RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

  28.3.2017 - (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) - ***I

  Comisia pentru afaceri juridice
  Raportoare: Max Andersson


  Procedură : 2016/0278(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0097/2017

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

  (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0596),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0381/2016),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 ianuarie 2017[1],

  –  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru cultură și educație și Comisiei pentru petiții (A8-0097/2017),

  1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul     1

  Propunere de directivă

  Referirea 1 a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

    având în vedere Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

  Amendamentul     2

  Propunere de directivă

  Referirea 1 b (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

    având în vedere articolul 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD),

  Amendamentul     3

  Propunere de directivă

  Considerentul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a)  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene consacră dreptul la informare (articolul 11) și dreptul la educație (articolul 14).

  Amendamentul     4

  Propunere de directivă

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  Persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate se confruntă în continuare cu numeroase obstacole care le împiedică să aibă acces la cărți și alte materiale imprimate protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe. Trebuie luate măsuri pentru a spori disponibilitatea acestor opere în formate accesibile și a îmbunătăți circulația acestora pe piața internă.

  (3)  Persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate se confruntă în continuare cu numeroase obstacole care le împiedică să aibă acces la cărți și alte materiale imprimate protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe. Având în vedere interesele sociale de a acorda acestor persoane dreptul de acces la informații și dreptul de a participa la viața culturală, economică și socială în condiții de egalitate cu ceilalți, trebuie luate măsuri pentru a spori disponibilitatea acestor opere în formate accesibile și a îmbunătăți circulația acestora pe piața internă, în condițiile stabilite de prezenta directivă, pentru a asigura accesul la cunoștințe și informații.

  Amendamentul     5

  Propunere de directivă

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (denumit în continuare „Tratatul de la Marrakesh”) a fost semnat în numele Uniunii la 30 aprilie 201423. Scopul său este să îmbunătățească disponibilitatea operelor și altor obiecte ale protecției în formate accesibile pentru persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Conform Tratatului de la Marrakesh, părțile contractante au obligația de a prevedea excepții sau limitări ale drepturilor titularilor de drepturi de autor și de drepturi conexe în cazul realizării și difuzării de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției și în cazul schimbului transfrontalier al respectivelor exemplare. Încheierea Tratatului de la Marrakesh de către Uniune îi impune acesteia să își adapteze dreptul prin instituirea unei excepții obligatorii pentru utilizările, operele și persoanele beneficiare care intră sub incidența tratatului. Prezenta directivă pune în aplicare în mod armonizat obligațiile pe care Uniunea trebuie să le respecte în temeiul Tratatului de la Marrakesh, astfel încât măsurile respective să fie aplicate în mod consecvent pe întreaga piață internă.

  (4)  Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (denumit în continuare „Tratatul de la Marrakesh”) a fost semnat în numele Uniunii la 30 aprilie 201423, fiind deja adoptat în 2013 de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale. Scopul său este să îmbunătățească disponibilitatea și schimburile transfrontaliere ale operelor și altor obiecte ale protecției în formate accesibile pentru persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Conform Tratatului de la Marrakesh, părțile contractante au obligația de a prevedea excepții sau limitări ale drepturilor titularilor de drepturi de autor și de drepturi conexe în cazul realizării și difuzării de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției și în cazul schimbului transfrontalier al respectivelor exemplare. Încheierea Tratatului de la Marrakesh de către Uniune îi impune acesteia să își adapteze dreptul prin instituirea unei excepții obligatorii și armonizate, pentru utilizările, operele și persoanele beneficiare care intră sub incidența tratatului. Prezenta directivă pune în aplicare în mod armonizat obligațiile pe care Uniunea trebuie să le respecte în temeiul Tratatului de la Marrakesh, astfel încât măsurile respective să fie aplicate în mod consecvent pe întreaga piață internă.

  _________________

  _________________

  23 Decizia 2014/221/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L 115, 17.4.2014, p. 1).

  23 Decizia 2014/221/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L 115, 17.4.2014, p. 1).

  Amendamentul     6

  Propunere de directivă

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  Prezenta directivă prevede măsuri în beneficiul persoanelor nevăzătoare, al persoanelor care au deficiențe de vedere ce nu pot fi corectate pentru a obține o funcție vizuală sensibil echivalentă cu cea a unei persoane fără astfel de deficiențe, al persoanelor care au un handicap de percepție ori de citire, inclusiv dislexie, ce le împiedică să citească opere imprimate în aceeași măsură, în esență, ca persoanele fără aceste tipuri de handicap sau al persoanelor care suferă de un handicap fizic care le împiedică să țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își concentreze privirea ori să își miște ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit pentru citire. Măsurile introduse prin prezenta directivă au drept obiectiv să sporească disponibilitatea cărților, publicațiilor periodice, ziarelor, revistelor și altor scrieri, partiturilor și altor materiale imprimate, inclusiv în format audio, indiferent dacă sunt digitale sau analogice, în formate care să facă aceste opere și alte obiecte ale protecției accesibile pentru persoanele menționate mai sus în aceeași măsură, în esență, ca pentru persoanele care nu sunt afectate de o deficiență sau un handicap. Printre formatele accesibile se numără scrierea Braille, tipăriturile cu caractere de mari dimensiuni, cărțile electronice adaptate, cărțile audio și emisiunile de radio.

  (5)  Prezenta directivă prevede măsuri în beneficiul persoanelor nevăzătoare, al persoanelor care au deficiențe de vedere ce nu pot fi corectate pentru a obține o funcție vizuală sensibil echivalentă cu cea a unei persoane fără astfel de deficiențe, al persoanelor care au o dizabilitate de percepție ori de citire, inclusiv dislexie sau orice altă dizabilitate de învățare, care le împiedică să citească opere imprimate în aceeași măsură, în esență, ca persoanele fără aceste tipuri de dizabilitate sau al persoanelor care suferă de o dizabilitate fizică care le împiedică să țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își concentreze privirea ori să își miște ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit pentru citire. Măsurile introduse prin prezenta directivă au drept obiectiv, prin urmare, să sporească disponibilitatea cărților, inclusiv a celor electronice, a publicațiilor periodice, ziarelor, revistelor și altor scrieri, partiturilor și altor materiale imprimate, inclusiv în format audio, indiferent dacă sunt digitale sau analogice, online sau offline, în formate care să facă aceste opere și alte obiecte ale protecției accesibile pentru persoanele menționate mai sus în aceeași măsură, în esență, ca pentru persoanele care nu sunt afectate de o deficiență sau o dizabilitate. Printre formatele accesibile se numără, de asemenea, scrierea Braille, tipăriturile cu caractere de mari dimensiuni, cărțile electronice adaptate, cărțile audio și emisiunile de radio.

  Amendamentul    7

  Propunere de directivă

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să prevadă excepții obligatorii de la drepturile care sunt armonizate prin dreptul Uniunii și care sunt relevante pentru utilizările și operele care fac obiectul Tratatului de la Marrakech. Aceste drepturi le includ, în special, pe cele de reproducere, de comunicare către public, de punere la dispoziție, de distribuție și de împrumut, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în Directiva 2006/115/CE și în Directiva 2009/24/CE, precum și pe cele corespunzătoare prevăzute în Directiva 96/9/CE. Deoarece domeniul de aplicare al excepțiilor și limitărilor impuse de Tratatul de la Marrakesh include și operele în format audio, cum ar fi cărțile audio, este necesar ca aceste excepții să se aplice și drepturilor conexe.

  (6)  Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să prevadă excepții obligatorii de la drepturile care sunt armonizate prin dreptul Uniunii și care sunt relevante pentru utilizările și operele care fac obiectul Tratatului de la Marrakesh. Aceste drepturi le includ, în special, pe cele de reproducere, de comunicare către public, de punere la dispoziție, de distribuție și de împrumut, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în Directiva 2006/115/CE și în Directiva 2009/24/CE, precum și pe cele corespunzătoare prevăzute în Directiva 96/9/CE. Deoarece domeniul de aplicare al excepțiilor și limitărilor impuse de Tratatul de la Marrakesh include și operele în format audio, cum ar fi cărțile audio, este necesar ca aceste excepții să se aplice și drepturilor conexe. Aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere altor excepții pentru persoanele cu dizabilități adoptate de statele membre.

  Amendamentul     8

  Propunere de directivă

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8)  Excepția obligatorie ar trebui, de asemenea, să limiteze dreptul de reproducere astfel încât să permită orice act care este necesar pentru a modifica sau a converti ori a adapta o operă sau un alt obiect al protecției într-un mod care să permită realizarea unui exemplar în format accesibil. Acest lucru include furnizarea mijloacelor necesare pentru a parcurge informațiile într-un exemplar în format accesibil.

  (8)  Este, de asemenea, necesar ca excepția obligatorie să limiteze dreptul de reproducere astfel încât să permită orice act care este necesar pentru a modifica sau a converti ori a adapta o operă sau un alt obiect al protecției într-un mod care să permită realizarea unui exemplar în format accesibil. Acest lucru include furnizarea mijloacelor necesare pentru a parcurge informațiile într-un exemplar în format accesibil și, de asemenea, include actele necesare pentru a adapta publicațiile existente, care sunt deja accesibile pentru anumite categorii de persoane beneficiare, la nevoile altor persoane beneficiare care au nevoie de formate alternative pentru a accesa în mod corespunzător operele. Operele ar trebui să poată fi împrumutate de persoanele beneficiare.

  Justificare

  Prezentul amendament are ca scop îmbunătățirea clarității cu privire la ceea ce reprezintă „actele necesare” autorizate de excepția prevăzută la articolul 3. Formatul unui document poate fi accesibil pentru unele categorii de persoane cu dizabilități (de exemplu, persoanele cu deficiențe de vedere), dar nu și pentru alte categorii (de exemplu, persoanele dislexice). În acest caz, deși nu este nevoie ca un document să fie transformat pentru o persoană beneficiară nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere, transformarea documentului este necesară pentru a-l face accesibil pentru o persoană dislexică. Aceste opere ar trebui, de asemenea, să poată fi împrumutate.

  Amendamentul     9

  Propunere de directivă

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9)  Excepția ar trebui să permită entităților autorizate să realizeze și să difuzeze online și offline pe teritoriul Uniunii exemplarele în format accesibil ale operelor sau altor obiecte ale protecției care fac obiectul prezentei directive.

  (9)  Excepția ar trebui să permită entităților autorizate să realizeze și să difuzeze online și offline pe teritoriul Uniunii exemplarele în format accesibil ale operelor sau altor obiecte ale protecției care fac obiectul prezentei directive, în conformitate cu legile relevante în vigoare ale Uniunii. Directiva nu stabilește nicio obligație a entităților autorizate de a efectua și disemina copii.

  Amendamentul     10

  Propunere de directivă

  Considerentul 9 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9a)  Atunci când piața nu poate oferi acces, rolul titularilor de drepturi de a face ca operele lor să fie accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate este la fel de important ca și excepțiile prevăzute de prezenta directivă din perspectiva îmbunătățirii disponibilității operelor sub formă de text.

  Justificare

  Noul considerent se referă la un considerent din Tratatul de la Marrakesh. Acesta reamintește importanța egală atât a limitărilor, cât și a excepțiilor adecvate, și rolul titularilor de drepturi în a face ca operele să fie accesibile pentru persoanele cu deficiențe de vedere, în scopul de a pune capăt „lipsei acute de cărți” pe care o resimt milioane de persoane nevăzătoare și cu deficiențe de vedere.

  Amendamentul     11

  Propunere de directivă

  Considerentul 9 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9b)  Pentru a încuraja schimburile dintre statele membre, ar trebui creată o singură bază de date online accesibilă publicului, care să fie gestionată de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și care să conțină informații privind entitățile autorizate și date bibliografice despre operele sub forma unor exemplare în format accesibil care sunt produse și puse la dispoziție de către entitățile autorizate. Această bază de date ar trebui să includă, de asemenea, informații cu privire la publicațiile care au fost create astfel încât să fie accesibile, adică publicații realizate de editori în format accesibil, și ar trebui să fie interoperabilă cu baza de date ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), găzduită de OMPI.

  Justificare

  Noul considerent invită Comisia Europeană să faciliteze schimbul de informații prin crearea unei baze de date unice a exemplarelor în format accesibil, inclusiv a cărților accesibile realizate de către editori în mod direct în formate accesibile. Această nouă inițiativă ar trebui să se bazeze pe baza de date existentă la nivel mondial elaborată de Consorțiul cărților accesibile (Accessible Book Consortium), găzduit de OMPI, și ar trebui să rămână interoperabilă cu aceasta.

  Amendamentul    12

  Propunere de directivă

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Având în vedere caracterul specific al excepției și domeniul său de aplicare precis direcționat, precum și necesitatea de a oferi securitate juridică beneficiarilor săi, statele membre nu ar trebui să fie autorizate să impună cerințe suplimentare pentru aplicarea excepției, cum ar fi sistemele de compensare sau verificarea prealabilă a disponibilității comerciale a exemplarelor în format accesibil.

  (11)  Având în vedere caracterul specific al excepției și domeniul său de aplicare precis direcționat, precum și necesitatea de a oferi securitate juridică beneficiarilor săi, statele membre nu ar trebui să fie autorizate să impună cerințe suplimentare pentru aplicarea excepției, cum ar fi sistemele de compensare sau verificarea prealabilă a disponibilității comerciale a exemplarelor în format accesibil. Astfel de cerințe suplimentare ar prezenta riscul de a fi contrare obiectivului excepțiilor prevăzute în prezenta directivă și contrare obiectivului de facilitare a schimburilor transfrontaliere de exemplare în format special în cadrul pieței interne.

  Amendamentul     13

  Propunere de directivă

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12)  Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentei directive ar trebui să respecte drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și a celei de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și trebuie să respecte dispozițiile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și Consiliului, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum poate fi efectuată de către entități autorizate în cadrul prezentei directive și sub supravegherea autorităților competente din statele membre, în special a autorităților publice independente desemnate de statele membre.

  (12)  Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentei directive ar trebui să respecte drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și a celei de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și trebuie să respecte dispozițiile Directivei 95/46/CE1a și ale Directivei 2002/58/CE1b a Parlamentului European și Consiliului și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1c, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum poate fi efectuată de către entități autorizate în cadrul prezentei directive și sub supravegherea autorităților competente din statele membre, în special a autorităților publice independente desemnate de statele membre.

   

  _________________

   

  1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

   

  1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

   

  1cRegulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

  Amendamentul     14

  Propunere de directivă

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13)  Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (denumită în continuare „UNCRPD”), la care UE este parte, garantează persoanelor cu handicap dreptul de acces la informații și dreptul de a participa la viața culturală, economică și socială în condiții de egalitate cu ceilalți. UNCRPD prevede că părțile la convenție adoptă toate măsurile adecvate, în conformitate cu dreptul internațional, pentru a garanta că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală nu constituie o barieră abuzivă sau discriminatorie împotriva accesului persoanelor cu handicap la materialele culturale.

  (13)  Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (denumită în continuare „UNCRPD”), la care Uniunea este parte și care este obligatorie pentru statele membre ale Uniunii, garantează persoanelor cu dizabilități dreptul de acces la informații și dreptul de a participa la viața culturală, economică și socială în condiții de egalitate cu ceilalți. UNCRPD prevede că părțile la convenție adoptă toate măsurile adecvate, în conformitate cu dreptul internațional, pentru a garanta că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală nu constituie o barieră abuzivă sau discriminatorie împotriva accesului persoanelor cu dizabilități la materialele culturale.

  Amendamentul     15

  Propunere de directivă

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14)  Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității.

  (14)  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzice toate formele de discriminare, inclusiv pe motive de dizabilități, și prevede că Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității.

  Amendamentul     16

  Propunere de directivă

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15)  Prin adoptarea prezentei directive, Uniunea își propune să garanteze că persoanele beneficiare au acces la cărți și la alte materiale imprimate în formate accesibile. În consecință, prezenta directivă reprezintă o primă etapă esențială în direcția îmbunătățirii accesului la opere al persoanelor cu handicap.

  (15)  Prin adoptarea prezentei directive, Uniunea își propune să garanteze că persoanele beneficiare au acces la cărți și la alte materiale imprimate în formate accesibile în întreaga piață internă. În consecință, prezenta directivă reprezintă o primă etapă esențială în direcția îmbunătățirii accesului la opere al persoanelor cu dizabilități.

  Amendamentul     17

  Propunere de directivă

  Considerentul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16)  Comisia va monitoriza efectele prezentei directive. În cadrul acestei monitorizări, Comisia va evalua situația sub aspectul disponibilității în formate accesibile a operelor și a altor obiecte ale protecției, altele decât cele reglementate de prezenta directivă, precum și disponibilitatea operelor și a altor obiecte ale protecției în formate accesibile persoanelor cu alte tipuri de handicap. Comisia va reexamina cu atenție această situație. Dacă acest lucru este necesar, se poate studia posibilitatea de a aduce modificări domeniului de aplicare al prezentei directive.

  (16)  Comisia va monitoriza efectele prezentei directive. În cadrul acestei monitorizări, Comisia va evalua situația sub aspectul disponibilității în formate accesibile a operelor și a altor obiecte ale protecției, altele decât cele reglementate de prezenta directivă, precum și disponibilitatea operelor și a altor obiecte ale protecției în formate accesibile persoanelor cu alte tipuri de dizabilități. Comisia va reexamina cu atenție această situație pentru a garanta în totalitate obiectivele culturale și sociale ale prezentei directive. Dacă acest lucru este necesar, se poate studia posibilitatea de a aduce modificări domeniului de aplicare al prezentei directive, conform raportului prezentat de Comisie în temeiul articolului 7 al prezentei directive, precedat de un studiu de fezabilitate privind introducerea altor excepții similare pentru persoanele cu alte tipuri de dizabilități.

   

  Amendamentul     18

  Propunere de directivă

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18)  Astfel, prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prezenta directivă ar trebui interpretată și aplicată în conformitate cu aceste drepturi și principii.

  (18)  Astfel, prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Prezenta directivă ar trebui interpretată și aplicată în conformitate cu aceste drepturi și principii.

  Amendamentul     19

  Propunere de directivă

  Considerentul 20 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (20a)  Statele membre ar trebui să transpună directiva în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare, pentru a pune în aplicare rapid drepturile persoanelor cu dizabilități, recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a UE și în UNCRPD.

  Justificare

  Amendamentul urmărește să ia în considerare dispozițiile articolului 4 alineatul (3) și ale articolului 10 din Tratatul de la Marrakesh referitoare la aplicarea tratatului ca atare.

  Amendamentul     20

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezenta directivă stabilește norme privind utilizarea anumitor opere și altor obiecte ale protecției fără autorizarea titularilor de drepturi, în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate.

  Prezenta directivă stabilește norme privind utilizarea anumitor opere și altor obiecte ale protecției fără autorizarea titularilor de drepturi, în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Scopul său este asigurarea efectivă a dreptului acestor persoane de a participa la viața culturală, economică și socială în condiții de egalitate cu ceilalți.

  Amendamentul     21

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  „operă și alt obiect al protecției” înseamnă o operă care se prezintă sub formă de carte, publicație periodică, ziar, revistă sau alte scrieri, inclusiv partituri, precum și ilustrațiile aferente acestora, pe orice tip de suport, inclusiv în format audio, cum ar fi cărțile audio, care este protejată prin drepturi de autor sau drepturi conexe și care este publicată sau pusă sub o altă formă la dispoziția publicului în mod legal;

  (1)  „operă și alt obiect al protecției” înseamnă o operă care se prezintă sub formă de carte, publicație periodică, ziar, revistă sau alte scrieri, inclusiv partituri, precum și ilustrațiile aferente acestora, pe orice tip de suport, inclusiv în format audio, cum ar fi cărțile audio și în formate digitale, cum ar fi cărțile electronice, care este protejată prin drepturi de autor sau drepturi conexe și care este publicată sau pusă sub o altă formă la dispoziția publicului în mod legal;

  Amendamentul     22

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  „persoană beneficiară” înseamnă:

  (2)  „persoană beneficiară” înseamnă, indiferent de orice alte dizabilități:

  Amendamentul     23

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – punctul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  o persoană care are un handicap de percepție sau de citire, inclusiv dislexie, și, în consecință, nu poate să citească opere imprimate, în aceeași măsură, în esență, ca o persoană care nu suferă de deficiențe sau handicap; sau

  (c)  o persoană care are o dizabilitate de percepție sau de citire, inclusiv dislexie sau orice altă dizabilitate de învățare și, în consecință, nu poate să citească opere imprimate, în aceeași măsură, în esență, ca o persoană care nu suferă de deficiențe sau dizabilități; sau

  Amendamentul     24

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  „exemplar în format accesibil” înseamnă un exemplar al unei opere sau unui alt obiect al protecției, care este realizat într-un mod sau o formă alternativă și care îi permite persoanei beneficiare să aibă acces la opere sau alte obiecte ale protecției, inclusiv acces în condiții la fel de viabile și confortabile ca cele de care se bucură o persoană fără deficiențe de vedere sau care nu suferă de niciunul dintre handicapurile menționate la alineatul (2);

  (3)  „exemplar în format accesibil” înseamnă un exemplar al unei opere sau al unui alt obiect al protecției, care este realizat într-un mod sau o formă alternativă și care îi permite persoanei beneficiare să aibă acces la opere sau alte obiecte ale protecției, inclusiv acces în condiții la fel de viabile și confortabile ca cele de care se bucură o persoană fără deficiențe sau care nu suferă de niciuna dintre deficiențele sau dizabilitățile menționate la alineatul (2);

  Amendamentul     25

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  „entitate autorizată” înseamnă o organizație care pune la dispoziția persoanelor beneficiare, fără scop lucrativ, ca activitate principală sau ca una dintre activitățile sale principale sau dintre misiunile sale de interes public, servicii de educație, de formare pedagogică, de citire adaptativă sau de acces la informații.

  (4)  „entitate autorizată” înseamnă o organizație autorizată sau recunoscută de către statele membre în care este stabilită care pune la dispoziția persoanelor beneficiare, fără scop lucrativ, ca activitate principală sau ca una dintre activitățile sale principale sau dintre misiunile sale de interes public, servicii de educație, de formare pedagogică, de citire adaptativă sau de acces la informații.

  Amendamentul     26

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  realizarea, de către o persoană beneficiară sau o persoană care acționează în numele acesteia, a unui exemplar în format accesibil al unei opere sau a unui alt obiect al protecției, pentru uzul exclusiv al persoanei beneficiare; și

  (a)  realizarea, de către o persoană beneficiară sau o persoană care acționează legal în numele acesteia, a unui exemplar în format accesibil al unei opere sau a unui alt obiect al protecției, pentru uzul exclusiv al persoanei beneficiare; și

  Amendamentul    27

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Excepției prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol i se aplică articolul 5 alineatul (5) și articolul 6 alineatul (4) primul, al treilea și al cincilea paragraf din Directiva 2001/29/CE.

  3.  Excepției prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol i se aplică articolul 5 alineatul (5) din Directiva 2001/29/CE.

  Amendamentul    28

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Statele membre se asigură că excepțiile prevăzute la alineatul (1) nu pot fi înlocuite prin contract. În legătură cu relația dintre excepția prevăzută la alineatul (1) al prezentului articol și măsurile tehnice de protecție, se aplică articolul 6 alineatul (4) primul, al treilea și al cincilea paragraf din Directiva 2001/29/CE. Statele membre iau măsuri pentru a crea mecanisme de reclamații și despăgubiri în caz de litigiu cu privire la aplicarea măsurilor menționate la prezentul articol.

  Justificare

  Propunerea de directivă nu menționează mecanismele de reclamații sau despăgubiri care ar trebui instituite de statele membre în cazurile în care beneficiarii nu au acces la utilizările permise. Aceste mecanisme sunt prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală (COM(2016)593).

  Amendamentul    29

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentei directive se realizează în conformitate cu Directiva 95/46/CE.

  Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentei directive se realizează în conformitate cu Directiva 95/46/CE, Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1b.

   

  __________________

   

  1a Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

   

  1b Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

  Amendamentul    30

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Până la [doi ani de la data transpunerii], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind disponibilitatea pe piața internă, în formate accesibile, a operelor și a altor obiecte ale protecției, altele decât cele definite la articolul 2 alineatul (1), pentru persoanele beneficiare, precum și a operelor și a altor obiecte ale protecției pentru persoanele cu handicap, altele decât cele menționate la articolul 2 alineatul (2). Raportul cuprinde o evaluare care să analizeze dacă o modificare a domeniului de aplicare al prezentei directive ar trebui să fie luată în considerare.

  Până la [doi ani de la data transpunerii], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind disponibilitatea pe piața internă, în formate accesibile, a operelor și a altor obiecte ale protecției, altele decât cele definite la articolul 2 alineatul (1), pentru persoanele beneficiare, precum și a operelor și a altor obiecte ale protecției pentru persoanele cu dizabilități, altele decât cele menționate la articolul 2 alineatul (2). Raportul cuprinde o evaluare - luând în considerare evoluțiile tehnologice și, în special, tehnologiile disponibile pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități, precum și accesibilitatea acestor tehnologii - care să analizeze dacă o extindere a domeniului de aplicare al prezentei directive ar trebui să fie luată în considerare, astfel încât excepția și realizarea conexă de exemplare în format accesibil, prevăzute de prezenta directivă, să poată aduce beneficii altor categorii de dizabilități.

  Amendamentul    31

  Propunere de directivă

  Articolul 8 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Nu mai devreme de [cinci ani de la data transpunerii], Comisia realizează o evaluare a prezentei directive și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European principalele constatări, însoțite, după caz, de propuneri de modificare a prezentei directive.

  În termen de [cinci ani de la data transpunerii], Comisia realizează o evaluare a prezentei directive care ia în considerare evoluțiile tehnologice din contextul accesibilității și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European principalele constatări, însoțite, după caz, de propuneri de modificare a prezentei directive. Raportul Comisiei ține seama de punctele de vedere ale actorilor societății civile, ale organizațiilor neguvernamentale și ale partenerilor sociali relevanți, inclusiv ale organizațiilor care reprezintă persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

  Amendamentul 32

  Propunere de directivă

  Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [12 luni de la intrarea în vigoare], cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [6 luni de la intrarea în vigoare], cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

  Justificare

  Având în vedere, între altele, articolul 10 din Tratatul de la Marrakesh, un termen de 6 luni pare mai potrivit.

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

  AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (9.2.2017)

  destinat Comisiei pentru afaceri juridice

  referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

  (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

  Raportoare pentru aviz: Helga Stevens

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Negocierile legate de Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate („Tratatul de la Marrakesh”) s-au bazat pe premisa că acest tratat este un acord mixt, respectiv s-a considerat că anumite domenii țin de competența UE, iar altele țin de competența statelor membre. Tratatul de la Marrakesh a fost semnat deja de 15 state membre.

  Acesta este considerat a fi un tratat istoric, întrucât este primul tratat referitor la excepțiile la dreptul de autor și, în plus, conține un element legat de drepturile omului. Raportoarea pentru aviz s-a angajat în direcția îmbunătățirii accesului persoanelor cu deficiențe de vedere la opere protejate prin drepturi de autor. Persoane cu deficiențe de vedere din întreaga lume vor avea un acces sporit la cărți, iar multe organizații vor putea să trimită exemplare ale acestor opere în alte țări.

  Raportoarea pentru aviz s-a consultat cu organizații pentru persoane cu dizabilități și părți interesate și a constatat că propunerea Comisiei este primită favorabil. Modificările textului se limitează la competențele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și la garantarea coerenței textului cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități și cu Tratatul de la Marrakesh.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul     1

  Propunere de directivă

  Referirea 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 19 și articolul 114,

  Amendamentul     2

  Propunere de directivă

  Referirea 1 a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  având în vedere Protocolul (nr.1) privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  Amendamentul     3

  Propunere de directivă

  Referirea 1 b (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  având în vedere Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  Amendamentul    4

  Propunere de directivă

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  Directivele Uniunii în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe asigură securitate juridică și un nivel ridicat de protecție a titularilor de drepturi. Acest cadru juridic armonizat contribuie la funcționarea corectă a pieței interne și stimulează inovarea, creația, investițiile și producerea de conținut nou, inclusiv în mediul digital. De asemenea, cadrul urmărește să promoveze accesul la cunoștințe și cultură prin protejarea operelor și a altor obiecte ale protecției, prevăzând în același timp excepții sau limitări de interes public. Ar trebui păstrat un echilibru just între drepturile și interesele titularilor de drepturi și cele ale utilizatorilor.

  (1)  Directivele Uniunii în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe asigură securitate juridică și un nivel ridicat de protecție a titularilor de drepturi. Acest cadru juridic armonizat contribuie la funcționarea corectă și îmbunătățită a pieței interne și stimulează inovarea, creația, investițiile, ocuparea forței de muncă și producerea de conținut nou, inclusiv în mediul digital și online. De asemenea, cadrul urmărește să promoveze accesul la cunoștințe și cultură prin protejarea operelor și a altor obiecte ale protecției, prevăzând în același timp excepții sau limitări de interes public. Ar trebui păstrat un echilibru just între drepturile și interesele titularilor de drepturi și cele ale utilizatorilor.

  Amendamentul    5

  Propunere de directivă

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  Persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate se confruntă în continuare cu numeroase obstacole care le împiedică să aibă acces la cărți și alte materiale imprimate protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe. Trebuie luate măsuri pentru a spori disponibilitatea acestor opere în formate accesibile și a îmbunătăți circulația acestora pe piața internă.

  (3)  Persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, inclusiv persoanele cu dizabilități fizice care nu pot să țină în mână sau să manipuleze o carte, se confruntă în continuare cu numeroase obstacole care le împiedică să aibă acces la cărți și alte materiale imprimate protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe. Trebuie luate măsuri pentru a spori disponibilitatea acestor opere în formate accesibile și a îmbunătăți circulația acestora pe piața internă.

  Amendamentul    6

  Propunere de directivă

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  Prezenta directivă prevede măsuri în beneficiul persoanelor nevăzătoare, al persoanelor care au deficiențe de vedere ce nu pot fi corectate pentru a obține o funcție vizuală sensibil echivalentă cu cea a unei persoane fără astfel de deficiențe, al persoanelor care au un handicap de percepție ori de citire, inclusiv dislexie, ce le împiedică să citească opere imprimate în aceeași măsură, în esență, ca persoanele fără aceste tipuri de handicap sau al persoanelor care suferă de un handicap fizic care le împiedică să țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își concentreze privirea ori să își miște ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit pentru citire. Măsurile introduse prin prezenta directivă au drept obiectiv să sporească disponibilitatea cărților, publicațiilor periodice, ziarelor, revistelor și altor scrieri, partiturilor și altor materiale imprimate, inclusiv în format audio, indiferent dacă sunt digitale sau analogice, în formate care să facă aceste opere și alte obiecte ale protecției accesibile pentru persoanele menționate mai sus în aceeași măsură, în esență, ca pentru persoanele care nu sunt afectate de o deficiență sau un handicap. Printre formatele accesibile se numără scrierea Braille, tipăriturile cu caractere de mari dimensiuni, cărțile electronice adaptate, cărțile audio și emisiunile de radio.

  (5)  Prezenta directivă prevede măsuri în beneficiul persoanelor nevăzătoare, al persoanelor care au deficiențe de vedere ce nu pot fi corectate pentru a obține o funcție vizuală sensibil echivalentă cu cea a unei persoane fără astfel de deficiențe, al persoanelor care au o dizabilitate de percepție ori de citire, inclusiv dislexie sau orice altă dizabilitate de învățare, care le împiedică să citească opere imprimate în aceeași măsură, în esență, ca persoanele fără aceste tipuri de dizabilitate sau al persoanelor care suferă de o dizabilitate fizică care le împiedică să țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își concentreze privirea ori să își miște ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit pentru citire. Măsurile introduse prin prezenta directivă au drept obiectiv să sporească disponibilitatea cărților, publicațiilor periodice, ziarelor, revistelor și altor scrieri, partiturilor și altor materiale imprimate, inclusiv în format audio, indiferent dacă sunt digitale sau analogice, online sau offline, în formate care să facă aceste opere și alte obiecte ale protecției accesibile pentru persoanele menționate mai sus în aceeași măsură, în esență, ca pentru persoanele care nu sunt afectate de o deficiență sau o dizabilitate. Printre formatele accesibile se numără scrierea Braille, tipăriturile cu caractere de mari dimensiuni, cărțile electronice adaptate, cărțile audio și emisiunile de radio.

  Amendamentul     7

  Propunere de directivă

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să prevadă excepții obligatorii de la drepturile care sunt armonizate prin dreptul Uniunii și care sunt relevante pentru utilizările și operele care fac obiectul Tratatului de la Marrakech. Aceste drepturi le includ, în special, pe cele de reproducere, de comunicare către public, de punere la dispoziție, de distribuție și de împrumut, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în Directiva 2006/115/CE și în Directiva 2009/24/CE, precum și pe cele corespunzătoare prevăzute în Directiva 96/9/CE. Deoarece domeniul de aplicare al excepțiilor și limitărilor impuse de Tratatul de la Marrakesh include și operele în format audio, cum ar fi cărțile audio, este necesar ca aceste excepții să se aplice și drepturilor conexe.

  (6)  Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să prevadă excepții obligatorii de la drepturile care sunt armonizate prin dreptul Uniunii și care sunt relevante pentru utilizările și operele care fac obiectul Tratatului de la Marrakesh. Aceste drepturi le includ, în special, pe cele de reproducere, de comunicare către public, de punere la dispoziție, de distribuție și de împrumut, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în Directiva 2006/115/CE și în Directiva 2009/24/CE, precum și pe cele corespunzătoare prevăzute în Directiva 96/9/CE. Deoarece domeniul de aplicare al excepțiilor și limitărilor impuse de Tratatul de la Marrakesh include și operele în format audio, cum ar fi cărțile audio, este necesar ca aceste excepții să se aplice și drepturilor conexe. Aplicarea excepțiilor prevăzute de prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere altor excepții mai favorabile persoanelor cu dizabilități, prevăzute de statele membre, cum ar fi cele referitoare la utilizarea în scop personal.

  Amendamentul     8

  Propunere de directivă

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Având în vedere caracterul specific al excepției și domeniul său de aplicare precis direcționat, precum și necesitatea de a oferi securitate juridică beneficiarilor săi, statele membre nu ar trebui să fie autorizate să impună cerințe suplimentare pentru aplicarea excepției, cum ar fi sistemele de compensare sau verificarea prealabilă a disponibilității comerciale a exemplarelor în format accesibil.

  (11)  Având în vedere caracterul specific al excepției și domeniul său de aplicare precis direcționat, precum și necesitatea de a oferi securitate juridică beneficiarilor săi, statele membre nu ar trebui să fie autorizate să impună cerințe suplimentare pentru aplicarea excepției, cum ar fi sistemele de compensare sau verificarea prealabilă a disponibilității comerciale a exemplarelor în format accesibil. Astfel de cerințe suplimentare ar prezenta riscul de a fi contrare obiectivului de facilitare a schimburilor transfrontaliere de exemplare în format accesibil în cadrul pieței interne.

  Amendamentul    9

  Propunere de directivă

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13)  Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (denumită în continuare „UNCRPD”), la care UE este parte, garantează persoanelor cu handicap dreptul de acces la informații și dreptul de a participa la viața culturală, economică și socială în condiții de egalitate cu ceilalți. UNCRPD prevede că părțile la convenție adoptă toate măsurile adecvate, în conformitate cu dreptul internațional, pentru a garanta că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală nu constituie o barieră abuzivă sau discriminatorie împotriva accesului persoanelor cu handicap la materialele culturale.

  (13)  Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (denumită în continuare „UNCRPD”), la care Uniunea este parte de la 21 ianuarie 2011, garantează persoanelor cu dizabilități dreptul de acces la informații și la comunicare și dreptul de a participa la viața culturală, economică, politică, profesională și socială în condiții de egalitate cu ceilalți. UNCRPD prevede că părțile la convenție adoptă toate măsurile adecvate, în conformitate cu dreptul internațional, pentru a garanta că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală nu constituie o barieră abuzivă sau discriminatorie împotriva accesului persoanelor cu dizabilități la materialele culturale.

  Amendamentul     10

  Propunere de directivă

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14)  Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității.

  (14)  Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Uniunea interzice discriminarea pe criterii de dizabilitate și recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității.

  Amendamentul     11

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  „operă și alt obiect al protecției” înseamnă o operă care se prezintă sub formă de carte, publicație periodică, ziar, revistă sau alte scrieri, inclusiv partituri, precum și ilustrațiile aferente acestora, pe orice tip de suport, inclusiv în format audio, cum ar fi cărțile audio, care este protejată prin drepturi de autor sau drepturi conexe și care este publicată sau pusă sub o altă formă la dispoziția publicului în mod legal;

  (1)  „operă și alt obiect al protecției” înseamnă o operă care se prezintă sub formă de carte, carte electronică, publicație periodică, ziar, revistă sau alte scrieri, inclusiv partituri, precum și ilustrațiile aferente acestora, pe orice tip de suport, online sau offline, inclusiv în format audio, cum ar fi cărțile audio, care este protejată prin drepturi de autor sau drepturi conexe și care este publicată sau pusă sub o altă formă la dispoziția publicului în mod legal;

  Amendamentul     12

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – paragraful 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  o persoană care are un handicap de percepție sau de citire, inclusiv dislexie, și, în consecință, nu poate să citească opere imprimate, în aceeași măsură, în esență, ca o persoană care nu suferă de deficiențe sau handicap; sau

  (c)  o persoană care are o dizabilitate de percepție sau de citire, inclusiv dislexie sau orice altă dizabilitate de învățare și, în consecință, nu poate să citească opere imprimate, în aceeași măsură, în esență, ca o persoană care nu suferă de deficiențe sau dizabilități; sau

  Amendamentul     13

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Statele membre se asigură că excepțiile de la drepturile de autor și de la drepturile conexe prevăzute la alineatul (1) nu pot fi înlocuite de măsuri tehnologice sau prin contract.

  Amendamentul     14

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Până la [doi ani de la data transpunerii], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind disponibilitatea pe piața internă, în formate accesibile, a operelor și a altor obiecte ale protecției, altele decât cele definite la articolul 2 alineatul (1), pentru persoanele beneficiare, precum și a operelor și a altor obiecte ale protecției pentru persoanele cu handicap, altele decât cele menționate la articolul 2 alineatul (2). Raportul cuprinde o evaluare care să analizeze dacă o modificare a domeniului de aplicare al prezentei directive ar trebui să fie luată în considerare.

  Până la [doi ani de la data transpunerii], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind disponibilitatea pe piața internă, în formate accesibile, a operelor și a altor obiecte ale protecției, altele decât cele definite la articolul 2 alineatul (1), pentru persoanele beneficiare, precum și a operelor și a altor obiecte ale protecției pentru persoanele cu dizabilități, altele decât cele menționate la articolul 2 alineatul (2). Raportul cuprinde o evaluare – ținând cont de progresele tehnologice și, în special, de tehnologiile disponibile pentru a ajuta persoanele cu dizabilități, precum și de accesibilitatea acestor tehnologii – care să analizeze dacă o modificare a domeniului de aplicare al prezentei directive ar trebui să fie luată în considerare.

  Amendamentul    15

  Propunere de directivă

  Articolul 8 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Nu mai devreme de [cinci ani de la data transpunerii], Comisia realizează o evaluare a prezentei directive și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European principalele constatări, însoțite, după caz, de propuneri de modificare a prezentei directive.

  La [cinci ani de la data transpunerii], Comisia - ținând cont, de asemenea, de progresele tehnologice în domeniul accesibilității - realizează o evaluare a prezentei directive și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European principalele constatări, însoțite, după caz, de propuneri de modificare a prezentei directive. Raportul Comisiei ține cont, de asemenea, de opiniile actorilor relevanți ai societății civile, ale organizațiilor neguvernamentale și ale partenerilor sociali, inclusiv ale organizațiilor de și pentru persoane cu dizabilități și ale celor reprezentând persoane vârstnice.

  ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELORDE LA CARE RAPORTOAREA PENTRU AVIZ A PRIMIT CONTRIBUȚII

  Următoarea listă este elaborată în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei pentru aviz. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea proiectului de aviz:

  Entitate și/sau persoană

  Uniunea Europeană a Nevăzătorilor (EBU)

  Forumul european al persoanelor cu dizabilități (EDF).

   

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate de drepturile de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu probleme de vedere sau cu alte dizabilități de lectură și modificarea Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

  Referințe

  COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  JURI

  6.10.2016

   

   

   

  Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

  EMPL

  24.11.2016

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

  Data numirii

  Helga Stevens

  28.11.2016

  Examinare în comisie

  8.12.2016

   

   

   

  Data adoptării

  25.1.2017

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  49

  0

  2

  Membri titulari prezenți la votul final

  Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Marco Valli

  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL

  ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  49

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  NI

  EPP

  S&D

  Green/ALE

  Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

  Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

  Laura Agea, Marco Valli

  Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

  Lampros Fountoulis

  Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

  Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

  Jean Lambert, Terry Reintke

  0

  -

   

   

  2

  0

  ENF

  Dominique Martin, Joëlle Mélin

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (17.3.2017)

  destinat Comisiei pentru afaceri juridice

  referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

  COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

  Raportoare pentru aviz: Helga Trüpel

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Tratatul de la Marrakesh obligă părțile să stabilească un ansamblu de limitări și excepții obligatorii la drepturile de autor și drepturile conexe ale acestora în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere și cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. De asemenea, tratatul permite schimburile transfrontaliere de exemplare în format special de cărți, inclusiv cărți audio, și de alte materiale imprimate, între țările care sunt părți la tratat.

  Raportorul Comisiei pentru cultură și educație (CULT) salută propunerea de directivă, deoarece aceasta înseamnă sfârșitul „foametei pentru citit” pentru nevăzători și persoane cu deficiențe vizuale, în UE și în întreaga lume. Doar cinci la sută din cărțile publicate sunt disponibile în prezent pentru persoanele cu deficiențe de vedere, fapt care demonstrează că nu există nicio piață pentru aceste opere. Tratatul de la Marrakesh reprezintă un pas important pentru câștigarea accesului la informațiile culturale și educaționale la fel ca oricare alt cetățean.

  Excepțiile sau restricțiile prevăzute pentru drepturile de autor și drepturile conexe se aplică numai pentru un grup limitat de utilizatori și doar în scopuri necomerciale.

  În plus, ar trebui precizat faptul că cărțile destinate persoanelor nevăzătoare și persoanelor cu deficiențe de vedere sunt în formate speciale, cum ar fi Braille sau Daisy și intră rareori în concurență cu operele destinate persoanelor văzătoare. Raportoarea consideră că nu există dovezi care să indice că „entități autorizate” care produc în formate accesibile ar aduce atingere titularilor drepturilor și editorilor prin recurgerea la piraterie.

  Tratatul nu va submina activitatea editurilor tradiționale și nu va împiedica titularii de drepturi de a crește numărul de titluri accesibile în format tradițional pe care le oferă. Acesta nu promovează concurența comercială cu industria de editare. De asemenea, ar trebui reamintit faptul că Tratatul există deoarece această piață nu ține seama de nevăzători și de persoanele cu deficiențe de vedere.

  Prin urmare, trebuie adoptate toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare rapidă și adecvată a Tratatului; raportorul solicită ratificarea cu rapiditate a Tratatului de la Marrakesh de către Uniunea Europeană.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul     1

  Propunere de directivă

  Considerentul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a)  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene consacră dreptul la informare (articolul 11) și dreptul la educație (articolul 14).

  Amendamentul     2

  Propunere de directivă

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  Persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate se confruntă în continuare cu numeroase obstacole care le împiedică să aibă acces la cărți și alte materiale imprimate protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe. Trebuie luate măsuri pentru a spori disponibilitatea acestor opere în formate accesibile și a îmbunătăți circulația acestora pe piața internă.

  (3)  Persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate se confruntă în continuare cu numeroase obstacole care le împiedică să aibă acces la cărți și alte materiale imprimate protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe. Luând în considerare faptul că utilizarea lor de către persoane cu deficiențe grave de vedere pe termen lung ar fi de un interes social clar și ar fi realizată, în esență, fără scop lucrativ, trebuie luate măsuri pentru a ameliora disponibilitatea acestor opere în formate accesibile și a îmbunătăți circulația lor pe piața internă, precum și a crește disponibilitatea acestora acolo unde este necesar și unde condițiile stabilite în prezenta directivă sunt întrunite, precum și pentru a colecta date cu privire la un astfel de acces, inclusiv publicarea informațiilor privind entitățile autorizate stabilite pe teritoriu.

  Amendamentul     3

  Propunere de directivă

  Considerentul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a)  Persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate au dreptul de acces la informații și dreptul de a participa la viața culturală, economică și socială în condiții de egalitate cu celelalte persoane.

  Justificare

  Adăugarea propusă derivă din UNCRPD și din articolul 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care consacră drepturile și libertățile persoanelor cu handicap.

  Amendamentul     4

  Propunere de directivă

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  Prezenta directivă prevede măsuri în beneficiul persoanelor nevăzătoare, al persoanelor care au deficiențe de vedere ce nu pot fi corectate pentru a obține o funcție vizuală sensibil echivalentă cu cea a unei persoane fără astfel de deficiențe, al persoanelor care au un handicap de percepție ori de citire, inclusiv dislexie, ce le împiedică să citească opere imprimate în aceeași măsură, în esență, ca persoanele fără aceste tipuri de handicap sau al persoanelor care suferă de un handicap fizic care le împiedică să țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își concentreze privirea ori să își miște ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit pentru citire. Măsurile introduse prin prezenta directivă au drept obiectiv să sporească disponibilitatea cărților, publicațiilor periodice, ziarelor, revistelor și altor scrieri, partiturilor și altor materiale imprimate, inclusiv în format audio, indiferent dacă sunt digitale sau analogice, în formate care să facă aceste opere și alte obiecte ale protecției accesibile pentru persoanele menționate mai sus în aceeași măsură, în esență, ca pentru persoanele care nu sunt afectate de o deficiență sau un handicap. Printre formatele accesibile se numără scrierea Braille, tipăriturile cu caractere de mari dimensiuni, cărțile electronice adaptate, cărțile audio și emisiunile de radio.

  (5)  Prezenta directivă prevede măsuri în beneficiul persoanelor nevăzătoare, al persoanelor care au deficiențe de vedere ce nu pot fi corectate pentru a obține o funcție vizuală sensibil echivalentă cu cea a unei persoane fără astfel de deficiențe, al persoanelor care au un handicap de percepție ori de citire, inclusiv dislexie, ce le împiedică să citească opere imprimate în aceeași măsură, în esență, ca persoanele fără aceste tipuri de handicap sau al persoanelor care suferă de o deficiență fizică care le împiedică să țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își concentreze privirea ori să își miște ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit pentru citire. Măsurile introduse prin prezenta directivă au drept obiectiv să sporească disponibilitatea cărților, publicațiilor periodice, ziarelor, revistelor și altor scrieri, partiturilor și altor materiale imprimate, inclusiv în format audio, indiferent dacă sunt digitale sau analogice, în formate care să facă aceste opere și alte obiecte ale protecției accesibile pentru persoanele menționate mai sus în aceeași măsură, în esență, ca pentru persoanele care nu sunt nevăzătoare, nu au deficiențe de vedere sau dificultăți de citire a materialelor imprimate, fără a compromite calitatea conținutului. Printre formatele accesibile se numără scrierea Braille, tipăriturile cu caractere de mari dimensiuni, cărțile electronice, cărțile audio și emisiunile de radio, fără a se limita la acestea.

  Justificare

  Acest considerent este menit să garanteze calitatea operelor adaptate pentru a garanta că experiența culturală acumulată din accesarea operelor literare sau artistice este aceeași pentru toți și să mențină precizia definiției pentru „persoanele care nu sunt nevăzătoare, nu au deficiențe de vedere sau dificultăți de citire a materialelor imprimate”. Considerentul face o distincție între „handicap” și „deficiență”. În conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, handicapul rezultă din „interacțiunea dintre persoanele cu deficiențe și barierele de atitudine și de mediu care împiedică participarea lor deplină și efectivă în societate în condiții de egalitate cu ceilalți”. Cu alte cuvinte, aceste bariere sunt cele care sunt invalidante pentru persoane, nu deficiențele sau abilitățile lor funcționale diferite. Ca atare, termenul „deficiență” este mai adecvat aici.

  Amendamentul    5

  Propunere de directivă

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să prevadă excepții obligatorii de la drepturile care sunt armonizate prin dreptul Uniunii și care sunt relevante pentru utilizările și operele care fac obiectul Tratatului de la Marrakech. Aceste drepturi le includ, în special, pe cele de reproducere, de comunicare către public, de punere la dispoziție, de distribuție și de împrumut, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în Directiva 2006/115/CE și în Directiva 2009/24/CE, precum și pe cele corespunzătoare prevăzute în Directiva 96/9/CE. Deoarece domeniul de aplicare al excepțiilor și limitărilor impuse de Tratatul de la Marrakesh include și operele în format audio, cum ar fi cărțile audio, este necesar ca aceste excepții să se aplice și drepturilor conexe.

  (6)  Prin urmare, prezenta directivă prevede excepții obligatorii de la drepturile care sunt armonizate prin dreptul Uniunii și care sunt relevante pentru utilizările și operele care fac obiectul Tratatului de la Marrakech. Aceste drepturi le includ, în special, pe cele de reproducere, de comunicare către public, de punere la dispoziție, de distribuție și de împrumut, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în Directiva 2006/115/CE și în Directiva 2009/24/CE, precum și pe cele corespunzătoare prevăzute în Directiva 96/9/CE. Deoarece domeniul de aplicare al excepțiilor și limitărilor impuse de Tratatul de la Marrakesh include și operele în format audio, cum ar fi cărțile audio adaptate, este necesar ca aceste excepții să se aplice și drepturilor conexe. Exercitarea excepțiilor prevăzute de prezenta directivă nu aduce atingere altor excepții pentru persoanele cu handicap prevăzute de statele membre, precum uzul personal.

  Amendamentul     6

  Propunere de directivă

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8)  Excepția obligatorie ar trebui, de asemenea, să limiteze dreptul de reproducere astfel încât să permită orice act care este necesar pentru a modifica sau a converti ori a adapta o operă sau un alt obiect al protecției într-un mod care să permită realizarea unui exemplar în format accesibil. Acest lucru include furnizarea mijloacelor necesare pentru a parcurge informațiile într-un exemplar în format accesibil.

  (8)  Este, de asemenea, necesar ca excepția obligatorie să limiteze dreptul de reproducere astfel încât să permită orice act care este necesar pentru a modifica sau a converti ori a adapta o operă sau un alt obiect al protecției într-un mod care să permită realizarea unui exemplar în format accesibil. Acest lucru include furnizarea mijloacelor necesare pentru a parcurge informațiile într-un exemplar în format accesibil și, de asemenea, actele necesare pentru a adapta publicațiile existente, care sunt deja accesibile pentru anumite categorii de persoane beneficiare, la nevoile altor persoane beneficiare care au nevoie de formate alternative pentru a accesa în mod corespunzător operele. Operele ar trebui să poată fi împrumutate de persoanele beneficiare.

  Justificare

  Prezentul amendament are ca scop să îmbunătățească claritatea cu privirea la ceea ce reprezintă „actele necesare” autorizate de excepția prevăzută la articolul 3. Formatul unui document poate fi accesibil pentru unele categorii de persoane cu handicap (de exemplu, persoanele cu deficiențe de vedere), dar nu și pentru alte categorii (de exemplu, persoanele dislexice). În acest caz, deși nu este nevoie ca un document să fie transformat pentru o persoană beneficiară nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere, transformarea documentului este necesară pentru a-l face accesibil pentru o persoană dislexică. Aceste opere ar trebui, de asemenea, să poată fi împrumutate.

  Amendamentul     7

  Propunere de directivă

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9)  Excepția ar trebui să permită entităților autorizate să realizeze și să difuzeze online și offline pe teritoriul Uniunii exemplarele în format accesibil ale operelor sau altor obiecte ale protecției care fac obiectul prezentei directive.

  (9)  Excepția va permite entităților autorizate să realizeze și să difuzeze online și offline pe teritoriul Uniunii exemplarele în format accesibil ale operelor actuale, ale materialului arhivat sau ale altor obiecte ale protecției care fac obiectul prezentei directive.

  Justificare

  Acest considerent subliniază că operele arhivate pot fi, de asemenea, transformate în formate accesibile.

  Amendamentul     8

  Propunere de directivă

  Considerentul 9 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9a)  Pentru a îmbunătăți disponibilitatea operelor sub formă de text, rolul titularilor de drepturi în a face ca operele lor să fie accesibile pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate este la fel de important ca și excepțiile prevăzute de prezenta directivă atunci când piața nu este în măsură să ofere un astfel de acces.

  Justificare

  Noul considerent se referă la un considerent din Tratatul de la Marrakech. Acesta reamintește importanța egală atât a limitărilor, cât și a excepțiilor adecvate, și rolul titularilor de drepturi în a face ca operele să fie accesibile pentru persoanele cu deficiențe de vedere, în scopul de a pune capăt „lipsei acute de cărți” pe care o resimt milioane de persoane nevăzătoare și cu deficiențe de vedere.

  Amendamentul     9

  Propunere de directivă

  Considerentul 9 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9b)  Pentru a încuraja schimburile dintre statele membre, o singură bază de date online accesibilă publicului ar trebui creată și gestionată [de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)] care să conțină informații privind entitățile autorizate și date bibliografice despre operele disponibile sub forma unor exemplare în format accesibil, produse și puse la dispoziție de către entitățile autorizate. Această bază de date ar trebui să includă, de asemenea, informații cu privire la publicațiile care au fost create astfel încât să fie accesibile, adică publicații realizate de editori în format accesibil, și ar trebui să fie interoperabilă cu baza de date ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), găzduită de OMPI (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale).

  Justificare

  Noul considerent invită Comisia Europeană să faciliteze schimbul de informații prin crearea unei baze de date unice a exemplarelor în format accesibil, inclusiv a cărților accesibile realizate de către editori în mod direct în formate accesibile. Această nouă inițiativă ar trebui să se bazeze pe baza de date existentă la nivel mondial elaborată de Consorțiul cărților accesibile (Accessible Book Consortium), găzduit de OMPI, și ar trebui să rămână interoperabilă cu aceasta.

  Amendamentul     10

  Propunere de directivă

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10)  Ar trebui să fie posibil ca exemplarele în format accesibil realizate într-un stat membru să fie disponibile în toate statele membre, pentru a se asigura o mai mare disponibilitate a acestora pe piața internă. Acest lucru ar reduce cererea de activități redundante care trebuie întreprinse pentru a realiza exemplare în format accesibil ale aceleiași opere sau ale acelorași alte obiecte ale protecției pe teritoriul Uniunii, generând astfel economii și câștiguri în materie de eficiență. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să garanteze că exemplarele în format accesibil realizate într-un stat membru pot fi distribuite și sunt accesibile în toate statele membre. Astfel, o entitate autorizată ar trebui să poată difuza aceste copii, offline sau online, către persoane beneficiare și entități autorizate din orice stat membru. În plus, entitățile autorizate și persoanele beneficiare ar trebui să poată obține aceste copii sau avea acces la acestea de la orice entitate autorizată în orice stat membru.

  (10)  Va fi posibil ca exemplarele în format accesibil realizate într-un stat membru să fie disponibile în toate statele membre, pentru a se asigura o mai mare disponibilitate a acestora pe piața internă. Acest lucru ar reduce cererea de activități redundante care trebuie întreprinse pentru a realiza exemplare în format accesibil ale aceleiași opere sau ale acelorași alte obiecte ale protecției pe teritoriul Uniunii, generând astfel economii și câștiguri în materie de eficiență. Prin urmare, prezenta directivă va garanta că exemplarele în format accesibil realizate într-un stat membru pot fi distribuite persoanelor beneficiare și entităților autorizate și pot fi accesate de acestea în toate statele membre. Astfel, o entitate autorizată ar trebui să poată difuza aceste copii, offline sau online, către persoane beneficiare și entități autorizate din orice stat membru. În plus, entitățile autorizate și persoanele beneficiare ar trebui să poată obține aceste copii sau avea acces la acestea de la orice entitate autorizată în orice stat membru.

  Amendamentul     11

  Propunere de directivă

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Având în vedere caracterul specific al excepției și domeniul său de aplicare precis direcționat, precum și necesitatea de a oferi securitate juridică beneficiarilor săi, statele membre nu ar trebui să fie autorizate să impună cerințe suplimentare pentru aplicarea excepției, cum ar fi sistemele de compensare sau verificarea prealabilă a disponibilității comerciale a exemplarelor în format accesibil.

  (11)  Având în vedere caracterul specific al excepției și domeniul său de aplicare precis direcționat, precum și necesitatea de a oferi securitate juridică beneficiarilor săi, statelor membre nu li se va permite să impună cerințe suplimentare pentru aplicarea excepției, cum ar fi sistemele de compensare sau verificarea prealabilă a disponibilității comerciale a exemplarelor în format accesibil.

  Amendamentul     12

  Propunere de directivă

  Considerentul 11 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (11a)  În cadrul procedurilor de identificare a entităților autorizate, statele membre ar trebui să ia în considerare cunoștințele specializate ale acestor entități în furnizarea de opere și de alte obiecte în formate accesibile, fără scop lucrativ, de înaltă calitate și eficiente, precum și principiile „intermediarilor de încredere” stabilite în „Memorandumul de înțelegere privind accesul la opere al persoanelor dislexice sau cu deficiențe de vedere”, promovat de Comisia Europeană și semnat în 2010 de reprezentanții titularilor de drepturi și ai persoanelor cu dificultăți de citire a materialelor imprimate.

  Justificare

  Propunerea intenționează să valorifice politica europeană a ultimului deceniu, care se bazează pe recunoașterea cunoștințelor și a experiențelor valoroase la care numai organizațiile specializate care deservesc persoanele beneficiare pot contribui și pe promovarea cooperării între părțile interesate din domeniu.

  Amendamentul     13

  Propunere de directivă

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14)  Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității.

  (14)  În articolul 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care vizează să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității.

  Amendamentul     14

  Propunere de directivă

  Considerentul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16)  Comisia va monitoriza efectele prezentei directive. În cadrul acestei monitorizări, Comisia va evalua situația sub aspectul disponibilității în formate accesibile a operelor și a altor obiecte ale protecției, altele decât cele reglementate de prezenta directivă, precum și disponibilitatea operelor și a altor obiecte ale protecției în formate accesibile persoanelor cu alte tipuri de handicap. Comisia va reexamina cu atenție această situație. Dacă acest lucru este necesar, se poate studia posibilitatea de a aduce modificări domeniului de aplicare al prezentei directive.

  (16)  Comisia va monitoriza efectele prezentei directive. În cadrul acestei monitorizări, Comisia va evalua situația sub aspectul disponibilității în formate accesibile a operelor și a altor obiecte ale protecției, altele decât cele reglementate de prezenta directivă, precum și disponibilitatea operelor și a altor obiecte ale protecției în formate accesibile persoanelor cu alte tipuri de deficiențe. Comisia va reexamina cu atenție această situație. Dacă acest lucru este necesar, se poate studia posibilitatea de a aduce modificări domeniului de aplicare al prezentei directive.

  Amendamentul     15

  Propunere de directivă

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18)  Astfel, prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prezenta directivă ar trebui interpretată și aplicată în conformitate cu aceste drepturi și principii.

  (18)  Astfel, prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Este necesar ca prezenta directivă să fie interpretată și aplicată în conformitate cu aceste drepturi și principii.

  Amendamentul     16

  Propunere de directivă

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19)  Tratatul de la Marrakesh impune anumite obligații în ceea ce privește schimbul de exemplare în format accesibil între Uniune și țările terțe care sunt părți la tratat. Măsurile luate de Uniune pentru a îndeplini aceste obligații sunt prevăzute în Regulamentul [...], care ar trebui interpretat în coroborare cu prezenta directivă.

  (19)  Tratatul de la Marrakesh impune anumite obligații în ceea ce privește schimbul de exemplare în format accesibil între Uniune și țările terțe care sunt părți la tratat. Măsurile luate de Uniune pentru a îndeplini aceste obligații sunt prevăzute în Regulamentul [...], care trebuie consultat în coroborare cu prezenta directivă.

  Amendamentul     17

  Propunere de directivă

  Considerentul 20 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (20a)  Statele membre ar trebui să transpună directiva în termen de șase luni, pentru a pune în aplicare rapid drepturile persoanelor cu handicap recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de UNCRPD (Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap).

  Justificare

  Amendamentul urmărește să ia în considerare dispozițiile articolului 4 alineatul (3) și ale articolului 10 din Tratatul de la Marrakesh referitoare la aplicarea tratatului ca atare.

  Amendamentul     18

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  „operă și alt obiect al protecției” înseamnă o operă care se prezintă sub formă de carte, publicație periodică, ziar, revistă sau alte scrieri, inclusiv partituri, precum și ilustrațiile aferente acestora, pe orice tip de suport, inclusiv în format audio, cum ar fi cărțile audio, care este protejată prin drepturi de autor sau drepturi conexe și care este publicată sau pusă sub o altă formă la dispoziția publicului în mod legal;

  (1)  „operă și alt obiect al protecției” înseamnă o operă literară, academică sau artistică care se prezintă sub formă de text, însemnare și/sau ilustrații conexe, inclusiv partituri, care este protejată prin drepturi de autor sau drepturi conexe și care este publicată sau pusă sub o altă formă la dispoziția publicului în mod legal în cărți, cărți electronice, publicații periodice, ziare, reviste sau alte scrieri și pe orice tip de suport inclusiv în format audio, cum ar fi cărțile audio și radiodifuziunea.

  Justificare

  Definiția noțiunii „operă și alt obiect al protecției” este elaborată cu scopul de a fi mai specifică și mai detaliată.

  Amendamentul     19

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  „persoană beneficiară” înseamnă:

  (2)  „persoană beneficiară” înseamnă, indiferent de orice alt handicap, oricare dintre următoarele:

  Justificare

  Această adăugire aliniază definiția „persoanei beneficiare” la Tratatul de la Marrakesh. Aceasta ar trebui să se refere la toate literele (a), (b), (c) și (d) din articolul 2 alineatul (2) și, prin urmare, ar trebui să fie introdusă după litera (d).

  Amendamentul     20

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  o persoană care are un handicap de percepție sau de citire, inclusiv dislexie, și, în consecință, nu poate să citească opere imprimate, în aceeași măsură, în esență, ca o persoană care nu suferă de deficiențe sau handicap; sau

  (c)  o persoană care are o deficiență de percepție sau de citire, inclusiv dislexie, și care, în consecință, nu poate să citească opere imprimate în aceeași măsură, în esență, ca o persoană care nu este nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate; sau

  Justificare

  Acest considerent oferă o distincție între „handicap” și „deficiență”. În conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, handicapul rezultă din „interacțiunea dintre persoanele cu deficiențe și barierele de atitudine și de mediu care împiedică participarea lor deplină și efectivă în societate în condiții de egalitate cu ceilalți”, Preambul (e). Cu alte cuvinte, aceste bariere sunt cele care sunt invalidante pentru persoane, nu deficiențele sau abilitățile lor funcționale diferite. Ca atare, termenul „deficiență” este mai adecvat aici.

  Amendamentul     21

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  o persoană care suferă de un handicap fizic ce o împiedică să țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își concentreze privirea ori să își miște ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit pentru citire;

  (d)  o persoană care suferă de o deficiență fizică ce o împiedică să țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își concentreze privirea ori să își miște ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit pentru citire.

  Amendamentul     22

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  „exemplar în format accesibil” înseamnă un exemplar al unei opere sau unui alt obiect al protecției, care este realizat într-un mod sau o formă alternativă și care îi permite persoanei beneficiare să aibă acces la opere sau alte obiecte ale protecției, inclusiv acces în condiții la fel de viabile și confortabile ca cele de care se bucură o persoană fără deficiențe de vedere sau care nu suferă de niciunul dintre handicapurile menționate la alineatul (2);

  (3)  „exemplar în format accesibil” înseamnă un exemplar al unei opere sau unui alt obiect al protecției, prezentat fără scop lucrativ, care este realizat într-un mod sau o formă alternativă și care îi permite persoanei beneficiare să aibă acces la opere sau alte obiecte ale protecției, inclusiv acces în condiții la fel de viabile și confortabile ca cele de care se bucură o persoană fără deficiențe de vedere sau care nu suferă de niciunul dintre handicapurile menționate la alineatul (2);

  Justificare

  Este important să se sublinieze aspectul necomercial al exemplarelor, care clarifică și mai mult definiția entităților autorizate și a acțiunilor lor fără scop lucrativ.

  Amendamentul     23

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  „entitate autorizată” înseamnă o organizație care pune la dispoziția persoanelor beneficiare, fără scop lucrativ, ca activitate principală sau ca una dintre activitățile sale principale sau dintre misiunile sale de interes public, servicii de educație, de formare pedagogică, de citire adaptativă sau de acces la informații.

  (4)  „entitate autorizată” înseamnă o entitate care este autorizată sau recunoscută de statul membru în care este stabilită pentru a asigura persoanelor beneficiare, fără scop lucrativ, servicii de educație, formare pedagogică, citire adaptativă sau acces la informații. Aceasta include, de asemenea, o instituție guvernamentală sau o organizație fără scop lucrativ care oferă aceleași servicii persoanelor beneficiare ca una dintre activitățile sale principale sau obligații instituționale.

  Justificare

  Acest amendament are ca scop să completeze definiția noțiunii „entitate autorizată”, propusă de Comisie, luând în considerare definiția din Tratatul de la Marrakesh care specifică de către cine sunt autorizate sau recunoscute în mod legitim aceste entități.

  Amendamentul     24

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Statele membre se asigură că exemplarul în format accesibil respectă integritatea operei sau a altui obiect al protecției, ținând seama în mod corespunzător de modificările necesare pentru ca opera să devină accesibilă în formatul alternativ.

  2.  Statele membre se asigură că exemplarul în format accesibil respectă integritatea operei sau a altui obiect al protecției, ținând seama în mod corespunzător de modificările necesare pentru ca opera să devină accesibilă în formatul alternativ pentru diferitele nevoi ale persoanelor beneficiare.

  Amendamentul     25

  Propunere de directivă

  Articolul 8 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Nu mai devreme de [cinci ani de la data transpunerii], Comisia realizează o evaluare a prezentei directive și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European principalele constatări, însoțite, după caz, de propuneri de modificare a prezentei directive.

  În termen de [cinci ani de la data transpunerii], Comisia realizează o evaluare a prezentei directive și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European principalele constatări, însoțite, după caz, de propuneri de modificare a prezentei directive.

  Justificare

  Având în vedere faptul că nu există o evaluare a impactului realizată de Comisie privind impactul social și economic pe care îl poate avea prezenta directivă, raportorul recomandă efectuarea unei evaluări în termen de cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a directivei.

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

  Referințe

  COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  JURI

  6.10.2016

   

   

   

  Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

  CULT

  6.10.2016

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

  Data numirii

  Helga Trüpel

  6.12.2016

  Data adoptării

  28.2.2017

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Clare Moody

  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  28

  +

  PPE

  Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

  S&D

  Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

  ECR

  Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

  ALDE

  Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

  GUE/NGL

  Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

  Verts/ALE

  Jill Evans, Helga Trüpel

  EFDD

  Isabella Adinolfi

  ENF

  Dominique Bilde

  0

  -

   

   

  1

  0

  PPE

  Stefano Maullu

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  AVIZ al Comisiei pentru petiții (27.1.2017)

  destinat Comisiei pentru afaceri juridice

  referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

  (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

  Raportoare pentru aviz: Rosa Estaràs Ferragut

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Tratatul de la Marrakesh impune părților să prevadă excepții de la drepturile de autor și drepturile conexe sau limitări ale acestora în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere și cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. De asemenea, tratatul permite schimburile transfrontaliere de exemplare în format special de cărți, inclusiv cărți audio, și de alte materiale imprimate, între țările care sunt părți la tratat.

  Comisia pentru petiții (PETI) salută călduros propunerea de directivă. PETI a lucrat activ la dosare legate de accesul persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere la opere publicate, începând din 2011, când au fost primite două petiții[1] solicitând un tratat obligatoriu. PETI a asistat cu satisfacție la adoptarea Tratatului de la Marrakesh în 2013 și la intrarea sa în vigoare în septembrie 2016. Cu toate acestea, trebuie adoptate măsuri suplimentare pentru a se asigura că Uniunea Europeană își îndeplinește obligațiile internaționale în conformitate cu Tratatul de la Marrakesh și Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD).

  Astfel cum se afirmă în studiul[2] comandat de Departamentul tematic C pentru Comisia pentru petiții cu privire la Tratatul de la Marrakesh, prezentat în cursul atelierului PETI privind dizabilitățile, la 9 noiembrie 2016, Tratatul de la Marrakesh este un triumf pentru modelul social al dizabilității și reprezintă o soluție internațională adecvată la „foamea de cărți” la nivel mondial. Prin urmare, trebuie adoptate toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea rapidă și adecvată a Tratatului. În plus, PETI a solicitat[3] o ratificare rapidă a Tratatului de la Marrakesh de către Uniunea Europeană, fără a face din revizuirea cadrului juridic al UE o condiție pentru ratificare.

  Proiectul de aviz încearcă să armonizeze terminologia utilizată în directivă pentru a reflecta pe deplin Tratatul de la Marrakesh și UNCPRD. Acesta lasă deschisă noțiunea extinderii listei beneficiarilor și actualizează propunerea de directivă în funcție de cadrul juridic cuprinzător referitor la protecția datelor la nivelul UE. Mai important, proiectul de aviz propune crearea unui mecanism de reclamații și despăgubiri de către statele membre în cazurile în care beneficiarii sunt împiedicați să utilizeze excepțiile permise.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul     1

  Propunere de directivă

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  Persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate se confruntă în continuare cu numeroase obstacole care le împiedică să aibă acces la cărți și alte materiale imprimate protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe. Trebuie luate măsuri pentru a spori disponibilitatea acestor opere în formate accesibile și a îmbunătăți circulația acestora pe piața internă.

  (3)  Persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate se confruntă în continuare cu numeroase obstacole care le împiedică să aibă acces la cărți și alte materiale imprimate protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe. Trebuie luate măsuri imediat pentru a spori considerabil disponibilitatea acestor opere în formate accesibile și a îmbunătăți semnificativ circulația acestora pe piața internă.

  Amendamentul     2

  Propunere de directivă

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (denumit în continuare „Tratatul de la Marrakesh”) a fost semnat în numele Uniunii la 30 aprilie 201423. Scopul său este să îmbunătățească disponibilitatea operelor și altor obiecte ale protecției în formate accesibile pentru persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Conform Tratatului de la Marrakesh, părțile contractante au obligația de a prevedea excepții sau limitări ale drepturilor titularilor de drepturi de autor și de drepturi conexe în cazul realizării și difuzării de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției și în cazul schimbului transfrontalier al respectivelor exemplare. Încheierea Tratatului de la Marrakesh de către Uniune îi impune acesteia să își adapteze dreptul prin instituirea unei excepții obligatorii pentru utilizările, operele și persoanele beneficiare care intră sub incidența tratatului. Prezenta directivă pune în aplicare în mod armonizat obligațiile pe care Uniunea trebuie să le respecte în temeiul Tratatului de la Marrakesh, astfel încât măsurile respective să fie aplicate în mod consecvent pe întreaga piață internă.

  (4)  Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (denumit în continuare „Tratatul de la Marrakesh”) a fost semnat în numele Uniunii la 30 aprilie 201423, fiind deja adoptat în 2013 de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale. Scopul său este să îmbunătățească disponibilitatea operelor și altor obiecte ale protecției în formate accesibile pentru persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Conform Tratatului de la Marrakesh, părțile contractante au obligația de a prevedea excepții sau limitări ale drepturilor titularilor de drepturi de autor și de drepturi conexe în cazul realizării și difuzării de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției și în cazul schimbului transfrontalier al respectivelor exemplare. Încheierea Tratatului de la Marrakesh de către Uniune îi impune acesteia să își adapteze dreptul prin instituirea unei excepții obligatorii pentru utilizările, operele și persoanele beneficiare care intră sub incidența tratatului. Prezenta directivă pune în aplicare în mod armonizat obligațiile pe care Uniunea trebuie să le respecte în temeiul Tratatului de la Marrakesh, astfel încât măsurile respective să fie aplicate în mod consecvent pe întreaga piață internă.

  _________________

  _________________

  23 Decizia 2014/221/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L 115, 17.4.2014, p. 1).

  23 Decizia 2014/221/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L 115, 17.4.2014, p. 1).

  Amendamentul     3

  Propunere de directivă

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  Prezenta directivă prevede măsuri în beneficiul persoanelor nevăzătoare, al persoanelor care au deficiențe de vedere ce nu pot fi corectate pentru a obține o funcție vizuală sensibil echivalentă cu cea a unei persoane fără astfel de deficiențe, al persoanelor care au un handicap de percepție ori de citire, inclusiv dislexie, ce le împiedică să citească opere imprimate în aceeași măsură, în esență, ca persoanele fără aceste tipuri de handicap sau al persoanelor care suferă de un handicap fizic care le împiedică să țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își concentreze privirea ori să își miște ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit pentru citire. Măsurile introduse prin prezenta directivă au drept obiectiv să sporească disponibilitatea cărților, publicațiilor periodice, ziarelor, revistelor și altor scrieri, partiturilor și altor materiale imprimate, inclusiv în format audio, indiferent dacă sunt digitale sau analogice, în formate care să facă aceste opere și alte obiecte ale protecției accesibile pentru persoanele menționate mai sus în aceeași măsură, în esență, ca pentru persoanele care nu sunt afectate de o deficiență sau un handicap. Printre formatele accesibile se numără scrierea Braille, tipăriturile cu caractere de mari dimensiuni, cărțile electronice adaptate, cărțile audio și emisiunile de radio.

  (5)  Prezenta directivă prevede măsuri în beneficiul persoanelor nevăzătoare, al persoanelor care au deficiențe de vedere ce nu pot fi corectate pentru a obține o funcție vizuală sensibil echivalentă cu cea a unei persoane fără astfel de deficiențe, al persoanelor care au o dizabilitate de percepție ori de citire, inclusiv dislexie, ce le împiedică să citească opere imprimate în aceeași măsură ca persoanele fără aceste tipuri de dizabilități sau al persoanelor care suferă de o dizabilitate fizică care le împiedică să țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își concentreze privirea ori să își miște ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit pentru citire. Măsurile introduse prin prezenta directivă au drept obiectiv, prin urmare, să sporească disponibilitatea cărților, publicațiilor periodice, ziarelor, revistelor și altor scrieri, partiturilor și altor materiale imprimate, inclusiv în format audio, indiferent dacă sunt digitale sau analogice, în formate care să facă aceste opere și alte obiecte ale protecției accesibile pentru persoanele menționate mai sus în aceeași măsură, în esență, ca pentru persoanele care nu sunt afectate de o deficiență sau o dizabilitate. Printre formatele accesibile se numără, de asemenea, scrierea Braille, tipăriturile cu caractere de mari dimensiuni, cărțile electronice adaptate, cărțile audio și emisiunile de radio.

  Amendamentul     4

  Propunere de directivă

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să prevadă excepții obligatorii de la drepturile care sunt armonizate prin dreptul Uniunii și care sunt relevante pentru utilizările și operele care fac obiectul Tratatului de la Marrakech. Aceste drepturi le includ, în special, pe cele de reproducere, de comunicare către public, de punere la dispoziție, de distribuție și de împrumut, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în Directiva 2006/115/CE și în Directiva 2009/24/CE, precum și pe cele corespunzătoare prevăzute în Directiva 96/9/CE. Deoarece domeniul de aplicare al excepțiilor și limitărilor impuse de Tratatul de la Marrakesh include și operele în format audio, cum ar fi cărțile audio, este necesar ca aceste excepții să se aplice și drepturilor conexe.

  (6)  Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să prevadă excepții obligatorii de la drepturile care sunt armonizate prin dreptul Uniunii și care sunt relevante pentru utilizările și operele care fac obiectul Tratatului de la Marrakech. Aceste drepturi le includ, în special, pe cele de reproducere, de comunicare către public, de punere la dispoziție, de distribuție și de împrumut, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în Directiva 2006/115/CE și în Directiva 2009/24/CE, precum și pe cele corespunzătoare prevăzute în Directiva 96/9/CE. Deoarece domeniul de aplicare al excepțiilor și limitărilor impuse de Tratatul de la Marrakesh include și operele în format audio, cum ar fi cărțile audio, este necesar ca aceste excepții să se aplice și drepturilor conexe. Exercitarea excepțiilor prevăzute de prezenta directivă nu aduce atingere altor excepții pentru persoanele cu dizabilități, prevăzute de statele membre, precum uzul personal.

  Amendamentul     5

  Propunere de directivă

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7)  Utilizările prevăzute în prezenta directivă includ realizarea de exemplare în format accesibil atât de către persoanele beneficiare, cât și de către entitățile autorizate care le deservesc nevoile, indiferent dacă respectivele organizații sunt publice sau private, în special bibliotecile, instituțiile de învățământ și alte organizații non-profit care au ca principal obiect de activitate sau principală misiune de interes public, în mod exclusiv sau printre altele, deservirea persoanelor cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Printre aceste utilizări ar trebui să se numere și realizarea de exemplare în format accesibil pentru uzul exclusiv al persoanelor beneficiare, de către o persoană fizică care acționează în numele unei persoane beneficiare sau care acordă asistență persoanei beneficiare în acest sens.

  (7)  Utilizările prevăzute în prezenta directivă includ, de asemenea, realizarea de exemplare în format accesibil atât de către persoanele beneficiare, cât și de către entitățile autorizate care le deservesc nevoile, indiferent dacă respectivele organizații sunt publice sau private, în special bibliotecile, instituțiile de învățământ și alte organizații non-profit care au ca principal obiect de activitate sau principală misiune de interes public, în mod exclusiv sau printre altele, deservirea persoanelor cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Printre aceste utilizări ar trebui să se numere și realizarea de exemplare în format accesibil pentru uzul exclusiv al persoanelor beneficiare, de către o persoană fizică care acționează în numele unei persoane beneficiare sau care acordă asistență persoanei beneficiare în acest sens.

  Amendamentul     6

  Propunere de directivă

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8)  Excepția obligatorie ar trebui, de asemenea, să limiteze dreptul de reproducere astfel încât să permită orice act care este necesar pentru a modifica sau a converti ori a adapta o operă sau un alt obiect al protecției într-un mod care să permită realizarea unui exemplar în format accesibil. Acest lucru include furnizarea mijloacelor necesare pentru a parcurge informațiile într-un exemplar în format accesibil.

  (8)  Excepția obligatorie ar trebui, de asemenea, să limiteze dreptul de reproducere astfel încât să permită orice act care este necesar pentru a modifica sau a converti ori a adapta o operă sau un alt obiect al protecției într-un mod care să permită realizarea unui exemplar în format accesibil. Acest lucru include, de asemenea, furnizarea mijloacelor necesare pentru a parcurge informațiile într-un exemplar în format accesibil.

  Amendamentul     7

  Propunere de directivă

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9)  Excepția ar trebui să permită entităților autorizate să realizeze și să difuzeze online și offline pe teritoriul Uniunii exemplarele în format accesibil ale operelor sau altor obiecte ale protecției care fac obiectul prezentei directive.

  (9)  Excepția ar trebui, de asemenea, să permită entităților autorizate să realizeze și să difuzeze online și offline pe teritoriul Uniunii exemplarele în format accesibil ale operelor sau altor obiecte ale protecției care fac obiectul prezentei directive.

  Amendamentul     8

  Propunere de directivă

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Având în vedere caracterul specific al excepției și domeniul său de aplicare precis direcționat, precum și necesitatea de a oferi securitate juridică beneficiarilor săi, statele membre nu ar trebui să fie autorizate să impună cerințe suplimentare pentru aplicarea excepției, cum ar fi sistemele de compensare sau verificarea prealabilă a disponibilității comerciale a exemplarelor în format accesibil.

  (11)  Având în vedere caracterul specific al excepției și domeniul său de aplicare precis direcționat, precum și necesitatea de a oferi securitate juridică beneficiarilor săi, statele membre nu ar trebui să fie autorizate să impună cerințe suplimentare pentru aplicarea excepției, cum ar fi sistemele de compensare sau verificarea prealabilă a disponibilității comerciale a exemplarelor în format accesibil. Astfel de cerințe suplimentare ar implica riscul de a fi contrare scopului excepțiilor prevăzute de prezenta directivă și scopului de a facilita schimbul transfrontalier de exemplare în format special în cadrul pieței unice.

  Amendamentul    9

  Propunere de directivă

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12)  Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentei directive ar trebui să respecte drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și a celei de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și trebuie să respecte dispozițiile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și Consiliului, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum poate fi efectuată de către entități autorizate în cadrul prezentei directive și sub supravegherea autorităților competente din statele membre, în special a autorităților publice independente desemnate de statele membre.

  (12)  Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentei directive ar trebui să respecte drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și a celei de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și trebuie să respecte dispozițiile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și Consiliului și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum poate fi efectuată de către entități autorizate în cadrul prezentei directive și sub supravegherea autorităților competente din statele membre, în special a autorităților publice independente desemnate de statele membre.

   

  __________________

   

  1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

  Amendamentul     10

  Propunere de directivă

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13)  Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (denumită în continuare „UNCRPD”), la care UE este parte, garantează persoanelor cu handicap dreptul de acces la informații și dreptul de a participa la viața culturală, economică și socială în condiții de egalitate cu ceilalți. UNCRPD prevede că părțile la convenție adoptă toate măsurile adecvate, în conformitate cu dreptul internațional, pentru a garanta că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală nu constituie o barieră abuzivă sau discriminatorie împotriva accesului persoanelor cu handicap la materialele culturale.

  (13)  Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (denumită în continuare „UNCRPD”), la care UE este parte și care este obligatorie pentru statele membre ale Uniunii, garantează persoanelor cu dizabilități dreptul de acces la informații și dreptul de a participa la viața culturală, economică și socială în condiții de egalitate cu ceilalți. UNCRPD prevede că părțile la convenție adoptă toate măsurile adecvate, în conformitate cu dreptul internațional, pentru a garanta că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală nu constituie o barieră abuzivă sau discriminatorie împotriva accesului persoanelor cu dizabilități la materialele culturale.

  Amendamentul     11

  Propunere de directivă

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14)  Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității.

  (14)  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzice toate formele de discriminare, inclusiv pe motive de dizabilități, și prevede că Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității.

  Amendamentul     12

  Propunere de directivă

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17)  În temeiul Directivei 2001/29/CE, statele membre pot continuaprevadă o excepție sau o limitare în beneficiul persoanelor cu handicap în cazuri care nu sunt reglementate de prezenta directivă.

  (17)  Statele membre vor trebui, în orice caz,ia măsuri pentru a asigura excepții și limitări în beneficiul persoanelor cu dizabilități, inclusiv în cazuri care nu sunt reglementate de prezenta directivă.

  Amendamentul     13

  Propunere de directivă

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18)  Astfel, prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prezenta directivă ar trebui interpretată și aplicată în conformitate cu aceste drepturi și principii.

  (18)  Astfel, prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Prezenta directivă ar trebui interpretată și aplicată în conformitate cu aceste drepturi și principii.

  Amendamentul    14

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da)  indiferent de orice alte dizabilități.

  Justificare

  Tratatul de la Marrakesh lasă deschisă opțiunea de a include alte tipuri de dizabilități. Propunerea de directivă menționează, la considerentul 16 și articolul 7, posibilitatea includerii altor tipuri de dizabilități într-o etapă ulterioară.

  Amendamentul    15

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  „exemplar în format accesibil” înseamnă un exemplar al unei opere sau unui alt obiect al protecției, care este realizat într-un mod sau o formă alternativă și care îi permite persoanei beneficiare să aibă acces la opere sau alte obiecte ale protecției, inclusiv acces în condiții la fel de viabile și confortabile ca cele de care se bucură o persoană fără deficiențe de vedere sau care nu suferă de niciunul dintre handicapurile menționate la alineatul (2);

  (3)  „exemplar în format accesibil” înseamnă un exemplar al unei opere sau al unui alt obiect al protecției care se prezintă într-un mod sau o formă alternativă și care îi permite persoanei beneficiare să aibă acces la opere sau alte obiecte ale protecției, inclusiv acces în condiții la fel de viabile și confortabile ca cele de care se bucură o persoană fără deficiențe sau care nu suferă de niciuna dintre dizabilitățile menționate la alineatul (2);

  Amendamentul    16

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  „entitate autorizată” înseamnă o organizație care pune la dispoziția persoanelor beneficiare, fără scop lucrativ, ca activitate principală sau ca una dintre activitățile sale principale sau dintre misiunile sale de interes public, servicii de educație, de formare pedagogică, de citire adaptativă sau de acces la informații.

  (4)  „entitate autorizată” înseamnă o organizație care pune la dispoziția persoanelor beneficiare, fără scop lucrativ, ca activitate principală sau ca una dintre activitățile sale principale sau dintre misiunile sale de interes public, servicii de educație, de formare pedagogică, de citire adaptativă sau de acces la informații, indiferent dacă este supervizată de un guvern.

  Amendamentul    17

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Statele membre se asigură că aceste excepții la dreptul de autor și drepturile conexe nu pot fi anulate de măsuri tehnologice sau prin contract.

  Amendamentul    18

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Statele membre iau măsuri pentru a crea mecanisme de reclamații și despăgubiri de care să dispună utilizatorii în caz de litigiu cu privire la aplicarea măsurilor menționate la prezentul articol.

  Justificare

  Propunerea de directivă nu menționează mecanismele de reclamații sau despăgubiri care ar trebui instituite de statele membre în cazurile în care beneficiarii nu au acces la utilizările permise. Aceste mecanisme sunt prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală (COM(2016)593).

  Amendamentul    19

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentei directive se realizează în conformitate cu Directiva 95/46/CE.

  Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentei directive se realizează în conformitate cu Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE, precum și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

   

  _________________

   

  1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

  Amendamentul    20

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Până la [doi ani de la data transpunerii], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind disponibilitatea pe piața internă, în formate accesibile, a operelor și a altor obiecte ale protecției, altele decât cele definite la articolul 2 alineatul (1), pentru persoanele beneficiare, precum și a operelor și a altor obiecte ale protecției pentru persoanele cu handicap, altele decât cele menționate la articolul 2 alineatul (2). Raportul cuprinde o evaluare care să analizeze dacă o modificare a domeniului de aplicare al prezentei directive ar trebui să fie luată în considerare.

  Până la [doi ani de la data transpunerii], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind disponibilitatea pe piața internă, în formate accesibile, a operelor și a altor obiecte ale protecției, altele decât cele definite la articolul 2 alineatul (1), pentru persoanele beneficiare, precum și a operelor și a altor obiecte ale protecției pentru persoanele cu handicap, altele decât cele menționate la articolul 2 alineatul (2). Raportul cuprinde o evaluare care să analizeze dacă o extindere a domeniului de aplicare al prezentei directive ar trebui să fie luată în considerare, astfel încât excepția și realizarea conexă de exemplare în format accesibil, prevăzute de prezenta directivă, pot aduce beneficii altor categorii de dizabilități.

  Amendamentul    21

  Propunere de directivă

  Articolul 8 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Nu mai devreme de [cinci ani de la data transpunerii], Comisia realizează o evaluare a prezentei directive și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European principalele constatări, însoțite, după caz, de propuneri de modificare a prezentei directive.

  Nu mai târziu de [cinci ani de la data transpunerii], Comisia realizează o evaluare a prezentei directive și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European principalele constatări, însoțite, după caz, de propuneri de modificare a prezentei directive.

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate de drepturile de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu probleme de vedere sau cu alte dizabilități de lectură și modificarea Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

  Referințe

  COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  JURI

  6.10.2016

   

   

   

  Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

  PETI

  6.10.2016

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

  Data numirii

  Rosa Estaràs Ferragut

  27.10.2016

  Data adoptării

  24.1.2017

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  18

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Edouard Martin

  • [1]  Petiția nr. 0924/2011, adresată de Dan Pescod, de cetățenie britanică, în numele Uniunii Europene a Nevăzătorilor (EBU)/Institutului Național Regal pentru Nevăzători (RNIB), privind accesul nevăzătorilor la cărți și alte produse tipărite și
   Petiția nr. 964/2011, adresată de Michael Kalmar, de cetățenie austriacă, în numele Asociației Europene pentru Dislexici, privind accesul la cărți al nevăzătorilor, al persoanelor cu dislexie sau cu alte dizabilități
  • [2]  PE 571.387.
  • [3]  Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la ratificarea Tratatului de la Marrakesh, pe baza petițiilor primite, în special a Petiției 924/2011 (2016/2542(RSP)).

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

  Titlu

  Utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate de drepturile de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu probleme de vedere sau cu alte dizabilități de lectură și modificarea Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

  Referințe

  COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

  Data prezentării la PE

  14.9.2016

   

   

   

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  JURI

  6.10.2016

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

  Data anunțului în plen

  INTA

  6.10.2016

  EMPL

  24.11.2016

  CULT

  6.10.2016

  PETI

  6.10.2016

  Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

  INTA

  12.10.2016

   

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Max Andersson

  12.10.2016

   

   

   

  Examinare în comisie

  7.11.2016

  28.11.2016

  31.1.2017

   

  Data adoptării

  23.3.2017

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Eugen Freund, Maria Noichl

  Data depunerii

  28.3.2017

  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  22

  +

  PPE

  S&D

   

  ECR

  ALDE

  GUE/NGL

  Verts/ALE

  EFDD

  ENF

  Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

  Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

  Sajjad Karim

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

  Max Andersson, Julia Reda

  Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

  Marie-Christine Boutonnet

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri