Postup : 2016/2164(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0099/2017

Předložené texty :

A8-0099/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.42

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0173

ZPRÁVA     
PDF 643kWORD 59k
28.3.2017
PE 593.884v02-00 A8-0099/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2015

(2016/2164(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2015

(2016/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi centra(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (4), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2017),

1.  uděluje řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost absolutorium za plnění rozpočtu centra na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015

(2016/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi centra(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (9), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2015

(2016/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum“) činil v rozpočtovém roce 2015 konečný rozpočet centra 18 519 843 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 18,15 %; vzhledem k tomu, že větší objem prostředků byl získán hlavně díky vlastním příjmům centra (včetně prostředků z prodeje nemovitostí) ve výši 5 000 000 EUR a účelově vázaným příjmům (IPA 5) ve výši 600 000 EUR; vzhledem k tomu, že 79,9 % rozpočtu střediska se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka centra za rozpočtový rok 2015 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria na rok 2014

1.  bere na vědomí informace střediska, že:

  přijalo interní postupy a pravidla pro whistleblowing, kterými provádí obecné pokyny Komise a která jsou v souladu s doporučeními evropského veřejného ochránce práv;

  ředitel, jenž je jediným vysoce postaveným řídícím pracovníkem centra, dobrovolně zveřejnil své prohlášení o zájmech na internetových stránkách centra;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí vynaloženého na monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2015 bylo plnění rozpočtu dosahující 99,83 % a že míra využití prostředků na platby činila 97,35 %, což oproti roku představuje 2014 zvýšení o 2,42 %; s uspokojením konstatuje, že z vysoké celkové míry čerpání prostředků na závazky vyplývá, že závazky byly přijímány včas;

Závazky a přenos finančních prostředků

3.  s uspokojením konstatuje, že úroveň přenesených prostředků na závazky v hlavě II (administrativní výdaje) dosáhla pouze 8 % (406 487 EUR) ve srovnání s 26 % (673 534 EUR) v roce 2014; shledává, že centrum v roce 2015 vyčerpalo 93,69 % prostředků přenesených z roku 2014;

Zadávací řízení

4.  bere na vědomí, že centrum zavedlo nový plán pro zadávání zakázek, který byl v úzké spolupráci se všemi odděleními úspěšně proveden; dále konstatuje, že se centrum zúčastnilo schůze sítě úředníků agentur pověřených zadáváním veřejných zakázek, aby se podělilo o osvědčené postupy a mohlo pokračovat v uplatňování opatření pro racionalizaci a optimalizaci postupů zadávání zakázek a dalších finančních postupů;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

5.  bere na vědomí, že správní rada centra přijala novou politiku prevence a řešení střetu zájmů, která se týká členů správní rady a vědeckého výboru; oceňuje, že dotčení členové následně zveřejnili prohlášení o zájmech na internetových stránkách centra; konstatuje, že životopisy a prohlášení o zájmech jsou na stránkách dobře zorganizována, umístěna na viditelném místě, snadno dostupná a uživatelsky vstřícná; bere na vědomí, že správní rada centra přijala v prosinci 2014 politiku prevence a řešení střetu zájmů; bere na vědomí, že tato politika je platná od září 2015, včetně vzorů prohlášení o zájmech pro členy správní rady a vědeckého výboru;

6.  oceňuje, že centrum na svých internetových stránkách zveřejnilo publikaci, která obsahuje všechna prohlášení o zájmech členů správní rady a přehled jejich profesní činnosti a taktéž všechna prohlášení o zájmech, prohlášení o nezávislosti a stručné životopisy členů vědeckého výboru; vyzývá centrum, aby na svých internetových stránkách zveřejnilo životopisy a prohlášení o zájmech jmenovaných členů, náhradníků a pozorovatelů;

Vnitřní kontroly

7.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora nedodrželo centrum strop smlouvy, který byl stanoven v oznámení o zahájení zadávacího řízení pro rámcovou smlouvu, jež byla podepsána v roce 2012; dále bere na vědomí vysvětlení centra, že zmíněná maximální částka byla v oznámení uvedena jako odhad v souladu s příslušnými finančními pravidly a že v uzavřené smlouvě není uvedena ani tato částka, ani žádný jiný maximální limit; oceňuje, že centrum tuto smlouvu ukončilo a pro dotčenou službu zahájilo nové zadávací řízení; vítá skutečnost, že centrum zavedlo zvláštní postup pro zlepšení centrálního plánování a monitorování svých zadávacích řízení, včetně rámcových smluv;

Interní audit

8.  shledává, že bylo uzavřeno jediné hlavní nevyřešené doporučení, které v rámci kontroly provedené v roce 2013 vydal útvar interního auditu Komise (IAS) k „rozpočtu a monitorování v centru“;

9.  bere na vědomí, že IAS provedl v centru audit „řízení projektů IT“ a vydal šest hlavních doporučení, která zahrnovala problémy v oblastech sladění pracovních činností a IT či řízení projektů IT a dále požadavky na správu a vývoj systémů; dále bere na vědomí, že centrum vytvořilo vhodný akční plán, který schválila jeho správní rada, a že centrum se těmito doporučeními muselo v zásadě řídit; vyzývá centrum, aby orgán příslušný k udělení absolutoria o provádění tohoto akčního plánu informoval;

10.  bere na vědomí, že IAS vypracoval komplexní posouzení rizik v oblastech správy, hlavních činností a podpůrných postupů centra a že svůj strategický plán interního auditu na období 2016–2018 zaměřil na dvě hlavní témata budoucích auditů („správa shromažďování, validace a zajišťování kvality údajů“ a „správa publikací“);

Strategie boje proti podvodům

11.  bere na vědomí, že centrum v červnu 2016 přijalo strategii boje proti podvodům v souladu s metodikou a pokyny Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF); konstatuje, že tato strategie začleňuje, doplňuje a rozvíjí stávající opatření na zvyšování povědomí o etickém kodexu zaměstnanců a o darech a projevech pohostinnosti třetích stran;

Další připomínky

12.  konstatuje, že podle výsledků prověrky stavu zaměstnanců centra se v roce 2015 věnovalo 68,56 % jeho lidských zdrojů provozním činnostem, 20,68 % administrativní podpoře a koordinaci a 10,76 % zaměstnanců vykonávalo neutrální funkce;

13.  s uspokojením si všímá nepolevujícího úsilí centra o posílení spolupráce s jinými agenturami Unie, zejména s agenturami činnými v oblastech spravedlnosti a vnitřních záležitostí a zdraví; dále konstatuje, že díky součinnosti s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost – sdílení nákladů na telekomunikační služby a služby na bázi internetu – byla zvýšena efektivita centra;

14.  zdůrazňuje, že centrum plnilo své různé úkoly s úspěchem; vítá novou strategii a pracovní program na období 2016–2018; vybízí však k vypracování a provádění mnohem dlouhodobější strategie, jak se zavázal ředitel centra;

15.  zdůrazňuje důležitou úlohu centra při zjišťování nových trendů, hodnocení hrozeb, které drogy představují pro zdraví a bezpečnost mladých Evropanů, a rozvoji strategií prevence; vítá oznámení 98 nových psychoaktivních látek; vybízí, aby nepolevovalo v úsilí o monitorování toho, jak je internet používán jako prostředek pro dodávky drog;

16.  bere na vědomí skutečnost, že centrum vydalo 45 publikací, svými odbornými znalostmi přispělo k asi 300 klíčovým externím vědeckým a institucionálním akcím a že jeho zaměstnanci se podíleli na 27 vědeckých článcích; vyzývá k šíření výsledků prostřednictvím sociálních sítí a internetových nástrojů;

°

°  °

17.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k  rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne [xx dubna 2017](11) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].).

15.2.2017

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2015

(2016/2164(DEC))

Navrhovatel: Petr Ježek

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centra“) věrně zobrazuje jeho finanční situaci ke dni 31. prosince 2015 a že jeho operace jsou legální a správné;

2.  vítá vynikající plnění rozpočtu – 99,83 % v případě prostředků na závazky, 97,35 % v případě prostředků na platby, 93,7 % v případě prostředků přenesených z roku 2014 a 0,2 % v případě zrušených/nepoužitých prostředků na platby;

3.  lituje vysoké míry přenesených prostředků na závazky vyčleněných na správní výdaje (26,6 %); bere na vědomí, že tyto přenosy souvisely především s rychlejším plněním víceleté strategie v oblasti informačních a komunikačních technologií a s tím, že zdroje, s nimiž se původně počítalo na zvýšení mezd, nebyly v důsledku rozhodnutí Evropského soudního dvora zapotřebí;

4.  lituje, že ke konci roku 2015 nedodrželo centrum strop ve výši 250 000 EUR, který byl v roce 2012 uložen pro jeho rámcovou smlouvu; lituje, že ke konci roku 2015 činily celkové provedené platby 382 181 EUR, což znamená, že centrum překročilo uvedený strop o 50 %; naléhavě žádá centrum, aby zlepšilo své postupy monitorování rámcových smluv;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že výdaje na jednu rámcovou smlouvu překročily zveřejněný odhad o více než 50 %; vítá proto, že tato smlouva byla zrušena a že bylo zahájeno nové veřejné zadávací řízení; vítá závazek centra, že zlepší centrální plánování a sledování svých zakázek; vítá celkovou výkonnost centra při jeho omezeném rozpočtu;

6.  zdůrazňuje, že centrum úspěšně plnilo své různé úkoly; vítá novou strategii a pracovní program na období 2016–2018; vybízí však k vypracování a provádění mnohem dlouhodobější strategie, jak se zavázal ředitel centra;

7.  zdůrazňuje důležitou úlohu centra při zjišťování nových trendů, hodnocení hrozeb, které drogy představují pro zdraví a bezpečnost mladých Evropanů, a rozvoji strategií prevence; vítá oznámení 98 nových psychoaktivních látek; vybízí, aby se nepolevovalo v úsilí o monitorování toho, jak je internet používán jako prostředek pro dodávky drog;

8.  bere na vědomí skutečnost, že centrum vydalo 45 publikací, svými odbornými znalostmi přispělo k asi 300 klíčovým externím vědeckým a institucionálním akcím a že jeho zaměstnanci se podíleli na 27 vědeckých článcích; podporuje šíření výsledků prostřednictvím sociálních sítí a internetových nástrojů;

9.  bere na vědomí zjištění útvaru interního auditu týkající se řízení projektu IT; zdůrazňuje, že je zejména důležité vypracovat strategii IKT, aby bylo plně podpořeno hlavní poslání centra.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

9.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 128.

(2)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 128.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, p. 128.

(7)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, p. 128.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí