ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā

28.3.2017 - (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja  
Referents: Max Andersson


Procedūra : 2016/0278(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0097/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0097/2017
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0596),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0381/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 2017. gada 25. janvāra atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, kā arī Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A8-0097/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.     1

Direktīvas priekšlikums

1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  ņemot vērā 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību (LES) un Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD),

Grozījums Nr.     2

Direktīvas priekšlikums

1.b atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 26. pantu un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD),

Grozījums Nr.     3

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir nostiprinātas tiesības uz informāciju (11. pants) un tiesības uz izglītību (14. pants).

Grozījums Nr.     4

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un citiem iespiedmateriāliem, kas ir aizsargāti ar autortiesībām un blakustiesībām. Ir jāveic pasākumi, lai palielinātu šo darbu pieejamību piekļūstamā formā un uzlabotu to apriti iekšējā tirgū.

(3)  Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un citiem iespiedmateriāliem, kas ir aizsargāti ar autortiesībām un blakustiesībām. Ņemot vērā sociālās intereses piešķirt šādām personām piekļuvi informācijai un tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem, ir jāveic pasākumi, lai palielinātu šo darbu pieejamību piekļūstamā formā un uzlabotu to apriti iekšējā tirgū, ievērojot nosacījumus, kas ir iekļauti šajā direktīvā, lai nodrošinātu piekļuvi zināšanām un informācijai.

Grozījums Nr.     5

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (“Marrākešas līgums”), Savienības vārdā parakstīja 2014. gada 30. aprīlī23. Tā mērķis ir uzlabot darbu un citu aizsargātu tiesību objektu piekļūstamā formā pieejamību personām, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti. Marrākešas līgumā līgumslēdzējām pusēm ir noteikta prasība ieviest izņēmumus no autortiesību un blakustiesību subjektu tiesībām vai to ierobežojumus, lai varētu sagatavot un izplatīt noteiktu darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus un lai varētu īstenot pārrobežu apmaiņu ar šiem eksemplāriem. Tā kā Savienība ir noslēgusi Marrākešas līgumu, ir jāpielāgo Savienības tiesību akti, ieviešot obligātu izņēmumu attiecībā uz lietojumiem, darbiem un saņēmējiem, uz ko līgums attiecas. Ar šo direktīvu saskaņotā veidā īsteno pienākumus, kas Savienībai jāizpilda saskaņā ar Marrākešas līgumu, lai nodrošinātu, ka šie pasākumi tiek konsekventi īstenoti visā iekšējā tirgū.

(4)  Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ („Marrākešas līgums”), Savienības vārdā parakstīja 2014. gada 30. aprīlī23 un to jau 2013. gadā pieņēma Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija. Tā mērķis ir uzlabot darbu un citu aizsargātu tiesību objektu piekļūstamā formā pieejamību un pārrobežu apmaiņu personām, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti. Marrākešas līgumā līgumslēdzējām pusēm ir noteikta prasība ieviest izņēmumus no autortiesību un blakustiesību subjektu tiesībām vai to ierobežojumus, lai varētu sagatavot un izplatīt noteiktu darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus un lai varētu īstenot pārrobežu apmaiņu ar šiem eksemplāriem. Tā kā Savienība ir noslēgusi Marrākešas līgumu, ir jāpielāgo Savienības tiesību akti, ieviešot obligātu un saskaņotu izņēmumu attiecībā uz lietojumiem, darbiem un saņēmējiem, uz ko līgums attiecas. Ar šo direktīvu saskaņotā veidā īsteno pienākumus, kas Savienībai jāizpilda saskaņā ar Marrākešas līgumu, lai nodrošinātu, ka šie pasākumi tiek konsekventi īstenoti visā iekšējā tirgū.

_________________

_________________

23Padomes 2014. gada 14. aprīļa Lēmums 2014/221/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (OV L 115, 17.4.2014., 1. lpp.).

23Padomes 2014. gada 14. aprīļa Lēmums 2014/221/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (OV L 115, 17.4.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     6

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Šī direktīva ir izstrādāta tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem, kurus nevar mazināt tā, lai panāktu tādu redzes funkciju, kas ir pietiekami līdzvērtīga to personu redzes funkcijai, kam nav šādu traucējumu, vai ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, un kas tāpēc nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā personas bez šādas invaliditātes vai kas fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai. Ar šo direktīvu ieviesto pasākumu mērķis ir uzlabot grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un citu iespiedmateriālu, tostarp digitālā vai analogā audioformā sagatavotu darbu, pieejamību formā, kas nodrošina minētajām personām iespēju piekļūt minētajiem darbiem un citiem tiesību objektiem būtībā tādā pat mērā, kā to spēj personas bez traucējumiem vai invaliditātes. Piekļūstama forma ir cita starpā iespiedteksti Braila rakstā un lielburtu iespiedumā, pielāgotas e-grāmatas, klausāmgrāmatas un radiopārraides.

(5)  Šī direktīva ir izstrādāta tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem, kurus nevar mazināt tā, lai panāktu tādu redzes funkciju, kas ir pietiekami līdzvērtīga to personu redzes funkcijai, kam nav šādu traucējumu, vai ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, vai kādu citu attīstības traucējumu un kas tāpēc nespēj lasīt iespieddarbus tādā pat mērā kā personas bez šādas invaliditātes vai kas fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai. Tālab ar šo direktīvu ieviesto pasākumu mērķis ir uzlabot grāmatu, tostarp e–grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un citu iespiedmateriālu, tostarp digitālā vai analogā audioformā sagatavotu darbu, pieejamību gan tiešsaistē, gan bezsaistē formā, kas nodrošina minētajām personām iespēju piekļūt minētajiem darbiem un citiem tiesību objektiem būtībā tādā pat mērā, kā to spēj personas bez traucējumiem vai invaliditātes. Piekļūstama forma ietver arī iespiedtekstus Braila rakstā un lielburtu iespiedumā, pielāgotas e-grāmatas, klausāmgrāmatas un radiopārraides.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tāpēc šajā direktīvā būtu jāparedz obligāti izņēmumi no tiesībām, kas ir saskaņotas Savienības tiesību aktos un kas ir saistītas ar lietojumiem un darbiem, uz kuriem attiecas Marrākešas līgums. Minētās tiesības ir jo īpaši reproducēšanas tiesības, tiesības izziņot sabiedrībai, darīt pieejamu un izplatīt un patapinājuma tiesības, kas paredzētas Direktīvā 2001/29/EK, Direktīvā 2006/115/EK un Direktīvā 2009/24/EK, kā arī Direktīvā 96/9/EK paredzētās attiecīgās tiesības. Tā kā Marrākešas līgumā paredzētie izņēmumi un ierobežojumi attiecas arī uz audioformā sagatavotiem darbiem, piemēram, klausāmgrāmatām, ir nepieciešams šos izņēmumus piemērot arī blakustiesībām.

(6)  Tāpēc šajā direktīvā būtu jāparedz obligāti izņēmumi no tiesībām, kas ir saskaņotas Savienības tiesību aktos un kas ir saistītas ar lietojumiem un darbiem, uz kuriem attiecas Marrākešas līgums. Minētās tiesības ir jo īpaši reproducēšanas tiesības, tiesības izziņot sabiedrībai, darīt pieejamu un izplatīt un patapinājuma tiesības, kas paredzētas Direktīvā 2001/29/EK, Direktīvā 2006/115/EK un Direktīvā 2009/24/EK, kā arī Direktīvā 96/9/EK paredzētās attiecīgās tiesības. Tā kā Marrākešas līgumā paredzētie izņēmumi un ierobežojumi attiecas arī uz audioformā sagatavotiem darbiem, piemēram, klausāmgrāmatām, ir nepieciešams šos izņēmumus piemērot arī blakustiesībām. Ar šo direktīvu paredzēto izņēmumu izmantošanai nevajadzētu skart citus dalībvalstu paredzētos izņēmumus attiecībā uz personām ar invaliditāti, piemēram, lietošanu privātām vajadzībām.

Grozījums Nr.     8

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ar obligāto izņēmumu būtu arī jāierobežo reproducēšanas tiesības, lai dotu iespēju veikt jebkuru darbību, kas ir nepieciešama darba vai cita tiesību objekta izmainīšanai, pārveidošanai citā formā vai pielāgošanai nolūkā sagatavot piekļūstamas formas eksemplāru. Tas ietver tādu līdzekļu nodrošināšanu, kas nepieciešami informācijas pārlūkošanai piekļūstamas formas eksemplārā.

(8)  Ir arī svarīgi ar obligāto izņēmumu ierobežot reproducēšanas tiesības, lai dotu iespēju veikt jebkuru darbību, kas ir nepieciešama darba vai cita tiesību objekta izmainīšanai, pārveidošanai citā formā vai pielāgošanai nolūkā sagatavot piekļūstamas formas eksemplāru. Tas ietver tādu līdzekļu nodrošināšanu, kas nepieciešami informācijas pārlūkošanai piekļūstamas formas eksemplārā, kā arī ietver aktus, kas nepieciešami, lai pielāgotu pastāvošas publikācijas, kurām dažu kategoriju saņēmēji jau var piekļūt, citu saņēmēju vajadzībām, kuriem nepieciešami alternatīvu formu eksemplāri pienācīgai piekļuvei darbam. Saņēmējiem būtu jāļauj aizņemties darbu.

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai uzlabotu skaidrību par to, kas ir „nepieciešami akti”, kuri atļauti ar 3. pantā paredzēto izņēmumu. Failu forma var būt piekļūstama dažām personu ar invaliditāti kategorijām (piemēram, personām ar redzes traucējumiem), bet citām kategorijām nav piekļūstama (piemēram, personām ar disleksiju). Šajā gadījumā, kaut arī nav nepieciešamības pārveidot failu tāda saņēmēja vajadzībām, kurš ir neredzīgs vai ar redzes traucējumiem, pārveidošana ir nepieciešama, lai darbu padarītu piekļūstamu personai ar disleksiju. Būtu jāpiešķir arī iespēja aizņemties darbu.

Grozījums Nr.     9

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Ar izņēmumu būtu jādod pilnvarotām struktūrām iespēja sagatavot un izplatīt Savienībā tiešsaistē un bezsaistē šajā direktīvā paredzēto darbu vai citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus.

(9)  Ar izņēmumu būtu jādod pilnvarotām struktūrām iespēja sagatavot un izplatīt Savienībā tiešsaistē un bezsaistē šajā direktīvā paredzēto darbu vai citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem Savienības tiesības aktiem. Ar direktīvu pilnvarotajām struktūrām neparedz nekādu pienākumu sagatavot un izplatīt eksemplārus.

Grozījums Nr.     10

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Lai uzlabotu uz tekstu balstītu darbu pieejamību, tiesību subjektu loma piekļūšanas nodrošināšanā viņu darbiem personām ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti ir tikpat svarīga, kā šajā direktīvā paredzētie izņēmumi, ja tirgus nespēj sniegt šādu piekļuvi.

Pamatojums

Jaunais apsvērums atsaucas uz Marrākešas līguma apsvērumu. Ar to tiek atgādināts, ka vienlīdz svarīgi ir gan atbilstoši ierobežojumi un izņēmumi, gan tiesību subjektu loma piekļuves nodrošināšanā darbiem personām ar redzes traucējumiem, lai izbeigtu grāmatu trūkumu miljoniem neredzīgu un daļēji neredzīgu personu.

Grozījums Nr.     11

Direktīvas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9b)  Lai veicinātu apmaiņu starp dalībvalstīm, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO) būtu jāizveido un jāpārvalda publiski pieejama tiešsaistes datubāze, kurā apkopota informācija par pilnvarotajām struktūrām un bibliogrāfiski dati par tādiem darbiem piekļūstamas formas eksemplāros, kurus pilnvarotās struktūras padarījušas pieejamus. Šādai datubāzei būtu jāietver informācija par radītajām piekļūstamajām publikācijām, t. i., publikācijām, kuras izdevēji saražojuši piekļūstamā formā, un vajadzētu būt sadarbspējīgai ar ABC TIGAR (Uzticamu starpnieku globāli pieejami resursu) datubāzi, kuru uztur WIPO.

Pamatojums

Ar jauno apsvērumu Eiropas Komisija tiek aicināta veicināt apmaiņu ar informāciju, izveidojot vienotu datubāzi par piekļūstamas formas eksemplāriem, tostarp piekļūstamām grāmatām, kuras izdevēji tieši ir izgatavojuši piekļūstamā formā. Šī jaunā iniciatīva būtu jāveido, balstoties uz pašreizējo Pieejamo grāmatu konsorcija izstrādāto pasaules mēroga datubāzi, kuru uztur WIPO.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ņemot vērā izņēmuma specifiku, tā selektīvo darbības jomu un izņēmuma saņēmēju vajadzību pēc juridiskās noteiktības, dalībvalstīm nebūtu jāļauj noteikt papildu prasības šā izņēmuma piemērošanā, piemēram, kompensācijas shēmas vai iepriekšēju pārliecināšanos par piekļūstamas formas eksemplāru komerciālu pieejamību.

(11)  Ņemot vērā izņēmuma specifiku, tā selektīvo darbības jomu un izņēmuma saņēmēju vajadzību pēc juridiskās noteiktības, dalībvalstīm nebūtu jāļauj noteikt papildu prasības šā izņēmuma piemērošanā, piemēram, kompensācijas shēmas vai iepriekšēju pārliecināšanos par piekļūstamas formas eksemplāru komerciālu pieejamību. Šādas papildu prasības varētu būt pretrunā ar šajā direktīvā paredzēto mērķi, kā arī mērķi veicināt īpašas formas eksemplāru pārrobežu apmaiņu iekšējā tirgū.

Grozījums Nr.     13

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Apstrādājot personas datus saskaņā ar šo direktīvu, ir jāievēro pamattiesības, tostarp tiesības attiecībā uz privāto un ģimenes dzīvi un tiesības uz personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK, kas reglamentē personas datu apstrādi, kuru saskaņā ar šo direktīvu drīkst veikt pilnvarotās iestādes dalībvalstu kompetento iestāžu, jo īpaši dalībvalstu izraudzītu publisku neatkarīgu iestāžu, uzraudzībā.

(12)  Apstrādājot personas datus saskaņā ar šo direktīvu, ir jāievēro pamattiesības, tostarp tiesības attiecībā uz privāto un ģimenes dzīvi un tiesības uz personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK1a un 2002/58/Ek1b1b Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/6791c, kuras reglamentē personas datu apstrādi, kuru saskaņā ar šo direktīvu drīkst veikt pilnvarotās iestādes dalībvalstu kompetento iestāžu, jo īpaši dalībvalstu izraudzītu publisku neatkarīgu iestāžu, uzraudzībā.

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

 

1c Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     14

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD), kurā ES ir līgumslēdzēja puse, garantē personām ar invaliditāti tiesības piekļūt informācijai un tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. UNCRPD konvencijas pusēm nosaka prasību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, neveido nepamatotu vai diskriminējošu šķērsli personu ar invaliditāti piekļuvei kultūras materiāliem.

(13)  Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām („UNCRPD”), kurā Savienība ir līgumslēdzēja puse un kura ir saistoša Savienības dalībvalstīm, garantē personām ar invaliditāti tiesības piekļūt informācijai un tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. UNCRPD konvencijas pusēm nosaka prasību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, neveido nepamatotu vai diskriminējošu šķērsli personu ar invaliditāti piekļuvei kultūras materiāliem.

Grozījums Nr.     15

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Savienība saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu atzīst un ievēro personu ar invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē.

(14)  Ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu ir aizliegta visa veida diskriminācija, tostarp diskriminācija invaliditātes dēļ, un noteikts, ka Savienība atzīst un ievēro personu ar invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē.

Grozījums Nr.     16

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Mērķis, ar kuru Savienība pieņem šo direktīvu, ir nodrošināt, lai saņēmējiem būtu pieejamas grāmatas un citi iespiedmateriāli piekļūstamā formā. Tādējādi šī direktīva ir svarīgs pirmais solis nolūkā uzlabot piekļuvi darbiem personām ar invaliditāti.

(15)  Mērķis, ar kuru Savienība pieņem šo direktīvu, ir nodrošināt, lai saņēmējiem visā iekšējā tirgū būtu pieejamas grāmatas un citi iespiedmateriāli piekļūstamā formā. Tādējādi šī direktīva ir svarīgs pirmais solis nolūkā uzlabot piekļuvi darbiem personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr.     17

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Komisija uzraudzīs šīs direktīvas ietekmi. Saistībā ar to Komisija novērtēs tādu darbu un citu tiesību objektu pieejamību piekļūstamā formā, uz kuriem neattiecas šī direktīva, kā arī darbu un citu tiesību objektu pieejamību piekļūstamā formā personām ar citu veidu invaliditāti. Komisija rūpīgi pārskatīs šo situāciju. Vajadzības gadījumā var tikt apsvērtas izmaiņas šīs direktīvas darbības jomā.

(16)  Komisija uzraudzīs šīs direktīvas ietekmi. Saistībā ar to Komisija novērtēs tādu darbu un citu tiesību objektu pieejamību piekļūstamā formā, uz kuriem neattiecas šī direktīva, kā arī darbu un citu tiesību objektu pieejamību piekļūstamā formā personām ar citu veidu invaliditāti. Komisija rūpīgi pārskatīs šo situāciju nolūkā pilnībā garantēt šīs direktīvas kultūras un sociālo mērķu īstenošanu. Vajadzības gadījumā var tikt apsvērtas izmaiņas šīs direktīvas darbības jomā atbilstoši Komisijas saskaņā ar šīs direktīvas 7. pantu iesniegtajam ziņojumam, pirms kura sagatavošanas tiek veikta priekšizpēte par citu līdzīgu izņēmumu ieviešanu attiecībā uz personām ar cita veida invaliditātēm.

Grozījums Nr.     18

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Tādējādi direktīvā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Šī direktīva būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(18)  Tādējādi direktīvā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām. Šī direktīva būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

Grozījums Nr.     19

Direktīvas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a)  Dalībvalstīm būtu jātransponē šī direktīva sešu mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā, lai ātri īstenotu personu ar invaliditāti tiesības, kuras atzītas ES Pamattiesību hartā un UNCRPD.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ņemt vērā Marrākešas līguma 4. panta 3. punkta un 10. panta noteikumus par paša līguma īstenošanu.

Grozījums Nr.     20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo direktīvu nosaka noteikumus par noteiktu darbu un citu tiesību objektu izmantošanu bez tiesību subjekta atļaujas tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti.

Ar šo direktīvu nosaka noteikumus par noteiktu darbu un citu tiesību objektu izmantošanu bez tiesību subjekta atļaujas tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti. Tā ir paredzēta, lai efektīvi nodrošinātu viņu tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem.

Grozījums Nr.     21

Direktīvas priekšlikums

2 pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “darbs un cits tiesību objekts” ir ar autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts un publicēts vai citā veidā likumīgi publiskots darbs grāmatas, žurnāla, laikraksta, periodiska izdevuma vai cita rakstu darba, tostarp nošu, veidā un ar to saistītās ilustrācijas jebkuros nesējos, tostarp audioformā, piemēram, klausāmgrāmatas;

(1)  „darbs un cits tiesību objekts” ir ar autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts un publicēts vai citā veidā likumīgi publiskots darbs grāmatas, žurnāla, laikraksta, periodiska izdevuma vai cita rakstu darba, tostarp nošu, veidā un ar to saistītās ilustrācijas jebkuros nesējos, tostarp audioformā, piemēram, klausāmgrāmatas, un digitālos formātos, piemēram, e–grāmatas;

Grozījums Nr.     22

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  “saņēmējs” ir:

(2)  „saņēmējs” neatkarīgi no jebkādas citas invaliditātes ir:

Grozījums Nr.     23

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  persona ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, kā rezultātā tā nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā persona bez traucējumiem vai invaliditātes; vai

(c)  persona ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, kā arī ar citiem attīstības traucējumiem, kā rezultātā tā nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā persona bez traucējumiem vai invaliditātes vai

Grozījums Nr.     24

Direktīvas priekšlikums

2 pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “piekļūstamas formas eksemplārs” ir darba vai cita tiesību objekta eksemplārs alternatīvā veidā vai formā, kas ļauj saņēmējam piekļūt darbam vai citam tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var persona bez redzes traucējumiem vai 2. punktā minētas invaliditātes;

(3)  „piekļūstamas formas eksemplārs” ir darba vai cita tiesību objekta eksemplārs alternatīvā veidā vai formā, kas ļauj saņēmējam piekļūt darbam vai citam tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var persona bez traucējumiem vai invaliditātes, kas minētas 2. punktā;

Grozījums Nr.     25

Direktīvas priekšlikums

2 pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “pilnvarota struktūra” ir organizācija, kuras galvenā darbība vai viena no galvenajām darbībām vai uzdevumiem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm, ir nodrošināt saņēmējiem izglītību, instruktīvas mācības, adaptīvo lasīšanu vai piekļuvi informācijai, ievērojot bezpeļņas principu.

(4)  „pilnvarota struktūra” ir organizācija, kuru valdība ir pilnvarojusi nodrošināt vai atzinusi, ka tā nodrošina saņēmējiem izglītību, instruktīvas mācības, adaptīvo lasīšanu vai piekļuvi informācijai, ievērojot bezpeļņas principu, un šāda nodrošināšana ir attiecīgās organizācijas galvenā darbība vai viena no galvenajām darbībām vai uzdevumiem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm.

Grozījums Nr.     26

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  saņēmējs vai persona, kas rīkojas tā vārdā, sagatavotu tikai un vienīgi saņēmēja lietošanai paredzētu darba vai cita tiesību objekta piekļūstamas formas eksemplāru; un

(a)  saņēmējs vai persona, kas likumīgi rīkojas tā vārdā, sagatavotu tikai un vienīgi saņēmēja lietošanai paredzētu darba vai cita tiesību objekta piekļūstamas formas eksemplāru un

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 1. punktā paredzētajiem izņēmumiem piemēro Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 5. punktu un 6. panta 4. punkta pirmo, trešo un piekto daļu.

3.  Šā panta 1. punktā paredzētajiem izņēmumiem piemēro Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 5. punktu.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā paredzētos izņēmumus nevar aizstāt ar līgumu. Attiecībā uz saistību starp šā panta 1. punktā paredzētajiem izņēmumiem un tehniskās aizsardzības pasākumiem piemēro Direktīvas 2001/29/EK 6. panta 4. punkta pirmo, trešo un piekto daļu. Dalībvalstis nodrošina, ka strīdu gadījumos par šajā pantā minēto pasākumu piemērošanu tiek noteikti sūdzību iesniegšanas un tiesiskās aizsardzības mehānismi.

Pamatojums

Ierosinātajā direktīvā nav minētas ne sūdzību iesniegšanas, ne tiesiskās aizsardzības mehānismi, kas būtu jānosaka dalībvalstīm gadījumos, kad saņēmējiem atteikta pieļautā izmantošana. Šādi mehānismi ir paredzēti saskaņā ar 13. panta 2. punktu priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū (COM(2016)0593).

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datus saskaņā ar šo direktīvu apstrādā, ievērojot Direktīvu 95/46/EK.

Personas datus saskaņā ar šo direktīvu apstrādā, ievērojot Direktīvu 95/46/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/58/EK1a un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/6791b.

 

__________________

 

1a Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (Direktīva par privātās dzīves aizsardzību un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne vēlāk kā [divus gadus pēc transponēšanas datuma] iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par 2. panta 1. punktā nedefinētu darbu un citu tiesību objektu pieejamību piekļūstamā formā iekšējā tirgū saņēmējiem un darbu un citu tiesību objektu pieejamību iekšējā tirgū 2. panta 2. punktā neminētām personām ar invaliditāti. Ziņojumā ietver novērtējumu par to, vai būtu jāapsver grozījumi šīs direktīvas darbības jomā.

Komisija ne vēlāk kā [divus gadus pēc transponēšanas datuma] iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par 2. panta 1. punktā nedefinētu darbu un citu tiesību objektu pieejamību piekļūstamā formā iekšējā tirgū saņēmējiem un darbu un citu tiesību objektu pieejamību iekšējā tirgū 2. panta 2. punktā neminētām personām ar invaliditāti. Ņemot vērā tehnoloģisko attīstību un jo īpaši pieejamās tehnoloģijas, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī piekļūstamību šādām tehnoloģijām, ziņojumā ietver novērtējumu par to, vai būtu jāapsver šīs direktīvas darbības jomas paplašināšana tā, lai izņēmums un ar to saistītā šajā direktīvā paredzēto pieejama formāta eksemplāru nodrošināšana varētu uzlabot personu situāciju ar cita veida invalīditāti.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne agrāk kā [piecus gadus pēc transponēšanas datuma] izvērtē šo direktīvu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs direktīvas grozījumu priekšlikumiem.

Komisija līdz [piecus gadus pēc transponēšanas datuma], ņemot vērā arī tehnoloģisko attīstību piekļūstamības kontekstā, izvērtē šo direktīvu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs direktīvas grozījumu priekšlikumiem. Komisijas ziņojumā ņem vērā attiecīgo pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, nevalstisko organizāciju un sociālo partneru, tostarp invalīdu un viņus pārstāvošu organizāciju, kā arī vecus cilvēkus pārstāvošu organizāciju viedokļus.

Grozījums Nr.     32

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstīs ne vēlāk kā [12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Dalībvalstīs ne vēlāk kā [6 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Pamatojums

6 mēnešu laikposms šķiet atbilstošāks, ņemot vērā arī Marrākešas līguma 10. pantu.

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ATZINUMS  (9.2.2017)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Helga Stevens

ĪSS PAMATOJUMS

Marrākešas līguma, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ („Marrākešas līgums”), apspriešana notika, balstoties uz Marrākešas līgumu, kas ir jaukta vienošanās, — daži no tajā regulētajiem jautājumiem tika uzskatīti par ES kompetencē esošiem, savukārt citi — par dalībvalstu kompetencē esošiem. Piecpadsmit dalībvalstis jau ir parakstījušas Marrākešas līgumu.

Tas tiek uzskatīts par vēsturisku līgumu, jo ir pirmais līgums par izņēmumiem autortiesībās, un tajā arī ir iekļauti cilvēktiesību elementi. Atzinuma sagatavotājai uzdots uzlabot cilvēku ar redzes traucējumiem piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem darbiem. Cilvēki ar redzes traucējumiem visā pasaulē iegūs plašāku piekļuvi grāmatām, padarot iespējamu, ka daudzas organizācijas varēs sūtīt darbu kopijas uz citām valstīm.

Atzinuma sagatavotāja papildus ir apspriedusies ar invalīdu organizācijām un ieinteresētajām pusēm un sapratusi, ka Komisijas priekšlikums ir atbalstāms. Grozījumi tekstā attiecas tikai uz Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas kompetencēm un nodrošina, ka teksts ir saskaņots ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, kā arī ar Marrākešas līgumu.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. atsauce

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 19. un 114. pantu,

Grozījums Nr.     2

Direktīvas priekšlikums

1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību Protokolu Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā,

Grozījums Nr.     3

Direktīvas priekšlikums

1.b atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību Protokolu (Nr. 2) par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu,

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Savienības direktīvas autortiesību un blakustiesību jomā tiesību subjektiem nodrošina juridisko noteiktību un augsta līmeņa aizsardzību. Šis saskaņotais tiesiskais regulējums sekmē iekšējā tirgus pareizu darbību un veicina inovāciju, jaunradi, ieguldījumus un jauna satura veidošanu, tostarp digitālajā vidē. Tā mērķis ir arī sekmēt piekļuvi zināšanām un kultūrai, aizsargājot darbus un citus tiesību objektus un sabiedrības interesēs pieļaujot izņēmumus vai ierobežojumus. Būtu jāsaglabā taisnīgs līdzsvars starp tiesību subjektu un lietotāju tiesībām un interesēm.

(1)  Savienības direktīvas autortiesību un blakustiesību jomā tiesību subjektiem nodrošina juridisko noteiktību un augsta līmeņa aizsardzību. Šis saskaņotais tiesiskais regulējums sekmē iekšējā tirgus pareizu un uzlabotu darbību un veicina inovāciju, jaunradi, ieguldījumus, nodarbinātību un jauna satura veidošanu, tostarp digitālajā un tiešsaistes vidē. Tā mērķis ir arī sekmēt piekļuvi zināšanām un kultūrai, aizsargājot darbus un citus tiesību objektus un sabiedrības interesēs pieļaujot izņēmumus vai ierobežojumus. Būtu jāsaglabā taisnīgs līdzsvars starp tiesību subjektu un lietotāju tiesībām un interesēm.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un citiem iespiedmateriāliem, kas ir aizsargāti ar autortiesībām un blakustiesībām. Ir jāveic pasākumi, lai palielinātu šo darbu pieejamību piekļūstamā formā un uzlabotu to apriti iekšējā tirgū.

(3)  Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu vai rīkoties ar to, joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un citiem iespiedmateriāliem, kas ir aizsargāti ar autortiesībām un blakustiesībām. Ir jāveic pasākumi, lai palielinātu šo darbu pieejamību piekļūstamā formā un uzlabotu to apriti iekšējā tirgū.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Šī direktīva ir izstrādāta tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem, kurus nevar mazināt tā, lai panāktu tādu redzes funkciju, kas ir pietiekami līdzvērtīga to personu redzes funkcijai, kam nav šādu traucējumu, vai ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, un kas tāpēc nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā personas bez šādas invaliditātes vai kas fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai. Ar šo direktīvu ieviesto pasākumu mērķis ir uzlabot grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un citu iespiedmateriālu, tostarp digitālā vai analogā audioformā sagatavotu darbu, pieejamību formā, kas nodrošina minētajām personām iespēju piekļūt minētajiem darbiem un citiem tiesību objektiem būtībā tādā pat mērā, kā to spēj personas bez traucējumiem vai invaliditātes. Piekļūstama forma ir cita starpā iespiedteksti Braila rakstā un lielburtu iespiedumā, pielāgotas e-grāmatas, klausāmgrāmatas un radiopārraides.

(5)  Šī direktīva ir izstrādāta tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem, kurus nevar mazināt tā, lai panāktu tādu redzes funkciju, kas ir pietiekami līdzvērtīga to personu redzes funkcijai, kam nav šādu traucējumu, vai ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, vai kādu citu attīstības traucējumu un kas tāpēc nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā personas bez šādas invaliditātes vai kas fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai. Ar šo direktīvu ieviesto pasākumu mērķis ir uzlabot grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un citu iespiedmateriālu, tostarp digitālā vai analogā audioformā sagatavotu darbu, pieejamību gan tiešsaistē, gan bezsaistē formā, kas nodrošina minētajām personām iespēju piekļūt minētajiem darbiem un citiem tiesību objektiem būtībā tādā pat mērā, kā to spēj personas bez traucējumiem vai invaliditātes. Piekļūstama forma ir cita starpā iespiedteksti Braila rakstā un lielburtu iespiedumā, pielāgotas e-grāmatas, klausāmgrāmatas un radiopārraides.

Grozījums Nr.     7

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tāpēc šajā direktīvā būtu jāparedz obligāti izņēmumi no tiesībām, kas ir saskaņotas Savienības tiesību aktos un kas ir saistītas ar lietojumiem un darbiem, uz kuriem attiecas Marrākešas līgums. Minētās tiesības ir jo īpaši reproducēšanas tiesības, tiesības izziņot sabiedrībai, darīt pieejamu un izplatīt un patapinājuma tiesības, kas paredzētas Direktīvā 2001/29/EK, Direktīvā 2006/115/EK un Direktīvā 2009/24/EK, kā arī Direktīvā 96/9/EK paredzētās attiecīgās tiesības. Tā kā Marrākešas līgumā paredzētie izņēmumi un ierobežojumi attiecas arī uz audioformā sagatavotiem darbiem, piemēram, klausāmgrāmatām, ir nepieciešams šos izņēmumus piemērot arī blakustiesībām.

(6)  Tāpēc šajā direktīvā būtu jāparedz obligāti izņēmumi no tiesībām, kas ir saskaņotas Savienības tiesību aktos un kas ir saistītas ar lietojumiem un darbiem, uz kuriem attiecas Marrākešas līgums. Minētās tiesības ir jo īpaši reproducēšanas tiesības, tiesības izziņot sabiedrībai, darīt pieejamu un izplatīt un patapinājuma tiesības, kas paredzētas Direktīvā 2001/29/EK, Direktīvā 2006/115/EK un Direktīvā 2009/24/EK, kā arī Direktīvā 96/9/EK paredzētās attiecīgās tiesības. Tā kā Marrākešas līgumā paredzētie izņēmumi un ierobežojumi attiecas arī uz audioformā sagatavotiem darbiem, piemēram, klausāmgrāmatām, ir nepieciešams šos izņēmumus piemērot arī blakustiesībām. Šajā direktīvā paredzēto izņēmumu izmantošanai nevajadzētu skart citus, plašākas priekšrocības sniedzošus dalībvalstu paredzētos izņēmumus attiecībā uz personām ar invaliditāti, piemēram, tādus, kas attiecas uz lietošanu privātām vajadzībām.

Grozījums Nr.     8

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ņemot vērā izņēmuma specifiku, tā selektīvo darbības jomu un izņēmuma saņēmēju vajadzību pēc juridiskās noteiktības, dalībvalstīm nebūtu jāļauj noteikt papildu prasības šā izņēmuma piemērošanā, piemēram, kompensācijas shēmas vai iepriekšēju pārliecināšanos par piekļūstamas formas eksemplāru komerciālu pieejamību.

(11)  Ņemot vērā izņēmuma specifiku, tā selektīvo darbības jomu un izņēmuma saņēmēju vajadzību pēc juridiskās noteiktības, dalībvalstīm nebūtu jāļauj noteikt papildu prasības šā izņēmuma piemērošanā, piemēram, kompensācijas shēmas vai iepriekšēju pārliecināšanos par piekļūstamas formas eksemplāru komerciālu pieejamību. Šādas papildu prasības varētu būt pretrunā mērķim veicināt piekļūstamas formas eksemplāru pārrobežu apmaiņu iekšējā tirgū.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD), kurā ES ir līgumslēdzēja puse, garantē personām ar invaliditāti tiesības piekļūt informācijai un tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. UNCRPD konvencijas pusēm nosaka prasību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, neveido nepamatotu vai diskriminējošu šķērsli personu ar invaliditāti piekļuvei kultūras materiāliem.

(13)  Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām („UNCRPD”), kuras līgumslēdzēja puse no 2011. gada 21. janvāra ir Savienība, garantē personām ar invaliditāti tiesības piekļūt informācijai un komunikācijai un tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā, politiskajā, darba un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. UNCRPD konvencijas pusēm nosaka prasību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, neveido nepamatotu vai diskriminējošu šķērsli personu ar invaliditāti piekļuvei kultūras materiāliem.

Grozījums Nr.     10

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Savienība saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu atzīst un ievēro personu ar invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē.

(14)  Savienība saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu aizliedz diskrimināciju invaliditātes dēļ un atzīst un ievēro personu ar invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē.

Grozījums Nr.     11

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “darbs un cits tiesību objekts” ir ar autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts un publicēts vai citā veidā likumīgi publiskots darbs grāmatas, žurnāla, laikraksta, periodiska izdevuma vai cita rakstu darba, tostarp nošu, veidā un ar to saistītās ilustrācijas jebkuros nesējos, tostarp audioformā, piemēram, klausāmgrāmatas;

(1)  „darbs un cits tiesību objekts” ir ar autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts un publicēts vai citā veidā likumīgi publiskots darbs grāmatas, e–grāmatas, žurnāla, laikraksta, periodiska izdevuma vai cita rakstu darba, tostarp nošu, veidā un ar to saistītās ilustrācijas jebkuros nesējos gan tiešsaistē, gan bezsaistē, tostarp audioformā, piemēram, klausāmgrāmatas;

Grozījums Nr.     12

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  persona ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, kā rezultātā tā nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā persona bez traucējumiem vai invaliditātes vai

  persona ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, arī ar citiem attīstības traucējumiem, rezultātā tā nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā persona bez traucējumiem vai invaliditātes vai

Grozījums Nr.     13

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā paredzētos izņēmumus attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām nevar aizstāt ar tehnoloģiskiem pasākumiem vai ar līgumu.

Grozījums Nr.     14

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne vēlāk kā [divus gadus pēc transponēšanas datuma] iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par 2. panta 1. punktā nedefinētu darbu un citu tiesību objektu pieejamību piekļūstamā formā iekšējā tirgū saņēmējiem un darbu un citu tiesību objektu pieejamību iekšējā tirgū 2. panta 2. punktā neminētām personām ar invaliditāti. Ziņojumā ietver novērtējumu par to, vai būtu jāapsver grozījumi šīs direktīvas darbības jomā.

Komisija ne vēlāk kā [divus gadus pēc transponēšanas datuma] iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par 2. panta 1. punktā nedefinētu darbu un citu tiesību objektu pieejamību piekļūstamā formā iekšējā tirgū saņēmējiem un darbu un citu tiesību objektu pieejamību iekšējā tirgū 2. panta 2. punktā neminētām personām ar invaliditāti. Ziņojumā, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību un jo īpaši pieejamās tehnoloģijas, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī piekļūstamību šādām tehnoloģijām, ietver novērtējumu par to, vai būtu jāapsver grozījumi šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne agrāk kā [piecus gadus pēc transponēšanas datuma] izvērtē šo direktīvu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs direktīvas grozījumu priekšlikumiem.

Komisija līdz [piecus gadus pēc transponēšanas datuma], ņemot vērā arī tehnoloģisko attīstību piekļūstamības kontekstā, izvērtē šo direktīvu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs direktīvas grozījumu priekšlikumiem. Komisijas ziņojumā ņem vērā attiecīgo pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, nevalstisko organizāciju un sociālo partneru, tostarp invalīdu un viņus pārstāvošu organizāciju, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkus pārstāvošu organizāciju viedokļus.

PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM ATZINUMA REFERENTE IR SAŅĒMUSI INFORMĀCIJU

Šo sarakstu sagatavo pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīga vienīgi atzinuma sagatavotāja. Atzinuma sagatavotāja, sagatavojot atzinuma projektu, ir saņēmis informāciju no šādām struktūrām vai personām:

Struktūra un/vai persona

Eiropas Neredzīgo savienība (EBU)

Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti (EDF)

 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Atļauti ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumi tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un grozījumu izdarīšana Direktīvā 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā

Atsauces

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

24.11.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Helga Stevens

28.11.2016

Izskatīšana komitejā

8.12.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

25.1.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Valli

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

49

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

Green/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Simbolu atšifrējums:

+  :  atbalsta

-  :  pret

0  :  atturas

Kultūras un izglītības komitejas ATZINUMS  (17.3.2017)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā
COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Helga Trüpel

ĪSS PAMATOJUMS

Līgumā pusēm ir uzlikts pienākums paredzēt obligātus ierobežojumus un izņēmumus no autortiesībām un blakustiesībām vai to ierobežojumus tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un paredzēta iespēja veikt pārrobežu apmaiņu ar grāmatu, tostarp klausāmgrāmatu, un citu iespiedmateriālu īpašas formas eksemplāriem līgumu parakstījušo valstu vidū.

Atzinuma sagatavotāja, kas pārstāv Kultūras un izglītības komiteju (CULT), atzinīgi vērtē ierosināto direktīvu, jo ar to Eiropas Savienībā un visā pasaulē tiks atrisināts grāmatu trūkums personām, kas ir neredzīgas un ar redzes traucējumiem. Tikai pieci procenti no publicētajām grāmatām ir pieejamas personām ar redzes traucējumiem, un šis apstāklis liecina, ka faktiski nepastāv šādu darbu tirgus. Marrākešas līgums ir svarīgs solis uz priekšu piekļūšanā kultūras un izglītības informācijai, tāpat kā to dara visi citi pilsoņi.

Paredzētos izņēmumus vai ierobežojumus attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām piemēro tikai stingri ierobežotai lietotāju grupai un tikai nekomerciāliem mērķiem.

Turklāt būtu jānorāda, ka grāmatas, kuras izmanto personas, kas ir neredzīgas un ar redzes traucējumiem, ir īpašos formātos, piemēram, Braila rakstā vai DAISY formātā, un reti konkurē ar darbiem redzīgām personām. Referents uzskata, ka nav pierādījumu tam, ka „pilnvarotās struktūras”, kas nodrošina pieejamos formātus, nodarītu kaitējumu tiesību subjektiem un izdevējiem ar pirātismu.

Līgums neapdraudēs plašu publicēšanu un nekavēs tiesību subjektus palielināt to piedāvāto plaši pieejamu īpašumtiesību objektu skaitu. Tas neveicina komerciālu konkurenci ar izdevējdarbības nozares uzņēmumiem. Būtu arī jāatgādina, ka Līgums tika noslēgts, jo šis tirgus nepiedāvā darbus pilnīgi vai daļēji neredzīgām personām.

Tādēļ ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu ātru un pienācīgu līguma īstenošanu, un referente aicina, lai Eiropas Savienība steidzami ratificētu Marrākešas līgumu.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.a)  Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir nostiprinātas tiesības uz informāciju (11. pants) un tiesības uz izglītību (14. pants).

Grozījums Nr.     2

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un citiem iespiedmateriāliem, kas ir aizsargāti ar autortiesībām un blakustiesībām. Ir jāveic pasākumi, lai palielinātu šo darbu pieejamību piekļūstamā formā un uzlabotu to apriti iekšējā tirgū.

(3)  Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un citiem iespiedmateriāliem, kas ir aizsargāti ar autortiesībām un blakustiesībām. Ņemot vērā to, ka par šo izmantošanu, kas paredzēta personām ar ilgtermiņa un nopietniem redzes traucējumiem, būs nepārprotama sociāla interese un tā pamatos tiks īstenota, ievērojot bezpeļņas principu, ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu piekļūstamību šiem darbiem piekļūstamā formā un uzlabotu to apriti iekšējā tirgū, kā arī lai vajadzības gadījumā un ja ir nodrošināta atbilstība šajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem palielinātu pieejamību un vāktu datus attiecībā uz šādu piekļuvi, tostarp publicētu informāciju par pilnvarotajām struktūrām, kas izveidotas attiecīgajā teritorijā.

Grozījums Nr.     3

Direktīvas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3.a)  Personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, ir tiesības piekļūt informācijai un tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem.

Pamatojums

Ierosinātais papildinājums izriet no UNCRPD un ES Pamattiesību hartas 26. panta, kuros nostiprinātas personu ar invaliditāti tiesības un brīvības.

Grozījums Nr.     4

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Šī direktīva ir izstrādāta tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem, kurus nevar mazināt tā, lai panāktu tādu redzes funkciju, kas ir pietiekami līdzvērtīga to personu redzes funkcijai, kam nav šādu traucējumu, vai ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, un kas tāpēc nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā personas bez šādas invaliditātes vai kas fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai. Ar šo direktīvu ieviesto pasākumu mērķis ir uzlabot grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un citu iespiedmateriālu, tostarp digitālā vai analogā audioformā sagatavotu darbu, pieejamību formā, kas nodrošina minētajām personām iespēju piekļūt minētajiem darbiem un citiem tiesību objektiem būtībā tādā pat mērā, kā to spēj personas bez traucējumiem vai invaliditātes. Piekļūstama forma ir cita starpā iespiedteksti Braila rakstā un lielburtu iespiedumā, pielāgotas e-grāmatas, klausāmgrāmatas un radiopārraides.

(5)  Šī direktīva ir izstrādāta tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem, kurus nevar mazināt tā, lai panāktu tādu redzes funkciju, kas ir pietiekami līdzvērtīga to personu redzes funkcijai, kam nav šādu traucējumu, vai ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, un kas tāpēc nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā personas bez šādas invaliditātes vai kas fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai. Ar šo direktīvu ieviesto pasākumu mērķis ir uzlabot grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un citu iespiedmateriālu, tostarp digitālā vai analogā audioformā sagatavotu darbu, pieejamību formā, kas nodrošina minētajām personām iespēju piekļūt minētajiem darbiem un citiem tiesību objektiem būtībā tādā pat mērā, kā to spēj personas, kas nav neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, nemazinot satura kvalitāti. Piekļūstama forma ir cita starpā iespiedteksti Braila rakstā un lielburtu iespiedumā, e-grāmatas, klausāmgrāmatas un radiopārraides, bet šis uzskaitījums nav izsmeļošs.

Pamatojums

Apsvēruma mērķis ir garantēt pielāgoto darbu kvalitāti, lai nodrošinātu, ka kultūras vērtības, kas iegūstamas piekļuves rezultātā literāriem un mākslas darbiem, visiem ir vienādi piekļūstamas, un lai saglabātu to personu definīcijas precizitāti, kuras nav neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti. Ar apsvērumu tiek arī piedāvāts nošķirt „invaliditāti” no „traucējumiem”. Saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām preambulas e) punktu invaliditāte rodas, „cilvēkiem ar invaliditāti saskaroties ar attieksmes un apkārtējās vides šķēršļiem, kas ierobežo vienlīdzīgas iespējas pilnvērtīgi un efektīvi līdzdarboties sabiedrības dzīvē”. Citiem vārdiem sakot, šie šķēršļi padara cilvēkus nespējīgus, nevis viņu traucējumi vai atšķirīgas funkcionālas spējas. Tādējādi pēc būtības šeit ir piemērotāk minēt „traucējumu”.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tāpēc šajā direktīvā būtu jāparedz obligāti izņēmumi no tiesībām, kas ir saskaņotas Savienības tiesību aktos un kas ir saistītas ar lietojumiem un darbiem, uz kuriem attiecas Marrākešas līgums. Minētās tiesības ir jo īpaši reproducēšanas tiesības, tiesības izziņot sabiedrībai, darīt pieejamu un izplatīt un patapinājuma tiesības, kas paredzētas Direktīvā 2001/29/EK, Direktīvā 2006/115/EK un Direktīvā 2009/24/EK, kā arī Direktīvā 96/9/EK paredzētās attiecīgās tiesības. Tā kā Marrākešas līgumā paredzētie izņēmumi un ierobežojumi attiecas arī uz audioformā sagatavotiem darbiem, piemēram, klausāmgrāmatām, ir nepieciešams šos izņēmumus piemērot arī blakustiesībām.

(6)  Tāpēc šajā direktīvā paredz obligātus izņēmumus no tiesībām, kas ir saskaņotas Savienības tiesību aktos un kas ir saistītas ar lietojumiem un darbiem, uz kuriem attiecas Marrākešas līgums. Minētās tiesības ir jo īpaši reproducēšanas tiesības, tiesības izziņot sabiedrībai, darīt pieejamu un izplatīt un patapinājuma tiesības, kas paredzētas Direktīvā 2001/29/EK, Direktīvā 2006/115/EK un Direktīvā 2009/24/EK, kā arī Direktīvā 96/9/EK paredzētās attiecīgās tiesības. Tā kā Marrākešas līgumā paredzētie izņēmumi un ierobežojumi attiecas arī uz audioformā sagatavotiem darbiem, piemēram, pielāgotām klausāmgrāmatām, ir nepieciešams šos izņēmumus piemērot arī blakustiesībām. Ar šo direktīvu paredzēto izņēmumu izmantošana neskar citus dalībvalstu paredzētos izņēmumus attiecībā uz personām ar invaliditāti, piemēram, lietošanu privātām vajadzībām.

Grozījums Nr.     6

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ar obligāto izņēmumu būtu arī jāierobežo reproducēšanas tiesības, lai dotu iespēju veikt jebkuru darbību, kas ir nepieciešama darba vai cita tiesību objekta izmainīšanai, pārveidošanai citā formā vai pielāgošanai nolūkā sagatavot piekļūstamas formas eksemplāru. Tas ietver tādu līdzekļu nodrošināšanu, kas nepieciešami informācijas pārlūkošanai piekļūstamas formas eksemplārā.

(8)  Ir arī svarīgi ar obligāto izņēmumu ierobežot reproducēšanas tiesības, lai dotu iespēju veikt jebkuru darbību, kas ir nepieciešama darba vai cita tiesību objekta izmainīšanai, pārveidošanai citā formā vai pielāgošanai nolūkā sagatavot piekļūstamas formas eksemplāru. Tas ietver tādu līdzekļu nodrošināšanu, kas nepieciešami informācijas pārlūkošanai piekļūstamas formas eksemplārā, kā arī aktus, kas nepieciešami, lai pielāgotu pastāvošas publikācijas, kurām dažu kategoriju saņēmēji jau var piekļūt, citu saņēmēju vajadzībām, kuriem nepieciešami alternatīvu formu eksemplāri pienācīgai piekļuvei darbam. Saņēmējiem būtu jāpiešķir iespēja aizņemties darbu.

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai uzlabotu skaidrību par to, kas ir „nepieciešami akti”, kuri ir atļauti ar 3. pantā paredzēto izņēmumu. Failu forma var būt piekļūstama dažām personu ar invaliditāti kategorijām (piemēram, personām ar redzes traucējumiem), bet citām kategorijām nav piekļūstama (piemēram, personām ar disleksiju). Šajā gadījumā, kaut arī nav nepieciešamības pārveidot failu tāda saņēmēja vajadzībām, kurš ir neredzīgs vai ar redzes traucējumiem, pārveidošana ir nepieciešama, lai darbu padarītu piekļūstamu personai ar disleksiju. Būtu jāpiešķir arī iespēja aizņemties darbu.

Grozījums Nr.     7

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Ar izņēmumu būtu jādod pilnvarotām struktūrām iespēja sagatavot un izplatīt Savienībā tiešsaistē un bezsaistē šajā direktīvā paredzēto darbu vai citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus.

(9)  Ar izņēmumu pilnvarotām struktūrām tiks dota iespēja sagatavot un izplatīt Savienībā tiešsaistē un bezsaistē šajā direktīvā paredzēto pašreizējo darbu, arhivēta materiāla vai citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus.

Pamatojums

Ar apsvērumu pasvītro, ka arī arhivētus darbus var pārveidot piekļūstamā formā.

Grozījums Nr.     8

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9.a)  Lai uzlabotu uz teksta balstītu darbu pieejamību, tiesību subjektu loma piekļūšanas nodrošināšanā viņu darbiem personām ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti ir tikpat svarīga, kā šajā direktīvā paredzētie izņēmumi, ja tirgus nespēj sniegt šādu piekļuvi.

Pamatojums

Jaunais apsvērums atsaucas uz Marrākešas līguma apsvērumu. Ar to tiek atgādināts, ka vienlīdz svarīgi ir gan atbilstoši ierobežojumi un izņēmumi, gan tiesību subjektu loma piekļuves nodrošināšanā darbiem personām ar redzes traucējumiem, lai izbeigtu grāmatu trūkumu miljoniem neredzīgu un daļēji neredzīgu personu.

Grozījums Nr.     9

Direktīvas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9.b)  Lai veicinātu apmaiņu starp dalībvalstīm, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO) būtu jāizveido un jāpārvalda publiski pieejama tiešsaistes datubāze, kurā apkopota informācija par pilnvarotām struktūrām un bibliogrāfiski dati par pieejamiem darbiem piekļūstamas formas eksemplāros, kurus pilnvarotas struktūras ir izgatavojušas un padarījušas pieejamus. Šādai datubāzei būtu jāietver arī informācija par radītajām piekļūstamajām publikācijām, t. i., publikācijām, kuras izdevēji ir izgatavojuši piekļūstamā formā, un vajadzētu būt sadarbspējīgai ar ABC TIGAR (Uzticamu starpnieku globāli pieejami resursu) datubāzi, kuru uztur WIPO.

Pamatojums

Ar jauno apsvērumu Eiropas Komisija tiek aicināta veicināt apmaiņu ar informāciju, izveidojot vienotu datubāzi par piekļūstamas formas eksemplāriem, tostarp piekļūstamām grāmatām, kuras izdevēji tieši ir saražojuši piekļūstamā formā. Šī jaunā iniciatīva būtu jāveido, balstoties uz pašreizējo Pieejamo grāmatu konsorcija izstrādāto pasaules mēroga datubāzi, kuru uztur WIPO.

Grozījums Nr.     10

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Vajadzētu būt iespējai vienā dalībvalstī sagatavotus piekļūstamas formas eksemplārus darīt pieejamus visās dalībvalstīs, lai palielinātu to pieejamību visā iekšējā tirgū. Tādējādi tiktu samazināts pieprasījums pēc papildu darba viena un tā paša darba vai cita tiesību objekta piekļūstamas formas eksemplāru sagatavošanā visā Savienībā, un tas savukārt radītu ietaupījumus un palielinātu efektivitāti. Tāpēc ar šo direktīvu būtu jānodrošina, ka vienā dalībvalstī sagatavotus piekļūstamas formas eksemplārus var laist apritē visās dalībvalstīs un ka tiem var piekļūt visās dalībvalstīs. Tātad pilnvarotai struktūrai būtu jāspēj tiešsaistē vai bezsaistē izplatīt minētos eksemplārus saņēmējiem un pilnvarotām struktūrām jebkurā dalībvalstī. Turklāt pilnvarotām struktūrām un saņēmējiem būtu jādod iespēja iegūt minētos eksemplārus vai piekļuvi tiem no jebkuras pilnvarotas struktūras jebkurā dalībvalstī.

(10)  Būs iespēja vienā dalībvalstī sagatavotus piekļūstamas formas eksemplārus darīt pieejamus visās dalībvalstīs, lai palielinātu to pieejamību visā iekšējā tirgū. Tādējādi tiktu samazināts pieprasījums pēc papildu darba viena un tā paša darba vai cita tiesību objekta piekļūstamas formas eksemplāru sagatavošanā visā Savienībā, un tas savukārt radītu ietaupījumus un palielinātu efektivitāti. Tāpēc ar šo direktīvu nodrošinās, ka vienā dalībvalstī sagatavotus piekļūstamas formas eksemplārus var laist apritē, lai tiem varētu piekļūt saņēmēji un pilnvarotas struktūras visās dalībvalstīs. Tātad pilnvarotai struktūrai būtu jāspēj tiešsaistē vai bezsaistē izplatīt minētos eksemplārus saņēmējiem un pilnvarotām struktūrām jebkurā dalībvalstī. Turklāt pilnvarotām struktūrām un saņēmējiem būtu jādod iespēja iegūt minētos eksemplārus vai piekļuvi tiem no jebkuras pilnvarotas struktūras jebkurā dalībvalstī.

Grozījums Nr.     11

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ņemot vērā izņēmuma specifiku, tā selektīvo darbības jomu un izņēmuma saņēmēju vajadzību pēc juridiskās noteiktības, dalībvalstīm nebūtu jāļauj noteikt papildu prasības šā izņēmuma piemērošanā, piemēram, kompensācijas shēmas vai iepriekšēju pārliecināšanos par piekļūstamas formas eksemplāru komerciālu pieejamību.

(11)  Ņemot vērā izņēmuma specifiku, tā selektīvo darbības jomu un izņēmuma saņēmēju vajadzību pēc juridiskās noteiktības, dalībvalstīm neļaus noteikt papildu prasības šā izņēmuma piemērošanā, piemēram, kompensācijas shēmas vai iepriekšēju pārliecināšanos par piekļūstamas formas eksemplāru komerciālu pieejamību.

Grozījums Nr.     12

Direktīvas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11.a)  Identificējot pilnvarotas struktūras, dalībvalstīm būtu jāņem vērā šādu struktūru pieredze bezpeļņas, augstas kvalitātes un efektīvu piekļūstamas formas darbu un citu tiesību objektu nodrošināšanā, kā arī uzticamu starpnieku principi, kas noteikti Saprašanās memorandā par piekļuvi darbiem lasītājiem ar disleksiju vai redzes traucējumiem, kuru popularizēja Eiropas Komisija un 2010. gadā parakstīja tiesību subjektu un personu ar iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti pārstāvji.

Pamatojums

Ar ierosināto priekšlikumu paredzēts izmantot Eiropas politiku iepriekšējos desmit gados, kuras pamatā ir to vērtīgo zināšanu un pieredzes atzīšana, kuras var dot vienīgi specializētās organizācijas, kas sniedz pakalpojumus saņēmējiem, kā arī sadarbības veicināšana starp ieinteresētajām personām šajā nozarē.

Grozījums Nr.     13

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Savienība saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu atzīst un ievēro personu ar invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē.

(14)  Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 26. pantā atzīst un ievēro personu ar invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē.

Grozījums Nr.     14

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Komisija uzraudzīs šīs direktīvas ietekmi. Saistībā ar to Komisija novērtēs tādu darbu un citu tiesību objektu pieejamību piekļūstamā formā, uz kuriem neattiecas šī direktīva, kā arī darbu un citu tiesību objektu pieejamību piekļūstamā formā personām ar citu veidu invaliditāti. Komisija rūpīgi pārskatīs šo situāciju. Vajadzības gadījumā var tikt apsvērtas izmaiņas šīs direktīvas darbības jomā.

(16)  Komisija uzraudzīs šīs direktīvas ietekmi. Saistībā ar to Komisija novērtēs tādu darbu un citu tiesību objektu pieejamību piekļūstamā formā, uz kuriem neattiecas šī direktīva, kā arī darbu un citu tiesību objektu pieejamību piekļūstamā formā personām ar citu veidu traucējumiem. Komisija rūpīgi pārskatīs šo situāciju. Vajadzības gadījumā var tikt apsvērtas izmaiņas šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr.     15

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Tādējādi direktīvā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Šī direktīva būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(18)  Tādējādi direktīvā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Ir svarīgi, ka šo direktīvu interpretē un piemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

Grozījums Nr.     16

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Ar Marrākešas līgumu tiek noteikti daži pienākumi attiecībā uz apmaiņu ar piekļūstamas formas eksemplāriem starp Savienību un trešām valstīm, kas ir līguma puses. Pasākumi, ko Savienība īsteno, lai izpildītu minētos pienākumus, ir izklāstīti Regulā […], kas būtu jālasa saistībā ar šo direktīvu.

(19)  Ar Marrākešas līgumu tiek noteikti daži pienākumi attiecībā uz apmaiņu ar piekļūstamas formas eksemplāriem starp Savienību un trešām valstīm, kas ir līguma puses. Pasākumi, ko Savienība īsteno, lai izpildītu minētos pienākumus, ir izklāstīti Regulā […], kas būtu jāapspriež saistībā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.     17

Direktīvas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20.a)  Dalībvalstīm būtu jātransponē šī direktīva sešu mēnešu laikā, lai ātri īstenotu personu ar invaliditāti tiesības, kuras atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un UNCRPD.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ņemt vērā Marrākešas līguma 4. panta 3. punkta un 10. panta noteikumus par paša līguma īstenošanu.

Grozījums Nr.     18

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “darbs un cits tiesību objekts” ir ar autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts un publicēts vai citā veidā likumīgi publiskots darbs grāmatas, žurnāla, laikraksta, periodiska izdevuma vai cita rakstu darba, tostarp nošu, veidā un ar to saistītās ilustrācijas jebkuros nesējos, tostarp audioformā, piemēram, klausāmgrāmatas;

(1)  „darbs un cits tiesību objekts” ir ar autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts un publicēts vai citā veidā likumīgi publiskots literārs, akadēmisks vai mākslas darbs teksta, komentāru un/vai un ar to saistītu ilustrāciju, tostarp nošu, veidā grāmatās, e–grāmatās, laikrakstos, žurnālos vai citos rakstu darbos un jebkuros nesējos, tostarp audioformā, piemēram klausāmgrāmatās un radio pārraidēs.

Pamatojums

„Darba un cita tiesību objekta” definīcija ir uzlabota, lai tā būtu specifiskākā un precīzāka.

Grozījums Nr.     19

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  “Saņēmējs” ir:

(2)  „saņēmējs” neatkarīgi no jebkādas citas invaliditātes ir persona ar kādu no šīm invaliditātēm:

Pamatojums

Ar šo papildinājumu „saņēmēja” definīcija tiek saskaņota ar Marrākešas līgumu. Uz to būtu jāatsaucas visās 2. panta 2. punkta daļās— a), b), c) un d) — , un tādēļ tas būtu jāiekļauj pēc d) daļas.

Grozījums Nr.     20

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  persona ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, kā rezultātā tā nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā persona bez traucējumiem vai invaliditātes vai

(c)  persona ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas traucējumiem, tostarp disleksiju, kā rezultātā tā nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā persona, kura ir neredzīga, ar redzes traucējumiem vai citādu iespiedrakstu lasīšanas invaliditāti, vai

Pamatojums

Ar apsvērumu tiek piedāvāts nošķirt „invaliditāti” no „traucējumiem”. Saskaņā ar ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām invaliditāte rodas, „cilvēkiem ar invaliditāti saskaroties ar attieksmes un apkārtējās vides šķēršļiem, kas ierobežo vienlīdzīgas iespējas pilnvērtīgi un efektīvi līdzdarboties sabiedrības dzīvē”, preambulas e) punkts. Citiem vārdiem sakot, šie šķēršļi padara cilvēkus nespējīgus, nevis viņu traucējumi vai atšķirīgas funkcionālas spējas. Tādējādi pēc būtības šeit ir piemērotāk lietot jēdzienu „traucējums”.

Grozījums Nr.     21

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  persona, kas fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.     22

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “piekļūstamas formas eksemplārs” ir darba vai cita tiesību objekta eksemplārs alternatīvā veidā vai formā, kas ļauj saņēmējam piekļūt darbam vai citam tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var persona bez redzes traucējumiem vai 2. punktā minētas invaliditātes;

(3)  „piekļūstamas formas eksemplārs” ir darba vai cita tiesību objekta eksemplārs, kas sniegts, ievērojot bezpeļņas principu, alternatīvā veidā vai formā, kura ļauj saņēmējam piekļūt darbam vai citam tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var persona bez redzes traucējumiem vai 2. punktā minētas invaliditātes;

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt eksemplāru nekomerciālo būtību, kas papildus precizē pilnvaroto struktūru definīciju un to darbību, ievērojot bezpeļņas principu.

Grozījums Nr.     23

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “pilnvarota struktūra” ir organizācija, kuras galvenā darbība vai viena no galvenajām darbībām vai uzdevumiem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm, ir nodrošināt saņēmējiem izglītību, instruktīvas mācības, adaptīvo lasīšanu vai piekļuvi informācijai, ievērojot bezpeļņas principu.

(4)  „pilnvarota struktūra” ir struktūra, kuru ir pilnvarojusi vai atzinusi dalībvalsts, kurā tā ir izveidota, nolūkā nodrošināt saņēmējiem izglītību, instruktīvas mācības, adaptīvo lasīšanu vai piekļuvi informācijai, ievērojot bezpeļņas principu. Tā var būt arī valdības iestāde vai bezpeļņas organizācija, kura sniedz tādus pašus pakalpojumus saņēmējiem kā vienu no to primārajām darbībām vai institucionālajiem pienākumiem.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pilnveidot Komisijas ierosināto „pilnvarotas struktūras” definīciju, ņemot vērā Marrākešas līgumā iekļauto definīciju, kurā precizēts, kurš likumīgi var pilnvarot vai atzīt šādas struktūras.

Grozījums Nr.     24

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka piekļūstamas formas eksemplārā ir saglabāts darba vai cita tiesību objekta veselums, pienācīgi ņemot vērā izmaiņas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu piekļuvi darbam alternatīvajā formā.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka piekļūstamas formas eksemplārā ir saglabāts darba vai cita tiesību objekta veselums, pienācīgi ņemot vērā izmaiņas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu piekļuvi darbam alternatīvajā formā saņēmēju dažādām vajadzībām.

Grozījums Nr.     25

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne agrāk kā [piecus gadus pēc transponēšanas datuma] izvērtē šo direktīvu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs direktīvas grozījumu priekšlikumiem.

Komisija līdz [piecus gadus pēc transponēšanas datuma] izvērtē šo direktīvu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs direktīvas grozījumu priekšlikumiem.

Pamatojums

Ņemot vērā, ka Komisija nav veikusi ietekmes novērtējumu par sociālo un ekonomisko ietekmi, ko šī regula var radīt, atzinuma sagatavotājs ierosina, ka būtu jāveic novērtējums ne vēlāk kā 5 gadu laikā pēc regulējuma stāšanās spēkā.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Atļauti ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumi tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un grozījumu izdarīšana Direktīvā 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā

Atsauces

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

6.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Helga Trüpel

6.12.2016

Pieņemšanas datums

28.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clare Moody

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

28

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

1

0

PPE

Stefano Maullu

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Lūgumrakstu komitejas ATZINUMS  (27.1.2017)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Rosa Estaràs Ferragut

ĪSS PAMATOJUMS

Marrākešas līgumā tā pusēm ir noteikta prasība paredzēt izņēmumus no autortiesībām un blakustiesībām vai to ierobežojumus tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un paredzēta iespēja veikt pārrobežu apmaiņu ar grāmatu, tostarp klausāmgrāmatu, un citu iespiedmateriālu īpašas formas eksemplāriem līgumu parakstījušo valstu vidū.

Lūgumrakstu komiteja (PETI) ļoti atzinīgi vērtē ierosināto direktīvu. PETI ir aktīvi strādājusi ar dokumentiem, kas saistīti ar neredzīgo un personu ar redzes traucējumiem piekļuvi iespieddarbiem darbiem, kopš 2011. gada, kad divos lūgumrakstos[1] tika aicināts panākt saistošu nolīgumu. PETI ar gandarījumu pieredzēja Marrākešas līguma pieņemšanu 2013. gadā un tā stāšanos spēkā 2016. gada septembrī. Tomēr jāveic turpmāki pasākumi, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība pilda savas starptautiskās saistības saskaņā ar Marrākešas līgumu un ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (“UNCRPD”).

Kā izklāstīts Lūgumrakstu komitejai paredzētajā pētījumā[2] par Marrākešas līgumu, kas veikts Politikas departamenta C uzdevumā un ar kuru iepazīstināja 2016. gada 9. novembrī PETI darbseminārā par invaliditāti, Marrākešas līgums ir invaliditātes sociālā modeļa triumfs un ir piemērots starptautisks risinājums grāmatu trūkumam pasaules līmenī. Tālab ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu ātru un pienācīgu šā līguma īstenošanu. Turklāt PETI ir aicinājusi[3] Eiropas Savienību ātri ratificēt Marrākešas līgumu bez nosacījuma, ka līdz ratifikācijai jāpārskata ES tiesiskais regulējums.

Ar atzinumu mēģināts saskaņot direktīvā izmantoto terminoloģiju, lai tā pilnībā atbilstu Marrākešas līgumam un UNCRPD. Tajā ir paredzēta iespēja paplašināt saņēmēju uzskaitījumu, un ierosinātā direktīva atjaunināta saskaņā ar visaptverošu datu aizsardzības tiesisko regulējumu ES līmenī. Vissvarīgākais — ar atzinuma projektu tiek ierosināts, ka dalībvalstīm būtu jānosaka sūdzību iesniegšanas vai tiesiskās aizsardzības mehānisms gadījumos, kad saņēmēji tiek kavēti izmantot pieļautos izņēmumus.

GROZĪJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un citiem iespiedmateriāliem, kas ir aizsargāti ar autortiesībām un blakustiesībām. Ir jāveic pasākumi, lai palielinātu šo darbu pieejamību piekļūstamā formā un uzlabotu to apriti iekšējā tirgū.

(3)  Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un citiem iespiedmateriāliem, kas ir aizsargāti ar autortiesībām un blakustiesībām. Ir nekavējoties jāveic pasākumi, lai krietni palielinātu šo darbu pieejamību piekļūstamā formā un ievērojami uzlabotu to apriti iekšējā tirgū.

Grozījums Nr.     2

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (“Marrākešas līgums”), Savienības vārdā parakstīja 2014. gada 30. aprīlī.23 Tā mērķis ir uzlabot darbu un citu aizsargātu tiesību objektu piekļūstamā formā pieejamību personām, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti. Marrākešas līgumā līgumslēdzējām pusēm ir noteikta prasība ieviest izņēmumus no autortiesību un blakustiesību subjektu tiesībām vai to ierobežojumus, lai varētu sagatavot un izplatīt noteiktu darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus un lai varētu īstenot pārrobežu apmaiņu ar šiem eksemplāriem. Tā kā Savienība ir noslēgusi Marrākešas līgumu, ir jāpielāgo Savienības tiesību akti, ieviešot obligātu izņēmumu attiecībā uz lietojumiem, darbiem un saņēmējiem, uz ko līgums attiecas. Ar šo direktīvu saskaņotā veidā īsteno pienākumus, kas Savienībai jāizpilda saskaņā ar Marrākešas līgumu, lai nodrošinātu, ka šie pasākumi tiek konsekventi īstenoti visā iekšējā tirgū.

(4)  Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ („Marrākešas līgums”), Savienības vārdā parakstīja 2014. gada 30. aprīlī23 un to jau 2013. gadā pieņēma Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija. Tā mērķis ir uzlabot darbu un citu aizsargātu tiesību objektu piekļūstamā formā pieejamību personām, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti. Marrākešas līgumā līgumslēdzējām pusēm ir noteikta prasība ieviest izņēmumus no autortiesību un blakustiesību subjektu tiesībām vai to ierobežojumus, lai varētu sagatavot un izplatīt noteiktu darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus un lai varētu īstenot pārrobežu apmaiņu ar šiem eksemplāriem. Tā kā Savienība ir noslēgusi Marrākešas līgumu, ir jāpielāgo Savienības tiesību akti, ieviešot obligātu izņēmumu attiecībā uz lietojumiem, darbiem un saņēmējiem, uz ko līgums attiecas. Ar šo direktīvu saskaņotā veidā īsteno pienākumus, kas Savienībai jāizpilda saskaņā ar Marrākešas līgumu, lai nodrošinātu, ka šie pasākumi tiek konsekventi īstenoti visā iekšējā tirgū.

_________________

_________________

23 Padomes 2014. gada 14. aprīļa Lēmums 2014/221/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (OV L 115, 17.4.2014., 1. lpp.).

23 Padomes 2014. gada 14. aprīļa Lēmums 2014/221/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (OV L 115, 17.4.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     3

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Šī direktīva ir izstrādāta tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem, kurus nevar mazināt tā, lai panāktu tādu redzes funkciju, kas ir pietiekami līdzvērtīga to personu redzes funkcijai, kam nav šādu traucējumu, vai ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, un kas tāpēc nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā personas bez šādas invaliditātes vai kas fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai. Ar šo direktīvu ieviesto pasākumu mērķis ir uzlabot grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un citu iespiedmateriālu, tostarp digitālā vai analogā audioformā sagatavotu darbu, pieejamību formā, kas nodrošina minētajām personām iespēju piekļūt minētajiem darbiem un citiem tiesību objektiem būtībā tādā pat mērā, kā to spēj personas bez traucējumiem vai invaliditātes. Piekļūstama forma ir cita starpā iespiedteksti Braila rakstā un lielburtu iespiedumā, pielāgotas e-grāmatas, klausāmgrāmatas un radiopārraides.

(5)  Šī direktīva ir izstrādāta tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem, kurus nevar mazināt tā, lai panāktu tādu redzes funkciju, kas ir pietiekami līdzvērtīga to personu redzes funkcijai, kam nav šādu traucējumu, vai ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, un kas tāpēc nespēj lasīt iespieddarbus tādā pat mērā kā personas bez šādas invaliditātes vai kas fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai. Tālab ar šo direktīvu ieviesto pasākumu mērķis ir uzlabot grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un citu iespiedmateriālu, tostarp digitālā vai analogā audioformā sagatavotu darbu, pieejamību formā, kas nodrošina minētajām personām iespēju piekļūt minētajiem darbiem un citiem tiesību objektiem būtībā tādā pat mērā, kā to spēj personas bez traucējumiem vai invaliditātes. Piekļūstama forma ir cita starpā arī iespiedteksti Braila rakstā un lielburtu iespiedumā, pielāgotas e-grāmatas, klausāmgrāmatas un radiopārraides.

Grozījums Nr.     4

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tāpēc šajā direktīvā būtu jāparedz obligāti izņēmumi no tiesībām, kas ir saskaņotas Savienības tiesību aktos un kas ir saistītas ar lietojumiem un darbiem, uz kuriem attiecas Marrākešas līgums. Minētās tiesības ir jo īpaši reproducēšanas tiesības, tiesības izziņot sabiedrībai, darīt pieejamu un izplatīt un patapinājuma tiesības, kas paredzētas Direktīvā 2001/29/EK, Direktīvā 2006/115/EK un Direktīvā 2009/24/EK, kā arī Direktīvā 96/9/EK paredzētās attiecīgās tiesības. Tā kā Marrākešas līgumā paredzētie izņēmumi un ierobežojumi attiecas arī uz audioformā sagatavotiem darbiem, piemēram, klausāmgrāmatām, ir nepieciešams šos izņēmumus piemērot arī blakustiesībām.

(6)  Tāpēc šajā direktīvā būtu jāparedz obligāti izņēmumi no tiesībām, kas ir saskaņotas Savienības tiesību aktos un kas ir saistītas ar lietojumiem un darbiem, uz kuriem attiecas Marrākešas līgums. Minētās tiesības ir jo īpaši reproducēšanas tiesības, tiesības izziņot sabiedrībai, darīt pieejamu un izplatīt un patapinājuma tiesības, kas paredzētas Direktīvā 2001/29/EK, Direktīvā 2006/115/EK un Direktīvā 2009/24/EK, kā arī Direktīvā 96/9/EK paredzētās attiecīgās tiesības. Tā kā Marrākešas līgumā paredzētie izņēmumi un ierobežojumi attiecas arī uz audioformā sagatavotiem darbiem, piemēram, klausāmgrāmatām, ir nepieciešams šos izņēmumus piemērot arī blakustiesībām. Ar šo direktīvu paredzēto uzņēmumu īstenošana neskar citus dalībvalstu paredzētus izņēmumus attiecībā uz personām ar invaliditāti, piemēram, izmantošana personiskām vajadzībām.

Grozījums Nr.     5

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Viens no šajā direktīvā minētajiem lietojumiem ir piekļūstamas formas eksemplāru sagatavošana, ko veic vai nu saņēmēji, vai arī pilnvarotas struktūras, kuras nodrošina minēto saņēmēju vajadzības, – publiskas vai privātas organizācijas, īpaši bibliotēkas, izglītības iestādes un citas bezpeļņas organizācijas, kuru galvenā darbība vai viena no galvenajām darbībām vai uzdevumiem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm, ir nodrošināt personu ar iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti vajadzības. Šo lietojumu vidū būtu jāiekļauj arī tikai un vienīgi saņēmēju lietošanai paredzētu piekļūstamas formas eksemplāru sagatavošana, ko veic fiziska persona saņēmēja vārdā vai ko veic saņēmējs, kuram palīdz fiziska persona.

(7)  Viens no šajā direktīvā minētajiem lietojumiem ir arī piekļūstamas formas eksemplāru sagatavošana, ko veic vai nu saņēmēji, vai arī pilnvarotas struktūras, kuras nodrošina minēto saņēmēju vajadzības, – publiskas vai privātas organizācijas, īpaši bibliotēkas, izglītības iestādes un citas bezpeļņas organizācijas, kuru galvenā darbība vai viena no galvenajām darbībām vai uzdevumiem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm, ir nodrošināt personu ar iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti vajadzības. Šo lietojumu vidū būtu jāiekļauj arī tikai un vienīgi saņēmēju lietošanai paredzētu piekļūstamas formas eksemplāru sagatavošana, ko veic fiziska persona saņēmēja vārdā vai ko veic saņēmējs, kuram palīdz fiziska persona.

Grozījums Nr.     6

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ar obligāto izņēmumu būtu arī jāierobežo reproducēšanas tiesības, lai dotu iespēju veikt jebkuru darbību, kas ir nepieciešama darba vai cita tiesību objekta izmainīšanai, pārveidošanai citā formā vai pielāgošanai nolūkā sagatavot piekļūstamas formas eksemplāru. Tas ietver tādu līdzekļu nodrošināšanu, kas nepieciešami informācijas pārlūkošanai piekļūstamas formas eksemplārā.

(8)  Ar obligāto izņēmumu būtu arī jāierobežo reproducēšanas tiesības, lai dotu iespēju veikt jebkuru darbību, kas ir nepieciešama darba vai cita tiesību objekta izmainīšanai, pārveidošanai citā formā vai pielāgošanai nolūkā sagatavot piekļūstamas formas eksemplāru. Tas ietver arī tādu līdzekļu nodrošināšanu, kas nepieciešami informācijas pārlūkošanai piekļūstamas formas eksemplārā.

Grozījums Nr.     7

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Ar izņēmumu būtu jādod pilnvarotām struktūrām iespēja sagatavot un izplatīt Savienībā tiešsaistē un bezsaistē šajā direktīvā paredzēto darbu vai citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus.

(9)  Ar izņēmumu būtu jādod pilnvarotām struktūrām arī iespēja sagatavot un izplatīt Savienībā tiešsaistē un bezsaistē šajā direktīvā paredzēto darbu vai citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus.

Grozījums Nr.     8

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ņemot vērā izņēmuma specifiku, tā selektīvo darbības jomu un izņēmuma saņēmēju vajadzību pēc juridiskās noteiktības, dalībvalstīm nebūtu jāļauj noteikt papildu prasības šā izņēmuma piemērošanā, piemēram, kompensācijas shēmas vai iepriekšēju pārliecināšanos par piekļūstamas formas eksemplāru komerciālu pieejamību.

(11)  Ņemot vērā izņēmuma specifiku, tā selektīvo darbības jomu un izņēmuma saņēmēju vajadzību pēc juridiskās noteiktības, dalībvalstīm nebūtu jāļauj noteikt papildu prasības šā izņēmuma piemērošanā, piemēram, kompensācijas shēmas vai iepriekšēju pārliecināšanos par piekļūstamas formas eksemplāru komerciālu pieejamību. Šādas papildu prasības ietver risku būt pretrunā šajā direktīvā paredzētajam mērķim, kā arī mērķim veicināt īpašas formas eksemplāru pārrobežu apmaiņu vienotajā tirgū.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Apstrādājot personas datus saskaņā ar šo direktīvu, ir jāievēro pamattiesības, tostarp tiesības attiecībā uz privāto un ģimenes dzīvi un tiesības uz personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK, kas reglamentē personas datu apstrādi, kuru saskaņā ar šo direktīvu drīkst veikt pilnvarotās iestādes dalībvalstu kompetento iestāžu, jo īpaši dalībvalstu izraudzītu publisku neatkarīgu iestāžu, uzraudzībā.

(12)  Apstrādājot personas datus saskaņā ar šo direktīvu, ir jāievēro pamattiesības, tostarp tiesības attiecībā uz privāto un ģimenes dzīvi un tiesības uz personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/6791a, kas reglamentē personas datu apstrādi, kuru saskaņā ar šo direktīvu drīkst veikt pilnvarotās iestādes dalībvalstu kompetento iestāžu, jo īpaši dalībvalstu izraudzītu publisku neatkarīgu iestāžu, uzraudzībā.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa rezolūcija (ES) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016. 1. lpp.).

Grozījums Nr.     10

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD), kurā ES ir līgumslēdzēja puse, garantē personām ar invaliditāti tiesības piekļūt informācijai un tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. UNCRPD konvencijas pusēm nosaka prasību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, neveido nepamatotu vai diskriminējošu šķērsli personu ar invaliditāti piekļuvei kultūras materiāliem.

(13)  ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD), kurā ES ir līgumslēdzēja puse un kura ir saistoša Savienības dalībvalstīm, garantē personām ar invaliditāti tiesības piekļūt informācijai un tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. UNCRPD konvencijas pusēm nosaka prasību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, neveido nepamatotu vai diskriminējošu šķērsli personu ar invaliditāti piekļuvei kultūras materiāliem.

Grozījums Nr.     11

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Savienība saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu atzīst un ievēro personu ar invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē.

(14)  Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu ir aizliegta visu veidu diskriminācija, tostarp invaliditātes dēļ, un noteikts, ka Savienība atzīst un ievēro personu ar invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē.

Grozījums Nr.     12

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Saskaņā ar Direktīvu 2001/29/EK dalībvalstis var turpināt paredzēt izņēmumus vai ierobežojumus personu ar invaliditāti interesēs gadījumos, uz kuriem neattiecas šī direktīva.

(17)   Dalībvalstīm jebkurā gadījumā būs jāparedz izņēmumi vai ierobežojumi personu ar invaliditāti interesēs, tostarp gadījumos, uz kuriem neattiecas šī direktīva.

Grozījums Nr.     13

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Tādējādi direktīvā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Šī direktīva būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(18)  Tādējādi direktīvā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām. Šī direktīva būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  neatkarīgi no jebkādas citas invaliditātes.

Pamatojums

Marrākešas līgums paredz iespēju iekļaut cita veida invaliditāti. Ierosinātās direktīvas 16. apsvērumā un 7. pantā ir minēta iespēja vēlākā posmā iekļaut cita veida invaliditātes.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “piekļūstamas formas eksemplārs” ir darba vai cita tiesību objekta eksemplārs alternatīvā veidā vai formā, kas ļauj saņēmējam piekļūt darbam vai citam tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var persona bez redzes traucējumiem vai 2. punktā minētas invaliditātes;

(3)  “piekļūstamas formas eksemplārs” ir darba vai cita tiesību objekta eksemplārs alternatīvā veidā vai formā, kas ļauj saņēmējam piekļūt darbam vai citam tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var persona bez traucējumiem vai invaliditātes, kas minētas 2. punktā;

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “pilnvarota struktūra” ir organizācija, kuras galvenā darbība vai viena no galvenajām darbībām vai uzdevumiem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm, ir nodrošināt saņēmējiem izglītību, instruktīvas mācības, adaptīvo lasīšanu vai piekļuvi informācijai, ievērojot bezpeļņas principu.

(4)  „pilnvarota struktūra” ir organizācija, kuras galvenā darbība vai viena no galvenajām darbībām vai uzdevumiem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm, ir nodrošināt saņēmējiem izglītību, instruktīvas mācības, adaptīvo lasīšanu vai piekļuvi informācijai, ievērojot bezpeļņas principu neatkarīgi no tā, vai tās pārrauga valdība.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Dalībvalstis nodrošina, ka šādus izņēmumus attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām nevar pakārtot tehnoloģiskiem pasākumiem vai līgumiem.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Dalībvalstis nodrošina, ka strīdu gadījumos par šajā pantā minēto pasākumu piemērošanu tiek noteikti un lietotājiem ir pieejami sūdzību iesniegšanas un tiesiskās aizsardzības mehānismi.

Pamatojums

Ierosinātajā direktīvā nav minētas ne sūdzību iesniegšanas, ne tiesiskās aizsardzības mehānismi, kas būtu jānosaka dalībvalstīm gadījumos, kad saņēmējiem atteikta pieļautā izmantošana. Šādi mehānismi ir paredzēti saskaņā ar 13. panta 2. punktu priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū (COM(2016)0593).

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datus saskaņā ar šo direktīvu apstrādā, ievērojot Direktīvu 95/46/EK.

Personas datus saskaņā ar šo direktīvu apstrādā, ievērojot Direktīvu 95/46/EK un Direktīvu 2002/58/EK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/6791a.

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa rezolūcija (ES) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016. 1. lpp.).

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne vēlāk kā [divus gadus pēc transponēšanas datuma] iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par 2. panta 1. punktā nedefinētu darbu un citu tiesību objektu pieejamību piekļūstamā formā iekšējā tirgū saņēmējiem un darbu un citu tiesību objektu pieejamību iekšējā tirgū 2. panta 2. punktā neminētām personām ar invaliditāti. Ziņojumā ietver novērtējumu par to, vai būtu jāapsver grozījumi šīs direktīvas darbības jomā.

Komisija ne vēlāk kā [divus gadus pēc transponēšanas datuma] iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par 2. panta 1. punktā nedefinētu darbu un citu tiesību objektu pieejamību piekļūstamā formā iekšējā tirgū saņēmējiem un darbu un citu tiesību objektu pieejamību iekšējā tirgū 2. panta 2. punktā neminētām personām ar invaliditāti. Ziņojumā ietver novērtējumu par to, vai būtu jāapsver šīs direktīvas darbības jomas paplašināšana tā, lai izņēmums un ar to saistītā šajā direktīvā paredzēto eksemplāru nodrošināšana pieejamā formā varētu uzlabot cita veida invalīdu situāciju.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne agrāk kā [piecus gadus pēc transponēšanas datuma] izvērtē šo direktīvu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs direktīvas grozījumu priekšlikumiem.

Komisija ne vēlāk kā [piecus gadus pēc transponēšanas datuma] izvērtē šo direktīvu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs direktīvas grozījumu priekšlikumiem.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Atļauti ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumi tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un grozījumu izdarīšana Direktīvā 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā

Atsauces

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PETI

6.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Rosa Estaràs Ferragut

27.10.2016

Pieņemšanas datums

24.1.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edouard Martin

  • [1]  Lūgumraksts Nr. 0924/2011, ko Eiropas Neredzīgo savienības (EBU) / Karaliskā neredzīgo cilvēku nacionālā institūta (RNIB) vārdā iesniedzis Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Dan Pescod, par neredzīgo cilvēku piekļuvi grāmatām un citiem drukātiem materiāliem un
    lūgumraksts Nr. 964/2011, ko Eiropas Disleksijas asociācijas vārdā iesniedzis Austrijas valstspiederīgais Michael Kalmar, par neredzīgu personu, personu ar disleksiju un citu invaliditāti piekļuvi grāmatām.
  • [2]  PE 571.387.
  • [3]  Eiropas Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par Marrākešas līguma ratifikāciju, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem, it īpaši lūgumrakstu Nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)).

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Atļauti ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumi tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un grozījumu izdarīšana Direktīvā 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā

Atsauces

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.9.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

6.10.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

INTA

12.10.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

7.11.2016

28.11.2016

31.1.2017

 

Pieņemšanas datums

23.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eugen Freund, Maria Noichl

Iesniegšanas datums

28.3.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

22

+

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas