Διαδικασία : 2016/2174(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0098/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0098/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.37

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0168

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 739kWORD 69k
28.3.2017
PE 593.881v02-00 A8-0098/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2174(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2174(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0060/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(4), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0098/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2174(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0060/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(9), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0098/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2174(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0098/2017),

-  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 12/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τίτλο «Χρήση των επιχορηγήσεων από τους οργανισμούς: όχι πάντοτε η ενδεδειγμένη ή αποδεδειγμένα αποτελεσματική επιλογή»

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις της, ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (η «Αρχή») για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 79 659 347 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 99,81 %, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 0,12 % σε σύγκριση με το 2014· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 90,10%, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 0,80% σε σύγκριση με το 2014·

2.  υπενθυμίζει ότι το 2015 ήταν το δεύτερο έτος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (η Αρχή) εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης· σημειώνει ότι οι ανεκτέλεστες πιστώσεις ανέρχονται σε 1,089 δισεκατομμύρια EUR· τονίζει ότι αυτή η υστέρηση εκτέλεσης αντιστοιχεί στα μη χρησιμοποιηθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό (εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής του 2014), τα οποία επαναχρησιμοποιήθηκαν το 2016·

Διαδικασία σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

3.  επισημαίνει τη μείωση κατά 2 % των θέσεων, δηλ. επτά θέσεις λιγότερες, στον πίνακα προσωπικού της Αρχής, γεγονός που οδήγησε την Αρχή στην ενίσχυση των προσπαθειών της για την καθιέρωση αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων διαδικασιών· σημειώνει ότι, στα τέλη του 2015, από τις 477 διαθέσιμες θέσεις είχαν καλυφθεί 446, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται θέσεις μονίμων, εκτάκτων και συμβασιούχων υπαλλήλων, καθώς και αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων· παρατηρεί ότι το ετήσιο μέσο ποσοστό κάλυψης θέσεων ήταν 94,7 % (423 πληρωθείσες θέσεις από τις διαθέσιμες 447)·

4.  σημειώνει ότι το προσωπικό της Αρχής δεσμεύεται νομικά να τηρεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης»), που θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μονίμων και άλλων υπαλλήλων· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης συμπληρώνεται από τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς της Αρχής, που προσδιορίζει το είδος της υπηρεσίας που μπορεί να αναμένει το κοινό από το προσωπικό της Αρχής, και από έναν πρακτικό οδηγό για τη δεοντολογία και τη συμπεριφορά του προσωπικού, ο οποίος καθορίζει αρχές δεοντολογίας με στόχο τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας· παρατηρεί ότι η Αρχή αναγνωρίζει τη σημασία της επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης και διαθέτει ειδική υπηρεσία εντός του Τμήματος Επικοινωνίας για να διεκπεραιώνει αιτήματα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να εξηγεί το έργο της σε δημοσιογράφους· λαμβάνει υπό σημείωση ότι, από το 2014 έως το 2015, η Αρχή αύξησε το ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού που προορίζεται για επιστημονικές δραστηριότητες κατά 1 %, με αποτέλεσμα το σύνολο να ανέρχεται σε 75 %·

5.  αναγνωρίζει ότι η Αρχή ανέπτυξε ένα προηγμένο εργαλείο ελέγχου της σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά δημόσιες συμβάσεις, το οποίο καθορίστηκε με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου· σημειώνει ότι το εν λόγω εργαλείο σχεδιάστηκε για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων επιστημονικού χαρακτήρα·

6.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οποιαδήποτε μείωση προσωπικού της Αρχής θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά τις ικανότητες και τη φήμη της· πιστεύει, επομένως, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί πως δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά μείωση προσωπικού·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

7.  παρατηρεί ότι η Αρχή δρομολόγησε την αναθεώρηση της πολιτικής της στον τομέα της ανεξαρτησίας και των διαδικασιών λήψης επιστημονικών αποφάσεων, που θα περιλαμβάνει και δημόσια διαβούλευση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω αναθεώρησης, μόλις αυτή ολοκληρωθεί·

8.  σημειώνει ότι η Αρχή έχει ολοκληρώσει την κεντρική διαχείριση της διαδικασίας επικύρωσης όλων των ετήσιων δηλώσεων συμφερόντων που υποβλήθηκαν από τους εμπειρογνώμονες και το προσωπικό της από την υπηρεσία νομικών και κανονιστικών υποθέσεων·

9.  τονίζει ότι οι εμπειρογνώμονες με οικονομικά συμφέροντα που σχετίζονται με εταιρείες των οποίων οι ουσίες αξιολογούνται από την Αρχή δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στις επιστημονικές ομάδες ή στις ομάδες εργασίας της Αρχής, και ότι κανένας από τους εμπειρογνώμονες αυτούς δεν θα πρέπει να διορίζεται από την Αρχή πριν από την παρέλευση δύο ετών από τη χρονική στιγμή κατά την οποία παύουν να υφίστανται τα εν λόγω συμφέροντα· εκφράζει την πεποίθηση ότι η Αρχή θα πρέπει να διαθέτει επαρκή προϋπολογισμό για να προσλαμβάνει ανεξάρτητους εσωτερικούς εμπειρογνώμονες χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων·

10.  ζητεί επιτακτικά από την Αρχή να εισαγάγει στη νέα πολιτική της στον τομέα της ανεξαρτησίας μια διετή περίοδο αναμονής σχετικά με όλα τα υλικά συμφέροντα που σχετίζονται με εταιρείες των οποίων τα προϊόντα αξιολογούνται από την Αρχή, καθώς και με οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από αυτές·

11.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Αρχή έχει ήδη δεσμευτεί να εισαγάγει διετείς περιόδους αναμονής σε σχέση με τα ακόλουθα συμφέροντα: ιδιότητα μέλους διαχειριστικής οντότητας ή επιστημονικού συμβουλευτικού φορέα, απασχόληση και παροχή συμβουλών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Αρχή δεν έχει συμπεριλάβει τη χρηματοδότηση της έρευνας στον κατάλογο των συμφερόντων που θα καλύπτονται από τη διετή περίοδο αναμονής, όπως έχει ήδη αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις πιο πρόσφατες αποφάσεις απαλλαγής· καλεί την Αρχή να εφαρμόσει γρήγορα το μέτρο, ευθυγραμμιζόμενη με τα επανειλημμένα αιτήματα της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής·

12.  παρατηρεί ότι η Αρχή έθεσε σε εφαρμογή μια μόνιμη επιχειρησιακή διαδικασία σχετικά με τα υποχρεωτικά μαθήματα κατάρτισης που έχουν σχεδιαστεί για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με συγκεκριμένους θεματικούς τομείς, για τη μείωση των κινδύνων όσον αφορά την οργάνωση και για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς, τις οριζόντιες πολιτικές και τα πρότυπα ελέγχου της Ένωσης·

13.  γνωρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες της Αρχής, ότι, από την ίδρυσή της, δημοσιεύει τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου στον ιστότοπό της· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές στο κοινό κατόπιν εγγραφής, και ότι οι ηχογραφήσεις των δημόσιων συνεδριάσεων είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Αρχής·

14.  γνωρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες της Αρχής, ότι, μετά την έγκριση της πολιτικής της για το 2011 σχετικά με την ανεξαρτησία, αξιολογεί και επικυρώνει το 100 % των δηλώσεων συμφερόντων που υποβάλλονται από τους εμπειρογνώμονές της, που κατά μέσο όρο αντιστοιχούν σε ένα γενικό σύνολο από 6 000 έως 7 000 δηλώσεις συμφερόντων ανά έτος, που αξιολογούνται και επικυρώνονται από το προσωπικό της Αρχής, σύμφωνα με την πολιτική της στον τομέα της ανεξαρτησίας και τους οικείους κανόνες περί δηλώσεων συμφερόντων· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, επιπλέον, η Αρχή διενεργεί, δύο φορές ετησίως, πρόσθετους ελέγχους συμμόρφωσης και ειλικρίνειας· οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από υπαλλήλους που δεν εμπλέκονται στους τακτικούς ελέγχους που αναφέρονται ανωτέρω· καλεί την Αρχή να δημοσιεύει τα αποτελέσματα των ελέγχων της ως παράρτημα στην ετήσια έκθεσή της· επισημαίνει ότι η αναθεώρηση της πολιτικής του 2011 βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ έχει προγραμματιστεί δημόσια διαβούλευση για την άνοιξη του 2017 και ημερομηνία-στόχος για την έγκριση της νέας πολιτικής στον τομέα της ανεξαρτησίας μέχρι το καλοκαίρι του 2017· επισημαίνει με ανησυχία ότι η πολιτική της Αρχής σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων δεν εφαρμόζεται για το προσωρινό προσωπικό της·

15.  επιμένει ότι η Αρχή πρέπει να εφαρμόζει την πολιτική της στον τομέα της ανεξαρτησίας με συνέπεια, ιδίως για τους προέδρους και αντιπροέδρους επιστημονικών ομάδων·

16.  σημειώνει ότι, αφότου το ζήτημα επισημάνθηκε προς την Αρχή από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, όλες οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται τώρα στον ιστότοπο της Αρχής· τονίζει τη σημασία που έχει η δημοσίευση των εν λόγω εγγράφων, προκειμένου να εξασφαλιστούν η απαιτούμενη εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης της Αρχής·

17.  σημειώνει ότι, εν αναμονή της έγκρισης των εκτελεστικών κανόνων για την καταγγελία δυσλειτουργιών, η Αρχή έθεσε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2016 νέα τυποποιημένη επιχειρησιακή διαδικασία για τον χειρισμό αιτημάτων από καταγγέλλοντες που αντιμετωπίζουν αντίποινα· αναγνωρίζει ότι η Αρχή αναμένει περαιτέρω καθοδήγηση από την Επιτροπή πριν διατυπώσει τους εσωτερικούς κανόνες της για την καταγγελία δυσλειτουργιών· ζητεί από την Επιτροπή να προσφέρει την εν λόγω επιπλέον καθοδήγηση το συντομότερο δυνατόν και καλεί την Αρχή να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με τη θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων της για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

18.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή ενέκρινε τη στρατηγική της για την καταπολέμηση της απάτης και σχετικό σχέδιο δράσης τον Μάρτιο του 2015, και ότι σε έκθεση εφαρμογής που υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2016 αναφερόταν ότι όλες οι ενέργειες είχαν υλοποιηθεί· σημειώνει ότι οι προγραμματισμένες ενέργειες αφορούσαν τους τομείς της πρόληψης, του εντοπισμού, της διερεύνησης και της παρακολούθησης·

19.  σημειώνει ότι η Αρχή δρομολόγησε, το 2015, έργο σχετικά με τη διαφάνεια και την προσήλωση στην εκτίμηση κινδύνου προκειμένου να αποσαφηνίσει τις επιστημονικές διαδικασίες της μέχρι το 2020 και να αναπτύξει περαιτέρω τις προσεγγίσεις για τη διαφάνεια και την προσήλωση στις διαδικασίες αυτές, σύμφωνα με τη στρατηγική επικοινωνίας της, προωθώντας την τακτική συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης των επιστημονικών αξιολογήσεων και αποτελεσμάτων, κυρίως μέσω μηχανισμών δημόσιας διαβούλευσης·

20.  σημειώνει ότι η Αρχή έχει δρομολογήσει μια σειρά δομημένων μηχανισμών για τη διαχείριση της αλληλεπίδρασής της με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η συνεργασία πραγματοποιείται με διαφάνεια και να αποφεύγεται ο κίνδυνος αθέμιτης επιρροής· σημειώνει ότι οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με επιλεγμένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και έγγραφα καθοδήγησης, ενημερωτικές συναντήσεις για τους αιτούντες, ανοικτές επιστημονικές συνεδριάσεις ολομέλειας, συνεδριάσεις των ενδιαφερομένων, συναντήσεις του διευθύνοντος συμβούλου·

21.  σημειώνει επίσης ότι όλα τα μέλη του προσωπικού της Αρχής υποβάλλονται σε υποχρεωτική κατάρτιση ετησίως και υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσιες δηλώσεις συμφερόντων αναφέροντας λεπτομερώς συμφέροντα οικονομικού ή διανοητικού χαρακτήρα που ενδέχεται να έχουν οι ίδιοι ή μέλη των οικογενειών τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τυχόν ιδιωτικές σχέσεις με εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων· σημειώνει ότι οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες της Αρχής υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν ετησίως δηλώσεις συμφερόντων πριν από τη συμμετοχή τους σε επιστημονικό έργο για την Αρχή· όλες οι εν λόγω δηλώσεις δημοσιοποιούνται στον ιστότοπό της· παρατηρεί ότι οι εν λόγω δηλώσεις αξιολογούνται σύμφωνα με την πολιτική της Αρχής στον τομέα της ανεξαρτησίας και, σε περίπτωση που εντοπίζονται συγκρούσεις συμφερόντων, οι εμπειρογνώμονες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε επιστημονικό έργο για την Αρχή· καλεί την Αρχή να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών·

22.  σημειώνει ότι η Αρχή δεν εφαρμόζει περιόδους αναμονής για εμπειρογνώμονες μετά το τέλος της συνεργασίας τους με την Αρχή, αλλά έχει θεσπίσει αναλογικές περιόδους αναμονής στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των εν λόγω εμπειρογνωμόνων, που περιορίζουν τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες εργασίες για χρονικό διάστημα δύο έως πέντε ετών όταν έχουν απασχοληθεί ή έχουν προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με θέματα τα οποία αλληλοκαλύπτονται με τη συνεργασία τους με την Αρχή·

23.  σημειώνει ότι το 64 % των αιτήσεων πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα είχε ως αποτέλεσμα τη χορήγηση μερικής πρόσβασης στα έγγραφα που ζητήθηκαν και ο λόγος προστασίας που επικαλέστηκε τις περισσότερες φορές η Αρχή όσον αφορά τη μερική πρόσβαση ήταν η εξαίρεση σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφαρμόστηκε σε ποσοστό 51 % των περιπτώσεων μερικής πρόσβασης), ακολουθούμενη από την εξαίρεση σχετικά με τα εμπορικά συμφέροντα (εφαρμόστηκε σε ποσοστό 33 % των περιπτώσεων μερικής πρόσβασης) και την εξαίρεση σχετικά με εν εξελίξει διαδικασία λήψης αποφάσεων (εφαρμόστηκε σε ποσοστό 23,5 % των περιπτώσεων μερικής πρόσβασης)·

24.  σημειώνει ότι, τον Ιούλιο του 2016, το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής ενέκρινε μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, που δίνει τη δυνατότητα στην Αρχή να αλληλεπιδρά με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας, προκειμένου να διευρυνθεί η προσέγγιση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων καταναλωτών και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην αλυσίδα των τροφίμων·

25.  σημειώνει ότι, από το 2017, η Αρχή θα μεταδίδει ζωντανά μέσω διαδικτύου επιστημονικές συνεδριάσεις ανοικτές στο κοινό, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας·

26.  καλεί την Αρχή να δημοσιεύσει τον κατάλογο των οργανισμών ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών της όσον αφορά τα συμφέροντα των εμπειρογνωμόνων·

27.  πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή γνώμη και να δεσμευθεί όσο το δυνατόν περισσότερο για την εδραίωση του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι το 2015 η Αρχή δοκίμασε με επιτυχία τη νέα μεθοδολογική της προσέγγιση στη χρήση επιστημονικών δεδομένων· εκφράζει επίσης ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για τις βελτιώσεις στην ανταλλαγή δεδομένων με το άνοιγμα του αποθετηρίου δεδομένων της Αρχής σε διαρκώς μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερόμενων· εκφράζει ικανοποίηση για την εκτίμηση επιπτώσεων(11), μια εξωτερική επιστημονική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2016, σχετικά με τα μέτρα της Αρχής που στόχευαν συγκεκριμένα στην ενίσχυση της διαφάνειας και της προσήλωσης στη διαδικασία της για την εκτίμηση κινδύνου· προτρέπει την Αρχή να συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή, ιδίως στο πλαίσιο της εξέτασης της ανεξαρτησίας της για το 2017·

28.  επισημαίνει ότι διάφοροι κανόνες της Ένωσης, περιλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχουν στους ιδιώτες το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα· υπενθυμίζει στην Αρχή ότι η επιστημονική ακρίβεια εξασφαλίζεται καλύτερα με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σε σχέση με τα αποτελέσματα·

Εσωτερικοί έλεγχοι

29.  σημειώνει ότι, το 2015, το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC) της Αρχής πραγματοποίησε εργασίες διασφάλισης και άλλες ειδικές εργασίες, όπως προβλέπεται στο ετήσιο σχέδιο ελέγχων που έχει εγκριθεί από την ελεγκτική επιτροπή της Αρχής· σημειώνει ότι οι ελεγκτικές εργασίες κάλυψαν την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου, την επικύρωση των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών τα οποία χορηγούνται στο πλαίσιο του λογιστικού συστήματος ABAC, δύο εκθέσεις σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις εκκρεμείς συστάσεις της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τα προκαταρκτικά πορίσματα που συνδέονται με τον λογιστικό έλεγχο σχετικά με την «Εταιρική διακυβέρνηση, ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων στη διαδικασία λήψης επιστημονικών αποφάσεων της EFSA»·

30.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC), το τρέχον σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Αρχής παρέχει εύλογη βεβαιότητα όσον αφορά την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που έχουν καθοριστεί για τις ελεγχθείσες διαδικασίες, εκτός της επισημοποίησης και της ενίσχυσης των εκ των προτέρων, των ενδιάμεσων και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων, και των αποκλίσεων μεταξύ πράξεων εξουσιοδότησης και δικαιωμάτων πρόσβασης στο λογιστικό σύστημα ABAC· ζητεί από την Αρχή να υποβάλει έκθεση προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των ελλείψεων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου·

31.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η Αρχή δεν έχει καθιερώσει ακόμη σαφή και ολοκληρωμένη στρατηγική όσον αφορά τον εκ των υστέρων χρηματοοικονομικό έλεγχο, η οποία να καλύπτει όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων και να καθορίζει τη συχνότητα και την εμβέλεια των ελέγχων αυτών· καλεί την Αρχή να εξετάσει κατά πόσον αυτό το επιπλέον μέτρο ελέγχου θα ήταν κατάλληλο στο πλαίσιο της εκτίμησης βάσει κινδύνου της Αρχής·

Εσωτερικός έλεγχος

32.  σημειώνει ότι η ΥΕΛΕ εξέδωσε έκθεση σχετικά με την επιστημονική υποστήριξη της εκτίμησης κινδύνων και της αξιολόγησης των ρυθμιζόμενων προϊόντων με έμφαση στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων· γνωρίζει ότι η ΥΕΛΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, μολονότι η συνολική διαδικασία της Αρχής για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων υποστηρίζει επαρκώς τις επιστημονικές δραστηριότητές της όσον αφορά την εκτίμηση κινδύνου και την αξιολόγηση των ρυθμιζόμενων προϊόντων, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες, και ειδικότερα στη διακυβέρνηση των δεδομένων· γνωρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες της Αρχής, ότι ενέκρινε σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις παρατηρήσεις της ΥΕΛΕ, καθώς και ότι στο τέλος του έτους όλες οι ενέργειες που προβλέπονταν στο σχέδιο δράσης ήταν σε εξέλιξη και στο πλαίσιο των καθορισμένων προθεσμιών·

33.  σημειώνει, με βάση την ετήσια έκθεση της Αρχής, ότι στις αρχές του 2015 η ΥΕΛΕ εξέδωσε οκτώ «πολύ σημαντικές» συστάσεις· σημειώνει ότι, λόγω του συνδυασμένου αντικτύπου του ελέγχου σχετικά με την επιστημονική υποστήριξη της εκτίμησης κινδύνων και της αξιολόγησης των ρυθμιζόμενων προϊόντων με έμφαση στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και του ελέγχου παρακολούθησης όλων των συστάσεων που ήταν σε εκκρεμότητα, μόνο τρεις «πολύ σημαντικές» συστάσεις παρέμειναν εκκρεμείς· αναγνωρίζει ότι η Αρχή υλοποίησε μέρος των ενεργειών που προβλέπονται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ήδη κατά τη διάρκεια του 2015 και επρόκειτο να εφαρμόσει τον ορισμό και την έγκριση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης δεδομένων το 2016·

Επιδόσεις

34.  αναγνωρίζει ότι η Αρχή θέσπισε ή ανανέωσε κοινές επιστημονικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες συνεργασίας με διάφορους συνεργαζόμενους οργανισμούς σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, της ισπανικής Agencia Española de Consumo - Seguridad Alimentaria y Nutrición και της βρετανικής Food Standard Authority· επισημαίνει, ακόμα, ότι η Αρχή προέβη σε περαιτέρω συνεργασία με διάφορους διεθνείς συνεργαζόμενους οργανισμούς· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο την ανταλλαγή μεθόδων και προσεγγίσεων για τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων για καλύτερη εκτίμηση κινδύνων, ταχύ εντοπισμό των αναδυόμενων κινδύνων και ανταλλαγή δεδομένων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος·

Λοιπά σχόλια

35.  σημειώνει ότι οι πέντε θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών της Αρχής κατανέμονται με βέλτιστη εκπροσώπηση των φύλων σε αναλογία 40 % / 60 %· σημειώνει με ανησυχία, ωστόσο, τη σημαντική ανισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων, με αναλογία 20 % / 80 %, στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής·

36.  επισημαίνει ότι 24 μέλη του προσωπικού συμμετείχαν το 2015 σε ημερίδες εκτός έδρας που στοίχισαν 5 816 EUR (242,33 EUR κατ’ άτομο)· σημειώνει ότι 31 μέλη του προσωπικού συμμετείχαν σε «κλειστές διασκέψεις», το κόστος των οποίων ήταν σχετικά υψηλό, 23 096,16 EUR (745,03 EUR κατ’ άτομο)· καλεί την Αρχή να παράσχει πιο συγκεκριμένες διευκρινίσεις στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το περιεχόμενο και το κόστος των κλειστών διασκέψεών της·

37.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμβολή της Αρχής στην ασφάλεια της αλυσίδας τροφίμων και ζωοτροφών, με την παροχή στους διαχειριστές κινδύνου της Ένωσης εμπεριστατωμένων, ανεξάρτητων και επικαιροποιημένων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με την αλυσίδα τροφίμων, με τη σαφή ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα και τις πληροφορίες στις οποίες βασίζονται, και με τη συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη και θεσμικούς εταίρους για την προώθηση της συνοχής και της εμπιστοσύνης στο ενωσιακό σύστημα ασφάλειας των τροφίμων·

38.  επισημαίνει ότι η Αρχή παρήγαγε περισσότερα από 600 επιστημονικά αποτελέσματα που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και συμβάλλουν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας·

39.  επισημαίνει επίσης ότι η Αρχή αξιολόγησε κινδύνους για τη δημόσια υγεία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, με τη διασταύρωση συνόλων δεδομένων· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Αρχή συνεργάζεται επίσης, κατά περίπτωση, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (π.χ. για την υποβολή μιας πρώτης κοινής έκθεσης σχετικά με την ολοκληρωμένη ανάλυση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών και την εκδήλωση μικροβιακής αντοχής στα βακτήρια σε ανθρώπους και ζώα παραγωγής τροφίμων) και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (π.χ. σχετικά με την κοινή ανάπτυξη επιστημονικής καθοδήγησης για να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός των ενδοκρινικών διαταρακτών)·

40.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το 2015 η Αρχή δρομολόγησε ένα πολυετές σχέδιο για την αξιολόγηση των παραγόντων καταπόνησης των μελισσών και των χαρακτηριστικών των υγιών αποικιών μελισσών, με στόχο την καθιέρωση ενός πλαισίου για ακριβή και εναρμονισμένο υπολογισμό της κατάστασης της υγείας αποικιών μελισσών σε επιτόπιες έρευνες·

41.  τονίζει ότι βασικό στοιχείο της επιστημονικής αξιοπιστίας είναι η διαφάνεια όσον αφορά τις επιστημονικές μελέτες που έχουν εξεταστεί, καθώς και η αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων·

42.  τονίζει ότι υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στην επικοινωνία της Αρχής με τους διαχειριστές κινδύνου και το κοινό το 2015: η λειτουργία του νέου ιστοτόπου βάσει εκτεταμένης έρευνας σχετικά με τους χρήστες και η μεταφορά του Δελτίου της Αρχής (EFSA Journal) σε μια εξωτερική επαγγελματική πλατφόρμα δημοσίευσης· πρόοδος σημειώθηκε και από το γραφείο υποστήριξης των αιτήσεων (Applications Helpdesk), που είναι το γραφείο εξυπηρέτησης και υποστήριξης της Αρχής για την αξιολόγηση της ασφάλειας ρυθμιζόμενων προϊόντων· με αυτά και άλλα πολλά έργα και πρωτοβουλίες, η Αρχή εξασφάλισε ότι εξακολουθεί να αποτελεί αποτελεσματικό και αξιόπιστο πάροχο επιστημονικών συμβουλών με γνώμονα το συμφέρον των καταναλωτών της Ένωσης·

43.  γνωρίζει ότι το 2015 η Αρχή συγκρότησε γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες για τη βελτίωση της επικοινωνίας και του διαλόγου με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα μέσα ενημέρωσης και τα ενδιαφερόμενα μέρη·

44.  πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες να συμμετέχουν τακτικά και συνεισφέρουν σε καθορισμένα σημεία αλληλεπίδρασης σε όλη τη διαδικασία εκπόνησης επιστημονικών αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων για ρυθμιζόμενα προϊόντα, όπως αναφέρεται στη στρατηγική της EFSA για το 2020·

45.  υπογραμμίζει ότι η Αρχή θα πρέπει να ξεκινήσει την αναθεώρηση των πέντε υφιστάμενων δεικτών αντικτύπου, όπως επίσης να εκπονήσει νέους· πιστεύει ότι οι εν λόγω δείκτες αντικτύπου αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της EFSA·

46.  πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για περιορισμό του χρόνου μετακίνησης για τους εμπειρογνώμονες, προωθώντας τη χρήση εργαλείων ΤΠ, όπως οι αλληλεπιδραστικές τηλεδιασκέψεις ή τα διαδικτυακά σεμινάρια·

°

°  °

47.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx Απριλίου 2017](12) [σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών].).

1.2.2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2174(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Giovanni La Via

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι το 2015 ήταν το δεύτερο έτος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (η Αρχή) εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης· επισημαίνει ότι το επίπεδο εκτέλεσης στην Αρχή ανέρχεται σε 98,6% και ότι οι ανεκτέλεστες πιστώσεις ανέρχονται σε 1,089 δισεκατομμύρια EUR· τονίζει ότι αυτή η υστέρηση εκτέλεσης αντιστοιχεί στα μη χρησιμοποιηθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό (εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής του 2014), τα οποία επαναχρησιμοποιήθηκαν το 2016·

2 δ.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμβολή της Αρχής στην ασφάλεια της αλυσίδας τροφίμων και ζωοτροφών, με την παροχή στους διαχειριστές κινδύνου της Ένωσης εμπεριστατωμένων, ανεξάρτητων και επικαιροποιημένων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με την αλυσίδα τροφίμων, με τη σαφή ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα και τις πληροφορίες στις οποίες βασίζονται, και με τη συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη και θεσμικούς εταίρους για την προώθηση της συνοχής και της εμπιστοσύνης στο ενωσιακό σύστημα ασφάλειας των τροφίμων·

3.  επισημαίνει ότι η Αρχή παρήγαγε περισσότερα από 600 επιστημονικά αποτελέσματα που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και συμβάλλουν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας·

4.  επισημαίνει επίσης ότι η Αρχή αξιολόγησε κινδύνους για τη δημόσια υγεία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, με τη διασταύρωση συνόλων δεδομένων· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Αρχή συνεργάζεται επίσης, κατά περίπτωση, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (π.χ. για την υποβολή μιας πρώτης κοινής έκθεσης σχετικά με την ολοκληρωμένη ανάλυση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών και την εκδήλωση μικροβιακής αντοχής στα βακτήρια σε ανθρώπους και ζώα παραγωγής τροφίμων) και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (π.χ. σχετικά με την κοινή ανάπτυξη επιστημονικής καθοδήγησης για να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός των ενδοκρινικών διαταρακτών)·

5.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το 2015 η Αρχή δρομολόγησε ένα πολυετές σχέδιο για την αξιολόγηση των παραγόντων καταπόνησης των μελισσών και των χαρακτηριστικών των υγιών αποικιών μελισσών, με στόχο την καθιέρωση ενός πλαισίου για ακριβή και εναρμονισμένο υπολογισμό της κατάστασης της υγείας αποικιών μελισσών σε επιτόπιες έρευνες·

6.  πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή γνώμη και να δεσμευθεί όσο το δυνατόν περισσότερο για την εδραίωση του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι το 2015 η Αρχή δοκίμασε με επιτυχία τη νέα μεθοδολογική της προσέγγιση στη χρήση επιστημονικών δεδομένων· εκφράζει επίσης ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για τις βελτιώσεις στην ανταλλαγή δεδομένων με το άνοιγμα του αποθετηρίου δεδομένων της Αρχής σε διαρκώς μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερόμενων· εκφράζει ικανοποίηση για την εκτίμηση επιπτώσεων(13), μια εξωτερική επιστημονική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2016, σχετικά με τα μέτρα της Αρχής που στόχευαν συγκεκριμένα στην ενίσχυση της διαφάνειας και της προσήλωσης στη διαδικασία της για την εκτίμηση κινδύνου· προτρέπει την Αρχή να συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή, ιδίως δε στο πλαίσιο της εξέτασης της ανεξαρτησίας της για το 2017·

7.  πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να διεξαγάγει έρευνα επικεντρωμένη στις ΜΚΟ, προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα υφιστάμενα εμπόδια για μια εποικοδομητική συνεργασία, όπως συνιστάται στην τελευταία εξωτερική αξιολόγηση της Αρχής, που διενεργήθηκε το 2012·

8.  τονίζει ότι βασικό στοιχείο της επιστημονικής αξιοπιστίας είναι η διαφάνεια όσον αφορά τις επιστημονικές μελέτες που έχουν εξεταστεί, καθώς και η αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων·

9.  επισημαίνει ότι διάφοροι κανόνες της Ένωσης περιλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχουν στους ιδιώτες το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα· υπενθυμίζει στην Αρχή ότι η επιστημονική ακρίβεια εξασφαλίζεται καλύτερα με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σε σχέση με τα αποτελέσματα·

10.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οποιαδήποτε μείωση προσωπικού της Αρχής θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά τις ικανότητες και τη φήμη της· πιστεύει, επομένως, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί πως δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά μείωση προσωπικού·

11.  τονίζει ότι υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στην επικοινωνία της Αρχής με τους διαχειριστές κινδύνου και το κοινό το 2015: η λειτουργία του νέου ιστοτόπου βάσει εκτεταμένης έρευνας σχετικά με τους χρήστες και η μεταφορά του Δελτίου της Αρχής (EFSA Journal) σε μια εξωτερική επαγγελματική πλατφόρμα δημοσίευσης· πρόοδος σημειώθηκε και από το γραφείο υποστήριξης των αιτήσεων (Applications Helpdesk), που είναι το γραφείο εξυπηρέτησης και υποστήριξης της Αρχής για την αξιολόγηση της ασφάλειας ρυθμιζόμενων προϊόντων· με αυτά και άλλα πολλά έργα και πρωτοβουλίες, η Αρχή εξασφάλισε ότι εξακολουθεί να αποτελεί αποτελεσματικό και αξιόπιστο πάροχο επιστημονικών συμβουλών με γνώμονα το συμφέρον των καταναλωτών της Ένωσης·

12.  λαμβάνει υπόψη ότι το 2015 η Αρχή συγκρότησε γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες για τη βελτίωση της επικοινωνίας και του διαλόγου με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα μέσα ενημέρωσης και τα ενδιαφερόμενα μέρη·

13.  πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες να συμμετέχουν τακτικά και συνεισφέρουν σε καθορισμένα σημεία αλληλεπίδρασης σε όλη τη διαδικασία εκπόνησης επιστημονικών αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων για ρυθμιζόμενα προϊόντα, όπως αναφέρεται στη στρατηγική της EFSA για το 2020·

14.  υπογραμμίζει ότι η Αρχή θα πρέπει να ξεκινήσει την αναθεώρηση των πέντε υφιστάμενων δεικτών αντικτύπου, όπως επίσης να εκπονήσει νέους· πιστεύει ότι οι εν λόγω δείκτες αντικτύπου αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της EFSA·

15.  πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για περιορισμό του χρόνου μετακίνησης για τους εμπειρογνώμονες, προωθώντας τη χρήση εργαλείων ΤΠ, όπως οι αλληλεπιδραστικές τηλεδιασκέψεις ή τα διαδικτυακά σεμινάρια·

16.  συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2015.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

18

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

7

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Monica Macovei, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 449, 1.12.2016, σ. 97.

(2)

ΕΕ C 449, 1.12.2016, σ. 97.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 449, 1.12.2016, σ. 97.

(7)

ΕΕ C 449, 1.12.2016, σ. 97.

(8)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(11)

"Impact Assessment of Specific Measures Aimed at Increasing Transparency and Engagement in EFSA Risk Assessment Process", EFSA Supporting publication 2016:EN-1047.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

"Impact Assessment of Specific Measures Aimed at Increasing Transparency and Engagement in EFSA Risk Assessment Process", EFSA Supporting publication 2016:EN-1047.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου