Procedure : 2016/2164(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0099/2017

Indgivne tekster :

A8-0099/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.42

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0173

BETÆNKNING     
PDF 397kWORD 56k
28.3.2017
PE 593.884v02-00 A8-0099/2017

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015

(2016/2164(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Inés Ayala Sender

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015

(2016/2164(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug(4), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0099/2017),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015

(2016/2164(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug(9), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0099/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015

(2016/2164(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0099/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ("centret") for regnskabsåret 2015 ifølge dets årsregnskab var på 18 519 843 EUR, hvilket svarer til en stigning på 18,15 % sammenlignet med 2014; der henviser til, at stigningen hovedsagelig skyldes centrets egne indtægter (herunder salg af bygninger) på 5 000 000 EUR og de formålsbestemte indtægter (IPA 5) på 600 000 EUR; der henviser til, at 79,9 % af centrets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2015 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Opfølgning på decharge for 2014

1.  erfarer fra centret, at:

  det vedtog interne procedurer og regler for whistleblowing, som omsætter Kommissionens retningslinjer, og som er i overensstemmelse med Den Europæiske Ombudsmands henstillinger;

  dets direktør, som er det eneste medlem af centrets øverste ledelse, frivilligt offentliggjorde sin interesseerklæring på centrets websted;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,83 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 97,35 %, hvilket repræsenterer en stigning på 2,42 % i forhold til 2014; bemærker med tilfredshed, at det høje samlede niveau af forpligtede bevillinger tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt;

Forpligtelser og fremførsler

3.  bemærker med tilfredshed, at niveauet af forpligtede bevillinger for afsnit II (administrationsudgifter) var lavt på 8 % (406 487 EUR), sammenlignet med 26 % (673 534 EUR) i 2014; bemærker, at centret i 2015 anvendte 93,69 % af de fremførte midler fra 2014 til 2015;

Udbudsprocedurer

4.  noterer sig, at centret indførte en ny udbudsplan, som blev gennemført med succes i tæt samarbejde med alle enheder; noterer sig endvidere, at centret deltog i mødet for netværket af agenturernes ansvarlige for udbud for at udveksle erfaringer med henblik på yderligere at rationalisere og optimere udbud og andre finansielle processer i gennemførelsesbestemmelserne;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

5.  anerkender, at centrets bestyrelse vedtog en ny politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, der vedrører medlemmer af bestyrelsen og videnskabelige udvalg; anerkender, at medlemmernes erklæringer som følge heraf blev offentliggjort på centrets websted; bemærker med tilfredshed, at CV'erne og interesseerklæringerne var velorganiserede, synlige og tilgængelige på en brugervenlig måde på dets websted; noterer sig, at centrets bestyrelse i 2014 vedtog sin politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, bemærker, at denne politik har været indført siden september 2015, herunder skemaer til interesseerklæringer for medlemmer af bestyrelsen og videnskabelige udvalg;

6.  konstaterer, at centret på sit websted offentliggjorde en publikation, som indeholder alle modeller for interesseerklæringer og et sammendrag af bestyrelsesmedlemmers erhvervsmæssige aktiviteter samt samtlige interesseerklæringer, erklæringer om uafhængighed og sammendrag af CV'er for medlemmer af videnskabelige udvalg opfordrer centret til på sit websted at offentliggøre CV'erne og interesseerklæringerne for udpegede medlemmer, stedfortrædere eller observatører;

Interne kontroller

7.  noterer sig ifølge Revisionsrettens beretning, at Revisionsretten vurderede, at centret ikke overholdt det loft, der var fastsat i udbudsbekendtgørelsen for en rammeaftale, der blev indgået i 2012; noterer sig desuden centrets forklaring om, at de omhandlede beløb blev nævnt som et skøn i udbudsbekendtgørelsen i overensstemmelse med de relevante finansielle regler, og at den indgåede aftale hverken nævnte dette beløb eller henviste til en øvre tærskelværdi; konstaterer, at centret har afsluttet denne aftale og iværksat en ny udbudsprocedure for de pågældende tjenesteydelser; glæder sig over, at centret har indført en særlig procedure for at forbedre den centrale planlægning og overvågning af dets udbud, herunder rammeaftaler;

Intern revision

8.  noterer sig afslutningen af den eneste vigtigste udestående anbefaling fra en revision i 2013, som blev udført af Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) om "Budget og overvågning i EMCDDA";

9.  bemærker, at IAS foretog en revision af forvaltningen af IT-projekter i centret, og at det gav anledning til seks betydelige anbefalinger, som omfattede aktiviteternes IT-tilpasning, IT-projektforvaltning og krav til forvaltning og udvikling af systemerne; noterer sig endvidere, at centret har indført en passende handlingsplan, som blev godkendt af dets bestyrelse, og at centret faktisk skulle følge henstillingerne; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af handlingsplanen;

10.  noterer sig, at IAS gennemførte en omfattende risikovurdering af centrets ledelse, hovedaktiviteter og støtteprocesser, og at IAS' strategiske plan for intern revision for 2016-2018 påpegede to vigtige emner for den fremtidige revision ("forvaltning af dataindsamling, validering og kvalitetssikring" og "forvaltning af publikationer");

Strategi for bekæmpelse af svig

11.  bemærker, at centret i juni 2016 har vedtaget en overordnet strategi for bekæmpelse af svig i overensstemmelse med den metode og de retningslinjer, som er fastsat af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF); bemærker, at denne strategi integrerer, supplerer og udvikler de foranstaltninger, der allerede var indført med henblik på at øge opmærksomheden om personalets etik og gaver og repræsentation, der tilbydes af tredjeparter;

Andre bemærkninger

12.  bemærker, at ifølge resultaterne af centrets personalescreening blev 68,56 % af dets menneskelige ressourcer anvendt til operationelle aktiviteter, 20,68 % blev anvendt til administrativ støtte og koordinering, og 10,76 % blev anvendt til operationer, der blev anset for neutrale i 2015;

13.  bemærker med tilfredshed centrets fortsatte bestræbelser på at styrke samarbejdet med andre EU-agenturer, navnlig dem, der arbejder inden for retlige og indre anliggender og på sundhedsområdet; bemærker også, at synergierne med Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed har medført effektivitetsgevinster takket være deling af udgifter til telekommunikation og internetbaserede tjenester;

14.  fremhæver centrets succes i forbindelse med dets forskellige operationer; glæder sig over den nye strategi og arbejdsprogrammet for perioden 2016-2018; opfordrer imidlertid til udvikling og gennemførelse af en meget mere langsigtet strategi, som agenturets direktør har givet tilsagn om;

15  fremhæver centrets vigtige rolle med hensyn til at opdage nye tendenser og vurdere de trusler, som narkotika udgør for unge europæeres sundhed og sikkerhed, samt udviklingen af forebyggelsesstrategier; glæder sig over indberetningen af 98 nye psykoaktive stoffer; tilskynder til fortsatte bestræbelser på at overvåge brugen af internettet som redskab til narkotikaforsyning;

16.  anerkender, at centret udgav 45 publikationer, bidrog med sin ekspertise til omkring 300 centrale eksterne videnskabelige og institutionelle arrangementer, og at dets personale bidrog til 27 videnskabelige artikler; tilskynder til udbredelse af resultater gennem sociale medier og onlineredskaber;

°

°  °

17.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [xx april 2017](11) [om agenturernes resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer].

15.2.2017

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015

(2016/2164(DEC))

Ordfører for udtalelse: Petr Ježek

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ("agenturet") giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

2.  glæder sig over den enestående budgetgennemførelse på 99,83 % for forpligtelsesbevillinger, 97,35 % for betalingsbevillinger, 93,70 % for bevillinger, som blev fremført fra 2014, og 0,2 % for annullerede/ikke-anvendte betalingsbevillinger;

3.  beklager det høje niveau for fremførsler af forpligtede bevillinger til administrationsudgifter (26,6 %); erkender, at disse hovedsagelig relaterer til en fremskyndet gennemførelse af den flerårige IKT-strategi, og at midlerne oprindelig var afsat til lønforhøjelser, som imidlertid ikke var nødvendige i henhold til en afgørelse fra Den Europæiske Unions Domstol;

4.  beklager, at agenturet ved udgangen af 2015 ikke overholdt det loft på 250 000 EUR, som det i 2012 blev pålagt for sine rammekontrakter; beklager, at de samlede betalinger ved udgangen af 2015 beløb sig til 382 181 EUR, hvilket betyder, at agenturet oversteg dette loft med 50 %; opfordrer indtrængende agenturet til at forbedre sin procedure for overvågning af rammekontrakter;

5.  beklager, at udgifterne for så vidt angår en given rammekontrakt oversteg det offentliggjorte overslag med mere end 50 %; bifalder derfor annulleringen af kontrakten og indledningen af en ny udbudsprocedure; erkender, at agenturet har givet tilsagn om at forbedre den centrale planlægning og kontrol af udbud; glæder sig over agenturets samlede præstationer til trods for dets begrænsede budget;

6.  fremhæver agenturets succes i forbindelse med dets forskellige operationer; glæder sig over den nye strategi og arbejdsprogrammet for perioden 2016-2018; opfordrer imidlertid til udvikling og gennemførelse af en meget mere langsigtet strategi, som agenturets direktør har givet tilsagn om;

7.  fremhæver agenturets vigtige rolle med hensyn til at opdage nye tendenser og vurdere de trusler, som narkotika udgør for unge europæeres sundhed og sikkerhed, samt udviklingen af forebyggelsesstrategier; glæder sig over indberetningen af 98 nye psykoaktive stoffer; tilskynder til fortsatte bestræbelser på at overvåge brugen af internettet som redskab til narkotikaforsyning;

8.  anerkender, at agenturet udgav 45 publikationer, bidrog med sin ekspertise til omkring 300 centrale eksterne videnskabelige og institutionelle arrangementer, og at dets personale bidrog til 27 videnskabelige artikler; tilskynder til udbredelse af resultater gennem sociale medier og onlineredskaber;

9.  noterer sig Den Interne Revisionstjenestes resultater med hensyn til IT-projektforvaltning; understreger især vigtigheden af at udvikle en IKT-strategi for at støtte agenturets hovedfunktion fuldt ud.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

9.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 128.

(2)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 128.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1.

(5)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 128.

(7)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 128.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1.

(10)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(11)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik