Procedura : 2016/2174(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0098/2017

Teksty złożone :

A8-0098/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.37

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0168

SPRAWOZDANIE     
PDF 729kWORD 68k
28.3.2017
PE 593.881v02-00 A8-0098/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2015

(2016/2174(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2015

(2016/2174(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208 ust. 2,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(4), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0098/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2015

(2016/2174(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Urzędu(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208 ust. 2,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(9), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0098/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2015

(2016/2174(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0098/2017),

-  uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 12/2016 Trybunału Obrachunkowego pt. „Agencje nie zawsze wykorzystują dotacje we właściwy i jednoznacznie skuteczny sposób”,

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego dalej „Urzędem”) jego ostateczny budżet na rok 2015 wyniósł 79 659 347 EUR; mając na uwadze, że cały budżet Urzędu pochodzi z budżetu Unii,

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2015 („sprawozdanie Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,81 %, co oznacza wzrost o 0,12 % w porównaniu z rokiem 2014; ponadto zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 90,10 %, co oznacza wzrost o 0,80 % w porównaniu z rokiem 2014;

2.  przypomina, że rok 2015 był drugim rokiem działalności Urzędu na podstawie wieloletnich ram finansowych Unii; odnotowuje, że kwota niewykorzystanych środków wyniosła 1 089 mln EUR; podkreśla, że to niepełne wykonanie odpowiada niewykorzystanym dochodom przeznaczonym na określony cel (wynik Urzędu z 2014 r.), które wykorzystano w 2016 r.;

Procedura udzielania zamówień i naboru pracowników

3.  zwraca uwagę na redukcję rzędu 2 % w planie zatrudnienia Urzędu, co odpowiada siedmiu stanowiskom pracy i doprowadziło do zintensyfikowania wysiłków Urzędu na rzecz wprowadzenia skuteczniejszych i wydajniejszych procedur; zauważa, że pod koniec 2015 r. 446 spośród 477 stanowisk było obsadzonych, co obejmuje urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony, pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych; zauważa, że średni wskaźnik obsadzenia stanowisk w skali roku wyniósł 94,7 % (obsadzone były 423 spośród 447 stanowisk);

4.  zwraca uwagę, że pracownicy Urzędu są prawnie zobowiązani do przestrzegania regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej, który w formie ogólnych ram określa prawa i obowiązki urzędników i pracowników; zauważa ponadto, że uzupełnieniem regulaminu pracowniczego jest stosowany przez Urząd kodeks dobrego postępowania administracyjnego, w którym określono rodzaj usług, jakich opinia publiczna może oczekiwać od pracowników Urzędu, a także praktyczny przewodnik dotyczący etyki i postępowania pracowników, zawierający zasady etyczne gwarantujące najwyższe standardy etyki zawodowej; zauważa, że Urząd dostrzega znaczenie komunikowania się z mediami oraz dysponuje wyspecjalizowaną komórką w dziale ds. komunikacji, która to komórka zajmuje się wnioskami mediów i wyjaśnia dziennikarzom, na czym polega praca Urzędu; zwraca uwagę, że w latach 2014–2015 Urząd podniósł odsetek pracowników zajmujących się działalnością naukową o jeden punkt procentowy, osiągając w tej dziedzinie wskaźnik 75 %;

5.  uznaje fakt, że Urząd opracował zaawansowane narzędzie służące kontroli pod kątem konfliktów interesów w dziedzinie zamówień publicznych, które przedstawiono w decyzji dyrektora wykonawczego; odnotowuje, że narzędzie to opracowano z myślą o zapobieganiu konfliktom interesów w kontekście procedur udzielania zamówień publicznych o charakterze naukowym;

6.  obawia się, że jakiekolwiek zmniejszenie liczby pracowników Urzędu mogłoby negatywnie wpłynąć na jego możliwości oraz poważnie zaszkodzić jego reputacji; z tego względu uważa, że należy dopilnować, by nie dokonywano żadnego zmniejszenia liczby pracowników;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

7.  zauważa, że Urząd zainicjował przegląd swojej strategii w zakresie niezależności i naukowych procesów decyzyjnych, który będzie obejmował konsultacje publiczne, aby uwzględnić poglądy zainteresowanych stron; zwraca się do Urzędu o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o wynikach tego przeglądu po jego zakończeniu;

8.  zwraca uwagę, że Urząd zakończył centralizację procedury walidacji wszystkich corocznych deklaracji interesów, przedkładanych działowi zajmującemu się kwestiami prawnymi i regulacyjnymi przez ekspertów i pracowników Urzędu;

9.  podkreśla, że eksperci posiadający interesy finansowe powiązane z przedsiębiorstwami, których substancje są oceniane przez Urząd, nie mogą zasiadać w panelach naukowych lub grupach roboczych Urzędu oraz że Urząd powinien powoływać takich ekspertów najwcześniej dwa lata po wygaśnięciu ich interesów; jest przekonany, że Urząd powinien dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, tak aby móc zatrudniać niezależnych ekspertów wewnętrznych, w przypadku których nie występuje żaden konflikt interesów;

10.  zwraca się do Urzędu o wprowadzenie do jego nowej strategii w zakresie niezależności dwuletniego okresu karencji w przypadku wszystkich interesów materialnych związanych z przedsiębiorstwami, których produkty są oceniane przez Urząd, oraz wszelkimi finansowanymi przez nie organizacjami;

11.  zauważa, że Urząd zobowiązał się już do wprowadzenia dwuletnich okresów karencji w odniesieniu do następujących rodzajów interesu: członkostwa w organie zarządzającym lub w naukowym organie doradczym, zatrudnienia i doradztwa; z żalem zauważa, że Urząd nie ujął finansowania badań w wykazie interesów podlegających dwuletniemu okresowi karencji, na co organ udzielający absolutorium zwrócił już uwagę w ostatnich decyzjach w sprawie udzielenia absolutorium; wzywa Urząd do szybkiego wdrożenia tego środka zgodnie z ponawianymi wnioskami organu udzielającego absolutorium;

12.  zauważa, że Urząd wdrożył obowiązującą procedurę działania w odniesieniu do obowiązkowych szkoleń, których celem jest pogłębienie wiedzy pracowników w specjalistycznych dziedzinach, ograniczenie ryzyka organizacyjnego oraz zagwarantowanie przestrzegania rozporządzeń Unii, horyzontalnych strategii politycznych i standardów kontroli;

13.  uznaje fakt, że od momentu powołania Urząd publikuje na swojej stronie internetowej protokoły posiedzeń zarządu; zauważa ponadto, że po uprzedniej rejestracji każdy może wziąć udział w posiedzeniu oraz że na stronie internetowej Urzędu dostępne są nagrania audio z posiedzeń o charakterze publicznym;

14.  uznaje fakt, że od momentu przyjęcia strategii w zakresie niezależności w 2011 r. Urząd ocenia i zatwierdza wszystkie deklaracje interesów, składane przez jego ekspertów, co średnio oznacza 6–7 tys. takich deklaracji rocznie, ocenianych i zatwierdzanych przez pracowników Urzędu, zgodnie z jego strategią w zakresie niezależności oraz przepisami dotyczącymi deklaracji interesów; odnotowuje, że oprócz tego pracownicy Urzędu niezajmujący się zwykłymi kontrolami, o których mowa powyżej, dwa razy w roku przeprowadzają dodatkowe kontrole w zakresie zgodności i wiarygodności; wzywa Urząd do opublikowania wyników kontroli w załączniku do sprawozdania rocznego; zauważa, że trwa przegląd strategii z 2011 r., obejmujący konsultacje publiczne zaplanowane na wiosnę 2017 r. i przewidujący, że nowa strategia w zakresie niezależności zostanie przyjęta latem 2017 r.; z niepokojem zauważa, że strategia Urzędu w zakresie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi nie ma zastosowania do pracowników tymczasowych;

15.  nalega, aby Urząd spójnie realizował swoją strategię w zakresie niezależności, w szczególności w przypadku przewodniczących i wiceprzewodniczących paneli;

16.  odnotowuje, że po zwróceniu uwagi Urzędu na tę kwestię przez organ udzielający absolutorium wszystkie deklaracje interesów członków zarządu są obecnie opublikowane na stronie internetowej Urzędu; podkreśla znaczenie publikowania takich dokumentów, aby zapewnić niezbędny nadzór i kontrolę nad zarządem Urzędu;

17.  zwraca uwagę, że w oczekiwaniu na przyjęcie przepisów wykonawczych dotyczących informowania o nieprawidłowościach, w styczniu 2016 r. Urząd wdrożył nową standardową procedurę działania w zakresie rozpatrywania wniosków osób, które zgłosiły przypadek naruszenia i spotykają się z reakcją o charakterze odwetowym; uznaje fakt, że Urząd oczekuje na dalsze wytyczne od Komisji, zanim opracuje wewnętrzne przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach; zwraca się do Komisji o jak najszybsze przekazanie dodatkowych wytycznych oraz wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o opracowaniu i wdrożeniu przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach;

18.  z zadowoleniem odnotowuje, że w marcu 2015 r. Urząd przyjął strategię w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i związany z nią plan działania oraz że ze sprawozdania z wdrożenia, przedłożonego zarządowi w grudniu 2016 r., wynikało, iż wszystkie działania zostały wdrożone; zauważa, że opisane w nim działania dotyczyły prewencji, wykrywania, badania i monitorowania;

19.  zwraca uwagę, że w 2015 r. Urząd zainicjował projekt o nazwie „Przejrzystość i zaangażowanie w ocenę ryzyka”, aby do 2020 r. zagwarantować jasność w odniesieniu do swoich procesów naukowych oraz dalej rozwijać podejście do kwestii przejrzystości tych procesów i zaangażowania w nie w zgodzie z własną strategią komunikacyjną, a to poprzez regularne komunikowanie się z zainteresowanymi stronami i opinią publiczną w kontekście opracowywania ocen naukowych i wyników, głównie za pośrednictwem mechanizmów konsultacji publicznych;

20.  zauważa, że Urząd wprowadził szereg ustrukturyzowanych mechanizmów z myślą o zarządzaniu kontaktami z zainteresowanymi stronami w sposób gwarantujący przejrzystość tych kontaktów i uniknięcie ryzyka nadmiernego wpływu; odnotowuje, że mechanizmy te obejmują publiczne konsultacje dotyczące wybranych opinii naukowych i dokumentów zawierających wytyczne, spotkania informacyjne dla wnioskodawców, otwarte naukowe spotkania plenarne, spotkania zainteresowanych stron i spotkania z dyrektorem wykonawczym;

21.  zauważa również, że wszyscy pracownicy Urzędu raz w roku uczestniczą w obowiązkowym szkoleniu i każdego roku muszą przedkładać deklarację interesów, zawierającą szczegółowe informacje o ewentualnych własnych interesach finansowych bądź intelektualnych oraz takich interesach członków swojej rodziny, w tym również o wszelkich prywatnych relacjach z lobbystami; odnotowuje, że zewnętrzni eksperci Urzędu również muszą co roku przedkładać deklaracje interesów, zanim rozpoczną pracę naukową dla Urzędu, a wszystkie te deklaracje są dostępne na jego stronie internetowej; zauważa, że deklaracje te podlegają ocenie zgodnie ze strategią Urzędu w zakresie niezależności, a w przypadku wykrycia konfliktu interesów ekspert nie może podejmować pracy naukowej na rzecz Urzędu; zwraca się do Urzędu o informowanie organu udzielającego absolutorium o wdrażaniu tych środków i osiąganych dzięki nim wynikach;

22.  zauważa, że Urząd nie stosuje okresów karencji w odniesieniu do ekspertów po zakończeniu z nimi współpracy, ale wprowadził proporcjonalne okresy karencji w ramach procedury wyboru ekspertów, które ograniczają współpracę z nimi do pewnych funkcji na okres od dwóch do pięciu lat, jeżeli eksperci ci pracowali lub świadczyli usługi doradcze w dziedzinach pokrywających się z zakresem ich działalności na rzecz Urzędu;

23.  zwraca uwagę, że w przypadku 64 % wniosków o publiczny dostęp do dokumentów dostęp taki przyznano częściowo oraz że najczęściej podawaną przyczyną mającą uzasadniać przyznanie częściowego dostępu było odstępstwo dotyczące danych osobowych (zastosowano je w 51 % przypadków przyznania częściowego dostępu), a w następnej kolejności odstępstwo dotyczące interesów handlowych (zastosowano je w 33 % przypadków przyznania częściowego dostępu) i odstępstwo dotyczące toczącego się procesu decyzyjnego (zastosowano je w 23,5 % przypadków przyznania częściowego dostępu);

24.  odnotowuje, że w lipcu 2016 r. zarząd Urzędu zatwierdził nowe podejście do kwestii zaangażowania zainteresowanych stron, które umożliwia Urzędowi nawiązywanie kontaktów z wieloma różnymi zainteresowanymi podmiotami za pośrednictwem rozmaitych kanałów komunikacji w celu rozszerzenia współpracy zewnętrznej z organizacjami przedstawicielskimi, w tym organizacjami konsumenckimi i innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego w ramach łańcucha żywnościowego;

25.  zauważa, że w 2017 r. z myślą o przejrzystości Urząd będzie transmitował na żywo w internecie publicznie jawne posiedzenia naukowe;

26.  wzywa Urząd, aby opublikował wykaz organizacji zajmujących się bezpieczeństwem żywności, a także wyniki jego oceny interesów ekspertów;

27.  uważa, że Urząd nadal powinien poświęcać szczególną uwagę opinii publicznej i angażować się w działania na rzecz jak najdalej idącej otwartości i przejrzystości; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym fakt, że w 2015 r. Urząd pomyślnie przetestował swoje nowe metodologiczne podejście do wykorzystywania dowodów naukowych; w tym kontekście również z zadowoleniem przyjmuje usprawnienia w zakresie dzielenia się danymi poprzez udostępnienie hurtowni danych Urzędu rosnącej liczbie zainteresowanych stron; z zadowoleniem przyjmuje ocenę skutków działań Urzędu(11), w formie zewnętrznego sprawozdania naukowego opublikowanego w czerwcu 2016 r., mających na celu zwiększenie zwłaszcza przejrzystości i zaangażowania w proces oceny ryzyka; zachęca Urząd do dalszych postępów w tym kierunku, szczególnie w kontekście kontroli jego niezależności, która ma się odbyć w 2017 r.;

28.  zwraca uwagę, że szereg unijnych przepisów, w tym między innymi Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, daje obywatelom prawo dostępu do publicznych dokumentów; przypomina Urzędowi, że rzetelność naukową najlepiej zapewnia przejrzystość i rozliczalność wyników;

Kontrole wewnętrzne

29.  zwraca uwagę, że w 2015 r. jednostka audytu wewnętrznego Urzędu wykonała usługę atestacyjną i inne zadania specjalne przewidziane w rocznym planie audytu zatwierdzonym przez komitet audytu Urzędu; zauważa, że badania kontrolne objęły wdrożenie standardów kontroli wewnętrznej, zatwierdzanie praw dostępu użytkownika, przyznawanych w ramach systemu rachunkowości memoriałowej, dwa sprawozdania na temat działań następczych będących wynikiem zaległych zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego Komisji i Trybunału oraz wstępne ustalenia dotyczące audytu w zakresie ładu korporacyjnego i roli ekspertów w procesie podejmowania przez Urząd decyzji naukowych;

30.  zauważa, że zdaniem jednostki audytu wewnętrznego stosowany obecnie w Urzędzie system kontroli wewnętrznej daje wystarczającą pewność osiągnięcia celów biznesowych określonych dla kontrolowanych procesów, z wyjątkiem formalizacji i udoskonalenia ocen ex ante, ocen śródokresowych i ocen ex post, a także z wyjątkiem rozbieżności między aktami delegującymi a prawami dostępu do systemu księgowego opartego na rachunkowości memoriałowej; wzywa Urząd do informowania organu udzielającego absolutorium o działaniach podejmowanych w celu usunięcia niedociągnięć systemu kontroli wewnętrznej;

31.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że Urząd nie wdrożył jeszcze jasnej i kompleksowej strategii kontroli finansowej ex post obejmującej wszystkie obszary działalności, w której wyraźnie określono by częstotliwość i zakres takich kontroli; zwraca się do Urzędu o zastanowienie się, czy ten dodatkowy etap kontroli spełniałby swój cel w ramach stosowanej przez Urząd oceny opartej na analizie ryzyka;

Audyt wewnętrzny

32.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego opublikowała sprawozdanie na temat naukowego wsparcia w zakresie oceny ryzyka i ewaluacji produktów objętych regulacjami ze szczególnym uwzględnieniem kwestii gromadzenia i analizy danych; odnotowuje wnioski Służby Audytu Wewnętrznego, zgodnie z którymi stosowana przez Urząd ogólna procedura gromadzenia i analizowania danych stanowi wprawdzie odpowiednie wsparcie działań naukowych podejmowanych przez Urząd z myślą o ocenie ryzyka i ewaluacji produktów objętych regulacjami, ale wciąż istnieją niedociągnięcia, zwłaszcza w zakresie zarządzania danymi; na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że przyjął on plan działania uwzględniający uwagi poczynione przez Służbę Audytu Wewnętrznego oraz że pod koniec roku wszystkie działania przewidziane w planie działania były w toku, a ich realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem;

33.  na podstawie rocznego sprawozdania Urzędu zauważa, że na początku 2015 r. Służba Audytu Wewnętrznego wydała osiem „bardzo ważnych” zaleceń; zwraca uwagę, że w wyniku połączonego efektu związanego z audytem w dziedzinie naukowego wsparcia w zakresie oceny ryzyka i ewaluacji produktów objętych regulacjami oraz audytem uzupełniającym dotyczącym wszystkich zaległych zaleceń jedynie trzy „bardzo ważne” zalecenia nie były jeszcze wdrożone; przyznaje, że już w roku 2015 Urząd wdrożył część działań przewidzianych w planie działania oraz zamierzał przystąpić do wdrożenia definicji kompleksowych ram zarządzania danymi i do przyjęcia tych ram w 2016 r.;

Wyniki

34.  uznaje fakt, że Urząd podjął lub odnowił wspólne działania naukowe i inicjatywy w zakresie współpracy z wieloma organizacjami partnerskimi na szczeblu unijnym, w tym z Europejską Agencją Chemikaliów, Europejską Agencją Leków, hiszpańską agencją ds. żywienia i żywności Agencia Española de Consumo – Seguridad Alimentaria y Nutrición oraz brytyjskim urzędem ds. norm żywnościowych; zauważa ponadto, że Urząd prowadził dodatkową wymianę w ramach współpracy z szeregiem międzynarodowych agencji o podobnym profilu; z zadowoleniem zauważa, że celem tej współpracy jest dzielenie się metodami i strategiami z myślą o poprawie bezpieczeństwa żywności, w tym metodami lepszej oceny ryzyka, szybkiego wykrywania nowych zagrożeń i wymiany danych na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania;

Inne uwagi

35.  zauważa, że pięć stanowisk wyższego szczebla kierowniczego obsadzono z optymalną równowagą płci – 40 % / 60 %; z zaniepokojeniem odnotowuje jednak istotny brak równowagi płci – 20 % / 80 % – w zarządzie Urzędu;

36.  zauważa, że w 2015 r. 24 pracowników uczestniczyło w seminariach wyjazdowych, których koszt wyniósł 5816 EUR (242,33 EUR na osobę); zauważa, że 31 pracowników uczestniczyło w tzw. zamkniętych konferencjach, których koszt wyniósł 23 096,16 EUR (745,03 EUR na osobę); wzywa Urząd do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium bardziej szczegółowych wyjaśnień na temat treści i kosztów konferencji zamkniętych;

37.  z zadowoleniem przyjmuje wkład Urzędu na rzecz bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego i paszowego w Unii poprzez zapewnianie unijnym podmiotom zarządzającym ryzykiem kompleksowego, niezależnego i aktualnego doradztwa naukowego w kwestiach związanych z łańcuchem żywnościowym, klarowne informowanie opinii publicznej o wynikach swojej działalności oraz przekazywanie informacji opartych na tych wynikach, a także współpracę z zainteresowanymi stronami i partnerami instytucjonalnymi w celu promowania spójności i zaufania do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności;

38.  zauważa, że urząd przygotował ponad 600 produktów naukowych obejmujących cały łańcuch żywnościowy i przyczyniających się do poprawy zdrowia publicznego;

39.  zauważa również, że Urząd dokonał oceny zagrożeń dla zdrowia we współpracy z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za pomocą wykorzystania połączonych zestawów danych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Urząd współpracuje od czasu do czasu z Europejską Agencją Leków (np. przedłożenie pierwszego wspólnego sprawozdania dotyczącego zbiorczej analizy konsumpcji środków przeciwdrobnoustrojowych oraz przypadków oporności bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi oraz zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi), a także z Europejską Agencją Chemikaliów (np. wspólne rozwijanie doradztwa naukowego w celu umożliwienia identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego);

40.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2015 r. Urząd rozpoczął wieloletni projekt mający na celu ocenę stresorów pszczół i atrybutów zdrowych kolonii pszczół miodnych, również z myślą o ustanowieniu solidnych i zharmonizowanych ram pomiaru w badaniach w terenie stanu zdrowia kolonii pszczół miodnych;

41.  podkreśla, że głównym elementem wiarygodności naukowej jest przejrzystość w odniesieniu do uwzględnianych badań naukowych, a także powtarzalność wyników;

42.  podkreśla, że w 2015 r. miały miejsce ważne kroki w komunikowaniu się Urzędu z podmiotami zarządzającymi ryzykiem oraz z opinią publiczną: uruchomienie nowej strony internetowej Urzędu w oparciu o szerokie badanie aktywności użytkowników oraz przeniesienie Dziennika EFSA na zewnętrzną profesjonalną platformę publikacyjną; poczyniono również postępy w odniesieniu do wsparcia technicznego w zakresie aplikacji, jednostki operacyjnej Urzędu oraz jednostki wsparcia w zakresie oceny bezpieczeństwa objętych regulacjami produktów; dzięki tym i wielu innym projektom i inicjatywom Urząd zapewnił, że pozostał skuteczną i godną zaufania instytucją świadczącą doradztwo naukowe w interesie konsumentów w Unii;

43.  uznaje fakt, że w 2015 r. Urząd utworzył biuro łącznikowe w Brukseli w celu poprawy komunikacji i dialogu z instytucjami unijnymi, mediami i zainteresowanymi stronami;

44.  uważa, że Urząd nadal powinien zachęcać zainteresowane strony i obywateli do regularnego uczestniczenia oraz wnoszenia wkładu w określonych punktach interakcji w trakcie opracowywania wyników badań naukowych, również w odniesieniu do objętych regulacjami produktów, jak stwierdzono w strategii EFSA na 2020 r.;

45.  podkreśla, że Urząd powinien rozpocząć przegląd pięciu istniejących wskaźników oddziaływania oraz opracować nowe wskaźniki; uważa, że takie wskaźniki oddziaływania stanowią kluczowe narzędzie pomiaru skuteczności Urzędu;

46.  uważa, że Urząd powinien dążyć do ograniczenia czasu podróży ekspertów poprzez promowanie korzystania z narzędzi informatycznych, takich jak interaktywne wideokonferencje lub seminaria internetowe;

°

°  °

47.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [... kwietnia 2017 r.](12) [w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji].

1.2.2017

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2015

(2016/2174(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giovanni La Via

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przypomina, że rok 2015 był drugim rokiem działalności Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urzędu”) na podstawie wieloletnich ram finansowych Unii; zauważa, że wskaźnik wykonania Urzędu wynosi 98,6 % i że kwota niewykorzystanych środków wyniosła 1 089 mln EUR; podkreśla, że to niepełne wykonanie odpowiada niewykorzystanym dochodom przeznaczonym na określony cel (wynik Urzędu z 2014 r.), które wykorzystano w 2016 r.;

2.  z zadowoleniem przyjmuje wkład Urzędu na rzecz bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego i paszowego w Unii poprzez zapewnianie unijnym podmiotom zarządzającym ryzykiem kompleksowego, niezależnego i aktualnego doradztwa naukowego w kwestiach związanych z łańcuchem żywnościowym, klarowne informowanie opinii publicznej o wynikach swojej działalności oraz przekazywanie informacji opartych na tych wynikach, a także współpracę z zainteresowanymi stronami i partnerami instytucjonalnymi w celu promowania spójności i zaufania do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności;

3.  zauważa, że urząd przygotował ponad 600 produktów naukowych obejmujących cały łańcuch żywnościowy i przyczyniających się do poprawy zdrowia publicznego;

4.  zauważa również, że Urząd dokonał oceny zagrożeń dla zdrowia we współpracy z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za pomocą wykorzystania połączonych zestawów danych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Urząd współpracuje od czasu do czasu z Europejską Agencją Leków (np. przedłożenie pierwszego wspólnego sprawozdania dotyczącego zbiorczej analizy konsumpcji środków przeciwdrobnoustrojowych oraz przypadków oporności bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi oraz zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi), a także z Europejską Agencją Chemikaliów (np. wspólne rozwijanie doradztwa naukowego w celu umożliwienia identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego);

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2015 r. Urząd rozpoczął wieloletni projekt mający na celu ocenę stresorów pszczół i atrybutów zdrowych kolonii pszczół miodnych, również z myślą o ustanowieniu solidnych i zharmonizowanych ram pomiaru w badaniach w terenie stanu zdrowia kolonii pszczół miodnych;

6.  uważa, że Urząd nadal powinien poświęcać szczególną uwagę opinii publicznej i angażować się w działania na rzecz jak najdalej idącej otwartości i przejrzystości; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym fakt, że w 2015 r. Urząd pomyślnie przetestował swoje nowe metodologiczne podejście do wykorzystywania dowodów naukowych; w tym kontekście również z zadowoleniem przyjmuje usprawnienia w zakresie dzielenia się danymi poprzez udostępnienie hurtowni danych Urzędu rosnącej liczbie zainteresowanych stron; z zadowoleniem przyjmuje ocenę skutków działań Urzędu(13), w formie zewnętrznego sprawozdania naukowego opublikowanego w czerwcu 2016 r., mających na celu zwiększenie zwłaszcza przejrzystości i zaangażowania w proces oceny ryzyka; zachęca Urząd do dalszych postępów w tym kierunku, szczególnie w kontekście kontroli jego niezależności, która ma się odbyć w 2017 r.;

7.  uważa, że Urząd powinien przeprowadzić badanie koncentrujące się na organizacjach pozarządowych w celu lepszego zrozumienia istniejących przeszkód dla owocnej współpracy, zgodnie z zaleceniami zawartymi w ostatniej zewnętrznej ocenie Urzędu przeprowadzonej w 2012 r.;

8.  podkreśla, że głównym elementem wiarygodności naukowej jest przejrzystość w odniesieniu do uwzględnianych badań naukowych, a także powtarzalność wyników;

9.  zwraca uwagę, że szereg unijnych przepisów, w tym między innymi Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, daje obywatelom prawo dostępu do publicznych dokumentów; przypomina Urzędowi, że rzetelność naukową najlepiej zapewnia przejrzystość i rozliczalność wyników;

10.  obawia się, że jakiekolwiek zmniejszenie liczby pracowników Urzędu mogłoby negatywnie wpłynąć na jego możliwości oraz poważnie zaszkodzić jego reputacji; z tego względu uważa, że należy dopilnować, by nie dokonywano żadnego zmniejszenia liczby pracowników;

11.  podkreśla, że w 2015 r. miały miejsce ważne kroki w komunikowaniu się Urzędu z podmiotami zarządzającymi ryzykiem oraz z opinią publiczną: uruchomienie nowej strony internetowej Urzędu w oparciu o szerokie badanie aktywności użytkowników oraz przeniesienie Dziennika EFSA na zewnętrzną profesjonalną platformę publikacyjną; poczyniono również postępy w odniesieniu do wsparcia technicznego w zakresie aplikacji, jednostki operacyjnej Urzędu oraz jednostki wsparcia w zakresie oceny bezpieczeństwa objętych regulacjami produktów; dzięki tym i wielu innym projektom i inicjatywom Urząd zapewnił, że pozostał skuteczną i godną zaufania instytucją świadczącą doradztwo naukowe w interesie konsumentów w Unii;

12.  przyjmuje do wiadomości, że w 2015 r. Urząd utworzył biuro łącznikowe w Brukseli w celu poprawy komunikowania się i dialogu z instytucjami unijnymi, mediami i zainteresowanymi stronami;

13.  uważa, że Urząd nadal powinien zachęcać zainteresowane strony i obywateli do regularnego uczestniczenia oraz wnoszenia wkładu w określonych punktach interakcji w trakcie opracowywania wyników badań naukowych, również w odniesieniu do objętych regulacjami produktów, jak stwierdzono w strategii EFSA na 2020 r.;

14.  podkreśla, że Urząd powinien rozpocząć przegląd pięciu istniejących wskaźników oddziaływania oraz opracować nowe wskaźniki; uważa, że takie wskaźniki oddziaływania stanowią kluczowe narzędzie pomiaru skuteczności Urzędu;

15.  uważa, że Urząd powinien dążyć do ograniczenia czasu podróży ekspertów poprzez promowanie korzystania z narzędzi informatycznych, takich jak interaktywne wideokonferencje lub seminaria internetowe;

16.  zaleca, na podstawie dostępnych danych, udzielenie dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2015.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

31.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

18

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

20

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

7

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Monica Macovei, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 97.

(2)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 97.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 97.

(7)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 97.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

„Ocena skutków konkretnych działań mających na celu zwiększenie przejrzystości i zaangażowania w proces oceny ryzyka EFSA”, Dodatkowa publikacja EFSA 2016:EN-1047.

(12)

Teksty przyjęte w tym dniu, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

„Ocena skutków konkretnych działań mających na celu zwiększenie przejrzystości i zaangażowania w proces oceny ryzyka EFSA”, Dodatkowa publikacja EFSA 2016:EN-1047.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności