Pranešimas - A8-0097/2017Pranešimas
A8-0097/2017

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo

28.3.2017 - (COM(2016) 0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Max Andersson


Procedūra : 2016/0278(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0097/2017
Pateikti tekstai :
A8-0097/2017
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0596),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0381/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bei Peticijų komiteto nuomones (A8-0097/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeis kitu tekstu, jį pakeis iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 b nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  atsižvelgdami į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnį ir į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (toliau – JTNTK),

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtinta teisė į informaciją (11 straipsnis) ir teisė į mokslą (14 straipsnis).

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims tebekyla daug kliūčių susipažinti su autorių teisių ir gretutinių teisių saugomomis knygomis ir kitais spaudiniais. Reikia imtis priemonių, kad tokie prieinamų formų kūriniai taptų labiau pasiekiami ir pagerėtų jų apyvarta vidaus rinkoje;

(3)  akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims tebekyla daug kliūčių susipažinti su autorių teisių ir gretutinių teisių saugomomis knygomis ir kitais spaudiniais. Atsižvelgiant į teisės susipažinti su informacija ir teisės vienodomis sąlygomis su kitais dalyvauti kultūriniame, ekonominiame ir socialiniame gyvenime suteikimo šiems asmenims socialinius interesus, laikantis šioje direktyvoje nustatytų sąlygų, siekiant užtikrinti prieigą prie žinių ir informacijos, reikia imtis priemonių, kad tokie prieinamų formų kūriniai taptų labiau pasiekiami ir pagerėtų jų apyvarta vidaus rinkoje;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2014 m. balandžio 30 d. Sąjungos vardu pasirašyta Marakešo sutartis dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims23 (toliau – Marakešo sutartis). Jos tikslas – pagerinti prieinamų formų kūrinių ir kitų saugomų objektų pasiekiamumą akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims. Marakešo sutartyje reikalaujama, kad susitariančiosios šalys nustatytų autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų išimtis ar apribojimus tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamų formų kopijų gamybai, sklaidai ir tarpvalstybiniam keitimuisi tomis kopijomis. Sąjungai sudarius Marakešo sutartį, reikia pritaikyti Sąjungos teisę – nustatyti privalomą išimtį, galiojančią naudojimo būdams, kūriniams ir naudos gavėjams, kuriems taikoma sutartis. Direktyva darniai įgyvendinami įsipareigojimai, kurių Sąjunga turi laikytis pagal Marakešo sutartį, siekiant užtikrinti, kad šios priemonės vidaus rinkoje būtų taikomos suderintai;

(4)  2014 m. balandžio 30 d. Sąjungos vardu pasirašyta Marakešo sutartis dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims23 (toliau – Marakešo sutartis), kurią Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija priėmė dar 2013 m. Jos tikslas – pagerinti prieinamų formų kūrinių ir kitų saugomų objektų pasiekiamumą akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims ir tarpvalstybinius jų mainus. Marakešo sutartyje reikalaujama, kad susitariančiosios šalys nustatytų autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų išimtis ar apribojimus tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamų formų kopijų gamybai, sklaidai ir tarpvalstybiniam keitimuisi tomis kopijomis. Sąjungai sudarius Marakešo sutartį, reikia pritaikyti Sąjungos teisę – nustatyti privalomą ir suderintą išimtį, galiojančią naudojimo būdams, kūriniams ir naudos gavėjams, kuriems taikoma sutartis. Direktyva darniai įgyvendinami įsipareigojimai, kurių Sąjunga turi laikytis pagal Marakešo sutartį, siekiant užtikrinti, kad šios priemonės vidaus rinkoje būtų taikomos suderintai;

_________________

_________________

23 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas 2014/221/ES dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims pasirašymo Europos Sąjungos vardu, OL L 115, 2014 4 17, p. 1.

23 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas 2014/221/ES dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims pasirašymo Europos Sąjungos vardu, OL L 115, 2014 4 17, p. 1.

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  ši direktyva parengta aklų, turinčių regos sutrikimą, kurio neįmanoma sumažinti taip, kad tų asmenų rega iš esmės nesiskirtų nuo regos asmens, neturinčio tokio sutrikimo, arba suvokimo ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, turinčių asmenų ir todėl negalinčių skaityti spausdintų kūrinių iš esmės tokiu pat laipsniu, kaip ir tokios negalios neturintys asmenys, arba dėl fizinės negalios nepajėgių laikyti ar vartyti knygos arba sutelkti žvilgsnio ar judinti akių taip, kaip to reikia norint skaityti, labui. Šia direktyva nustatytų priemonių tikslas yra padidinti knygų, žurnalų, laikraščių, periodinių leidinių ir kitų tekstų, natų ir kitų spaudinių, įskaitant garso formatu, skaitmeninių ir analoginių, pasiekiamumą formomis, kuriomis tie kūriniai ir kiti objektai tampa tiems asmenims prieinami iš esmės taip pat, kaip sutrikimo ar negalios neturintiems asmenims. Prieinamos formos yra, be kitų, Brailio raštas, stambus šriftas, pritaikytos e. knygos, garso knygos ir radijo transliacijos;

(5)  ši direktyva parengta aklų, turinčių regos sutrikimą, kurio neįmanoma sumažinti taip, kad tų asmenų rega iš esmės nesiskirtų nuo regos asmens, neturinčio tokio sutrikimo, arba suvokimo ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, ar bet kokį kitą mokymosi sutrikimą turinčių ir todėl negalinčių skaityti spausdintų kūrinių tokiu pat laipsniu, kaip tokios negalios neturintys asmenys, arba dėl fizinės negalios nepajėgių laikyti ar vartyti knygos arba sutelkti žvilgsnio ar judinti akių taip, kaip to reikia norint skaityti, asmenų labui. Taigi šia direktyva nustatytų priemonių tikslas yra padidinti knygų, įskaitant e. knygas, žurnalų, laikraščių, periodinių leidinių ir kitų tekstų, natų ir kitų spaudinių, įskaitant garso formatu, skaitmeninių ir analoginių, internete ar tradicinėje aplinkoje, pasiekiamumą formomis, kuriomis tie kūriniai ir kiti objektai tampa tiems asmenims prieinami iš esmės taip pat, kaip sutrikimo ar negalios neturintiems asmenims. Prieinamos formos yra, be kitų, Brailio raštas, stambus šriftas, pritaikytos e. knygos, garso knygos ir radijo transliacijos;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  todėl šioje direktyvoje reikėtų numatyti privalomas Sąjungos teisės aktais suderintų teisių išimtis, kurios sietųsi su Marakešo sutartyje aptartais naudojimo būdais ir kūriniais. Tai visų pirma atgaminimo, viešo paskelbimo, padarymo prieinamu, platinimo ir skolinimo teisės, kaip numatyta direktyvose 2001/29/EB, 2006/115/EB ir 2009/24/EB, ir atitinkamos Direktyvoje 96/9/EB numatytos teisės. Kadangi Marakešo sutartyje reikalaujamų išimčių ir apribojimų taikymo sričiai priklauso ir garsiniai kūriniai, tokie kaip garso knygos, būtina, kad šios išimtys taip pat būtų taikomos gretutinėms teisėms;

(6)  todėl šioje direktyvoje reikėtų numatyti privalomas Sąjungos teisės aktais suderintų teisių išimtis, kurios sietųsi su Marakešo sutartyje aptartais naudojimo būdais ir kūriniais. Tai visų pirma atgaminimo, viešo paskelbimo, padarymo prieinamu, platinimo ir skolinimo teisės, kaip numatyta direktyvose 2001/29/EB, 2006/115/EB ir 2009/24/EB, ir atitinkamos Direktyvoje 96/9/EB numatytos teisės. Kadangi Marakešo sutartyje reikalaujamų išimčių ir apribojimų taikymo sričiai priklauso ir garsiniai kūriniai, tokie kaip garso knygos, būtina, kad šios išimtys taip pat būtų taikomos gretutinėms teisėms. Šioje direktyvoje numatytos išimtys neturėtų daryti poveikio kitoms valstybių narių neįgaliesiems nustatytoms išimtims;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  privaloma išimtis taip pat turėtų apriboti atgaminimo teisę, kad būtų galima atlikti bet kokį veiksmą, kurio reikia norint kūrinį ar kitą objektą pakeisti, konvertuoti ar pritaikyti taip, kad būtų pagaminta prieinamos formos kopija. Tai, be kita ko, reikštų suteikti reikiamas priemones, kuriomis galima susirasti informaciją prieinamos formos kopijoje;

(8)  būtina, kad privaloma išimtis taip pat apribotų atgaminimo teisę, kad būtų galima atlikti bet kokį veiksmą, kurio reikia norint kūrinį ar kitą objektą pakeisti, konvertuoti ar pritaikyti taip, kad būtų pagaminta prieinamos formos kopija. Tai, be kita ko, reikštų suteikti reikiamas priemones, kuriomis galima susirasti informaciją prieinamos formos kopijoje, ir taip pat galimybę imtis veiksmų, kurie būtini siekiant pritaikyti paskelbtus ir jau tam tikrų kategorijų naudos gavėjams prieinamus leidinius pagal kitų naudos gavėjų, kuriems tam, kad jie galėtų tinkamai pasinaudoti kūriniu, reikalingos alternatyvios formos, poreikius. Turėtų būti leidžiama paskolinti kūrinį naudos gavėjams;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti būtinų veiksmų, kurių galima imtis atsižvelgiant į 3 straipsnyje numatytą išimtį, sąvoką. Failo formatu gali pasinaudoti tam tikri neįgalūs asmenys (pvz., asmenys, turintys regos sutrikimą), o kiti – ne (pvz., disleksija sergantys asmenys). Šiuo atveju failą reikia pertvarkyti tam, kad kūrinys būtų prieinamas disleksija sergantiems asmenims, nors jo ir nereikia pertvarkyti naudos gavėjui, kuris yra aklas ar turi regos sutrikimą. Taip pat turėtų būti suteikta galimybė paskolinti kūrinį.

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  remiantis išimtimi reikėtų leisti įgaliotiesiems subjektams gaminti ir internetu ir fizinėmis priemonėmis platinti Sąjungoje kūrinių ar kitų objektų, kurioms taikoma ši direktyva, prieinamos formos kopijas;

(9)  remiantis išimtimi reikėtų leisti įgaliotiesiems subjektams gaminti ir internetu ir fizinėmis priemonėmis platinti Sąjungoje kūrinių ar kitų objektų, kurioms taikoma ši direktyva, prieinamos formos kopijas, laikantis atitinkamų galiojančių Sąjungos teisės aktų. Šia direktyva įgaliotieji subjektai nėra įpareigojami gaminti ir platinti kopijų;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  siekiant pagerinti galimybes pasinaudoti tekstiniais kūriniais, kai rinka negali suteikti prieigos galimybių, teisių turėtojų vaidmuo gerinant jų kūrinių prieinamumą regos sutrikimą ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims yra toks pat svarbus kaip ir šioje direktyvoje numatytų išimčių;

Pagrindimas

Naujoje konstatuojamojoje dalyje daroma nuoroda į Marakešo sutarties konstatuojamąją dalį. Joje primenama, kad, gerinant kūrinių prieinamumą regos sutrikimą turintiems asmenims ir taip siekiant patenkinti daugybės aklųjų ir silpnaregių skaitymo poreikį, vienodai svarbūs atitinkami apribojimai bei išimtys ir teisių turėtojų vaidmuo.

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  siekiant skatinti valstybių narių tarpvalstybinius mainus, reikėtų sukurti bendrą viešai prieinamą ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (angl. EUIPO) valdomą internetinę duomenų bazę, kurioje būtų pateikiama informacija apie įgaliotuosius subjektus ir bibliografiniai duomenys apie prieinamų kūrinių prieinamos formos kopijas, kurias gamina ir kuriomis suteikia galimybę naudotis įgaliotieji subjektai. Šioje duomenų bazėje taip pat turėtų būti pateikiama informacija apie sukurtus prieinamus leidinius, t. y. leidėjų prieinama forma pagamintus leidinius, ir turėtų būti užtikrinta šios bazės sąveika su Prieinamų knygų konsorciumo (angl. „Accessible Book Consortium“, ABC) duomenų baze TIGAR (angl. „Trusted Intermediary Global Accessible Resources“), kuriai prieglobą teikia Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (angl. PINO);

Pagrindimas

Naujoje konstatuojamojoje dalyje Europos Komisija raginama palengvinti keitimąsi informacija sukuriant bendrą prieinamos formos kopijų duomenų bazę, apimančią ir prieinamas tiesiogiai leidėjų prieinama forma pagamintas knygas. Vykdant šią naują iniciatyvą turėtų būti remiamasi esama Prieinamų knygų konsorciumo, kuriai prieglobą teikia Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija, sukurta pasauline duomenų baze ir užtikrinta sąveika su ja.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  išimtis yra ypatingo pobūdžio, jos taikymo sritis ribota, o jos naudos gavėjams reikia teisinio tikrumo, todėl valstybėms narėms neturėtų būti leista kelti papildomų išimties taikymo reikalavimų, tokių kaip kompensavimo sistemos arba išankstinė patikra, ar prieinamos formos kopijų galima gauti rinkoje;

(11)  išimtis yra ypatingo pobūdžio, jos taikymo sritis ribota, o jos naudos gavėjams reikia teisinio tikrumo, todėl valstybėms narėms neturėtų būti leista kelti papildomų išimties taikymo reikalavimų, tokių kaip kompensavimo sistemos arba išankstinė patikra, ar prieinamos formos kopijų galima gauti rinkoje. Esama pavojaus, kad tokie papildomi reikalavimai galėtų prieštarauti šioje direktyvoje numatytų išimčių tikslui ir tikslui sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam keitimuisi prieinamos formos kopijomis vidaus rinkoje;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  pagal šią direktyvą tvarkant asmens duomenis reikėtų laikytis pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, ir nepažeisti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB, kuria reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, kurį pagal šią direktyvą gali atlikti įgaliotieji subjektai, prižiūrint valstybių narių kompetentingoms institucijoms, visų pirma valstybių narių paskirtoms viešosioms nepriklausomoms institucijoms;

(12)  pagal šią direktyvą tvarkant asmens duomenis reikėtų laikytis pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, ir nepažeisti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 95/46/EB1a ir 2002/58/EB1b ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791c, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, kurį pagal šią direktyvą gali atlikti įgaliotieji subjektai, prižiūrint valstybių narių kompetentingoms institucijoms, visų pirma valstybių narių paskirtoms viešosioms nepriklausomoms institucijoms;

 

_________________

 

1a 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, (OL L 281, 1995 6 22, p.  31).

 

1b 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, OL L 201, 2002 6 22, p. 37).

 

1c 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88).

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje (JTNTK), prie kurios yra prisijungusi ES, neįgaliesiems užtikrinama teisė susipažinti su informacija ir dalyvauti kultūriniame, ekonominiame ir socialiniame gyvenime taip pat, kaip ir kitiems asmenims. JTNTK reikalaujama, kad prie konvencijos prisijungusios šalys, vadovaudamosi tarptautine teise, imtųsi reikiamų veiksmų, kad užtikrintų, kad intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymuose nebūtų nepagrįstų ar diskriminacinių kliūčių neįgaliesiems susipažinti su kultūrine medžiaga;

(13)  Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje (JTNTK), prie kurios yra prisijungusi Sąjunga ir kuri yra privaloma Sąjungos valstybėms narėms, neįgaliesiems užtikrinama teisė susipažinti su informacija ir vienodomis sąlygomis su kitais dalyvauti kultūriniame, ekonominiame ir socialiniame gyvenime. JTNTK reikalaujama, kad prie konvencijos prisijungusios šalys, vadovaudamosi tarptautine teise, imtųsi reikiamų veiksmų, kad užtikrintų, kad intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymuose nebūtų nepagrįstų ar diskriminacinių kliūčių neįgaliesiems susipažinti su kultūrine medžiaga;

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų asmenų teisę naudotis priemonėmis, užtikrinančiomisnepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime;

(14)  remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, draudžiama visų formų diskriminacija (taip pat ir dėl negalios), be to, joje pažymima, kad Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų teisę naudotis priemonėmis, skirtomisnepriklausomumui, socialinei ir profesinei integracijai bei dalyvavimui bendruomenės gyvenime užtikrinti;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  priimdama šią direktyvą Sąjunga siekia užtikrinti, kad naudos gavėjai galėtų susipažinti su prieinamų formų knygomis ir kitais spaudiniais. Todėl ši direktyva yra pirmas svarbus žingsnis gerinant neįgalių asmenų priėjimą prie kūrinių;

(15)  priimdama šią direktyvą Sąjunga siekia užtikrinti, kad naudos gavėjai galėtų susipažinti su prieinamų formų knygomis ir kitais spaudiniais visoje vidaus rinkoje. Todėl ši direktyva yra pirmas svarbus žingsnis gerinant neįgalių asmenų priėjimą prie kūrinių;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  Komisija stebės šios direktyvos poveikį. Be kita ko, ji įvertins padėtį, kiek tai susiję su prieinamų formų kūrinių ir kitų objektų, kuriems ši direktyva nėra taikoma, pasiekiamumu ir su prieinamų formų kūrinių ir kitų objektų pasiekiamumu kitokią negalią turintiems asmenims. Komisija atidžiai peržiūrės padėtį. Prireikus gali būti svarstomas direktyvos taikymo srities keitimas;

(16)  Komisija stebės šios direktyvos poveikį. Be kita ko, ji įvertins padėtį, kiek tai susiję su prieinamų formų kūrinių ir kitų objektų, kuriems ši direktyva nėra taikoma, pasiekiamumu ir su prieinamų formų kūrinių ir kitų objektų pasiekiamumu kitokią negalią turintiems asmenims. Komisija atidžiai peržiūrės padėtį siekdama visiškai užtikrinti šios direktyvos kultūrinius ir socialinius tikslus. Prireikus, remiantis pagal šios direktyvos 7 straipsnį Komisijos pateikta ataskaita ir prieš tai atlikus kitų panašių išimčių nustatymo kitokio pobūdžio negalią turintiems asmenims galimybių studiją, gali būti svarstomas direktyvos taikymo srities keitimas;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  taigi šioje direktyvoje užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, ypač tų, kurie pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Ši direktyva turėtų būti aiškinama ir taikoma atsižvelgiant į tas teises ir principus;

(18)  taigi šioje direktyvoje užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, ypač tų, kurie pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje. Ši direktyva turėtų būti aiškinama ir taikoma atsižvelgiant į tas teises ir principus;

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  valstybės narės turėtų perkelti šią direktyvą per šešis mėnesius nuo jos įsigaliojimo, siekdamos nedelsiant įgyvendinti ES pagrindinių teisių chartijoje ir JTNTK pripažintas neįgaliųjų teises;

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atsižvelgti į Marakešo sutarties 4 straipsnio 3 dalies ir 10 straipsnio nuostatas dėl pačios sutarties įgyvendinimo.

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės, kaip aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui naudoti tam tikrus kūrinius ir kitus objektus be teisių turėtojo leidimo.

Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės, kaip aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui naudoti tam tikrus kūrinius ir kitus objektus be teisių turėtojo leidimo. Ja siekiama veiksmingai užtikrinti jų teisę vienodomis sąlygomis su kitais dalyvauti kultūriniame, ekonominiame ir socialiniame gyvenime;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  kūrinys ir kitas objektas – paskelbtas ar kitu būdu teisėtai viešai pasiekiamu padarytas autorių ir gretutinių teisių saugomas knygos, žurnalo, laikraščio, periodinio leidinio ir kito rašto, įskaitant natas, formos ir bet kokio pavidalo, įskaitant garso formatą, tokį kaip garso knygos, kūrinys ir susijusios iliustracijos;

1)  kūrinys ir kitas objektas – paskelbtas ar kitu būdu teisėtai viešai pasiekiamu padarytas autorių ir gretutinių teisių saugomas knygos, žurnalo, laikraščio, periodinio leidinio ar kito rašto, įskaitant natas, formos ir bet kokio pavidalo, įskaitant garso formatą, tokį kaip garso knygos, ir skaitmeninį formatą, tokį kaip e. knygos, kūrinys ir susijusios iliustracijos;

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  naudos gavėjas

2)  naudos gavėjas, nepaisant visų kitų negalių:

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  asmuo, kuris turi suvokimo ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, ir dėl to nepajėgia skaityti spausdintų kūrinių iš esmės taip, kaip sutrikimo ar negalios neturintis asmuo; arba

c)  asmuo, kuris turi suvokimo ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, ar bet kokį kitą mokymosi sutrikimą, ir dėl to nepajėgia skaityti spausdintų kūrinių iš esmės taip, kaip sutrikimo ar negalios neturintis asmuo, arba

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  prieinamos formos kopija – alternatyviu būdu ar forma pateikta kūrinio ar kito objekto kopija, naudos gavėjui suteikianti galimybę susipažinti su kūriniu ar kitu objektu, įskaitant galimybę tam asmeniui susipažinti su kūriniu taip pat paprastai ir patogiai, kaip su juo susipažintų regos sutrikimų ar kitos 2 dalyje nurodytos negalios neturintis asmuo;

3)  prieinamos formos kopija – alternatyviu būdu ar forma pateikta kūrinio ar kito objekto kopija, naudos gavėjui suteikianti galimybę susipažinti su kūriniu ar kitu objektu, įskaitant galimybę tam asmeniui susipažinti su kūriniu taip pat paprastai ir patogiai, kaip su juo susipažintų 2 dalyje nurodytų sutrikimų ar negalių neturintis asmuo;

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  įgaliotasis subjektas – organizacija, kuri vykdydama pagrindinę veiklą ar vieną iš pagrindinių veiklų arba su viešuoju interesu susijusius uždavinius ir nesiekdama pelno teikia naudos gavėjams švietimo, mokymo, adaptuoto skaitymo ar susipažinimo su informacija paslaugas.

4)  įgaliotasis subjektas – organizacija, įgaliota arba pripažinta valstybės narės, kurioje ji įsisteigusi, kuri vykdydama pagrindinę veiklą ar vieną iš pagrindinių veiklų arba su viešuoju interesu susijusius uždavinius ir nesiekdama pelno teikia naudos gavėjams švietimo, mokymo, adaptuoto skaitymo ar susipažinimo su informacija paslaugas.

Pakeitimas     26

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  naudos gavėjas ar jo vardu veikiantis asmuo pagamintų kūrinio ar kito objekto prieinamos formos kopiją tam, kad ja naudotųsi vien naudos gavėjas, ir

a)  naudos gavėjas ar jo vardu teisėtai veikiantis asmuo pagamintų kūrinio ar kito objekto prieinamos formos kopiją tam, kad ja naudotųsi vien naudos gavėjas, ir

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Šio straipsnio 1 dalimi nustatytai išimčiai taikoma Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 5 dalis ir 6 straipsnio 4 dalies pirma, trečia ir penkta pastraipos.

3.  Šio straipsnio 1 dalimi nustatytai išimčiai taikoma Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 5 dalis.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje numatytų išimčių nebūtų galima panaikinti sutartimi. Šio straipsnio 1 dalimi nustatytos išimties ir techninės apsaugos priemonių santykis reglamentuojamas pagal Direktyvos 2001/29/EB 6 straipsnio 4 dalies pirmą, trečią ir penktą pastraipas. Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyti skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo mechanizmai, taikomi kilus ginčui dėl šiame straipsnyje nurodytų priemonių taikymo.

Pagrindimas

Siūlomoje direktyvoje neminimi jokie skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo mechanizmai, kuriuos turėtų nustatyti valstybės narės ir kurie būtų taikomi tais atvejais, kai naudos gavėjams draudžiama naudoti objektus leidžiamais būdais. Tokie mechanizmai numatyti pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (COM(2016) 593) 13 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgyvendinant šią direktyvą asmens duomenys tvarkomi pagal Direktyvą 95/46/EB.

Įgyvendinant šią direktyvą asmens duomenys tvarkomi pagal Direktyvą 95/46/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB1a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/6791b.

 

__________________

 

1a 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

 

1b 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88).

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki [dveji metai po perkėlimo datos] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia ataskaitą, kiek naudos gavėjams pasiekiami kiti, negu 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžti, prieinamų formų kūriniai ir kiti objektai ir kiek prieinamų formų kūriniai ir kiti objektai pasiekiami asmenims, turintiems kitokių negalių, negu nurodytosios 2 straipsnio 2 dalyje. Ataskaitoje turi būti įvertinta, ar tikslinga svarstyti šios direktyvos taikymo srities pakeitimą.

Iki [dveji metai po perkėlimo datos] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia ataskaitą, kiek naudos gavėjams pasiekiami kiti, negu 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžti, prieinamų formų kūriniai ir kiti objektai ir kiek prieinamų formų kūriniai ir kiti objektai pasiekiami asmenims, turintiems kitokių negalių, negu nurodytosios 2 straipsnio 2 dalyje. Ataskaitoje turi būti įvertinta, ar, atsižvelgiant į technologijų, visų pirma technologijų, skirtų padėti neįgaliesiems, plėtrą ir šių technologijų prieinamumą, tikslinga svarstyti šios direktyvos taikymo srities išplėtimo klausimą, kad pagal šią direktyvą numatyta išimtimi ir susijusia prieinamos formos kopijų gamybos galimybe galėtų naudotis ir kitokio pobūdžio negalią turintys asmenys.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne anksčiau kaip [per penkerius metus po perkėlimo datos] Komisija atlieka direktyvos vertinimą ir pateikia pagrindines išvadas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, jei reikia, kartu su pasiūlymais iš dalies pakeisti šią direktyvą.

Ne vėliau kaip [per penkerius metus po perkėlimo datos] Komisija, atsižvelgdama į technologinę plėtrą, susijusią su prieinamumu, atlieka direktyvos vertinimą ir pateikia pagrindines išvadas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, jei reikia, kartu su pasiūlymais iš dalies pakeisti šią direktyvą. Komisijos ataskaitoje atsižvelgiama į atitinkamų pilietinės visuomenės veikėjų, nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių, įskaitant neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų organizacijas, nuomonę.

Pakeitimas     32

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip [praėjus 12 mėnesių nuo jos įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip [praėjus 6 mėnesiams nuo jos įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pagrindimas

6 mėnesių terminas atrodo tinkamesnis, taip pat ir atsižvelgiant į Marakešo sutarties 10 straipsnį.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (9.2.2017)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo
(COM(2016) 0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Nuomonės referentė: Helga Stevens

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Derybos dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims (toliau – Marakešo sutartis) vyko laikantis prezumpcijos, kad Marakešo sutartis yra mišrus susitarimas: vieni joje aptariami klausimai priklauso ES, kiti – valstybių narių kompetencijos sričiai. Penkiolika valstybių narių jau pasirašė Marakešo sutartį.

Ji laikoma istorine sutartimi, nes tai pirmoji sutartis dėl autorių teisių išimčių, be to, ji turi žmogaus teisių aspektą. Nuomonės referentė įsipareigojusi siekti, kad būtų pagerinta regos sutrikimų turinčių asmenų prieiga prie autorių teisių saugomų kūrinių. Regos sutrikimų turintys asmenys turės geresnę prieigą prie knygų, nes daug organizacijų galės siųsti kūrinių kopijas į kitas šalis.

Be to, nuomonės referentė konsultavosi su neįgaliųjų organizacijomis ir suinteresuotaisiais subjektais ir suprato, kad Komisijos pasiūlymas vertinamas teigiamai. Teksto pakeitimai apsiriboja Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto kompetencijos sritimi ir jais siekiama užtikrinti, kad formuluotės atitiktų Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir Marakešo sutartį.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 19 ir 114 straipsnius,

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolą Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje,

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 b nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  autorių teisių ir gretutinių teisių srities Sąjungos direktyvomis teisių turėtojams suteikiamas teisinis tikrumas ir aukšto lygio apsauga. Suderinta teisinė sistema padeda tinkamai veikti vidaus rinkai ir skatina inovacijas, kurti naują turinį, į jį investuoti ir jį gaminti, be kita ko, skaitmeninėje aplinkoje. Ja taip pat siekiama skatinti, kad žinios ir kultūra būtų prieinamesnės, užtikrinant kūrinių ir kitų objektų apsaugą ir leidžiant nustatyti visuomenės interesą atitinkančias išimtis ar apribojimus. Reikėtų išsaugoti teisingą teisių turėtojų ir naudotojų teisių ir interesų pusiausvyrą;

(1)  autorių teisių ir gretutinių teisių srities Sąjungos direktyvomis teisių turėtojams suteikiamas teisinis tikrumas ir aukšto lygio apsauga. Suderinta teisinė sistema padeda tinkamai ir geriau veikti vidaus rinkai ir skatina inovacijas, naujo turinio kūrimą, investicijas, užimtumą ir naujo turinio gamybą, be kita ko, skaitmeninėje ir internetinėje aplinkoje. Ja taip pat siekiama skatinti, kad žinios ir kultūra būtų prieinamesnės, užtikrinant kūrinių ir kitų objektų apsaugą ir leidžiant nustatyti visuomenės interesą atitinkančias išimtis ar apribojimus. Reikėtų išsaugoti teisingą teisių turėtojų ir naudotojų teisių ir interesų pusiausvyrą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims tebekyla daug kliūčių susipažinti su autorių teisių ir gretutinių teisių saugomomis knygomis ir kitais spaudiniais. Reikia imtis priemonių, kad tokie prieinamų formų kūriniai taptų labiau pasiekiami ir pagerėtų jų apyvarta vidaus rinkoje;

(3)  akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims, įskaitant asmenis, kurie dėl fizinės negalios nepajėgūs laikyti ar vartyti knygos, tebekyla daug kliūčių susipažinti su autorių teisių ir gretutinių teisių saugomomis knygomis ir kitais spaudiniais. Reikia imtis priemonių, kad tokie prieinamų formų kūriniai taptų labiau pasiekiami ir pagerėtų jų apyvarta vidaus rinkoje;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  ši direktyva parengta aklų, turinčių regos sutrikimą, kurio neįmanoma sumažinti taip, kad tų asmenų rega iš esmės nesiskirtų nuo regos asmens, neturinčio tokio sutrikimo, arba suvokimo ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, turinčių asmenų ir todėl negalinčių skaityti spausdintų kūrinių iš esmės tokiu pat laipsniu, kaip ir tokios negalios neturintys asmenys, arba dėl fizinės negalios nepajėgių laikyti ar vartyti knygos arba sutelkti žvilgsnio ar judinti akių taip, kaip to reikia norint skaityti, labui. Šia direktyva nustatytų priemonių tikslas yra padidinti knygų, žurnalų, laikraščių, periodinių leidinių ir kitų tekstų, natų ir kitų spaudinių, įskaitant garso formatu, skaitmeninių ir analoginių, pasiekiamumą formomis, kuriomis tie kūriniai ir kiti objektai tampa tiems asmenims prieinami iš esmės taip pat, kaip sutrikimo ar negalios neturintiems asmenims. Prieinamos formos yra, be kitų, Brailio raštas, stambus šriftas, pritaikytos e. knygos, garso knygos ir radijo transliacijos;

(5)  ši direktyva parengta aklų, turinčių regos sutrikimą, kurio neįmanoma sumažinti taip, kad tų asmenų rega iš esmės nesiskirtų nuo regos asmens, neturinčio tokio sutrikimo, arba suvokimo ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, ar bet kokį kitą mokymosi sutrikimą turinčių ir todėl negalinčių skaityti spausdintų kūrinių iš esmės tokiu pat laipsniu, kaip tokios negalios neturintys asmenys, arba dėl fizinės negalios nepajėgių laikyti ar vartyti knygos arba sutelkti žvilgsnio ar judinti akių taip, kaip to reikia norint skaityti, asmenų labui. Šia direktyva nustatytų priemonių tikslas yra padidinti knygų, žurnalų, laikraščių, periodinių leidinių ir kitų tekstų, natų ir kitų spaudinių, įskaitant garso formatu, skaitmeninių ir analoginių, internetinių ar neinternetinių, pasiekiamumą formomis, kuriomis tie kūriniai ir kiti objektai tampa tiems asmenims prieinami iš esmės taip pat, kaip sutrikimo ar negalios neturintiems asmenims. Prieinamos formos yra, be kitų, Brailio raštas, stambus šriftas, pritaikytos e. knygos, garso knygos ir radijo transliacijos.

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  todėl šioje direktyvoje reikėtų numatyti privalomas Sąjungos teisės aktais suderintų teisių išimtis, kurios sietųsi su Marakešo sutartyje aptartais naudojimo būdais ir kūriniais. Tai visų pirma atgaminimo, viešo paskelbimo, padarymo prieinamu, platinimo ir skolinimo teisės, kaip numatyta direktyvose 2001/29/EB, 2006/115/EB ir 2009/24/EB, ir atitinkamos Direktyvoje 96/9/EB numatytos teisės. Kadangi Marakešo sutartyje reikalaujamų išimčių ir apribojimų taikymo sričiai priklauso ir garsiniai kūriniai, tokie kaip garso knygos, būtina, kad šios išimtys taip pat būtų taikomos gretutinėms teisėms;

(6)  todėl šioje direktyvoje reikėtų numatyti privalomas Sąjungos teisės aktais suderintų teisių išimtis, kurios sietųsi su Marakešo sutartyje aptartais naudojimo būdais ir kūriniais. Tai visų pirma atgaminimo, viešo paskelbimo, padarymo prieinamu, platinimo ir skolinimo teisės, kaip numatyta direktyvose 2001/29/EB, 2006/115/EB ir 2009/24/EB, ir atitinkamos Direktyvoje 96/9/EB numatytos teisės. Kadangi Marakešo sutartyje reikalaujamų išimčių ir apribojimų taikymo sričiai priklauso ir garsiniai kūriniai, tokie kaip garso knygos, būtina, kad šios išimtys taip pat būtų taikomos gretutinėms teisėms; Šioje direktyvoje numatytos išimtys taikomos nepažeidžiant kitų, palankesnių valstybių narių neįgaliesiems nustatytų išimčių, kaip antai išimtys, susijusios su asmeniniu naudojimu;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  išimtis yra ypatingo pobūdžio, jos taikymo sritis ribota, o jos naudos gavėjams reikia teisinio tikrumo, todėl valstybėms narėms neturėtų būti leista kelti papildomų išimties taikymo reikalavimų, tokių kaip kompensavimo sistemos arba išankstinė patikra, ar prieinamos formos kopijų galima gauti rinkoje;

(11)  išimtis yra ypatingo pobūdžio, jos taikymo sritis ribota, o jos naudos gavėjams reikia teisinio tikrumo, todėl valstybėms narėms neturėtų būti leista kelti papildomų išimties taikymo reikalavimų, tokių kaip kompensavimo sistemos arba išankstinė patikra, ar prieinamos formos kopijų galima gauti rinkoje. Esama pavojaus, kad tokiais papildomais reikalavimais galėtų būti prieštaraujama šioje direktyvoje numatytam tikslui sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam keitimuisi prieinamos formos kopijomis vidaus rinkoje;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje (JTNTK), prie kurios yra prisijungusi ES, neįgaliesiems užtikrinama teisė susipažinti su informacija ir dalyvauti kultūriniame, ekonominiame ir socialiniame gyvenime taip pat, kaip ir kitiems asmenims. JTNTK reikalaujama, kad prie konvencijos prisijungusios šalys, vadovaudamosi tarptautine teise, imtųsi reikiamų veiksmų, kad užtikrintų, kad intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymuose nebūtų nepagrįstų ar diskriminacinių kliūčių neįgaliesiems susipažinti su kultūrine medžiaga;

(13)  Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje (JTNTK), prie kurios Sąjunga prisijungė 2011 m. sausio 21 d., neįgaliesiems užtikrinama teisė susipažinti su informacija bei komunikacija ir dalyvauti kultūriniame, ekonominiame, politiniame, darbo ir socialiniame gyvenime taip pat, kaip ir kitiems asmenims. JTNTK reikalaujama, kad prie konvencijos prisijungusios šalys, vadovaudamosi tarptautine teise, imtųsi reikiamų veiksmų, kad užtikrintų, kad intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymuose nebūtų nepagrįstų ar diskriminacinių kliūčių neįgaliesiems susipažinti su kultūrine medžiaga;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų asmenų teisę naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime;

(14)  pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Sąjunga draudžia diskriminaciją dėl neįgalumo ir pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų asmenų teisę naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  kūrinys ir kitas objektas – paskelbtas ar kitu būdu teisėtai viešai pasiekiamu padarytas autorių ir gretutinių teisių saugomas knygos, žurnalo, laikraščio, periodinio leidinio ir kito rašto, įskaitant natas, formos ir bet kokio pavidalo, įskaitant garso formatą, tokį kaip garso knygos, kūrinys ir susijusios iliustracijos;

1)  kūrinys ir kitas objektas – paskelbtas ar kitu būdu teisėtai viešai pasiekiamu padarytas autorių ir gretutinių teisių saugomas knygos, e. knygos, žurnalo, laikraščio, periodinio leidinio ir kito rašto, įskaitant natas, formos ir bet kokio pavidalo, internetinio ar neinternetinio, įskaitant garso formatą, tokį kaip garso knygos, kūrinys ir susijusios iliustracijos;

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  asmuo, kuris turi suvokimo ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, ir dėl to nepajėgia skaityti spausdintų kūrinių iš esmės taip, kaip sutrikimo ar negalios neturintis asmuo, arba

c)  asmuo, kuris turi suvokimo ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, ar bet kokį kitą mokymosi sutrikimą ir dėl to nepajėgia skaityti spausdintų kūrinių iš esmės taip, kaip sutrikimo ar negalios neturintis asmuo, arba

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje numatytų autorių ir gretutinių teisių išimčių nebūtų galima pakeisti techninėmis priemonėmis arba sutartimi.

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki [dveji metai po perkėlimo datos] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia ataskaitą, kiek naudos gavėjams pasiekiami kiti, negu 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžti, prieinamų formų kūriniai ir kiti objektai ir kiek prieinamų formų kūriniai ir kiti objektai pasiekiami asmenims, turintiems kitokių negalių, negu nurodytosios 2 straipsnio 2 dalyje. Ataskaitoje turi būti įvertinta, ar tikslinga svarstyti šios direktyvos taikymo srities pakeitimą.

Iki [dveji metai po perkėlimo datos] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia ataskaitą, kiek naudos gavėjams pasiekiami kiti, negu 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžti, prieinamų formų kūriniai ir kiti objektai ir kiek prieinamų formų kūriniai ir kiti objektai pasiekiami asmenims, turintiems kitokių negalių, negu nurodytosios 2 straipsnio 2 dalyje. Ataskaitoje turi būti įvertinta, ar, atsižvelgiant į technologinę plėtrą, visų pirma technologijas, skirtas padėti neįgaliesiems, ir galimybes šiomis technologijomis pasinaudoti, tikslinga svarstyti šios direktyvos taikymo srities pakeitimą.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne anksčiau kaip [per penkerius metus po perkėlimo datos] Komisija atlieka direktyvos vertinimą ir pateikia pagrindines išvadas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, jei reikia, kartu su pasiūlymais iš dalies pakeisti šią direktyvą.

Ne vėliau kaip [penkeri metai po perkėlimo į nacionalinę teisę datos] Komisija, atsižvelgdama į technologinę plėtrą, kiek tai susiję su prieinamumu, atlieka direktyvos vertinimą ir pateikia pagrindines išvadas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, jei reikia, kartu su pasiūlymais iš dalies pakeisti šią direktyvą. Komisijos ataskaitoje atsižvelgiama į susijusių pilietinės visuomenės veikėjų, nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių, įskaitant neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų organizacijas, nuomonę.

PRIEDAS. NUOMONĖS REFERENTEIINFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą vien savo noru ir tik savo atsakomybe parengė nuomonės referentė. Nuomonės referentė, rengdama šį nuomonės projektą, gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų:

Subjektas ir (arba) asmuo

Europos aklųjų sąjunga (angl. EBU)

Europos neįgaliųjų forumas (angl. EDF).

 

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Aklų, regos sutrikimą ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiami būdai naudotis kūriniais ir kitais autorių teisių ir gretutinių teisių saugomais objektais ir Direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

24.11.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Helga Stevens

28.11.2016

Svarstymas komitete

8.12.2016

 

 

 

Priėmimo data

25.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marco Valli

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

49

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

Green/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (17.3.2017)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo
COM(2016) 0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Nuomonės referentė: Helga Trüpel

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Marakešo sutartyje reikalaujama, kad šalys nustatytų privalomus autorių ir gretutinių teisių apribojimus ir išimtis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui, ir leistų valstybėms, kurios yra šios sutarties šalys, tarpvalstybiniu mastu keistis specialios formos knygų, įskaitant garso knygas, kopijomis ir kitais spaudiniais.

Kultūros ir švietimo komiteto (CULT) nuomonės referentė teigiamai vertina siūlomą direktyvą, kadangi taip bus išspręsta aklų, regos sutrikimų turinčių žmonių knygų trūkumo problema ES ir visame pasaulyje. Šiuo metu tik 5 proc. išleistų knygų yra pasiekiamos regos sutrikimų turintiems žmonėms, o tai rodo, kad tokiems kūriniams nėra realios rinkos. Marakešo sutartis yra svarbus žingsnis siekiant užtikrinti šių žmonių kaip ir visų kitų piliečių prieigą prie kultūros ir švietimo informacijos.

Numatytos autorių ir gretutinių teisių išimtys ar apribojimai taikomi tik labai nedidelei naudotojų grupei ir tik siekiant nekomercinių tikslų.

Papildomai turėtų būti paminėta, kad knygos, kuriomis dalinsis aklieji ar regos sutrikimų turintys asmenys, parengtos specialiais formatais, pavyzdžiui, Brailio ar Daisy įrašų formatu ir retai sudaro konkurenciją regintiesiems skirtiems kūriniams. Nuomonės referentės manymu, nėra aišku, ar „įgaliotieji subjektai“, teikiantys prieinamo formato gaminius, dėl piratavimo nepakenks teisių turėtojams ir leidėjams.

Sutartis nepakenks masinei leidybai ir neužkirs kelio teisių turėtojams didinti jų leidžiamų kūrinių skaičių. Ja neskatinama komercinė konkurencija leidybos pramonėje. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad ši sutartis pasirašyta dėl to, kad ši rinka nepatenkino aklųjų ir silpnaregių lūkesčių.

Todėl turi būti imtasi visų įmanomų priemonių sutarčiai greitai ir efektyviai įgyvendinti ir nuomonės referentė ragina Europos Sąjungą greitai ratifikuoti Marakešo sutartį.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtinta teisė į informaciją (11 straipsnis) ir teisė į mokslą (14 straipsnis).

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims tebekyla daug kliūčių susipažinti su autorių teisių ir gretutinių teisių saugomomis knygomis ir kitais spaudiniais. Reikia imtis priemonių, kad tokie prieinamų formų kūriniai taptų labiau pasiekiami ir pagerėtų jų apyvarta vidaus rinkoje;

(3)  akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims tebekyla daug kliūčių susipažinti su autorių teisių ir gretutinių teisių saugomomis knygomis ir kitais spaudiniais. Reikia imtis priemonių, kad tokie prieinamų formų kūriniai taptų labiau prieinami ir pagerėtų jų apyvarta vidaus rinkoje, atsižvelgiant į tai, kad kūrinius naudos didelių regos sutrikimų turintys asmenys ir kad ilguoju laikotarpiu šios priemonės turės aiškų socialinį interesą ir iš principo bus įgyvendinamos nesiekiant pelno, taip pat prireikus ir laikantis šioje direktyvoje nustatytų sąlygų užtikrinti, kad jie būtų labiau pasiekiami ir kad būtų renkami duomenys apie šį prieinamumą, įskaitant informacijos apie teritorijoje įsisteigusius įgaliotuosius subjektus skelbimą;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  akliesiems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims užtikrinama teisė į informaciją ir teisė dalyvauti kultūriniame, ekonominiame ir socialiniame gyvenime vienodomis sąlygomis su kitais;

Pagrindimas

Siūlomas papildomas tekstas, atitinkantis JTNTK ir ES pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnį, kuriame įtvirtintos neįgaliųjų asmenų teisės ir laisvės.

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  ši direktyva parengta aklų, turinčių regos sutrikimą, kurio neįmanoma sumažinti taip, kad tų asmenų rega iš esmės nesiskirtų nuo regos asmens, neturinčio tokio sutrikimo, arba suvokimo ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, turinčių asmenų ir todėl negalinčių skaityti spausdintų kūrinių iš esmės tokiu pat laipsniu, kaip ir tokios negalios neturintys asmenys, arba dėl fizinės negalios nepajėgių laikyti ar vartyti knygos arba sutelkti žvilgsnio ar judinti akių taip, kaip to reikia norint skaityti, labui. Šia direktyva nustatytų priemonių tikslas yra padidinti knygų, žurnalų, laikraščių, periodinių leidinių ir kitų tekstų, natų ir kitų spaudinių, įskaitant garso formatu, skaitmeninių ir analoginių, pasiekiamumą formomis, kuriomis tie kūriniai ir kiti objektai tampa tiems asmenims prieinami iš esmės taip pat, kaip sutrikimo ar negalios neturintiems asmenims. Prieinamos formos yra, be kitų, Brailio raštas, stambus šriftas, pritaikytos e. knygos, garso knygos ir radijo transliacijos;

(5)  ši direktyva parengta aklų, turinčių regos sutrikimą, kurio neįmanoma sumažinti taip, kad tų asmenų rega iš esmės nesiskirtų nuo regos asmens, neturinčio tokio sutrikimo, arba suvokimo ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, turinčių asmenų ir todėl negalinčių skaityti spausdintų kūrinių iš esmės tokiu pat laipsniu, kaip ir tokios negalios neturintys asmenys, arba dėl fizinių sutrikimų nepajėgių laikyti ar vartyti knygos arba sutelkti žvilgsnio ar judinti akių taip, kaip to reikia norint skaityti, labui. Šia direktyva nustatytų priemonių tikslas yra padidinti knygų, žurnalų, laikraščių, periodinių leidinių ir kitų tekstų, natų ir kitų spaudinių, įskaitant garso formatu, skaitmeninių ir analoginių, pasiekiamumą formomis, kuriomis tie kūriniai ir kiti objektai tampa tiems asmenims prieinami iš esmės taip pat, kaip asmenims, kurie nėra akli, neturi regos sutrikimų ar kitos spausdinto teksto skaitymo negalios, nepakenkiant turinio kokybei. Prieinamos formos yra, be kitų, Brailio raštas, stambus šriftas, e. knygos, garso knygos ir radijo transliacijos, tačiau šiomis formomis neapsiriboja;

Pagrindimas

This recital aims to guarantee the quality of the adapted works to ensure that the cultural experience gained from accessing literary or artistic works is the same for all, and to maintain the precision of the definition for 'persons who are not blind, visually impaired or otherwise print disabled'. It also offers the distinction between 'disability' and 'impairment'; according to the Preamble (e) of the United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities, disability results from 'the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others'. In other words, it is these barriers that are disabling for people, not their impairments or different functional abilities. As such, 'impairment' is more appropriate here.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  todėl šioje direktyvoje reikėtų numatyti privalomas Sąjungos teisės aktais suderintų teisių išimtis, kurios sietųsi su Marakešo sutartyje aptartais naudojimo būdais ir kūriniais. Tai visų pirma atgaminimo, viešo paskelbimo, padarymo prieinamu, platinimo ir skolinimo teisės, kaip numatyta direktyvose 2001/29/EB, 2006/115/EB ir 2009/24/EB, ir atitinkamos Direktyvoje 96/9/EB numatytos teisės. Kadangi Marakešo sutartyje reikalaujamų išimčių ir apribojimų taikymo sričiai priklauso ir garsiniai kūriniai, tokie kaip garso knygos, būtina, kad šios išimtys taip pat būtų taikomos gretutinėms teisėms;

(6)  todėl šioje direktyvoje numatomos privalomos Sąjungos teisės aktais suderintų teisių išimtys, kurios siejasi su Marakešo sutartyje aptartais naudojimo būdais ir kūriniais. Tai visų pirma atgaminimo, viešo paskelbimo, padarymo prieinamu, platinimo ir skolinimo teisės, kaip numatyta direktyvose 2001/29/EB, 2006/115/EB ir 2009/24/EB, ir atitinkamos Direktyvoje 96/9/EB numatytos teisės. Kadangi Marakešo sutartyje reikalaujamų išimčių ir apribojimų taikymo sričiai priklauso ir garsiniai kūriniai, tokie kaip pritaikytos garso knygos, būtina, kad šios išimtys taip pat būtų taikomos gretutinėms teisėms. Šioje direktyvoje numatytos išimtys taikomos nepažeidžiant kitų valstybių narių neįgaliesiems nustatytų išimčių, kaip antai išimtys, susijusios su asmeniniu naudojimu.

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  privaloma išimtis taip pat turėtų apriboti atgaminimo teisę, kad būtų galima atlikti bet kokį veiksmą, kurio reikia norint kūrinį ar kitą objektą pakeisti, konvertuoti ar pritaikyti taip, kad būtų pagaminta prieinamos formos kopija. Tai, be kita ko, reikštų suteikti reikiamas priemones, kuriomis galima susirasti informaciją prieinamos formos kopijoje;

(8)  būtina, kad privaloma išimtis taip pat apribotų atgaminimo teisę, kad būtų galima atlikti bet kokį veiksmą, kurio reikia norint kūrinį ar kitą objektą pakeisti, konvertuoti ar pritaikyti taip, kad būtų pagaminta prieinamos formos kopija. Tai, be kita ko, reikštų suteikti reikiamas priemones, kuriomis galima susirasti informaciją prieinamos formos kopijoje, taip pat galimybę imtis veiksmų, būtinų siekiant pritaikyti paskelbtus ir jau tam tikrų kategorijų naudos gavėjams prieinamus leidinius pagal kitų naudos gavėjų, kuriems tam, kad jie galėtų tinkamai pasinaudoti kūriniu, reikalingos alternatyvios formos, poreikius. Turėtų būti suteikta galimybė paskolinti kūrinį naudos gavėjams.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti būtinų veiksmų, kurių galima imtis atsižvelgiant į 3 straipsnyje numatytą išimtį, sąvoką. Failo formatu gali pasinaudoti tam tikri neįgalūs asmenys (pvz., asmenys, turintys regos sutrikimą), o kiti – ne (pvz., disleksija sergantys asmenys). Šiuo atveju failą reikia pertvarkyti tam, kad kūrinys būtų prieinamas disleksija sergantiems asmenims, nors jo ir nereikia pertvarkyti naudos gavėjui, kuris yra aklas ar turi regos sutrikimą. Taip pat turėtų būti suteikta galimybė paskolinti kūrinį.

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  remiantis išimtimi reikėtų leisti įgaliotiesiems subjektams gaminti ir internetu ir fizinėmis priemonėmis platinti Sąjungoje kūrinių ar kitų objektų, kurioms taikoma ši direktyva, prieinamos formos kopijas;

(9)  remiantis išimtimi įgaliotiesiems subjektams bus leidžiama gaminti ir internetu ir fizinėmis priemonėmis platinti Sąjungoje esamų kūrinių, archyvinės medžiagos ar kitų objektų, kurioms taikoma ši direktyva, prieinamos formos kopijas;

Pagrindimas

Šioje konstatuojamojoje dalyje atkreipiamas dėmesys į tai, kad archyvuojami kūriniai taip pat gali būti pateikiami prieinama forma.

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  siekiant pagerinti galimybes pasinaudoti tekstiniais kūriniais, teisių turėtojams, gerinant jų kūrinių prieinamumą regos sutrikimą ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims, tenka toks pat svarbus vaidmuo kaip ir šioje direktyvoje numatytos išimtys, kai rinka negali suteikti tokių prieigos galimybių;

Pagrindimas

Naujoje konstatuojamojoje dalyje daroma nuoroda į Marakešo sutarties konstatuojamąją dalį. Joje primenama, kad vienodai svarbūs yra atitinkami apribojimai bei išimtys ir teisių turėtojų vaidmuo geriant regos sutrikimą turinčių asmenų prieinamumą prie kūrinių ir taip siekiant patenkinti daugybės aklųjų ir silpnaregių skaitymo poreikį.

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  siekiant skatinti tarpvalstybinius mainus, reikėtų sukurti bendrą viešai prieinamą ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) valdomą duomenų bazę, kurioje būtų pateikiama informacija apie įgaliotuosius subjektus ir bibliografiniai duomenys apie prieinamų kūrinių prieinamos formos kopijas, kurias pagamino ir kuriomis suteikia galimybę naudotis įgaliotieji subjektai. Šioje duomenų bazėje taip pat turėtų būti pateikiama informacija apie sukurtus prieinamus leidinius, t. y. leidėjų prieinama forma pagamintus leidinius, ir ši bazė turėtų būti suderinta su Prieinamų knygų konsorciumo ABC duomenų baze TIGAR (angl. „Trusted Intermediary Global Accessible Resources“), kurios prieglobą užtikrina Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO);

Pagrindimas

Naujoje konstatuojamojoje dalyje Europos Komisija raginama palengvinti keitimąsi informacija sukuriant bendrą prieinamos formos kopijų duomenų bazę, apimančią ir prieinamas tiesiogiai leidėjų prieinama forma parengtas knygas. Vykdant šią naują iniciatyvą turėtų būti remiamasi ir užtikrinama sąveika su esama Prieinamų knygų konsorciumo (angl. „Accessible Book Consortium“) sukurta pasauline duomenų baze, kuriai prieglobą suteikia PINO.

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant užtikrinti didesnį prieinamos formos kopijų pasiekiamumą vidaus rinkoje, vienoje valstybėje narėje pagamintos prieinamos formos kopijos turėtų būti pasiekiamos visose valstybėse narėse. Tai sumažintų poreikį bereikalingai gaminti to paties kūrinio ar kito objekto prieinamos formos kopijas visoje Sąjungoje ir taip leistų sutaupyti ir padidinti efektyvumą. Todėl šia direktyva reikėtų užtikrinti, kad vienoje valstybėje narėje padarytos prieinamos formos kopijos galėtų patekti į apyvartą ir būti pasiekiamos visose valstybėse narėse. Taigi įgaliotasis subjektas galėtų platinti tas kopijas internetu arba fizinėmis priemonėmis naudos gavėjams ir kitiems įgaliotiesiems subjektams bet kurioje valstybėje narėje. Be to, įgaliotiesiems subjektams ir naudos gavėjams reikėtų leisti gauti tas kopijas iš bet kurio įgaliotojo subjekto ar susipažinti su jomis bet kurioje valstybėje narėje;

(10)  siekiant užtikrinti didesnį prieinamos formos kopijų pasiekiamumą vidaus rinkoje, vienoje valstybėje narėje pagamintos prieinamos formos kopijos bus pasiekiamos visose valstybėse narėse. Tai sumažintų poreikį bereikalingai gaminti to paties kūrinio ar kito objekto prieinamos formos kopijas visoje Sąjungoje ir taip leistų sutaupyti ir padidinti efektyvumą. Todėl šia direktyva bus užtikrinta, kad vienoje valstybėje narėje padarytos prieinamos formos kopijos galės patekti į apyvartą ir naudos gavėjai ir įgaliotieji subjektai galės jas pasiekti visose valstybėse narėse. Taigi įgaliotasis subjektas galėtų platinti tas kopijas internetu arba fizinėmis priemonėmis naudos gavėjams ir kitiems įgaliotiesiems subjektams bet kurioje valstybėje narėje. Be to, įgaliotiesiems subjektams ir naudos gavėjams reikėtų leisti gauti tas kopijas iš bet kurio įgaliotojo subjekto ar susipažinti su jomis bet kurioje valstybėje narėje;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  išimtis yra ypatingo pobūdžio, jos taikymo sritis ribota, o jos naudos gavėjams reikia teisinio tikrumo, todėl valstybėms narėms neturėtų būti leista kelti papildomų išimties taikymo reikalavimų, tokių kaip kompensavimo sistemos arba išankstinė patikra, ar prieinamos formos kopijų galima gauti rinkoje;

(11)  išimtis yra ypatingo pobūdžio, jos taikymo sritis ribota, o jos naudos gavėjams reikia teisinio tikrumo, todėl valstybėms narėms nebus leidžiama kelti papildomų išimties taikymo reikalavimų, tokių kaip kompensavimo sistemos arba išankstinė patikra, ar prieinamos formos kopijų galima gauti rinkoje;

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  nustatydamos įgaliotuosius subjektus, valstybės narės turėtų atsižvelgti į šių subjektų specializaciją kūrinius ir kitus objektus teikiant ne pelno siekiančiomis, kokybiškomis ir veiksmingai prieinamomis formomis ir į patikimo tarpininkavimo principus, nustatytus Susitarimo memorandume dėl prieigos prie kūrinių disleksija sergantiems arba regos sutrikimų turintiems skaitytojams, kurį propaguoja Europos Komisija ir kurį 2010 m. pasirašė teisių turėtojų ir spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų atstovai;

Pagrindimas

Pasiūlyme siekiama remtis pastarojo dešimtmečio Europos politika, kurios pagrindas yra pripažinimas, kad tik naudos gavėjams paslaugas teikiančios specializuotos organizacijos gali suteikti vertingų žinių ir patirties, ir suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo šioje srityje skatinimas.

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų asmenų teisę naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime;

(14)  pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnį, Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų asmenų teisę naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  Komisija stebės šios direktyvos poveikį. Be kita ko, ji įvertins padėtį, kiek tai susiję su prieinamų formų kūrinių ir kitų objektų, kuriems ši direktyva nėra taikoma, pasiekiamumu ir su prieinamų formų kūrinių ir kitų objektų pasiekiamumu kitokią negalią turintiems asmenims. Komisija atidžiai peržiūrės padėtį. Prireikus gali būti svarstomas direktyvos taikymo srities keitimas;

(16)  Komisija stebės šios direktyvos poveikį. Be kita ko, ji įvertins padėtį, kiek tai susiję su prieinamų formų kūrinių ir kitų objektų, kuriems ši direktyva nėra taikoma, pasiekiamumu ir su prieinamų formų kūrinių ir kitų objektų pasiekiamumu kitokių sutrikimų turintiems asmenims. Komisija atidžiai peržiūrės padėtį. Prireikus gali būti svarstomas direktyvos taikymo srities keitimas;

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  taigi šioje direktyvoje užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, ypač tų, kurie pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Ši direktyva turėtų būti aiškinama ir taikoma atsižvelgiant į tas teises ir principus;

(18)  taigi šioje direktyvoje užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, ypač tų, kurie pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. būtina, kad ši direktyva būtų aiškinama ir taikoma atsižvelgiant į tas teises ir principus;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Marakešo sutartimi nustatomi tam tikri įsipareigojimai dėl Sąjungos ir prie sutarties prisijungusių trečiųjų šalių keitimosi prieinamos formos kopijomis. Priemonės, kurių ėmėsi Sąjunga vykdydama tuos įsipareigojimus, yra pateiktos Reglamente […], kurio aiškinimas turėtų sietis su šia direktyva;

(19)  Marakešo sutartimi nustatomi tam tikri įsipareigojimai dėl Sąjungos ir prie sutarties prisijungusių trečiųjų šalių keitimosi prieinamos formos kopijomis. Priemonės, kurių ėmėsi Sąjunga vykdydama tuos įsipareigojimus, yra pateiktos Reglamente […], kurio aiškinimas turi būti aiškinamas atsižvelgiant ir į šią direktyvą;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  valstybės narės turėtų perkelti šią direktyvą nacionalinę teisę per 6 mėnesius, siekdamos nedelsiant įgyvendinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir JT neįgaliųjų teisių konvencijoje pripažintas neįgaliųjų teises;

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atsižvelgti į Marakešo sutarties 4 straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnį dėl pačios sutarties įgyvendinimo.

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  kūrinys ir kitas objektas – paskelbtas ar kitu būdu teisėtai viešai pasiekiamu padarytas autorių ir gretutinių teisių saugomas knygos, žurnalo, laikraščio, periodinio leidinio ir kito rašto, įskaitant natas, formos ir bet kokio pavidalo, įskaitant garso formatą, tokį kaip garso knygos, kūrinys ir susijusios iliustracijos;

1)  kūrinys ir kitas objektas – autorių arba gretutinių teisių saugomas literatūrinis, akademinis ar meninis kūrinys teksto, notacijos ir (arba) susijusių iliustracijų, įskaitant natas, forma, kuris yra paskelbtas ar kitu būdu teisėtai viešai pasiekiamu padarytas knygose, e. knygose, žurnaluose, laikraščiuose, periodiniuose leidiniuose ar kituose raštuose bet kokiu pavidalu, įskaitant garso formatą, tokį kaip garso knygos ir radijo transliacijos;

Pagrindimas

Apibrėžtis „kūrinys ir kitas objektas“ išplėsta siekiant ją labiau sukonkretinti ir detalizuoti.

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  naudos gavėjas –

2)  naudos gavėjas, nepaisant visų kitų negalių, bet kuris iš šių atvejų

Pagrindimas

Šiuo papildymu naudos gavėjo apibrėžtis suderinama su pateikta Marakešo sutartyje apibrėžtimi. Ji turi būti taikoma visiems 2 straipsnio 2 dalies a, b, c ir d punktams ir todėl turi būti įrašyta po d punkto.

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  asmuo, kuris turi suvokimo ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, ir dėl to nepajėgia skaityti spausdintų kūrinių iš esmės taip, kaip sutrikimo ar negalios neturintis asmuo; arba

c)  asmuo, kuris turi suvokimo ar skaitymo sutrikimą, įskaitant disleksiją, ir dėl to nepajėgia skaityti spausdintų kūrinių iš esmės taip, kaip asmuo, kuris nėra aklas, neturi regos sutrikimų ar kitų spausdinto teksto skaitymo negalių; arba

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje išdėstytas negalios ir sutrikimo skirtumas. JT neįgaliųjų teisių konvencijoje teigiama, kad negalios sąvoką formuoja asmenų, turinčių sveikatos sutrikimų, požiūrio į juos ir aplinkos sudaromų kliūčių, trukdančių tokiems asmenims kaip ir kitiems žmonėms visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje, sąveikos (preambulės e punktas). Kitaip tariant, tai yra kliūtys, dėl kurių žmonės kažko negali, o ne jų sutrikimai ar skirtingi funkciniai gebėjimai. Todėl sąvoka „sutrikimas“ čia labiau tinka.

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  asmuo, kuris dėl fizinės negalios nepajėgia laikyti ar vartyti knygos arba sutelkti žvilgsnio ar judinti akių taip, kaip to paprastai reikėtų norint skaityti.

d)  asmuo, kuris dėl fizinio sutrikimo nepajėgia laikyti ar vartyti knygos arba sutelkti žvilgsnio ar judinti akių taip, kaip to paprastai reikėtų norint skaityti.

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalis 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  prieinamos formos kopija – alternatyviu būdu ar forma pateikta kūrinio ar kito objekto kopija, naudos gavėjui suteikianti galimybę susipažinti su kūriniu ar kitu objektu, įskaitant galimybę tam asmeniui susipažinti su kūriniu taip pat paprastai ir patogiai, kaip su juo susipažintų regos sutrikimų ar kitos 2 dalyje nurodytos negalios neturintis asmuo;

3)  prieinamos formos kopija – nesiekiant pelno alternatyviu būdu ar forma pateikta kūrinio ar kito objekto kopija, naudos gavėjui suteikianti galimybę susipažinti su kūriniu ar kitu objektu, įskaitant galimybę tam asmeniui susipažinti su kūriniu taip pat paprastai ir patogiai, kaip su juo susipažintų regos sutrikimų ar kitos 2 dalyje nurodytos negalios neturintis asmuo;

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti nekomercinį kopijų aspektą, kuriuo papildomai paaiškinama įgaliotųjų subjektų apibrėžtis ir jų pelno nesiekianti veikla.

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalis 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  įgaliotasis subjektas – organizacija, kuri vykdydama pagrindinę veiklą ar vieną iš pagrindinių veiklų arba su viešuoju interesu susijusius uždavinius ir nesiekdama pelno teikia naudos gavėjams švietimo, mokymo, adaptuoto skaitymo ar susipažinimo su informacija paslaugas.

4)  įgaliotasis subjektas – subjektas, kuriam valstybė narė suteikė įgaliojimą arba pripažino, kad jis gali nesiekdamas pelno teikti naudos gavėjams švietimo, mokymo, adaptuoto skaitymo ar susipažinimo su informacija paslaugas. Jie taip pat apima valstybės institucijas ar ne pelno organizacijas, kurios naudos gavėjams teikia tas pačias paslaugas vykdydamos vieną iš pagrindinių savo veiklų arba institucinius įsipareigojimus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama papildyti Komisijos pasiūlytą „įgalioto subjekto“ apibrėžtį, atsižvelgiant į Marakešo sutartyje pateikiamą apibrėžtį, kurioje nurodoma, kas turėtų šiuos subjektus teisėtai įgalioti arba pripažinti.

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tinkamai atsižvelgdamos į pakeitimus, kurių reikia norint kūrinį padaryti prieinamą alternatyvia forma, valstybės narės užtikrina, kad prieinamos formos kopijoje nebūtų pažeistas kūrinio ar kito objekto vientisumas.

2.  Tinkamai atsižvelgdamos į pakeitimus, kurių reikia norint kūrinį padaryti prieinamą alternatyvia forma įvairių poreikių turintiems naudos gavėjams, valstybės narės užtikrina, kad prieinamos formos kopijoje nebūtų pažeistas kūrinio ar kito objekto vientisumas.

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne anksčiau kaip [per penkerius metus po perkėlimo datos] Komisija atlieka direktyvos vertinimą ir pateikia pagrindines išvadas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, jei reikia, kartu su pasiūlymais iš dalies pakeisti šią direktyvą.

Per [penkeri metai po perkėlimo datos] Komisija atlieka direktyvos vertinimą ir pateikia pagrindines išvadas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, jei reikia, kartu su pasiūlymais iš dalies pakeisti šią direktyvą.

Pagrindimas

Kadangi Komisija neatliko jokio poveikio vertinimo dėl galimo socialinio ir ekonominio šio reglamento poveikio, nuomonės referentas pataria įvertinimą atlikti ne vėliau nei per penkerius metus nuo reglamento įsigaliojimo dienos.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Aklų, regos sutrikimą ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiami būdai naudotis kūriniais ir kitais autorių teisių ir gretutinių teisių saugomais objektais ir Direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

6.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Helga Trüpel

6.12.2016

Priėmimo data

28.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Clare Moody

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

28

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

1

0

PPE

Stefano Maullu

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Peticijų komiteto NUOMONĖ (27.1.2017)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Nuomonės referentė: Rosa Estaràs Ferragut

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Marakešo sutartyje reikalaujama, kad šalys nustatytų autorių ir gretutinių teisių išimtis arba apribojimus aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui, ir valstybėms, kurios yra šios sutarties šalys, leidžiama tarpvalstybiniu mastu keistis specialios formos knygų, įskaitant garso knygas, kopijomis ir kitais spaudiniais.

Peticijų (PETI) komitetas siūlomą direktyvą vertina palankiai. PETI komitetas nuo 2011 m., kai buvo gautos dvi peticijos[1], kuriose buvo raginama priimti privalomą sutartį, aktyviai dirbo klausimų, susijusių su sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymu akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims. PETI komitetas džiaugėsi, kai 2013 m. buvo priimta ir 2016 m. rugsėjo mėn. įsigaliojo Marakešo sutartis. Vis dėlto reikia imtis tolesnių veiksmų siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjunga nedelsiant įvykdytų savo tarptautinius įsipareigojimus pagal Marakešo sutartį ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (UNCRPD).

Kaip nurodyta C teminio skyriaus Peticijų komitetui užsakytame tyrime[2] dėl Marakešo sutarties ir pristatytame per 2016 m. lapkričio 9 d. PETI komiteto seminarą dėl negalios, Marakešo sutartis yra didelis laimėjimas socialinio neįgalumo modelio požiūriu ir yra tinkamas tarptautinis pasaulinio „knygų bado“ problemos sprendimas. Todėl reikia imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų užtikrintas greitas ir tinkamas šios sutarties įgyvendinimas. Be to, PETI komitetas paragino[3] Europos Sąjungą greitai ratifikuoti Marakešo sutartį, nenustatant sąlygos, kad ratifikavimas turi priklausyti nuo ES teisinės sistemos peržiūros.

Nuomonės projekte siekiama suderinti direktyvoje vartojamą terminologiją, kad ji visapusiškai atitiktų Marakešo sutartį ir UNCRPD. Jame paliekama galimybė išplėsti naudos gavėjų sąrašą ir siūloma direktyva atnaujinama atsižvelgiant į visapusišką ES lygmens duomenų apsaugos teisinę sistemą. Svarbiausia tai, jog nuomonės projekte siūloma, kad valstybės narės nustatytų skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo mechanizmus, kuriuos būtų galima taikyti tais atvejais, kai naudos gavėjams kliudoma naudotis leidžiamomis išimtimis.

PAKEITIMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims tebekyla daug kliūčių susipažinti su autorių teisių ir gretutinių teisių saugomomis knygomis ir kitais spaudiniais. Reikia imtis priemonių, kad tokie prieinamų formų kūriniai taptų labiau pasiekiami ir pagerėtų jų apyvarta vidaus rinkoje;

(3)  akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims tebekyla daug kliūčių susipažinti su autorių teisių ir gretutinių teisių saugomomis knygomis ir kitais spaudiniais. Reikia nedelsiant imtis priemonių, kad tokie prieinamų formų kūriniai taptų iš esmės lengviau pasiekiami ir gerokai pagerėtų jų apyvarta vidaus rinkoje;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2014 m. balandžio 30 d. Sąjungos vardu pasirašyta Marakešo sutartis dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims23 (toliau – Marakešo sutartis). Jos tikslas – pagerinti prieinamų formų kūrinių ir kitų saugomų objektų pasiekiamumą akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims. Marakešo sutartyje reikalaujama, kad susitariančiosios šalys nustatytų autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų išimtis ar apribojimus tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamų formų kopijų gamybai, sklaidai ir tarpvalstybiniam keitimuisi tomis kopijomis. Sąjungai sudarius Marakešo sutartį, reikia pritaikyti Sąjungos teisę – nustatyti privalomą išimtį, galiojančią naudojimo būdams, kūriniams ir naudos gavėjams, kuriems taikoma sutartis. Direktyva darniai įgyvendinami įsipareigojimai, kurių Sąjunga turi laikytis pagal Marakešo sutartį, siekiant užtikrinti, kad šios priemonės vidaus rinkoje būtų taikomos suderintai;

(4)  2014 m. balandžio 30 d. Sąjungos vardu pasirašyta Marakešo sutartis dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenimis (toliau – Marakešo sutartis), kurią Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija priėmė jau 2013 m. Jos tikslas – pagerinti prieinamų formų kūrinių ir kitų saugomų objektų pasiekiamumą akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims. Marakešo sutartyje reikalaujama, kad susitariančiosios šalys nustatytų autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų išimtis ar apribojimus tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamų formų kopijų gamybai, sklaidai ir tarpvalstybiniam keitimuisi tomis kopijomis. Sąjungai sudarius Marakešo sutartį, reikia pritaikyti Sąjungos teisę – nustatyti privalomą išimtį, galiojančią naudojimo būdams, kūriniams ir naudos gavėjams, kuriems taikoma sutartis. Direktyva darniai įgyvendinami įsipareigojimai, kurių Sąjunga turi laikytis pagal Marakešo sutartį, siekiant užtikrinti, kad šios priemonės vidaus rinkoje būtų taikomos suderintai;

_________________

_________________

23 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas 2014/221/ES dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims pasirašymo Europos Sąjungos vardu, OL L 115, 2014 4 17, p. 1.

23 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas 2014/221/ES dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims pasirašymo Europos Sąjungos vardu, OL L 115, 2014 4 17, p. 1.

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  ši direktyva parengta aklų, turinčių regos sutrikimą, kurio neįmanoma sumažinti taip, kad tų asmenų rega iš esmės nesiskirtų nuo regos asmens, neturinčio tokio sutrikimo, arba suvokimo ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, turinčių asmenų ir todėl negalinčių skaityti spausdintų kūrinių iš esmės tokiu pat laipsniu, kaip ir tokios negalios neturintys asmenys, arba dėl fizinės negalios nepajėgių laikyti ar vartyti knygos arba sutelkti žvilgsnio ar judinti akių taip, kaip to reikia norint skaityti, labui. Šia direktyva nustatytų priemonių tikslas yra padidinti knygų, žurnalų, laikraščių, periodinių leidinių ir kitų tekstų, natų ir kitų spaudinių, įskaitant garso formatu, skaitmeninių ir analoginių, pasiekiamumą formomis, kuriomis tie kūriniai ir kiti objektai tampa tiems asmenims prieinami iš esmės taip pat, kaip sutrikimo ar negalios neturintiems asmenims. Prieinamos formos yra, be kitų, Brailio raštas, stambus šriftas, pritaikytos e. knygos, garso knygos ir radijo transliacijos;

(5)  ši direktyva parengta aklų, turinčių regos sutrikimą, kurio neįmanoma sumažinti taip, kad tų asmenų rega iš esmės nesiskirtų nuo regos asmens, neturinčio tokio sutrikimo, arba suvokimo ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, turinčių asmenų ir todėl negalinčių skaityti spausdintų kūrinių tokiu pat laipsniu, kaip tokios negalios neturintys asmenys, arba dėl fizinės negalios nepajėgių laikyti ar vartyti knygos arba sutelkti žvilgsnio ar judinti akių taip, kaip to reikia norint skaityti, labui. Todėl šia direktyva nustatytų priemonių tikslas yra padidinti knygų, žurnalų, laikraščių, periodinių leidinių ir kitų tekstų, natų ir kitų spaudinių, įskaitant garso formatu, skaitmeninių ir analoginių, pasiekiamumą formomis, kuriomis tie kūriniai ir kiti objektai tampa tiems asmenims prieinami iš esmės taip pat, kaip sutrikimo ar negalios neturintiems asmenims. Prieinamos formos yra, be kitų, Brailio raštas, stambus šriftas, pritaikytos e. knygos, garso knygos ir radijo transliacijos;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  todėl šioje direktyvoje reikėtų numatyti privalomas Sąjungos teisės aktais suderintų teisių išimtis, kurios sietųsi su Marakešo sutartyje aptartais naudojimo būdais ir kūriniais. Tai visų pirma atgaminimo, viešo paskelbimo, padarymo prieinamu, platinimo ir skolinimo teisės, kaip numatyta direktyvose 2001/29/EB, 2006/115/EB ir 2009/24/EB, ir atitinkamos Direktyvoje 96/9/EB numatytos teisės. Kadangi Marakešo sutartyje reikalaujamų išimčių ir apribojimų taikymo sričiai priklauso ir garsiniai kūriniai, tokie kaip garso knygos, būtina, kad šios išimtys taip pat būtų taikomos gretutinėms teisėms;

(6)  todėl šioje direktyvoje reikėtų numatyti privalomas Sąjungos teisės aktais suderintų teisių išimtis, kurios sietųsi su Marakešo sutartyje aptartais naudojimo būdais ir kūriniais. Tai visų pirma atgaminimo, viešo paskelbimo, padarymo prieinamu, platinimo ir skolinimo teisės, kaip numatyta direktyvose 2001/29/EB, 2006/115/EB ir 2009/24/EB, ir atitinkamos Direktyvoje 96/9/EB numatytos teisės. Kadangi Marakešo sutartyje reikalaujamų išimčių ir apribojimų taikymo sričiai priklauso ir garsiniai kūriniai, tokie kaip garso knygos, būtina, kad šios išimtys taip pat būtų taikomos gretutinėms teisėms. Šioje direktyvoje numatytos išimtys taikomos nepažeidžiant kitų išimčių, kurias valstybės narės taiko neįgaliesiems, pvz., išimčių, susijusių su asmeniniu naudojimu;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  šioje direktyvoje nurodytiems naudojimo būdams priskiriama ir prieinamos formos kopijų gamyba, kurią vykdo naudos gavėjai arba jų poreikius tenkinantys įgaliotieji subjektai – viešosios ar privačiosios organizacijos, ypač bibliotekos, švietimo įstaigos ir kitos ne pelno organizacijos, kurios vykdydamos pagrindinę veiklą ar vieną iš pagrindinių veiklų arba su viešuoju interesu susijusius uždavinius teikia paslaugas spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims. Tiems naudojimo būdams reikėtų priskirti ir vien naudos gavėjų naudotinų prieinamos formos kopijų gamybą, kurią fiziniai asmenys vykdo naudos gavėjų vardu arba padeda vykdyti naudos gavėjams;

(7)  šioje direktyvoje nurodytiems naudojimo būdams taip pat priskiriama prieinamos formos kopijų gamyba, kurią vykdo naudos gavėjai arba jų poreikius tenkinantys įgaliotieji subjektai – viešosios ar privačiosios organizacijos, ypač bibliotekos, švietimo įstaigos ir kitos ne pelno organizacijos, kurios vykdydamos pagrindinę veiklą ar vieną iš pagrindinių veiklų arba su viešuoju interesu susijusius uždavinius teikia paslaugas spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims. Tiems naudojimo būdams reikėtų priskirti ir vien naudos gavėjų naudotinų prieinamos formos kopijų gamybą, kurią fiziniai asmenys vykdo naudos gavėjų vardu arba padeda vykdyti naudos gavėjams;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  privaloma išimtis taip pat turėtų apriboti atgaminimo teisę, kad būtų galima atlikti bet kokį veiksmą, kurio reikia norint kūrinį ar kitą objektą pakeisti, konvertuoti ar pritaikyti taip, kad būtų pagaminta prieinamos formos kopija. Tai, be kita ko, reikštų suteikti reikiamas priemones, kuriomis galima susirasti informaciją prieinamos formos kopijoje;

(8)  privaloma išimtis taip pat turėtų apriboti atgaminimo teisę, kad būtų galima atlikti bet kokį veiksmą, kurio reikia norint kūrinį ar kitą objektą pakeisti, konvertuoti ar pritaikyti taip, kad būtų pagaminta prieinamos formos kopija. Tai taip pat reikštų, kad reikia suteikti reikiamas priemones, kuriomis galima susirasti informaciją prieinamos formos kopijoje;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  remiantis išimtimi reikėtų leisti įgaliotiesiems subjektams gaminti ir internetu ir fizinėmis priemonėmis platinti Sąjungoje kūrinių ar kitų objektų, kurioms taikoma ši direktyva, prieinamos formos kopijas;

(9)  remiantis išimtimi taip pat reikėtų leisti įgaliotiesiems subjektams gaminti ir internetu ir fizinėmis priemonėmis platinti Sąjungoje kūrinių ar kitų objektų, kurioms taikoma ši direktyva, prieinamos formos kopijas;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  išimtis yra ypatingo pobūdžio, jos taikymo sritis ribota, o jos naudos gavėjams reikia teisinio tikrumo, todėl valstybėms narėms neturėtų būti leista kelti papildomų išimties taikymo reikalavimų, tokių kaip kompensavimo sistemos arba išankstinė patikra, ar prieinamos formos kopijų galima gauti rinkoje;

(11)  išimtis yra ypatingo pobūdžio, jos taikymo sritis ribota, o jos naudos gavėjams reikia teisinio tikrumo, todėl valstybėms narėms neturėtų būti leista kelti papildomų išimties taikymo reikalavimų, tokių kaip kompensavimo sistemos arba išankstinė patikra, ar prieinamos formos kopijų galima gauti rinkoje. Esama pavojaus, kad tokie papildomi reikalavimai galėtų prieštarauti šioje direktyvoje numatytų išimčių tikslui ir tikslui sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam keitimuisi specialios formos kopijomis bendrojoje rinkoje;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  pagal šią direktyvą tvarkant asmens duomenis reikėtų laikytis pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, ir nepažeisti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB, kuria reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, kurį pagal šią direktyvą gali atlikti įgaliotieji subjektai, prižiūrint valstybių narių kompetentingoms institucijoms, visų pirma valstybių narių paskirtoms viešosioms nepriklausomoms institucijoms;

(12)  pagal šią direktyvą tvarkant asmens duomenis reikėtų laikytis pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, ir nepažeisti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791a, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, kurį pagal šią direktyvą gali atlikti įgaliotieji subjektai, prižiūrint valstybių narių kompetentingoms institucijoms, visų pirma valstybių narių paskirtoms viešosioms nepriklausomoms institucijoms;

 

__________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje (JTNTK), prie kurios yra prisijungusi ES, neįgaliesiems užtikrinama teisė susipažinti su informacija ir dalyvauti kultūriniame, ekonominiame ir socialiniame gyvenime taip pat, kaip ir kitiems asmenims. JTNTK reikalaujama, kad prie konvencijos prisijungusios šalys, vadovaudamosi tarptautine teise, imtųsi reikiamų veiksmų, kad užtikrintų, kad intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymuose nebūtų nepagrįstų ar diskriminacinių kliūčių neįgaliesiems susipažinti su kultūrine medžiaga;

(13)  Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje (JTNTK), prie kurios yra prisijungusi ES ir kuri yra privaloma Sąjungos valstybėms narėms, neįgaliesiems užtikrinama teisė tokiomis pat sąlygomis, kaip ir kitiems asmenims, susipažinti su informacija ir dalyvauti kultūriniame, ekonominiame ir socialiniame gyvenime. JTNTK reikalaujama, kad prie konvencijos prisijungusios šalys, vadovaudamosi tarptautine teise, imtųsi reikiamų veiksmų, kad užtikrintų, kad intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymuose nebūtų nepagrįstų ar diskriminacinių kliūčių neįgaliesiems susipažinti su kultūrine medžiaga;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų asmenų teisę naudotis priemonėmis, užtikrinančiomisnepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime;

(14)  remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, draudžiama visų formų diskriminacija (taip pat ir dėl negalios), be to, joje pažymima, kad Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų teisę naudotis priemonėmis, skirtomisnepriklausomumui, socialinei ir profesinei integracijai bei dalyvavimui bendruomenės gyvenime užtikrinti;

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  pagal Direktyvą 2001/29/EB valstybės narės gali ir toliau nustatyti neįgaliesiems naudingą išimtį arba apribojimą tais atvejais, kuriems netaikoma ši direktyva;

(17)  valstybės narės bet kuriuo atveju turės nustatyti taisykles dėl neįgaliesiems naudingų išimčių arba apribojimų taikymo, įskaitant tuos atvejus, kuriems netaikoma ši direktyva;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  taigi šioje direktyvoje užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, ypač tų, kurie pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Ši direktyva turėtų būti aiškinama ir taikoma atsižvelgiant į tas teises ir principus;

(18)  taigi šioje direktyvoje užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje. Ši direktyva turėtų būti aiškinama ir taikoma atsižvelgiant į tas teises ir principus;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 2 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  neatsižvelgiant į tai, ar jis turi bet kokią kitą negalią.

Pagrindimas

Marakešo sutartyje paliekama galimybė įtraukti kitokio pobūdžio negalią. Siūlomos direktyvos 16 konstatuojamojoje dalyje ir 7 straipsnyje minima galimybė įtraukti kitokio pobūdžio negalią vėlesniame etape.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  prieinamos formos kopija – alternatyviu būdu ar forma pateikta kūrinio ar kito objekto kopija, naudos gavėjui suteikianti galimybę susipažinti su kūriniu ar kitu objektu, įskaitant galimybę tam asmeniui susipažinti su kūriniu taip pat paprastai ir patogiai, kaip su juo susipažintų regos sutrikimų ar kitos 2 dalyje nurodytos negalios neturintis asmuo;

3)  prieinamos formos kopija – alternatyviu būdu ar forma pateikta kūrinio ar kito objekto kopija, naudos gavėjui suteikianti galimybę susipažinti su kūriniu ar kitu objektu, įskaitant galimybę tam asmeniui susipažinti su kūriniu taip pat paprastai ir patogiai, kaip su juo susipažintų 2 dalyje nurodytų sutrikimų ar negalios neturintis asmuo;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  įgaliotasis subjektas – organizacija, kuri vykdydama pagrindinę veiklą ar vieną iš pagrindinių veiklų arba su viešuoju interesu susijusius uždavinius ir nesiekdama pelno teikia naudos gavėjams švietimo, mokymo, adaptuoto skaitymo ar susipažinimo su informacija paslaugas.

4)  įgaliotasis subjektas – organizacija, kuri vykdydama pagrindinę veiklą ar vieną iš pagrindinių veiklų arba su viešuoju interesu susijusius uždavinius ir nesiekdama pelno teikia naudos gavėjams švietimo, mokymo, adaptuoto skaitymo ar susipažinimo su informacija paslaugas, neatsižvelgiant į tai, ar vyriausybė vykdo šios organizacijos veiklos priežiūrą.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad šių autorių ir gretutinių teisių išimčių nebūtų galima panaikinti techninėmis priemonėmis arba sutartimi.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyti skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo mechanizmai, kuriais naudotojai galėtų pasitelkti kilus ginčui dėl šiame straipsnyje nurodytų priemonių taikymo.

Pagrindimas

Siūlomoje direktyvoje neminimi jokie skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo mechanizmai, kuriuos turėtų nustatyti valstybės narės ir kurie būtų taikomi tais atvejais, kai naudos gavėjams draudžiama naudoti objektus leidžiamais būdais. Tokie mechanizmai numatyti pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (COM(2016)593) 13 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgyvendinant šią direktyvą asmens duomenys tvarkomi pagal Direktyvą 95/46/EB.

Įgyvendinant šią direktyvą asmens duomenys tvarkomi pagal direktyvas 95/46/EB ir 2002/58/EB bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/6791a.

 

_________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki [dveji metai po perkėlimo datos] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia ataskaitą, kiek naudos gavėjams pasiekiami kiti, negu 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžti, prieinamų formų kūriniai ir kiti objektai ir kiek prieinamų formų kūriniai ir kiti objektai pasiekiami asmenims, turintiems kitokių negalių, negu nurodytosios 2 straipsnio 2 dalyje. Ataskaitoje turi būti įvertinta, ar tikslinga svarstyti šios direktyvos taikymo srities pakeitimą.

Iki [dveji metai po perkėlimo datos] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia ataskaitą, kiek naudos gavėjams pasiekiami kiti, negu 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžti, prieinamų formų kūriniai ir kiti objektai ir kiek prieinamų formų kūriniai ir kiti objektai pasiekiami asmenims, turintiems kitokių negalių, negu nurodytosios 2 straipsnio 2 dalyje. Ataskaitoje turi būti įvertinta, ar tikslinga svarstyti šios direktyvos taikymo srities išplėtimo klausimą, kad pagal šią direktyvą numatyta išimtimi ir susijusia prieinamos formos kopijų gamybos galimybe galėtų naudotis ir kitokio pobūdžio negalią turintys asmenys.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne anksčiau kaip [per penkerius metus po perkėlimo datos] Komisija atlieka direktyvos vertinimą ir pateikia pagrindines išvadas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, jei reikia, kartu su pasiūlymais iš dalies pakeisti šią direktyvą.

Ne vėliau kaip [per penkerius metus po perkėlimo datos] Komisija atlieka direktyvos vertinimą ir pateikia pagrindines išvadas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, jei reikia, kartu su pasiūlymais iš dalies pakeisti šią direktyvą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Aklų, regos sutrikimą ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiami būdai naudotis kūriniais ir kitais autorių teisių ir gretutinių teisių saugomais objektais ir Direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PETI

6.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Rosa Estaràs Ferragut

27.10.2016

Priėmimo data

24.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Edouard Martin

  • [1]  Peticija Nr. 0924/2011 dėl galimybės akliesiems naudotis knygomis ir kitais spaudiniais, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Dan Pescod Europos aklųjų sąjungos (EBU) ir Karališkojo nacionalinio aklųjų instituto (RNIB) vardu, ir
    Peticija Nr. 0964/2011 dėl galimybės akliesiems ir asmenims, turintiems disleksijos sutrikimą ar kitokią negalią, naudotis knygomis, kurią pateikė Austrijos pilietis Michael Kalmar Europos disleksijos asociacijos vardu.
  • [2]  PE 571.387.
  • [3]  2016 m. vasario 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Marakešo sutarties ratifikavimo, remiantis gautomis peticijomis, visų pirma Peticija Nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)).

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Aklų, regos sutrikimą ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiami būdai naudotis kūriniais ir kitais autorių teisių ir gretutinių teisių saugomais objektais ir Direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.9.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

12.10.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

7.11.2016

28.11.2016

31.1.2017

 

Priėmimo data

23.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eugen Freund, Maria Noichl

Pateikimo data

28.3.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

22

+

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė