Procedure : 2016/0278(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0097/2017

Ingediende teksten :

A8-0097/2017

Debatten :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Stemmingen :

PV 06/07/2017 - 11.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0312

VERSLAG     ***I
PDF 853kWORD 138k
28.3.2017
PE 594.171v02-00 A8-0097/2017

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Max Andersson

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs
 ADVIES van de Commissie verzoekschriften
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0596),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0381/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 januari 2017(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie verzoekschriften (A8-0097/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement     1

Voorstel voor een richtlijn

Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  gezien Protocol nr. 2 bij het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid,

Amendement     2

Voorstel voor een richtlijn

Visum 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  gezien artikel 26 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD);

Amendement     3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie garandeert het recht op informatie (artikel 11) en het recht op onderwijs (artikel 14).

Amendement     4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, hebben nog steeds te kampen met tal van belemmeringen bij de toegang tot door het auteursrecht en naburige rechten beschermde boeken en ander gedrukt materiaal. Er moeten maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van deze werken in toegankelijke vormen te bevorderen en het verkeer ervan op de interne markt te verbeteren.

(3)  Personen die blind of visueel gehandicapt zijn of anderszins een leeshandicap hebben, hebben nog steeds te kampen met tal van belemmeringen bij de toegang tot door het auteursrecht en naburige rechten beschermde boeken en ander gedrukt materiaal. Omdat het uit sociaal oogpunt belangrijk is dat deze personen het recht hebben op toegang tot informatie en het recht om op voet van gelijkheid deel te nemen aan het culturele, economische en sociale leven, moeten maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van deze werken in toegankelijke vormen te bevorderen en het verkeer ervan op de interne markt te verbeteren, overeenkomstig de voorwaarden als bedoeld in deze richtlijn, om de toegang van deze personen tot kennis en informatie te waarborgen.

Amendement     5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (hierna “het verdrag van Marrakesh” genoemd) is op 30 april 2014 namens de Unie ondertekend23. Dat verdrag heeft tot doel om de beschikbaarheid van werken en ander beschermd materiaal in toegankelijke vormen te verbeteren voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. Het Verdrag van Marrakesh schrijft voor dat de verdragsluitende partijen voorzien in uitzonderingen op of beperkingen van de rechten van de houders van auteursrechten en naburige rechten ten behoeve van de vervaardiging en verspreiding van exemplaren van bepaalde werken en ander materiaal in toegankelijke vormen en ten behoeve van de grensoverschrijdende uitwisseling van die exemplaren. Om het Verdrag van Marrakesh te sluiten, moet de Unie het recht van de Unie aanpassen door voor vormen van gebruik, werken en begunstigden die onder dat verdrag vallen, een verplichte beperking vast te stellen. Deze richtlijn dient ertoe om op geharmoniseerde wijze te voldoen aan de verplichtingen waaraan de Unie uit hoofde van het Verdrag van Marrakesh moet voldoen, om ervoor te zorgen dat die maatregelen op de gehele interne markt op uniforme wijze worden toegepast.

(4)  Het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (hierna “het Verdrag van Marrakesh” genoemd), dat reeds in 2013 door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom was goedgekeurd, is op 30 april 2014 namens de Unie ondertekend23. Dat verdrag heeft tot doel om de beschikbaarheid en de grensoverschrijdende uitwisseling van werken en ander beschermd materiaal in toegankelijke vormen te verbeteren voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn of anderszins een leeshandicap hebben. Het Verdrag van Marrakesh verplicht de verdragsluitende partijen om te voorzien in een reeks uitzonderingen op of beperkingen van de rechten van houders van auteursrechten en naburige rechten ten behoeve van de vervaardiging en verspreiding van exemplaren van bepaalde werken en ander materiaal in toegankelijke vormen en ten behoeve van de grensoverschrijdende uitwisseling van die exemplaren. Om het Verdrag van Marrakesh te sluiten, moet de Unie het recht van de Unie aanpassen door voor vormen van gebruik, werken en begunstigden die onder dat verdrag vallen, een verplichte en geharmoniseerde beperking vast te stellen. Deze richtlijn dient ertoe om op geharmoniseerde wijze te voldoen aan de verplichtingen waaraan de Unie uit hoofde van het Verdrag van Marrakesh moet voldoen, om ervoor te zorgen dat die maatregelen op de gehele interne markt op uniforme wijze worden toegepast.

_________________

_________________

23 Besluit 2014/221/EU van de Raad van 14 april 2014 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PB L 115 van 17.4.2014, blz. 1).

23 Besluit 2014/221/EU van de Raad van 14 april 2014 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PB L 115 van 17.4.2014, blz. 1).

Amendement     6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Deze richtlijn is bedoeld voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn, een visuele handicap hebben die niet zodanig kan worden verbeterd dat de persoon het gezichtsvermogen krijgt dat wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van een persoon zonder een dergelijke handicap, of een waarnemings- of leeshandicap hebben, met inbegrip van dyslexie, waardoor zij niet in wezenlijk dezelfde mate als personen zonder een dergelijke handicap in staat zijn gedrukte werken te lezen, of ten gevolge van een lichamelijke handicap niet in staat zijn een boek vast te houden of te hanteren, dan wel scherp te zien en hun ogen te bewegen in een mate die gewoonlijk voor het lezen aanvaardbaar wordt geacht. Het doel van de bij deze richtlijn ingevoerde maatregelen is om de beschikbaarheid te verbeteren van boeken, dagbladen, kranten, tijdschriften en andere geschriften, bladmuziek en ander gedrukt materiaal, met inbegrip van het, digitale of analoge, audioformaat, in vormen waardoor die werken en dat andere materiaal voor die personen in wezenlijk dezelfde mate toegankelijk zijn als voor personen zonder handicap. Toegankelijke vormen zijn onder meer braille, groteletterdruk, aangepaste e-boeken, luisterboeken en radio-uitzendingen.

(5)  Deze richtlijn is bedoeld voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn, een visuele handicap hebben die niet zodanig kan worden verbeterd dat de persoon het gezichtsvermogen krijgt dat wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van een persoon zonder een dergelijke handicap, of een waarnemings- of leeshandicap hebben, met inbegrip van dyslexie, of enige andere leerstoornis, waardoor zij niet in dezelfde mate als personen zonder een dergelijke handicap in staat zijn gedrukte werken te lezen, of ten gevolge van een lichamelijke handicap niet in staat zijn een boek vast te houden of te hanteren, dan wel scherp te zien en hun ogen te bewegen in een mate die gewoonlijk voor het lezen aanvaardbaar wordt geacht. Het doel van de bij deze richtlijn ingevoerde maatregelen is derhalve om de beschikbaarheid te verbeteren van boeken, waaronder e-boeken, dagbladen, kranten, tijdschriften en andere geschriften, bladmuziek en ander gedrukt materiaal, waaronder in audioformaat, zowel digitaal als analoog, zowel online als offline, in vormen waardoor die werken en dat andere materiaal voor die personen in wezenlijk dezelfde mate toegankelijk zijn als voor personen zonder handicap. Toegankelijke vormen zijn onder meer braille, groteletterdruk, aangepaste e-boeken, luisterboeken en radio-uitzendingen.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Deze richtlijn moet daarom voorzien in verplichte uitzonderingen op de rechten die door het Unierecht zijn geharmoniseerd en die relevant zijn voor de vormen van gebruik en de werken die onder het Verdrag van Marrakesh vallen. Het gaat daarbij met name om de rechten van reproductie, mededeling aan het publiek, beschikbaarstelling, distributie en uitlenen, als bedoeld in Richtlijn 2001/29/EG, Richtlijn 2006/115/EG en Richtlijn 2009/24/EG, alsmede de dienovereenkomstige rechten van Richtlijn 96/9/EG. Aangezien de reikwijdte van de uitzonderingen en beperkingen die door het Verdrag van Marrakesh worden verlangd, ook werken in audioformaat, zoals luisterboeken, omvat, is het noodzakelijk dat deze uitzonderingen ook gelden voor de naburige rechten.

(6)  Deze richtlijn moet daarom voorzien in verplichte uitzonderingen op de rechten die door het Unierecht zijn geharmoniseerd en die relevant zijn voor de vormen van gebruik en de werken die onder het Verdrag van Marrakesh vallen. Het gaat daarbij met name om de rechten van reproductie, mededeling aan het publiek, beschikbaarstelling, distributie en uitlenen, als bedoeld in Richtlijn 2001/29/EG, Richtlijn 2006/115/EG en Richtlijn 2009/24/EG, alsmede de dienovereenkomstige rechten van Richtlijn 96/9/EG. Aangezien de reikwijdte van de uitzonderingen en beperkingen die door het Verdrag van Marrakesh worden verlangd, ook werken in audioformaat, zoals luisterboeken, omvat, is het noodzakelijk dat deze uitzonderingen ook gelden voor de naburige rechten. De toepassing van uitzonderingen als bedoeld in deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan andere uitzonderingen voor personen met een handicap waarin in de lidstaten is voorzien.

Amendement     8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De verplichte uitzondering moet ook het reproductierecht beperken, zodat elke handeling wordt toegestaan die noodzakelijk is om in een werk of ander materiaal wijzigingen aan te brengen of om dit werk of ander materiaal om te zetten of aan te passen om een exemplaar in toegankelijke vorm te vervaardigen. Dit houdt in dat moet worden voorzien in de nodige middelen voor de navigatie in een exemplaar in toegankelijke vorm.

(8)  De verplichte uitzondering moet ook het reproductierecht beperken, zodat elke handeling wordt toegestaan die noodzakelijk is om in een werk of ander materiaal wijzigingen aan te brengen of om dit werk of ander materiaal om te zetten of aan te passen om een exemplaar in toegankelijke vorm te vervaardigen. Dit houdt in dat moet worden voorzien in de nodige middelen voor de navigatie in een exemplaar in toegankelijke vorm en omvat ook de handelingen die noodzakelijk zijn om bestaande werken die voor bepaalde groepen begunstigden reeds toegankelijk zijn, aan te passen aan de behoeften van andere begunstigden die op andere formaten zijn aangewezen om toegang tot het werk te krijgen. Het uitlenen van het werk aan begunstigden moet worden toegestaan.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om te verduidelijken wat verstaan moet worden onder "noodzakelijke handeling", als bedoeld in artikel 3. Het kan zo zijn dat een bepaalde vorm toegankelijk is voor bepaalde categorieën begunstigden (bijv. visueel gehandicapten), maar niet voor andere categorieën begunstigden (bijv. personen met dyslexie). In dat laatste geval is geen aanpassing nodig voor een begunstigde die blind of visueel gehandicapt is, maar moet het werk aangepast worden ten behoeve van een persoon met dyslexie. De mogelijkheid van uitleen moet ook worden toegestaan.

Amendement     9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  De uitzondering moet het de toegelaten entiteiten mogelijk maken binnen de Unie online en offline exemplaren in toegankelijke vorm van werken of ander materiaal die onder deze richtlijn vallen, te vervaardigen en te verspreiden.

(9)  De uitzondering moet het de toegelaten entiteiten mogelijk maken binnen de Unie online en offline exemplaren in toegankelijke vorm van werken of ander materiaal die onder deze richtlijn vallen, te vervaardigen en te verspreiden, in overeenstemming met de bestaande wetgeving van de Unie ter zake. De richtlijn stelt geen verplichting in voor toegelaten entiteiten om exemplaren te vervaardigen en verspreiden.

Amendement     10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  Als de markt geen toegang kan bieden is de rol van rechthebbenden bij het toegankelijk maken van hun werken voor personen met een visuele of leeshandicap net zo belangrijk als de uitzonderingen ter verbetering van de beschikbaarheid van geschreven werken waarin deze richtlijn voorziet.

Motivering

Deze nieuwe overweging verwijst naar een overweging in het Verdrag van Marrakesh. Aangegeven wordt dat passende beperkingen en uitzonderingen en de rol van de rechthebbende even belangrijk zijn als het gaat om het beschikbaar maken van werken voor personen met een visuele handicap om een einde te maken aan het tekort aan boeken waar miljoenen blinden en slechtzienden mee te maken hebben.

Amendement     11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 ter)  Om uitwisseling tussen de lidstaten te bevorderen moet een centrale, publiekelijk toegankelijke onlinedatabank worden opgericht en beheerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), met informatie over toegelaten entiteiten en bibliografische gegevens over exemplaren in toegankelijke vorm die door toegelaten entiteiten zijn vervaardigd en beschikbaar zijn gesteld. Deze databank moet ook informatie bevatten over vanaf de bron toegankelijke publicaties, d.w.z. publicaties die door de uitgever in toegankelijke vorm zijn geproduceerd, en moet interoperabel zijn met de ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources)-gegevensbank, die door de WIPO wordt beheerd.

Motivering

In deze nieuwe overweging wordt de Commissie verzocht de uitwisseling van informatie gemakkelijker te maken door een centrale databank in het leven te roepen van exemplaren in toegankelijke vorm, waaronder werken die door de uitgever in toegankelijke vorm zijn geproduceerd. Dit nieuwe initiatief moet aansluiten op en interoperabel zijn met de bestaande wereldwijde databank die is opgezet door het Accessible Books Consortium en die beheerd wordt door de WIPO.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Gezien het specifieke karakter van de uitzondering, het duidelijk afgebakende toepassingsgebied en de noodzaak van rechtszekerheid voor de begunstigden, mogen de lidstaten geen aanvullende eisen stellen aan de toepassing van deze uitzondering, zoals compensatiestelsels of de voorafgaande verificatie van de commerciële beschikbaarheid van exemplaren in toegankelijke vorm.

(11)  Gezien het specifieke karakter van de uitzondering, het duidelijk afgebakende toepassingsgebied en de noodzaak van rechtszekerheid voor de begunstigden, mogen de lidstaten geen aanvullende eisen stellen aan de toepassing van deze uitzondering, zoals compensatiestelsels of de voorafgaande verificatie van de commerciële beschikbaarheid van exemplaren in toegankelijke vorm. Dergelijke aanvullende eisen zouden kunnen indruisen tegen het met de uitzonderingen in deze richtlijn beoogde doel, alsmede tegen de doelstelling om de grensoverschrijdende uitwisseling van exemplaren in speciale vorm binnen de interne markt te vergemakkelijken.

Amendement     13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze richtlijn dient te gebeuren in overeenstemming met de grondrechten, met inbegrip van het recht op de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; daarbij moet Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens die door toegelaten entiteiten kan worden uitgevoerd in het kader van deze richtlijn en onder toezicht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, met name de onafhankelijke autoriteiten die door de lidstaten zijn aangeduid, worden nageleefd.

(12)  De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze richtlijn dient te gebeuren in overeenstemming met de grondrechten, met inbegrip van het recht op de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; daarbij moeten Richtlijn 95/46/EG1bis en Richtlijn 2002/58/EG1ter van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1quater, die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens die door toegelaten entiteiten kan worden uitgevoerd in het kader van deze richtlijn en onder toezicht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, met name de onafhankelijke autoriteiten die door de lidstaten zijn aangeduid, worden nageleefd.

 

_________________

 

1bis Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

 

1ter Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

 

1quater Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement     14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (hierna "het UNCRPD" genoemd), waarbij de EU partij is, garandeert personen met een handicap het recht op toegang tot informatie en het recht op deelname aan het culturele, economische en sociale leven op voet van gelijkheid met anderen. Op grond van het UNCRPD moeten de partijen bij dat verdrag in overeenstemming met het internationale recht alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom geen onredelijke of discriminatoire belemmering vormt voor de toegang van personen met een handicap tot cultuuruitingen.

(13)  Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (hierna "het UNCRPD" genoemd), waarbij de Unie partij is en dat bindend is voor de lidstaten van de Unie, garandeert personen met een handicap het recht op toegang tot informatie en het recht op deelname aan het culturele, economische en sociale leven op voet van gelijkheid met anderen. Op grond van het UNCRPD moeten de partijen bij dat verdrag in overeenstemming met het internationale recht alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom geen onredelijke of discriminatoire belemmering vormt voor de toegang van personen met een handicap tot cultuuruitingen.

Amendement     15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Volgens het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkent en eerbiedigt de Unie het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen.

(14)  Volgens het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is iedere vorm van discriminatie op grond van onder meer handicap verboden, en erkent en eerbiedigt de Unie het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen.

Amendement     16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Met de vaststelling van deze richtlijn wil de Unie ervoor zorgen dat begunstigde personen toegang krijgen tot boeken en ander gedrukt materiaal in toegankelijke vormen. Deze richtlijn is bijgevolg een essentiële eerste stap in het verbeteren van de toegang tot werken voor mensen met een handicap.

(15)  Met de vaststelling van deze richtlijn wil de Unie ervoor zorgen dat begunstigde personen in de hele interne markt toegang krijgen tot boeken en ander gedrukt materiaal in toegankelijke vormen. Deze richtlijn is bijgevolg een essentiële eerste stap in het verbeteren van de toegang tot werken voor mensen met een handicap.

Amendement     17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  De Commissie zal toezicht houden op het effect van deze richtlijn. Als onderdeel hiervan zal zij de situatie met betrekking tot de beschikbaarheid van werken en ander materiaal in andere toegankelijke formaten dan die welke onder deze richtlijn vallen, beoordelen, alsmede de beschikbaarheid van werken en ander materiaal in toegankelijke formaten voor personen met andere handicaps. De Commissie zal de situatie nauwlettend in het oog houden. Wijzigingen in het toepassingsgebied van deze richtlijn kunnen zo nodig in overweging worden genomen.

(16)  De Commissie zal toezicht houden op het effect van deze richtlijn. In dit kader zal zij de situatie met betrekking tot de beschikbaarheid van werken en ander materiaal in andere toegankelijke formaten dan die welke onder deze richtlijn vallen, beoordelen, alsmede de beschikbaarheid van werken en ander materiaal in toegankelijke formaten voor personen met andere handicaps. De Commissie zal de situatie nauwlettend in het oog houden om ervoor te zorgen dat de culturele en sociale doelstellingen van deze richtlijn ten volle verwezenlijkt worden. Op basis van het verslag van de Commissie overeenkomstig artikel 7 van deze richtlijn en na toetsing van de haalbaarheid van invoering van gelijksoortige uitzonderingen voor personen met andere handicaps, kunnen zo nodig wijzigingen in het toepassingsgebied van deze richtlijn in overweging worden genomen.

Amendement     18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Deze richtlijn eerbiedigt derhalve de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Deze richtlijn dient in het licht van deze rechten en beginselen te worden uitgelegd en toegepast.

(18)  Deze richtlijn eerbiedigt derhalve de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap erkende beginselen in acht. Deze richtlijn dient in het licht van deze rechten en beginselen te worden uitgelegd en toegepast.

Amendement     19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  De lidstaten moeten deze richtlijn uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding ervan omzetten, zodat de eerbiediging van de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het UNCRPD erkende rechten van personen met een handicap op korte termijn wordt gewaarborgd.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om rekening te houden met de bepalingen van artikel 4, lid 3, en artikel 10 van het Verdrag van Marrakesh over de tenuitvoerlegging van dat verdrag.

Amendement     20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In deze richtlijn worden regels vastgesteld over het gebruik van bepaalde werken en ander materiaal zonder de toestemming van de rechthebbende, ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben.

In deze richtlijn worden regels vastgesteld voor het gebruik van bepaalde werken en ander materiaal zonder de toestemming van de rechthebbende, ten behoeve van personen die blind of visueel gehandicapt zijn of die anderszins een leeshandicap hebben. De richtlijn heeft ten doel het recht van deze personen om op voet van gelijkheid deel te nemen aan het culturele, economische en sociale leven te waarborgen.

Amendement     21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  "werk of ander materiaal": een werk in de vorm van een boek, dagblad, krant, tijdschrift of ander geschrift, met inbegrip van bladmuziek en daarmee samenhangende illustraties, op om het even welke drager, met inbegrip van audioformaten, zoals luisterboeken, dat wordt beschermd door auteursrecht of naburige rechten en dat op geoorloofde wijze is gepubliceerd of op een andere manier rechtmatig algemeen beschikbaar is gemaakt;

(1)  "werk of ander materiaal": een werk in de vorm van een boek, dagblad, krant, tijdschrift of ander geschrift, met inbegrip van bladmuziek en daarmee samenhangende illustraties, op om het even welke drager, met inbegrip van audioformaten, zoals luisterboeken, en digitale formaten, zoals e-boeken, dat wordt beschermd door auteursrecht of naburige rechten en dat op geoorloofde wijze is gepubliceerd of op een andere manier rechtmatig algemeen beschikbaar is gemaakt;

Amendement     22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  "begunstigde":

(2)  "begunstigde": onverminderd andere handicaps

Amendement     23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  een persoon met een waarnemings- of leeshandicap, met inbegrip van dyslexie, die daardoor geen gedrukte werken kan lezen in wezenlijk dezelfde mate als een persoon zonder handicap; of

(c)  een persoon met een waarnemings- of leeshandicap, met inbegrip van dyslexie, of enige andere leerstoornis, die daardoor geen gedrukte werken kan lezen in wezenlijk dezelfde mate als een persoon zonder handicap; of

Amendement     24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  "exemplaar in toegankelijke vorm": een exemplaar van een werk of ander materiaal in een alternatieve vorm waarmee dat werk of dat andere materiaal voor een begunstigde toegankelijk wordt, onder meer om de toegang tot het werk voor de begunstigde even eenvoudig en gemakkelijk te maken als voor een persoon zonder visuele handicap of andere leeshandicap of welk van de in punt 2 bedoelde handicaps ook;

(3)  "exemplaar in toegankelijke vorm": een exemplaar van een werk of ander materiaal in een alternatieve vorm waarmee dat werk of dat andere materiaal voor een begunstigde toegankelijk wordt, onder meer om de toegang tot het werk voor de begunstigde even eenvoudig en gemakkelijk te maken als voor een persoon zonder een van de in punt 2 bedoelde handicaps;

Amendement     25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  "toegelaten entiteit": een entiteit die, als haar voornaamste of een van haar voornaamste activiteiten of taken van openbaar belang heeft zonder winstoogmerk onderwijs, opleiding, aangepast lezen of toegang tot informatie aan begunstigden te bieden.

(4)  "toegelaten entiteit": een door de lidstaat waarin zij gevestigd is toegelaten of erkende entiteit die als haar voornaamste activiteiten of taken van openbaar belang heeft zonder winstoogmerk onderwijs, opleiding, aangepast lezen of toegang tot informatie aan begunstigden te bieden.

Amendement     26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  een begunstigde of een namens hem optredende persoon een exemplaar van een werk in toegankelijke vorm of ander materiaal vervaardigt voor exclusief gebruik door de begunstigde; en

(a)  een begunstigde of een rechtmatig namens hem optredende persoon een exemplaar van een werk in toegankelijke vorm of ander materiaal vervaardigt voor exclusief gebruik door de begunstigde; en

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Artikel 5, lid 5, en artikel 6, lid 4, eerste, derde en vijfde alinea, van Richtlijn 2001/29/EG zijn van toepassing op de in lid 1 van dit artikel vastgestelde uitzondering.

3.  Artikel 5, lid 5, van Richtlijn 2001/29/EG is van toepassing op de in lid 1 van dit artikel vastgestelde uitzondering.

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De lidstaten waarborgen dat van de in lid 1 genoemde uitzonderingen niet kan worden afgeweken bij overeenkomst. De verhouding tussen de in lid 1 van dit artikel genoemde uitzondering en technische beveiligingsvoorzieningen wordt geregeld door artikel 6, lid 4, eerste, derde en vijfde alinea van Richtlijn 2001/29/EG. De lidstaten zorgen ervoor dat er klacht- en beroepsmechanismen worden ingesteld voor geschillen over de toepassing van de in dit artikel bedoelde maatregelen.

Motivering

De voorgestelde richtlijn bevat geen verplichting voor de lidstaten om een klachten- of beroepsmechanisme in het leven te roepen voor gevallen waarin begunstigden zich niet kunnen beroepen op de uitzonderingen van het verdrag. Aangehaakt wordt bij het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (COM(2016)593) dat in artikel 13, lid 2, wel dergelijke mechanismen noemt.

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze richtlijn vind plaats overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze richtlijn vindt plaats overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad1bis, en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1ter.

 

__________________

 

1bis Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

 

1ter Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk [twee jaar na de datum van omzetting] dient de Commissie een verslag in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de beschikbaarheid op de interne markt van werken en ander materiaal in andere toegankelijke vormen dan de in artikel 2, punt 1, bedoelde vormen voor begunstigden en van werken en ander materiaal voor personen met een andere handicap dan de in artikel 2, punt 2, bedoelde. Het verslag bevat een beoordeling over de vraag of een wijziging van het toepassingsgebied van deze richtlijn moeten worden overwogen.

Uiterlijk [twee jaar na de datum van omzetting] dient de Commissie een verslag in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de beschikbaarheid op de interne markt van werken en ander materiaal in andere toegankelijke vormen dan de in artikel 2, punt 1, bedoelde vormen voor begunstigden en van werken en ander materiaal voor personen met een andere handicap dan de in artikel 2, punt 2, bedoelde. Het verslag bevat een beoordeling van de vraag of – rekening houdend met de technologische ontwikkelingen en met name met de technologieën die beschikbaar zijn ter ondersteuning van personen met een handicap, alsmede met de toegankelijkheid van deze technologieën – een verruiming van het toepassingsgebied van deze richtlijn moet worden overwogen, in die zin dat de uitzondering en vervaardiging van exemplaren in toegankelijke vorm als bedoeld in deze richtlijn ook geschiedt ten behoeve van personen met een andere handicap.

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten vroegste [vijf jaar na de datum van omzetting] voert de Commissie een evaluatie uit van deze richtlijn en presenteert zij de voornaamste bevindingen aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, die in voorkomend geval vergezeld gaan van voorstellen tot wijziging van de verordening.

Uiterlijk [vijf jaar na de datum van omzetting] voert de Commissie een evaluatie uit van deze richtlijn, waarbij zij rekening houdt met de technologische ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid, en presenteert zij de voornaamste bevindingen aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, die in voorkomend geval vergezeld gaan van voorstellen tot wijziging van de richtlijn. In het verslag van de Commissie wordt rekening gehouden met de standpunten van betrokken actoren uit het maatschappelijk middenveld, niet-gouvernementele organisaties en sociale partners, waaronder organisaties van en voor personen met een handicap en organisaties die ouderen vertegenwoordigen.

Amendement     32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op [twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding] aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op [zes maanden na de datum van inwerkingtreding] aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Motivering

Onder meer gelet op artikel 10 van het Verdrag van Marrakesh lijkt een termijn van zes maanden passender.

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen


ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (9.2.2017)

aan de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Rapporteur voor advies: Helga Stevens

BEKNOPTE MOTIVERING

De onderhandelingen over het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (het Verdrag van Marrakesh) werden gevoerd op basis van het Verdrag van Marrakesh als een gemengde overeenkomst. Sommige aan de orde gestelde zaken werden geacht onder de bevoegdheid van de Unie te vallen, terwijl andere zaken werden geacht onder de bevoegdheid van de lidstaten te vallen. Het Verdrag van Marrakesh is reeds door vijftien lidstaten ondertekend.

Het wordt beschouwd als een historisch verdrag, aangezien het niet alleen het eerste verdrag is dat betrekking heeft op uitzonderingen op het auteursrecht, maar het verdrag ook een mensenrechtencomponent heeft. De rapporteur voor advies streeft ernaar visueel gehandicapten betere toegang te bieden tot auteursrechtelijk beschermde werken. Wanneer tal van organisaties kopieën van hun werk naar andere landen mogen sturen, krijgen visueel gehandicapten waar ook ter wereld ruimere toegang tot boeken.

Verder heeft de rapporteur voor advies gehandicaptenorganisaties en belanghebbenden geraadpleegd en geconstateerd dat het voorstel van de Commissie als positief wordt gezien. De voorgestelde wijzigingen beperken zich tot de bevoegdheden van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de formulering aansluit bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het Verdrag van Marrakesh.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement     1

Voorstel voor een richtlijn

Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 19 en 114,

Amendement     2

Voorstel voor een richtlijn

Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Gezien Protocol (nr. 1) bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie,

Amendement     3

Voorstel voor een richtlijn

Visum 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Gezien Protocol (nr. 2) bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid,

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Richtlijnen van de Unie op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten bieden rechtszekerheid en een hoog niveau van bescherming voor de rechthebbenden. Dit geharmoniseerde wettelijke kader draagt bij tot de goede werking van de interne markt en stimuleert innovatie, creatie, investeringen en de productie van nieuwe inhoud, onder meer in de digitale omgeving. Het is tevens bedoeld om toegang tot kennis en cultuur te bevorderen door werken en ander materiaal te beschermen en door uitzonderingen of beperkingen in het algemeen belang toe te staan. Een billijk evenwicht tussen de rechten en belangen van rechthebbenden en gebruikers moet worden gewaarborgd.

(1)  Richtlijnen van de Unie op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten bieden rechtszekerheid en een hoog niveau van bescherming voor de rechthebbenden. Dit geharmoniseerde wettelijke kader draagt bij tot de goede en verbeterde werking van de interne markt en stimuleert innovatie, creatie, investeringen, werkgelegenheid en de productie van nieuwe inhoud, onder meer in de digitale en onlineomgeving. Het is tevens bedoeld om toegang tot kennis en cultuur te bevorderen door werken en ander materiaal te beschermen en door uitzonderingen of beperkingen in het algemeen belang toe te staan. Een billijk evenwicht tussen de rechten en belangen van rechthebbenden en gebruikers moet worden gewaarborgd.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, hebben nog steeds te kampen met tal van belemmeringen bij de toegang tot door het auteursrecht en naburige rechten beschermde boeken en ander gedrukt materiaal. Er moeten maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van deze werken in toegankelijke vormen te bevorderen en het verkeer ervan op de interne markt te verbeteren.

(3)  Personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, met inbegrip van personen die ten gevolge van een lichamelijke handicap niet in staat zijn een boek vast te houden of te hanteren, hebben nog steeds te kampen met tal van belemmeringen bij de toegang tot door het auteursrecht en naburige rechten beschermde boeken en ander gedrukt materiaal. Er moeten maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van deze werken in toegankelijke vormen te bevorderen en het verkeer ervan op de interne markt te verbeteren.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Deze richtlijn is bedoeld voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn, een visuele handicap hebben die niet zodanig kan worden verbeterd dat de persoon het gezichtsvermogen krijgt dat wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van een persoon zonder een dergelijke handicap, of een waarnemings- of leeshandicap hebben, met inbegrip van dyslexie, waardoor zij niet in wezenlijk dezelfde mate als personen zonder een dergelijke handicap in staat zijn gedrukte werken te lezen, of ten gevolge van een lichamelijke handicap niet in staat zijn een boek vast te houden of te hanteren, dan wel scherp te zien en hun ogen te bewegen in een mate die gewoonlijk voor het lezen aanvaardbaar wordt geacht. Het doel van de bij deze richtlijn ingevoerde maatregelen is om de beschikbaarheid te verbeteren van boeken, dagbladen, kranten, tijdschriften en andere geschriften, bladmuziek en ander gedrukt materiaal, met inbegrip van het, digitale of analoge, audioformaat, in vormen waardoor die werken en dat andere materiaal voor die personen in wezenlijk dezelfde mate toegankelijk zijn als voor personen zonder handicap. Toegankelijke vormen zijn onder meer braille, groteletterdruk, aangepaste e-boeken, luisterboeken en radio-uitzendingen.

(5)  Deze richtlijn is bedoeld voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn, een visuele handicap hebben die niet zodanig kan worden verbeterd dat de persoon het gezichtsvermogen krijgt dat wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van een persoon zonder een dergelijke handicap, of een waarnemings- of leeshandicap hebben, met inbegrip van dyslexie, of enige andere leerstoornis, waardoor zij niet in wezenlijk dezelfde mate als personen zonder een dergelijke handicap in staat zijn gedrukte werken te lezen, of ten gevolge van een lichamelijke handicap niet in staat zijn een boek vast te houden of te hanteren, dan wel scherp te zien en hun ogen te bewegen in een mate die gewoonlijk voor het lezen aanvaardbaar wordt geacht. Het doel van de bij deze richtlijn ingevoerde maatregelen is om de beschikbaarheid te verbeteren van boeken, dagbladen, kranten, tijdschriften en andere geschriften, bladmuziek en ander gedrukt materiaal, waaronder in audioformaat, zowel digitaal als analoog, zowel online als offline, in vormen waardoor die werken en dat andere materiaal voor die personen in wezenlijk dezelfde mate toegankelijk zijn als voor personen zonder handicap. Toegankelijke vormen zijn onder meer braille, groteletterdruk, aangepaste e-boeken, luisterboeken en radio-uitzendingen.

Amendement     7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Deze richtlijn moet daarom voorzien in verplichte uitzonderingen op de rechten die door het Unierecht zijn geharmoniseerd en die relevant zijn voor de vormen van gebruik en de werken die onder het Verdrag van Marrakesh vallen. Het gaat daarbij met name om de rechten van reproductie, mededeling aan het publiek, beschikbaarstelling, distributie en uitlenen, als bedoeld in Richtlijn 2001/29/EG, Richtlijn 2006/115/EG en Richtlijn 2009/24/EG, alsmede de dienovereenkomstige rechten van Richtlijn 96/9/EG. Aangezien de reikwijdte van de uitzonderingen en beperkingen die door het Verdrag van Marrakesh worden verlangd, ook werken in audioformaat, zoals luisterboeken, omvat, is het noodzakelijk dat deze uitzonderingen ook gelden voor de naburige rechten.

(6)  Deze richtlijn moet daarom voorzien in verplichte uitzonderingen op de rechten die door het Unierecht zijn geharmoniseerd en die relevant zijn voor de vormen van gebruik en de werken die onder het Verdrag van Marrakesh vallen. Het gaat daarbij met name om de rechten van reproductie, mededeling aan het publiek, beschikbaarstelling, distributie en uitlenen, als bedoeld in Richtlijn 2001/29/EG, Richtlijn 2006/115/EG en Richtlijn 2009/24/EG, alsmede de dienovereenkomstige rechten van Richtlijn 96/9/EG. Aangezien de reikwijdte van de uitzonderingen en beperkingen die door het Verdrag van Marrakesh worden verlangd, ook werken in audioformaat, zoals luisterboeken, omvat, is het noodzakelijk dat deze uitzonderingen ook gelden voor de naburige rechten. De toepassing van uitzonderingen als bedoeld in onderhavige richtlijn mag geen afbreuk doen aan andere gunstiger uitzonderingen voor personen met een handicap waarin in de lidstaten is voorzien, zoals uitzonderingen in verband met particulier gebruik.

Amendement     8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Gezien het specifieke karakter van de uitzondering, het duidelijk afgebakende toepassingsgebied en de noodzaak van rechtszekerheid voor de begunstigden, mogen de lidstaten geen aanvullende eisen stellen aan de toepassing van deze uitzondering, zoals compensatiestelsels of de voorafgaande verificatie van de commerciële beschikbaarheid van exemplaren in toegankelijke vorm.

(11)  Gezien het specifieke karakter van de uitzondering, het duidelijk afgebakende toepassingsgebied en de noodzaak van rechtszekerheid voor de begunstigden, mogen de lidstaten geen aanvullende eisen stellen aan de toepassing van deze uitzondering, zoals compensatiestelsels of de voorafgaande verificatie van de commerciële beschikbaarheid van exemplaren in toegankelijke vorm. Dergelijke aanvullende eisen zouden kunnen indruisen tegen de doelstelling om de grensoverschrijdende uitwisseling van exemplaren in toegankelijke vorm binnen de interne markt te vergemakkelijken.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (hierna "het UNCRPD" genoemd), waarbij de EU partij is, garandeert personen met een handicap het recht op toegang tot informatie en het recht op deelname aan het culturele, economische en sociale leven op voet van gelijkheid met anderen. Op grond van het UNCRPD moeten de partijen bij dat verdrag in overeenstemming met het internationale recht alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom geen onredelijke of discriminatoire belemmering vormt voor de toegang van personen met een handicap tot cultuuruitingen.

(13)  Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (hierna "het UNCRPD" genoemd), waarbij de Unie sinds 21 januari 2011 partij is, garandeert personen met een handicap het recht op toegang tot informatie en communicatie en het recht op deelname aan het culturele, economische, politieke, arbeids- en sociale leven op voet van gelijkheid met anderen. Op grond van het UNCRPD moeten de partijen bij dat verdrag in overeenstemming met het internationale recht alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom geen onredelijke of discriminatoire belemmering vormt voor de toegang van personen met een handicap tot cultuuruitingen.

Amendement     10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Volgens het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkent en eerbiedigt de Unie het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen.

(14)  Volgens het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie streeft de Unie naar bestrijding van discriminatie op grond van handicap en erkent en eerbiedigt zij het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen.

Amendement     11

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1)  "werk of ander materiaal": een werk in de vorm van een boek, dagblad, krant, tijdschrift of ander geschrift, met inbegrip van bladmuziek en daarmee samenhangende illustraties, op om het even welke drager, met inbegrip van audioformaten, zoals luisterboeken, dat wordt beschermd door auteursrecht of naburige rechten en dat op geoorloofde wijze is gepubliceerd of op een andere manier rechtmatig algemeen beschikbaar is gemaakt;

1)  "werk of ander materiaal": een werk in de vorm van een boek, e-boek, dagblad, krant, tijdschrift of ander geschrift, met inbegrip van bladmuziek en daarmee samenhangende illustraties, op om het even welke online- of offlinedrager, met inbegrip van audioformaten, zoals luisterboeken, dat wordt beschermd door auteursrecht of naburige rechten en dat op geoorloofde wijze is gepubliceerd of op een andere manier rechtmatig algemeen beschikbaar is gemaakt;

Amendement     12

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  een persoon met een waarnemings- of leeshandicap, met inbegrip van dyslexie, die daardoor geen gedrukte werken kan lezen in wezenlijk dezelfde mate als een persoon zonder handicap; of

c)  een persoon met een waarnemings- of leeshandicap, met inbegrip van dyslexie, of enige andere relevante leerstoornis, die daardoor geen gedrukte werken kan lezen in wezenlijk dezelfde mate als een persoon zonder handicap; of

Amendement     13

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De lidstaten waarborgen dat technologische maatregelen of overeenkomsten geen voorrang krijgen op de in lid 1 bedoelde uitzonderingen op auteursrechten en naburige rechten.

Amendement     14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk [twee jaar na de datum van omzetting] dient de Commissie een verslag in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de beschikbaarheid op de interne markt van werken en ander materiaal in andere toegankelijke vormen dan de in artikel 2, punt 1, bedoelde vormen voor begunstigden en van werken en ander materiaal voor personen met een andere handicap dan de in artikel 2, punt 2, bedoelde. Het verslag bevat een beoordeling over de vraag of een wijziging van het toepassingsgebied van deze richtlijn moeten worden overwogen.

Uiterlijk [twee jaar na de datum van omzetting] dient de Commissie een verslag in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de beschikbaarheid op de interne markt van werken en ander materiaal in andere toegankelijke vormen dan de in artikel 2, punt 1, bedoelde vormen voor begunstigden en van werken en ander materiaal voor personen met een andere handicap dan de in artikel 2, punt 2, bedoelde. Het verslag bevat een beoordeling van de vraag of wijziging van het toepassingsgebied van deze richtlijn moet worden overwogen, waarbij rekening moet worden gehouden met de technologische ontwikkelingen en met name met de technologieën die beschikbaar zijn ter ondersteuning van personen met een handicap, alsmede met de toegankelijkheid van deze technologieën.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten vroegste [vijf jaar na de datum van omzetting] voert de Commissie een evaluatie uit van deze richtlijn en presenteert zij de voornaamste bevindingen aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, die in voorkomend geval vergezeld gaan van voorstellen tot wijziging van de verordening.

Uiterlijk [vijf jaar na de datum van omzetting] voert de Commissie een evaluatie uit van deze richtlijn, daarbij onder meer rekening houdend met de technologische ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid, en presenteert zij de voornaamste bevindingen aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, die in voorkomend geval vergezeld gaan van voorstellen tot wijziging van de richtlijn. In het verslag van de Commissie wordt rekening gehouden met de standpunten van betrokken actoren uit het maatschappelijk middenveld, niet-gouvernementele organisaties en sociale partners, waaronder organisaties van en voor personen met een handicap en organisaties die ouderen vertegenwoordigen.

BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR VOOR ADVIES INPUT HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van de rapporteur voor advies opgesteld. De rapporteur heeft bij de opstelling van het ontwerpadvies informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen:

Entiteit en/of persoon

Europese Blindenunie (EBU)

Europees Gehandicaptenforum (EGF)

 

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

Document- en procedurenummers

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

6.10.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

EMPL

24.11.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Helga Stevens

28.11.2016

Behandeling in de commissie

8.12.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

25.1.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

49

0

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Marco Valli

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE VOOR ADVIES

49

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

Green/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs (3.3.2017)

aan de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Rapporteur voor advies: Helga Trüpel

BEKNOPTE MOTIVERING

Het Verdrag van Marrakesh verplicht de partijen om te voorzien in een reeks uitzonderingen of beperkingen op het auteursrecht en de naburige rechten ten behoeve van personen die blind of visueel gehandicapt zijn of anderszins een leeshandicap hebben, en maakt de grensoverschrijdende uitwisseling mogelijk van exemplaren van boeken in speciale vormen, inclusief luisterboeken, maar ook ander gedrukt materiaal, tussen de landen die partij zijn bij het verdrag.

De rapporteur van de Commissie cultuur en onderwijs (CULT) is ingenomen met het voorstel voor een richtlijn omdat die een einde maakt aan de "boekenhongersnood" van blinden en visueel gehandicapten in de EU en wereldwijd. Slechts vijf procent van de uitgegeven boeken is momenteel ook beschikbaar voor visueel gehandicapten, wat aangeeft dat er geen echte markt bestaat voor die werken. Het Verdrag van Marrakesh is een belangrijke stap voorwaarts waarmee ook deze groep toegang krijgt tot cultuur en educatieve informatie, net als alle andere burgers.

De uitzonderingen op of beperkingen van het auteursrecht gelden alleen voor een heel beperkte groep gebruikers en alleen voor niet-commerciële doelen.

Ook zij erop gewezen dat boeken voor blinden en visueel gehandicapten in een speciale vorm worden uitgegeven, zoals Braille of Daisy, en dus zelden concurreren met werken voor personen die kunnen zien. Naar het oordeel van de rapporteur blijkt nergens uit dat "toegelaten entiteiten" die de exemplaren in toegankelijke vorm produceren de belangen van rechthebbenden of uitgevers zouden schenden door piraterij te plegen.

Het verdrag zal de gewone uitgeverijen geen schade berokkenen en weerhoudt de rechthebbenden er niet van hun aanbod van in gewone vorm beschikbare titels te verhogen. Het werkt geen concurrentie binnen de uitgeverijbranche in de hand. Ook zij eraan herinnerd dat dit verdrag bestaat omdat deze markt onvoldoende aandacht heeft geschonken aan blinden en slechtzienden.

Daarom moeten alle nodige maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat dit verdrag snel en correct ten uitvoer wordt gelegd. De rapporteur dringt dan ook aan op een snelle ratificatie van het Verdrag van Marrakesh door de Europese Unie.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement     1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie garandeert het recht op informatie (artikel 11) en het recht op onderwijs (artikel 14).

Amendement     2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, hebben nog steeds te kampen met tal van belemmeringen bij de toegang tot door het auteursrecht en naburige rechten beschermde boeken en ander gedrukt materiaal. Er moeten maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van deze werken in toegankelijke vormen te bevorderen en het verkeer ervan op de interne markt te verbeteren.

(3)  Personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, hebben nog steeds te kampen met tal van belemmeringen bij de toegang tot door het auteursrecht en naburige rechten beschermde boeken en ander gedrukt materiaal. Omdat gebruik ervan door visueel gehandicapten op den duur een duidelijk sociaal belang vertegenwoordigt en hoofdzakelijk op non-profitbasis zijn beslag zou krijgen, moeten maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van deze werken in toegankelijke vormen en het verkeer ervan op de interne markt te verbeteren en moet die beschikbaarheid zonodig worden vergroot volgens de voorwaarden van deze richtlijn, en moeten gegevens rond deze toegang worden verzameld , met publicatie van de informatie over de toegelaten entiteiten op het grondgebied.

Amendement     3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, hebben recht op toegang tot informatie en op deelname aan het culturele, economische en sociale leven op voet van gelijkheid met anderen.

Motivering

Toevoeging vloeit voort uit UNCRPD en art. 26 Handvest van de grondrechten inzake de rechten van mensen met een handicap.

Amendement     4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Deze richtlijn is bedoeld voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn, een visuele handicap hebben die niet zodanig kan worden verbeterd dat de persoon het gezichtsvermogen krijgt dat wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van een persoon zonder een dergelijke handicap, of een waarnemings- of leeshandicap hebben, met inbegrip van dyslexie, waardoor zij niet in wezenlijk dezelfde mate als personen zonder een dergelijke handicap in staat zijn gedrukte werken te lezen, of ten gevolge van een lichamelijke handicap niet in staat zijn een boek vast te houden of te hanteren, dan wel scherp te zien en hun ogen te bewegen in een mate die gewoonlijk voor het lezen aanvaardbaar wordt geacht. Het doel van de bij deze richtlijn ingevoerde maatregelen is om de beschikbaarheid te verbeteren van boeken, dagbladen, kranten, tijdschriften en andere geschriften, bladmuziek en ander gedrukt materiaal, met inbegrip van het, digitale of analoge, audioformaat, in vormen waardoor die werken en dat andere materiaal voor die personen in wezenlijk dezelfde mate toegankelijk zijn als voor personen zonder handicap. Toegankelijke vormen zijn onder meer braille, groteletterdruk, aangepaste e-boeken, luisterboeken en radio-uitzendingen.

(5)  Deze richtlijn is bedoeld voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn, een visuele handicap hebben die niet zodanig kan worden verbeterd dat de persoon het gezichtsvermogen krijgt dat wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van een persoon zonder een dergelijke handicap, of een waarnemings- of leeshandicap hebben, met inbegrip van dyslexie, waardoor zij niet in wezenlijk dezelfde mate als personen zonder een dergelijke handicap in staat zijn gedrukte werken te lezen, of ten gevolge van een lichamelijke stoornis niet in staat zijn een boek vast te houden of te hanteren, dan wel scherp te zien en hun ogen te bewegen in een mate die gewoonlijk voor het lezen aanvaardbaar wordt geacht. Het doel van de bij deze richtlijn ingevoerde maatregelen is om de beschikbaarheid te verbeteren van boeken, dagbladen, kranten, tijdschriften en andere geschriften, bladmuziek en ander gedrukt materiaal, met inbegrip van het, digitale of analoge, audioformaat, in vormen waardoor die werken en dat andere materiaal voor die personen in wezenlijk dezelfde mate toegankelijk zijn als voor personen die niet blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, zonder dat de inhoud afbreuk lijdt. Toegankelijke vormen zijn onder meer braille, groteletterdruk, e-boeken, luisterboeken en radio-uitzendingen.

Motivering

De kwaliteit van een aangepast werk moet gewaarborgd blijven om zeker te zijn dat de culturele ervaring uit het artistieke werk dezelfde blijft voor eenieder, en de precisie van de definitie 'mensen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben' moet bewaard blijven. Hier wordt het onderscheid ingevoerd tussen "handicap" en "stoornis". Volgens de preambule bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap vloeit een handicap voort uit de wisselwerking tussen personen met functiebeperkingen en sociale en fysieke drempels die hen belet ten volle, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. Het zijn dus die drempels die de handicap veroorzaken en niet hun stoornissen of andere functionele vaardigheden. In die zin past "stoornis" hier beter.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Deze richtlijn moet daarom voorzien in verplichte uitzonderingen op de rechten die door het Unierecht zijn geharmoniseerd en die relevant zijn voor de vormen van gebruik en de werken die onder het Verdrag van Marrakesh vallen. Het gaat daarbij met name om de rechten van reproductie, mededeling aan het publiek, beschikbaarstelling, distributie en uitlenen, als bedoeld in Richtlijn 2001/29/EG, Richtlijn 2006/115/EG en Richtlijn 2009/24/EG, alsmede de dienovereenkomstige rechten van Richtlijn 96/9/EG. Aangezien de reikwijdte van de uitzonderingen en beperkingen die door het Verdrag van Marrakesh worden verlangd, ook werken in audioformaat, zoals luisterboeken, omvat, is het noodzakelijk dat deze uitzonderingen ook gelden voor de naburige rechten.

(6)  Deze richtlijn voorziet daarom in verplichte uitzonderingen op de rechten die door het Unierecht zijn geharmoniseerd en die relevant zijn voor de vormen van gebruik en de werken die onder het Verdrag van Marrakesh vallen. Het gaat daarbij met name om de rechten van reproductie, mededeling aan het publiek, beschikbaarstelling, distributie en uitlenen, als bedoeld in Richtlijn 2001/29/EG, Richtlijn 2006/115/EG en Richtlijn 2009/24/EG, alsmede de dienovereenkomstige rechten van Richtlijn 96/9/EG. Aangezien de reikwijdte van de uitzonderingen en beperkingen die door het Verdrag van Marrakesh worden verlangd, ook werken in audioformaat, zoals aangepaste luisterboeken, omvat, is het noodzakelijk dat deze uitzonderingen ook gelden voor de naburige rechten. De toepassing van uitzonderingen als bedoeld in onderhavige richtlijn doet geen afbreuk aan andere uitzonderingen voor personen met een handicap waarin in de lidstaten is voorzien, zoals uitzonderingen in verband met particulier gebruik.

Amendement     6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De verplichte uitzondering moet ook het reproductierecht beperken, zodat elke handeling wordt toegestaan die noodzakelijk is om in een werk of ander materiaal wijzigingen aan te brengen of om dit werk of ander materiaal om te zetten of aan te passen om een exemplaar in toegankelijke vorm te vervaardigen. Dit houdt in dat moet worden voorzien in de nodige middelen voor de navigatie in een exemplaar in toegankelijke vorm.

(8)  De verplichte uitzondering moet ook het reproductierecht beperken, zodat elke handeling wordt toegestaan die noodzakelijk is om in een werk of ander materiaal wijzigingen aan te brengen of om dit werk of ander materiaal om te zetten of aan te passen om een exemplaar in toegankelijke vorm te vervaardigen. Dit houdt in dat moet worden voorzien in de nodige middelen voor de navigatie in een exemplaar in toegankelijke vorm en ook in de handelingen die nodig zijn om bestaande werken die voor een bepaalde doelgroep van begunstigden reeds toegankelijk zijn, aan te passen aan de behoeften van andere doelgroepen die op andere formats zijn aangewezen om toegang tot het werk te krijgen. Uitleen van het werk aan personen van de doelgroep moet worden toegestaan.

Motivering

Ter verduidelijking van wat “nodige aanpassingen” zijn onder de uitzondering van art. 3. Een format kan toegankelijk zijn voor de ene doelgroep (bv. visueel gehandicapten) maar niet voor de ander (bv dyslectische personen). In dat laatste geval is geen aanpassing nodig voor blinden of visueel gehandicapten, maar wel voor de dyslectische persoon. De mogelijkheid van uitleen moet ook worden toegestaan.

Amendement     7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  De uitzondering moet het de toegelaten entiteiten mogelijk maken binnen de Unie online en offline exemplaren in toegankelijke vorm van werken of ander materiaal die onder deze richtlijn vallen, te vervaardigen en te verspreiden.

(9)  De uitzondering moet het de toegelaten entiteiten mogelijk maken binnen de Unie online en offline exemplaren in toegankelijke vorm van verkrijgbare werken, gearchiveerd of ander materiaal die onder deze richtlijn vallen, te vervaardigen en te verspreiden.

Motivering

Gearchiveerd materiaal kan ook in toegankelijke vorm worden gegoten.

Amendement     8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  Voor betere verkrijgbaarheid van geschreven werken is de rol van de rechthebbende bij het toegankelijk maken van het werk voor mensen met visuele handicap even belangrijk als de uitzonderingen waarin deze richtlijn voorziet wanneer de markt die toegang niet kan bieden.

Motivering

Verwijzing naar overweging in verdrag van Marrakesh. Zowel terechte beperkingen al uitzonderingen zijn van gelijk belang, evenals de rol van de rechthebbende bij het toegankelijk maken van het werk voor mensen met visuele handicap, om een einde te maken aan de "boekenhonger” onder miljoenen blinden en slechtzienden.

Amendement     9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 ter)  Voor de uitwisseling tussen de lidstaten moet een centrale, voor het publiek toegankelijke databank worden opgericht, onder beheer van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), met informatie over toegelaten entiteiten en bibliografische gegevens over exemplaren die in toegankelijke vorm door toegelaten entiteiten zijn uitgebracht. Deze databank moet ook informatie geven over publicaties die door de uitgever in toegankelijke vorm zijn uitgebracht, en interoperabel zijn met de ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) database, die door WIPO wordt beheerd.

Motivering

Ter facilitering door de Commissie van informatie-uitwisseling, door oprichting van een centrale databank van werken in toegankelijke vorm, ook de werken die direct door de uitgever in toegankelijke vorm zijn uitgebracht. Dit nieuwe initiatief moet voortbouwen op en interoperabel zijn met de bestaande wereldwijde databank die is opgezet door het Accessible Book Consortium en beheerd wordt door de WIPO.

Amendement     10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Het moet mogelijk zijn exemplaren in toegankelijke vorm die in één lidstaat zijn vervaardigd, in alle lidstaten beschikbaar te maken, zodat de grotere beschikbaarheid ervan op de hele interne markt wordt gegarandeerd. Dit zou leiden tot een daling van de vraag naar overbodig werk bij de productie van exemplaren in toegankelijke vorm van hetzelfde werk of hetzelfde andere materiaal in de hele Unie, hetgeen besparingen en efficiëntiewinsten oplevert. Deze richtlijn zou derhalve moeten garanderen dat exemplaren in toegankelijke vorm die in één lidstaat zijn vervaardigd, in alle lidstaten in het verkeer kunnen worden gebracht en toegankelijk worden gemaakt. Een toegelaten entiteit zou zodoende in staat moeten zijn deze exemplaren offline of online te verspreiden onder begunstigden en entiteiten die in een andere lidstaat zijn gevestigd. Bovendien zou het toegelaten entiteiten en begunstigden moeten worden toegestaan die exemplaren van elke toegelaten entiteit uit elke andere lidstaat te verwerven, of toegang tot die exemplaren te verkrijgen.

(10)  Het moet mogelijk zijn exemplaren in toegankelijke vorm die in één lidstaat zijn vervaardigd, in alle lidstaten beschikbaar te maken, zodat de grotere beschikbaarheid ervan op de hele interne markt wordt gegarandeerd. Dit zou leiden tot een daling van de vraag naar overbodig werk bij de productie van exemplaren in toegankelijke vorm van hetzelfde werk of hetzelfde andere materiaal in de hele Unie, hetgeen besparingen en efficiëntiewinsten oplevert. Deze richtlijn moet derhalve garanderen dat exemplaren in toegankelijke vorm die in één lidstaat zijn vervaardigd, in alle lidstaten in het verkeer kunnen worden gebracht en toegankelijk worden gemaakt voor begunstigden en toegelaten entiteiten. Een toegelaten entiteit zou zodoende in staat moeten zijn deze exemplaren offline of online te verspreiden onder begunstigden en entiteiten die in een andere lidstaat zijn gevestigd. Bovendien zou het toegelaten entiteiten en begunstigden moeten worden toegestaan die exemplaren van elke toegelaten entiteit uit elke andere lidstaat te verwerven, of toegang tot die exemplaren te verkrijgen.

Amendement     11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Gezien het specifieke karakter van de uitzondering, het duidelijk afgebakende toepassingsgebied en de noodzaak van rechtszekerheid voor de begunstigden, mogen de lidstaten geen aanvullende eisen stellen aan de toepassing van deze uitzondering, zoals compensatiestelsels of de voorafgaande verificatie van de commerciële beschikbaarheid van exemplaren in toegankelijke vorm.

(11)  Gezien het specifieke karakter van de uitzondering, het duidelijk afgebakende toepassingsgebied en de noodzaak van rechtszekerheid voor de begunstigden, mogen de lidstaten geen aanvullende eisen stellen aan de toepassing van deze uitzondering, zoals compensatiestelsels of de voorafgaande verificatie van de commerciële beschikbaarheid van exemplaren in toegankelijke vorm.

Amendement     12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  Voor de aanwijzing van toegelaten entiteiten moeten lidstaten letten op de expertise van die entiteiten met het aanbieden op non-profitbasis van hoogwaardige en toegankelijke formats van materiaal, en de beginselen van betrouwbare bemiddeling zoals geregeld in het memorandum van overeenstemming over toegang tot werken voor dyslectische of slechtziende lezers, op instigatie van de Europese Commissie in 2010 ondertekend door vertegenwoordigers van rechthebbenden en van personen met een leeshandicap.

Motivering

Dit voorstel bouwt voort op Europees beleid van afgelopen decennium, berustend op de erkenning van de waardevolle kennis en en ervaring die alleen door gespecialiseerde organisaties aan de betrokken doelgroep kan worden geboden en op bevordering van samenwerking tussen belanghebbenden in de praktijk.

Amendement     13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Volgens het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkent en eerbiedigt de Unie het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen.

(14)  Ingevolge artikel 26 van het Handvest van de grondrechten van de EU erkent en eerbiedigt de Unie het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen.

Amendement     14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  De Commissie zal toezicht houden op het effect van deze richtlijn. Als onderdeel hiervan zal zij de situatie met betrekking tot de beschikbaarheid van werken en ander materiaal in andere toegankelijke formaten dan die welke onder deze richtlijn vallen, beoordelen, alsmede de beschikbaarheid van werken en ander materiaal in toegankelijke formaten voor personen met andere handicaps. De Commissie zal de situatie nauwlettend in het oog houden. Wijzigingen in het toepassingsgebied van deze richtlijn kunnen zo nodig in overweging worden genomen.

(16)  De Commissie zal toezicht houden op het effect van deze richtlijn. Als onderdeel hiervan zal zij de situatie met betrekking tot de beschikbaarheid van werken en ander materiaal in andere toegankelijke formaten dan die welke onder deze richtlijn vallen, beoordelen, alsmede de beschikbaarheid van werken en ander materiaal in toegankelijke formaten voor personen met andere stoornissen. De Commissie zal de situatie nauwlettend in het oog houden. Wijzigingen in het toepassingsgebied van deze richtlijn kunnen zo nodig in overweging worden genomen.

Amendement     15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Deze richtlijn eerbiedigt derhalve de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Deze richtlijn dient in het licht van deze rechten en beginselen te worden uitgelegd en toegepast.

(18)  Deze richtlijn eerbiedigt derhalve de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Deze richtlijn dient in het licht van deze rechten en beginselen te worden uitgelegd en toegepast.

Amendement     16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Het Verdrag van Marrakesh legt bepaalde verplichtingen op wat betreft de uitwisseling van exemplaren in toegankelijke vorm tussen de Unie en derde landen die partij zijn bij het Verdrag. De maatregelen die de Unie heeft genomen ter nakoming van die verplichtingen zijn opgenomen in Verordening [...], die moet worden gelezen in samenhang met deze richtlijn.

(19)  Het Verdrag van Marrakesh legt bepaalde verplichtingen op wat betreft de uitwisseling van exemplaren in toegankelijke vorm tussen de Unie en derde landen die partij zijn bij het Verdrag. De maatregelen die de Unie heeft genomen ter nakoming van die verplichtingen zijn opgenomen in Verordening [...], die moet worden gelezen in samenhang met deze richtlijn.

Amendement     17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20a)  De lidstaten moeten deze richtlijn binnen zes maanden omzetten om snel invulling te geven aan de rechten van personen met een handicap conform het Handvest van de grondrechten en het UNCRPD.

Motivering

Met het oog op de artikelen 4 lid 3 en 10 van het verdrag van Marrakesh over de omzetting van dat verdrag zelf.

Amendement     18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  "werk of ander materiaal": een werk in de vorm van een boek, dagblad, krant, tijdschrift of ander geschrift, met inbegrip van bladmuziek en daarmee samenhangende illustraties, op om het even welke drager, met inbegrip van audioformaten, zoals luisterboeken, dat wordt beschermd door auteursrecht of naburige rechten en dat op geoorloofde wijze is gepubliceerd of op een andere manier rechtmatig algemeen beschikbaar is gemaakt;

(1)  "werk of ander materiaal": een literair, academisch of artistiek werk in de vorm van tekst, notaties en/of daarmee samenhangende illustraties, met inbegrip van bladmuziek, dat wordt beschermd door auteursrecht of naburige rechten en dat op geoorloofde wijze is gepubliceerd of op een andere manier rechtmatig algemeen beschikbaar is gemaakt in de vorm van een boek, e-boek, dagblad, krant, tijdschrift of ander geschrift, in om het even welk mediaformaat, met inbegrip van audioformaten, zoals luisterboeken en radio-uitzendingen;

Motivering

Meer specifieke en gedetailleerde definitie van ‘werk of ander materiaal’.

Amendement     19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  "begunstigde":

(2)  "begunstigde": ongeacht andere handicaps, elk van de volgende personen:

Motivering

Met deze toevoeging wordt de definitie van "begunstigde" aangepast aan het Verdrag van Marrakesh. Deze toevoeging geldt voor alle letters (a, b, c en d) van artikel 2, lid 2, en moet daarom na letter d) worden ingevoegd.

Amendement     20

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  een persoon met een waarnemings- of leeshandicap, met inbegrip van dyslexie, die daardoor geen gedrukte werken kan lezen in wezenlijk dezelfde mate als een persoon zonder handicap; of

(c)  een persoon met een waarnemings- of leesstoornis, met inbegrip van dyslexie, die daardoor geen gedrukte werken kan lezen in wezenlijk dezelfde mate als een persoon die niet blind is of een visuele stoornis heeft is of anderszins een leeshandicap heeft; of

Motivering

Hier wordt het onderscheid ingevoerd tussen "handicap" en "stoornis". Volgens de preambule bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap vloeit een handicap voort uit de wisselwerking tussen personen met functiebeperkingen en sociale en fysieke drempels die hen belet ten volle, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. Het zijn dus die drempels die de handicap veroorzaken en niet hun stoornissen of andere functionele vaardigheden. In die zin past "stoornis" hier beter.

Amendement     21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  een persoon die anderszins, ten gevolge van een fysieke handicap, niet in staat is een boek vast te houden of te hanteren, dan wel scherp te zien of zijn of haar ogen te bewegen in een mate die gewoonlijk voor het lezen aanvaardbaar wordt geacht;

(d)  een persoon die anderszins, ten gevolge van een fysieke stoornis, niet in staat is een boek vast te houden of te hanteren, dan wel scherp te zien of zijn of haar ogen te bewegen in een mate die gewoonlijk voor het lezen aanvaardbaar wordt geacht;

Amendement     22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  "exemplaar in toegankelijke vorm": een exemplaar van een werk of ander materiaal in een alternatieve vorm waarmee dat werk of dat andere materiaal voor een begunstigde toegankelijk wordt, onder meer om de toegang tot het werk voor de begunstigde even eenvoudig en gemakkelijk te maken als voor een persoon zonder visuele handicap of andere leeshandicap of welk van de in punt 2 bedoelde handicaps ook;

(3)  "exemplaar in toegankelijke vorm": een exemplaar van een werk of ander materiaal, gepresenteerd zonder winstoogmerk in een alternatieve vorm waarmee dat werk of dat andere materiaal voor een begunstigde toegankelijk wordt, onder meer om de toegang tot het werk voor de begunstigde even eenvoudig en gemakkelijk te maken als voor een persoon zonder visuele handicap of andere leeshandicap of welk van de in punt 2 bedoelde handicaps ook;

Motivering

Het is belangrijk dat het niet-commerciële aspect van de exemplaren wordt onderstreept, waardoor de definitie van toegelaten entiteiten en hun optreden zonder winstoogmerk ook duidelijker wordt.

Amendement     23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  "toegelaten entiteit": een entiteit die, als haar voornaamste of een van haar voornaamste activiteiten of taken van openbaar belang heeft zonder winstoogmerk onderwijs, opleiding, aangepast lezen of toegang tot informatie aan begunstigden te bieden.

(4)  "toegelaten entiteit": een entiteit die door de lidstaat waarin zij gevestigd toegelaten of erkend is om zonder winstoogmerk onderwijs, opleiding, aangepast lezen of toegang tot informatie aan begunstigden te bieden. Daartoe behoren ook regeringsinstellingen of organisaties zonder winstoogmerk die, als een van hun voornaamste activiteiten of institutionele verplichtingen, dezelfde diensten aan begunstigden bieden.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de door de Commissie voorgestelde definitie van "toegelaten autoriteit" aan te vullen en daarbij rekening te houden met de definitie van het Verdrag van Marrakesh, waarin gespecificeerd wordt door wie die entiteiten wettelijk toegelaten of erkend zijn.

Amendement     24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat het exemplaar in toegankelijke vorm de integriteit van het werk of ander materiaal eerbiedigt, met inachtneming van de veranderingen die nodig zijn om het werk in het alternatieve formaat toegankelijk te maken.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat het exemplaar in toegankelijke vorm de integriteit van het werk of ander materiaal eerbiedigt, met inachtneming van de veranderingen die nodig zijn om het werk in het alternatieve formaat toegankelijk te maken voor de diverse behoeften van de begunstigden.

Amendement     25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten vroegste [vijf jaar na de datum van omzetting] voert de Commissie een evaluatie uit van deze richtlijn en presenteert zij de voornaamste bevindingen aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, die in voorkomend geval vergezeld gaan van voorstellen tot wijziging van de verordening.

Uiterlijk [vijf jaar na de datum van omzetting] voert de Commissie een evaluatie uit van deze richtlijn en presenteert zij de voornaamste bevindingen aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, die in voorkomend geval vergezeld gaan van voorstellen tot wijziging van de verordening.

Motivering

Aangezien de Commissie geen effectbeoordeling heeft verricht van de mogelijke sociaal-economische impact van deze verordening, beveelt de rapporteur aan dat de evaluatie uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de verordening wordt verricht.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

Document- en procedurenummers

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

6.10.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

CULT

6.10.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Helga Trüpel

6.12.2016

Datum goedkeuring

28.2.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Clare Moody

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

28

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

1

0

PPE

Stefano Maullu

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie verzoekschriften (27.1.2017)

aan de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Rapporteur voor advies: Rosa Estaràs Ferragut

BEKNOPTE MOTIVERING

Het Verdrag van Marrakesh verplicht de partijen bij dit verdrag om te voorzien in uitzonderingen en beperkingen op het auteursrecht en de naburige rechten ten behoeve van personen die blind of visueel gehandicapt zijn of anderszins een leeshandicap hebben, en maakt de grensoverschrijdende uitwisseling mogelijk van boeken in aangepaste vorm, inclusief luisterboeken, en ander gedrukt materiaal in aangepaste vorm, tussen de landen die partij zijn bij het verdrag.

De Commissie verzoekschriften (PETI) is verheugd over de voorgestelde richtlijn. PETI werkt al sinds 2011, toen twee verzoekschriften werden ingediend waarin verzocht werd om een bindend verdrag(1), actief aan dossiers met betrekking tot de toegang van blinden en visueel gehandicapten tot gepubliceerde werken. PETI was dan ook zeer ingenomen met de vaststelling van het Verdrag van Marrakesh en de inwerkingtreding van dit verdrag in september 2016. Desondanks moeten er nog meer stappen worden gezet om ervoor te zorgen dat de Europese Unie voldoet aan de krachtens het Verdrag van Marrakesh en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (het UNCRPD) op haar rustende internationale verplichtingen.

Zoals vermeld in de studie(2) over het Verdrag van Marrakesh die in opdracht van beleidsdepartement C ten behoeve van de Commissie verzoekschriften is uitgevoerd en die werd gepresenteerd tijdens de workshop van PETI over beperkingen die op 9 november 2016 werd gehouden, is het Verdrag van Marrakesh een positieve bijdrage aan een sociaal model waarin ten volle rekening wordt gehouden met handicaps en biedt het een geschikte internationale oplossing voor het mondiale probleem van het tekort aan boeken voor deze doelgroep. Om die reden moet al het nodige worden gedaan om ervoor te zorgen dat dit verdrag snel en op passende wijze ten uitvoer wordt gelegd. Daarnaast heeft PETI opgeroepen tot snelle ratificering van het Verdrag van Marrakesh door de Europese Unie zonder de ratificering ervan afhankelijk te stellen van herziening van het EU-rechtskader(3).

Dit ontwerpadvies heeft ten doel de terminologie van de richtlijn aldus te harmoniseren dat deze volledig aansluit bij het Verdrag van Marrakesh en het UNCRPD. Voorts blijft de mogelijkheid om de lijst van begunstigden uit te breiden bestaan en wordt de voorgestelde richtlijn bijgewerkt overeenkomstig het omvattende rechtskader van de EU inzake gegevensbescherming. Ten slotte, het allerbelangrijkst, wordt in het advies voorgesteld de lidstaten te verplichten een klachten- of beroepsmechanisme in het leven te roepen voor gevallen waarin begunstigden zich niet kunnen beroepen op de uitzonderingen die het verdrag biedt.

AMENDEMENTEN

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement     1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, hebben nog steeds te kampen met tal van belemmeringen bij de toegang tot door het auteursrecht en naburige rechten beschermde boeken en ander gedrukt materiaal. Er moeten maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van deze werken in toegankelijke vormen te bevorderen en het verkeer ervan op de interne markt te verbeteren.

(3)  Personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, hebben nog steeds te kampen met tal van belemmeringen bij de toegang tot door het auteursrecht en naburige rechten beschermde boeken en ander gedrukt materiaal. Er moeten onverwijld maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van deze werken in toegankelijke vormen aanzienlijk te bevorderen en het verkeer ervan op de interne markt beduidend te verbeteren.

Amendement     2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (hierna “het verdrag van Marrakesh” genoemd) is op 30 april 2014 namens de Unie ondertekend23. Dat verdrag heeft tot doel om de beschikbaarheid van werken en ander beschermd materiaal in toegankelijke vormen te verbeteren voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. Het Verdrag van Marrakesh schrijft voor dat de verdragsluitende partijen voorzien in uitzonderingen op of beperkingen van de rechten van de houders van auteursrechten en naburige rechten ten behoeve van de vervaardiging en verspreiding van exemplaren van bepaalde werken en ander materiaal in toegankelijke vormen en ten behoeve van de grensoverschrijdende uitwisseling van die exemplaren. Om het Verdrag van Marrakesh te sluiten, moet de Unie het recht van de Unie aanpassen door voor vormen van gebruik, werken en begunstigden die onder dat verdrag vallen, een verplichte beperking vast te stellen. Deze richtlijn dient ertoe om op geharmoniseerde wijze te voldoen aan de verplichtingen waaraan de Unie uit hoofde van het Verdrag van Marrakesh moet voldoen, om ervoor te zorgen dat die maatregelen op de gehele interne markt op uniforme wijze worden toegepast.

(4)  Het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (hierna “het verdrag van Marrakesh” genoemd), dat reeds in 2013 door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom was goedgekeurd, is op 30 april 2014 namens de Unie ondertekend23. Dat verdrag heeft tot doel om de beschikbaarheid van werken en ander beschermd materiaal in toegankelijke vormen te verbeteren voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. Het Verdrag van Marrakesh schrijft voor dat de verdragsluitende partijen voorzien in uitzonderingen op of beperkingen van de rechten van de houders van auteursrechten en naburige rechten ten behoeve van de vervaardiging en verspreiding van exemplaren van bepaalde werken en ander materiaal in toegankelijke vormen en ten behoeve van de grensoverschrijdende uitwisseling van die exemplaren. Om het Verdrag van Marrakesh te sluiten, moet de Unie het recht van de Unie aanpassen door voor vormen van gebruik, werken en begunstigden die onder dat verdrag vallen, een verplichte beperking vast te stellen. Deze richtlijn dient ertoe om op geharmoniseerde wijze te voldoen aan de verplichtingen waaraan de Unie uit hoofde van het Verdrag van Marrakesh moet voldoen, om ervoor te zorgen dat die maatregelen op de gehele interne markt op uniforme wijze worden toegepast.

_________________

_________________

23Besluit 2014/221/EU van de Raad van 14 april 2014 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PB L115 van 17.4.2014, blz. 1).

23Besluit 2014/221/EU van de Raad van 14 april 2014 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PB L 115 van 17.4.2014, blz. 1).

Amendement     3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Deze richtlijn is bedoeld voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn, een visuele handicap hebben die niet zodanig kan worden verbeterd dat de persoon het gezichtsvermogen krijgt dat wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van een persoon zonder een dergelijke handicap, of een waarnemings- of leeshandicap hebben, met inbegrip van dyslexie, waardoor zij niet in wezenlijk dezelfde mate als personen zonder een dergelijke handicap in staat zijn gedrukte werken te lezen, of ten gevolge van een lichamelijke handicap niet in staat zijn een boek vast te houden of te hanteren, dan wel scherp te zien en hun ogen te bewegen in een mate die gewoonlijk voor het lezen aanvaardbaar wordt geacht. Het doel van de bij deze richtlijn ingevoerde maatregelen is om de beschikbaarheid te verbeteren van boeken, dagbladen, kranten, tijdschriften en andere geschriften, bladmuziek en ander gedrukt materiaal, met inbegrip van het, digitale of analoge, audioformaat, in vormen waardoor die werken en dat andere materiaal voor die personen in wezenlijk dezelfde mate toegankelijk zijn als voor personen zonder handicap. Toegankelijke vormen zijn onder meer braille, groteletterdruk, aangepaste e-boeken, luisterboeken en radio-uitzendingen.

(5)  Deze richtlijn is bedoeld voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn, een visuele handicap hebben die niet zodanig kan worden verbeterd dat de persoon het gezichtsvermogen krijgt dat wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van een persoon zonder een dergelijke handicap, of een waarnemings- of leeshandicap hebben, met inbegrip van dyslexie, waardoor zij niet in dezelfde mate als personen zonder een dergelijke handicap in staat zijn gedrukte werken te lezen, of ten gevolge van een lichamelijke handicap niet in staat zijn een boek vast te houden of te hanteren, dan wel scherp te zien en hun ogen te bewegen in een mate die gewoonlijk voor het lezen aanvaardbaar wordt geacht. Het doel van de bij deze richtlijn ingevoerde maatregelen is daarom om de beschikbaarheid te verbeteren van boeken, dagbladen, kranten, tijdschriften en andere geschriften, bladmuziek en ander gedrukt materiaal, met inbegrip van het, digitale of analoge, audioformaat, in vormen waardoor die werken en dat andere materiaal voor die personen in wezenlijk dezelfde mate toegankelijk zijn als voor personen zonder handicap. Toegankelijke vormen zijn onder meer braille, groteletterdruk, aangepaste e-boeken, luisterboeken en radio-uitzendingen.

Amendement     4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Deze richtlijn moet daarom voorzien in verplichte uitzonderingen op de rechten die door het Unierecht zijn geharmoniseerd en die relevant zijn voor de vormen van gebruik en de werken die onder het Verdrag van Marrakesh vallen. Het gaat daarbij met name om de rechten van reproductie, mededeling aan het publiek, beschikbaarstelling, distributie en uitlenen, als bedoeld in Richtlijn 2001/29/EG, Richtlijn 2006/115/EG en Richtlijn 2009/24/EG, alsmede de dienovereenkomstige rechten van Richtlijn 96/9/EG. Aangezien de reikwijdte van de uitzonderingen en beperkingen die door het Verdrag van Marrakesh worden verlangd, ook werken in audioformaat, zoals luisterboeken, omvat, is het noodzakelijk dat deze uitzonderingen ook gelden voor de naburige rechten.

(6)  Deze richtlijn moet daarom voorzien in verplichte uitzonderingen op de rechten die door het Unierecht zijn geharmoniseerd en die relevant zijn voor de vormen van gebruik en de werken die onder het Verdrag van Marrakesh vallen. Het gaat daarbij met name om de rechten van reproductie, mededeling aan het publiek, beschikbaarstelling, distributie en uitlenen, als bedoeld in Richtlijn 2001/29/EG, Richtlijn 2006/115/EG en Richtlijn 2009/24/EG, alsmede de dienovereenkomstige rechten van Richtlijn 96/9/EG. Aangezien de reikwijdte van de uitzonderingen en beperkingen die door het Verdrag van Marrakesh worden verlangd, ook werken in audioformaat, zoals luisterboeken, omvat, is het noodzakelijk dat deze uitzonderingen ook gelden voor de naburige rechten. De toepassing van uitzonderingen als bedoeld in onderhavige richtlijn doet geen afbreuk aan andere uitzonderingen voor personen met een handicap waarin in de lidstaten is voorzien, zoals uitzonderingen in verband met particulier gebruik.

Amendement     5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  In deze richtlijn vastgestelde vormen van gebruik omvatten het vervaardigen van exemplaren in toegankelijke vorm door de begunstigden of door toegelaten entiteiten die in hun behoeften voorzien — met name bibliotheken, onderwijsinstellingen en andere organisaties zonder winstoogmerk, ongeacht of dit openbare of particuliere organisaties zijn, die personen met een leeshandicap bedienen als hun voornaamste dan wel een van hun voornaamste activiteiten dan wel taken van openbaar belang. Deze gebruiksvormen moeten ook het vervaardigen van exemplaren in toegankelijke vorm voor het exclusieve gebruik door begunstigde personen omvatten, door een natuurlijke persoon die dit namens een begunstigde persoon doet, of die de begunstigde persoon hierbij helpt.

(7)  In deze richtlijn vastgestelde vormen van gebruik omvatten onder meer het vervaardigen van exemplaren in toegankelijke vorm door de begunstigden of door toegelaten entiteiten die in hun behoeften voorzien — met name bibliotheken, onderwijsinstellingen en andere organisaties zonder winstoogmerk, ongeacht of dit openbare of particuliere organisaties zijn, die personen met een leeshandicap bedienen als hun voornaamste dan wel een van hun voornaamste activiteiten dan wel taken van openbaar belang. Deze gebruiksvormen moeten ook het vervaardigen van exemplaren in toegankelijke vorm voor het exclusieve gebruik door begunstigde personen omvatten, door een natuurlijke persoon die dit namens een begunstigde persoon doet, of die de begunstigde persoon hierbij helpt.

Amendement     6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De verplichte uitzondering moet ook het reproductierecht beperken, zodat elke handeling wordt toegestaan die noodzakelijk is om in een werk of ander materiaal wijzigingen aan te brengen of om dit werk of ander materiaal om te zetten of aan te passen om een exemplaar in toegankelijke vorm te vervaardigen. Dit houdt in dat moet worden voorzien in de nodige middelen voor de navigatie in een exemplaar in toegankelijke vorm.

(8)  De verplichte uitzondering moet ook het reproductierecht beperken, zodat elke handeling wordt toegestaan die noodzakelijk is om in een werk of ander materiaal wijzigingen aan te brengen of om dit werk of ander materiaal om te zetten of aan te passen om een exemplaar in toegankelijke vorm te vervaardigen. Dit houdt eveneens in dat moet worden voorzien in de nodige middelen voor de navigatie in een exemplaar in toegankelijke vorm.

Amendement     7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  De uitzondering moet het de toegelaten entiteiten mogelijk maken binnen de Unie online en offline exemplaren in toegankelijke vorm van werken of ander materiaal die onder deze richtlijn vallen, te vervaardigen en te verspreiden.

(9)  De uitzondering moet het de toegelaten entiteiten tevens mogelijk maken binnen de Unie online en offline exemplaren in toegankelijke vorm van werken of ander materiaal die onder deze richtlijn vallen, te vervaardigen en te verspreiden.

Amendement     8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Gezien het specifieke karakter van de uitzondering, het duidelijk afgebakende toepassingsgebied en de noodzaak van rechtszekerheid voor de begunstigden, mogen de lidstaten geen aanvullende eisen stellen aan de toepassing van deze uitzondering, zoals compensatiestelsels of de voorafgaande verificatie van de commerciële beschikbaarheid van exemplaren in toegankelijke vorm.

(11)  Gezien het specifieke karakter van de uitzondering, het duidelijk afgebakende toepassingsgebied en de noodzaak van rechtszekerheid voor de begunstigden, mogen de lidstaten geen aanvullende eisen stellen aan de toepassing van deze uitzondering, zoals compensatiestelsels of de voorafgaande verificatie van de commerciële beschikbaarheid van exemplaren in toegankelijke vorm. Dergelijke aanvullende eisen kunnen indruisen tegen het met de uitzonderingen in onderhavige richtlijn beoogde doel, alsmede tegen de doelstelling om de grensoverschrijdende uitwisseling van exemplaren in aangepaste vorm binnen de interne markt te vergemakkelijken.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze richtlijn dient te gebeuren in overeenstemming met de grondrechten, met inbegrip van het recht op de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; daarbij moet Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens die door toegelaten entiteiten kan worden uitgevoerd in het kader van deze richtlijn en onder toezicht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, met name de onafhankelijke autoriteiten die door de lidstaten zijn aangeduid, worden nageleefd.

(12)  De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze richtlijn dient te gebeuren in overeenstemming met de grondrechten, met inbegrip van het recht op de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; daarbij moeten Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1bis, die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens die door toegelaten entiteiten kan worden uitgevoerd in het kader van deze richtlijn en onder toezicht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, met name de onafhankelijke autoriteiten die door de lidstaten zijn aangeduid, worden nageleefd.

 

__________________

 

1bisVerordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement     10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (hierna "het UNCRPD" genoemd), waarbij de EU partij is, garandeert personen met een handicap het recht op toegang tot informatie en het recht op deelname aan het culturele, economische en sociale leven op voet van gelijkheid met anderen. Op grond van het UNCRPD moeten de partijen bij dat verdrag in overeenstemming met het internationale recht alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom geen onredelijke of discriminatoire belemmering vormt voor de toegang van personen met een handicap tot cultuuruitingen.

(13)  Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (hierna "het UNCRPD" genoemd), waarbij de EU partij is en dat bindend is voor de lidstaten van de Unie, garandeert personen met een handicap het recht op toegang tot informatie en het recht op deelname aan het culturele, economische en sociale leven op voet van gelijkheid met anderen. Op grond van het UNCRPD moeten de partijen bij dat verdrag in overeenstemming met het internationale recht alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom geen onredelijke of discriminatoire belemmering vormt voor de toegang van personen met een handicap tot cultuuruitingen.

Amendement     11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Volgens het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkent en eerbiedigt de Unie het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen.

(14)  Volgens het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is iedere vorm van discriminatie, onder meer discriminatie op grond van handicap, verboden, en erkent en eerbiedigt de Unie het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen.

Amendement     12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De lidstaten mogen blijven voorzien in uitzonderingen of beperkingen ten behoeve van personen met een handicap op grond van Richtlijn 2001/29/EG in gevallen die niet onder deze richtlijn vallen.

(17)  De lidstaten moeten in ieder geval voorzien in uitzonderingen en beperkingen ten behoeve van personen met een handicap, onder meer in gevallen die niet onder deze richtlijn vallen.

Amendement     13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Deze richtlijn eerbiedigt derhalve de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Deze richtlijn dient in het licht van deze rechten en beginselen te worden uitgelegd en toegepast.

(18)  Deze richtlijn eerbiedigt derhalve de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap erkende beginselen in acht. Deze richtlijn dient in het licht van deze rechten en beginselen te worden uitgelegd en toegepast.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – punt 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  onverminderd andere handicaps.

Motivering

Het Verdrag van Marrakesh biedt de mogelijkheid de categorie begunstigden uit te breiden met personen met een andere handicap. In het voorstel voor een richtlijn (overweging 16 en artikel 7) wordt de mogelijkheid geboden het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden met personen met andere handicaps.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  "exemplaar in toegankelijke vorm": een exemplaar van een werk of ander materiaal in een alternatieve vorm waarmee dat werk of dat andere materiaal voor een begunstigde toegankelijk wordt, onder meer om de toegang tot het werk voor de begunstigde even eenvoudig en gemakkelijk te maken als voor een persoon zonder visuele handicap of andere leeshandicap of welk van de in punt 2 bedoelde handicaps ook;

(3)  "exemplaar in toegankelijke vorm": een exemplaar van een werk of ander materiaal in een alternatieve vorm waarmee dat werk of dat andere materiaal voor een begunstigde toegankelijk wordt, onder meer om de toegang tot het werk voor de begunstigde even eenvoudig en gemakkelijk te maken als voor een persoon zonder beperking of handicap als bedoeld in lid 2;

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  "toegelaten entiteit": een entiteit die, als haar voornaamste of een van haar voornaamste activiteiten of taken van openbaar belang heeft zonder winstoogmerk onderwijs, opleiding, aangepast lezen of toegang tot informatie aan begunstigden te bieden.

(4)  "toegelaten entiteit": een entiteit die al dan niet onder toezicht van een regering staat en die als haar voornaamste of een van haar voornaamste activiteiten of taken van openbaar belang heeft het zonder winstoogmerk bieden van onderwijs of opleiding of toegang tot aangepast leesmateriaal of aangepaste informatie aan begunstigden.

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De lidstaten waarborgen dat technologische maatregelen of overeenkomsten niet prevaleren boven deze uitzonderingen op auteursrechten en naburige rechten.

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat er klacht- en beroepsmechanismen worden ingesteld die beschikbaar zijn voor gebruikers in geval van geschillen over de toepassing van de in dit artikel bedoelde maatregelen.

Motivering

De voorgestelde richtlijn bevat geen verplichting voor de lidstaten om een klachten- of beroepsmechanisme in het leven te roepen voor gevallen waarin begunstigden zich niet kunnen beroepen op de uitzonderingen van het verdrag. Aangehaakt wordt bij het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (COM(2016)593) dat in artikel 13, lid 2, wel dergelijke mechanismen noemt.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze richtlijn vind plaats overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze richtlijn vindt plaats overeenkomstig de richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1bis

 

_________________

 

1aVerordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk [twee jaar na de datum van omzetting] dient de Commissie een verslag in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de beschikbaarheid op de interne markt van werken en ander materiaal in andere toegankelijke vormen dan de in artikel 2, punt 1, bedoelde vormen voor begunstigden en van werken en ander materiaal voor personen met een andere handicap dan de in artikel 2, punt 2, bedoelde. Het verslag bevat een beoordeling over de vraag of een wijziging van het toepassingsgebied van deze richtlijn moeten worden overwogen.

Uiterlijk [twee jaar na de datum van omzetting] dient de Commissie een verslag in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de beschikbaarheid op de interne markt van werken en ander materiaal in andere toegankelijke vormen dan de in artikel 2, punt 1, bedoelde vormen voor begunstigden en van werken en ander materiaal voor personen met een andere handicap dan de in artikel 2, punt 2, bedoelde. Het verslag bevat een beoordeling van de vraag of een verruiming van het toepassingsgebied van deze richtlijn moet worden overwogen, in die zin dat de uitzondering en vervaardiging van exemplaren in toegankelijke vorm als bedoeld in deze richtlijn ook geschiedt ten behoeve van personen met een andere handicap.

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten vroegste [vijf jaar na de datum van omzetting] voert de Commissie een evaluatie uit van deze richtlijn en presenteert zij de voornaamste bevindingen aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, die in voorkomend geval vergezeld gaan van voorstellen tot wijziging van de verordening.

Uiterlijk [vijf jaar na de datum van omzetting] voert de Commissie een evaluatie uit van deze richtlijn en presenteert zij de voornaamste bevindingen aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, die in voorkomend geval vergezeld gaan van voorstellen tot wijziging van de verordening.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

Document- en procedurenummers

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

6.10.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

PETI

6.10.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Rosa Estaràs Ferragut

27.10.2016

Datum goedkeuring

24.1.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

18

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Edouard Martin

(1)

Verzoekschrift nr. 0924/2011, ingediend door Dan Pescod (Britse nationaliteit), namens de Europese Blinden Unie (EBU)/"Royal National Institute of Blind People" (RNIB), over de toegang van blinden tot boeken en ander drukwerk en

Verzoekschrift nr. 0964/2011, ingediend door Michael Kalmar (Oostenrijkse nationaliteit), namens de Europese Dyslexievereniging, over de toegang tot boeken voor blinden, dyslectici of mensen met een andere handicap.

(2)

PE 571.387.

(3)

Resolutie van het Europees Parlement van 3 februari 2016 over de ratificatie van het Verdrag van Marrakesh, op basis van ontvangen verzoekschriften, met name verzoekschrift nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)).


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

Document- en procedurenummers

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Datum indiening bij EP

14.9.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

6.10.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Geen advies

       Datum besluit

INTA

12.10.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

7.11.2016

28.11.2016

31.1.2017

 

Datum goedkeuring

23.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Eugen Freund, Maria Noichl

Datum indiening

28.3.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

22

+

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid