sekä muiden kirjoitusten, nuottilehtien ja muun painetun aineiston tarjontaa, myös äänimuotoisena, sellaisissa muodoissa, joissa tällaiset teokset ja muu aineisto ovat kyseisten henkilöiden saatavilla samassa määrin kuin niiden, joilla ei ole tällaista vammaa tai estettä. Esteettömiin muotoihin kuuluvat pistekirjoitus, suurikokoinen teksti, sopeutetut sähköiset kirjat, äänikirjat ja radiolähetykset.

(5)  Tästä direktiivistä on tarkoitus olla hyötyä sokeille ja heikkonäköisille henkilölle, joiden näköä ei voida parantaa siten, että se olennaisilta osin vastaisi sellaisen henkilön näköä, joka ei ole tällä tavoin heikkonäköinen, tai havaitsemis- tai lukemisesteisille henkilöille, dysleksia tai mikä tahansa muu oppimisvaikeus mukaan luettuna, joiden vamma estää heitä lukemasta painettuja teoksia olennaisilta osin samassa määrin kuin henkilöt, joilla ei ole vammaa, tai henkilöille, jotka fyysisen vamman vuoksi eivät kykene pitämään tai käsittelemään kirjaa taikka kohdistamaan tai siirtämään silmiään tavanomaisen lukemisen edellyttämällä tavalla. Tällä direktiivillä käyttöön otettavien toimenpiteiden tavoitteena on lisätä kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien sekä muiden kirjoitusten, nuottilehtien ja muun painetun aineiston tarjontaa, myös äänimuotoisena verkossa tai verkon ulkopuolella, sellaisissa muodoissa, joissa tällaiset teokset ja muu aineisto ovat kyseisten henkilöiden saatavilla samassa määrin kuin niiden, joilla ei ole tällaista vammaa tai estettä. Esteettömiin muotoihin kuuluvat pistekirjoitus, suurikokoinen teksti, sopeutetut sähköiset kirjat, äänikirjat ja radiolähetykset.

Tarkistus     7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tällä direktiivillä olisikin säädettävä pakollisista poikkeuksista oikeuksiin, jotka on yhdenmukaistettu unionin lainsäädännöllä ja jotka ovat merkityksellisiä Marrakeshin sopimuksen piiriin kuuluville teoksille ja käytöille. Näihin oikeuksiin kuuluvat erityisesti oikeudet kappaleen valmistamiseen, yleisölle välittämiseen ja yleisön saataviin saattamiseen, jakeluun ja lainaamiseen, joista on säädetty direktiiveissä 2001/29/EY, 2006/115/EY ja 2009/24/EY, sekä direktiivin 96/9/EY vastaavat oikeudet. Koska Marrakeshin sopimuksessa edellytettyjen poikkeusten alaan kuuluvat myös äänimuotoiset teokset, kuten äänikirjat, näitä poikkeuksia on tarpeen soveltaa myös lähioikeuksiin.

(6)  Tällä direktiivillä olisikin säädettävä pakollisista poikkeuksista oikeuksiin, jotka on yhdenmukaistettu unionin lainsäädännöllä ja jotka ovat merkityksellisiä Marrakeshin sopimuksen piiriin kuuluville teoksille ja käytöille. Näihin oikeuksiin kuuluvat erityisesti oikeudet kappaleen valmistamiseen, yleisölle välittämiseen ja yleisön saataviin saattamiseen, jakeluun ja lainaamiseen, joista on säädetty direktiiveissä 2001/29/EY, 2006/115/EY ja 2009/24/EY, sekä direktiivin 96/9/EY vastaavat oikeudet. Koska Marrakeshin sopimuksessa edellytettyjen poikkeusten alaan kuuluvat myös äänimuotoiset teokset, kuten äänikirjat, näitä poikkeuksia on tarpeen soveltaa myös lähioikeuksiin. Tällä direktiivillä säädettyjen poikkeusten käytöllä ei tulisi rajoittaa muita suotuisampia poikkeuksia, joista jäsenvaltiot ovat säätäneet vammaisten henkilöiden hyväksi, kuten yksityiseen käyttöön liittyviä poikkeuksia.

Tarkistus     8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Kun otetaan huomioon poikkeuksen erityisluonne, sen kohdennettu ala ja sen edunsaajien oikeusvarmuuden tarve, jäsenvaltioiden ei pitäisi voida asettaa lisävaatimuksia poikkeuksen soveltamiselle, kuten korvausjärjestelyjä tai esteettömässä muodossa olevien kappaleiden kaupallisen saatavuuden ennakkotarkastusta.

(11)  Kun otetaan huomioon poikkeuksen erityisluonne, sen kohdennettu ala ja sen edunsaajien oikeusvarmuuden tarve, jäsenvaltioiden ei pitäisi voida asettaa lisävaatimuksia poikkeuksen soveltamiselle, kuten korvausjärjestelyjä tai esteettömässä muodossa olevien kappaleiden kaupallisen saatavuuden ennakkotarkastusta. Tällaiset lisävaatimukset saattaisivat olla vastoin esteettömässä muodossa olevien kappaleiden rajatylittävän vaihdon edistämistä sisämarkkinoilla.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa, jäljempänä ’vammaisyleissopimus’ taataan vammaisille oikeus tiedon saantiin ja osallistumiseen kulttuuri-, talous- ja sosiaaliseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisyleissopimuksen 30 artiklassa edellytetään, että sopimuksen osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet kansainvälisen oikeuden mukaisesti, jotta varmistetaan, että teollis- ja tekijänoikeuksia suojaavalla lainsäädännöllä ei muodosteta kohtuutonta tai syrjivää estettä vammaisten ihmisten kulttuuriaineiston saannille.

(13)  Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa, jäljempänä ’vammaisyleissopimus’, jonka sopimuspuolena unioni on ollut 21 päivästä tammikuuta 2011, taataan vammaisille oikeus tiedon saantiin ja viestintään sekä osallistumiseen kulttuuri-, talous- ja sosiaaliseen elämään sekä poliittiseen elämään ja työelämään yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisyleissopimuksen 30 artiklassa edellytetään, että sopimuksen osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet kansainvälisen oikeuden mukaisesti, jotta varmistetaan, että teollis- ja tekijänoikeuksia suojaavalla lainsäädännöllä ei muodosteta kohtuutonta tai syrjivää estettä vammaisten ihmisten kulttuuriaineiston saannille.

Tarkistus     10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta.

(14)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti unioni kieltää vammaisuuteen perustuvan syrjinnän ja tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta.

Tarkistus     11

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’teoksilla ja muulla aineistolla’ teosta kirjan, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien sekä muiden kirjoitusten muodossa, nuottilehdet mukaan luettuina, ja siihen liittyvää kuvitusta, missä tahansa esitysmuodossa, myös äänimuodossa, kuten äänikirjat, joka on suojattu tekijänoikeudella tai lähioikeuksilla ja joka on julkaistu tai muutoin laillisesti saatettu yleisön saataviin;

1)  ’teoksella ja muulla aineistolla’ teosta kirjan, e-kirjan, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien sekä muiden kirjoitusten muodossa, nuottilehdet mukaan luettuina, ja siihen liittyvää kuvitusta, missä tahansa esitysmuodossa verkossa tai sen ulkopuolella, myös äänimuodossa, kuten äänikirjat, joka on suojattu tekijänoikeudella tai lähioikeuksilla ja joka on julkaistu tai muutoin laillisesti saatettu yleisön saataviin;

Tarkistus     12

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  henkilöä, joka on havaitsemis- tai lukemisesteinen, dysleksia mukaan luettuna, ja joka tämän seurauksena ei voi lukea painettuja teoksia samassa määrin kuin henkilö, jolla ei ole estettä tai vammaa; tai

c)  henkilöä, joka on havaitsemis- tai lukemisesteinen, dysleksia tai mikä tahansa muu oppimisvaikeus mukaan luettuna, ja joka tämän seurauksena ei voi lukea painettuja teoksia samassa määrin kuin henkilö, jolla ei ole estettä tai vammaa; tai

Tarkistus     13

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa säädettyjä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien poikkeuksia ei voida korvata teknisellä toimenpiteellä tai sopimuksella.

Tarkistus     14

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

[Kahden vuoden kuluessa päivästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen muiden kuin 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen teosten ja muun aineiston saatavuudesta edunsaajahenkilöille esteettömissä muodoissa sekä teosten ja muun aineiston saatavuudesta muille kuin 2 artiklan 2 kohdassa määritellyille vammaisille henkilöille sisämarkkinoilla. Kertomukseen on sisällytettävä arviointi siitä, olisiko tämän direktiivin soveltamisalan muuttamista harkittava.

[Kahden vuoden kuluessa päivästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen muiden kuin 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen teosten ja muun aineiston saatavuudesta edunsaajahenkilöille esteettömissä muodoissa sekä teosten ja muun aineiston saatavuudesta muille kuin 2 artiklan 2 kohdassa määritellyille vammaisille henkilöille sisämarkkinoilla. Kertomukseen on sisällytettävä arviointi siitä, olisiko tämän direktiivin soveltamisalan muuttamista harkittava, kun otetaan huomioon tekninen kehitys, erityisesti vammaisten avuksi saatavilla olevien tekniikkojen kehitys ja saatavuus.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toteuttaa aikaisintaan [viiden vuoden kuluttua päivästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] tämän direktiivin arvioinnin ja esittelee Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle keskeiset havaintonsa sekä tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi.

Komissio toteuttaa viimeistään [viiden vuoden kuluttua päivästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] – ottaen huomioon myös esteettömyydessä tapahtuneen teknisen kehityksen – tämän direktiivin arvioinnin ja esittelee Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle keskeiset havaintonsa sekä tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi. Komission kertomuksessa otetaan huomioon asiaan liittyvien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja työmarkkinaosapuolten näkemykset, mukaan lukien vammaisten etuja ajavat ja vammaisten muodostamat järjestöt ja ikääntyneitä edustavat järjestöt.

LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ, JOILTA VALMISTELIJA ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja valmistelija on siitä yksin vastuussa. Valmistelija on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan lausuntoluonnosta:

Yhteisö ja/tai henkilö

Euroopan sokeain liitto (EBU)

Euroopan vammaisfoorumi (EDF)

 

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston sallitut käytöt sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ja tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

6.10.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

24.11.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Helga Stevens

28.11.2016

Valiokuntakäsittely

8.12.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marco Valli

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

49

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

Green/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (17.3.2017)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta
COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Valmistelija: Helga Trüpel

LYHYET PERUSTELUT

Marrakeshin sopimuksessa edellytetään, että osapuolet ottavat käyttöön tekijänoikeuden ja lähioikeuksien pakollisia poikkeuksia tai rajoituksia sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi, ja siinä on määräyksiä erityismuodoissa olevien kirjojen, äänikirjat mukaan luettuina, ja muun painetun aineiston rajatylittävästä vaihdosta sopimuksen osapuolina olevien maiden kesken.

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan (CULT) valmistelija pitää ehdotettua direktiiviä myönteisenä, koska se poistaa sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten ”kirjallisen nälänhädän” EU:ssa ja muualla maailmassa. Tällä hetkellä vain viisi prosenttia julkaistuista kirjoista on heikkonäköisten ihmisten saatavilla, mikä osoittaa, että kyseisille teoksille ei ole olemassa todellisia markkinoita. Marrakeshin sopimus on tärkeä askel eteenpäin kulttuuria ja koulutusta koskevien tietojen saamiseksi muiden kansalaisten tavoin.

Tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien poikkeuksia ja rajoituksia sovelletaan vain erittäin rajalliseen joukkoon käyttäjiä ja ainoastaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Lisäksi on syytä todeta, että sokeiden ja heikkonäköisten jakamat kirjat ovat erityismuodoissa, kuten pistekirjoituksena tai Daisy-versiona, jolloin ne harvoin kilpailevat näkevien ihmisten teosten kanssa. Valmistelijan mukaan ei ole olemassa näyttöä siitä, että hyväksytyt yksiköt, jotka tuottavat esteettömässä muodossa olevia teoksia, rikkoisivat oikeuksien haltijoiden tai kustantajien oikeuksia piratismilla.

Sopimuksella ei heikennetä tavanomaista kustannustoimintaa eikä estetä oikeuksien haltijoita lisäämästä tavanomaisten esteettömässä muodossa olevien teosten lukumäärää. Sillä ei edistetä kaupallista kilpailua kustannusalan kanssa. Olisi myös syytä pitää mielessä, että sopimus on olemassa siksi, että markkinat ovat epäonnistuneet sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten suhteen.

Siksi on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet Marrakeshin sopimuksen nopean ja asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi, ja valmistelija kehottaa Euroopan unionia ratifioimaan Marrakeshin sopimuksen viipymättä.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetaan oikeus tiedonsaantiin (11 artikla) ja oikeus koulutukseen (14 artikla).

Tarkistus     2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Sokeat, heikkonäköiset tai muuten lukemisesteiset kohtaavat lukuisia kirjojen ja muun tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojatun aineiston saatavuuden esteitä. On toteutettava toimenpiteitä, jolla lisätään tällaisten teosten saatavuutta esteettömissä muodoissa ja parannetaan niiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

(3)  Sokeat, heikkonäköiset tai muuten lukemisesteiset kohtaavat lukuisia kirjojen ja muun tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojatun aineiston saatavuuden esteitä. Kun otetaan huomioon, että pitkäaikaisesti erittäin heikkonäköiset henkilöt käyttävät tällaista aineistoa, ja että tämä olisi selvästi yhteiskunnallisen edun mukaista ja tapahtuisi ennen kaikkea voittoa tavoittelematta, on toteutettava toimenpiteitä, joilla parannetaan tällaisten teosten saatavuutta esteettömissä muodoissa ja parannetaan niiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja joilla lisätään saatavuutta, kun se on tarpeen ja kun tässä direktiivissä asetetut ehdot täyttyvät, sekä kerätään tietoja esteettömyydestä, mukaan lukien alueelle sijoittautuneita hyväksyttyjä yksiköitä koskevien tietojen julkaiseminen.

Tarkistus     3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Sokeilla, heikkonäköisillä tai muulla tavoin lukemisesteisillä henkilöillä on oikeus tiedon saantiin ja osallistumiseen kulttuuri-, talous- ja yhteiskunnalliseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Perustelu

Ehdotettu lisäys perustuu yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 26 artiklaan, joihin on kirjattu vammaisten henkilöiden oikeudet ja vapaudet.

Tarkistus     4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tästä direktiivistä on tarkoitus olla hyötyä sokeille ja heikkonäköisille henkilölle, joiden näköä ei voida parantaa siten, että se olennaisilta osin vastaisi sellaisen henkilön näköä, joka ei ole tällä tavoin heikkonäköinen, tai havaitsemis- tai lukemisesteisille henkilöille, dysleksia mukaan luettuna, joiden vamma estää heitä lukemasta painettuja teoksia olennaisilta osin samassa määrin kuin henkilöt, joilla ei ole vammaa, tai henkilöille, jotka fyysisen vamman vuoksi eivät kykene pitämään tai käsittelemään kirjaa taikka kohdistamaan tai siirtämään silmiään tavanomaisen lukemisen edellyttämällä tavalla. Tällä direktiivillä käyttöön otettavien toimenpiteiden tavoitteena on lisätä kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien sekä muiden kirjoitusten, nuottilehtien ja muun painetun aineiston tarjontaa, myös äänimuotoisena, sellaisissa muodoissa, joissa tällaiset teokset ja muu aineisto ovat kyseisten henkilöiden saatavilla samassa määrin kuin niiden, joilla ei ole tällaista vammaa tai estettä. Esteettömiin muotoihin kuuluvat pistekirjoitus, suurikokoinen teksti, sopeutetut sähköiset kirjat, äänikirjat ja radiolähetykset.

(5)  Tästä direktiivistä on tarkoitus olla hyötyä sokeille ja heikkonäköisille henkilölle, joiden näköä ei voida parantaa siten, että se olennaisilta osin vastaisi sellaisen henkilön näköä, joka ei ole tällä tavoin heikkonäköinen, tai havaitsemis- tai lukemisesteisille henkilöille, dysleksia mukaan luettuna, joiden vamma estää heitä lukemasta painettuja teoksia olennaisilta osin samassa määrin kuin henkilöt, joilla ei ole vammaa, tai henkilöille, jotka fyysisen rajoitteen vuoksi eivät kykene pitämään tai käsittelemään kirjaa taikka kohdistamaan tai siirtämään silmiään tavanomaisen lukemisen edellyttämällä tavalla. Tällä direktiivillä käyttöön otettavien toimenpiteiden tavoitteena on lisätä kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien sekä muiden kirjoitusten, nuottilehtien ja muun painetun aineiston tarjontaa, myös äänimuotoisena, sellaisissa muodoissa, joissa tällaiset teokset ja muu aineisto ovat kyseisten henkilöiden saatavilla samassa määrin kuin niiden, jotka eivät ole sokeita, heikkonäköisiä tai muulla tavoin lukemisesteisiä, vaarantamatta sisällön laatua. Esteettömiin muotoihin kuuluvat erityisesti mutta eivät yksinomaan pistekirjoitus, suurikokoinen teksti, sähköiset kirjat, äänikirjat ja radiolähetykset.

Perustelu

Tämän johdanto-osan tarkoituksena on taata sopeutettujen teosten laatu sen varmistamiseksi, että kirjallisuuden tai taideteosten tarjoama kulttuurielämys on sama kaikille, ja säilyttää määritelmän ’henkilöt, jotka eivät ole sokeita, heikkonäköisiä tai muulla tavalla lukemisesteisiä’ täsmällisyys. Siinä myös tehdään ero ”vamman” (disability) ja ”rajoitteen” (impairment) välillä. YK:n vammaisyleissopimuksen johdanto-osan e kohdan mukaan vammaisuus on seurausta sellaisesta vuorovaikutuksesta vammaisten henkilöiden ja asenteista ja ympäristöstä johtuvien esteiden välillä, joka estää näiden henkilöiden täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Toisin sanoen juuri nämä esteet estävät ihmisiä toimimasta, eivät heidän rajoitteensa tai erilaiset toiminnalliset kyvyt. Näin ollen ”rajoite” sopii tähän paremmin.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tällä direktiivillä olisikin säädettävä pakollisista poikkeuksista oikeuksiin, jotka on yhdenmukaistettu unionin lainsäädännöllä ja jotka ovat merkityksellisiä Marrakeshin sopimuksen piiriin kuuluville teoksille ja käytöille. Näihin oikeuksiin kuuluvat erityisesti oikeudet kappaleen valmistamiseen, yleisölle välittämiseen ja yleisön saataviin saattamiseen, jakeluun ja lainaamiseen, joista on säädetty direktiiveissä 2001/29/EY, 2006/115/EY ja 2009/24/EY, sekä direktiivin 96/9/EY vastaavat oikeudet. Koska Marrakeshin sopimuksessa edellytettyjen poikkeusten alaan kuuluvat myös äänimuotoiset teokset, kuten äänikirjat, näitä poikkeuksia on tarpeen soveltaa myös lähioikeuksiin.

(6)  Tällä direktiivillä säädetäänkin pakollisista poikkeuksista oikeuksiin, jotka on yhdenmukaistettu unionin lainsäädännöllä ja jotka ovat merkityksellisiä Marrakeshin sopimuksen piiriin kuuluville teoksille ja käytöille. Näihin oikeuksiin kuuluvat erityisesti oikeudet kappaleen valmistamiseen, yleisölle välittämiseen ja yleisön saataviin saattamiseen, jakeluun ja lainaamiseen, joista on säädetty direktiiveissä 2001/29/EY, 2006/115/EY ja 2009/24/EY, sekä direktiivin 96/9/EY vastaavat oikeudet. Koska Marrakeshin sopimuksessa edellytettyjen poikkeusten alaan kuuluvat myös äänimuotoiset teokset, kuten sopeutetut äänikirjat, näitä poikkeuksia on tarpeen soveltaa myös lähioikeuksiin. Tällä direktiivillä säädettyjen poikkeusten käytöllä ei rajoiteta muita poikkeuksia, joista jäsenvaltiot ovat säätäneet vammaisten henkilöiden hyväksi, kuten yksityiseen käyttöön liittyvät poikkeukset.

Tarkistus     6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Pakollisella poikkeuksella olisi myös rajattava kappaleen valmistamisoikeutta siten, että sallitaan kaikki toimet, jotka ovat tarpeen teoksen tai muun aineiston muuttamiseksi, muuntamiseksi tai mukauttamiseksi siten, että esteettömässä muodossa oleva kappale voidaan tehdä. Tähän sisältyy niiden välineiden tarjoaminen, joita tarvitaan esteettömässä muodossa olevaan kappaleeseen sisältyvässä tiedossa navigointiin.

(8)  Pakollisella poikkeuksella on myös rajattava kappaleen valmistamisoikeutta siten, että sallitaan kaikki toimet, jotka ovat tarpeen teoksen tai muun aineiston muuttamiseksi, muuntamiseksi tai mukauttamiseksi siten, että esteettömässä muodossa oleva kappale voidaan tehdä. Tähän sisältyy niiden välineiden tarjoaminen, joita tarvitaan esteettömässä muodossa olevaan kappaleeseen sisältyvässä tiedossa navigointiin, ja myös toimet, jotka ovat tarpeen olemassa olevien, tietyille edunsaajahenkilöiden ryhmille jo esteettömien julkaisujen sopeuttamiseksi sellaisten muiden edunsaajahenkilöiden tarpeisiin, jotka edellyttävät muita muotoja, jotta teos olisi todella esteettömästi heidän saatavillaan. Teoksen lainaaminen edunsaajahenkilöille olisi hyväksyttävä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään, mitkä ovat 3 artiklassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti sallitut ’toimet, jotka ovat tarpeen’. Jokin tiedostomuoto voi olla esteetön joillekin vammaisten henkilöiden ryhmille (esimerkiksi heikkonäköisille) mutta ei toisille (esimerkiksi dysleksiaa sairastaville). Tässä tapauksessa ei ole tarpeen muuntaa tiedostoa edunsaajahenkilölle, joka on sokea tai heikkonäköinen, mutta muuntaminen on tarpeen, jotta teos saadaan esteettömäksi dysleksiaa sairastavalle henkilölle. Myös lainaaminen olisi sallittava.

Tarkistus     7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Poikkeuksella olisi sallittava se, että hyväksytyt yksiköt tekevät ja levittävät verkossa ja sen ulkopuolella unionissa esteettömässä muodossa olevia kappaleita tämän direktiivin piiriin kuuluvista teoksista ja muusta aineistosta.

(9)  Poikkeuksella sallitaan se, että hyväksytyt yksiköt tekevät ja levittävät verkossa ja sen ulkopuolella unionissa esteettömässä muodossa olevia kappaleita tämän direktiivin piiriin kuuluvista nykyteoksista, arkistoidusta aineistosta ja muusta aineistosta.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleessa todetaan, että myös arkistoidut teokset voidaan muuntaa esteettömiin muotoihin.

Tarkistus     8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Jotta voidaan parantaa tekstipohjaisten teosten saatavuutta, oikeudenhaltijan rooli teostensa saattamisessa heikkonäköisten henkilöiden tai muuten lukemisesteisten henkilöiden saataville on yhtä tärkeä kuin tässä direktiivissä säädetyt poikkeukset, jos markkinat eivät kykene huolehtimaan tällaisesta saatavuudesta.

Perustelu

Uusi johdanto-osan kappale viittaa Marrakeshin sopimuksen yhteen johdanto-osan kappaleeseen. Siinä muistutetaan, että sekä asianmukaiset rajoitukset että poikkeukset ovat yhtä tärkeitä, ja oikeudenhaltijoiden roolista teosten saattamisessa heikkonäköisten saataville, jotta miljoonat sokeat tai näkövammaiset voidaan päästää ”kirjallisesta nälänhädästä”.

Tarkistus     9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b)  Jotta edistetään jäsenvaltioiden välistä vaihtoa, Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusviraston (EUIPO) olisi perustettava yksi yhteinen julkisesti saatavilla oleva verkkotietokanta, johon sisällytetään tietoa hyväksytyistä yksiköistä ja bibliografiset tiedot esteettömässä muodossa olevista teosten kappaleista, jotka hyväksytyt yksiköt ovat tuottaneet ja asettaneet saataville, ja hallinnoitava sitä. Tietokantaan olisi sisällytettävä tietoa myös syntyneistä esteettömässä muodossa olevista julkaisuista eli kustantajien esteettömässä muodossa tuottamista julkaisuista, ja sen olisi oltava yhteentoimiva WIPO:n ylläpitämän ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) -tietokannan kanssa.

Perustelu

Uudessa johdanto-osan kappaleessa komissiota kehotetaan edistämään tiedonvaihtoa perustamalla yksi yhteinen tietokanta esteettömässä muodossa olevista kappaleista, myös kustantajien suoraan esteettömässä muodossa tuottamista esteettömässä muodossa olevista kirjoista. Tämän uuden aloitteen olisi perustuttava Accessible Book Consortiumin kehittämään olemassa olevaan maailmanlaajuiseen tietokantaan, jota WIPO pitää yllä, ja aloitteen olisi oltava yhteentoimiva kyseisen tietokannan kanssa.

Tarkistus     10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jossakin jäsenvaltiossa tehtyjen esteettömässä muodossa olevien kappaleiden pitäisi olla saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa, jotta varmistetaan niiden parempi saatavuus kaikkialla sisämarkkinoilla. Näin vähennettäisiin tarpeetonta päällekkäistä työtä, jota tehdään, kun saman teoksen tai muun aineiston esteettömässä muodossa olevia kappaleista tehdään eri puolilla unionia, mikä johtaisi säästöihin ja tehokkuuden lisääntymiseen. Tällä direktiivillä pitäisi tämän vuoksi varmistaa, että jossakin jäsenvaltiossa tehdyt esteettömässä muodossa olevat kappaleet voivat liikkua ja ovat saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa. Hyväksytyn yksikön pitäisi voida levittää näitä kappaleita sekä verkossa että sen ulkopuolella edunsaajahenkilöille ja hyväksytyille yksiköille missä tahansa jäsenvaltioissa. Hyväksyttyjen yksiköiden ja edunsaajahenkilöiden olisi lisäksi voitava hankkia tai saada saatavilleen tällaisia kappaleita missä tahansa jäsenvaltiossa sijaitsevalta hyväksytyltä yksiköltä.

(10)  Jossakin jäsenvaltiossa tehtyjen esteettömässä muodossa olevien kappaleiden on oltava saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa, jotta varmistetaan niiden parempi saatavuus kaikkialla sisämarkkinoilla. Näin vähennettäisiin tarpeetonta päällekkäistä työtä, jota tehdään, kun saman teoksen tai muun aineiston esteettömässä muodossa olevia kappaleista tehdään eri puolilla unionia, mikä johtaisi säästöihin ja tehokkuuden lisääntymiseen. Tällä direktiivillä varmistetaan tämän vuoksi, että jossakin jäsenvaltiossa tehdyt esteettömässä muodossa olevat kappaleet voivat liikkua ja ovat edunsaajahenkilöiden ja hyväksyttyjen yksiköiden saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa. Hyväksytyn yksikön pitäisi voida levittää näitä kappaleita sekä verkossa että sen ulkopuolella edunsaajahenkilöille ja hyväksytyille yksiköille missä tahansa jäsenvaltioissa. Hyväksyttyjen yksiköiden ja edunsaajahenkilöiden olisi lisäksi voitava hankkia tai saada saatavilleen tällaisia kappaleita missä tahansa jäsenvaltiossa sijaitsevalta hyväksytyltä yksiköltä.

Tarkistus     11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Kun otetaan huomioon poikkeuksen erityisluonne, sen kohdennettu ala ja sen edunsaajien oikeusvarmuuden tarve, jäsenvaltioiden ei pitäisi voida asettaa lisävaatimuksia poikkeuksen soveltamiselle, kuten korvausjärjestelyjä tai esteettömässä muodossa olevien kappaleiden kaupallisen saatavuuden ennakkotarkastusta.

(11)  Kun otetaan huomioon poikkeuksen erityisluonne, sen kohdennettu ala ja sen edunsaajien oikeusvarmuuden tarve, jäsenvaltiot eivät voi asettaa lisävaatimuksia poikkeuksen soveltamiselle, kuten korvausjärjestelyjä tai esteettömässä muodossa olevien kappaleiden kaupallisen saatavuuden ennakkotarkastusta.

Tarkistus     12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Yksiköiden hyväksymismenettelyssä jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon tällaisten yksiköiden asiantuntemus voittoa tavoittelemattomien, laadukkaiden ja tosiasiallisten esteettömien muotojen tarjoamisessa teoksista ja muusta aineistosta sekä hyväksyttyjä välittäjiä koskevat periaatteet, jotka on vahvistettu dysleksiaa sairastavien tai heikkonäköisten lukijoiden mahdollisuuksista käyttää teoksia tehdyssä yhteisymmärryspöytäkirjassa, jota komissio edistää ja jonka oikeudenhaltijoiden ja lukemisesteisten henkilöiden edustajat allekirjoittivat vuonna 2010.

Perustelu

Tarkoituksena on, että ehdotuksessa hyödynnetään unionin viime vuosikymmenen politiikkaa, joka perustuu edunsaajahenkilöitä palvelevien erikoistuneiden organisaatioiden arvokkaan tietämyksen ja kokemuksen tunnustamiseen sekä alan sidosryhmien välisen yhteistyön edistämiseen.

Tarkistus     13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta.

(14)  EU:n perusoikeuskirjan 26 artiklassa ”unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta”.

Tarkistus     14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Komissio seuraa tämän direktiivin vaikutusta. Osana tätä komissio aikoo myös arvioida tämän direktiivin piirin kuulumattomien teosten ja muun aineiston saatavuutta esteettömissä muodoissa sekä muille vammaisille ihmisille esteettömässä muodossa olevien teosten ja muun aineiston saatavuutta. Komissio seuraa tilannetta tiiviisti. Tarvittaessa voidaan harkita muutoksia tämän direktiivin soveltamisalaan.

(16)  Komissio seuraa tämän direktiivin vaikutusta. Osana tätä komissio aikoo myös arvioida tämän direktiivin piirin kuulumattomien teosten ja muun aineiston saatavuutta esteettömissä muodoissa sekä toimintarajoitteisille ihmisille esteettömässä muodossa olevien teosten ja muun aineiston saatavuutta. Komissio seuraa tilannetta tiiviisti. Tarvittaessa voidaan harkita muutoksia tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus     15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan näin ollen perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tätä direktiiviä olisi tulkittava ja sovellettava kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(18)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan näin ollen perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tätä direktiiviä on tulkittava ja sovellettava kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus     16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Marrakeshin sopimuksella määrätään tiettyjä velvoitteita, jotka koskevat esteettömässä muodossa olevien kappaleiden vaihtoa unionin ja sopimuksen osapuolina olevien kolmansien maiden välillä. Toimenpiteet, jotka unioni on toteuttanut näiden velvoitteiden noudattamiseksi, sisältyvät asetukseen […], jota olisi luettava yhdessä tämän direktiivin kanssa.

(19)  Marrakeshin sopimuksella määrätään tiettyjä velvoitteita, jotka koskevat esteettömässä muodossa olevien kappaleiden vaihtoa unionin ja sopimuksen osapuolina olevien kolmansien maiden välillä. Toimenpiteet, jotka unioni on toteuttanut näiden velvoitteiden noudattamiseksi, sisältyvät asetukseen […], jota on luettava yhdessä tämän direktiivin kanssa.

Tarkistus     17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Jäsenvaltioiden olisi saatettava tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä kuuden kuukauden kuluessa, jotta voidaan nopeasti panna täytäntöön Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja vammaisyleissopimuksessa tunnustetut vammaisten henkilöiden oikeudet.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon Marrakeshin sopimuksen 4 artiklan 3 kohta ja 10 artikla, jotka koskevat itse sopimuksen täytäntöönpanoa.

Tarkistus     18

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’teoksilla ja muulla aineistolla’ teosta kirjan, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien sekä muiden kirjoitusten muodossa, nuottilehdet mukaan luettuina, ja siihen liittyvää kuvitusta, missä tahansa esitysmuodossa, myös äänimuodossa, kuten äänikirjat, joka on suojattu tekijänoikeudella tai lähioikeuksilla ja joka on julkaistu tai muutoin laillisesti saatettu yleisön saataviin;

1)  ’teoksella ja muulla aineistolla’ tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattuja ja julkaistuja tai muutoin laillisesti yleisön saataville saatettuja kirjallisia, akateemisia tai taiteellisia teoksia tekstien, merkkijärjestelmienja/tai niihin liittyvien kuvitusten, myös nuottilehtien, muodossa kirjoissa, sähköisissä kirjoissa, aikakausjulkaisuissa, sanomalehdissä, aikakauslehdissä tai muissa kirjoituksissa tai missä tahansa muussa esitysmuodossa, myös äänimuodossa, kuten äänikirjoina tai yleisradiolähetyksinä;

Perustelu

’Teoksen ja muun aineiston’ määritelmää kehitetään täsmällisemmäksi ja yksityiskohtaisemmaksi.

Tarkistus     19

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’edunsaajahenkilöllä’

2)  ’edunsaajahenkilöllä’ muista vammaisuuden muodoista huolimatta mitä tahansa seuraavista

Perustelu

Tämä lisäys on Marrakeshin sopimuksen edunsaajahenkilöä koskevan määritelmän mukainen. Sen olisi viitattava 2 artiklan 2 kohdan kaikkiin a, b, c ja d alakohtiin ja siksi se olisi sijoitettava d alakohdan jälkeen.

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  henkilöä, joka on havaitsemis- tai lukemisesteinen, dysleksia mukaan luettuna, ja joka tämän seurauksena ei voi lukea painettuja teoksia samassa määrin kuin henkilö, jolla ei ole estettä tai vammaa; tai

c)  henkilöä, joka on havaitsemis- tai lukemisrajoitteinen, dysleksia mukaan luettuna, ja joka tämän seurauksena ei voi lukea painettuja teoksia samassa määrin kuin henkilö, joka ei ole sokea, heikkonäköinen tai muulla tavalla lukemisesteinen; tai

Perustelu

Tässä kohdassa tehdään ero ”vamman” (disability) ja ”rajoitteen” (impairment) välillä. YK:n vammaisyleissopimuksen johdanto-osan e kohdan mukaan vammaisuus on seurausta sellaisesta vuorovaikutuksesta vammaisten henkilöiden ja asenteista ja ympäristöstä johtuvien esteiden välillä, joka estää näiden henkilöiden täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Toisin sanoen juuri nämä esteet estävät ihmisiä toimimasta, eivät heidän rajoitteensa tai erilaiset toiminnalliset kyvyt. Näin ollen ”rajoite” sopii tähän paremmin.

Tarkistus     21

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  henkilöä, joka ei fyysisen vamman vuoksi muutoin kykene pitämään tai käsittelemään kirjaa taikka kohdistamaan tai liikuttamaan silmiään siinä määrin kuin lukeminen tavanomaisesti edellyttää;

d)  henkilöä, joka ei fyysisen rajoitteen vuoksi muutoin kykene pitämään tai käsittelemään kirjaa taikka kohdistamaan tai liikuttamaan silmiään siinä määrin kuin lukeminen tavanomaisesti edellyttää;

Tarkistus     22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’esteettömässä muodossa olevalla kappaleella’ teoksen tai muun aineiston muulla tavalla tai muussa muodossa tehtyä kappaletta, joka on edunsaajan saatavilla jollakin muulla tavalla ja jossakin muussa muodossa siten, että edunsaajahenkilö voi käyttää teosta yhtä helposti ja vaivattomasti kuin henkilö, joka ei ole heikkonäköinen tai millään muulla 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla vammainen;

3)  ’esteettömässä muodossa olevalla kappaleella’ teoksen tai muun aineiston voittoa tavoittelemattomaa ja muulla tavalla tai muussa muodossa tehtyä kappaletta, joka on edunsaajahenkilön saatavilla siten, että hän voi käyttää teosta yhtä helposti ja vaivattomasti kuin henkilö, joka ei ole heikkonäköinen tai millään muulla 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla vammainen;

Perustelu

On tärkeää korostaa kappaleiden epäkaupallista luonnetta, mikä entisestään selkeyttää hyväksyttyjen yksiköiden määritelmää ja niiden voittoa tavoittelematonta toimintaa.

Tarkistus     23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’hyväksytyllä yksiköllä’ organisaatiota, joka tarjoaa edunsaajahenkilöille palveluja koulutuksen, opettajakoulutuksen, yksilöllisesti mukautetun lukemisen tai tiedonsaannin alalla päätoimintanaan tai yhtenä päätoiminnoistaan tai yleishyödyllisistä tehtävistään voittoa tavoittelemattomalta pohjalta.

4)  ’hyväksytyllä yksiköllä’ yksikköä, jonka sijoittautumisjäsenvaltio on hyväksynyt tai tunnustanut yksiköksi, joka tarjoaa edunsaajahenkilöille palveluja koulutuksen, opettajakoulutuksen, yksilöllisesti mukautetun lukemisen tai tiedonsaannin alalla voittoa tavoittelematta. Se voi olla myös valtion laitos tai voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tuottaa samat palvelut edunsaajahenkilöille yhtenä päätoiminnoistaan tai hallinnollisista velvoitteistaan.

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään komission ehdottamaa ’hyväksytyn yksikön’ määritelmää siten, että siinä otetaan huomioon Marrakeshin sopimuksen määritelmä, jossa täsmennetään, kenen lupa tai hyväksyntä kyseisillä yksiköillä on.

Tarkistus     24

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että esteettömässä muodossa olevissa kappaleissa kunnioitetaan teoksen tai muun aineiston integriteettiä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon muutokset, joita edellytetään, kun teos tarjotaan esteettömänä muussa esitysmuodossa.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että esteettömässä muodossa olevissa kappaleissa kunnioitetaan teoksen tai muun aineiston integriteettiä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon muutokset, joita edellytetään, kun teos tarjotaan esteettömänä muussa esitysmuodossa edunsaajahenkilöiden erilaisiin tarpeisiin vastaamiseksi.

Tarkistus     25

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toteuttaa aikaisintaan [viiden vuoden kuluttua päivästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] tämän direktiivin arvioinnin ja esittelee Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle keskeiset havaintonsa sekä tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi.

Komissio toteuttaa [viiden vuoden kuluttua päivästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] kuluessa tämän direktiivin arvioinnin ja esittelee Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle keskeiset havaintonsa sekä tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi.

Perustelu

Koska komissio ei ole suorittanut vaikutustenarviointia tämän asetuksen mahdollisista sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista, valmistelija ehdottaa, että arviointi olisi toteutettava viiden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta

Viiteasiakirjat

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

6.10.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

6.10.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Helga Trüpel

6.12.2016

Hyväksytty (pvä)

28.2.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Clare Moody

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

 

-

 

 

 

1

0

PPE

Stefano Maullu

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.1.2017)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Valmistelija: Rosa Estaràs Ferragut

LYHYET PERUSTELUT

Marrakeshin sopimuksessa edellytetään, että osapuolet tarjoavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien poikkeuksia tai rajoituksia sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi, ja siinä on määräyksiä kirjojen, myös äänikirjojen, ja muun painetun aineiston erityismuodossa olevien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta sopimuksen osapuolina olevien maiden kesken.

Vetoomusvaliokunta suhtautuu myönteisesti tarkasteltavana olevaan direktiiviehdotukseen. Vetoomusvaliokunta on vuodesta 2011 alkaen toiminut aktiivisesti asioissa, jotka koskevat sokeiden ja heikkonäköisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä julkaistuja teoksia, sillä valiokunta sai tuolloin kaksi vetoomusta[1], joissa kehotettiin tekemään asiasta sitova sopimus. Vetoomusvaliokunta pani tyytyväisenä merkille Marrakeshin sopimuksen hyväksymisen vuonna 2013 ja sen voimaantulon syyskuussa 2016. Tarvitaan kuitenkin lisätoimia sen varmistamiseksi, että unioni täyttää Marrakeshin sopimukseen ja vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen perustuvat kansainväliset velvoitteensa.

Kuten käy ilmi vetoomusvaliokunnan politiikkayksikkö C:ltä tilaamasta Marrakeshin sopimusta koskevasta tutkimuksesta[2], joka esiteltiin 9. marraskuuta 2016 vammaisuutta koskevassa vetoomusvaliokunnan seminaarissa, Marrakeshin sopimus on erittäin merkittävä vammaisuuden sosiaalisen mallin kannalta ja onnistunut kansainvälinen ratkaisu maailmanlaajuiseen kirjapulaan. Siksi on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet Marrakeshin sopimuksen nopean ja asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Vetoomusvaliokunta on lisäksi kehottanut[3] unionia ratifioimaan ripeästi Marrakeshin sopimuksen asettamatta EU:n lainsäädäntökehyksen tarkistamista ratifioinnin ehdoksi.

Lausuntoluonnoksessa pyritään yhdenmukaistamaan direktiivissä käytettyä terminologiaa, jotta se vastaisi täysin Marrakeshin sopimusta ja YK:n vammaisyleissopimusta. Siinä jätetään avoimeksi mahdollisuus laajentaa edunsaajien luetteloa ja päivitetään direktiiviehdotusta kattavan EU:n tason tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lausuntoluonnoksessa ehdotetaan ennen kaikkea, että jäsenvaltioiden olisi perustettava valitus- tai oikaisumekanismi sellaisia tapauksia varten, joissa edunsaajia estetään hyödyntämästä sallittuja poikkeuksia.

TARKISTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Sokeat, heikkonäköiset tai muuten lukemisesteiset kohtaavat lukuisia kirjojen ja muun tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojatun aineiston saatavuuden esteitä. On toteutettava toimenpiteitä, jolla lisätään tällaisten teosten saatavuutta esteettömissä muodoissa ja parannetaan niiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

(3)  Sokeat, heikkonäköiset tai muuten lukemisesteiset kohtaavat lukuisia kirjojen ja muun tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojatun aineiston saatavuuden esteitä. On toteutettava viipymättä toimenpiteitä, jolla lisätään huomattavasti tällaisten teosten saatavuutta esteettömissä muodoissa ja parannetaan merkittävästi niiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

Tarkistus     2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Marrakeshin sopimus23 julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muiden lukemisesteisten hyväksi, jäljempänä ’Marrakeshin sopimus’, allekirjoitettiin unionin puolesta 30. huhtikuuta 2014. Sen tavoitteena on parantaa esteettömässä muodossa olevien teosten ja muun suojatun aineiston saatavuutta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi. Marrakeshin sopimuksessa edellytetään, että sopimuspuolet hyväksyvät teollis- ja tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien haltijoiden yksinoikeuksiin poikkeuksia tai rajoituksia, jotka koskevat tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömässä muodossa olevien kappaleiden tekemistä ja levittämistä sekä tällaisten esteettömässä muodossa olevien teosten rajatylittävää vaihtoa. Jotta unioni voi tehdä Marrakeshin sopimuksen, unionin lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa vahvistamalla pakollinen poikkeus sopimuksen piiriin kuuluvien käyttötarkoitusten, teosten ja edunsaajahenkilöiden osalta. Tällä direktiivillä pannaan yhdenmukaisella tavalla täytäntöön velvoitteet, jotka unionin on Marrakeshin sopimuksen nojalla täytettävä, jotta voidaan varmistaa tällaisten toimenpiteiden johdonmukainen soveltaminen kaikkialla sisämarkkinoilla.

(4)  Marrakeshin sopimus23 julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muiden lukemisesteisten hyväksi, jäljempänä ’Marrakeshin sopimus’, allekirjoitettiin unionin puolesta 30 päivänä huhtikuuta 2014 sen jälkeen, kun Maailman henkisen omaisuuden järjestö oli jo hyväksynyt sen vuonna 2013. Sen tavoitteena on parantaa esteettömässä muodossa olevien teosten ja muun suojatun aineiston saatavuutta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi. Marrakeshin sopimuksessa edellytetään, että sopimuspuolet hyväksyvät teollis- ja tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien haltijoiden yksinoikeuksiin poikkeuksia tai rajoituksia, jotka koskevat tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömässä muodossa olevien kappaleiden tekemistä ja levittämistä sekä tällaisten esteettömässä muodossa olevien teosten rajatylittävää vaihtoa. Jotta unioni voi tehdä Marrakeshin sopimuksen, unionin lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa vahvistamalla pakollinen poikkeus sopimuksen piiriin kuuluvien käyttötarkoitusten, teosten ja edunsaajahenkilöiden osalta. Tällä direktiivillä pannaan yhdenmukaisella tavalla täytäntöön velvoitteet, jotka unionin on Marrakeshin sopimuksen nojalla täytettävä, jotta voidaan varmistaa tällaisten toimenpiteiden johdonmukainen soveltaminen kaikkialla sisämarkkinoilla.

_________________

_________________

23 Neuvoston päätös 2014/221/EU, annettu 14. huhtikuuta 2014, julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 115, 17.4.2014, s. 1).

23 Neuvoston päätös 2014/221/EU, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 115, 17.4.2014, s. 1).

Tarkistus     3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tästä direktiivistä on tarkoitus olla hyötyä sokeille ja heikkonäköisille henkilölle, joiden näköä ei voida parantaa siten, että se olennaisilta osin vastaisi sellaisen henkilön näköä, joka ei ole tällä tavoin heikkonäköinen, tai havaitsemis- tai lukemisesteisille henkilöille, dysleksia mukaan luettuna, joiden vamma estää heitä lukemasta painettuja teoksia olennaisilta osin samassa määrin kuin henkilöt, joilla ei ole vammaa, tai henkilöille, jotka fyysisen vamman vuoksi eivät kykene pitämään tai käsittelemään kirjaa taikka kohdistamaan tai siirtämään silmiään tavanomaisen lukemisen edellyttämällä tavalla. Tällä direktiivillä käyttöön otettavien toimenpiteiden tavoitteena on lisätä kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien sekä muiden kirjoitusten, nuottilehtien ja muun painetun aineiston tarjontaa, myös äänimuotoisena, sellaisissa muodoissa, joissa tällaiset teokset ja muu aineisto ovat kyseisten henkilöiden saatavilla samassa määrin kuin niiden, joilla ei ole tällaista vammaa tai estettä. Esteettömiin muotoihin kuuluvat pistekirjoitus, suurikokoinen teksti, sopeutetut sähköiset kirjat, äänikirjat ja radiolähetykset.

(5)  Tästä direktiivistä on tarkoitus olla hyötyä sokeille ja heikkonäköisille henkilölle, joiden näköä ei voida parantaa siten, että se olennaisilta osin vastaisi sellaisen henkilön näköä, joka ei ole tällä tavoin heikkonäköinen, tai havaitsemis- tai lukemisesteisille henkilöille, dysleksia mukaan luettuna, joiden vamma estää heitä lukemasta painettuja teoksia samassa määrin kuin henkilöt, joilla ei ole vammaa, tai henkilöille, jotka fyysisen vamman vuoksi eivät kykene pitämään tai käsittelemään kirjaa taikka kohdistamaan tai siirtämään silmiään tavanomaisen lukemisen edellyttämällä tavalla. Tällä direktiivillä käyttöön otettavien toimenpiteiden tavoitteena on siksi lisätä kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien sekä muiden kirjoitusten, nuottilehtien ja muun painetun aineiston tarjontaa, myös äänimuotoisena, sellaisissa muodoissa, joissa tällaiset teokset ja muu aineisto ovat kyseisten henkilöiden saatavilla samassa määrin kuin niiden, joilla ei ole tällaista vammaa tai estettä. Esteettömiin muotoihin kuuluvat myös pistekirjoitus, suurikokoinen teksti, sopeutetut sähköiset kirjat, äänikirjat ja radiolähetykset.

Tarkistus     4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tällä direktiivillä olisikin säädettävä pakollisista poikkeuksista oikeuksiin, jotka on yhdenmukaistettu unionin lainsäädännöllä ja jotka ovat merkityksellisiä Marrakeshin sopimuksen piiriin kuuluville teoksille ja käytöille. Näihin oikeuksiin kuuluvat erityisesti oikeudet kappaleen valmistamiseen, yleisölle välittämiseen ja yleisön saataviin saattamiseen, jakeluun ja lainaamiseen, joista on säädetty direktiiveissä 2001/29/EY, 2006/115/EY ja 2009/24/EY, sekä direktiivin 96/9/EY vastaavat oikeudet. Koska Marrakeshin sopimuksessa edellytettyjen poikkeusten alaan kuuluvat myös äänimuotoiset teokset, kuten äänikirjat, näitä poikkeuksia on tarpeen soveltaa myös lähioikeuksiin.

(6)  Tällä direktiivillä olisikin säädettävä pakollisista poikkeuksista oikeuksiin, jotka on yhdenmukaistettu unionin lainsäädännöllä ja jotka ovat merkityksellisiä Marrakeshin sopimuksen piiriin kuuluville teoksille ja käytöille. Näihin oikeuksiin kuuluvat erityisesti oikeudet kappaleen valmistamiseen, yleisölle välittämiseen ja yleisön saataviin saattamiseen, jakeluun ja lainaamiseen, joista on säädetty direktiiveissä 2001/29/EY, 2006/115/EY ja 2009/24/EY, sekä direktiivin 96/9/EY vastaavat oikeudet. Koska Marrakeshin sopimuksessa edellytettyjen poikkeusten alaan kuuluvat myös äänimuotoiset teokset, kuten äänikirjat, näitä poikkeuksia on tarpeen soveltaa myös lähioikeuksiin. Tällä direktiivillä säädettyjen poikkeusten käytöllä ei rajoiteta muita poikkeuksia, kuten yksityiseen käyttöön liittyviä poikkeuksia, joista jäsenvaltiot ovat säätäneet vammaisten henkilöiden hyväksi.

Tarkistus     5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tässä direktiivissä vahvistettuihin käyttötarkoituksiin sisältyy joko edunsaajahenkilöiden tai heidän tarpeitaan palvelevien hyväksyttyjen yksiköiden toteuttama esteettömässä muodossa olevien kappaleiden tekeminen, riippumatta siitä ovatko tällaiset yksiköt julkisia vai yksityisiä organisaatioita, erityisesti kirjastoja, koulutuslaitoksia ja muita voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka palvelevat lukemisesteisiä joko päätehtävänään tai yhtenä päätehtävistään tai yleishyödyllisistä tehtävistään. Tällaisiin käyttötarkoituksiin pitäisi myös sisältyä luonnollisen henkilön, joka toimii edunsaajahenkilön puolesta tai joka avustaa näin toimiessaan edunsaajahenkilöä, toteuttama esteettömässä muodossa olevien kappaleiden tekeminen edunsaajahenkilöiden yksinomaiseen käyttöön.

(7)  Tässä direktiivissä vahvistettuihin käyttötarkoituksiin sisältyy myös joko edunsaajahenkilöiden tai heidän tarpeitaan palvelevien hyväksyttyjen yksiköiden toteuttama esteettömässä muodossa olevien kappaleiden tekeminen, riippumatta siitä ovatko tällaiset yksiköt julkisia vai yksityisiä organisaatioita, erityisesti kirjastoja, koulutuslaitoksia ja muita voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka palvelevat lukemisesteisiä joko päätehtävänään tai yhtenä päätehtävistään tai yleishyödyllisistä tehtävistään. Tällaisiin käyttötarkoituksiin pitäisi myös sisältyä luonnollisen henkilön, joka toimii edunsaajahenkilön puolesta tai joka avustaa näin toimiessaan edunsaajahenkilöä, toteuttama esteettömässä muodossa olevien kappaleiden tekeminen edunsaajahenkilöiden yksinomaiseen käyttöön.

Tarkistus     6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Pakollisella poikkeuksella olisi myös rajattava kappaleen valmistamisoikeutta siten, että sallitaan kaikki toimet, jotka ovat tarpeen teoksen tai muun aineiston muuttamiseksi, muuntamiseksi tai mukauttamiseksi siten, että esteettömässä muodossa oleva kappale voidaan tehdä. Tähän sisältyy niiden välineiden tarjoaminen, joita tarvitaan esteettömässä muodossa olevaan kappaleeseen sisältyvässä tiedossa navigointiin.

(8)  Pakollisella poikkeuksella olisi myös rajattava kappaleen valmistamisoikeutta siten, että sallitaan kaikki toimet, jotka ovat tarpeen teoksen tai muun aineiston muuttamiseksi, muuntamiseksi tai mukauttamiseksi siten, että esteettömässä muodossa oleva kappale voidaan tehdä. Tähän sisältyy myös niiden välineiden tarjoaminen, joita tarvitaan esteettömässä muodossa olevaan kappaleeseen sisältyvässä tiedossa navigointiin.

Tarkistus     7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Poikkeuksella olisi sallittava se, että hyväksytyt yksiköt tekevät ja levittävät verkossa ja sen ulkopuolella unionissa esteettömässä muodossa olevia kappaleita tämän direktiivin piiriin kuuluvista teoksista ja muusta aineistosta.

(9)  Poikkeuksella olisi sallittava myös se, että hyväksytyt yksiköt tekevät ja levittävät verkossa ja sen ulkopuolella unionissa esteettömässä muodossa olevia kappaleita tämän direktiivin piiriin kuuluvista teoksista ja muusta aineistosta.

Tarkistus     8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Kun otetaan huomioon poikkeuksen erityisluonne, sen kohdennettu ala ja sen edunsaajien oikeusvarmuuden tarve, jäsenvaltioiden ei pitäisi voida asettaa lisävaatimuksia poikkeuksen soveltamiselle, kuten korvausjärjestelyjä tai esteettömässä muodossa olevien kappaleiden kaupallisen saatavuuden ennakkotarkastusta.

(11)  Kun otetaan huomioon poikkeuksen erityisluonne, sen kohdennettu ala ja sen edunsaajien oikeusvarmuuden tarve, jäsenvaltioiden ei pitäisi voida asettaa lisävaatimuksia poikkeuksen soveltamiselle, kuten korvausjärjestelyjä tai esteettömässä muodossa olevien kappaleiden kaupallisen saatavuuden ennakkotarkastusta. Tällaiset lisävaatimukset saattaisivat olla vastoin tässä direktiivissä säädettyjen poikkeusten tarkoitusta ja vastoin erityismuodoissa olevien kappaleiden rajatylittävän vaihdon edistämistä sisämarkkinoilla.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Kaikessa tämän direktiivin nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta henkilötietojen suojaan, ja sen on tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisesti, jolla säännellään sellaista henkilötietojen käsittelyä, jota hyväksytyt yksiköt voivat toteuttaa tämän direktiivin puitteissa ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, erityisesti jäsenvaltioiden nimeämien riippumattomien viranomaisten, valvonnassa.

(12)  Kaikessa tämän direktiivin nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta henkilötietojen suojaan, ja sen on tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 a mukaisesti, joilla säännellään sellaista henkilötietojen käsittelyä, jota hyväksytyt yksiköt voivat toteuttaa tämän direktiivin puitteissa ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, erityisesti jäsenvaltioiden nimeämien riippumattomien viranomaisten, valvonnassa.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus     10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa, jäljempänä ’vammaisyleissopimus’ taataan vammaisille oikeus tiedon saantiin ja osallistumiseen kulttuuri-, talous- ja sosiaaliseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisyleissopimuksen 30 artiklassa edellytetään, että sopimuksen osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet kansainvälisen oikeuden mukaisesti, jotta varmistetaan, että teollis- ja tekijänoikeuksia suojaavalla lainsäädännöllä ei muodosteta kohtuutonta tai syrjivää estettä vammaisten ihmisten kulttuuriaineiston saannille.

(13)  Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa, jäljempänä ’vammaisyleissopimus’, jonka sopimuspuoli EU on ja joka sitoo unionin jäsenvaltioita, taataan vammaisille oikeus tiedon saantiin ja osallistumiseen kulttuuri-, talous- ja sosiaaliseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisyleissopimuksen 30 artiklassa edellytetään, että sopimuksen osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet kansainvälisen oikeuden mukaisesti, jotta varmistetaan, että teollis- ja tekijänoikeuksia suojaavalla lainsäädännöllä ei muodosteta kohtuutonta tai syrjivää estettä vammaisten ihmisten kulttuuriaineiston saannille.

Tarkistus     11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta.

(14)  Euroopan unionin perusoikeuskirjassa kielletään kaikenlainen syrjintä, myös vammaisuuden perusteella, ja todetaan, että unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta.

Tarkistus     12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Direktiivin 2001/29/EY mukaisesti jäsenvaltiot voivat edelleenkin säätää poikkeuksesta tai rajoituksesta vammaisten hyväksi tapauksissa, jotka eivät kuulu tämän direktiivin piiriin.

(17)  Jäsenvaltioiden on joka tapauksessa toteutettava toimia poikkeuksia tai rajoituksia varten vammaisten hyväksi myös tapauksissa, jotka eivät kuulu tämän direktiivin piiriin.

Tarkistus     13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan näin ollen perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tätä direktiiviä olisi tulkittava ja sovellettava kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(18)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan näin ollen perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja vammaisyleissopimuksessa tunnustetut periaatteet. Tätä direktiiviä olisi tulkittava ja sovellettava kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  muista vammoista huolimatta;

Perustelu

Marrakeshin sopimuksessa jätetään avoimeksi mahdollisuus lisätä muunlaisia vammoja. Direktiiviehdotuksen johdanto-osan 16 kappaleessa ja 7 artiklassa mainitaan mahdollisuus lisätä muunlaisia vammoja myöhemmässä vaiheessa.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’esteettömässä muodossa olevalla kappaleella’ teoksen tai muun aineiston muulla tavalla tai muussa muodossa tehtyä kappaletta, joka on edunsaajan saatavilla jollakin muulla tavalla ja jossakin muussa muodossa siten, että edunsaajahenkilö voi käyttää teosta yhtä helposti ja vaivattomasti kuin henkilö, joka ei ole heikkonäköinen tai millään muulla 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla vammainen;

3)  ’esteettömässä muodossa olevalla kappaleella’ teoksen tai muun aineiston muulla tavalla tai muussa muodossa tehtyä kappaletta, joka on edunsaajan saatavilla jollakin muulla tavalla ja jossakin muussa muodossa siten, että edunsaajahenkilö voi käyttää teosta yhtä helposti ja vaivattomasti kuin henkilö, joka ei ole millään muulla 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla esteinen tai vammainen;

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’hyväksytyllä yksiköllä’ organisaatiota, joka tarjoaa edunsaajahenkilöille palveluja koulutuksen, opettajakoulutuksen, yksilöllisesti mukautetun lukemisen tai tiedonsaannin alalla päätoimintanaan tai yhtenä päätoiminnoistaan tai yleishyödyllisistä tehtävistään voittoa tavoittelemattomalta pohjalta.

4)  ’hyväksytyllä yksiköllä’ organisaatiota, joka tarjoaa edunsaajahenkilöille palveluja koulutuksen, opettajakoulutuksen, yksilöllisesti mukautetun lukemisen tai tiedonsaannin alalla päätoimintanaan tai yhtenä päätoiminnoistaan tai yleishyödyllisistä tehtävistään voittoa tavoittelemattomalta pohjalta riippumatta siitä, onko se valtion valvonnassa.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisiä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien poikkeuksia ei voida kumota teknisellä toimenpiteellä tai sopimuksella.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valitus- ja oikaisumekanismit otetaan käyttöön ja ne ovat käyttäjien saatavilla tässä artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista koskevissa riitatapauksissa.

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa ei mainita valitus- tai oikaisumekanismeja, jotka jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön sellaisia tapauksia varten, joissa edunsaajilta evätään sallittu käyttö. Tällaiset mekanismit sisältyvät ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM(2016)0593) 13 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän direktiivin puitteissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava direktiivin 95/46/EY mukaisesti.

Tämän direktiivin puitteissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 a mukaisesti.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

[Kahden vuoden kuluessa päivästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen muiden kuin 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen teosten ja muun aineiston saatavuudesta edunsaajahenkilöille esteettömissä muodoissa sekä teosten ja muun aineiston saatavuudesta muille kuin 2 artiklan 2 kohdassa määritellyille vammaisille henkilöille sisämarkkinoilla. Kertomukseen on sisällytettävä arviointi siitä, olisiko tämän direktiivin soveltamisalan muuttamista harkittava.

[Kahden vuoden kuluessa päivästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen muiden kuin 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen teosten ja muun aineiston saatavuudesta edunsaajahenkilöille esteettömissä muodoissa sekä teosten ja muun aineiston saatavuudesta muille kuin 2 artiklan 2 kohdassa määritellyille vammaisille henkilöille sisämarkkinoilla. Kertomukseen on sisällytettävä arviointi siitä, olisiko tämän direktiivin soveltamisalan laajentamista harkittava, jotta tässä direktiivissä säädetystä poikkeuksesta ja siihen liittyvästä esteettömässä muodossa olevien kappaleiden tekemisestä olisi hyötyä muille vammaisille henkilöille.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toteuttaa aikaisintaan [viiden vuoden kuluttua päivästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] tämän direktiivin arvioinnin ja esittelee Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle keskeiset havaintonsa sekä tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi.

Komissio toteuttaa viimeistään [viiden vuoden kuluttua päivästä, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] tämän direktiivin arvioinnin ja esittelee Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle keskeiset havaintonsa sekä tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston sallittu käyttö sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ja tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

6.10.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PETI

6.10.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Rosa Estaràs Ferragut

27.10.2016

Hyväksytty (pvä)

24.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Edouard Martin

  • [1]  Vetoomus 924/2011, esittäjä Dan Pescod (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Euroopan sokeain unionin (EBU) / Royal National Institute of Blind Peoplen (RNIB) puolesta, sokeiden mahdollisuuksista saada käyttöönsä kirjoja ja muita painotuotteita sekä
    vetoomus 964/2011, esittäjä Michael Kalmar (Itävallan kansalainen), European Dyslexia Associationin puolesta, sokeiden ja dysleksiasta tai muusta vammasta kärsivien mahdollisuudesta saada käyttöönsä kirjoja.
  • [2]  PE 571.387.
  • [3]  Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 Marrakeshin sopimuksen ratifioinnista vastaanotettujen vetoomusten ja erityisesti vetoomuksen 924/2011 perusteella (2016/2542(RSP)).

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston sallitut käytöt sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ja tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

14.9.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

6.10.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

12.10.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

7.11.2016

28.11.2016

31.1.2017

 

Hyväksytty (pvä)

23.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eugen Freund, Maria Noichl

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.3.2017

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

22

+

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää