Betänkande - A8-0097/2017Betänkande
A8-0097/2017

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

28.3.2017 - (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Max Andersson


Förfarande : 2016/0278(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0097/2017
Ingivna texter :
A8-0097/2017
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0596),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0381/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 januari 2017[1],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för framställningar (A8-0097/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag     1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  med beaktande av protokoll nr 2 till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

Ändringsförslag     2

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  med beaktande av artikel 26 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

Ändringsförslag     3

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastslås rätten till information (artikel 11) och rätten till utbildning (artikel 14).

Ändringsförslag     4

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp står fortfarande inför många hinder när de vill få tillgång till böcker och annat tryckt material som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter. Åtgärder behöver vidtas för att förbättra tillgången till dessa verk i tillgängligt format och förbättra deras spridning på den inre marknaden.

(3)  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp står fortfarande inför många hinder när de vill få tillgång till böcker och annat tryckt material som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter. Eftersom det av sociala skäl är viktigt att dessa personer garanteras rätten att få tillgång till information och rätten att delta i det kulturella, ekonomiska och sociala livet på samma villkor som andra, behöver åtgärder vidtas för att förbättra tillgången till dessa verk i tillgängligt format och förbättra deras spridning på den inre marknaden, på de villkor som ställs i detta direktiv, för att säkerställa tillgången till kunskap och information.

Ändringsförslag     5

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan kallat Marrakechfördraget) undertecknades på unionens vägnar den 30 april 201423. Syftet är att förbättra tillgången till verk och andra skyddade alster i ett format som är lättillgängligt för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp. I Marrakechfördraget krävs att de avtalsslutande parterna föreskriver undantag från eller inskränkningar i rätten för innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter med avseende på utarbetande och spridning av exemplar i tillgängligt format av verk och andra alster, och gränsöverskridande utbyte av sådana exemplar. Unionens ingående av Marrakechfördraget kräver anpassning av unionsrätten genom fastställande av ett obligatoriskt undantag för användningar, verk och berättigade personer som omfattas av fördraget. Genom detta direktiv genomförs på ett harmoniserat sätt de skyldigheter som unionen har att uppfylla enligt Marrakechfördraget, så att det kan säkerställas att dessa åtgärder tillämpas på ett konsekvent sätt på hela den inre marknaden.

(4)  Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan kallat Marrakechfördraget) undertecknades på unionens vägnar den 30 april 201423, efter att ha antagits redan 2013 av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. Syftet är att förbättra tillgången till och det gränsöverskridande utbytet av verk och andra skyddade alster i ett format som är lättillgängligt för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp. I Marrakechfördraget krävs att de avtalsslutande parterna föreskriver undantag från eller inskränkningar i rätten för innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter med avseende på utarbetande och spridning av exemplar i tillgängligt format av verk och andra alster, och gränsöverskridande utbyte av sådana exemplar. Unionens ingående av Marrakechfördraget kräver anpassning av unionsrätten genom fastställande av ett obligatoriskt och harmoniserat undantag för användningar, verk och berättigade personer som omfattas av fördraget. Genom detta direktiv genomförs på ett harmoniserat sätt de skyldigheter som unionen har att uppfylla enligt Marrakechfördraget, så att det kan säkerställas att dessa åtgärder tillämpas på ett konsekvent sätt på hela den inre marknaden.

_________________

_________________

23 Rådets beslut 2014/221/EU av den 14 april 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (EUT L115, 17.4.2014, s. 1.).

23 Rådets beslut 2014/221/EU av den 14 april 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (EUT L115, 17.4.2014, s. 1.).

Ändringsförslag     6

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Detta direktiv är utformat för personer som är blinda, har en synskada som inte kan förbättras så att en synfunktion som i grunden är likvärdig med synfunktionen hos en person som inte har någon sådan skada kan uppnås, eller har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, som hindrar dem från att läsa tryckta verk i samma utsträckning som personer utan funktionshinder, eller som inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, på grund av en fysisk funktionsnedsättning. Syftet med de åtgärder som införs genom detta direktiv är att förbättra tillgången till böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, notblad och annat tryckt material, även i ljudformat, oavsett om de är digitala eller analoga, i format som gör dessa verk och andra alster tillgängliga för dessa personer i princip i samma utsträckning som för personer utan skada eller funktionshinder. Bland de tillgängliga formaten märks exempelvis punktskrift, storstil, anpassade elektroniska böcker, talböcker och radiosändningar.

(5)  Detta direktiv är utformat för personer som är blinda, har en synskada som inte kan förbättras så att en synfunktion som i grunden är likvärdig med synfunktionen hos en person som inte har någon sådan skada kan uppnås, eller har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, eller eventuella andra inlärningssvårigheter, som hindrar dem från att läsa tryckta verk i samma utsträckning som personer utan funktionshinder, eller som inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, på grund av en fysisk funktionsnedsättning. Syftet med de åtgärder som införs genom detta direktiv är därför att förbättra tillgången till böcker, inbegripet e-böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, notblad och annat tryckt material, även i ljudformat, oavsett om de är digitala eller analoga eller finns att tillgå online eller offline, i format som gör dessa verk och andra alster tillgängliga för dessa personer i princip i samma utsträckning som för personer utan skada eller funktionshinder. Bland de tillgängliga formaten märks också exempelvis punktskrift, storstil, anpassade elektroniska böcker, talböcker och radiosändningar.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Detta direktiv bör därför föreskriva obligatoriska undantag från de rättigheter som harmoniseras genom unionsrätten och är relevanta för de användningsområden och verk som omfattas av Marrakechfördraget. Dessa innefattar i synnerhet rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten, tillgängliggörande distribution och utlåning, som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, direktiv 2006/115/EG och direktiv 2009/24/EG samt motsvarande rättigheter i direktiv 96/9/EG. Eftersom tillämpningsområdet för de undantag och inskränkningar som föreskrivs i Marrakechfördraget även omfattar verk i ljudformat, till exempel ljudböcker, är det nödvändigt att dessa undantag tillämpas också för närstående rättigheter.

(6)  Detta direktiv bör därför föreskriva obligatoriska undantag från de rättigheter som harmoniseras genom unionsrätten och är relevanta för de användningsområden och verk som omfattas av Marrakechfördraget. Dessa innefattar i synnerhet rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten, tillgängliggörande distribution och utlåning, som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, direktiv 2006/115/EG och direktiv 2009/24/EG samt motsvarande rättigheter i direktiv 96/9/EG. Eftersom tillämpningsområdet för de undantag och inskränkningar som föreskrivs i Marrakechfördraget även omfattar verk i ljudformat, till exempel ljudböcker, är det nödvändigt att dessa undantag tillämpas också för närstående rättigheter. Tillämpningen av de undantag som föreskrivs i detta direktiv bör inte påverka andra undantag för personer med funktionsnedsättning som föreskrivs av medlemsstaterna.

Ändringsförslag     8

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Ett obligatoriskt undantag bör också begränsa rätten till mångfaldigande, så att man tillåter varje åtgärd som krävs för att ändra eller ställa om eller anpassa ett verk eller annat alster på ett sådant sätt att det blir möjligt framställa ett exemplar i tillgängligt format. Detta inbegriper även tillhandahållandet av de medel som krävs för att förmedla information i ett exemplar i tillgängligt format.

(8)  Ett obligatoriskt undantag måste också begränsa rätten till mångfaldigande, så att man tillåter varje åtgärd som krävs för att ändra eller ställa om eller anpassa ett verk eller annat alster på ett sådant sätt att det blir möjligt att framställa ett exemplar i tillgängligt format. Detta inbegriper även tillhandahållandet av de medel som krävs för att förmedla information i ett exemplar i tillgängligt format, och omfattar också nödvändiga åtgärder för att anpassa befintliga publikationer som redan finns tillgängliga för vissa kategorier berättigade personer till andra berättigade personers behov som kräver alternativa format för att verkligen få tillgång till verket. Utlåning av verket till berättigade personer bör medges.

Motivering

Ändringsförslagets syfte är att förtydliga vad ”nödvändiga åtgärder” är som godkänns genom det undantag som avses i artikel 3. Ett filformat kan vara tillgängligt för vissa personer med funktionsnedsättning (t.ex. synsvaga), men inte för andra (t.ex. dyslektiker). I detta fall, då det inte finns någon anledning att ändra en fil för en berättigad person som är blind eller synskadad, måste den anpassas för att en dyslektiker ska kunna ta till sig den. Möjligheten att låna ut verket bör också medges.

Ändringsförslag     9

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Undantaget bör tillåta godkända organ att inom unionen framställa och online och offline sprida exemplar i tillgängligt format av verk eller andra alster som omfattas av detta direktiv.

(9)  Undantaget bör tillåta godkända organ att inom unionen framställa och online och offline sprida exemplar i tillgängligt format av verk eller andra alster som omfattas av detta direktiv på ett sätt som är förenligt med relevant befintlig unionslagstiftning. Direktivet innebär inte någon skyldighet för godkända organ att framställa och sprida kopior.

Ändringsförslag     10

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  För att förbättra tillgången till textbaserade verk är rättsinnehavarnas roll för att göra sina verk tillgängliga för synsvaga eller andra personer med läshandikapp lika viktig som de undantag som detta direktiv medger, när marknaden inte kan erbjuda sådan tillgång.

Motivering

Det nya skälet hänvisar till ett skäl i Marrakechfördraget. Det påminner om att det är lika viktigt med lämpliga begränsningar och undantag som med rättsinnehavarnas roll för att göra verk tillgängliga för synsvaga, i syfte att sätta stopp för den ”boksvält” som miljontals blinda och synskadade lider av.

Ändringsförslag     11

Förslag till direktiv

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  För att främja utbytet mellan medlemsstaterna bör en gemensam allmänt tillgänglig databas online inrättas och förvaltas av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) med information om godkända organ och bibliografiska uppgifter om de verk i tillgängliga format som produceras och tillgängliggörs av godkända organ. I denna databas bör det också finnas information om ursprungligen tillgängliga publikationer, dvs. publikationer som producerats av förläggare i tillgängliga format, och den bör vara kompatibel med databasen ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), som handhas av Wipo.

Motivering

I det nya skälet uppmanas kommissionen att underlätta informationsutbytet genom att skapa en gemensam databas för de tillgängliga formaten, inklusive de tillgängliga böcker som producerats direkt av förläggarna i tillgängliga format. Detta nya initiativ bör bygga på och vara fortsatt kompatibelt med den världsomfattande databas som utvecklats av Accessible Book Consortium och som handhas av Wipo.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Med tanke på undantagets särskilda karaktär, dess tillämpningsområde och behovet av rättssäkerhet för berättigade personer, bör medlemsstaterna inte tillåtas att införa ytterligare krav för tillämpning av undantaget, exempelvis system för ersättning eller förhandskontroll av den kommersiella tillgången till exemplar i tillgängligt format.

(11)  Med tanke på undantagets särskilda karaktär, dess tillämpningsområde och behovet av rättssäkerhet för berättigade personer, bör medlemsstaterna inte tillåtas att införa ytterligare krav för tillämpning av undantaget, exempelvis system för ersättning eller förhandskontroll av den kommersiella tillgången till exemplar i tillgängligt format. Risken med sådana ytterligare krav skulle vara att de motverkar syftet med de undantag som föreskrivs i detta direktiv och att de motverkar syftet att underlätta det gränsöverskridande utbytet av exemplar i särskilda format inom den inre marknaden.

Ändringsförslag     13

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  All behandling av personuppgifter inom ramen för detta direktiv bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, som reglerar den behandling av personuppgifter som utförs av godkända organ inom ramen för detta direktiv och under överinseende av medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt de oberoende myndigheter som medlemsstaterna utsett.

(12)  All behandling av personuppgifter inom ramen för detta direktiv bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1a och 2002/58/EG1b samt med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791c, som reglerar den behandling av personuppgifter som utförs av godkända organ inom ramen för detta direktiv och under överinseende av medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt de oberoende myndigheter som medlemsstaterna utsett.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag     14

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen), som EU är part i, garanterar personer med funktionsnedsättning rätt till information och rätt att delta i det kulturella, sociala och ekonomiska livet på samma villkor som andra. I konventionen fastställs att konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

(13)  Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen), som unionen är part i och som är bindande för unionens medlemsstater, garanterar personer med funktionsnedsättning rätt till information och rätt att delta i det kulturella, sociala och ekonomiska livet på samma villkor som andra. I konventionen fastställs att konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag     15

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska unionen erkänna och respektera rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.

(14)  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuder alla former av diskriminering, även på grund av funktionshinder, och föreskriver att unionen ska erkänna och respektera rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.

Ändringsförslag     16

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Genom antagandet av detta direktiv avser unionen säkerställa att berättigade personer får tillgång till böcker och annat tryckt material i tillgängliga format. Detta direktiv är följaktligen ett viktigt första steg på vägen mot förbättrad tillgång till verk för personer med funktionsnedsättning.

(15)  Genom antagandet av detta direktiv avser unionen säkerställa att berättigade personer får tillgång till böcker och annat tryckt material i tillgängliga format på hela den inre marknaden. Detta direktiv är följaktligen ett viktigt första steg på vägen mot förbättrad tillgång till verk för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag     17

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Kommissionen kommer att övervaka effekterna av direktivet. Som en del av denna övervakning kommer kommissionen att bedöma tillgången till tillgängliga format av verk och andra alster som inte omfattas av detta direktiv, samt tillgången till verk och andra alster i ett format som är tillgängligt för personer med andra funktionshinder. Kommissionen kommer att bedöma situationen noggrant. Ändringar av tillämpningsområdet för detta direktiv kan övervägas vid behov.

(16)  Kommissionen kommer att övervaka effekterna av direktivet. Som en del av denna övervakning kommer kommissionen att bedöma tillgången till tillgängliga format av verk och andra alster som inte omfattas av detta direktiv, samt tillgången till verk och andra alster i ett format som är tillgängligt för personer med andra funktionshinder. Kommissionen kommer att bedöma situationen noggrant för att till fullo garantera de kulturella och sociala syftena med detta direktiv. Ändringar av tillämpningsområdet för detta direktiv kan övervägas vid behov, i överensstämmelse med den rapport som kommissionen ska lägga fram i enlighet med artikel 7 i detta direktiv, vilken ska föregås av en genomförbarhetsstudie om införandet av andra liknande undantag för personer med andra funktionshinder.

Ändringsförslag     18

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Detta direktiv står följaktligen i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta direktiv bör tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer.

(18)  Detta direktiv står följaktligen i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta direktiv bör tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag     19

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Medlemsstaterna bör införliva detta direktiv inom sex månader efter ikraftträdandet, i syfte att skyndsamt genomföra de rättigheter för personer med funktionsnedsättning som erkänns i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna samt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ta hänsyn till bestämmelserna i artiklarna 4.3 och 10 i Marrakechfördraget om genomförandet av själva fördraget.

Ändringsförslag     20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs bestämmelser för användningen av vissa verk och andra alster, utan tillstånd från rättsinnehavaren, till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp.

I detta direktiv fastställs bestämmelser för användningen av vissa verk och andra alster, utan tillstånd från rättsinnehavaren, till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp. Det syftar till att i praktiken säkerställa deras rätt att delta i det kulturella, ekonomiska och sociala livet på samma villkor som andra.

Ändringsförslag     21

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  verk och andra alster: ett verk i form av böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, även notblad och tillhörande illustrationer, i alla medier, inbegripet i ljudformat, till exempel ljudböcker, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter och som lagligen publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängliga för allmänheten,

(1)  verk och andra alster: ett verk i form av böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, även notblad och tillhörande illustrationer, i alla medier, inbegripet i ljudformat, till exempel ljudböcker, och i digitala format, till exempel e-böcker, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter och som lagligen publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängliga för allmänheten,

Ändringsförslag     22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  berättigad person:

(2)  berättigad person, oberoende av eventuell annan funktionsnedsättning:

Ändringsförslag     23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  en person som har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, och därmed inte kan läsa tryckta verk i samma utsträckning som en person utan en sådan funktionsnedsättning eller sådant funktionshinder, eller

(c)  en person som har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi eller eventuella andra inlärningssvårigheter, och därmed inte kan läsa tryckta verk i samma utsträckning som en person utan en sådan funktionsnedsättning eller sådant funktionshinder, eller

Ändringsförslag     24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  exemplar i tillgängligt format: ett exemplar av ett verk eller annat alster i en alternativ metod eller i en alternativ form, som ger en berättigad person tillgång till verket eller alstret, inklusive tillåter den berättigade personen att få tillgång lika enkelt och bekvämt som en person utan synskada eller något av de funktionshinder som avses i punkt 2,

(3)  exemplar i tillgängligt format: ett exemplar av ett verk eller annat alster i en alternativ metod eller i en alternativ form, som ger en berättigad person tillgång till verket eller alstret, inklusive tillåter den berättigade personen att få tillgång lika enkelt och bekvämt som en person utan de funktionsnedsättningar eller funktionshinder som avses i punkt 2,

Ändringsförslag     25

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  godkänt organ: en organisation som på ideell grund tillhandahåller utbildning, undervisning, anpassad läsning eller tillgång till information för berättigade personer som sin huvudsakliga verksamhet eller som en av sina huvudsakliga verksamheter eller som ett uppdrag i allmänhetens intresse.

(4)  godkänt organ: en organisation som godkänts eller erkänts av den medlemsstat där den har sitt säte för att på ideell grund tillhandahålla utbildning, undervisning, anpassad läsning eller tillgång till information för berättigade personer som sin huvudsakliga verksamhet eller som en av sina huvudsakliga verksamheter eller som ett uppdrag i allmänhetens intresse.

Ändringsförslag     26

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  för att en berättigad person, eller en person som handlar på dennas vägnar, ska kunna framställa ett exemplar i tillgängligt format av ett verk eller annat alster för exklusiv användning av den berättigade personen, och

(a)  för att en berättigad person, eller en person som på laglig grund handlar på dennas vägnar, ska kunna framställa ett exemplar i tillgängligt format av ett verk eller annat alster för exklusiv användning av den berättigade personen, och

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Artikel 5.5 och artikel 6.4 första, tredje och femte styckena i direktiv 2001/29/EG ska tillämpas på det undantag som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel.

3.  Artikel 5.5 i direktiv 2001/29/EG ska tillämpas på det undantag som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de undantag som föreskrivs i punkt 1 inte kan kringgås genom avtal. När det gäller förhållandet mellan det undantag som föreskrivs i punkt 1 i den här artikeln och tekniska skyddsåtgärder ska artikel 6.4 första, tredje och femte styckena i direktiv 2001/29/EG tillämpas. Medlemsstaterna ska säkerställa att klagomåls- och prövningsmekanismer införs i händelse av tvister om tillämpningen av de åtgärder som avses i denna artikel.

Motivering

I det föreslagna direktivet ingår inga klagomåls- eller prövningsmekanismer som ska införas av medlemsstaterna i fall där berättigade personer nekas möjlighet att utnyttja de tillåtna användningssätten. Sådana mekanismer föreskrivs i artikel 13.2 i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (COM(2016)0593).

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska ske i överensstämmelse med direktiv 95/46/EG.

Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska ske i överensstämmelse med direktiv 95/46/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG1a och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791b.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast [två år efter dagen för införlivandet] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillgången på den inre marknaden till verk och andra alster i tillgängliga format som inte omfattas av definitionen i artikel 2.1 för berättigade personer, och till verk och andra alster för personer med andra funktionshinder än dem som avses i artikel 2.2. Rapporten ska innehålla en bedömning av huruvida en ändring av tillämpningsområdet för detta direktiv bör övervägas.

Senast [två år efter dagen för införlivandet] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillgången på den inre marknaden till verk och andra alster i tillgängliga format som inte omfattas av definitionen i artikel 2.1 för berättigade personer, och till verk och andra alster för personer med andra funktionshinder än dem som avses i artikel 2.2. Med beaktande av den tekniska utvecklingen och i synnerhet befintliga tekniker för att hjälpa personer med funktionsnedsättning samt dessa teknikers tillgänglighet, ska rapporten innehålla en bedömning av huruvida en utvidgning av tillämpningsområdet för detta direktiv bör övervägas, så att det undantag och den därmed sammanhängande framställningen av exemplar i tillgängligt format som föreskrivs i detta direktiv kan komma andra kategorier av funktionsnedsättningar till godo.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tidigast [fem år efter den dag då detta direktiv ska vara införlivat] ska kommissionen göra en utvärdering av detta direktiv och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av detta direktiv.

Senast [fem år efter den dag då detta direktiv ska vara införlivat] ska kommissionen göra en utvärdering av detta direktiv, med beaktande av den tekniska utvecklingen vad gäller tillgänglighet, och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av detta direktiv. Kommissionens rapport ska ta hänsyn till synpunkter från relevanta aktörer från det civila samhället, icke‑statliga organisationer och arbetsmarknadens parter, däribland organisationer som företräder och inbegriper personer med funktionsnedsättning samt äldreorganisationer.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast [12 månader efter direktivets ikraftträdande] sätta i kraft de lagar, förordningar och administrativa författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska senast [6 månader efter direktivets ikraftträdande] sätta i kraft de lagar, förordningar och administrativa författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Motivering

En tidsfrist på 6 månader framstår som mer adekvat, också med hänsyn till artikel 10 i Marrakechfördraget.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (9.2.2017)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Föredragande av yttrande: Helga Stevens

KORTFATTAD MOTIVERING

Förhandlingarna om Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan kallat Marrakechfördraget) hölls med utgångspunkten att Marrakechfördraget är ett blandat avtal – en del av det berörda innehållet ansågs ingå i EU:s behörighet, medan andra delar ansågs ingå i medlemsstaternas behörighet. 15 medlemsstater har redan undertecknat Marrakechfördraget.

Fördraget ses som historiskt eftersom det är det första fördraget om undantag från upphovsrätten, och det inbegriper samtidigt människorättsaspekter. Föredraganden har strävat efter att förbättra tillgången till upphovsrättsligt skyddade verk för synsvaga personer. Synsvaga personer runt om i världen kommer att ha bättre tillgång till böcker, med ett antal organisationer som kan skicka exemplar av verk till andra länder.

Föredraganden har även samrått med organisationer för personer med funktionsnedsättning och andra berörda parter, och det står klart att kommissionens förslag har ett brett stöd. Ändringarna av texten har begränsats till behörigheterna för utskottet för sysselsättning och sociala frågor, och till att säkerställa att lydelsen överensstämmer med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Marrakechfördraget.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 19 och 114,

Ändringsförslag     2

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av protokoll (nr 1) om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

Ändringsförslag     3

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Unionsdirektiv på upphovsrättsområdet och närstående rättigheter ger rättslig säkerhet och en hög skyddsnivå för rättsinnehavarna. Det harmoniserade regelverket bidrar till en väl fungerande inre marknad och stimulerar innovation, skapande, investeringar och produktion av nytt innehåll, även i digital miljö. Det syftar också till att främja tillgången till kunskap och kultur genom skyddet av verk och andra alster och genom att tillåta undantag eller inskränkningar som är i allmänhetens intresse. En skälig avvägning av rättigheter och intressen mellan rättsinnehavare och användare bör garanteras.

(1)  Unionsdirektiv på upphovsrättsområdet och närstående rättigheter ger rättslig säkerhet och en hög skyddsnivå för rättsinnehavarna. Det harmoniserade regelverket bidrar till en väl fungerande och bättre inre marknad och stimulerar innovation, skapande, investeringar, sysselsättning och produktion av nytt innehåll, även i digital miljö och onlinemiljö. Det syftar också till att främja tillgången till kunskap och kultur genom skyddet av verk och andra alster och genom att tillåta undantag eller inskränkningar som är i allmänhetens intresse. En skälig avvägning av rättigheter och intressen mellan rättsinnehavare och användare bör garanteras.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp står fortfarande inför många hinder när de vill få tillgång till böcker och annat tryckt material som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter. Åtgärder behöver vidtas för att förbättra tillgången till dessa verk i tillgängligt format och förbättra deras spridning på den inre marknaden.

(3)  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp, inbegripet personer som på grund av fysisk funktionsnedsättning inte kan hålla eller hantera en bok, står fortfarande inför många hinder när de vill få tillgång till böcker och annat tryckt material som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter. Åtgärder behöver vidtas för att förbättra tillgången till dessa verk i tillgängligt format och förbättra deras spridning på den inre marknaden.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Detta direktiv är utformat för personer som är blinda, har en synskada som inte kan förbättras så att en synfunktion som i grunden är likvärdig med synfunktionen hos en person som inte har någon sådan skada kan uppnås, eller har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, som hindrar dem från att läsa tryckta verk i samma utsträckning som personer utan funktionshinder, eller som inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, på grund av en fysisk funktionsnedsättning. Syftet med de åtgärder som införs genom detta direktiv är att förbättra tillgången till böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, notblad och annat tryckt material, även i ljudformat, oavsett om de är digitala eller analoga, i format som gör dessa verk och andra alster tillgängliga för dessa personer i princip i samma utsträckning som för personer utan skada eller funktionshinder. Bland de tillgängliga formaten märks exempelvis punktskrift, storstil, anpassade elektroniska böcker, talböcker och radiosändningar.

(5)  Detta direktiv är utformat för personer som är blinda, har en synskada som inte kan förbättras så att en synfunktion som i grunden är likvärdig med synfunktionen hos en person som inte har någon sådan skada kan uppnås, eller har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, eller eventuella andra inlärningssvårigheter, som hindrar dem från att läsa tryckta verk i samma utsträckning som personer utan funktionshinder, eller som inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, på grund av en fysisk funktionsnedsättning. Syftet med de åtgärder som införs genom detta direktiv är att förbättra tillgången till böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, notblad och annat tryckt material, även i ljudformat, oavsett om de är digitala eller analoga eller finns att tillgå online eller offline, i format som gör dessa verk och andra alster tillgängliga för dessa personer i princip i samma utsträckning som för personer utan skada eller funktionshinder. Bland de tillgängliga formaten märks exempelvis punktskrift, storstil, anpassade elektroniska böcker, talböcker och radiosändningar.

Ändringsförslag     7

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Detta direktiv bör därför föreskriva obligatoriska undantag från de rättigheter som harmoniseras genom unionsrätten och är relevanta för de användningsområden och verk som omfattas av Marrakechfördraget. Dessa innefattar i synnerhet rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten, tillgängliggörande distribution och utlåning, som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, direktiv 2006/115/EG och direktiv 2009/24/EG samt motsvarande rättigheter i direktiv 96/9/EG. Eftersom tillämpningsområdet för de undantag och inskränkningar som föreskrivs i Marrakechfördraget även omfattar verk i ljudformat, till exempel ljudböcker, är det nödvändigt att dessa undantag tillämpas också för närstående rättigheter.

(6)  Detta direktiv bör därför föreskriva obligatoriska undantag från de rättigheter som harmoniseras genom unionsrätten och är relevanta för de användningsområden och verk som omfattas av Marrakechfördraget. Dessa innefattar i synnerhet rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten, tillgängliggörande, distribution och utlåning, som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, direktiv 2006/115/EG och direktiv 2009/24/EG samt motsvarande rättigheter i direktiv 96/9/EG. Eftersom tillämpningsområdet för de undantag och inskränkningar som föreskrivs i Marrakechfördraget även omfattar verk i ljudformat, till exempel ljudböcker, är det nödvändigt att dessa undantag tillämpas också för närstående rättigheter. Tillämpningen av de undantag som föreskrivs i detta direktiv bör inte påverka andra, mer gynnsamma undantag för personer med funktionsnedsättning som föreskrivs av medlemsstaterna, till exempel sådana som är kopplade till privat bruk.

Ändringsförslag     8

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Med tanke på undantagets särskilda karaktär, dess tillämpningsområde och behovet av rättssäkerhet för berättigade personer, bör medlemsstaterna inte tillåtas att införa ytterligare krav för tillämpning av undantaget, exempelvis system för ersättning eller förhandskontroll av den kommersiella tillgången till exemplar i tillgängligt format.

(11)  Med tanke på undantagets särskilda karaktär, dess tillämpningsområde och behovet av rättssäkerhet för berättigade personer, bör medlemsstaterna inte tillåtas att införa ytterligare krav för tillämpning av undantaget, exempelvis system för ersättning eller förhandskontroll av den kommersiella tillgången till exemplar i tillgängligt format. Sådana ytterligare krav skulle riskera att motverka syftet att underlätta det gränsöverskridande utbytet av exemplar i tillgängligt format inom den inre marknaden.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen), som EU är part i, garanterar personer med funktionsnedsättning rätt till information och rätt att delta i det kulturella, sociala och ekonomiska livet på samma villkor som andra. I konventionen fastställs att konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

13.  Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen), som unionen är part i sedan den 21 januari 2011, garanterar personer med funktionsnedsättning rätt till information och kommunikation och rätt att delta i det kulturella, ekonomiska, politiska och sociala livet samt arbetslivet på samma villkor som andra. I konventionen fastställs att konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag     10

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska unionen erkänna och respektera rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.

(14)  Enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska unionen förbjuda diskriminering på grund av funktionshinder och erkänna och respektera rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.

Ändringsförslag     11

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  verk och andra alster: ett verk i form av böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, även notblad och tillhörande illustrationer, i alla medier, inbegripet i ljudformat, till exempel ljudböcker, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter och som lagligen publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängliga för allmänheten,

1.  verk och andra alster: ett verk i form av böcker, e-böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, även notblad och tillhörande illustrationer, i alla medier, såväl online som offline, inbegripet i ljudformat, till exempel ljudböcker, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter och som lagligen publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängliga för allmänheten,

Ändringsförslag     12

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  en person som har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, och därmed inte kan läsa tryckta verk i samma utsträckning som en person utan en sådan funktionsnedsättning eller sådant funktionshinder, eller

(c)  en person som har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, eller eventuella andra inlärningssvårigheter, och därmed inte kan läsa tryckta verk i samma utsträckning som en person utan en sådan funktionsnedsättning eller sådant funktionshinder, eller

Ändringsförslag     13

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de undantag från upphovsrätten och närstående rättigheter som föreskrivs i punkt 1 inte kan åsidosättas genom vare sig tekniska åtgärder eller avtal.

Ändringsförslag     14

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast [två år efter dagen för införlivandet] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillgången på den inre marknaden till verk och andra alster i tillgängliga format som inte omfattas av definitionen i artikel 2.1 för berättigade personer, och till verk och andra alster för personer med andra funktionshinder än dem som avses i artikel 2.2. Rapporten ska innehålla en bedömning av huruvida en ändring av tillämpningsområdet för detta direktiv bör övervägas.

Senast [två år efter dagen för införlivandet] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillgången på den inre marknaden till verk och andra alster i tillgängliga format som inte omfattas av definitionen i artikel 2.1 för berättigade personer, och till verk och andra alster för personer med andra funktionshinder än dem som avses i artikel 2.2. Med beaktande av den tekniska utvecklingen och i synnerhet befintliga tekniker för att hjälpa personer med funktionsnedsättning samt dessa teknikers tillgänglighet, ska rapporten innehålla en bedömning av huruvida en ändring av tillämpningsområdet för detta direktiv bör övervägas.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tidigast [fem år efter den dag då detta direktiv ska vara införlivat] ska kommissionen göra en utvärdering av detta direktiv och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av detta direktiv.

Senast [fem år efter den dag då detta direktiv ska vara införlivat] ska kommissionen – med beaktande av den tekniska utvecklingen vad gäller tillgänglighet – göra en utvärdering av detta direktiv och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av detta direktiv. Kommissionens rapport ska ta hänsyn till synpunkter från relevanta aktörer från det civila samhället, icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter, däribland organisationer som företräder och inbegriper personer med funktionsnedsättning samt äldreorganisationer.

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN

Denna förteckning har upprättats på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har mottagit synpunkter från följande enheter eller personer under det att förslaget till yttrande utarbetades:

Enhet och/eller person

Den europeiska sammanslutningen för synskadade

Europeiska handikappforumet

 

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

Referensnummer

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

24.11.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Helga Stevens

28.11.2016

Behandling i utskott

8.12.2016

 

 

 

Antagande

25.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Marco Valli

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

49

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

Green/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (17.3.2017)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället
COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Föredragande av yttrande: Helga Trüpel

KORTFATTAD MOTIVERING

Marrakechfördraget ålägger parterna att införa ett antal obligatoriska inskränkningar och undantag när det gäller upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synskadade eller som har annat läshandikapp och möjliggör gränsöverskridande utbyte av bokexemplar i särskilda format, inklusive ljudböcker, samt annat tryckt material bland de länder som är parter i fördraget.

Föredraganden för utskottet för kultur och utbildning (CULT) välkomnar förslaget till direktiv eftersom det betyder slutet på den ”boksvält” som blinda och synsvaga i EU och runt om i världen lider av. I nuläget är det bara 5 % av de böcker som ges ut som finns tillgängliga för synsvaga personer vilket visar att det inte finns någon egentlig marknad för sådana böcker. Marrakechfördraget innebär ett stort steg framåt för att de ska få tillgång till kulturellt material och utbildningsmaterial precis som alla andra medborgare.

De undantag från eller inskränkningar i upphovsrätt och närstående rättigheter gäller bara en stark och begränsad grupp användare och endast för icke-kommersiella ändamål.

Det bör dessutom påpekas att böcker för blinda och synsvaga har ett särskilt format, t.ex. Braille eller Daisy, och att de sällan konkurrerar med böcker avsedda för seende personer. I föredragandens yttrande finns det inget som tyder på att ”godkända organ” som trycker de tillgängliga formaten skulle skada rättsinnehavare eller förläggare genom piratkopiering.

Fördraget kommer inte att undergräva den vanliga utgivningen och inte heller hindra rättsinnehavare från att öka det antal konventionella tillgängliga böcker som de ger ut. Det skapar ingen kommersiell konkurrens med förlagsindustrin. Man bör också ha i åtanke att fördraget kom till eftersom denna marknad hade försummat de blinda och synsvaga.

Därför måste alla nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att detta fördrag genomförs skyndsamt och på ändamålsenligt sätt och föredraganden efterlyser en snabb ratificering av Marrakechfördraget från Europeiska unionens sida.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastslår rätten till information (artikel 11) och rätten till utbildning (artikel 14).

Ändringsförslag     2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp står fortfarande inför många hinder när de vill få tillgång till böcker och annat tryckt material som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter. Åtgärder behöver vidtas för att förbättra tillgången till dessa verk i tillgängligt format och förbättra deras spridning på den inre marknaden.

(3)  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp står fortfarande inför många hinder när de vill få tillgång till böcker och annat tryckt material som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter. Med tanke på att en sådan användning bland personer som är synsvaga i hög grad och på lång sikt skulle ha ett tydligt samhällsintresse och ske utan vinstsyfte, behöver åtgärder vidtas för att förbättra tillgängligheten till dessa verk i tillgängligt format och förbättra deras spridning på den inre marknaden och förbättra tillgången i de fall där det behövs och när de villkor som fastställs i detta direktiv är uppfyllda, och för att samla in uppgifter om sådan tillgång, inklusive offentliggörande av information om de godkända organ som upprättats på territoriet.

Ändringsförslag     3

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp har rätt att få tillgång till information och rätt att få delta i det kulturella, ekonomiska och sociala livet på samma villkor som andra.

Motivering

Det föreslagna tillägget härrör från konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och artikel 26 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, där rättigheterna och friheterna för personer med funktionshinder fastställs.

Ändringsförslag     4

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Detta direktiv är utformat för personer som är blinda, har en synskada som inte kan förbättras så att en synfunktion som i grunden är likvärdig med synfunktionen hos en person som inte har någon sådan skada kan uppnås, eller har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, som hindrar dem från att läsa tryckta verk i samma utsträckning som personer utan funktionshinder, eller som inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, på grund av en fysisk funktionsnedsättning. Syftet med de åtgärder som införs genom detta direktiv är att förbättra tillgången till böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, notblad och annat tryckt material, även i ljudformat, oavsett om de är digitala eller analoga, i format som gör dessa verk och andra alster tillgängliga för dessa personer i princip i samma utsträckning som för personer utan skada eller funktionshinder. Bland de tillgängliga formaten märks exempelvis punktskrift, storstil, anpassade elektroniska böcker, talböcker och radiosändningar.

(5)  Detta direktiv är utformat för personer som är blinda, har en synskada som inte kan förbättras så att en synfunktion som i grunden är likvärdig med synfunktionen hos en person som inte har någon sådan skada kan uppnås, eller har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, som hindrar dem från att läsa tryckta verk i samma utsträckning som personer utan funktionshinder, eller som inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, på grund av ett fysiskt funktionshinder. Syftet med de åtgärder som införs genom detta direktiv är att förbättra tillgången till böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, notblad och annat tryckt material, även i ljudformat, oavsett om de är digitala eller analoga, i format som gör dessa verk och andra alster tillgängliga för dessa personer i princip i samma utsträckning som för personer som inte är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp, utan att äventyra innehållets kvalitet. Bland de tillgängliga formaten märks exempelvis punktskrift, storstil, elektroniska böcker, talböcker och radiosändningar, men inte bara dessa.

Motivering

Skälets syfte är att garantera kvaliteten på de anpassade verken för att se till att den kulturella upplevelsen som man får från det litterära eller konstnärliga verket är den samma för alla, och att bibehålla precisionen i definitionen för ”personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp”. Den gör också skillnad på ”funktionsnedsättning” och ”funktionshinder”, Enligt punkt e i ingressen till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning härrör ”funktionsnedsättning” och ”funktionshinder” från samspel mellan personer med funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av attityder och miljön, vilka motverkar deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra. Det är således dessa hinder som hindrar människor, inte deras funktionsnedsättning eller andra funktionsförmågor. Funktionshinder passar därför bättre här.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Detta direktiv bör därför föreskriva obligatoriska undantag från de rättigheter som harmoniseras genom unionsrätten och är relevanta för de användningsområden och verk som omfattas av Marrakechfördraget. Dessa innefattar i synnerhet rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten, tillgängliggörande distribution och utlåning, som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, direktiv 2006/115/EG och direktiv 2009/24/EG samt motsvarande rättigheter i direktiv 96/9/EG. Eftersom tillämpningsområdet för de undantag och inskränkningar som föreskrivs i Marrakechfördraget även omfattar verk i ljudformat, till exempel ljudböcker, är det nödvändigt att dessa undantag tillämpas också för närstående rättigheter.

(6)  Detta direktiv föreskriver därför obligatoriska undantag från de rättigheter som harmoniseras genom unionsrätten och är relevanta för de användningsområden och verk som omfattas av Marrakechfördraget. Dessa innefattar i synnerhet rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten, tillgängliggörande distribution och utlåning, som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, direktiv 2006/115/EG och direktiv 2009/24/EG samt motsvarande rättigheter i direktiv 96/9/EG. Eftersom tillämpningsområdet för de undantag och inskränkningar som föreskrivs i Marrakechfördraget även omfattar verk i ljudformat, till exempel anpassade ljudböcker, är det nödvändigt att dessa undantag tillämpas också för närstående rättigheter. Tillämpningen av de undantag som föreskrivs i detta direktiv påverkar inte andra undantag för personer med funktionsnedsättning som föreskrivs av medlemsstaterna, till exempel privat bruk.

Ändringsförslag     6

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Ett obligatoriskt undantag bör också begränsa rätten till mångfaldigande, så att man tillåter varje åtgärd som krävs för att ändra eller ställa om eller anpassa ett verk eller annat alster på ett sådant sätt att det blir möjligt framställa ett exemplar i tillgängligt format. Detta inbegriper även tillhandahållandet av de medel som krävs för att förmedla information i ett exemplar i tillgängligt format.

(8)  Ett obligatoriskt undantag måste också begränsa rätten till mångfaldigande, så att man tillåter varje åtgärd som krävs för att ändra eller ställa om eller anpassa ett verk eller annat alster på ett sådant sätt att det blir möjligt framställa ett exemplar i tillgängligt format. Detta inbegriper även tillhandahållandet av de medel som krävs för att förmedla information i ett exemplar i tillgängligt format, och också nödvändiga åtgärder för att anpassa befintliga publikationer som redan finns tillgängliga för vissa kategorier berättigade personer till andra berättigade personers behov som kräver alternativa format för att verkligen få tillgång till verket. Utlåning av verket till de berättigade personerna bör medges.

Motivering

Ändringsförslagets syfte är att förtydliga vad ”nödvändiga åtgärder” är som godkänns genom det undantag som avses i artikel 3. Ett filformat kan vara tillgängligt för vissa personer med funktionsnedsättning (t.ex. synsvaga), men inte för andra (t.ex. dyslektiker). I detta fall, då det inte finns någon anledning att ändra en fil för en berättigad person som är blind eller synskadad, måste den anpassas för att en dyslektiker ska kunna ta till sig den. Möjligheten att låna ut verket bör också medges.

Ändringsförslag     7

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Undantaget bör tillåta godkända organ att inom unionen framställa och online och offline sprida exemplar i tillgängligt format av verk eller andra alster som omfattas av detta direktiv.

(9)  Undantaget kommer att tillåta godkända organ att inom unionen framställa, och online och offline sprida, exemplar i tillgängligt format av aktuella verk, arkiverat material eller andra alster som omfattas av detta direktiv.

Motivering

Skälet förklarar att även arkiverade verk kan tillgängliggöras i tillgängliga format.

Ändringsförslag     8

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  För att förbättra tillgängligheten av textbaserade verk är rättsinnehavarnas roll för att göra sina verk tillgängliga för synsvaga eller andra personer med läshandikapp lika viktig som de undantag som detta direktiv medger när marknaden inte kan erbjuda sådan tillgång.

Motivering

Det nya skälet hänvisar till ett skäl i Marrakechfördraget. Det påminner om att det är lika viktigt med lämpliga begränsningar och undantag som med rättsinnehavarnas roll för att göra verk tillgängliga för synsvaga, för att sätta stopp för den ”boksvält” som miljontals blinda och synskadade lider av.

Ändringsförslag     9

Förslag till direktiv

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  För att främja utbytet mellan medlemsstaterna bör en gemensam allmänt tillgänglig databas online inrättas och förvaltas av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) med information om godkända organ och bibliografiska uppgifter om de verk som finns tillgängliga i tillgängliga format som producerats och tillgängliggjorts av godkända organ. I denna databas bör det också finnas information om ursprungligt tillgängliga publikationer, dvs. publikationer som producerats av förläggare i tillgängliga format, och den bör vara kompatibel med databasen ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) från WIPO.

Motivering

Det nya skälet uppmanar kommissionen att underlätta informationsutbytet genom att skapa en gemensam databas för de tillgängliga formaten, inklusive de tillgängliga böcker som producerats direkt av förläggarna i tillgängliga format. Detta nya initiativ bör bygga på och vara fortsatt kompatibel med den världsomfattande databas som utvecklats av Accessible Book Consortium och som WIPO är värd för.

Ändringsförslag     10

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Det bör vara möjligt att låta exemplar i tillgängligt format som framställts i en medlemsstat vara tillgängliga i alla medlemsstater för att säkerställa bättre tillgång på hela den inre marknaden. Detta skulle minska behovet av onödigt arbete för att producera exemplar i tillgängligt format av samma verk eller andra alster i hela unionen och därmed ge besparingar och effektivitetsvinster. Detta direktiv bör därför säkerställa att exemplar i tillgängligt format som framställts i en medlemsstat kan spridas och göras åtkomliga i alla medlemsstater. Ett godkänt organ bör därför kunna sprida dessa exemplar, online eller offline, till berättigade personer och godkända organ i varje medlemsstat. Dessutom bör godkända organ och berättigade personer ha rätt att erhålla eller få tillgång till dessa exemplar från ett godkänt organ i en medlemsstat.

(10)  Det kommer att vara möjligt att låta exemplar i tillgängligt format som framställts i en medlemsstat vara tillgängliga i alla medlemsstater för att säkerställa bättre tillgång på hela den inre marknaden. Detta skulle minska behovet av onödigt arbete för att producera exemplar i tillgängligt format av samma verk eller andra alster i hela unionen och därmed ge besparingar och effektivitetsvinster. Detta direktiv kommer därför säkerställa att exemplar i tillgängligt format som framställts i en medlemsstat kan spridas till och göras åtkomliga för berättigade personer och godkända organ i alla medlemsstater. Ett godkänt organ bör därför kunna sprida dessa exemplar, online eller offline, till berättigade personer och godkända organ i varje medlemsstat. Dessutom bör godkända organ och berättigade personer ha rätt att erhålla eller få tillgång till dessa exemplar från ett godkänt organ i en medlemsstat.

Ändringsförslag     11

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Med tanke på undantagets särskilda karaktär, dess tillämpningsområde och behovet av rättssäkerhet för berättigade personer, bör medlemsstaterna inte tillåtas att införa ytterligare krav för tillämpning av undantaget, exempelvis system för ersättning eller förhandskontroll av den kommersiella tillgången till exemplar i tillgängligt format.

(11)  Med tanke på undantagets särskilda karaktär, dess tillämpningsområde och behovet av rättssäkerhet för berättigade personer, kommer medlemsstaterna inte tillåtas att införa ytterligare krav för tillämpning av undantaget, exempelvis system för ersättning eller förhandskontroll av den kommersiella tillgången till exemplar i tillgängligt format.

Ändringsförslag     12

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  För att identifiera godkända organ bör medlemsstaterna beakta den expertis som finns vid dessa organ när det gäller att utan vinstsyfte och på ett effektivt sätt tillhandahålla tillgängliga format av verk och andra alster av god kvalitet, och även de principer om tillförlitliga medlare som slås fast i det samförståndsavtal om tillgång till verk för dyslektiska eller synsvaga läsare, som stöds av kommissionen och undertecknades 2010 av rättsinnehavarnas företrädare och av personer med läshandikapp.

Motivering

Avsikten med förslaget är att utgå från det senaste årtiondets europeiska politik som bygger på erkännandet av de värdefulla kunskaper och erfarenheter som endast de organisationer som specialiserat sig på att tillhandahålla tjänster för berättigade personer kan bidra med, och på främjandet av samarbete mellan intressenter på detta område.

Ändringsförslag     13

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska unionen erkänna och respektera rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.

(14)  I artikel 26 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska unionen erkänna och respektera rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.

Ändringsförslag     14

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Kommissionen kommer att övervaka effekterna av direktivet. Som en del av denna övervakning kommer kommissionen att bedöma tillgången till tillgängliga format av verk och andra alster som inte omfattas av detta direktiv, samt tillgången till verk och andra alster i ett format som är tillgängligt för personer med andra funktionshinder. Kommissionen kommer att bedöma situationen noggrant. Ändringar av tillämpningsområdet för detta direktiv kan övervägas vid behov.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag     15

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Detta direktiv står följaktligen i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta direktiv bör tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer.

(18)  Detta direktiv står följaktligen i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta direktiv måste tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer..

Ändringsförslag     16

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Genom Marrakechfördraget införs vissa skyldigheter när det gäller utbyte av exemplar i tillgängligt format mellan unionen och tredjeländer som är parter i fördraget. De åtgärder som unionen vidtar för att uppfylla dessa skyldigheter återfinns i förordning [...], som bör läsas i jämförelse med detta direktiv.

(19)  Genom Marrakechfördraget införs vissa skyldigheter när det gäller utbyte av exemplar i tillgängligt format mellan unionen och tredjeländer som är parter i fördraget. De åtgärder som unionen vidtar för att uppfylla dessa skyldigheter återfinns i förordning [...], som måste beaktas i jämförelse med detta direktiv.

Ändringsförslag     17

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Medlemsstaterna bör införliva detta direktiv inom sex månader för att snabbt införa rättigheter för personer med funktionsnedsättning som erkänns i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna samt i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ta hänsyn till bestämmelserna i artiklarna 4.3 och 10 i Marrakechfördraget om genomförandet av fördraget i sig.

Ändringsförslag     18

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  verk och andra alster: ett verk i form av böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, även notblad och tillhörande illustrationer, i alla medier, inbegripet i ljudformat, till exempel ljudböcker, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter och som lagligen publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängliga för allmänheten,

(1)  verk och andra alster: ett verk är litterära, akademiska eller konstnärliga verk i form av text, tecken och/eller tillhörande illustrationer, även notblad och tillhörande illustrationer, i alla medier, inbegripet i ljudformat, till exempel ljudböcker, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter och som lagligen publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängliga för allmänheten i böcker, e-böcker, journaler, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, och i någon mediaform, inklusive som ljudfil, såsom ljudböcker och radiosändningar.

Motivering

Definitionen verk och andra alster vidareutvecklas för att vara mer specifik och detaljerad.

Ändringsförslag     19

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  berättigad person:

(2)  berättigad person, oberoende av annan funktionsnedsättning, något av följande:

Motivering

Tillägget anpassar definitionen av ”berättigad person” till Marrakechfördraget. Det bör avse alla led a, b, c och d i artikel 2 led 2 och bör därför införas efter led d.

Ändringsförslag     20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  en person som har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, och därmed inte kan läsa tryckta verk i samma utsträckning som en person utan en sådan funktionsnedsättning eller sådant funktionshinder, eller

(c)  en person som har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, och därmed inte kan läsa tryckta verk i samma utsträckning som en person som inte är blind, synsvag eller har annat läshandikapp, eller

Motivering

Ändringen i den engelska versionen från ”disability” till ”impairment” berör inte den svenska versionen på samma sätt. I de fall då det rör sig om ”visually impaired” uttrycks det på ett annat sätt.

Ändringsförslag     21

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  en person som på annat sätt, på grund av fysisk funktionsnedsättning, inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, exemplar i tillgängligt format:

(d)  en person som på annat sätt, på grund av fysiskt funktionshinder, inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, exemplar i tillgängligt format:

Ändringsförslag     22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  exemplar i tillgängligt format: ett exemplar av ett verk eller annat alster i en alternativ metod eller i en alternativ form, som ger en berättigad person tillgång till verket eller alstret, inklusive tillåter den berättigade personen att få tillgång lika enkelt och bekvämt som en person utan synskada eller något av de funktionshinder som avses i punkt 2,

(3)  exemplar i tillgängligt format: ett exemplar av ett verk eller annat alster, framlagt på ideell grund i en alternativ metod eller i en alternativ form, som ger en berättigad person tillgång till verket eller alstret, inklusive tillåter den berättigade personen att få tillgång lika enkelt och bekvämt som en person utan synskada eller något av de funktionshinder som avses i punkt 2,

Motivering

Det är viktigt att understryka de icke-kommersiella aspekterna av exemplaren, något som även förtydligar definitionen av de godkända organen och deras verksamhet på ideell grund.

Ändringsförslag     23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  godkänt organ: en organisation som på ideell grund tillhandahåller utbildning, undervisning, anpassad läsning eller tillgång till information för berättigade personer som sin huvudsakliga verksamhet eller som en av sina huvudsakliga verksamheter eller som ett uppdrag i allmänhetens intresse.

(4)  godkänt organ: ett organ som godkänts eller erkänts av den medlemsstat där det upprättats för att på ideell grund tillhandahålla utbildning, undervisning, anpassad läsning eller tillgång till information för berättigade personer. Det inbegriper också en statlig institution eller ideell organisation som tillhandahåller samma tjänster till berättigade personer som en av sina främsta verksamheter eller institutionella skyldigheter.

Motivering

Ändringsförslagets syfte är att komplettera den definition av godkänt organ som föreslagits av kommissionen med hänsyn till definitionen i Marrakechfördraget som anger vem som lagligen ska godkänna eller erkänna dessa organ.

Ändringsförslag     24

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att exemplar i tillgängligt format respekterar integriteten hos verken eller andra alster, med vederbörlig hänsyn till de ändringar som krävs för att göra verket tillgängligt i det alternativa formatet.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att exemplar i tillgängligt format respekterar integriteten hos verken eller andra alster, med vederbörlig hänsyn till de ändringar som krävs för att göra verket tillgängligt i det alternativa formatet för de berättigade personernas olika behov.

Ändringsförslag     25

Förslag till direktiv

Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tidigast [fem år efter den dag då detta direktiv ska vara införlivat] ska kommissionen göra en utvärdering av detta direktiv och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av detta direktiv.

Inom [fem år efter den dag då detta direktiv ska vara införlivat] ska kommissionen göra en utvärdering av detta direktiv och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av detta direktiv.

Motivering

Med tanke på att kommissionen inte gjort någon konsekvensbedömning av den sociala och ekonomiska inverkan som denna förordning kan ha, anser föredraganden att en utvärdering bör göras allra senast fem år efter att förordningen trätt i kraft.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

Referensnummer

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

6.10.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Helga Trüpel

6.12.2016

Antagande

28.2.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Clare Moody

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

28

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

1

0

PPE

Stefano Maullu

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från utskottet för framställningar (27.1.2017)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Föredragande av yttrande: Rosa Estaràs Ferragut

KORTFATTAD MOTIVERING

Marrakechfördraget ålägger parterna att föreskriva undantag eller inskränkningar när det gäller upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synskadade eller som har annat läshandikapp, och möjliggör gränsöverskridande utbyte av bokexemplar i särskilda format, inklusive ljudböcker, samt annat tryckt material bland de länder som är parter i fördraget.

Utskottet för framställningar (PETI-utskottet) välkomnar varmt det föreslagna direktivet. Sedan 2011, då två framställningar[1] som efterlyste ett bindande fördrag mottogs, har PETI‑utskottet aktivt arbetat med ärenden med anknytning till tillgång till publicerade verk för personer som är blinda eller synskadade. PETI-utskottet bevittnade med tillfredsställelse antagandet av Marrakechfördraget 2013 och dess ikraftträdande i september 2016. Icke desto mindre krävs ytterligare åtgärder för att se till att Europeiska unionen fullgör sina internationella skyldigheter enligt Marrakechfördraget och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Så som framhållits i den studie[2] som beställts av utredningsavdelning C för framställningsutskottets räkning med avseende på Marrakechfördraget och som presenterades den 9 november 2016 under PETI-utskottets seminarium om funktionsnedsättningar, är Marrakechfördraget en mycket stor framgång för den sociala modellen i fråga om funktionsnedsättningar, och det utgör en ändamålsenlig internationell lösning på den starka efterfrågan på litteratur världen över. Därför måste alla nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att detta fördrag genomförs skyndsamt och på ändamålsenligt sätt. Därutöver har PETI-utskottet efterlyst[3] en skyndsam ratificering av Marrakechfördraget från Europeiska unionens sida, utan att man villkorar ratificeringen med en översyn av EU:s lagstiftningsram.

Förslaget till yttrande syftar till att harmonisera den terminologi som används i direktivet för att till fullo återspegla Marrakechfördraget och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det lämnar frågan öppen om möjligheten att utöka förteckningen över berättigade personer samt medför en uppdatering av det föreslagna direktivet i linje med den omfattande dataskyddslagstiftningsramen på EU-nivå. Framför allt innehåller förslaget till yttrande ett förslag om att medlemsstaterna bör införa en klagomåls- eller prövningsmekanism i fall där berättigade personer hindras att utnyttja de tillåtna undantagen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp står fortfarande inför många hinder när de vill få tillgång till böcker och annat tryckt material som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter. Åtgärder behöver vidtas för att förbättra tillgången till dessa verk i tillgängligt format och förbättra deras spridning på den inre marknaden.

(3)  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp står fortfarande inför många hinder när de vill få tillgång till böcker och annat tryckt material som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter. Åtgärder behöver vidtas för att utan dröjsmål avsevärt förbättra tillgången till dessa verk i tillgängligt format och i betydande utsträckning förbättra deras spridning på den inre marknaden.

Ändringsförslag     2

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan kallat Marrakechfördraget) undertecknades på unionens vägnar den 30 april 201423. Syftet är att förbättra tillgången till verk och andra skyddade alster i ett format som är lättillgängligt för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp. I Marrakechfördraget krävs att de avtalsslutande parterna föreskriver undantag från eller inskränkningar i rätten för innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter med avseende på utarbetande och spridning av exemplar i tillgängligt format av verk och andra alster, och gränsöverskridande utbyte av sådana exemplar. Unionens ingående av Marrakechfördraget kräver anpassning av unionsrätten genom fastställande av ett obligatoriskt undantag för användningar, verk och berättigade personer som omfattas av fördraget. Genom detta direktiv genomförs på ett harmoniserat sätt de skyldigheter som unionen har att uppfylla enligt Marrakechfördraget, så att det kan säkerställas att dessa åtgärder tillämpas på ett konsekvent sätt på hela den inre marknaden.

(4)  Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan kallat Marrakechfördraget) undertecknades på unionens vägnar den 30 april 201423, efter att ha antagits redan 2013 av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. Syftet är att förbättra tillgången till verk och andra skyddade alster i ett format som är lättillgängligt för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp. I Marrakechfördraget krävs att de avtalsslutande parterna föreskriver undantag från eller inskränkningar i rätten för innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter med avseende på utarbetande och spridning av exemplar i tillgängligt format av verk och andra alster, och gränsöverskridande utbyte av sådana exemplar. Unionens ingående av Marrakechfördraget kräver anpassning av unionsrätten genom fastställande av ett obligatoriskt undantag för användningar, verk och berättigade personer som omfattas av fördraget. Genom detta direktiv genomförs på ett harmoniserat sätt de skyldigheter som unionen har att uppfylla enligt Marrakechfördraget, så att det kan säkerställas att dessa åtgärder tillämpas på ett konsekvent sätt på hela den inre marknaden.

_________________

_________________

23 Rådets beslut 2014/221/EU av den 14 april 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (EUT L115, 17.4.2014, s. 1.).

23 Rådets beslut 2014/221/EU av den 14 april 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (EUT L 115, 17.4.2014, s. 1).

Ändringsförslag     3

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Detta direktiv är utformat för personer som är blinda, har en synskada som inte kan förbättras så att en synfunktion som i grunden är likvärdig med synfunktionen hos en person som inte har någon sådan skada kan uppnås, eller har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, som hindrar dem från att läsa tryckta verk i samma utsträckning som personer utan funktionshinder, eller som inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, på grund av en fysisk funktionsnedsättning. Syftet med de åtgärder som införs genom detta direktiv är att förbättra tillgången till böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, notblad och annat tryckt material, även i ljudformat, oavsett om de är digitala eller analoga, i format som gör dessa verk och andra alster tillgängliga för dessa personer i princip i samma utsträckning som för personer utan skada eller funktionshinder. Bland de tillgängliga formaten märks exempelvis punktskrift, storstil, anpassade elektroniska böcker, talböcker och radiosändningar.

(5)  Detta direktiv är utformat för personer som är blinda, har en synskada som inte kan förbättras så att en synfunktion som i grunden är likvärdig med synfunktionen hos en person som inte har någon sådan skada kan uppnås, eller har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, som hindrar dem från att läsa tryckta verk i samma utsträckning som personer utan funktionshinder, eller som inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, på grund av en fysisk funktionsnedsättning. Syftet med de åtgärder som införs genom detta direktiv är därför att förbättra tillgången till böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, notblad och annat tryckt material, även i ljudformat, oavsett om de är digitala eller analoga, i format som gör dessa verk och andra alster tillgängliga för dessa personer i princip i samma utsträckning som för personer utan skada eller funktionshinder. Bland de tillgängliga formaten märks också exempelvis punktskrift, storstil, anpassade elektroniska böcker, talböcker och radiosändningar.

Ändringsförslag     4

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Detta direktiv bör därför föreskriva obligatoriska undantag från de rättigheter som harmoniseras genom unionsrätten och är relevanta för de användningsområden och verk som omfattas av Marrakechfördraget. Dessa innefattar i synnerhet rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten, tillgängliggörande distribution och utlåning, som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, direktiv 2006/115/EG och direktiv 2009/24/EG samt motsvarande rättigheter i direktiv 96/9/EG. Eftersom tillämpningsområdet för de undantag och inskränkningar som föreskrivs i Marrakechfördraget även omfattar verk i ljudformat, till exempel ljudböcker, är det nödvändigt att dessa undantag tillämpas också för närstående rättigheter.

(6)  Detta direktiv bör därför föreskriva obligatoriska undantag från de rättigheter som harmoniseras genom unionsrätten och är relevanta för de användningsområden och verk som omfattas av Marrakechfördraget. Dessa innefattar i synnerhet rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten, tillgängliggörande distribution och utlåning, som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, direktiv 2006/115/EG och direktiv 2009/24/EG samt motsvarande rättigheter i direktiv 96/9/EG. Eftersom tillämpningsområdet för de undantag och inskränkningar som föreskrivs i Marrakechfördraget även omfattar verk i ljudformat, till exempel ljudböcker, är det nödvändigt att dessa undantag tillämpas också för närstående rättigheter. Tillämpningen av de undantag som föreskrivs i föreliggande direktiv påverkar inte andra undantag för personer med funktionsnedsättning som föreskrivs av medlemsstaterna, till exempel privat bruk.

Ändringsförslag     5

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Användningar som anges i detta direktiv omfattar sådant tillgängliggörande av exemplar i tillgängligt format som bedrivs av antingen berättigade personer eller godkända organ som tillgodoser deras behov, oavsett om de är offentliga eller privata organisationer, särskilt bibliotek, utbildningsanstalter och andra organisationer utan vinstsyfte som betjänar personer med läshandikapp som sin huvudsakliga verksamhet eller som en av sina huvudsakliga verksamheter eller som ett uppdrag i allmänhetens intresse. Dessa användningar bör också omfatta tillgängliggörande av exemplar i tillgängligt format för exklusiv användning av berättigade personer, av en fysisk person som handlar på en berättigad persons vägnar eller som bistår den berättigade personen.

(7)  Användningar som anges i detta direktiv omfattar även sådant tillgängliggörande av exemplar i tillgängligt format som bedrivs av antingen berättigade personer eller godkända organ som tillgodoser deras behov, oavsett om de är offentliga eller privata organisationer, särskilt bibliotek, utbildningsanstalter och andra organisationer utan vinstsyfte som betjänar personer med läshandikapp som sin huvudsakliga verksamhet eller som en av sina huvudsakliga verksamheter eller som ett uppdrag i allmänhetens intresse. Dessa användningar bör också omfatta tillgängliggörande av exemplar i tillgängligt format för exklusiv användning av berättigade personer, av en fysisk person som handlar på en berättigad persons vägnar eller som bistår den berättigade personen.

Ändringsförslag     6

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Ett obligatoriskt undantag bör också begränsa rätten till mångfaldigande, så att man tillåter varje åtgärd som krävs för att ändra eller ställa om eller anpassa ett verk eller annat alster på ett sådant sätt att det blir möjligt framställa ett exemplar i tillgängligt format. Detta inbegriper även tillhandahållandet av de medel som krävs för att förmedla information i ett exemplar i tillgängligt format.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag     7

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Undantaget bör tillåta godkända organ att inom unionen framställa och online och offline sprida exemplar i tillgängligt format av verk eller andra alster som omfattas av detta direktiv.

(9)  Undantaget bör även tillåta godkända organ att inom unionen framställa och online och offline sprida exemplar i tillgängligt format av verk eller andra alster som omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag     8

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Med tanke på undantagets särskilda karaktär, dess tillämpningsområde och behovet av rättssäkerhet för berättigade personer, bör medlemsstaterna inte tillåtas att införa ytterligare krav för tillämpning av undantaget, exempelvis system för ersättning eller förhandskontroll av den kommersiella tillgången till exemplar i tillgängligt format.

(11)  Med tanke på undantagets särskilda karaktär, dess tillämpningsområde och behovet av rättssäkerhet för berättigade personer, bör medlemsstaterna inte tillåtas att införa ytterligare krav för tillämpning av undantaget, exempelvis system för ersättning eller förhandskontroll av den kommersiella tillgången till exemplar i tillgängligt format. Sådana ytterligare krav skulle riskera att motverka syftet med de undantag som föreskrivs i föreliggande direktiv och syftet att underlätta gränsöverskridande utbyte av exemplar i särskilda format inom den inre marknaden.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  All behandling av personuppgifter inom ramen för detta direktiv bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, som reglerar den behandling av personuppgifter som utförs av godkända organ inom ramen för detta direktiv och under överinseende av medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt de oberoende myndigheter som medlemsstaterna utsett.

(12)  All behandling av personuppgifter inom ramen för detta direktiv bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a, som reglerar den behandling av personuppgifter som utförs av godkända organ inom ramen för detta direktiv och under överinseende av medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt de oberoende myndigheter som medlemsstaterna utsett.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag     10

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen), som EU är part i, garanterar personer med funktionsnedsättning rätt till information och rätt att delta i det kulturella, sociala och ekonomiska livet på samma villkor som andra. I konventionen fastställs att konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

(13)  Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen), som EU är part i och som är bindande för unionens medlemsstater, garanterar personer med funktionsnedsättning rätt till information och rätt att delta i det kulturella, sociala och ekonomiska livet på samma villkor som andra. I konventionen fastställs att konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag     11

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska unionen erkänna och respektera rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.

(14)  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuder alla former av diskriminering, även på grund av funktionshinder, och föreskriver att unionen ska erkänna och respektera rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.

Ändringsförslag     12

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Enligt direktiv 2001/29/EG får medlemsstaterna fortsätta att besluta om undantag eller inskränkningar till förmån för personer med funktionshinder i de fall som inte omfattas av detta direktiv.

(17)  Medlemsstaterna kommer under alla omständigheter att vara skyldiga att vidta åtgärder för undantag och inskränkningar till förmån för personer med funktionshinder, även i de fall som inte omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag     13

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Detta direktiv står följaktligen i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta direktiv bör tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer.

(18)  Detta direktiv står följaktligen i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta direktiv bör tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  oberoende av eventuella andra funktionsnedsättningar,

Motivering

Marrakechfördraget lämnar frågan öppen om möjligheten att inkludera andra typer av funktionsnedsättningar. I det föreslagna direktivet nämns i skäl 16 och artikel 7 möjligheten att inkludera andra typer av funktionsnedsättningar i ett senare skede.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  exemplar i tillgängligt format: ett exemplar av ett verk eller annat alster i en alternativ metod eller i en alternativ form, som ger en berättigad person tillgång till verket eller alstret, inklusive tillåter den berättigade personen att få tillgång lika enkelt och bekvämt som en person utan synskada eller något av de funktionshinder som avses i punkt 2,

(3)  exemplar i tillgängligt format: ett exemplar av ett verk eller annat alster i en alternativ metod eller i en alternativ form, som ger en berättigad person tillgång till verket eller alstret, inklusive tillåter den berättigade personen att få tillgång lika enkelt och bekvämt som en person utan de funktionsnedsättningar och funktionshinder som avses i punkt 2,

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  godkänt organ: en organisation som på ideell grund tillhandahåller utbildning, undervisning, anpassad läsning eller tillgång till information för berättigade personer som sin huvudsakliga verksamhet eller som en av sina huvudsakliga verksamheter eller som ett uppdrag i allmänhetens intresse.

(4)  godkänt organ: en organisation som på ideell grund tillhandahåller utbildning, undervisning, anpassad läsning eller tillgång till information för berättigade personer som sin huvudsakliga verksamhet eller som en av sina huvudsakliga verksamheter eller som ett uppdrag i allmänhetens intresse, oavsett om organisationen är föremål för myndighetstillsyn eller inte.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att dessa undantag från upphovsrätten och närstående rättigheter inte kan åsidosättas genom vare sig tekniska åtgärder eller avtal.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att klagomåls- och prövningsmekanismer införs och finns tillgängliga för användare i händelse av tvister om tillämpningen av de åtgärder som avses i denna artikel.

Motivering

I det föreslagna direktivet ingår inga klagomåls- eller prövningsmekanismer som ska införas av medlemsstaterna i fall där berättigade personer nekas möjlighet att utnyttja de tillåtna användningssätten. Sådana mekanismer föreskrivs i artikel 13.2 i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (COM(2016)0593).

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska ske i överensstämmelse med direktiv 95/46/EG.

Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska ske i överensstämmelse med direktiv 95/46/EG, direktiv 2002/58/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast [två år efter dagen för införlivandet] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillgången på den inre marknaden till verk och andra alster i tillgängliga format som inte omfattas av definitionen i artikel 2.1 för berättigade personer, och till verk och andra alster för personer med andra funktionshinder än dem som avses i artikel 2.2. Rapporten ska innehålla en bedömning av huruvida en ändring av tillämpningsområdet för detta direktiv bör övervägas.

Senast [två år efter dagen för införlivandet] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillgången på den inre marknaden till verk och andra alster i tillgängliga format som inte omfattas av definitionen i artikel 2.1 för berättigade personer, och till verk och andra alster för personer med andra funktionshinder än dem som avses i artikel 2.2. Rapporten ska innehålla en bedömning av huruvida en utvidgning av tillämpningsområdet för detta direktiv bör övervägas, så att det undantag och den därmed sammanhängande framställning av exemplar i tillgängligt format som föreskrivs i detta direktiv kan komma andra kategorier av funktionshinder till godo.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tidigast [fem år efter den dag då detta direktiv ska vara införlivat] ska kommissionen göra en utvärdering av detta direktiv och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av detta direktiv.

Senast [fem år efter den dag då detta direktiv ska vara införlivat] ska kommissionen göra en utvärdering av detta direktiv och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av detta direktiv.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

Referensnummer

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

PETI

6.10.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Rosa Estaràs Ferragut

27.10.2016

Antagande

24.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Edouard Martin

  • [1]  Framställning nr 0924/2011, ingiven av Dan Pescod, brittisk medborgare, för ”European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB)”, om blinda personers tillgång till böcker och andra trycksaker och
    framställning nr 0964/2011, ingiven av Michael Kalmar, österrikisk medborgare, för ”European Dyslexia Association”, om tillgång till böcker för blinda, dyslektiker eller personer med andra funktionsnedsättningar.
  • [2]  PE 571.387.
  • [3]  Europaparlamentets resolution av den 3 februari 2016 om ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av mottagna framställningar, särskilt framställning nr 0924/2011 (2016/2542(RSP)).

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

Referensnummer

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Framläggande för parlamentet

14.9.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.10.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

12.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Behandling i utskott

7.11.2016

28.11.2016

31.1.2017

 

Antagande

23.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eugen Freund, Maria Noichl

Ingivande

28.3.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

22

+

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

x

x

0

0

x

x

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster