Menettely : 2016/2174(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0098/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0098/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.37

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0168

MIETINTÖ     
PDF 321kWORD 67k
28.3.2017
PE 593.881v02-00 A8-0098/2017

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2174(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Inés Ayala Sender

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2174(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002(4) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0098/2017),

1.  myöntää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä

(2016/2174(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002(9) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0098/2017),

1.  hyväksyy Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2174(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0098/2017),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 12/2016: ”Erillisvirastot eivät käytä avustuksia aina tarkoituksenmukaisesti tai ilmeisen vaikuttavalla tavalla”,

A.  toteaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 79 659 347 euroa; toteaa, että viranomaisen koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,81 prosenttia, mikä merkitsee 0,12 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 90,10 prosenttia, mikä merkitsee 0,80 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna;

2.  muistuttaa, että vuosi 2015 oli viranomaisen toinen unionin monivuotisen rahoituskehyksen alainen toimintavuosi; toteaa, että määrärahoja jäi käyttämättä 1,089 miljoonaa euroa; korostaa, että vajaakäyttö vastaa käyttämättömiä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja (viranomaisen talousarvion toteutuma 2014), jotka käytettiin vuonna 2016;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettely

3.  panee merkille viranomaisen henkilöstötaulukossa seitsemää tointa vastaavan kahden prosentin laskun, jonka seurauksena viranomainen lisäsi ponnistelujaan entistä tehokkaampien ja vaikuttavampien menettelyjen aikaansaamiseksi; panee merkille, että vuoden 2015 lopussa viranomaisen 477 toimesta 446 oli täytetty, mukaan lukien virkamiehet, väliaikaiset toimihenkilöt, sopimussuhteiset toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat; toteaa, että vuotuinen keskimääräinen täyttöaste oli 94,7 prosenttia (447 toimesta 423 täytetty);

4.  toteaa, että viranomaisen henkilöstöllä on oikeudellinen velvollisuus noudattaa Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä, joissa vahvistetaan virkamiesten ja toimihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat yleiset puitteet; panee lisäksi merkille, että henkilöstösääntöjä täydentävät viranomaisen hyvästä hallintotavasta antamat toimintasäännöt, joilla määritellään, millaista palvelua yleisö voi odottaa sen henkilöstöltä, sekä henkilöstön ammattietiikkaa ja käyttäytymistä koskevat käytännön ohjeet, joissa vahvistetaan eettiset periaatteet korkeimpien mahdollisten rehellisyysvaatimusten saavuttamiseksi; toteaa, että viranomainen on tietoinen tiedotusvälineiden kanssa käytävän viestinnän merkityksestä ja että sen viestintäosastoon kuuluu erityinen yksikkö, joka käsittelee tiedotusvälineiden pyyntöjä ja selvittää viranomaisen työtä toimittajille; panee merkille, että vuosina 2014–2015 viranomainen lisäsi tieteellistä toimintaa harjoittavan henkilöstön osuutta yhdellä prosenttiyksiköllä, jolloin kokonaisosuus nousi 75 prosenttiin;

5.  on tietoinen, että viranomainen on kehittänyt hankintoihin liittyvän, pitkälle edistyneen eturistiriitoja koskevan seulontavälineen, joka otettiin käyttöön toiminnanjohtajan päätöksellä; toteaa, että tämä väline on suunniteltu ennaltaehkäisemään eturistiriitoja hankintamenettelyissä, jotka ovat luonteeltaan tieteellisiä;

6.  on huolissaan, että viranomaisen henkilöstövähennykset saattaisivat heikentää vakavasti sen valmiuksia ja mainetta; katsookin, että olisi varmistettava, ettei henkilöstövähennyksiä tehdä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

7.  ottaa huomioon, että viranomainen on käynnistänyt riippumattomuutta ja tieteellisiä päätöksentekomenettelyjä koskevien toimintalinjojensa tarkistamisen, johon sisältyy julkinen kuuleminen sen varmistamiseksi, että eturyhmien mielipiteet otetaan huomioon; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän tarkistamisen tuloksista sen valmistuttua;

8.  toteaa, että viranomainen on keskittänyt hyväksymismenettelyn, joka koskee kaikkia sidonnaisuuksia koskevia vuosittaisia ilmoituksia, jotka sen asiantuntijat ja henkilöstö ovat toimittaneet laki- ja sääntelyasioiden yksikölle;

9.  korostaa, että asiantuntijat, joilla on taloudellisia sidonnaisuuksia yrityksiin, joiden aineita viranomainen arvioi, eivät saa osallistua viranomaisen tiedelautakuntiin tai työryhmiin ja että viranomainen ei saa nimittää tällaisia asiantuntijoita, ennen kuin heidän sidonnaisuuksiensa päättymisestä on kulunut kaksi vuotta; on vakuuttunut siitä, että viranomaiselle olisi annettava riittävät määrärahat sellaisten riippumattomien omien asiantuntijoiden palkkaamiseen, joilla ei ole eturistiriitoja;

10.  kehottaa viranomaista sisällyttämään uusiin riippumattomuutta koskeviin toimintaperiaatteisiin kahden vuoden karenssiajan sovellettavaksi aineellisiin etuihin, jotka liittyvät viranomaisen arvioimia tuotteita tarjoaviin yrityksiin sekä niiden rahoittamiin organisaatioihin;

11.  panee merkille, että viranomainen on jo nyt sitoutunut ottamaan käyttöön kahden vuoden karenssiajan, joka koskee seuraavia sidonnaisuuksia: jäsenyys hallintoyksikössä tai tieteellisessä neuvoa-antavassa elimessä, työsuhde ja konsulttitoiminta; pitää valitettavana, ettei viranomainen ole sisällyttänyt tutkimusrahoitusta niiden sidonnaisuuksien luetteloon, joita kahden vuoden karenssiaika koskee, kuten vastuuvapauden myöntävä viranomainen havaitsi jo viimeisimmissä vastuuvapauspäätöksissään; kehottaa viranomaista panemaan toimenpiteen ripeästi täytäntöön vastuuvapauden myöntävän viranomaisen toistuvien pyyntöjen mukaisesti;

12.  toteaa, että viranomainen on ottanut käyttöön menettelytapaohjeen, joka koskee pakollista koulutusta, jonka tarkoituksena on lisätä henkilöstön tietoisuutta tietyistä aihealueista, vähentää organisatorisia riskejä sekä varmistaa, että unionin säännöksiä, laaja-alaisia toimintalinjoja ja valvonnan standardeja noudatetaan;

13.  toteaa, että viranomainen on perustamisestaan lähtien julkaissut verkkosivustollaan johtokuntansa kokousten pöytäkirjat; toteaa lisäksi, että kokoukset ovat avoimia yleisölle mutta edellyttävät ilmoittautumista ja että julkisten istuntojen äänitallenteet ovat saatavilla viranomaisen verkkosivustolla;

14.  toteaa, että viranomainen on vuodesta 2011 lähtien, jolloin riippumattomuutta koskevat toimintaperiaatteet hyväksyttiin, arvioinut ja hyväksynyt sata prosenttia asiantuntijoidensa toimittamista sidonnaisuuksia koskevista ilmoituksista, joiden vuotuinen kokonaismäärä on keskimäärin 6 000–7 000 ilmoitusta ja jotka viranomaisen henkilöstö arvioi ja hyväksyy riippumattomuutta koskevien toimintalinjojen ja sidonnaisuuksista annettuja ilmoituksia koskevien sääntöjen mukaisesti; panee merkille, että viranomainen toteuttaa tämän lisäksi kaksi kertaa vuodessa vaatimusten mukaisuutta ja todenperäisyyttä koskevia lisätarkistuksia, joista vastaavat sellaiset henkilöstön jäsenet, jotka eivät osallistu edellä mainittuihin tavanomaisiin tarkistuksiin; kehottaa viranomaista julkaisemaan tarkistustensa tulokset vuosikertomuksensa liitteenä; toteaa, että vuoden 2011 toimintaperiaatteita koskeva tarkistaminen on meneillään, julkinen kuuleminen on suunniteltu kevääksi 2017 ja riippumattomuutta koskevat uudet toimintaperiaatteet on tarkoitus hyväksyä kesään 2017 mennessä; panee huolestuneena merkille, että viranomainen ei sovella eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevia toimintaperiaatteita väliaikaiseen henkilöstöönsä;

15.  vaatii viranomaista panemaan riippumattomuutta koskevat toimintaperiaatteensa täytäntöön johdonmukaisesti ja erityisesti paneelin puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien osalta;

16.  toteaa, että vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomautettua viranomaiselle asiasta kaikki sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset on nyt julkaistu sen verkkosivustolla; korostaa tällaisten asiakirjojen julkaisemisen tärkeyttä, jotta varmistetaan viranomaisen johdon välttämätön valvonta;

17.  toteaa, että koska väärinkäytösten paljastamista koskevia soveltamissääntöjä ei ole vielä hyväksytty, viranomainen otti käyttöön tammikuussa 2016 uuden menettelytapaohjeen, joka koskee kostotoimenpiteiden kohteeksi joutuneiden väärinkäytösten paljastajien pyyntöjen käsittelyä; on tietoinen, että viranomainen odottaa komissiolta lisäohjeita ennen kuin se laatii sisäisiä sääntöjä väärinkäytösten paljastamista varten; pyytää komissiota antamaan lisäohjeet mahdollisimman pian ja pyytää viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle väärinkäytösten paljastamista koskevien sääntöjen antamisesta ja täytäntöönpanosta;

18.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen hyväksyi maaliskuussa 2015 petostentorjuntastrategiansa ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman ja että johtokunnalle joulukuussa 2016 toimitetusta täytäntöönpanokertomuksesta kävi ilmi, että kaikki toimet oli pantu täytäntöön; toteaa, että kyseiset toimet liittyivät ennaltaehkäisyyn, havaitsemiseen, tutkintaan ja valvontaan;

19.  toteaa, että viranomainen käynnisti vuonna 2015 riskinarvioinnin avoimuutta ja siihen sitoutumista koskevan hankkeen selkeyttääkseen ja edistääkseen avoimuutta ja sitoutumista koskevaa lähestymistapaa tieteellisissä menettelyissään vuoteen 2020 mennessä viestintästrategiansa mukaisesti sekä edistääkseen säännöllisiä yhteyksiä sidosryhmiensä ja yleisön kanssa tieteellisten arviointien ja tulosten kehittämisen aikana pääasiassa julkisten kuulemismekanismien avulla;

20.  toteaa, että viranomainen on ottanut käyttöön joitakin järjestelmällisiä mekanismeja, joilla se hallinnoi vuorovaikutustaan eturyhmien kanssa, jotta varmistetaan, että yhteydenpito toteutetaan avoimesti ja vältetään sopimattoman vaikuttamisen riskiä; toteaa, että näitä mekanismeja ovat muun muassa valikoituja tieteellisiä lausuntoja ja toimintaohjeita koskevat julkiset kuulemiset, tiedotustilaisuudet hakijoille, avoimet tieteelliset täysistunnot, sidosryhmätapaamiset ja toiminnanjohtajan tapaamiset;

21.  toteaa, että viranomaisen koko henkilöstön on osallistuttava pakolliseen koulutukseen vuosittain ja heidän on toimitettava vuosittain sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus, joka sisältää yksityiskohtaisen selvityksen taloudellisista tai intellektuaalisista sidonnaisuuksista, joita heillä tai heidän perheenjäsenillään voi olla, mukaan lukien mahdolliset yksityiset suhteet edunvalvojiin; toteaa, että viranomaisen ulkoisten asiantuntijoiden on myös toimitettava vuosittain ilmoitus sidonnaisuuksista, ennen kuin he voivat tehdä tieteellistä työtä viranomaiselle, ja että tämä kaikki on julkisesti saatavilla sen verkkosivustolla; huomauttaa, että kyseiset ilmoitukset sidonnaisuuksista ovat viranomaisen riippumattomuutta koskevien toimintaperiaatteiden mukaisia, ja mikäli eturistiriitoja havaitaan, asiantuntija ei saa tehdä tieteellistä työtä viranomaiselle; pyytää viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden toimien täytäntöönpanosta ja tuloksista;

22.  panee merkille, että viranomainen ei sovella asiantuntijoihin karenssiaikoja sen jälkeen, kun heidän yhteistyönsä viranomaisen kanssa on päättynyt, mutta se on ottanut näiden asiantuntijoiden valintamenettelyssä käyttöön suhteellisia karenssiaikoja, joilla rajoitetaan heidän osallistumistaan tiettyihin tehtäviin 2–5 vuoden ajan, jos he ovat työssään käsitelleet asioita, jotka menevät päällekkäin heidän viranomaiselle tekemänsä työn kanssa, tai tarjonneet niitä koskevia neuvontapalveluja;

23.  panee merkille, että 64 prosentissa yleisön pyynnöistä, jotka koskevat asiakirjoihin tutustumista, myönnettiin osittainen pääsy pyydettyyn asiakirjaan ja että useimmiten perusteeksi osittaiseen pääsyyn ilmoitettiin henkilötietoja koskeva poikkeus (sitä sovellettiin 51 prosentissa osittaisen pääsyn tapauksista) ja seuraavaksi eniten vedottiin kaupallisia etuja koskevaan poikkeukseen (33 prosenttia osittaisen pääsyn tapauksista) sekä meneillään olevaa päätöksentekoprosessia koskevaan poikkeukseen (23,5 prosenttia osittaisen pääsyn tapauksista);

24.  toteaa, että heinäkuussa 2016 viranomaisen johtokunta hyväksyi sidosryhmien osallistumista koskevan uuden lähestymistavan, jonka ansiosta viranomainen voi olla yhteydessä monenlaisiin sidosryhmiin eri kanavien kautta tavoittaakseen useampia edustusjärjestöjä, mukaan lukien kuluttajajärjestöt ja muut kansalaisyhteiskunnan toimijat elintarvikeketjussa;

25.  panee merkille, että vuodesta 2017 alkaen viranomainen lähettää avoimet tieteelliset kokoukset suoratoistona verkossa kansalaisille avoimuuden vuoksi;

26.  kehottaa viranomaista julkaisemaan luettelonsa elintarviketurvallisuusjärjestöistä sekä asiantuntijoiden sidonnaisuuksia koskevien arvioidensa tulokset;

27.  katsoo, että viranomaisen olisi kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota yleiseen mielipiteeseen ja sitouduttava mahdollisimman pitkälti avoimuuteen; panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen testasi vuonna 2015 menestyksekkäästi uutta menettelylähestymistapaansa tieteellisen näytön käyttöön; pitää samoin myönteisenä tässä yhteydessä parannuksia tiedon jakamisessa, kun viranomainen avasi tietovaraston yhä useammille sidosryhmille; panee tyytyväisenä merkille vaikutustenarvioinnin(11), joka on kesäkuussa 2016 julkaistu ulkopuolinen tieteellinen selvitys viranomaisen toimenpiteistä, joiden nimenomaisena tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja sitoutumista sen riskinarviointiprosessissa; kannustaa viranomaista jatkamaan näitä toimia erityisesti sen riippumattomuutta koskevan vuoden 2017 tarkastelun puitteissa;

28.  huomauttaa, että useissa unionin säännöissä, muun muassa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, annetaan yksilöille oikeus tutustua julkisiin asiakirjoihin; muistuttaa viranomaista siitä, että tieteellinen tarkkuus varmistetaan parhaiten tulosten avoimuudella ja tuloksiin liittyvällä vastuuvelvollisuudella;

Sisäinen valvonta

29.  panee merkille, että vuonna 2015 viranomaisen sisäisen tarkastuksen yksikkö suoritti viranomaisen tarkastuskomitean hyväksymän vuotuisen tarkastussuunnitelman mukaisia varmennustoimeksiantoja ja muita erityistoimenpiteitä; toteaa, että tarkastustoimiin kuuluivat sisäisen valvonnan standardien toimeenpano, ABAC-kirjanpitojärjestelmässä myönnettyjen käyttöoikeuksien hyväksyminen, kaksi raporttia komission sisäisen tarkastuksen osaston (IAS) jatkotoimista ja tilintarkastustuomioistuimen antamista suosituksista sekä alustavat tulokset tarkastuksesta, joka koskee hyvää hallintotapaa ja asiantuntijoiden roolia viranomaisen tieteellisessä päätöksentekoprosessissa;

30.  toteaa sisäisen tarkastuksen yksikön katsovan, että viranomaisen nykyinen sisäinen valvontajärjestelmä tarjoaa kohtuullisen varmuuden tarkastetuille prosesseille asetettujen toimintatavoitteiden saavuttamisesta, lukuun ottamatta ennakko-, väli- ja jälkitarkastusten virallistamista ja vahvistamista sekä epäsuhtaa valtuutusasiakirjojen ja ABAC-järjestelmässä myönnettyjen käyttöoikeuksien välillä; pyytää viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimista, joihin on ryhdytty sisäisen valvontajärjestelmän puutteiden korjaamiseksi;

31.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viranomainen ei ole vielä ottanut käyttöön selkeää ja kattavaa varainhoidon jälkitarkastusstrategiaa, jolla katetaan kaikki toiminta-alueet ja jossa täsmennetään tarkastusten tiheys ja laajuus; kehottaa viranomaista harkitsemaan, olisiko tämä lisävalvonta tarkoituksenmukaista sen riskiperusteisessa arviointiympäristössä;

Sisäinen tarkastus

32.  toteaa, että IAS on julkaissut riskinarvioinnin ja säänneltyjen tuotteiden arvioinnin tieteellistä tukea koskevan raportin ”Scientific Support to Risk Assessment and Evaluation of Regulated Products with Focus on Data Collection and Analysis”; toteaa, että IAS on todennut, että vaikka viranomaisen yleinen tiedonkeruu- ja analysointiprosessi tukee sen riskinarviointia ja säänneltyjen tuotteiden arviointia koskevaa tieteellistä toimintaa, puutteita silti esiintyy, varsinkin tietojen hallinnassa; toteaa, että viranomaisen mukaan se on hyväksynyt toimintasuunnitelman IAS:n havaitsemien puutteiden korjaamiseksi ja että vuoden lopussa kaikki toimintasuunnitelmaan kuuluvat toimet olivat käynnissä sovittujen määräaikojen puitteissa;

33.  toteaa, että viranomaisen vuosikertomuksen mukaan vuoden 2015 alussa IAS antoi kahdeksan ”erittäin tärkeää” suositusta; panee merkille, että ”Scientific Support to Risk Assessment and Evaluation of Regulated Products with Focus on Data Collection and Analysis” -tarkastusraportin ja kaikkia voimassa olevia suosituksia koskevan seurantatarkastuksen yhteisvaikutuksen päätteeksi vain kolme ”erittäin tärkeää” suositusta jäi avoimeksi; on tietoinen, että viranomainen pani täytäntöön osan toimintasuunnitelmaan kuuluvista toimenpiteistä jo vuoden 2015 kuluessa ja sen oli tarkoitus toteuttaa kattavan tiedonhallintakehyksen määritelmä ja hyväksyminen vuonna 2016;

Toiminnan tuloksellisuus

34.  on tietoinen, että viranomainen aloitti tai uusi yhteistä tieteellistä toimintaa ja yhteistyöaloitteita erinäisten kumppaniorganisaatioiden kanssa unionin tasolla ja että näistä mainittakoon Euroopan kemikaalivirasto, Euroopan lääkevirasto, Espanjan Agencia Española de Consumo - Seguridad Alimentaria y Nutrición sekä Yhdistyneen kuningaskunnan Food Standard Authority; panee lisäksi merkille, että viranomainen lisäsi yhteistyötä joidenkin kansainvälisten kumppanivirastojen kanssa; panee tyytyväisenä merkille, että tämän yhteistyön tavoitteena on menetelmien ja lähestymistapojen jakaminen elintarviketurvallisuuden parantamiseksi, mukaan lukien parempaa riskinarviointia koskevat menetelmät, ilmenevien riskien nopea tunnistaminen ja yhteistä etua koskevien tietojen jakaminen;

Muita huomautuksia

35.  panee merkille, että viraston ylemmän johtoryhmän viiden viran sukupuolijakaumassa on optimaalinen tasapaino (40/60 prosenttia); panee kuitenkin huolestuneena merkille huomattavan epätasapainon (20/80 prosenttia) viranomaisen johtokunnan sukupuolijakaumassa;

36.  toteaa, että 24 henkilöstön jäsentä osallistui vuonna 2015 virkistyspäiviin, joiden kustannukset olivat 5 816 euroa (242,33 euroa/henkilö); panee merkille, että 31 henkilöstön jäsentä osallistui ”suljettuihin konferensseihin”, joiden kustannukset olivat suhteellisen suuret, 23 096,16 euroa (745,03 euroa/henkilö); pyytää virastoa toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tarkemman selvityksen suljettujen konferenssien sisällöistä ja kustannuksista;

37.  panee tyytyväisenä merkille viranomaisen panoksen elintarvike- ja rehuketjun turvallisuuteen unionissa, koska se antaa unionin riskinhallinnasta vastaaville tahoille kattavaa, riippumatonta ja ajantasaista tieteellistä neuvontaa ravintoketjua koskevista kysymyksistä, viestii saavuttamistaan tuloksista ja niiden taustalla olevista tiedoista suurelle yleisölle selkeällä tavalla sekä toimii yhteistyössä asianomaisten osapuolten ja institutionaalisten kumppanien kanssa edistääkseen unionin elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan järjestelmän yhdenmukaisuutta ja luottamusta siihen;

38.  toteaa, että viranomainen tuotti yli 600 tieteellistä tuotosta, jotka kattavat koko ravintoketjun ja myötävaikuttavat kansanterveyden parantamiseen;

39.  panee myös merkille, että viranomainen arvioi kansanterveydellisiä vaaroja yhteistyössä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen kanssa yhdistettyjen tietokokonaisuuksien hyödyntämisen kautta; pitää myönteisenä, että viranomainen myös työskentelee toisinaan yhteistyössä Euroopan lääkeviraston kanssa (ne ovat esimerkiksi esittäneet ensimmäisen yhteisen raportin, joka sisältää kokonaisvaltaisen analyysin mikrobilääkkeiden käytöstä sekä ihmisissä ja elintarviketuotantoon käytettävissä eläimissä esiintyvien bakteerien mikrobilääkeresistenssistä) ja Euroopan kemikaaliviraston kanssa (esimerkiksi tieteellisen ohjeistuksen laatiminen yhdessä hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamisen mahdollistamiseksi);

40.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen käynnisti vuonna 2015 monivuotisen hankkeen mehiläisten stressitekijöiden ja terveiden mehiläisyhdyskuntien ominaispiirteiden arvioimiseksi, jotta voitaisiin muun muassa luoda kehys mehiläisyhdyskuntien terveydentilan mittaamiseksi kenttätutkimuksissa kestävällä ja yhdenmukaistetulla tavalla;

41.  korostaa, että arvioituja tieteellisiä tutkimuksia koskeva avoimuus sekä tulosten uusittavuus ovat tieteellisen uskottavuuden ytimessä;

42.  korostaa, että viranomaisen vuonna 2015 riskinhallinnasta vastaaville tahoille ja suurelle yleisölle toteuttamissa viestintätoimissa oli tärkeitä merkkipaaluja, kuten uuden verkkosivuston perustaminen laajan käyttäjätutkimuksen perusteella ja EFSA Journal -julkaisun siirtäminen ulkoiseen ammattimaiseen julkaisualustaan; toteaa, että edistystä tapahtui myös hakemuksia koskevan käyttötuen (Applications Helpdesk) eli säänneltyjen tuotteiden turvallisuusarviointia koskevan front office -toiminnon ja tukipalvelujen osalta; katsoo, että viranomainen on näillä ja monilla muilla aloitteilla varmistanut, että se on edelleen tehokas ja luotettava tieteellisen neuvonnan tuottaja unionin kuluttajien hyödyksi;

43.  toteaa, että viranomainen perusti vuonna 2015 yhteystoimiston Brysseliin parantaakseen viestintää ja vuoropuhelua unionin toimielinten, tiedotusvälineiden ja sidosryhmien kanssa;

44.  katsoo, että viranomaisen olisi jatkossakin kannustettava sidosryhmiä ja kansalaisia osallistumaan säännöllisesti ja antamaan panoksensa tarkoitukseen varatuissa vuorovaikutuspisteissä säänneltyjä tuotteita koskevien ja muiden tieteellisten tuotosten kehittämisen aikana, kuten todettiin viranomaisen strategiassa vuodeksi 2020;

45.  painottaa, että viranomaisen olisi aloitettava viiden olemassa olevan vaikutusindikaattorin uudelleentarkastelu ja kehitettävä myös uusia indikaattoreita; katsoo, että tällaiset indikaattorit ovat olennaisia välineitä viranomaisen vaikuttavuutta arvioitaessa;

46.  katsoo, että viranomaisen olisi pyrittävä rajoittamaan asiantuntijoiden matkustusaikaa ja edistettävä tietoteknisten välineiden, kuten interaktiivisten videoneuvottelujen tai verkkoseminaarien, käyttöä;

°

°  °

47.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx. huhtikuuta 2017] antamaansa päätöslauselmaan(12).

1.2.2017

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2174(DEC))

Valmistelija: Giovanni La Via

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  muistuttaa, että vuosi 2015 oli Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (jäljempänä ”viranomainen”) toinen unionin monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettu toimintavuosi; toteaa, että viranomaisen määrärahojen käyttöaste oli 98,6 prosenttia ja että määrärahoja jäi käyttämättä 1 089 miljoonaa euroa; korostaa, että vajaakäyttö vastaa käyttämättömiä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja (viranomaisen talousarvion toteutuma 2014), jotka käytettiin vuonna 2016;

2.  panee tyytyväisenä merkille viranomaisen panoksen elintarvike- ja rehuketjun turvallisuuteen unionissa, koska se antaa unionin riskinhallinnasta vastaaville tahoille kattavaa, riippumatonta ja ajantasaista tieteellistä neuvontaa ravintoketjua koskevista kysymyksistä, viestii saavuttamistaan tuloksista ja niiden taustalla olevista tiedoista suurelle yleisölle selkeällä tavalla sekä toimii yhteistyössä asianomaisten osapuolien ja institutionaalisten kumppanien kanssa edistääkseen unionin elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan järjestelmän yhdenmukaisuutta ja luottamusta siihen;

3.  toteaa, että viranomainen tuotti yli 600 tieteellistä tuotosta, jotka kattavat koko ravintoketjun ja myötävaikuttavat kansanterveyden parantamiseen;

4.  panee myös merkille, että viranomainen arvioi kansanterveydellisiä vaaroja yhteistyössä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen kanssa yhdistettyjen tietokokonaisuuksien hyödyntämisen kautta; pitää myönteisenä, että viranomainen myös työskentelee toisinaan yhteistyössä Euroopan lääkeviraston kanssa (ne ovat esimerkiksi esittäneet ensimmäisen yhteisen raportin, joka sisältää kokonaisvaltaisen analyysin mikrobilääkkeiden käytöstä sekä ihmisissä ja elintarviketuotantoon käytettävissä eläimissä esiintyvien bakteerien mikrobilääkeresistenssistä) ja Euroopan kemikaaliviraston kanssa (esimerkiksi tieteellisen ohjeistuksen laatiminen yhdessä hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamisen mahdollistamiseksi);

5.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen käynnisti vuonna 2015 monivuotisen hankkeen mehiläisten stressitekijöiden ja terveiden mehiläisyhdyskuntien ominaispiirteiden arvioimiseksi, jotta voitaisiin muun muassa luoda kehys mehiläisyhdyskuntien terveydentilan mittaamiseksi kenttätutkimuksissa kestävällä ja yhdenmukaistetulla tavalla;

6.  katsoo, että viranomaisen olisi kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota yleiseen mielipiteeseen ja sitouduttava mahdollisimman pitkälti avoimuuteen; panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen testasi vuonna 2015 menestyksekkäästi uutta menettelylähestymistapaansa tieteellisen näytön käyttöön; pitää samoin myönteisenä tässä yhteydessä parannuksia tiedon jakamisessa, kun viranomainen avasi tietovaraston yhä useammille sidosryhmille; panee tyytyväisenä merkille vaikutustenarvioinnin(13), joka on kesäkuussa 2016 julkaistu ulkopuolinen tieteellinen selvitys viranomaisen toimenpiteistä, joiden nimenomaisena tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja sitoutumista sen riskinarviointiprosessissa; kannustaa viranomaista jatkamaan näitä toimia erityisesti sen riippumattomuutta koskevan vuoden 2017 tarkastelun puitteissa;

7.  katsoo, että viranomaisen olisi tehtävä kansalaisjärjestöihin keskittyvä kyselytutkimus, jotta se voi ymmärtää paremmin hedelmällisen yhteistyön tiellä olevia esteitä, kuten suositellaan viranomaista koskevassa viimeisimmässä, vuonna 2012 tehdyssä ulkopuolisessa arvioinnissa;

8.  korostaa, että arvioituja tieteellisiä tutkimuksia koskeva avoimuus sekä tulosten uusittavuus ovat tieteellisen uskottavuuden ytimessä;

9.  huomauttaa, että useissa unionin säännöissä, muun muassa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, annetaan yksilöille oikeus tutustua julkisiin asiakirjoihin; muistuttaa viranomaista siitä, että tieteellinen tarkkuus varmistetaan parhaiten tulosten avoimuudella ja tuloksiin liittyvällä vastuuvelvollisuudella;

10.  on huolissaan siitä, että viranomaisen henkilöstövähennykset saattaisivat heikentää vakavasti sen valmiuksia ja mainetta; katsookin, että olisi varmistettava, että henkilöstövähennyksiä ei tehdä;

11.  korostaa, että viranomaisen vuonna 2015 riskinhallinnasta vastaaville tahoille ja suurelle yleisölle toteuttamissa viestintätoimissa oli tärkeitä merkkipaaluja, kuten uuden verkkosivuston perustaminen laajan käyttäjätutkimuksen perusteella ja EFSA Journal -julkaisun siirtäminen ulkoiseen ammattimaiseen julkaisualustaan; toteaa, että edistystä tapahtui myös hakemuksia koskevan käyttötuen (Applications Helpdesk) eli säänneltyjen tuotteiden turvallisuusarviointia koskevan front office -toiminnon ja tukipalvelujen osalta; katsoo, että viranomainen on näillä ja monilla muilla aloitteilla varmistanut, että se on edelleen tehokas ja luotettava tieteellisen neuvonnan tuottaja unionin kuluttajien hyödyksi;

12.  toteaa, että viranomainen perusti vuonna 2015 yhteystoimiston Brysseliin parantaakseen viestintää ja vuoropuhelua unionin toimielinten, tiedotusvälineiden ja sidosryhmien kanssa;

13.  katsoo, että viranomaisen olisi jatkossakin kannustettava sidosryhmiä ja kansalaisia osallistumaan säännöllisesti ja antamaan panoksensa tarkoitukseen varatuissa vuorovaikutuspisteissä säänneltyjä tuotteita koskevien ja muiden tieteellisten tuotosten kehittämisen aikana, kuten todettiin elintarviketurvallisuusviranomaisen strategiassa vuodeksi 2020;

14.  painottaa, että viranomaisen olisi aloitettava viiden olemassa olevan vaikutusindikaattorin uudelleentarkastelu ja kehitettävä myös uusia indikaattoreita; katsoo, että tällaiset indikaattorit ovat olennaisia elintarviketurvallisuusviranomaisen vaikuttavuutta arvioitaessa;

15.  katsoo, että viranomaisen olisi pyrittävä rajoittamaan asiantuntijoiden matkustusaikaa ja edistettävä tietoteknisten välineiden, kuten interaktiivisten videoneuvottelujen tai verkkoseminaarien, käyttöä;

16.  suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

31.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

18

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

7

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Monica Macovei, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 97.

(2)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 97.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 97.

(7)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 97.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Impact Assessment of Specific Measures Aimed at Increasing Transparency and Engagement in EFSA Risk Assessment Process, EFSA Supporting publication 2016:EN-1047.

(12)

Hyväksytyt tekstit, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

”Impact Assessment of Specific Measures Aimed at Increasing Transparency and Engagement in EFSA Risk Assessment Process”, EFSA Supporting publication 2016:EN-1047.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö