Procedură : 2016/2174(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0098/2017

Texte depuse :

A8-0098/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.37

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0168

RAPORT     
PDF 730kWORD 67k
28.3.2017
PE 593.881v01-00 A8-0098/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2174(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Inés Ayala Sender

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2174(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimenta și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare(4), în special articolul 44,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0098/2017),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2174(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul autorității(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimenta și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare(9), în special articolul 44,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0098/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2174(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0098/2017),

-  având în vedere Raportul special nr. 12/2016 al Curții de Conturi Europene, intitulat: „Utilizarea granturilor ca metodă de finanțare de către agenții nu este întotdeauna opțiunea cea mai adecvată, iar eficacitatea sa nu poate fi demonstrată în toate cazurile”,

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară („Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 79 659 347 EUR; întrucât bugetul Autorității provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2015 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,81 %, reprezentând o creștere de 0,12 % față de 2014; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 90,10 %, ceea ce reprezintă o creștere de 0,80 % în comparație cu 2014;

2.  reamintește că 2015 a fost cel de-al doilea an de funcționare al Autorității din decursul cadrului financiar multianual al Uniunii; ia act de faptul că valoarea creditelor neutilizate a fost de 1 089 milioane EUR; subliniază că această subutilizare corespunde veniturilor alocate neutilizate (rezultatul bugetar pe 2014 al Autorității), care au fost reutilizate în 2016;

Procedurile de achiziții și de recrutare

3.  ia act de reducerea cu 2 % a numărului de posturi din schema de personal a Autorității, ceea ce reprezintă șapte posturi și reflectă intensificarea eforturilor depuse de Autoritate pentru creșterea eficienței și a eficacității procedurilor; constată că, la sfârșitul anului 2015, erau ocupate 446 din cele 477 de posturi disponibile, incluzând funcționarii, agenții temporari și agenții contractuali, precum și experții naționali detașați; constată că proporția medie anuală de ocupare a posturilor a fost de 94,7 % (423 de posturi ocupate din 447 de posturi disponibile);

4.  observă că personalul Autorității are obligația juridică de a respecta Statutul funcționarilor Uniunii Europene („Statutul funcționarilor”), în care se prevede un cadru general de drepturi și obligații ce vizează funcționarii și agenții; observă, de asemenea, că Statutul funcționarilor este completat de Codul bunei conduite administrative al Autorității, prin care se stabilesc tipurile de servicii pe care le poate aștepta publicul din partea personalului Autorității, precum și de Ghidul practic privind etica și conduita personalului, prin care sunt stabilite principiile etice necesare pentru realizarea celor mai înalte standarde de integritate; constată că Autoritatea recunoaște importanța comunicării cu mass-media și are, în cadrul Secției pentru comunicare, un serviciu special care răspunde solicitărilor din partea mass-mediei și explică jurnaliștilor activitatea Autorității; ia act de faptul că, în perioada 2014-2015, Autoritatea a crescut cu 1 % proporția resurselor umane implicate în activități științifice, acestea constituind în total 75 %;

5.  ia act de faptul că Autoritatea a elaborat un instrument avansat pentru depistarea conflictelor de interese în cazul achizițiilor publice, care a fost aprobat printr-o decizie a directorului executiv al Autorității; observă că acest instrument a fost conceput pentru a evita conflictele de interese în cadrul procedurilor de achiziții cu caracter științific;

6.  își exprimă preocuparea cu privire la faptul că orice reducere a personalului Autorității riscă să afecteze grav capacitățile și reputația acesteia; consideră, așadar, că trebuie să se garanteze faptul că nu se vor realiza reduceri ale personalului Autorității;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

7.  constată că Autoritatea a lansat un proces de revizuire a politicii sale privind independența și procesul decizional științific, care va include o consultare publică, pentru a se garanta luarea în considerare a pozițiilor părților interesate; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul acestei revizuiri, după finalizarea acesteia;

8.  ia act de faptul că Autoritatea a încheiat centralizarea procesului de validare a tuturor declarațiilor de interese anuale prezentate de experții săi și de personalul său serviciului pentru afaceri juridice și normative;

9.  subliniază că experților care au interese financiare legate de întreprinderile ale căror substanțe sunt evaluate de Autoritate nu trebuie să li se permită să devină membri ai comitetelor științifice sau ai grupurilor de lucru ale Autorității, iar Autoritatea nu ar trebui să numească în funcție acești experți decât după expirarea unui termen de doi ani de la data la care aceste interese încetează să existe; are convingerea că Autorității trebuie să i se pună la dispoziție un buget suficient pentru a angaja experți interni independenți care să nu fie într-o situație de conflict de interese;

10.  solicită Autorității să introducă în noua sa politică privind independența o perioadă de existență a stării de incompatibilitate de doi ani cu privire la toate interesele materiale legate de întreprinderile ale căror produse sunt evaluate de Autoritate, precum și de organizațiile finanțate de acestea;

11.  ia act de faptul că Autoritatea s-a angajat deja să introducă perioade de existență a stării de incompatibilitate de doi ani în raport cu următoarele interese: încadrarea într-un organ de conducere sau într-un organism de consiliere științifică, angajare profesională sau activități de consultanță; regretă faptul că Autoritatea nu a inclus în lista intereselor vizate de perioada de existență a stării de incompatibilitate de doi ani finanțarea activităților de cercetare, lucru semnalat deja de autoritatea care acordă descărcare de gestiune în ultimele decizii de descărcare de gestiune; invită Autoritatea să pună rapid în practică această măsură, în conformitate cu solicitările repetate ale autorității care acordă descărcarea de gestiune;

12.  constată că Autoritatea a introdus o procedură standard de operare privind cursurile de formare obligatorii menite să sensibilizeze personalului cu privire la anumite subiecte, să reducă riscurile organizaționale și să asigure respectarea normelor, a politicilor transversale și a standardelor de control ale Uniunii;

13.  ia act de informațiile furnizate de Autoritate conform cărora, de la înființarea sa, aceasta publică pe site-ul său de internet procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului său de administrație; constată, de asemenea, că aceste reuniuni sunt deschise publicului în baza unei înregistrări, iar pe site-ul de internet al Autorității sunt disponibile înregistrările audio ale reuniunilor publice;

14.  ia act de faptul că, de la adoptarea, în 2011, a politicii sale privind independența, Autoritatea evaluează și validează 100 % din declarațiile de interese depuse de experții săi, ceea ce reprezintă în medie un total de 6 000-7 000 de declarații de interese pe an, care sunt evaluate și validate de personalul Autorității în conformitate cu politica acesteia privind independența și cu normele sale privind declarațiile de interese; constată că, pe lângă aceasta, Autoritatea realizează de două ori pe an verificări de conformitate și sinceritate prin intermediul personalului care nu participă la verificările obișnuite menționate mai sus; invită Autoritatea să publice rezultatele verificărilor sub formă de anexă la raportul său anual; constată că în prezent are loc revizuirea politicii adoptate în 2011, fiind prevăzute o consultare publică în primăvara lui 2017 și adoptarea noii politici privind independența până în vara lui 2017; observă cu îngrijorare că politica Autorității privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese nu se aplică personalului său interimar;

15.  insistă ca Autoritatea să-și pună în aplicare în mod consecvent politica privind independența, mai ales în cazul președinților și vicepreședinților de comitete;

16.  remarcă că, după ce autoritatea care acordă descărcarea de gestiune a adus în atenția Autorității această chestiune, toate declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație sunt publicate, în prezent, pe site-ul de internet al Autorității; accentuează că este important să fie publicate aceste documente, pentru a se asigura supravegherea și controlul necesare asupra personalului de conducere al Autorității;

17.  constată că, în așteptarea adoptării normelor de punere în aplicare privind avertizorii, în ianuarie 2016, Autoritatea a pus în practică o nouă procedură standard de operare privind modul de tratare a cererilor depuse de avertizori amenințați de represalii; ia act de faptul că Autoritatea așteaptă îndrumări suplimentare din partea Comisiei înainte de a stabili norme interne privind avertizorii; invită Comisia să transmită îndrumările suplimentare cât mai curând cu putință și invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la adoptarea și punerea în practică a normelor sale privind avertizorii;

18.  constată cu satisfacție că Autoritatea a adoptat în martie 2015 o strategie privind combaterea fraudelor și un plan de acțiune conex și că, potrivit unui raport de punere în aplicare prezentat Consiliului său de administrație în decembrie 2016, toate acțiunile au fost puse în practică; constată că acțiunile menționate în raport se referă la prevenire, depistare, anchetare și monitorizare;

19.  constată că, în 2015, Autoritatea a lansat proiectul „Transparența evaluărilor de risc și implicarea în acestea”, pentru a clarifica procesele sale științifice și pentru a elabora, până în 2020, abordări mai detaliate privind transparența proceselor științifice și implicarea în acestea, în conformitate cu strategia sa de comunicare, promovând interacțiunea sistematică cu părțile interesate și cu publicul pe tot parcursul elaborării evaluărilor și a contribuțiilor științifice, în principal prin intermediul unor mecanisme de consultări publice;

20.  observă că Autoritatea a lansat o serie de mecanisme structurate pentru gestionarea interacțiunilor sale cu părțile interesate, cu scopul de a garanta transparența acestor interacțiuni și de a evita riscul unor influențe necuvenite; observă că în rândul acestor mecanisme se află consultări publice cu privire la anumite avize științifice și documente de orientare, ședințe de informare pentru solicitanți, reuniuni plenare științifice cu caracter deschis, reuniuni cu părțile interesate, reuniuni ale directorului executiv;

21.  constată, de asemenea, că toți membrii personalului Autorității au obligația să participe în fiecare an la cursuri de formare și să prezinte în fiecare an o declarație de interese, în care trebuie să prezinte în detaliu eventualele interese financiare sau intelectuale pe care la au ei înșiși sau membrii familiei lor, inclusiv cele ce țin de eventuale relații personale cu persoane care desfășoară activități de lobby; observă că și experții externi ai Autorității au obligația să prezinte în fiecare an declarații de interese înainte de a începe activitatea științifică în cadrul Autorității, aceste declarații fiind publicate pe site-ul de internet al Autorității; constată că aceste declarații de interese sunt evaluate în conformitate cu politica Autorității în materie de independență, iar dacă sunt depistate conflicte, expertului în cauză nu i se permite să desfășoare activități științifice în cadrul Autorității; invită Autoritatea să informeze sistematic autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în practică și la rezultatele acestor măsuri;

22.  constată că Autoritatea nu le impune experților perioade de existență a stării de incompatibilitate după finalizarea cooperării acestora cu Autoritatea, însă a instituit perioade de existență a stării de incompatibilitate proporționale în contextul procedurii de selecție a acestor experți, care le limitează gradul de implicare la anumite activități pentru perioade de timp ce variază între doi și cinci ani dacă au fost angajați sau au prestat servicii consultative în domenii care se suprapun cu activitățile desfășurate în cadrul Autorității;

23.  constată că s-a acordat acces parțial la documentele solicitate unei proporții de 64 % din cererile de acces public la documente și că motivul invocat cel mai frecvent pentru acordarea unui acces parțial a fost excepția aplicabilă datelor cu caracter personal (în 51 % din cazurile de acordare a unui acces parțial), urmată de excepția aplicabilă intereselor comerciale (în 33 % din cazurile de acces parțial) și de excepția aplicabilă proceselor decizionale aflate în curs (în 23,5 % din cazurile de acces parțial);

24.  observă că, în iulie 2016, Consiliul de administrație al Autorității a aprobat o nouă abordare față de interacțiunea cu părțile interesate, care îi permite Autorității să interacționeze cu o gamă largă de părți interesate prin intermediul unei serii de canale, pentru a lărgi interacțiunea cu organizațiile reprezentative, inclusiv cu organisme ale consumatorilor și cu alți actori ai societății civile activi în domeniul lanțului alimentar;

25.  constată că, începând din 2017, Autoritatea va difuza în direct pe internet reuniunile științifice deschise pentru public, în vederea asigurării transparenței;

26.  invită Autoritatea să publice lista proprie a organizațiilor pentru siguranță alimentară, precum și rezultatele evaluărilor sale asupra intereselor experților;

27.  consideră că Autoritatea ar trebui să acorde în continuare o atenție deosebită opiniei publice și să se angajeze, cât mai mult posibil, să dea dovadă de deschidere și de transparență; salută, în acest sens, faptul că în 2015 Autoritatea a testat cu succes noua sa abordare metodologică privind utilizarea dovezilor științifice; salută, de asemenea, în acest context, îmbunătățirile în materie de schimb de date realizate prin deschiderea bazei de date a Autorității către un număr din ce în ce mai mare de părți interesate; salută Evaluarea impactului(11), un raport științific extern publicat în iunie 2016, care se concentrează asupra măsurilor specifice adoptate de Autoritate cu scopul de a crește transparența procesului său de evaluare a riscurilor și implicarea sa în acesta; încurajează Autoritatea să realizeze progrese suplimentare în această direcție, în special în contextul revizuirii politicii sale privind independența, care va avea loc în 2017;

28.  subliniază că mai multe norme ale Uniunii, printre care Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, le conferă persoanelor fizice dreptul de acces la documente publice; reamintește Autorității că rigoarea științifică se asigură cel mai bine prin transparența rezultatelor și asumarea răspunderii pentru ele;

Controalele interne

29.  ia act de faptul că, în 2015, structurile de audit intern (IAC) ale Autorității au efectuat misiuni de asigurare și alte sarcini speciale prevăzute în planul anual de audit aprobat de Comitetul de audit al Autorității; ia act de faptul că misiunile de audit au vizat punerea în aplicare a standardelor de control intern, validarea drepturilor de acces ale utilizatorilor acordate în cadrul ABAC, două rapoarte privind măsurile întreprinse în urma recomandărilor Serviciului de Audit Intern (IAS) al Comisiei și a recomandărilor restante ale Curții, precum și rezultatele preliminare ale auditului care a examinat guvernanța corporativă și rolul experților în procesul decizional al EFSA care vizează probleme științifice;

30.  constată că, potrivit IAC, sistemul actual de control intern al Autorității oferă asigurări rezonabile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de activitate stabilite pentru procesele supuse auditului, mai puțin în cazul formalizării și îmbunătățirii evaluărilor ex-ante, intermediare și ex-post și al neconcordanței dintre deciziile de delegare și drepturile de acces în sistemul de contabilitate ABAC; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile întreprinse pentru a elimina deficiențele depistate în sistemul său de control intern;

31.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că Autoritatea nu a instituit încă o strategie clară și cuprinzătoare pentru controlul financiar ex-post, care să acopere toate domeniile de activitate și care să precizeze frecvența și sfera unor astfel de controale; invită Autoritatea să analizeze dacă această etapă suplimentară de control este adecvată într-un mediu în care evaluarea se realizează în funcție de riscuri;

Auditul intern

32.  constată că IAS a publicat un raport intitulat „Sprijin științific pentru evaluarea riscurilor și a produselor reglementate, cu un accent pe colectarea și analiza datelor”; constată că, potrivit concluziilor IAS, deși procesul general utilizat de Autoritate pentru colectarea și analiza datelor reprezintă un sprijin adecvat pentru activitățile sale științifice legate de evaluarea riscurilor și a produselor reglementate, mai există totuși deficiențe, în special legate de guvernanța datelor; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, de faptul că aceasta a adoptat un plan de acțiune pentru a da curs observațiilor IAS și că toate măsurile preconizate de planul de acțiune se aflau, la sfârșitul anului, în curs de realizare conform calendarului prevăzut;

33.  constată, pe baza raportului anual al Autorității, că la începutul lui 2015 IAS a formulat opt recomandări „foarte importante”; constată că, în urma efectului combinat al auditului intitulat „Sprijin științific pentru evaluarea riscurilor și a produselor reglementate, cu un accent pe colectarea și analiza datelor” și al auditului de urmărire subsecventă a recomandărilor restante, mai rămâneau deschise numai trei recomandări „foarte importante”; ia act de faptul că Autoritatea a pus în aplicare, deja în 2015, o parte din măsurile prevăzute în planul de acțiune, urmând ca în 2016 să elaboreze și să adopte un cadru cuprinzător de gestionare a datelor;

Performanță

34.  constată că Autoritatea a inițiat sau a reluat activități științifice comune și inițiative de cooperare cu o serie de organizații partenere de la nivelul Uniunii, incluzând Autoritatea Europeană pentru Substanțe Chimice, Autoritatea Europeană pentru Medicamente, Agencia Española de Consumo – Seguridad Alimentaria y Nutrición din Spania și UK Food Standard Authority din Regatul Unit; constată, de asemenea, că Autoritatea a desfășurat schimburi de cooperare cu o serie de agenții-partenere de la nivel internațional; observă cu satisfacție că scopul acestei cooperări este de a face schimb de metode și abordări pentru îmbunătățirea siguranței alimentare, incluzând metode de îmbunătățire a evaluării riscurilor și de identificare rapidă a riscurilor în curs de apariție, precum și schimburi de date pe subiecte de interes comun;

Alte observații

35.  constată că cele cinci posturi de conducere de rang superior din cadrul Autorității sunt repartizate conform unui echilibru de gen optim (40 % / 60 %); constată totuși cu preocupare că în rândul membrilor Consiliului de administrație al Autorității se înregistrează un dezechilibru de gen semnificativ (20% / 80%);

36.  ia act de faptul că, în 2015, 24 de angajați au participat la zile de activitate externă, al căror cost a fost de 5 816 EUR (242,33 EUR pe persoană); ia act de faptul că 31 de angajați au participat la „conferințe închise”, al căror cost a fost relativ ridicat, cifrându-se la 23 096,16 EUR (745,03 EUR pe persoană); invită Autoritatea să ofere autorității care acordă descărcarea de gestiune precizări mai specifice cu privire la conținutul și costurile conferințelor închise;

37.  salută contribuția Autorității la siguranța lanțului alimentar și furajer în Uniune, contribuție care a constat în furnizarea de consiliere științifică amplă, independentă și actualizată referitoare la chestiuni privind lanțul alimentar către administratorii de risc din Uniune, în comunicarea clară către public a rezultatelor sale și a informațiilor pe care se bazează acestea și în cooperarea cu părțile interesate și partenerii instituționali pentru a promova coerența sistemului de siguranță alimentară din Uniune și încrederea în acest sistem;

38.  ia act de faptul că Autoritatea a produs peste 600 de lucrări științifice care se referă la întregul lanț alimentar și care contribuie la îmbunătățirea sănătății publice;

39.  ia act, de asemenea, de faptul că Autoritatea a evaluat riscurile la adresa sănătății publice în colaborare cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, exploatând ansamblul datelor combinate; salută faptul că, în activitatea sa, Autoritatea colaborează, ocazional, cu Agenția Europeană pentru Medicamente (spre exemplu, în vederea prezentării unui prim raport comun privind analiza integrată a consumului de agenți antimicrobieni și apariția rezistenței la antimicrobiene la bacteriile regăsite la om și la animalele de la care se obțin produse alimentare) și cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice (spre exemplu, pentru a elabora în colaborare cu această agenție orientări științifice comune care să permită identificarea perturbatorilor endocrini);

40.  salută faptul că, în 2015, Autoritatea a lansat un proiect multianual de evaluare a factorilor de stres pentru albine și a atributelor coloniilor de albine melifere sănătoase, inclusiv pentru a stabili un cadru pentru măsurători solide și armonizate a stării de sănătate a coloniilor de albine melifere în cadrul cercetărilor pe teren;

41.  subliniază că un element-cheie al credibilității științifice este transparența în ceea ce privește studiile științifice luate în considerare, precum și reproductibilitatea rezultatelor;

42.  subliniază faptul că, în 2015, au fost parcurse etape importante în comunicarea Autorității cu administratorii de risc și cu publicul: lansarea noului său site de internet bazat pe cercetări aprofundate privind utilizatorii și mutarea EFSA Journal pe o platformă de publicare profesionistă externă; s-au realizat progrese și la centrul de asistență pentru cereri, la serviciul de relații cu clienții al Autorității și la serviciul de suport pentru evaluările siguranței produselor reglementate; cu aceste proiecte și inițiative și cu multe altele, Autoritatea s-a asigurat că rămâne un serviciu eficace și de încredere de consiliere științifică în serviciul intereselor consumatorilor din Uniune;

43.  constată că în 2015 Autoritatea a înființat un birou de legătură la Bruxelles pentru a îmbunătăți comunicarea și dialogul cu instituțiile Uniunii, cu mass-media și cu părțile interesate;

44.  consideră că Autoritatea ar trebui să încurajeze în continuare părțile interesate și cetățenii să participe în mod regulat și să contribuie la punctele de interacțiune stabilite de pe parcursul procesului de elaborare a rezultatelor științifice, inclusiv pentru produsele reglementate, în conformitate cu Strategia EFSA 2020;

45.  subliniază că Autoritatea ar trebui să inițieze un proces de revizuire a celor cinci indicatori de impact existenți și să dezvolte, totodată, noi indicatori; consideră că astfel de indicatori de impact sunt instrumente esențiale pentru a măsura eficacitatea EFSA;

46.  consideră că Autoritatea ar trebui să depună eforturi pentru a limita timpul afectat de experți pentru deplasări, prin promovarea utilizării unor instrumente informatice, cum ar fi aplicațiile interactive pentru videoconferință și seminarele online;

°

°  °

47.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx aprilie 2017](12) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

1.2.2017

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2174(DEC))

Raportor pentru aviz: Giovanni La Via

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  reamintește că 2015 a fost cel de-al doilea an de funcționare a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară („Autoritatea”) din decursul cadrului financiar multianual al Uniunii; ia act de faptul că nivelul execuției bugetare al Autorității se ridică la 98,6% și că valoarea creditelor neutilizate a fost de 1 089 milioane EUR; subliniază că această subutilizare corespunde veniturilor alocate neutilizate (rezultatul bugetar pe 2014 al Autorității), care au fost reutilizate în 2016;

2.  salută contribuția Autorității la siguranța lanțului alimentar și furajer în Uniune, contribuție care a constat în furnizarea de consiliere științifică amplă, independentă și actualizată referitoare la chestiuni privind lanțul alimentar către administratorii de risc din Uniune, în comunicarea clară către public a rezultatelor sale și a informațiilor pe care se bazează acestea și în cooperarea cu părțile interesate și partenerii instituționali pentru a promova coerența sistemului de siguranță alimentară din Uniune și încrederea în acest sistem;

3.  ia act de faptul că Autoritatea a produs peste 600 de lucrări științifice care se referă la întregul lanț alimentar și care contribuie la îmbunătățirea sănătății publice;

4.  ia act, de asemenea, de faptul că Autoritatea a evaluat riscurile la adresa sănătății publice în colaborare cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, exploatând ansamblul datelor combinate; salută faptul că, în activitatea sa, Autoritatea colaborează, ocazional, cu Agenția Europeană pentru Medicamente (spre exemplu în vederea prezentării unui prim raport comun privind analiza integrată a consumului de agenți antimicrobieni și apariția rezistenței la antimicrobiene la bacteriile regăsite la om și la animalele de la care se obțin alimente) și cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice (spre exemplu pentru a elabora în colaborare cu această agenție orientări științifice comune care să permită identificarea perturbatorilor endocrini);

5.  salută faptul că, în 2015, Autoritatea a lansat un proiect multianual de evaluare a factorilor de stres pentru albine și a atributelor coloniilor de albine melifere sănătoase, de asemenea cu scopul de a stabili un cadru pentru măsurători solide și armonizate cu privire la starea de sănătate a coloniilor de albine melifere în cadrul cercetărilor pe teren;

6.  consideră că Autoritatea ar trebui să acorde în continuare o atenție deosebită opiniei publice și să se angajeze, cât mai mult posibil, să dea dovadă de deschidere și de transparență; salută, în acest sens, faptul că în 2015 Autoritatea a testat cu succes noua sa abordare metodologică privind utilizarea dovezilor științifice; salută, de asemenea, în acest context, îmbunătățirile în materie de schimb de date realizate prin deschiderea bazei de date a Autorității către un număr din ce în ce mai mare de părți interesate; salută Evaluarea impactului(13), un raport științific extern publicat în iunie 2016, care se concentrează asupra măsurilor specifice adoptate de Autoritate cu scopul de a spori transparența procesului său de evaluare a riscurilor și angajamentul în cadrul acestuia; încurajează Autoritatea să realizeze progrese suplimentare în această direcție, în special în contextul revizuirii politicii sale de independență care va avea loc în 2017;

7.  consideră că Autoritatea ar trebui să realizeze o analiză care să se concentreze asupra ONG-urilor, pentru a înțelege mai bine obstacolele existente în calea unei cooperări fructuoase, în conformitate cu recomandarea formulată în cea mai recentă evaluare externă a Autorității, care a fost efectuată în 2012;

8.  subliniază că un element cheie al credibilității științifice este transparența în ceea ce privește studiile științifice avute în vedere, precum și reproductibilitatea rezultatelor;

9.  subliniază că mai multe norme ale Uniunii, printre care Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, le conferă cetățenilor dreptul de acces la documente publice; reamintește Autorității că rigoarea științifică este asigurată cel mai bine prin transparența rezultatelor și asumarea răspunderii pentru ele;

10.  își exprimă preocuparea cu privire la faptul că orice reducere a personalului Autorității riscă să afecteze grav capacitățile și reputația acesteia; consideră, așadar, că trebuie să se garanteze faptul că nu se vor realiza reduceri ale personalului Autorității;

11.  subliniază faptul că, în 2015, au fost parcurse etape importante în comunicarea Autorității cu administratorii de risc și cu publicul: lansarea noului său site de internet bazat pe cercetări aprofundate privind utilizatorii și mutarea Jurnalului EFSA pe o platformă de publicare profesionistă externă; s-au realizat progrese și la centrul de asistență pentru cereri, la serviciul de relații cu clienții al Autorității și la serviciul de suport pentru evaluările de siguranță ale produselor reglementate; cu acestea proiecte și inițiative și multe altele, Autoritatea s-a asigurat că rămâne un serviciu eficace și de încredere de consiliere științifică în serviciul intereselor consumatorilor din Uniune;

12.  constată că în 2015 Autoritatea a înființat un birou de legătură în Bruxelles pentru a îmbunătăți comunicarea și dialogul cu instituțiile Uniunii, cu mass-media și cu părțile interesate;

13.  consideră că Autoritatea ar trebui să încurajeze în continuare părțile interesate și cetățenii să participe în mod regulat și să contribuie în cadrul punctelor interactive instituite pe parcursul procesului de elaborare a rezultatelor științifice, inclusiv pentru produsele reglementate, în conformitate cu Strategia EFSA 2020;

14.  subliniază că Autoritatea ar trebui să inițieze un proces de revizuire a celor cinci indicatori de impact existenți și să dezvolte, totodată, noi indicatori; consideră că astfel de indicatori de impact sunt instrumente esențiale pentru a măsura eficacitatea EFSA;

15.  consideră că Autoritatea ar trebui să depună eforturi pentru a limita timpul afectat de experți pentru deplasări, prin promovarea utilizării unor instrumente informatice, cum ar fi aplicațiile interactive pentru videoconferință și seminarele online;

16.  recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2015.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

31.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

18

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

20

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

7

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Monica Macovei, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 449, 1.12.2016, p. 97.

(2)

JO C 449, 1.12.2016, p. 97.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 449, 1.12.2016, p. 97.

(7)

JO C 449, 1.12.2016, p. 97.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

„Impact Assessment of Specific Measures Aimed at Increasing Transparency and Engagement in EFSA Risk Assessment Process”, EFSA Supporting publication 2016:EN-1047 („Evaluarea impactului măsurilor specifice menite să sporească transparența procesului de evaluare a riscurilor utilizat de EFSA și implicarea în acest proces”, materiale conexe ale EFSA 2016:EN-1047).

(12)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

„Impact Assessment of Specific Measures Aimed at Increasing Transparency and Engagement in EFSA Risk Assessment Process”, EFSA Supporting publication 2016:EN-1047 (Evaluarea impactului măsurilor specifice menite să sporească transparența procesului de evaluare a riscurilor utilizat de EFSA și angajamentul în cadrul acestui proces - materiale conexe ale EFSA 2016:EN-1047).

Notă juridică - Politica de confidențialitate