Menetlus : 2016/2164(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0099/2017

Esitatud tekstid :

A8-0099/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.42

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0173

RAPORT     
PDF 479kWORD 56k
28.3.2017
PE 593.884v02-00 A8-0099/2017

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2164(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2164(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0051/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta(4), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0099/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktori tegevusele keskuse 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2164(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0051/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta(9), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0099/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2164(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0099/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (edaspidi „keskus“) finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2015. aasta lõplik eelarve 18 519 843 eurot, mis tähendab 2014. aastaga võrreldes 18,15 % suurust kasvu; arvestades, et kasv oli tingitud peamiselt keskuse enda tuludest (sealhulgas ruumide müük) summas 5 000 000 eurot ja sihtotstarbelisest tulust (IPA 5) summas 600 000 eurot; arvestades, et 79,9 % keskuse eelarvest tuleb liidu eelarvest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab keskuse andmetele tuginedes teadmiseks, et

  keskus võttis vastu rikkumisest teatamist käsitlevad sisemenetlused ja -eeskirjad, millega võetakse üle komisjoni suunised, ning mis on kooskõlas Euroopa Ombudsmani soovitustega;

  keskuse direktor, kes on ainus kõrgema juhtkonna liige keskuses, avaldas vabatahtlikult oma huvide deklaratsiooni keskuse veebisaidil;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, 2015. aastal eelarve jälgimiseks rakendatud meetmete tulemusena oli eelarve täitmise määr 99,83 % ja et maksete assigneeringute täitmise määr oli 97,35 %, mis on 2014. aasta määrast 2,42 % võrra kõrgem; võtab rahuloluga teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute üldine kõrge tase näitab, et kulukohustused võeti õigel ajal;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  märgib rahuloluga, et järgmisse eelarveaastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises (halduskulud) madal – 8 % – (406 487 eurot), samas kui 2014. aastal oli see 26 % (673 534 eurot); märgib, et keskus kasutas 2014. aastast 2015. aastasse üle kantud vahenditest 2015. aastal ära 93,69 %;

Hankemenetlused

4.  märgib, et keskus võttis kasutusele uue hankekava, mis viidi tihedas koostöös kõikide üksustega edukalt ellu; märgib lisaks, et keskus osales ametite hankeametnike võrgustiku kohtumisel, kus vahetati kogemusi rakendusmeetmete võtmise jätkamise kohta, et ratsionaliseerida ja optimeerida hankeid ja muid finantsmenetlusi;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

5.  märgib, et keskuse haldusnõukogu võttis vastu huvide konfliktide ennetamise ja haldamise uue poliitika, mis puudutab haldusnõukogu ja teaduskomitee liikmeid; võtab teadmiseks, et sellest tulenevalt avaldati liikmete deklaratsioonid keskuse veebisaidil; märgib, et elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid on keskuse veebisaidil hästi korraldatud, nähtavad, kättesaadavad ja kasutajasõbralikus vormis; märgib, et keskuse haldusnõukogu võttis 2014. aasta detsembris vastu huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika; märgib, et see poliitika on kehtinud alates 2015. aasta septembrist ning see puudutab ka haldusnõukogu ja teaduskomitee liikmete huvide deklaratsioonide mudeleid;

6.  märgib, et keskus avaldas oma veebisaidil üllitise, mis sisaldab kõiki huvide deklaratsiooni vorme ja haldusnõukogu liikmete erialase tegevuse kokkuvõtet ning kõiki teaduskomitee liikmete huvide deklaratsioone, sõltumatuse deklaratsioone ja kokkuvõtlike elulookirjeldusi; palub keskusel avaldada oma veebisaidil määratud liikmete, asendusliikmete või vaatlejate elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid;

Sisekontroll

7.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kontrollikoda kinnitab, et keskus ei pidanud kinni ülemmäärast, mis oli märgitud 2012. aastal allkirjastatud raamlepingu hanketeates; võtab samuti teadmiseks keskuse selgituse, et kooskõlas asjakohaste finantseeskirjadega oli see summa hanketeates kirjas hinnangulisena ning sõlmitud raamlepingus seda summat ega ülemmäärasid ei mainitud; võtab teadmiseks, et keskus on selle lepingu lõpetanud ja alustanud asjaomaste teenuste jaoks uut hankemenetlust; väljendab heameelt selle üle, et keskus on kehtestanud erikorra, millega täiustada hangete, sh raamlepingute keskset kavandamist ja jälgimist;

Siseaudit

8.  märgib, et komisjoni siseauditi talituse poolt 2013. aastal teostatud Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarvet ja järelevalvet käsitleva auditi ainus rakendamata soovitus on ellu viidud;

9.  märgib, et siseauditi talitus teostas keskuses IT-projektide juhtimist käsitleva auditi ja esitas kuus peamist soovitust, mis käsitlesid tegevuse ja IT vastavusse viimist, IT-projektide juhtimist ning juhtimise ja süsteemide arendamise nõudeid; märgib peale selle, et keskus koostas sobiva tegevuskava, mille haldusnõukogu heaks kiitis, ning keskus järgib soovituste sisu; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru tegevuskava rakendamisest;

10.  võtab teadmiseks, et siseauditi talitus viis läbi keskuse juhtimise, põhitegevuse ja tugiprotsesside põhjaliku riskihindamise, ning et siseauditi talituse koostatud ajavahemikku 2016–2018 käsitleva strateegilise siseauditi kava kaks peamist teemat edasiseks auditeerimiseks on andmete kogumise haldamine, kontroll ja kvaliteedi tagamine ning väljaannete haldamine;

Pettusevastase tegevuse strateegia

11.  märgib, et keskus võttis 2016. juunis vastu pettusevastase strateegia, mis on kooskõlas Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) metoodika ja suunistega; märgib, et nimetatud strateegiaga integreeritakse, täiendatakse ja arendatakse edasi juba olemasolevaid meetmeid teadlikkuse suurendamiseks töötajate eetika ning kolmandate isikute poolt pakutavate kingituste ja külalislahkuse kohta;

Muud märkused

12.  märgib, et keskuse ametikohtade läbivaatamise tulemuste kohaselt tegeles 2015. aastal 68,56 % keskuse töötajatest põhitegevusega, 20,68 % tegeles haldustoe- ja koordineerimisega ning 10,76 % oli seotud neutraalsete ülesannetega;

13.  märgib rahuloluga keskuse jätkuvaid pingutusi, et tugevdada koostööd teiste liidu ametitega, eriti justiits- ja siseküsimuste ning tervishoiu valdkonnas tegutsevate ametitega; märgib samuti, et koostoime Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga on suurendanud tõhusust tänu kulude jagamisele telekommunikatsiooni- ja internetipõhiste teenuste valdkonnas;

14.  toonitab, et keskus oli eri ülesannete täitmisel edukas; tunneb heameelt uue strateegia ja tegevuskava üle ajavahemikuks 2016–2018; ergutab siiski töötama välja ja rakendama palju pikemaajalist strateegiat, nagu direktor on endale ülesandeks võtnud;

15  rõhutab keskuse olulist rolli uute suundumuste tuvastamisel ja ohtude hindamisel, mida narkootikumid endast kujutavad noorte eurooplaste tervisele ja ohutusele, ning ennetusstrateegiate väljatöötamisel; tunneb heameelt asjaolu üle, et teatatud on 98 uuest psühhoaktiivsest ainest; ergutab tegema pidevaid jõupingutusi, et jälgida interneti kasutamist narkootikumide tarnevahendina;

16.  tunnistab asjaolu, et keskus avaldas 45 trükist, jagas oskusteavet ligi 300 olulisel välistele teadusringkondadele ja ametnikele korraldatud üritusel, ja et ameti personal tegi kaastööd 27 teadusartikli puhul; ergutab tulemuste levitamist sotsiaalmeedia ja veebipõhiste vahendite abil;

°

°  °

17.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx. aprilli 2017. aasta] resolutsioonile(11) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

15.2.2017

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2164(DEC))

Arvamuse koostaja: Petr Ježek

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (edaspidi „amet“) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt ameti finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning et selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2.  tunneb heameelt suurepärase eelarve täitmise pärast, mis oli kulukohustuste assigneeringute puhul 99,83 %, maksete assigneeringute puhul 97,35 %, 2014. aastast üle kantud assigneeringute puhul 93,70 % ning tühistatud / kasutamata jäänud maksete assigneeringute puhul 0,2 %;

3.  väljendab kahetsust, et kulukohustustega seotud assigneeringute järgmisse aastasse ülekandmise määr oli kõrge halduskulude puhul (26,6 %); võtab teadmiseks, et ülekandmised on peamiselt seotud mitmeaastase IKT strateegia kiirendatud elluviimisega, mis tuleneb asjaolust, et algselt palgatõusuks planeeritud ressursse ei läinud pärast Euroopa Liidu Kohtu otsust enam vaja;

4.  väljendab kahetsust asjaolu üle, et amet ei olnud 2015. aasta lõpuks kinni pidanud 2012. aastal raamlepingu puhul kehtestatud 250 000 suurusest ülemmäärast; väljendab kahetsust, et 2015. aasta lõpuks ulatus tehtud maksete kogusumma 382 181 euroni, mis tähendab, et amet ületas ülemmäära 50 % võrra; nõuab tungivalt, et amet täiustaks raamlepingute järelevalve menetlust;

5.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et teatava raamlepingu kulud ületasid avaldatud eelarvestust enam kui 50 % võrra; tunneb seepärast heameelt selle lepingu tühistamise ja uue hankemenetluse käivitamise pärast; tunnustab ameti pühendumust keskplaneerimisele ja hangete järelevalvele; tunneb heameelt ameti üldiste tulemuste üle piiratud eelarve tingimustes;

6.  toonitab, et amet oli oma erinevate ülesannete täitmisel edukas; tunneb heameelt uue strateegia ja tegevuskava üle ajavahemikuks 2016–2018; ergutab siiski töötama välja ja rakendama palju pikemaajalist strateegiat, nagu direktor on endale ülesandeks võtnud;

7.  rõhutab ameti olulist rolli uute trendide tuvastamisel ja ohtude hindamisel, mida narkootikumid endast kujutavad noorte eurooplaste tervisele ja julgeolekule, ning ennetusstrateegiate väljatöötamisel; tunneb heameelt asjaolu üle, et teatatud on 98 uuest psühhoaktiivsest ainest; ergutab tegema pidevaid jõupingutusi, et jälgida interneti kasutamist narkootikumide tarnevahendina;

8.  tunnistab asjaolu, et amet on avaldanud 45 trükist, jaganud oskusteavet ligi 300 olulisel välistele teadusringkondadele ja ametnikele korraldatud sündmusel, ja et ameti personal tegi kaastööd 27 teadusartikli puhul; ergutab tulemuste levitamist sotsiaalmeedia ja veebipõhiste vahendite abil;

9.  võtab teadmiseks siseauditi talituse järeldused IT-projektide juhtimise kohta; toonitab eriti seda, kui tähtis on töötada välja IKT strateegia, et toetada täielikult ameti põhiülesannete täitmist.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

9.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 128.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 128.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 128.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 128.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika