POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi

28.3.2017 - (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Max Andersson


Postopek : 2016/0278(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0097/2017
Predložena besedila :
A8-0097/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0596),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0381/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. januarja 2017[1],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za peticije (A8-0097/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe   1

Predlog direktive

Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  ob upoštevanju Protokola (št. 2) k Pogodbi o Evropski uniji (PEU) in Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,

Predlog spremembe   2

Predlog direktive

Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  ob upoštevanju člena 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o pravicah invalidov),

Predlog spremembe   3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  V Listini Evropske unije o temeljnih pravicah sta zapisani pravica do obveščanja (člen 11) in pravica do izobraževanja (člen 14).

Predlog spremembe   4

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja se še vedno soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do knjig in drugega tiskanega gradiva, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami. Sprejeti je treba ukrepe za povečanje razpoložljivosti navedenih del v dostopnih formatih in izboljšati njihov obtok na notranjem trgu.

(3)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja se še vedno soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do knjig in drugega tiskanega gradiva, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami. Ob upoštevanju družbenih interesov za zagotavljanje pravice do obveščanja in pravice do sodelovanja v kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju enako kot drugim, je treba sprejeti ukrepe za povečanje razpoložljivosti navedenih del v dostopnih formatih in izboljšati njihov obtok na notranjem trgu v skladu pogoji iz te direktive, da se zagotovi dostop do znanja in informacij.

Predlog spremembe   5

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (v nadaljnjem besedilu: Marakeška pogodba) je bila podpisana v imenu Unije 30. aprila 201423 . Njen cilj je izboljšati razpoložljivost del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v dostopnem formatu za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja. Marakeška pogodba od pogodbenic zahteva, da določijo izjeme ali omejitve pravic imetnikov avtorske in sorodnih pravic za izdelavo ter razširjanje izvodov določenih del in drugih predmetov urejanja v dostopnem formatu in za čezmejno izmenjavo navedenih izvodov. Sklenitev Marakeške pogodbe s strani Unije zahteva prilagoditev prava Unije, tako da se vzpostavi obvezna izjema za uporabe, dela in upravičene osebe, ki jih zajema Marakeška pogodba. S to direktivo se na harmoniziran način izvajajo obveznosti, ki jih mora Unija izpolnjevati na podlagi Marakeške pogodbe, da se zagotovi dosledna uporaba navedenih ukrepov na celotnem notranjem trgu.

(4)  Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (v nadaljnjem besedilu: Marakeška pogodba) je bila podpisana v imenu Unije 30. aprila 201423, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino pa jo je sprejela že leta 2013. Njen cilj je izboljšati razpoložljivost in čezmejno izmenjavo del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v dostopnem formatu za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja. Marakeška pogodba od pogodbenic zahteva, da določijo izjeme ali omejitve pravic imetnikov avtorske in sorodnih pravic za izdelavo ter razširjanje izvodov določenih del in drugih predmetov urejanja v dostopnem formatu in za čezmejno izmenjavo navedenih izvodov. Sklenitev Marakeške pogodbe s strani Unije zahteva prilagoditev prava Unije, tako da se vzpostavi obvezna in harmonizirana izjema za uporabe, dela in upravičene osebe, ki jih zajema Marakeška pogodba. S to direktivo se na harmoniziran način izvajajo obveznosti, ki jih mora Unija izpolnjevati na podlagi Marakeške pogodbe, da se zagotovi dosledna uporaba navedenih ukrepov na celotnem notranjem trgu.

_________________

_________________

23 Sklep Sveta 2014/221/EU z dne 14. aprila 2014 o podpisu, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (UL L 115, 17.4. 2014, str. 1).

23 Sklep Sveta 2014/221/EU z dne 14. aprila 2014 o podpisu, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (UL L 115, 17.4. 2014, str. 1).

Predlog spremembe   6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ta direktiva je pripravljena v korist slepih in slabovidnih oseb, katerih slabovidnosti ni mogoče izboljšati do te mere, da bi se omogočila vidna funkcija, ki bi bila primerljiva z vidno funkcijo osebe brez take motnje, ali oseb, ki imajo motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, kar jim preprečuje, da berejo tiskana dela v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali ki zaradi telesne invalidnosti ne morejo držati ali premikati knjige ali premikati pogleda v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje. Cilj ukrepov, ki jih uvaja ta direktiva, je izboljšati razpoložljivost knjig, periodičnih publikacij, časopisov, revij in drugih pisnih del, notnih zapisov ter drugega tiskanega gradiva, tudi v digitalni ali analogni zvočni obliki, v formatih, s katerimi navedena dela in drugi predmeti urejanja postanejo dostopni navedenim osebam v enaki meri kot osebam brez take motnje ali invalidnosti. Dostopni formati vključujejo Braillovo pisavo, velik tisk, prilagojene e-knjige, zvočne knjige in radijske oddaje.

(5)  Ta direktiva je pripravljena v korist slepih in slabovidnih oseb, katerih slabovidnosti ni mogoče izboljšati do te mere, da bi se omogočila vidna funkcija, ki bi bila primerljiva z vidno funkcijo osebe brez take motnje, ali oseb, ki imajo motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, ali morebitne druge učne težave, kar jim preprečuje, da berejo tiskana dela v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali ki zaradi telesne invalidnosti ne morejo držati ali premikati knjige ali premikati pogleda v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje. Cilj ukrepov, ki jih uvaja ta direktiva, je torej izboljšati razpoložljivost knjig, tudi e-knjig, periodičnih publikacij, časopisov, revij in drugih pisnih del, notnih zapisov ter drugega tiskanega gradiva, tudi v digitalni ali analogni, spletni ali nespletni zvočni obliki, v formatih, s katerimi navedena dela in drugi predmeti urejanja postanejo dostopni navedenim osebam v enaki meri kot osebam brez take motnje ali invalidnosti. Dostopni formati vključujejo tudi Braillovo pisavo, velik tisk, prilagojene e-knjige, zvočne knjige in radijske oddaje.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Ta direktiva bi zato morala določati obvezne izjeme za pravice, ki so harmonizirane s pravom Unije ter so relevantne za uporabe in dela, ki jih zajema Marakeška pogodba. Te obvezne izjeme vključujejo zlasti pravice reproduciranja, priobčitve javnosti, dajanja na voljo, distribuiranje in posojanje, kako jih določajo Direktiva 2001/29/ES, Direktiva 2006/115/ES in Direktiva 2009/24/ES, ter ustrezne pravice iz Direktive 96/9/ES. Ker področje uporabe izjem in omejitev iz Marakeške pogodbe vključuje tudi dela v zvočni obliki, kot so zvočne knjige, je treba, da se te izjeme uporabljajo tudi za sorodne pravice.

(6)  Ta direktiva bi zato morala določati obvezne izjeme za pravice, ki so harmonizirane s pravom Unije ter so relevantne za uporabe in dela, ki jih zajema Marakeška pogodba. Te obvezne izjeme vključujejo zlasti pravice reproduciranja, priobčitve javnosti, dajanja na voljo, distribuiranje in posojanje, kako jih določajo Direktiva 2001/29/ES, Direktiva 2006/115/ES in Direktiva 2009/24/ES, ter ustrezne pravice iz Direktive 96/9/ES. Ker področje uporabe izjem in omejitev iz Marakeške pogodbe vključuje tudi dela v zvočni obliki, kot so zvočne knjige, je treba, da se te izjeme uporabljajo tudi za sorodne pravice. Uveljavljanje izjem iz te direktive ne vpliva na druge izjeme za invalide, ki jih določijo države članice.

Predlog spremembe   8

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Obvezna izjema bi morala prav tako omejiti pravico reproduciranja na način, da se omogoči vsako dejanje, ki je potrebno za spremembo ali pretvorbo ali prilagoditev dela ali drugega predmeta urejanja, da se izdela izvod v dostopnem formatu. To vključuje zagotavljanje potrebnih sredstev v izvodu v dostopnem formatu za navigacijo po informacijah.

(8)  Prav tako bi morala obvezna izjema omejiti pravico reproduciranja na način, da se omogoči vsako dejanje, ki je potrebno za spremembo ali pretvorbo ali prilagoditev dela ali drugega predmeta urejanja, da se izdela izvod v dostopnem formatu. To vključuje zagotavljanje potrebnih sredstev v izvodu v dostopnem formatu za navigacijo po informacijah, pa tudi dejanja, potrebna za prilagoditev obstoječih publikacij, ki so že dostopne za nekatere kategorije upravičenih oseb, za potrebe drugih upravičenih oseb, ki za ustrezen dostop do del potrebujejo alternativne formate. Omogočiti bi bilo treba posojanje dela upravičenim osebam.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je povečati jasnost glede „dejanj, ki so potrebna“, ki jih dopušča izjema iz člena 3. Neka oblika datoteke je lahko dostopna nekaterim kategorijam invalidov (npr. slabovidnim osebam), ne pa tudi drugim (npr. disleksikom). V tem primeru je prilagoditev potrebna, da bo delo dostopno za disleksike, čeprav ni potrebe po prilagoditvi datoteke za upravičeno osebo, ki je slepa ali slabovidna. Zagotoviti bi bilo treba tudi možnost izposoje.

Predlog spremembe   9

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Izjema bi morala pooblaščenim subjektom omogočati spletno in nespletno izdelavo ter razširjanje izvodov del ali drugih predmetov urejanja, ki jih zajema ta direktiva, v dostopnem formatu v Uniji.

(9)  Izjema bi morala pooblaščenim subjektom omogočati spletno in nespletno izdelavo ter razširjanje izvodov del ali drugih predmetov urejanja, ki jih zajema ta direktiva, v dostopnem formatu v Uniji v skladu z obstoječim pravom Unije. Direktiva ne določa obveznosti za izdelavo in razširjanje izvodov del za pooblaščene subjekte.

Predlog spremembe   10

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Kadar trg ne zmore zagotoviti dostopa, je vloga imetnikov pravic pri zagotavljanju dostopnosti njihovih del za slabovidne osebe ali osebe z drugimi motnjami branja za izboljšanje razpoložljivosti besedilnih del prav tako pomembna kot izjeme, ki jih določa ta direktiva.

Obrazložitev

Nova uvodna izjava se nanaša na uvodno izjavo iz Marakeške pogodbe. Poudarja enak pomen ustreznih omejitev in izjem ter vloge imetnikov pravic pri zagotavljanju dostopnosti del za slabovidne osebe, da bi se odpravilo hudo pomanjkanje knjig za milijone slepih in slabovidnih oseb.

Predlog spremembe   11

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Za spodbujanje izmenjave med državami članicami bi moral Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vzpostaviti in voditi enotno javno dostopno spletno podatkovno zbirko, ki bi vsebovala informacije o pooblaščenih subjektih in bibliografske podatke o izvodih del v dostopnem formatu, ki jih izdelujejo in dajejo na voljo pooblaščeni subjekti. Ta podatkovna zbirka bi morala vsebovati tudi informacije o izvirno dostopnih izdajah, tj. izdajah, ki jih založniki izdelujejo v dostopnem formatu, in bi morala biti interoperabilna z zbirko podatkov TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) konzorcija za dostopne knjige (ABC – Accessible Books Consortium), ki gostuje na strežniku SOIL.

Obrazložitev

Nova uvodna izjava je poziv Komisiji, naj olajša izmenjavo informacij z vzpostavitvijo enotne podatkovne zbirke izvodov v dostopnem formatu, vključno z dostopnimi knjigami, ki jih izdelujejo založniki neposredno v dostopnih formatih. Ta nova pobuda bi morala temeljiti na obstoječi svetovni zbirki podatkov, ki jo je oblikoval Konzorcij za dostopne knjige in gostuje na strežniku SOIL.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Državam članicam glede na posebno naravo izjeme, njeno ciljno področje uporabe in potrebo po pravni varnosti za njene upravičence ne bi smelo biti dovoljeno nalaganje dodatnih zahtev za uporabo izjeme, kot so odškodninske sheme ali predhodno preverjanje komercialne razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu.

(11)  Državam članicam glede na posebno naravo izjeme, njeno ciljno področje uporabe in potrebo po pravni varnosti za njene upravičence ne bi smelo biti dovoljeno nalaganje dodatnih zahtev za uporabo izjeme, kot so odškodninske sheme ali predhodno preverjanje komercialne razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu. Take dodatne zahteve bi lahko bile v nasprotju z namenom izjem, določenih s to direktivo, in namenom, da se olajša čezmejna izmenjava izvodov v dostopnem formatu na notranjem trgu.

Predlog spremembe   13

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pri vseh obdelavah osebnih podatkov na podlagi te direktive bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, in take obdelave morajo biti v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki ureja obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko izvaja s strani pooblaščenih subjektov v okviru te direktive in pod nadzorom pristojnih organov držav članic, zlasti neodvisnih javnih organov, ki jih imenujejo države članice.

(12)  Pri vseh obdelavah osebnih podatkov na podlagi te direktive bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, in take obdelave morajo biti v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a in Direktivo 2002/58/EC Evropskega parlamenta in Sveta1b ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1c, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko izvaja s strani pooblaščenih subjektov v okviru te direktive in pod nadzorom pristojnih organov držav članic, zlasti neodvisnih javnih organov, ki jih imenujejo države članice.

 

_________________

 

1a Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

 

1b Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

 

1c Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe   14

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: UNCRPD), katere pogodbenica je EU, invalidom zagotavlja pravico do dostopa do informacij in pravico do udeležbe v kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju na enaki podlagi kot drugim osebam. Konvencija o pravicah invalidov od pogodbenic zahteva, da skladno z mednarodnim pravom sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujejo, da bi zakoni o varstvu intelektualne lastnine nerazumno ali diskriminatorno ovirali dostop invalidov do kulturnega gradiva.

(13)  Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o pravicah invalidov), katere pogodbenica je EU in ki je zavezujoča za države članice Evropske unije, invalidom zagotavlja pravico do dostopa do informacij in pravico do sodelovanja v kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju enako kot drugim. Konvencija o pravicah invalidov od pogodbenic zahteva, da skladno z mednarodnim pravom sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujejo, da bi zakoni o varstvu intelektualne lastnine nerazumno ali diskriminatorno ovirali dostop invalidov do kulturnega gradiva.

Predlog spremembe   15

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Na podlagi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti.

(14)  Z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah so prepovedane vse oblike diskriminacije, tudi na podlagi invalidnosti; v Listini je tudi zapisano, da Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti.

Predlog spremembe   16

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Namen Unije je s sprejetjem te direktive zagotoviti, da imajo upravičene osebe dostop do knjig in drugega tiskanega gradiva v dostopnem formatu. Zato je ta direktiva je ključen prvi korak k izboljšanju dostopa do del za invalide.

(15)  Namen Unije je s sprejetjem te direktive zagotoviti, da imajo upravičene osebe dostop do knjig in drugega tiskanega gradiva v dostopnem formatu po vsem notranjem trgu. Zato je ta direktiva ključen prvi korak k izboljšanju dostopa do del za invalide.

Predlog spremembe   17

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Komisija bo spremljala učinek te direktive. V okviru spremljanja bo ocenjevala stanje v zvezi z razpoložljivostjo del in drugih predmetov urejanja v dostopnih formatih, ki jih ta direktiva ne zajema, ter razpoložljivost del in drugih predmetov urejanja v dostopnem formatu za osebe z drugimi motnjami. Komisija bo stanje natančno spremljala. Po potrebi bo razmislila o spremembah področja uporabe te direktive.

(16)  Komisija bo spremljala učinek te direktive. V okviru spremljanja bo ocenjevala stanje v zvezi z razpoložljivostjo del in drugih predmetov urejanja v dostopnih formatih, ki jih ta direktiva ne zajema, ter razpoložljivost del in drugih predmetov urejanja v dostopnem formatu za osebe z drugimi motnjami. Komisija bo stanje natančno spremljala, da bi v celoti zagotovila izpolnitev kulturnih in družbenih ciljev te direktive. Po potrebi bo razmislila o spremembah področja uporabe te direktive na podlagi poročila, ki ga bo pripravila v skladu s členom 7 te direktive in po opravljeni študiji izvedljivosti o uvedbi drugih podobnih izjem za osebe z drugimi vrstami motenj.

Predlog spremembe   18

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Ta direktiva zato spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. To direktivo bi bilo treba razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(18)  Ta direktiva zato spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo o pravicah invalidov. To direktivo bi bilo treba razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

Predlog spremembe   19

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Države članice bi morale direktivo prenesti v šestih mesecih po začetku veljavnosti, da bi hitro uveljavili pravice invalidov iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in iz Konvencije o pravicah invalidov.

Obrazložitev

Cilj spremembe je upoštevati določbe člena 4(3) in člena 10 Marakeške pogodbe o izvajanju pogodbe.

Predlog spremembe   20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva določa pravila o uporabi določenih del in drugih predmetov urejanja brez dovoljenja imetnika avtorskih pravic v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja.

Ta direktiva določa pravila o uporabi določenih del in drugih predmetov urejanja brez dovoljenja imetnika avtorskih pravic v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja. Njen cilj je učinkovito zagotoviti njihovo pravico do sodelovanja v kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju enako kot drugim.

Predlog spremembe   21

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „delo ali drugi predmeti urejanja“ pomeni delo v obliki knjige, periodične publikacije, časopisa, revije ali druge pisne oblike, vključno z notnimi zapisi in povezanimi ilustracijami, v katerem koli mediju, tudi v zvočnih oblikah, kot so zvočne knjige, ki je zaščiteno z avtorskimi ali sorodnimi pravicami ter se objavi ali drugače zakonito da na voljo javnosti;

(1)  „delo ali drugi predmeti urejanja“ pomeni delo v obliki knjige, periodične publikacije, časopisa, revije ali druge pisne oblike, vključno z notnimi zapisi in povezanimi ilustracijami, v katerem koli mediju, tudi v zvočnih oblikah, kot so zvočne knjige, in digitalnih oblikah, kot so e-knjige, ki je zaščiteno z avtorskimi ali sorodnimi pravicami ter se objavi ali drugače zakonito da na voljo javnosti;

Predlog spremembe   22

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „upravičena oseba“ pomeni:

(2)  „upravičena oseba“ pomeni, ne glede na druge motnje oziroma oblike invalidnosti:

Predlog spremembe   23

Predlog direktive

Člen 2 – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  oseba, ki ima motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, in posledično ne more brati tiskanih del v enaki meri kot oseba brez take motnje ali invalidnosti, ali

(c)  oseba, ki ima motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, ali drugo učno težavo, in posledično ne more brati tiskanih del v enaki meri kot oseba brez take motnje ali invalidnosti, ali

Predlog spremembe   24

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „izvod v dostopnem formatu“ pomeni izvod dela ali druge predmete urejanja v drugačnem načinu ali obliki, ki upravičeni osebi daje dostop do dela ali drugih predmetov urejanja in ki taki osebi tudi omogoča, da do dela dostopa enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez slabovidnosti ali drugih motenj iz odstavka 2;

(3)  „izvod v dostopnem formatu“ pomeni izvod dela ali druge predmete urejanja v drugačnem načinu ali obliki, ki upravičeni osebi daje dostop do dela ali drugih predmetov urejanja in ki taki osebi tudi omogoča, da do dela dostopa enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez okvar ali motenj iz odstavka 2;

Predlog spremembe   25

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „pooblaščeni subjekt“ pomeni organizacija, ki nepridobitno zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam kot eno izmed svojih glavnih dejavnosti ali poslanstev v javnem interesu.

(4)  „pooblaščeni subjekt“ pomeni subjekt, ki ga je država članica, v kateri ima sedež, priznala ali pooblastila za to, da nepridobitno zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam kot eno izmed svojih glavnih dejavnosti ali poslanstev v javnem interesu.

Predlog spremembe   26

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  upravičena oseba, ali oseba, ki deluje v njenem imenu, izdela izvod v dostopnem formatu dela ali drugih predmetov urejanja za izključno uporabo upravičene osebe in

(a)  upravičena oseba, ali oseba, ki zakonito deluje v njenem imenu, izdela izvod v dostopnem formatu dela ali drugih predmetov urejanja za izključno uporabo upravičene osebe in

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Člen 5(5) ter prvi, tretji in peti pododstavek člena 6(4) Direktive 2001/29/ES se uporabljajo za izjemo iz odstavka 1 tega člena.

3.  Člen 5(5) Direktive 2001/29/ES se uporablja za izjemo iz odstavka 1 tega člena.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice zagotovijo, da pogodba ne more prevladati nad izjemami iz odstavka 1. V zvezi z odnosom med izjemo iz odstavka 1 tega člena in ukrepi tehnične zaščite se uporabljajo prvi, tretji in peti pododstavek člena 6(4) Direktive 2001/29/ES. Države članice zagotovijo, da se vzpostavijo mehanizmi za pritožbe in odškodnine v primeru sporov glede uporabe ukrepov iz tega člena.

Obrazložitev

V predlagani direktivi ni pritožbenih ali odškodninskih mehanizmov, ki bi morali biti vzpostavljeni v državah članicah za primere, ko se upravičencem zavrnejo dovoljene uporabe. Tovrstni mehanizmi so opredeljeni v členu 13(2) predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (COM(2016)0593).

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obdelava osebnih podatkov v okviru te direktive se izvede v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Obdelava osebnih podatkov v okviru te direktive se izvede v skladu z Direktivo 95/46/ES, Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1b.

 

__________________

 

1a Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

 

1b Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Najpozneje do [dve leti po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo] Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o razpoložljivosti del in drugega predmeta urejanja v dostopnih formatih na notranjem trgu, razen tistih, ki so opredeljeni v členu 2(1) za upravičene osebe, in del ter drugega predmeta urejanja za invalide, razen tistih iz člena 2(2). Poročilo vsebuje oceno o tem, ali bi bilo treba razmisliti o spremembi področja uporabe te direktive.

Najpozneje do [dve leti po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo] Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o razpoložljivosti del in drugega predmeta urejanja v dostopnih formatih na notranjem trgu, razen tistih, ki so opredeljeni v členu 2(1) za upravičene osebe, in del ter drugega predmeta urejanja za invalide, razen tistih iz člena 2(2). Poročilo vsebuje oceno o tem, ali bi bilo treba, ob upoštevanju tehnološkega razvoja, zlasti tehnologije, ki je v pomoč invalidom, ter dostopnosti te tehnologije, razmisliti o razširitvi področja uporabe te direktive, da bi izjema in z njo povezano izdelovanje izvodov v dostopnem formatu iz te direktive koristili tudi drugim kategorijam invalidov.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne prej kot [pet let po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo] Komisija izvede oceno te direktive in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te direktive.

Komisija ob upoštevanju tehnološkega razvoja v kontekstu dostopnosti do [pet let po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo] izvede oceno te direktive in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te direktive. V poročilu Komisija upošteva stališča ustreznih akterjev civilne družbe, nevladnih organizacij in socialnih partnerjev, vključno z invalidskimi organizacijami in organizacijami, ki zastopajo invalide in starejše.

Predlog spremembe   32

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje v [12 mesecih po začetku veljavnosti]. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje v [6 mesecih po začetku veljavnosti]. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Obrazložitev

Rok šestih mesecev se zdi primernejši, če upoštevamo tudi člen 10 Marakeške pogodbe.

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (9.2.2017)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi
(COM(2016)0596 – C8-0382/2016 – 2016/0278(COD))

Pripravljavka mnenja: Helga Stevens

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pogajanja o Marakeški pogodbi o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (v nadaljnjem besedilu: Marakeška pogodba) so potekala na podlagi dejstva, da je Marakeška pogodba primer mešanega sporazuma, saj za nekatere teme šteje, da spadajo v pristojnost EU, druge pa v pristojnost držav članic. Podpisalo jo je že petnajst držav članic.

Pogodba šteje za zgodovinsko, saj je prva pogodba o izjemah v zvezi z avtorsko pravico, vsebuje pa tudi dejavnik človekovih pravic. Pripravljavka mnenja je predana izboljšanju dostopa do avtorskih del za slabovidne osebe. Slabovidne osebe po svetu bodo imele večji dostop do knjig pri številnih organizacijah, ki lahko pošiljajo izvode del v druge države.

Pripravljavka mnenja se je dodatno posvetovala z invalidskimi organizacijami in deležniki ter razume, da je predlog Komisija deležen odobravanja. Spremembe besedila so omejene na pristojnosti Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter zagotavljajo, da je besedilo v skladu s Konvencijo OZN o pravicah invalidov ter Marakeško pogodbo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog direktive

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 19 in 114 Pogodbe,

Predlog spremembe   2

Predlog direktive

Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju Protokola št. 1 k Pogodbi o delovanju Evropske unije o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji,

Predlog spremembe   3

Predlog direktive

Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju Protokola št. 2 k Pogodbi o delovanju Evropske unije o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Direktive Unije na področju avtorske in sorodnih pravic zagotavljajo pravno varnost in visoko raven zaščite imetnikov pravic. Ta harmonizirani pravni okvir prispeva k pravilnemu delovanju notranjega trga in spodbuja inovacije, ustvarjalnost, naložbe in proizvodnjo novih vsebin, tudi v digitalnem okolju. Prav tako je njegov namen spodbuditi dostop do znanja in kulture tako, da ščiti dela in druge predmete urejanja ter dovoljuje izjeme ali omejitve, ki so v javnem interesu. Vzdrževati bi bilo treba pravično ravnovesje pravic in interesov med imetniki pravic in uporabniki.

(1)  Direktive Unije na področju avtorske in sorodnih pravic zagotavljajo pravno varnost in visoko raven zaščite imetnikov pravic. Ta harmonizirani pravni okvir prispeva k pravilnemu in izboljšanemu delovanju notranjega trga in spodbuja inovacije, ustvarjalnost, naložbe, zaposlovanje in proizvodnjo novih vsebin, tudi v digitalnem in spletnem okolju. Prav tako je njegov namen spodbuditi dostop do znanja in kulture tako, da ščiti dela in druge predmete urejanja ter dovoljuje izjeme ali omejitve, ki so v javnem interesu. Vzdrževati bi bilo treba pravično ravnovesje pravic in interesov med imetniki pravic in uporabniki.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja se še vedno soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do knjig in drugega tiskanega gradiva, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami. Sprejeti je treba ukrepe za povečanje razpoložljivosti navedenih del v dostopnih formatih in izboljšati njihov obtok na notranjem trgu.

(3)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, tudi tiste, ki zaradi telesne invalidnosti ne morejo držati ali premikati knjige, se še vedno soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do knjig in drugega tiskanega gradiva, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami. Sprejeti je treba ukrepe za povečanje razpoložljivosti navedenih del v dostopnih formatih in izboljšati njihov obtok na notranjem trgu.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ta direktiva je pripravljena v korist slepih in slabovidnih oseb, katerih slabovidnosti ni mogoče izboljšati do te mere, da bi se omogočila vidna funkcija, ki bi bila primerljiva z vidno funkcijo osebe brez take motnje, ali oseb, ki imajo motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, kar jim preprečuje, da berejo tiskana dela v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali ki zaradi telesne invalidnosti ne morejo držati ali premikati knjige ali premikati pogleda v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje. Cilj ukrepov, ki jih uvaja ta direktiva, je izboljšati razpoložljivost knjig, periodičnih publikacij, časopisov, revij in drugih pisnih del, notnih zapisov ter drugega tiskanega gradiva, tudi v digitalni ali analogni zvočni obliki, v formatih, s katerimi navedena dela in drugi predmeti urejanja postanejo dostopni navedenim osebam v enaki meri kot osebam brez take motnje ali invalidnosti. Dostopni formati vključujejo Braillovo pisavo, velik tisk, prilagojene e-knjige, zvočne knjige in radijske oddaje.

(5)  Ta direktiva je pripravljena v korist slepih in slabovidnih oseb, katerih slabovidnosti ni mogoče izboljšati do te mere, da bi se omogočila vidna funkcija, ki bi bila primerljiva z vidno funkcijo osebe brez take motnje, ali oseb, ki imajo motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, ali morebitne druge učne težave, kar jim preprečuje, da berejo tiskana dela v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali ki zaradi telesne invalidnosti ne morejo držati ali premikati knjige ali premikati pogleda v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje. Cilj ukrepov, ki jih uvaja ta direktiva, je izboljšati razpoložljivost knjig, periodičnih publikacij, časopisov, revij in drugih pisnih del, notnih zapisov ter drugega tiskanega gradiva, tudi v digitalni ali analogni, spletni ali nespleteni zvočni obliki, v formatih, s katerimi navedena dela in drugi predmeti urejanja postanejo dostopni navedenim osebam v enaki meri kot osebam brez take motnje ali invalidnosti. Dostopni formati vključujejo Braillovo pisavo, velik tisk, prilagojene e-knjige, zvočne knjige in radijske oddaje.

Predlog spremembe   7

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Ta direktiva bi zato morala določati obvezne izjeme za pravice, ki so harmonizirane s pravom Unije ter so relevantne za uporabe in dela, ki jih zajema Marakeška pogodba. Te obvezne izjeme vključujejo zlasti pravice reproduciranja, priobčitve javnosti, dajanja na voljo, distribuiranje in posojanje, kako jih določajo Direktiva 2001/29/ES, Direktiva 2006/115/ES in Direktiva 2009/24/ES, ter ustrezne pravice iz Direktive 96/9/ES. Ker področje uporabe izjem in omejitev iz Marakeške pogodbe vključuje tudi dela v zvočni obliki, kot so zvočne knjige, je treba, da se te izjeme uporabljajo tudi za sorodne pravice.

(6)  Ta direktiva bi zato morala določati obvezne izjeme za pravice, ki so harmonizirane s pravom Unije ter so relevantne za uporabe in dela, ki jih zajema Marakeška pogodba. Te obvezne izjeme vključujejo zlasti pravice reproduciranja, priobčitve javnosti, dajanja na voljo, distribuiranje in posojanje, kako jih določajo Direktiva 2001/29/ES, Direktiva 2006/115/ES in Direktiva 2009/24/ES, ter ustrezne pravice iz Direktive 96/9/ES. Ker področje uporabe izjem in omejitev iz Marakeške pogodbe vključuje tudi dela v zvočni obliki, kot so zvočne knjige, je treba, da se te izjeme uporabljajo tudi za sorodne pravice. Uveljavljanje izjem iz te direktive ne bi smelo vplivati na druge, ugodnejše izjeme za invalide, ki jih določijo države članice, kot so tiste, ki se nanašajo na zasebno rabo.

Predlog spremembe   8

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Državam članicam glede na posebno naravo izjeme, njeno ciljno področje uporabe in potrebo po pravni varnosti za njene upravičence ne bi smelo biti dovoljeno nalaganje dodatnih zahtev za uporabo izjeme, kot so odškodninske sheme ali predhodno preverjanje komercialne razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu.

(11)  Državam članicam glede na posebno naravo izjeme, njeno ciljno področje uporabe in potrebo po pravni varnosti za njene upravičence ne bi smelo biti dovoljeno nalaganje dodatnih zahtev za uporabo izjeme, kot so odškodninske sheme ali predhodno preverjanje komercialne razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu. Take dodatne zahteve bi lahko bile v nasprotju z namenom olajšanja čezmejne izmenjave izvodov v dostopnem formatu na notranjem trgu.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: UNCRPD), katere pogodbenica je EU, invalidom zagotavlja pravico do dostopa do informacij in pravico do udeležbe v kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju na enaki podlagi kot drugim osebam. Konvencija o pravicah invalidov od pogodbenic zahteva, da skladno z mednarodnim pravom sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujejo, da bi zakoni o varstvu intelektualne lastnine nerazumno ali diskriminatorno ovirali dostop invalidov do kulturnega gradiva.

(13)  Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, katere pogodbenica je Unija od dne 21. januarja 2011, invalidom zagotavlja pravico do dostopa do informacij in do obveščanja ter pravico do sodelovanja v kulturnem, gospodarskem, političnem, poklicnem in družbenem življenju na enaki podlagi kot drugim osebam. Konvencija o pravicah invalidov od pogodbenic zahteva, da skladno z mednarodnim pravom sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujejo, da bi zakoni o varstvu intelektualne lastnine nerazumno ali diskriminatorno ovirali dostop invalidov do kulturnega gradiva.

Predlog spremembe   10

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Na podlagi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti.

(14)  Na podlagi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah Unija prepoveduje diskriminacijo na podlagi invalidnosti ter priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti.

Predlog spremembe   11

Predlog direktive

Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „delo ali drugi predmeti urejanja“ pomeni delo v obliki knjige, periodične publikacije, časopisa, revije ali druge pisne oblike, vključno z notnimi zapisi in povezanimi ilustracijami, v katerem koli mediju, tudi v zvočnih oblikah, kot so zvočne knjige, ki je zaščiteno z avtorskimi ali sorodnimi pravicami ter se objavi ali drugače zakonito da na voljo javnosti;

(1)  „delo in drugi predmeti urejanja“ pomeni delo v obliki knjige, e-knjige, periodične publikacije, časopisa, revije ali druge pisne oblike, vključno z notnimi zapisi in povezanimi ilustracijami, v katerem koli spletnem ali nespletnem mediju, tudi v zvočni obliki, kot so zvočne knjige, ki je zaščiteno z avtorskimi ali sorodnimi pravicami ter se objavi ali drugače zakonito da na voljo javnosti;

Predlog spremembe   12

Predlog direktive

Člen 2 – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  oseba, ki ima motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, in posledično ne more brati tiskanih del v enaki meri kot oseba brez take motnje ali invalidnosti, ali

(c)  oseba, ki ima motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, ali drugo učno težavo, in posledično ne more brati tiskanih del v enaki meri kot oseba brez take motnje ali invalidnosti, ali

Predlog spremembe   13

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice zagotovijo, da izjem pri avtorskih in sorodnih pravicah iz odstavka 1 ni mogoče nadomestiti s tehnološkimi ukrepi ali pogodbo.

Predlog spremembe   14

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Najpozneje do [dve leti po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo] Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o razpoložljivosti del in drugega predmeta urejanja v dostopnih formatih na notranjem trgu, razen tistih, ki so opredeljeni v členu 2(1) za upravičene osebe, in del ter drugega predmeta urejanja za invalide, razen tistih iz člena 2(2). Poročilo vsebuje oceno o tem, ali bi bilo treba razmisliti o spremembi področja uporabe te direktive.

Najpozneje do [dve leti po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo] Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o razpoložljivosti del in drugega predmeta urejanja v dostopnih formatih na notranjem trgu, razen tistih, ki so opredeljeni v členu 2(1) za upravičene osebe, in del ter drugega predmeta urejanja za invalide, razen tistih iz člena 2(2). Poročilo vsebuje oceno o tem, ali bi bilo treba ob upoštevanju tehnološkega razvoja, zlasti tehnologije, ki je v pomoč invalidom, ter dostopnosti te tehnologije razmisliti o spremembi področja uporabe te direktive.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne prej kot [pet let po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo] Komisija izvede oceno te direktive in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te direktive.

Komisija tudi ob upoštevanju tehnološkega razvoja v kontekstu dostopnosti do [pet let po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo] izvede oceno te direktive in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te direktive. V poročilu Komisija upošteva stališča ustreznih akterjev civilne družbe, negospodarskih subjektov, vključno z invalidskimi organizacijami in organizacijami, ki zastopajo invalide in starejše.

PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE PRIPRAVLJAVKA MNENJA PREJELA PRISPEVEK

Priprava tega seznama je popolnoma prostovoljna in je v izključni pristojnosti pripravljavke mnenja. Pripravljavka mnenja je pri pripravi prejela prispevek od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

Evropska zveza slepih (EBU)

Evropski invalidski forum (EDF)

 

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Dovoljene uporabe del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter sprememba Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

24.11.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Helga Stevens

28.11.2016

Obravnava v odboru

8.12.2016

 

 

 

Datum sprejetja

25.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, David Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marco Valli

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

49

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

Green/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (17.3.2017)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi
COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Pripravljavka mnenja: Helga Trüpel

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Marakeška pogodba od pogodbenic zahteva, da določijo sklop obveznih omejitev in izjem avtorske in sorodnih pravic v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja, in omogoča čezmejno izmenjavo izvodov knjig v posebnih formatih, vključno z avdio knjigami, in drugega tiskanega gradiva med državami, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe.

Pripravljavka mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje (CULT) pozdravlja predlagano direktivo, saj pomeni konec hudega pomanjkanja knjig za slepe in slabovidne osebe v EU ter po svetu. Zdaj je slabovidnim osebam na voljo le pet odstotkov izdanih knjig, kar dokazuje, da za tovrstna dela ni pravega trga. Marakeška pogodba je pomemben korak naprej za pridobivanje dostopa do informacij na področju kulture in izobraževanja, kakršnega imajo tudi drugi državljani.

Navedene izjeme ali omejitve avtorske in sorodnih pravic se uporabljajo le za močno omejeno skupino uporabnikov in le za nekomercialne namene.

Poleg tega je treba opozoriti, da so knjige za slepe in slabovidne osebe v posebnih formatih, kot sta Braillova pisava ali format DAISY, ter redko tekmujejo z deli za videče osebe. Pripravljavka mnenja meni, da ni dokazov, da bi pooblaščeni subjekti, ki proizvajajo dostopne formate, s piratstvom škodili imetnikom pravic ali založnikom.

Pogodba ne bo oslabila običajnega založništva in preprečila imetnikom pravic, da bi povečali število običajno dostopnih del, ki jih nudijo. Prav tako ne krepi komercialne konkurence z založniško industrijo. Opozoriti je treba tudi, da Marakeška pogodba obstaja, ker potrebe slepih in slabovidnih oseb na tem trgu niso bile ustrezno upoštevane.

Zato je treba sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi zagotovili hitro in ustrezno izvajanje Marakeške pogodbe, pripravljavka mnenja pa Evropsko unijo poziva, naj jo čim prej ratificira.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  V Listini Evropske unije o temeljnih pravicah sta zapisani pravica do obveščanja (člen 11) in pravica do izobraževanja (člen 14).

Predlog spremembe   2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja se še vedno soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do knjig in drugega tiskanega gradiva, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami. Sprejeti je treba ukrepe za povečanje razpoložljivosti navedenih del v dostopnih formatih in izboljšati njihov obtok na notranjem trgu.

(3)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja se še vedno soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do knjig in drugega tiskanega gradiva, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami. Glede na to, da bi uporaba tega gradiva s strani oseb, ki imajo hudo in dolgoročno slabovidnost, pomenila jasen socialni interes in bi v bistvu potekala na nepridobiten način, je treba sprejeti ukrepe za povečanje dostopa do navedenih del v dostopnih formatih in izboljšati njihov obtok na notranjem trgu, pa tudi za povečanje razpoložljivosti, kjer je to potrebno in kjer so izpolnjeni pogoji iz te direktive, in za zbiranje podatkov o dostopu, vključno z objavljanjem informacij o pooblaščenih subjektih s sedežem na posameznem ozemlju.

Predlog spremembe   3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja imajo pravico do dostopa do informacij in pravico do udeležbe v kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju na enaki podlagi kot druge osebe.

Obrazložitev

Predlagano dodano besedilo temelji na konvenciji o pravicah invalidov in členu 26 Listine EU o temeljnih pravicah, ki določa pravice in svoboščine invalidov.

Predlog spremembe   4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ta direktiva je pripravljena v korist slepih in slabovidnih oseb, katerih slabovidnosti ni mogoče izboljšati do te mere, da bi se omogočila vidna funkcija, ki bi bila primerljiva z vidno funkcijo osebe brez take motnje, ali oseb, ki imajo motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, kar jim preprečuje, da berejo tiskana dela v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali ki zaradi telesne invalidnosti ne morejo držati ali premikati knjige ali premikati pogleda v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje. Cilj ukrepov, ki jih uvaja ta direktiva, je izboljšati razpoložljivost knjig, periodičnih publikacij, časopisov, revij in drugih pisnih del, notnih zapisov ter drugega tiskanega gradiva, tudi v digitalni ali analogni zvočni obliki, v formatih, s katerimi navedena dela in drugi predmeti urejanja postanejo dostopni navedenim osebam v enaki meri kot osebam brez take motnje ali invalidnosti. Dostopni formati vključujejo Braillovo pisavo, velik tisk, prilagojene e-knjige, zvočne knjige in radijske oddaje.

(5)  Ta direktiva je pripravljena v korist slepih in slabovidnih oseb, katerih slabovidnosti ni mogoče izboljšati do te mere, da bi se omogočila vidna funkcija, ki bi bila primerljiva z vidno funkcijo osebe brez take motnje, ali oseb, ki imajo motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, kar jim preprečuje, da berejo tiskana dela v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali ki zaradi telesne okvare ne morejo držati ali premikati knjige ali premikati pogleda v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje. Cilj ukrepov, ki jih uvaja ta direktiva, je izboljšati razpoložljivost knjig, periodičnih publikacij, časopisov, revij in drugih pisnih del, notnih zapisov ter drugega tiskanega gradiva, tudi v digitalni ali analogni zvočni obliki, v formatih, s katerimi navedena dela in drugi predmeti urejanja postanejo dostopni navedenim osebam v enaki meri kot osebam, ki niso slepe ali slabovidne oziroma ki nimajo drugih motenj branja, ne da bi bila okrnjena kakovost vsebine. Dostopni formati med drugim vključujejo Braillovo pisavo, velik tisk, e-knjige, zvočne knjige in radijske oddaje.

Obrazložitev

Namen te uvodne izjave je zagotoviti kakovost prilagojenih del in posledično za vse enako kulturno izkušnjo dostopanja do literarnih ali umetniških del ter ohraniti točnost opredelitve za „osebe, ki niso slepe ali slabovidne oziroma ki nimajo drugih motenj branja“. Poleg tega je treba razlikovati med motnjo in okvaro. V skladu z uvodno izjavo (e) konvencije o pravicah invalidov je invalidnost „posledica medsebojnega sodelovanja med invalidi ter ovirami zaradi stališč v družbi in ovirami v okolju, ki preprečujejo, da bi invalidi pod enakimi pogoji kakor drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi“. Drugače povedano so ovire tiste, ki osebe omejujejo, ne pa njihove okvare ali njihove drugačne zmogljivosti, zato je primernejši izraz okvara.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Ta direktiva bi zato morala določati obvezne izjeme za pravice, ki so harmonizirane s pravom Unije ter so relevantne za uporabe in dela, ki jih zajema Marakeška pogodba. Te obvezne izjeme vključujejo zlasti pravice reproduciranja, priobčitve javnosti, dajanja na voljo, distribuiranje in posojanje, kako jih določajo Direktiva 2001/29/ES, Direktiva 2006/115/ES in Direktiva 2009/24/ES, ter ustrezne pravice iz Direktive 96/9/ES. Ker področje uporabe izjem in omejitev iz Marakeške pogodbe vključuje tudi dela v zvočni obliki, kot so zvočne knjige, je treba, da se te izjeme uporabljajo tudi za sorodne pravice.

(6)  Ta direktiva zato določa obvezne izjeme za pravice, ki so harmonizirane s pravom Unije ter so relevantne za uporabe in dela, ki jih zajema Marakeška pogodba. Te obvezne izjeme vključujejo zlasti pravice reproduciranja, priobčitve javnosti, dajanja na voljo, distribuiranje in posojanje, kako jih določajo Direktiva 2001/29/ES, Direktiva 2006/115/ES in Direktiva 2009/24/ES, ter ustrezne pravice iz Direktive 96/9/ES. Ker področje uporabe izjem in omejitev iz Marakeške pogodbe vključuje tudi dela v zvočni obliki, kot so prilagojene zvočne knjige, je treba, da se te izjeme uporabljajo tudi za sorodne pravice. Uveljavljanje izjem iz te direktive ne vpliva na druge izjeme za invalide, ki jih določijo države članice, kot je zasebna uporaba.

Predlog spremembe   6

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Obvezna izjema bi morala prav tako omejiti pravico reproduciranja na način, da se omogoči vsako dejanje, ki je potrebno za spremembo ali pretvorbo ali prilagoditev dela ali drugega predmeta urejanja, da se izdela izvod v dostopnem formatu. To vključuje zagotavljanje potrebnih sredstev v izvodu v dostopnem formatu za navigacijo po informacijah.

(8)  Prav tako bi morala obvezna izjema omejiti pravico reproduciranja na način, da se omogoči vsako dejanje, ki je potrebno za spremembo ali pretvorbo ali prilagoditev dela ali drugega predmeta urejanja, da se izdela izvod v dostopnem formatu. To vključuje zagotavljanje potrebnih sredstev v izvodu v dostopnem formatu za navigacijo po informacijah, pa tudi dejanja, potrebna za prilagoditev obstoječih publikacij, ki so že dostopne za nekatere kategorije upravičenih oseb, za potrebe drugih upravičenih oseb, ki za ustrezen dostop do del potrebujejo alternativne formate. Omogočiti bi bilo treba posojanje dela upravičenim osebam.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je povečati jasnost glede „dejanj, ki so potrebna“, ki jih dopušča izjema iz člena 3. Neka oblika datoteke je lahko dostopna nekaterim kategorijam invalidov (npr. slabovidnim osebam), ne pa tudi drugim (npr. disleksikom). V tem primeru je prilagoditev potrebna, da bo delo dostopno za disleksike, čeprav ni potrebe po prilagoditvi datoteke za upravičeno osebo, ki je slepa ali slabovidna. Zagotoviti bi bilo treba tudi možnost izposoje.

Predlog spremembe   7

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Izjema bi morala pooblaščenim subjektom omogočati spletno in nespletno izdelavo ter razširjanje izvodov del ali drugih predmetov urejanja, ki jih zajema ta direktiva, v dostopnem formatu v Uniji.

(9)  Izjema bo pooblaščenim subjektom omogočala spletno in nespletno izdelavo ter razširjanje izvodov aktualnih del, arhivskega gradiva ali drugih predmetov urejanja, ki jih zajema ta direktiva, v dostopnem formatu v Uniji.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava omogoča, da se tudi arhivska dela spremenijo v dostopne formate.

Predlog spremembe   8

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Za izboljšanje razpoložljivosti besedilnih del je vloga imetnikov pravic pri zagotavljanju dostopnosti njihovih del za slabovidne osebe ali osebe z drugimi motnjami branja prav tako pomembna kot izjeme, ki jih določa ta direktiva, kadar trg ne zmore zagotoviti takega dostopa.

Obrazložitev

Nova uvodna izjava se nanaša na uvodno izjavo iz Marakeške pogodbe. Poudarja enak pomen ustreznih omejitev in izjem ter vloge imetnikov pravic pri zagotavljanju dostopnosti del za slabovidne osebe, da bi se odpravilo hudo pomanjkanje knjig za milijone slepih in slabovidnih oseb.

Predlog spremembe   9

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Za spodbujanje izmenjave med državami članicami bi moral Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vzpostaviti in voditi enotno javno dostopno podatkovno zbirko, ki bi vsebovala informacije o pooblaščenih subjektih in bibliografske podatke o izvodih del, ki so na voljo v dostopnem formatu in ki jih izdelujejo in dajejo na voljo pooblaščeni subjekti. Ta podatkovna zbirka bi morala vsebovati tudi informacije o izvirno dostopnih izdajah, tj. izdajah, ki jih založniki izdelujejo v dostopnem formatu, in bi morala biti interoperabilna z zbirko podatkov TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) konzorcija za dostopne knjige (ABC – Accessible Books Consortium), ki gostuje na strežniku SOIL.

Obrazložitev

Nova uvodna izjava je poziv Komisiji, naj olajša izmenjavo informacij z vzpostavitvijo enotne podatkovne zbirke izvodov v dostopnem formatu, vključno z dostopnimi knjigami, ki jih izdelujejo založniki neposredno v dostopnih formatih. Ta nova pobuda bi morala temeljiti na obstoječi svetovni zbirki podatkov, ki jo je oblikoval Konzorcij za dostopne knjige in gostuje na strežniku SOIL, .

Predlog spremembe   10

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Omogočeno bi moralo biti, da so izvodi v dostopnem formatu, izdelani v eni državi članici, na voljo v vseh državah članicah, s čimer bodo bolj razpoložljivi na notranjem trgu. To bi zmanjšalo povpraševanje po odvečnem delu, potrebnem za izdelavo izvodov v dostopnem formatu za isto delo ali drug predmet urejanja po vsej Uniji, kar bi ustvarilo prihranke in povečalo učinkovitost. Ta direktiva bi zato morala zagotoviti, da so izvodi v dostopnem formatu, izdelani v eni državi članici, lahko v obtoku v vseh državah članicah ter da se do njih v vseh državah članicah lahko dostopa. Pooblaščenemu subjektu bi zato moralo biti omogočeno fizično ali spletno razširjanje navedenih izvodov upravičenim osebam in pooblaščenim subjektom v vseh državah članicah. Poleg tega bi pooblaščenim subjektom in upravičenim osebam moralo biti omogočeno, da od katerega koli pooblaščenega subjekta v vseh državah članicah pridobijo navedene izvode ali imajo pri njem dostop do njih.

(10)  Omogočeno bo, da bodo izvodi v dostopnem formatu, izdelani v eni državi članici, na voljo v vseh državah članicah, s čimer bodo bolj razpoložljivi na notranjem trgu. To bi zmanjšalo povpraševanje po odvečnem delu, potrebnem za izdelavo izvodov v dostopnem formatu za isto delo ali drug predmet urejanja po vsej Uniji, kar bi ustvarilo prihranke in povečalo učinkovitost. Ta direktiva bo zato zagotovila, da bodo izvodi v dostopnem formatu, izdelani v eni državi članici, lahko v obtoku v vseh državah članicah ter da bodo lahko upravičene osebe in pooblaščeni subjekti do njih dostopali v vseh državah članicah. Pooblaščenemu subjektu bi zato moralo biti omogočeno fizično ali spletno razširjanje navedenih izvodov upravičenim osebam in pooblaščenim subjektom v vseh državah članicah. Poleg tega bi pooblaščenim subjektom in upravičenim osebam moralo biti omogočeno, da od katerega koli pooblaščenega subjekta v vseh državah članicah pridobijo navedene izvode ali imajo pri njem dostop do njih.

Predlog spremembe   11

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Državam članicam glede na posebno naravo izjeme, njeno ciljno področje uporabe in potrebo po pravni varnosti za njene upravičence ne bi smelo biti dovoljeno nalaganje dodatnih zahtev za uporabo izjeme, kot so odškodninske sheme ali predhodno preverjanje komercialne razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu.

(11)  Državam članicam glede na posebno naravo izjeme, njeno ciljno področje uporabe in potrebo po pravni varnosti za njene upravičence ne bo dovoljeno nalaganje dodatnih zahtev za uporabo izjeme, kot so odškodninske sheme ali predhodno preverjanje komercialne razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu.

Predlog spremembe   12

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Pri opredelitvi pooblaščenih subjektov bi morale države članice upoštevati njihovo strokovno znanje za ponudbo nepridobitnih, kakovostnih in dejansko dostopnih oblik del ali drugih predmetov urejanja in načelo zaupanja vrednega posrednika, določeno v Memorandumu o soglasju o dostopu do del za disleksike ali slabovidne bralce, ki ga je promovirala Evropska komisija in ki so ga leta 2010 podpisali predstavniki deležnikov in oseb z motnjami branja.

Obrazložitev

Namen predloga je graditi na evropski politiki zadnjega desetletja, ki temelji na prepoznavanju koristnega znanja in izkušenj, ki ga lahko prispevajo le specializirane organizacije, ki služijo upravičenim osebam, in spodbujanju sodelovanja med deležniki na tem področju.

Predlog spremembe   13

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Na podlagi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti.

(14)  V skladu s členom 26 Listine o temeljnih pravicah Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti.

Predlog spremembe   14

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Komisija bo spremljala učinek te direktive. V okviru spremljanja bo ocenjevala stanje v zvezi z razpoložljivostjo del in drugih predmetov urejanja v dostopnih formatih, ki jih ta direktiva ne zajema, ter razpoložljivost del in drugih predmetov urejanja v dostopnem formatu za osebe z drugimi motnjami. Komisija bo stanje natančno spremljala. Po potrebi bo razmislila o spremembah področja uporabe te direktive.

(16)  Komisija bo spremljala učinek te direktive. V okviru spremljanja bo ocenjevala stanje v zvezi z razpoložljivostjo del in drugih predmetov urejanja v dostopnih formatih, ki jih ta direktiva ne zajema, ter razpoložljivost del in drugih predmetov urejanja v dostopnem formatu za osebe z drugimi okvarami. Komisija bo stanje natančno spremljala. Po potrebi bo razmislila o spremembah področja uporabe te direktive.

Predlog spremembe   15

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Ta direktiva zato spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. To direktivo bi bilo treba razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(18)  Ta direktiva zato spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. To direktivo je treba razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

Predlog spremembe   16

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Marakeška pogodba nalaga določene obveznosti glede izmenjave izvodov v dostopnem formatu med Unijo in tretjimi državami, ki so pogodbenice te pogodbe. Ukrepi, ki jih je Unija sprejela za izpolnjevanje navedenih obveznosti, so zajeti v Uredbi [...], ki jo je treba brati v povezavi s to direktivo.

(19)  Marakeška pogodba nalaga določene obveznosti glede izmenjave izvodov v dostopnem formatu med Unijo in tretjimi državami, ki so pogodbenice te pogodbe. Ukrepi, ki jih je Unija sprejela za izpolnjevanje navedenih obveznosti, so zajeti v Uredbi [...], ki jo je treba upoštevati v povezavi s to direktivo.

Predlog spremembe   17

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Države članice bi morale to direktivo prenesti v šestih mesecih, da bi hitro uveljavili pravice invalidov iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in iz Konvencije OZN o pravicah invalidov.

Obrazložitev

Namen spremembe je upoštevati določbe člena 4(3) in člena 10 Marakeške pogodbe o izvajanju pogodbe.

Predlog spremembe   18

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „delo ali drugi predmeti urejanja“ pomeni delo v obliki knjige, periodične publikacije, časopisa, revije ali druge pisne oblike, vključno z notnimi zapisi in povezanimi ilustracijami, v katerem koli mediju, tudi v zvočnih oblikah, kot so zvočne knjige, ki je zaščiteno z avtorskimi ali sorodnimi pravicami ter se objavi ali drugače zakonito da na voljo javnosti;

(1)  „delo ali drugi predmeti urejanja“ pomeni literarno, akademsko ali umetniško delo v obliki besedila, zapisa in/ali povezanih ilustracij, vključno z notnimi zapisi, ki je zaščiteno z avtorskimi ali sorodnimi pravicami ter se objavi ali drugače zakonito da na voljo javnosti v knjigah, e-knjigah, periodičnih publikacijah, časopisih, revijah ali v drugih pisnih oblikah v katerem koli mediju, tudi v zvočni obliki, kot so zvočne knjige in radijske oddaje.

Obrazložitev

Opredelitev pojma „delo ali drugi predmeti urejanja“ je s temi spremembami bolj konkretna in podrobna.

Predlog spremembe   19

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „upravičena oseba“ pomeni:

(2)  „upravičena oseba“ pomeni, ne glede na druge motnje oziroma oblike invalidnosti, kar koli od navedenega:

Obrazložitev

Z dodanim besedilom se opredelitev „upravičene osebe“ uskladi z opredelitvijo iz Marakeške pogodbe. Nanašati bi se moralo na vse dele, tj. dele a, b, c in d člena 2(2), zato bi ga bilo treba vstaviti za del d.

Predlog spremembe   20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  oseba, ki ima motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, in posledično ne more brati tiskanih del v enaki meri kot oseba brez take motnje ali invalidnosti, ali

(c)  oseba, ki ima senzorno okvaro ali motnjo branja, vključno z disleksijo, in posledično ne more brati tiskanih del v enaki meri kot osebe, ki niso slepe, slabovidne ali nimajo drugih motenj branja, ali

Obrazložitev

Razlikovati je treba med motnjo in okvaro. V skladu s konvencijo o pravicah invalidov je invalidnost „posledica medsebojnega sodelovanja med invalidi ter ovirami zaradi stališč v družbi in ovirami v okolju, ki preprečujejo, da bi invalidi pod enakimi pogoji kakor drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi“ (uvodna izjava e). Drugače povedano so ovire tiste, ki osebe omejujejo, ne pa njihove okvare ali njihove drugačne zmogljivosti, zato je primernejši izraz okvara.

Predlog spremembe   21

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  oseba, ki je zaradi telesne motnje drugače nezmožna držati knjigo ali jo premikati oziroma osredotočiti ali premikati pogled v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje,

(d)  oseba, ki je zaradi telesne okvare drugače nezmožna držati knjigo ali jo premikati oziroma osredotočiti ali premikati pogled v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje,

Predlog spremembe   22

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „izvod v dostopnem formatu“ pomeni izvod dela ali druge predmete urejanja v drugačnem načinu ali obliki, ki upravičeni osebi daje dostop do dela ali drugih predmetov urejanja in ki taki osebi tudi omogoča, da do dela dostopa enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez slabovidnosti ali drugih motenj iz odstavka 2;

(3)  „izvod v dostopnem formatu“ pomeni izvod dela ali druge predmete urejanja, predstavljen na nepridobitni osnovi v drugačnem načinu ali obliki, ki upravičeni osebi daje dostop do dela ali drugih predmetov urejanja in ki taki osebi tudi omogoča, da do dela dostopa enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez slabovidnosti ali drugih motenj iz odstavka 2;

Obrazložitev

Pomembno je poudariti nekomercialni vidik izvodov, kar dodatno pojasnjuje opredelitev pooblaščenih subjektov in njihovo nepridobitno delovanje.

Predlog spremembe   23

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „pooblaščeni subjekt“ pomeni organizacija, ki nepridobitno zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam kot eno izmed svojih glavnih dejavnosti ali poslanstev v javnem interesu.

(4)  „pooblaščeni subjekt“ pomeni subjekt, ki ga je država članica, v kateri ima svoj sedež, odobrila ali priznala kot primernega, da zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam na nepridobitni osnovi. Vključuje tudi vladne ustanove ali neprofitne organizacije, ki enake storitve upravičenim osebam zagotavljajo kot eno izmed svojih primarnih dejavnosti ali institucionalnih obveznosti.

Obrazložitev

Cilj predloga je dopolniti opredelitev „pooblaščenega subjekta“, ki jo je predlagala Komisija, upoštevajoč opredelitve iz Marakeške pogodbe, kjer je opredeljeno tudi, kdo zakonito pooblasti ali odobri te subjekte.

Predlog spremembe   24

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice ob ustreznem upoštevanju sprememb, ki so potrebne, da bi bilo delo dostopno v drugačnem formatu, zagotovijo, da izvod v dostopnem formatu spoštuje integriteto dela ali drugega predmeta urejanja.

2.  Države članice ob ustreznem upoštevanju sprememb, ki so potrebne, da bi bilo delo dostopno v drugačnem formatu za različne potrebe upravičenih oseb, zagotovijo, da izvod v dostopnem formatu spoštuje integriteto dela ali drugega predmeta urejanja.

Predlog spremembe   25

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne prej kot [pet let po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo] Komisija izvede oceno te direktive in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te direktive.

V roku [pet let po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo] Komisija izvede oceno te direktive in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te direktive.

Obrazložitev

Ker Komisija ni izvedla ocene učinka o socialnem in ekonomskem učinku, ki bi ga lahko imela ta uredba, pripravljavka mnenja svetuje, naj se ocena izvede v največ petih letih po začetku veljavnosti uredbe.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Dovoljene uporabe del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter sprememba Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Helga Trüpel

6.12.2016

Datum sprejetja

28.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Clare Moody

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

28

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENL

Dominique Bilde

0

-

 

 

1

0

PPE

Stefano Maullu

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

MNENJE Odbora za peticije (27.1.2017)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Pripravljavka mnenja: Rosa Estaràs Ferragut

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Marakeška pogodba od pogodbenic zahteva, da določijo izjeme ali omejitve avtorskih in sorodnih pravic v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja, in omogoča čezmejno izmenjavo izvodov knjig v posebnih formatih, vključno z avdio knjigami in drugim tiskanim gradivom, med državami, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe.

Odbor za peticije toplo pozdravlja predlagano direktivo. Od leta 2011 aktivno sodeluje pri obravnavi tem, povezanih z dostopom za slepe in slabovidne osebe do objavljenih del, po prejetju dveh peticij[1] s pozivom k zavezujoči pogodbi. Odbor je tudi pozdravil sprejetje Marakeške pogodbe leta 2013, ki je začela veljati septembra 2016. Vendar je treba sprejeti še dodatne ukrepe za zagotovitev, da bo Evropska unija izpolnila svoje mednarodne obveznosti iz Marakeške pogodbe in konvencije OZN o pravicah invalidov.

Kot je navedeno v študiji[2] po naročilu tematskega sektorja C Odbora za peticije v zvezi z Marakeško pogodbo, ki je bila predstavljena 9. novembra 2016 na delavnici Odbora za peticije o invalidnosti, je Marakeška pogodba izjemen dosežek za družbeni model invalidnosti in predstavlja ustrezno mednarodno rešitev za odpravo tako imenovane svetovne lakote po knjigah. Zato je treba sprejeti vse potrebne ukrepe, da se zagotovi hitro in ustrezno izvajanje omenjene pogodbe. Odbor za peticije je tudi pozval[3] k hitri ratifikaciji Marakeške pogodbe s strani Evropske unije brez zahteve po predhodni reviziji pravnega okvira EU.

Namen osnutka mnenja je uskladitev terminologije iz direktive, da bi bila v celoti v skladu z Marakeško pogodbo in konvencijo OZN o pravicah invalidov. Dopušča se možnost razširitve seznama upravičencev in posodobitve predlagane direktive v skladu s celovitim pravnim okvirom za varstvo podatkov na ravni EU, zlasti pa se predlaga, da morajo države članice vzpostaviti mehanizem pritožb ali pravnih sredstev za primere, ko upravičenci ne morejo uporabljati dovoljenih izjem.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za peticije poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja se še vedno soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do knjig in drugega tiskanega gradiva, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami. Sprejeti je treba ukrepe za povečanje razpoložljivosti navedenih del v dostopnih formatih in izboljšati njihov obtok na notranjem trgu.

(3)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja se še vedno soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do knjig in drugega tiskanega gradiva, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami. Nemudoma je treba sprejeti ukrepe za znatno povečanje razpoložljivosti navedenih del v dostopnih formatih in precej izboljšati njihov obtok na notranjem trgu.

Predlog spremembe   2

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (v nadaljnjem besedilu: Marakeška pogodba) je bila podpisana v imenu Unije 30. aprila 201423. Njen cilj je izboljšati razpoložljivost del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v dostopnem formatu za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja. Marakeška pogodba od pogodbenic zahteva, da določijo izjeme ali omejitve pravic imetnikov avtorske in sorodnih pravic za izdelavo ter razširjanje izvodov določenih del in drugih predmetov urejanja v dostopnem formatu in za čezmejno izmenjavo navedenih izvodov. Sklenitev Marakeške pogodbe s strani Unije zahteva prilagoditev prava Unije, tako da se vzpostavi obvezna izjema za uporabe, dela in upravičene osebe, ki jih zajema Marakeška pogodba. S to direktivo se na harmoniziran način izvajajo obveznosti, ki jih mora Unija izpolnjevati na podlagi Marakeške pogodbe, da se zagotovi dosledna uporaba navedenih ukrepov na celotnem notranjem trgu.

(4)  Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (v nadaljnjem besedilu: Marakeška pogodba) je bila podpisana v imenu Unije 30. aprila 201423, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino pa jo je sprejela že leta 2013. Njen cilj je izboljšati razpoložljivost del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v dostopnem formatu za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja. Marakeška pogodba od pogodbenic zahteva, da določijo izjeme ali omejitve pravic imetnikov avtorske in sorodnih pravic za izdelavo ter razširjanje izvodov določenih del in drugih predmetov urejanja v dostopnem formatu in za čezmejno izmenjavo navedenih izvodov. Sklenitev Marakeške pogodbe s strani Unije zahteva prilagoditev prava Unije, tako da se vzpostavi obvezna izjema za uporabe, dela in upravičene osebe, ki jih zajema Marakeška pogodba. S to direktivo se na harmoniziran način izvajajo obveznosti, ki jih mora Unija izpolnjevati na podlagi Marakeške pogodbe, da se zagotovi dosledna uporaba navedenih ukrepov na celotnem notranjem trgu.

_________________

_________________

23 Sklep Sveta 2014/221/EU z dne 14. aprila 2014 o podpisu, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (UL L 115, 17.4. 2014, str. 1). 1).

23 Sklep Sveta 2014/221/EU z dne 14. aprila 2014 o podpisu, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (UL L 115, 17.4. 2014, str. 1).

Predlog spremembe   3

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ta direktiva je pripravljena v korist slepih in slabovidnih oseb, katerih slabovidnosti ni mogoče izboljšati do te mere, da bi se omogočila vidna funkcija, ki bi bila primerljiva z vidno funkcijo osebe brez take motnje, ali oseb, ki imajo motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, kar jim preprečuje, da berejo tiskana dela v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali ki zaradi telesne invalidnosti ne morejo držati ali premikati knjige ali premikati pogleda v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje. Cilj ukrepov, ki jih uvaja ta direktiva, je izboljšati razpoložljivost knjig, periodičnih publikacij, časopisov, revij in drugih pisnih del, notnih zapisov ter drugega tiskanega gradiva, tudi v digitalni ali analogni zvočni obliki, v formatih, s katerimi navedena dela in drugi predmeti urejanja postanejo dostopni navedenim osebam v enaki meri kot osebam brez take motnje ali invalidnosti. Dostopni formati vključujejo Braillovo pisavo, velik tisk, prilagojene e-knjige, zvočne knjige in radijske oddaje.

(5)  Ta direktiva je pripravljena v korist slepih in slabovidnih oseb, katerih slabovidnosti ni mogoče izboljšati do te mere, da bi se omogočila vidna funkcija, ki bi bila primerljiva z vidno funkcijo osebe brez take motnje, ali oseb, ki imajo motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, kar jim preprečuje, da berejo tiskana dela v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali ki zaradi telesne invalidnosti ne morejo držati ali premikati knjige ali premikati pogleda v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje. Cilj ukrepov, ki jih uvaja ta direktiva, je torej izboljšati razpoložljivost knjig, periodičnih publikacij, časopisov, revij in drugih pisnih del, notnih zapisov ter drugega tiskanega gradiva, tudi v digitalni ali analogni zvočni obliki, v formatih, s katerimi navedena dela in drugi predmeti urejanja postanejo dostopni navedenim osebam v enaki meri kot osebam brez take motnje ali invalidnosti. Dostopni formati vključujejo tudi Braillovo pisavo, velik tisk, prilagojene e-knjige, zvočne knjige in radijske oddaje.

Predlog spremembe   4

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Ta direktiva bi zato morala določati obvezne izjeme za pravice, ki so harmonizirane s pravom Unije ter so relevantne za uporabe in dela, ki jih zajema Marakeška pogodba. Te obvezne izjeme vključujejo zlasti pravice reproduciranja, priobčitve javnosti, dajanja na voljo, distribuiranje in posojanje, kako jih določajo Direktiva 2001/29/ES, Direktiva 2006/115/ES in Direktiva 2009/24/ES, ter ustrezne pravice iz Direktive 96/9/ES. Ker področje uporabe izjem in omejitev iz Marakeške pogodbe vključuje tudi dela v zvočni obliki, kot so zvočne knjige, je treba, da se te izjeme uporabljajo tudi za sorodne pravice.

(6)  Ta direktiva bi zato morala določati obvezne izjeme za pravice, ki so harmonizirane s pravom Unije ter so relevantne za uporabe in dela, ki jih zajema Marakeška pogodba. Te obvezne izjeme vključujejo zlasti pravice reproduciranja, priobčitve javnosti, dajanja na voljo, distribuiranje in posojanje, kako jih določajo Direktiva 2001/29/ES, Direktiva 2006/115/ES in Direktiva 2009/24/ES, ter ustrezne pravice iz Direktive 96/9/ES. Ker področje uporabe izjem in omejitev iz Marakeške pogodbe vključuje tudi dela v zvočni obliki, kot so zvočne knjige, je treba, da se te izjeme uporabljajo tudi za sorodne pravice. Uveljavljanje izjem iz te direktive ne vpliva na druge izjeme za invalide, ki jih določijo države članice, kot je zasebna uporaba.

Predlog spremembe   5

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Uporabe, določene s to direktivo, vključujejo izvode v dostopnem formatu, ki jih izdelajo upravičene osebe ali pooblaščeni subjekti, ki zadovoljujejo njihove potrebe – bodisi javne ali zasebne organizacije, zlasti knjižnice, izobraževalne ustanove in druge nepridobitne organizacije, katerim so storitve osebam z motnjami branja glavna ali ena od glavnih dejavnosti ali nalog v javnem interesu –. Navedene uporabe bi morale vključevati tudi izvode v dostopnem formatu, ki jih za izključno uporabo upravičenih oseb izdela fizična oseba v imenu upravičene osebe ali fizična oseba, ki upravičeni osebi pomaga pri njihovi izdelavi.

(7)  Uporabe, določene s to direktivo, vključujejo tudi izvode v dostopnem formatu, ki jih izdelajo upravičene osebe ali pooblaščeni subjekti, ki zadovoljujejo njihove potrebe – bodisi javne ali zasebne organizacije, zlasti knjižnice, izobraževalne ustanove in druge nepridobitne organizacije, katerim so storitve osebam z motnjami branja glavna ali ena od glavnih dejavnosti ali nalog v javnem interesu –. Navedene uporabe bi morale vključevati tudi izvode v dostopnem formatu, ki jih za izključno uporabo upravičenih oseb izdela fizična oseba v imenu upravičene osebe ali fizična oseba, ki upravičeni osebi pomaga pri njihovi izdelavi.

Predlog spremembe   6

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Obvezna izjema bi morala prav tako omejiti pravico reproduciranja na način, da se omogoči vsako dejanje, ki je potrebno za spremembo ali pretvorbo ali prilagoditev dela ali drugega predmeta urejanja, da se izdela izvod v dostopnem formatu. To vključuje zagotavljanje potrebnih sredstev v izvodu v dostopnem formatu za navigacijo po informacijah.

(8)  Obvezna izjema bi morala prav tako omejiti pravico reproduciranja na način, da se omogoči vsako dejanje, ki je potrebno za spremembo ali pretvorbo ali prilagoditev dela ali drugega predmeta urejanja, da se izdela izvod v dostopnem formatu. To vključuje tudi zagotavljanje potrebnih sredstev v izvodu v dostopnem formatu za navigacijo po informacijah.

Predlog spremembe   7

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Izjema bi morala pooblaščenim subjektom omogočati spletno in nespletno izdelavo ter razširjanje izvodov del ali drugih predmetov urejanja, ki jih zajema ta direktiva, v dostopnem formatu v Uniji.

(9)  Izjema bi morala pooblaščenim subjektom omogočati tudi spletno in nespletno izdelavo ter razširjanje izvodov del ali drugih predmetov urejanja, ki jih zajema ta direktiva, v dostopnem formatu v Uniji.

Predlog spremembe   8

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Državam članicam glede na posebno naravo izjeme, njeno ciljno področje uporabe in potrebo po pravni varnosti za njene upravičence ne bi smelo biti dovoljeno nalaganje dodatnih zahtev za uporabo izjeme, kot so odškodninske sheme ali predhodno preverjanje komercialne razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu.

(11)  Državam članicam glede na posebno naravo izjeme, njeno ciljno področje uporabe in potrebo po pravni varnosti za njene upravičence ne bi smelo biti dovoljeno nalaganje dodatnih zahtev za uporabo izjeme, kot so odškodninske sheme ali predhodno preverjanje komercialne razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu. Take dodatne zahteve bi lahko bile v nasprotju z namenom izjem, določenih s to direktivo, in namenom, da se olajša čezmejna izmenjava izvodov v posebnih formatih na enotnem trgu.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pri vseh obdelavah osebnih podatkov na podlagi te direktive bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, in take obdelave morajo biti v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki ureja obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko izvaja s strani pooblaščenih subjektov v okviru te direktive in pod nadzorom pristojnih organov držav članic, zlasti neodvisnih javnih organov, ki jih imenujejo države članice.

(12)  Pri vseh obdelavah osebnih podatkov na podlagi te direktive bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, in take obdelave morajo biti v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a, ki urejata obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko izvaja s strani pooblaščenih subjektov v okviru te direktive in pod nadzorom pristojnih organov držav članic, zlasti neodvisnih javnih organov, ki jih imenujejo države članice.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe   10

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: UNCRPD), katere pogodbenica je EU, invalidom zagotavlja pravico do dostopa do informacij in pravico do udeležbe v kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju na enaki podlagi kot drugim osebam. Konvencija o pravicah invalidov od pogodbenic zahteva, da skladno z mednarodnim pravom sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujejo, da bi zakoni o varstvu intelektualne lastnine nerazumno ali diskriminatorno ovirali dostop invalidov do kulturnega gradiva.

(13)  Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o pravicah invalidov), katere pogodbenica je EU in ki je zavezujoča za države članice Evropske unije, invalidom zagotavlja pravico do dostopa do informacij in pravico do sodelovanja v kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju enako kot drugim. Konvencija o pravicah invalidov od pogodbenic zahteva, da skladno z mednarodnim pravom sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujejo, da bi zakoni o varstvu intelektualne lastnine nerazumno ali diskriminatorno ovirali dostop invalidov do kulturnega gradiva.

Predlog spremembe   11

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Na podlagi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti.

(14)  Z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah so prepovedane vse oblike diskriminacije, tudi na podlagi invalidnosti; v Listini je tudi zapisano, da Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti.

Predlog spremembe   12

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  V skladu z Direktivo 2001/29/ES države članice lahko še naprej zagotavljajo izjemo ali omejitev v korist invalidom v primerih, ki jih ne ureja ta direktiva.

(17)  Države članice bodo v vsakem primeru morale sprejeti ukrepe za izjeme in omejitve v korist invalidom, tudi v primerih, ki jih ne ureja ta direktiva.

Predlog spremembe   13

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Ta direktiva zato spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. To direktivo bi bilo treba razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(18)  Ta direktiva zato spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo o pravicah invalidov. To direktivo bi bilo treba razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  ne glede na druge motnje.

Obrazložitev

Marakeška pogodba pušča odprto možnost vključitve drugih motenj. V predlagani direktivi se v uvodni izjavi 16 in členu 7 navaja možnost vključitve drugih motenj v poznejši fazi.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „izvod v dostopnem formatu“ pomeni izvod dela ali druge predmete urejanja v drugačnem načinu ali obliki, ki upravičeni osebi daje dostop do dela ali drugih predmetov urejanja in ki taki osebi tudi omogoča, da do dela dostopa enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez slabovidnosti ali drugih motenj iz odstavka 2;

(3)  „izvod v dostopnem formatu“ pomeni izvod dela ali druge predmete urejanja v drugačnem načinu ali obliki, ki upravičeni osebi daje dostop do dela ali drugih predmetov urejanja in ki taki osebi tudi omogoča, da do dela dostopa enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez okvar ali motenj iz odstavka 2;

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „pooblaščeni subjekt“ pomeni organizacija, ki nepridobitno zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam kot eno izmed svojih glavnih dejavnosti ali poslanstev v javnem interesu.

(4)  „pooblaščeni subjekt“ pomeni organizacija, ki nepridobitno zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam kot eno izmed svojih glavnih dejavnosti ali poslanstev v javnem interesu, ne glede na to, ali jo nadzoruje vlada.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice zagotovijo, da teh izjem pri avtorskih in sorodnih pravicah ni mogoče preklicati s tehnološkimi ukrepi ali s pogodbo.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice poskrbijo za vzpostavitev mehanizmov za pritožbe in odškodnine, ki bodo na voljo uporabnikom v primeru sporov glede uporabe ukrepov iz tega člena.

Obrazložitev

V predlagani direktivi ni pritožbenih ali odškodninskih mehanizmov, ki bi morali biti vzpostavljeni v državah članicah za primere, ko se upravičencem zavrnejo dovoljene uporabe. Tovrstni mehanizmi so opredeljeni v členu 13(2) predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (COM(2016)593).

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obdelava osebnih podatkov v okviru te direktive se izvede v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Obdelava osebnih podatkov v okviru te direktive se izvede v skladu z Direktivo 95/46/ES, Direktivo 2002/58/ES ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Najpozneje do [dve leti po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo] Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o razpoložljivosti del in drugega predmeta urejanja v dostopnih formatih na notranjem trgu, razen tistih, ki so opredeljeni v členu 2(1) za upravičene osebe, in del ter drugega predmeta urejanja za invalide, razen tistih iz člena 2(2). Poročilo vsebuje oceno o tem, ali bi bilo treba razmisliti o spremembi področja uporabe te direktive.

Najpozneje do [dve leti po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo] Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o razpoložljivosti del in drugega predmeta urejanja v dostopnih formatih na notranjem trgu, razen tistih, ki so opredeljeni v členu 2(1) za upravičene osebe, in del ter drugega predmeta urejanja za invalide, razen tistih iz člena 2(2). Poročilo vsebuje oceno o tem, ali bi bilo treba razmisliti o razširitvi področja uporabe te direktive, da bi izjema in z njo povezano izdelovanje izvodov v dostopnem formatu iz te direktive koristili tudi drugim kategorijam invalidov.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne prej kot [pet let po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo] Komisija izvede oceno te direktive in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te direktive.

Najpozneje do [pet let po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo] Komisija izvede oceno te direktive in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te direktive.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Dovoljene uporabe del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter sprememba Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

PETI

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Rosa Estaràs Ferragut

27.10.2016

Datum sprejetja

24.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Edouard Martin

  • [1]  Peticija 0924/2011, ki jo je vložil britanski državljan Dan Pescod v imenu Evropske zveze slepih/Kraljevega državnega inštituta za slepe, o dostopu slepih do knjig in drugega tiskanega gradiva, in
    Peticija 964/2011, ki jo je vložil avstrijski državljan Michael Kalmar v imenu Evropskega združenja za disleksijo, o dostopu do knjig za slepe, osebe z disleksijo ali drugimi motnjami.
  • [2]  PE 571.387.
  • [3]  Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2016 o ratifikaciji Marakeške pogodbe na podlagi prejetih peticij, zlasti peticije 924/2011 (2016/2542(RSP)).

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Dovoljene uporabe del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter sprememba Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Datum predložitve EP

14.9.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

INTA

12.10.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

7.11.2016

28.11.2016

31.1.2017

 

Datum sprejetja

23.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Maria Noichl

Datum predložitve

28.3.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

22

+

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani