Menettely : 2016/2164(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0099/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0099/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.42

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0173

MIETINTÖ     
PDF 305kWORD 56k
28.3.2017
PE 593.884v02-00 A8-0099/2017

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2164(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Inés Ayala Sender

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2164(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä seurantakeskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006(4) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0099/2017),

1.  myöntää Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä

(2016/2164(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä seurantakeskuksen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006(9) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0099/2017),

1.  hyväksyy Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2164(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0099/2017),

A.  toteaa, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 18 519 843 euroa eli 18,15 prosenttia suurempi kuin vuonna 2014; toteaa, että kasvu johtui pääasiassa seurantakeskuksen omista tuloista (mukaan lukien tilojen myynti), jotka olivat 5 000 000 euroa, ja käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (IPA 5), jotka olivat 600 000 euroa; toteaa, että 79,9 prosenttia seurantakeskuksen talousarviosta rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että seurantakeskuksen tilit varainhoitovuonna 2015 ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

C.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

Vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee merkille, että seurantakeskuksen mukaan

  se mukautti väärinkäytösten paljastamista koskevia sisäisiä menettelyjään ja sääntöjään tavalla, jolla komission suuntaviivat otetaan huomioon ja joka on Euroopan oikeusasiamiehen esittämien suositusten mukainen;

  seurantakeskuksen johtaja, joka on ainoa seurantakeskuksen ylemmän johdon jäsen, oli julkaissut vapaaehtoisesti ilmoituksen sidonnaisuuksistaan seurantakeskuksen verkkosivustolla;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,83 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 97,35 prosenttia, mikä merkitsee 2,42 prosentin kasvua vuoteen 2014 verrattuna; panee tyytyväisenä merkille, että sidottujen määrärahojen korkea kokonaistaso osoittaa, että sitoumukset oli tehty oikea-aikaisesti;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  panee tyytyväisenä merkille, että osastossa 2 (hallintomenot) siirrettyjen sidottujen määrärahojen taso oli alhainen eli 8 prosenttia (406 487 euroa) verrattuna 26 prosenttiin (673 534 euroa) vuonna 2014; panee merkille, että vuonna 2015 seurantakeskus käytti 93,69 prosenttia vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirretyistä määrärahoista;

Hankintamenettelyt

4.  panee merkille, että seurantakeskus otti käyttöön uuden hankintasuunnitelman, joka toteutettiin onnistuneesti tiiviissä yhteistyössä kaikkien yksikköjen kanssa; panee lisäksi merkille, että seurantakeskus osallistui virastojen hankintavirkamiesten verkoston kokoukseen, jossa jaettiin kokemuksia täytäntöönpanotoimenpiteiden jatkamisesta niin, että tarjouskilpailuja ja muita taloudellisia prosesseja voidaan järkiperäistää ja optimoida;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

5.  panee merkille, että seurantakeskuksen hallintoneuvosto hyväksyi eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat uudet toimintaperiaatteet, jotka koskevat hallintoneuvoston ja tieteellisen komitean jäseniä; toteaa, että tämän jälkeen jäsenten ilmoitukset julkaistiin seurantakeskuksen verkkosivustolla; panee merkille, että tällä verkkosivustolla ansioluettelot ja ilmoitukset sidonnaisuuksista ovat hyvässä järjestyksessä, näkyviä, helposti saatavilla ja käyttäjäystävällisiä; panee merkille, että seurantakeskuksen hallintoneuvosto hyväksyi eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat toimintaperiaatteensa joulukuussa 2014; panee merkille, että nämä toimintaperiaatteet ovat olleet käytössä syyskuusta 2015 lähtien ja että ne sisältävät mallit hallintoneuvoston ja tieteellisen komitean jäsenten sidonnaisuuksia koskeville ilmoituksille;

6.  panee merkille, että seurantakeskus on antanut verkkosivuillaan tiedoksi julkaisun, joka sisältää kaikki hallintaneuvoston jäsenten ilmoitukset sidonnaisuuksista ja yhteenvedot heidän ammatillisista toimistaan sekä kaikki tieteellisen komitean jäsenten ilmoitukset sidonnaisuuksista, ilmoitukset riippumattomuudesta ja yhteenvedot ansioluetteloista; kehottaa seurantakeskusta julkaisemaan verkkosivuillaan nimitettyjen jäsenten, varajäsenten ja tarkkailijoiden ansioluettelot ja ilmoitukset sidonnaisuuksista;

Sisäinen valvonta

7.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin toteaa, että seurantakeskus ei ollut noudattanut sopimusta enimmäismäärästä, joka mainittiin vuonna 2012 allekirjoitetun puitesopimuksen hankintailmoituksessa; panee myös merkille seurantakeskuksen selityksen, että kyseinen määrä mainittiin arviona hankintailmoituksessa asiaa koskevien rahoitussääntöjen mukaisesti ja että tehdyssä sopimuksessa ei mainita tätä määrää eikä viitata mihinkään enimmäiskynnykseen; toteaa, että seurantakeskus päätti tämän sopimuksen ja käynnisti uuden hankintamenettelyn kyseisiä palveluja varten; pitää myönteisenä, että seurantakeskus on ottanut käyttöön erityisen menettelyn parantamaan hankintojensa, mukaan lukien puitesopimukset, keskitettyä suunnittelua ja seurantaa;

Sisäinen tarkastus

8.  panee merkille, että ainoa keskeinen jäljellä oleva suositus, joka periytyi komission sisäisen tarkastuksen osaston (IAS) vuonna 2013 toimittamasta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarviota ja seurantaa koskevasta tarkastuksesta, on saatettu päätökseen;

9.  panee merkille, että IAS toimitti tarkastuksen seurantakeskuksen tietotekniikkahankkeiden hallinnoinnista ja että tarkastus tuotti kuusi keskeistä suositusta, jotka koskivat liiketoiminnan ja tietotekniikan yhteensovittamista, tietotekniikkahankkeiden hallinnointia sekä hallinnointia ja järjestelmäkehitystä koskevia vaatimuksia; panee myös merkille, että seurantakeskus on vahvistanut soveltuvan toimintasuunnitelman, joka on saanut seurantakeskuksen hallintoneuvoston hyväksynnän, ja että seurantakeskus aikoo ottaa huomioon suositusten sisällön; kehottaa seurantakeskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

10.  panee merkille, että IAS on toteuttanut kattavan riskinarvioinnin seurantakeskuksen hallinnosta, ydintoiminnasta ja tukiprosesseista ja että IAS:n vuosia 2016–2018 koskeva strategisen sisäisen tarkastuksen suunnitelma kohdistui kahteen pääaiheeseen tulevissa tarkastuksissa (tiedonkeruun hallinta, varmennus ja laadunvarmistus sekä julkaisujen hallinnointi);

Petostentorjuntastrategia

11.  panee merkille, että seurantakeskus hyväksyi kesäkuussa 2016 petostentorjuntastrategian noudattaen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) antamia menettelyjä ja ohjeita; panee merkille, että tässä strategiassa yhdistetään, täydennetään ja kehitetään toimenpiteitä, jotka olivat jo käytössä henkilöstön ammattietiikkaa koskevan tietoisuuden kehittämisessä sekä kolmansien osapuolten tarjoamia lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevan tietoisuuden lisäämisessä;

Muita huomautuksia

12.  panee merkille, että seurantakeskuksen henkilöstökartoituksen tulosten mukaan 68,56 prosenttia seurantakeskuksen henkilöresursseista työskenteli vuonna 2015 operatiivisissa tehtävissä, 20,68 prosenttia hallinnollisissa tuki- ja koordinointitehtävissä ja 10,76 prosenttia muissa tehtävissä;

13.  panee tyytyväisenä merkille seurantakeskuksen meneillään olevat toimet yhteistyön tehostamiseksi unionin muiden virastojen, erityisesti oikeus- ja sisäasioiden ja terveydenhuollon alalla toimivien virastojen, kanssa; panee lisäksi merkille, että Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa saavutetut synergiat ovat lisänneet tehokkuutta, mikä johtuu televiestintäkustannusten ja internetiin perustuvien palvelujen kustannusten jakamisesta;

14.  korostaa seurantakeskuksen menestystä tehtäviensä hoitamisessa; on tyytyväinen uuteen strategiaan ja työohjelmaan vuosiksi 2016–2018; kannustaa kuitenkin kehittämään ja panemaan täytäntöön huomattavasti pitkäkestoisemman strategian, johon seurantakeskuksen johtaja on sitoutunut;

15  pitää tärkeänä seurantakeskuksen roolia havaittaessa uusia suuntauksia ja arvioitaessa huumeista nuorten eurooppalaisten terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvia uhkia ja kehitettäessä ehkäiseviä strategioita; pitää myönteisenä 98 uuden psykoaktiivisen aineen ilmoittamista; kannustaa valvomaan tarmokkaammin internetin käyttöä huumausainekaupassa;

16.  toteaa, että seurantakeskus laati 45 julkaisua ja jakoi asiantuntemustaan noin 300 keskeisessä ulkopuolisille tutkijoille ja viranomaisille järjestetyssä tapahtumassa ja että sen henkilöstö osallistui 27 tieteellisen artikkelin laadintaan; kannustaa jakamaan tuloksia sosiaalisen median ja verkkotiedotusvälineiden kautta;

°

°  °

17.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx. huhtikuuta 2017](11) antamaansa päätöslauselmaan.

15.2.2017

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2164(DEC))

Valmistelija: Petr Ježek

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmät, joiden mukaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksessä sen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2015 on esitetty oikein ja sen toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.  pitää myönteisenä maksusitoumusmäärärahojen (99,83 prosenttia), maksumäärärahojen (97,35 prosenttia) ja vuodelta 2014 siirrettyjen määrärahojen (93,70 prosenttia) erinomaisia käyttöasteita sekä peruutettujen tai käyttämättä jääneiden maksumääräahojen erittäin vähäistä osuutta (0,2 prosenttia);

3.  pitää valitettavana, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli suuri hallintomenoissa (26,6 prosenttia); toteaa, että nämä siirrot liittyivät lähinnä monivuotisen TVT-strategian nopeutettuun täytäntöönpanoon ja että kyseiset varat oli alun perin suunniteltu käytettäviksi palkankorotuksiin, mutta Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen myötä niitä ei enää tarvittu;

4.  pitää valitettavana, että vielä vuoden 2015 lopussa keskus ei noudattanut vuonna 2012 tekemäänsä puitesopimusta, jonka perusteella se voi tehdä erillissopimuksia enintään 250 000 euron arvosta; pitää valitettavana, että vuoden 2015 loppuun mennessä oli suoritettu yhteensä 382 181 euron maksut eli keskuksen menojen enimmäismäärä oli ylitetty 50 prosentilla; kehottaa keskusta parantamaan puitesopimusten seurantaan soveltamaansa menettelyä;

5.  pitää valitettavana, että tietyn puitesopimuksen maksut ylittivät hankintailmoituksessa julkaistun ennakkoarvion yli 50 prosentilla; on näin ollen tyytyväinen, että sopimuksen täytäntöönpano keskeytettiin ja että käynnistettiin uusi julkinen hankintamenettely; toteaa, että keskus on sitoutunut parantamaan hankintojensa keskitettyä suunnittelua ja seurantaa; panee tyytyväisenä merkille keskuksen yleisen tuloksellisuuden rajallisista määrärahoista huolimatta;

6.  korostaa keskuksen menestystä tehtäviensä hoitamisessa; on tyytyväinen uuteen strategiaan ja työohjelmaan vuosiksi 2016–2018; kannustaa kuitenkin kehittämään ja panemaan täytäntöön huomattavasti pitkäkestoisemman strategian, johon keskuksen johtaja on sitoutunut;

7.  pitää tärkeänä keskuksen roolia havaittaessa uusia suuntauksia ja arvioitaessa huumeista nuorten eurooppalaisten terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvia uhkia ja kehitettäessä ehkäiseviä strategioita; pitää myönteisenä 98 uuden psykoaktiivisen aineen ilmoittamista; kannustaa valvomaan tarmokkaammin internetin käyttöä huumausainekaupassa;

8.  toteaa, että keskus laati 45 julkaisua ja jakoi asiantuntemustaan noin 300 keskeisessä ulkopuolisille tutkijoille ja viranomaisille järjestetyssä tapahtumassa ja että sen henkilöstö osallistui 27 tieteellisen artikkelin laadintaan; kannustaa jakamaan tuloksia sosiaalisen median ja verkkotiedotusvälineiden kautta;

9.  panee merkille havainnot, joita sisäinen tarkastus esitti tietotekniikkahankkeiden hallinnoinnista; pitää erityisen tärkeänä sellaisen tieto- ja viestintäteknisen strategian kehittämistä, jolla keskusta voidaan tukea kaikin tavoin sen päätehtävien hoidossa.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

9.2.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 128.

(2)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 128.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 128.

(7)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 128.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Hyväksytyt tekstit, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö