Postupak : 2016/2164(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0099/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0099/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.42

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0173

IZVJEŠĆE     
PDF 628kWORD 59k
28.3.2017
PE 593.884v02-00 A8-0099/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015.

(2016/2164(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015.

(2016/2164(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015., s odgovorima Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21.veljače 2017. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama(4), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0099/2017),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2015.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015.

(2016/2164(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015., s odgovorima Centra(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21.veljače 2017. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama(9), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0099/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015.

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015.

(2016/2164(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0099/2017),

A.  budući da je, u skladu s njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama („Centar”) za financijsku godinu 2015. iznosio 18 519 843 EUR, što je povećanje od 18,15 % u odnosu na 2014. godinu; budući da je to povećanje uglavnom posljedica vlastitih prihoda Centra (uključujući prodaju prostora) u iznosu od 5 000 000 EUR i namjenskih prihoda (IPA 5) u iznosu od 600 000 EUR; budući da 79,9 % proračuna Centra proizlazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud („Sud“) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra za financijsku godinu 2015. pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  na temelju navoda Centra potvrđuje sljedeće:

  Centar je usvojio interne postupke i pravila o zviždačima, kojima se prenose smjernice Komisije i koji su u skladu s preporukama Europskog ombudsmana;

   njegov direktor, jedini član višeg rukovodstva u Centru, dobrovoljno je na internetskoj stranici Centra objavio svoju izjavu o financijskim interesima;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,83 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 97,35 %, što predstavlja povećanje od 2,42 % u usporedbi s 2014.; sa zadovoljstvom napominje da je visoka ukupna razina rezerviranih odobrenih sredstava pokazala da su se obveze izvršavale pravodobno;

Obveze i prijenosi

3.  sa zadovoljstvom napominje da je razina rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih iz glave II. (administrativni rashodi) bila niska i iznosila 8 % (406 487 EUR) u usporedbi s 26 % (673 534 EUR) 2014. godine; napominje da je 2015. Centar potrošio 93,69 % sredstava prenesenih iz 2014. u 2015.;

Postupci nabave

4.  prima na znanje da je Centar uspostavio novi plan nabave, koji je uspješno proveden u tijesnoj suradnji sa svim odjelima; napominje nadalje da je Centar sudjelovao na sastanku Mreže službenika nadležnih za javnu nabavu u agencijama kako bi razmijenio iskustava i nastavio s provedbom mjera za racionalizaciju i optimizaciju postupaka javne nabave i drugih financijskih postupaka;

Sprječavanje sukoba interesa, postupanje u slučajevima sukoba interesa te transparentnost

5.  prima na znanje da je upravni odbor Centra usvojio novu politiku za sprečavanje sukoba interesa i postupanje u slučaju njihove pojave, koja se odnosi na članove upravnog odbora i znanstvenog odbora; slijedom toga prima na znanje da su izjave članova objavljene na internetskoj stranici Centra; prima na znanje da su životopisi i izjave o financijskim interesima na internetskoj stranici vrlo dobro organizirani, pregledni, dostupni i prilagođeni korisnicima; prima na znanje da je upravni odbor Centra u prosincu 2014. usvojio politiku za sprečavanje sukoba interesa; prima na znanje da je ta politika na snazi od rujna 2015., uključujući predloške za izjave o financijskim interesima upravnog odbora i članova znanstvenog odbora;

6.  uzima u obzir da je Centar na svojoj internetskoj stranici objavio publikaciju koja sadrži se izjave o financijskim interesima i sažetak poslovnih aktivnosti članova upravnog odbora kao i sve izjave o financijskim interesima, izjave o neovisnosti i sažete životopise članova znanstvenog odbora; poziva Centar da na svojoj internetskoj stranici objavi životopise i izjave o financijskim interesima predloženih članova, zamjenika i promatrača;

Unutarnje kontrole

7.  prima na znanje da, u skladu sa svojim izvješćem, Revizorski sud tvrdi da Centar nije poštovao gornji prag za ugovor koji je naveden u pozivu na nadmetanje za okvirni ugovor potpisan 2012.; također prima na znanje objašnjenje Centra da se navedeni iznos u pozivu na nadmetanje daje kao procjena u skladu s relevantnim financijskim pravilima te da u sklopljenom ugovoru taj iznos nije bio naveden niti se upućivalo na bilo koji maksimalni prag; svjestan je da je Centar taj ugovor raskinuo i pokrenuo novi postupak nabave za navedene usluge; pozdravlja činjenicu da je Centar uveo poseban postupak za unaprjeđenje centraliziranog planiranja i praćenja svojih postupaka nabave, uključujući i okvirne ugovore;

Unutarnja revizija

8.  napominje da je provedena jedina preostala glavna preporuka iz revizije Službe Komisije za unutarnju reviziju iz 2013. godine o proračunu i nadzoru u Centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama;

9.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju provela reviziju o upravljanju informatičkim projektima u Centru i iznijela šest glavnih preporuka, koje su se odnosile na usklađivanje poslovanja i IT-a, upravljanje informatičkim projektima i zahtjevima za upravljanje i razvoj sustava; nadalje, prima na znanje da je Centar donio odgovarajući akcijski plan, koji je dobio podršku upravnog odbora, te da je sadržajno pratio preporuke; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavješćuje o provedbi akcijskog plana;

10.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju provela sveobuhvatnu procjenu rizika u pogledu upravljanja Centrom, njegovih osnovnih zadaća i dodatnih procesa te da se u Strateškom planu unutarnje revizije te službe za razdoblje 2016. – 2018. navode dvije glavne teme za buduće revizije (upravljanje prikupljanjem podataka, validacija i osiguravanje kvalitete te vođenje publikacija);

Strategija za borbu protiv prijevara

11.  napominje da je Centar u lipnju 2016. donio strategiju za borbu protiv prijevara u skladu s metodologijom i smjernicama Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF); napominje da su u toj strategiji obuhvaćene, dopunjene i razrađene mjere koje su se već primjenjivale za senzibilizaciju osoblja u pogledu etičkih načela te darova i gostoprimstva trećih strana;

Ostale primjedbe

12.  napominje da se prema rezultatima pregleda osoblja Centra 2015. godine 68,56 % njegovog kadra bavilo operativnim aktivnostima, 20,68 % administrativnom podrškom i koordinacijom te 10,76 % aktivnostima koje se smatraju neutralnima;

13.  sa zadovoljstvom ističe stalne napore Centra na jačanju suradnje s drugim agencijama Unije, posebno s onima koje rade na području pravosuđa i unutarnjih poslova te zdravstva; također napominje veću učinkovitost ostvarenu zahvaljujući sinergiji s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost, odnosno dijeljenju troškova za telekomunikacije i internetske usluge;

14.  ističe uspjeh Centra u njegovim raznim misijama; pozdravlja novu strategiju i program rada za razdoblje 2016. – 2018.; međutim, potiče razvoj i provedbu mnogo dugoročnije strategije, na što se obvezao njezin direktor;

15  ističe važnu ulogu Centra u otkrivanju novih trendova i procjeni prijetnji koje droge predstavljaju za zdravlje i sigurnost mladih Europljana, kao i u razvoju strategija prevencije; pozdravlja objavu 98 novih psihoaktivnih tvari; potiče stalne napore u nadzoru upotrebe interneta kao sredstva za opskrbu drogom;

16.  uzima u obzir činjenicu da je Centar objavio 45 publikacija, pridonio svojim stručnim znanjem oko 300 ključnih vanjskih znanstvenih i institucijskih događaja te da je njegovo osoblje dalo doprinos 27 znanstvenih članaka; potiče širenje rezultata preko društvenih mreža i internetskih alata;

°

°  °

17.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx. travnja 2017.](11) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

15.2.2017

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015.

(2016/2164(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Petr Ježek

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama („Centar”) vjerno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2015. te da su njegove transakcije zakonite i pravilne;

2.  pozdravlja iznimnu razinu izvršenja proračuna od 99,83 % za odobrena sredstva za preuzimanje obveza, 97,35 % za odobrena sredstva za plaćanja, 93,70 % za odobrena sredstva prenesena iz 2014. i 0,2 % za ukinuta ili neiskorištena odobrena sredstva za plaćanja;

3.  žali zbog visoke razine prijenosa odobrenih sredstava za administrativne rashode (26,6 %); potvrđuje da su ti prijenosi uglavnom povezani s ubrzanom provedbom višegodišnje strategije informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) s pomoću sredstava prvotno namijenjenih za povećanje plaća, no koji ipak nisu bili potrebni zbog odluke Suda Europske unije;

4.  žali zbog toga što Centar do kraja 2015. nije poštovao gornju granicu od 250 000 EUR koja je 2012. određena za njezin okvirni ugovor; žali zbog toga što su do kraja 2015. ukupna provedena plaćanja iznosila 382 181 EUR, što znači da je Centar prekoračilo tu gornju granicu za 50 %; apelira na Centar da poboljša svoj postupak za praćenje okvirnih ugovora;

5.  žali zbog činjenice da su troškovi određenog okvirnog ugovora premašili objavljenu procjenu za više od 50 %; stoga pozdravlja raskid tog ugovora i pokretanje novog postupka javne nabave; prima na znanje predanost Centara poboljšanju središnjeg planiranja i praćenja javne nabave; pozdravlja opću uspješnost Centara unatoč njegovu ograničenom proračunu;

6.  ističe uspjeh Centra u njegovim raznim misijama; pozdravlja novu strategiju i program rada za razdoblje 2016. – 2018.; međutim, potiče razvoj i provedbu mnogo dugoročnije strategije, na što se obvezao njezin direktor;

7.  ističe važnu ulogu Centra u otkrivanju novih trendova i procjeni prijetnji koje droge predstavljaju za zdravlje i sigurnost mladih Europljana, kao i u razvoju strategija prevencije; pozdravlja objavu 98 novih psihoaktivnih tvari; potiče stalne napore u nadzoru upotrebe interneta kao sredstva za opskrbu drogom;

8.  uzima u obzir činjenicu da je Centar objavio 45 publikacija, pridonio svojim stručnim znanjem oko 300 ključnih vanjskih znanstvenih i institucijskih događaja te da je njegovo osoblje dalo doprinos 27 znanstvenih članaka; potiče širenje rezultata preko društvenih mreža i internetskih alata;

9.  prima na znanje zaključke službe za unutarnju reviziju o „Upravljanju informatičkim projektima”; posebno ističe važnost razvoja strategije u području IKT-a kako bi se u potpunosti pružila podrška temeljnoj misiji Centra.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

9.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 128.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 128.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 376, 27.12.2006., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 128.

(7)

SL C 449, 1.12.2016., str. 128.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 376, 27.12.2006., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2017)0000]

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti