Διαδικασία : 2016/2164(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0099/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0099/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.42

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0173

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 714kWORD 59k
28.3.2017
PE 593.884v01-00 A8-0099/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2164(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender

PR_DEC_Agencies

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2164(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(4), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0099/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2164(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(9), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0099/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2164(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0099/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (το «Κέντρο»), ο οριστικός προϋπολογισμός του για το οικονομικό έτος 2015 ήταν 18 519 843 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 18,15 % σε σύγκριση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως στα ίδια έσοδα του Κέντρου, περιλαμβανομένης της πώλησης εγκαταστάσεων, ύψους 5 000 000 EUR και στα έσοδα για ειδικό προορισμό (IPA 5) ύψους 600 000 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 79,9 % του προϋπολογισμού του Κέντρου προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015 (εφεξής «έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2015 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Συνέχεια στην απαλλαγή για το 2014

1.  σημειώνει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι:

  ενέκρινε τις εσωτερικές διαδικασίες και τους κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών που συγκεκριμενοποιούν τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και συμμορφώνονται προς τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

  ο Διευθυντής του, το μόνο ανώτατο διοικητικό στέλεχος του Κέντρου, δημοσίευσε αυτοβούλως τη δήλωση συμφερόντων του στον ιστότοπο του Κέντρου·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,83 %, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 97,35 %, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,42 % σε σύγκριση με το 2014· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το υψηλό συνολικό επίπεδο ανειλημμένων πιστώσεων υποδηλώνει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων διενεργήθηκαν εγκαίρως·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος

3.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος στον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) κυμάνθηκαν στο χαμηλό επίπεδο του 8 % (406 487 EUR) σε σύγκριση με το 26 % (673 534 EUR) του 2014· σημειώνει ότι το 2015 το Κέντρο χρησιμοποίησε το 93,69 % των κονδυλίων που μεταφέρθηκαν από το έτος 2014 στο 2015·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

4.  σημειώνει ότι το Κέντρο έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο σχέδιο συμβάσεων το οποίο εκτελέστηκε επιτυχώς σε στενή συνεργασία με όλες τις μονάδες· σημειώνει, επιπλέον, ότι το Κέντρο έλαβε μέρος στη συνεδρίαση του Δικτύου υπαλλήλων οργανισμών αρμόδιων για τις δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να ανταλλάξει εμπειρίες ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η εφαρμογή μέτρων για τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση της υποβολής προσφορών και άλλων οικονομικών διαδικασιών·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

5.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου ενέκρινε νέα πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων που αφορά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της επιστημονικής επιτροπής· σημειώνει ότι, κατόπιν τούτου, οι δηλώσεις των μελών δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του Κέντρου· σημειώνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων παρουσιάζονται στον ιστότοπό του με καλά οργανωμένο, ορατό, προσιτό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο· σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2014 την πολιτική του σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων· σημειώνει ότι η εν λόγω πολιτική ισχύει από τον Σεπτέμβριο του 2015 συμπεριλαμβανομένων των υποδειγμάτων για τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της επιστημονικής επιτροπής·

6.  αναγνωρίζει ότι το Κέντρο ανάρτησε στον ιστότοπό του μια δημοσίευση που περιλαμβάνει όλα τα έντυπα δηλώσεων συμφερόντων και μια περίληψη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όλες τις δηλώσεις συμφερόντων, δηλώσεις ανεξαρτησίας και συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της επιστημονικής επιτροπής· καλεί το Κέντρο να δημοσιεύσει στον ιστότοπό του τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων των υποψήφιων μελών, αναπληρωματικών μελών ή παρατηρητών·

Εσωτερικοί έλεγχοι

7.  διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο υποστηρίζει ότι το Κέντρο δεν τήρησε το ανώτατο όριο που είχε καθοριστεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού για σύμβαση πλαίσιο που υπεγράφη το 2012· σημειώνει επίσης την εξήγηση του Κέντρου σύμφωνα με την οποία το περί ου ο λόγος ποσό αναφερόταν ως εκτίμηση στην προκήρυξη του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιονομικές διατάξεις, ενώ στη συναφθείσα σύμβαση δεν αναφέρεται ούτε το ποσό αυτό ούτε κάποιο ανώτατο όριο· σημειώνει ότι το Κέντρο κατήγγειλε την εν λόγω σύμβαση και κίνησε νέα διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κέντρο έχει θέσει σε εφαρμογή ειδική διαδικασία για τη βελτίωση του κεντρικού σχεδιασμού και της παρακολούθησης των συμβάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων πλαίσιο·

Εσωτερικός έλεγχος

8.  επισημαίνει την ολοκλήρωση της μοναδικής κύριας σύστασης που ήταν σε εκκρεμότητα μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) το 2013 με θέμα «Προϋπολογισμός και παρακολούθηση στο πλαίσιο του ΕΚΠΝΤ»·

9.  σημειώνει ότι η IAS διενήργησε έλεγχο σε σχέση με τη «Διαχείριση έργων ΤΠ» στο Κέντρο και εξέδωσε έξι βασικές συστάσεις που κάλυπταν θέματα σχετικά με την εναρμόνιση επιχειρησιακών στόχων και ΤΠ, τη διαχείριση έργων ΤΠ, καθώς και απαιτήσεις για τη διαχείριση και την ανάπτυξη συστημάτων· σημειώνει ακόμη ότι το Κέντρο θέσπισε κατάλληλο σχέδιο δράσης το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό του συμβούλιο και ότι το Κέντρο επρόκειτο να τηρήσει τις συστάσεις ως προς την ουσία· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή μετά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης·

10.  σημειώνει ότι η IAS διενήργησε συνολική εκτίμηση κινδύνου για το Κέντρο όσον αφορά τη διακυβέρνηση, την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα και τις υποστηρικτικές διαδικασίες και ότι το στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2016–2018 αφορούσε συγκεκριμένα δύο κύρια θέματα για μελλοντικό έλεγχο («Διαχείριση της συλλογής, επικύρωσης και διασφάλισης της ποιότητας δεδομένων» και «Διαχείριση δημοσιεύσεων»)·

Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης

11.  σημειώνει ότι, τον Ιούνιο του 2016, το Κέντρο ενέκρινε μια στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης σύμφωνα με τη μεθοδολογία και την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)· σημειώνει ότι η εν λόγω στρατηγική ενσωματώνει, συμπληρώνει και αναπτύσσει τα μέτρα που ίσχυαν ήδη για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα δεοντολογίας και για τα δώρα και τη φιλοξενία που προσφέρονται από τρίτους·

Λοιπές παρατηρήσεις

12.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης προσωπικού του Κέντρου, το 2015 το 68,56 % των ανθρώπινων πόρων του ασχολείτο με επιχειρησιακές δραστηριότητες, το 20,68 % με τη διοικητική στήριξη και τον συντονισμό και το 10,76 % ασκούσε δραστηριότητες που θεωρούνται ουδέτερες·

13.  σημειώνει με ικανοποίηση τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Κέντρου για την ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως αυτούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και στον τομέα της υγείας· σημειώνει επίσης ότι, από τις συνέργειες που επιτεύχθηκαν με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, προέκυψαν οφέλη σε επίπεδο αποτελεσματικότητας χάρη στον επιμερισμό του κόστους των τηλεπικοινωνιών και των διαδικτυακών υπηρεσιών·

14.  επισημαίνει την επιτυχία του Κέντρου στις διάφορες αποστολές του· εκφράζει ικανοποίηση για τη νέα στρατηγική και το πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο 2016-2018· ενθαρρύνει, ωστόσο, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας πολύ πιο μακροπρόθεσμης στρατηγικής, σύμφωνα με τη δέσμευση του διευθυντή του·

15  τονίζει τον ρόλο του Κέντρου στον εντοπισμό νέων τάσεων, στην αξιολόγηση των απειλών που συνιστούν τα ναρκωτικά για την υγεία και την ασφάλεια των νέων Ευρωπαίων και στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης· εκφράζει ικανοποίηση για την κοινοποίηση 98 νέων ψυχοδραστικών ουσιών· ενθαρρύνει τις διαρκείς προσπάθειες για την παρακολούθηση της χρήσης του διαδικτύου ως οχήματος για την προμήθεια ναρκωτικών·

16.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι το Κέντρο προέβη σε 45 δημοσιεύσεις, συνέβαλε με την εμπειρογνωμοσύνη του σε περίπου 300 σημαντικές εξωτερικές εκδηλώσεις επιστημονικού και θεσμικού χαρακτήρα, και ότι το προσωπικό του εκπόνησε 27 επιστημονικά άρθρα· ενθαρρύνει τη διάδοση αποτελεσμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων και επιγραμμικών εργαλείων·

°

°  °

17.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx Απριλίου 2017](11) [σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών].).

15.2.2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2164(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Petr Ježek

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας («ο Οργανισμός») παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής του κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και οι πράξεις του είναι νόμιμες και κανονικές·

2.  εκφράζει ικανοποίηση για τα εξαιρετικά ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού: 99,83% για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, 97,35% για πιστώσεις πληρωμών, 93,70% για πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2014 και 0,2% για ακυρωθείσες/μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις πληρωμών·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το υψηλό επίπεδο μεταφοράς ανειλημμένων πιστώσεων για διοικητικές δαπάνες (26,6%)· αναγνωρίζει ότι οι μεταφορές αυτές αφορούν κυρίως την εσπευσμένη υλοποίηση της πολυετούς στρατηγικής στον τομέα των ΤΠΕ και προκύπτουν από πόρους που προορίζονταν αρχικά για μισθολογικές αυξήσεις, που τελικά δεν χρειάστηκαν, μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι το τέλος του 2015 ο Οργανισμός δεν είχε τηρήσει το ανώτατο όριο των 250 000 EUR που καθορίστηκε το 2012 για τη σύμβαση-πλαισίου του· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι το τέλος του 2015 οι συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν ανήλθαν στο ποσό των 382 181 EUR, που σημαίνει ότι ο Οργανισμός υπερέβη το εν λόγω ανώτατο όριο κατά 50%· παροτρύνει τον Οργανισμό να βελτιώσει τη διαδικασία για την παρακολούθηση των συμβάσεων-πλαισίου·

5.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι δαπάνες σχετικά με μια δεδομένη σύμβαση-πλαίσιο υπερέβησαν τη δημοσιευθείσα εκτίμηση κατά περισσότερο από 50%· εκφράζει ικανοποίηση, επομένως, για την ακύρωση της εν λόγω σύμβασης και τη δρομολόγηση μιας νέας διαδικασίας δημοσίων προμηθειών· αναγνωρίζει τη δέσμευση του Οργανισμού για τη βελτίωση του κεντρικού σχεδιασμού και της παρακολούθησης των συμβάσεών του· εκφράζει ικανοποίηση για τις συνολικές επιδόσεις με τον περιορισμένο προϋπολογισμό του·

6.  επισημαίνει την επιτυχία του Οργανισμού στις διάφορες αποστολές του· εκφράζει ικανοποίηση για τη νέα στρατηγική και το πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο 2016-2018· ενθαρρύνει, ωστόσο, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας πολύ πιο μακροπρόθεσμης στρατηγικής, σύμφωνα με τη δέσμευση του διευθυντή του·

7.  τονίζει τον ρόλο του Οργανισμού στον εντοπισμό νέων τάσεων, στην αξιολόγηση των απειλών που συνιστούν τα ναρκωτικά για την υγεία και την ασφάλεια των νέων Ευρωπαίων και στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης· εκφράζει ικανοποίηση για την κοινοποίηση 98 νέων ψυχοδραστικών ουσιών· ενθαρρύνει τις διαρκείς προσπάθειες για την παρακολούθηση της χρήσης του διαδικτύου ως οχήματος για την προμήθεια ναρκωτικών·

8.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός προέβη σε 45 δημοσιεύσεις, συνέβαλε με την εμπειρογνωμοσύνη του σε περίπου 300 σημαντικές εξωτερικές εκδηλώσεις επιστημονικού και θεσμικού χαρακτήρα, και ότι το προσωπικό του εκπόνησε 27 επιστημονικά άρθρα· ενθαρρύνει τη διάδοση αποτελεσμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων και επιγραμμικών εργαλείων·

9.  σημειώνει τα πορίσματα της υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου σχετικά με τη «διαχείριση έργων ΤΠ»· τονίζει ιδίως τη σημασία της χάραξης στρατηγικής στον τομέα των ΤΠΕ για την πλήρη υποστήριξη της κύριας αποστολής του Οργανισμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Νότης Μαριάς

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 128.

(2)

ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 128.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 128.

(7)

ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 128.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου