Procedūra : 2016/2164(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0099/2017

Pateikti tekstai :

A8-0099/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.42

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0173

PRANEŠIMAS     
PDF 704kWORD 56k
28.3.2017
PE 593.884v02-00 A8-0099/2017

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2164(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Inés Ayala Sender

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2164(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centro 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro(4), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0099/2017),

1.  patvirtina Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, kad Centro 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2016/2164(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centro 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro(9), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0099/2017),

1.  pritaria Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2016/2164(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0099/2017),

A.  kadangi, remiantis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau – Centras) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2015 finansinių metų biudžetas buvo 18 519 843 EUR, t. y. 18,15 proc. didesnis, palyginti su 2014 m.; kadangi didesnį biudžetą iš esmės lėmė 5 000 000 EUR Centro nuosavų lėšų (įskaitant gautas pardavus patalpas) ir 600 000 EUR asignuotųjų pajamų (PNPP 5); kadangi 79,9 proc. Centro biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Centro 2015 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Tolesni veiksmai, susiję su 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  remdamasis Centro suteikta informacija konstatuoja, kad:

  Centras patvirtino vidaus tvarką ir taisykles dėl informavimo apie pažeidimus, į kurias perkeltos Komisijos gairės ir kurios parengtos vadovaujantis Europos ombudsmeno pateiktomis rekomendacijomis;

  Centro direktorius, kuris yra vienintelis vyresniosios Centro vadovybės narys, savanoriškai paskelbė savo interesų deklaraciją Centro svetainėje;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl 2015 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis siekė 99,83 proc., o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 97,35 proc., t. y. jis buvo 2,42 proc. didesnis, palyginti su 2014 m.; džiaugiasi, kad bendras didelis įsipareigotų asignavimų lygis rodo, jog įsipareigojimai buvo prisiimti laiku;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  džiaugiasi, kad II antraštinės dalies (administracinės išlaidos) įsipareigotų asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį lygis buvo žemas – 8 proc. (406 487 EUR), palyginti su 26 proc. (673 534 EUR) 2014 m.; pažymi, kad 2015 m. Centras panaudojo 93,69 proc. lėšų, perkeltų iš 2014 m. į 2015 m.;

Viešųjų pirkimų procedūros

4.  pažymi, kad Centras parengė naują viešųjų pirkimų planą, kuris buvo sėkmingai vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su visais skyriais; be to, pažymi, kad Centras dalyvavo Agentūrų viešųjų pirkimų pareigūnų tinklo susitikime, kuriame buvo keičiamasi patirtimi, kad būtų galima toliau įgyvendinti priemones, kurios padėtų racionalizuoti ir optimizuoti viešuosius pirkimus ir kitas finansines procedūras;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

5.  pažymi, kad Centro valdyba patvirtino naują valdybos ir mokslinio komiteto narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką; konstatuoja, kad įgyvendinant šią politiką narių deklaracijos buvo paskelbtos Centro svetainėje; džiaugdamasis pažymi, kad gyvenimo aprašymai (CV) ir interesų deklaracijos Centro svetainėje yra tinkamai tvarkomi, matomi, su jais galima susipažinti ir jie yra pateikiami vartotojui patogiu būdu; pažymi, kad 2014 m. gruodžio mėn. Centro valdyba patvirtino savo interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką; pažymi, kad ši politika buvo įgyvendinama nuo 2015 m. rugsėjo mėn. (įskaitant tai, kad valdybos ir mokslinio komiteto nariai naudojasi interesų deklaracijų šablonais);

6.  pripažįsta, kad Centras savo interneto svetainėje paskelbė visas interesų deklaracijų formas bei valdybos narių profesinės veiklos santraukas, taip pat visas mokslinio komiteto narių interesų deklaracijas, nepriklausomumo deklaracijas ir gyvenimo aprašymų (CV) santraukas; ragina Centrą savo interneto svetainėje paskelbti paskirtųjų narių, juos pavaduojančių narių arba stebėtojų gyvenimo aprašymus (CV) ir interesų deklaracijas;

Vidaus kontrolė

7.  remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija pažymi, kad Audito Rūmai tvirtina, jog Centras nesilaikė sutarčių sumos viršutinės ribos, kuri buvo nurodyta skelbime apie pirkimą ir nustatyta 2012 m. pasirašius preliminariąją sutartį; taip pat atkreipia dėmesį į Centro paaiškinimą, kad minima suma skelbime apie pirkimą buvo nurodyta kaip įvertis, laikantis atitinkamų finansinių taisyklių, o sudarytoje sutartyje nebuvo nurodyta nei ši suma, nei jokia didžiausia suma; pažymi, kad Centras nutraukė šią sutartį ir pradėjo naują viešųjų pirkimų procedūrą dėl susijusių paslaugų; palankiai vertina tai, kad Centras įdiegė specialią procedūrą, kad patobulintų viešųjų pirkimų centrinį planavimą ir stebėjimą, įskaitant preliminariųjų sutarčių sudarymą;

Vidaus auditas

8.  konstatuoja, kad vienintelė dar neįgyvendinta pagrindinė rekomendacija, pateikta 2013 m. Komisijos vidaus audito tarnybai atlikus ENNSC biudžeto sudarymo ir jo įgyvendinimo stebėsenos auditą, buvo baigta įgyvendinti;

9.  pažymi, kad Vidaus audito tarnyba Centre atliko informacinių technologijų valdymo auditą ir parengė šešias pagrindines rekomendacijas, susijusias su veiklos ir informacinių technologijų derinimo, informacinių technologijų projektų valdymo problemomis, taip pat su valdymo ir sistemų kūrimo reikalavimais; taip pat pažymi, kad Centras parengė tinkamą veiksmų planą, kurį patvirtino valdyba, ir kad jis įsipareigojo iš esmės laikytis rekomendacijų; ragina Centrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitą;

10.  pažymi, kad Vidaus audito tarnyba atliko visapusišką Centro valdymo, pagrindinės veiklos ir pagalbinių procesų rizikos vertinimą ir kad Vidaus audito tarnybos 2016–2018 m. Strateginiame vidaus audito plane numatytos dvi pagrindinės būsimų auditų temos („Duomenų rinkimo, patikros ir kokybės užtikrinimo valdymas“ ir „Leidinių valdymas“);

Kovos su sukčiavimu strategija

11.  konstatuoja, kad 2016 m. birželio mėn. Centras patvirtino kovos su sukčiavimu strategiją, vadovaudamasis Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) pateikta metodika ir gairėmis; pažymi, kad pagal šią strategiją sujungiamos, užbaigiamos kurti ir plėtojamos priemonės, kurios jau buvo taikomos siekiant didinti informuotumą darbuotojų etikos ir trečiųjų šalių teikiamų dovanų ir vaišių klausimais;

Kitos pastabos

12.  pažymi, kad, kaip rodo Centro atlikto darbuotojų vertinimo rezultatai, 2015 m. 68,56 proc. Centro žmogiškųjų išteklių vykdė operatyvinę veiklą, 20,68 proc. buvo paskirti teikti administracinę pagalbą ir vykdyti koordinavimą, o 10,76 proc. buvo atsakingi už konkrečiai nenurodytą veiklą;

13.  džiaugiasi, kad Centras nuolat stengiasi stiprinti bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis, ypač vykdančiomis veiklą teisingumo ir vidaus reikalų srityse, taip pat sveikatos srityje; taip pat atkreipia dėmesį, kad pasiekus sąveiką su Europos jūrų saugumo agentūra efektyvumas padidėjo dėl sąnaudų už telekomunikacijų ir internetines paslaugas pasiskirstymo;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad Centras sėkmingai vykdė įvairias savo misijas; palankiai vertina naują strategiją ir 2016–2018 m. laikotarpio darbo programą; vis dėlto ragina parengti ir įgyvendinti daug ilgesnio laikotarpio strategiją, kaip įsipareigojo Centro direktorius;

15  atkreipia dėmesį į svarbų Centro vaidmenį nustatant naujas tendencijas ir vertinant grėsmes, kurias jaunų europiečių sveikatai ir saugumui kelia narkotikai, ir rengiant prevencijos strategijas; palankiai vertina pranešimą apie 98 naujas psichoaktyviąsias medžiagas; ragina dėti nuolatines pastangas stebint, kaip pasitelkiamas internetas kaip narkotikų tiekimo priemonė;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad Centras išleido 45 leidinius, savo praktine patirtimi prisidėjo prie beveik 300 svarbių mokslinių ir institucinių išorės įvykių ir kad jo darbuotojai padėjo parengti 27 mokslinius straipsnius; ragina platinti rezultatus socialiniuose tinkluose ir internetinėmis priemonėmis;

°

°  °

17.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2017 m. balandžio xx d.](11) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].).

15.2.2017

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2164(DEC))

Nuomonės referentas: Petr Ježek

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadas, kad Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau –Agentūra) metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta jo finansinė būklė 2015 m. gruodžio 31 d. ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  palankiai vertina puikų biudžeto vykdymo lygį, kuris įsipareigojimų asignavimų srityje siekė 99,83 proc., mokėjimų asignavimų srityje – 97,35 proc., iš 2014 m. perkeltų asignavimų srityje – 93,70 proc. ir 0,2 proc. atšauktų ir (arba) nepanaudotų mokėjimų asignavimų srityje;

3.  apgailestauja dėl aukšto į kitą laikotarpį perkeltų įsipareigotų asignavimų, skirtų administracinėms išlaidoms, lygio (26,6 proc.); pripažįsta, kad šie perkėlimai daugiausia susiję su spartesniu daugiametės informacinių ir ryšių technologijų (IRT) strategijos įgyvendinimu, taip pat su ištekliais, kurie iš pradžių buvo numatyti atlyginimams didinti, tačiau kurių neprireikė Europos Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus atitinkamą sprendimą;

4.  apgailestauja dėl to, kad 2015 m. pabaigoje Agentūra nesilaikė 2012 m. jos bendrajai sutarčiai nustatytos 250 000 EUR viršutinės ribos; apgailestauja dėl to, kad 2015 m. pabaigoje atlikti mokėjimai iš viso sudarė 382 181 EUR sumą, o tai reiškia, kad Agentūra 50 proc. viršijo viršutinę ribą; primygtinai ragina Agentūrą patobulinti savo bendrųjų sutarčių stebėsenos procedūrą;

5.  apgailestauja dėl to, kad išlaidos pagal šią konkrečią bendrąją sutartį paskelbtą sąmatą viršijo daugiau kaip 50 proc.; todėl palankiai vertina tai, kad ta sutartis nutraukta ir pradėta nauja viešųjų pirkimų procedūra; atkreipia dėmesį į Agentūros įsipareigojimą gerinti savo viešųjų pirkimų centrinį planavimą ir stebėseną; teigiamai vertina bendrą Agentūros veiklą, atsižvelgiant į jos ribotą biudžetą;

6.  atkreipia dėmesį į Agentūros sėkmę vykdant įvairias savo misijas; palankiai vertina naują strategiją ir 2016–2018 m. laikotarpio darbo programą; vis dėlto ragina parengti ir įgyvendinti gerokai ilgesnės trukmės strategiją, kaip įsipareigojo jos direktorius;

7.  atkreipia dėmesį į svarbų Agentūros vaidmenį nustatant naujas tendencijas ir vertinant grėsmes, kurias narkotikai kelia jaunų europiečių sveikatai ir saugumui ir rengiant prevencijos strategijas; palankiai vertina pranešimą apie 98 naujas psichoaktyviąsias medžiagas; ragina dėti nuolatines pastangas naudojimuisi internetu, kaip narkotikų tiekimo priemone, stebėti;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra išleido 45 leidinius, savo praktine patirtimi prisidėjo prie beveik 300 svarbių mokslinių ir institucinių išorės įvykių ir kad jos darbuotojai padėjo parengti 27 mokslinius straipsnius; ragina platinti rezultatus socialinių tinklų ir internetinėmis priemonėmis;

9.  atkreipia dėmesį į Vidaus audito tarnybos išvadas „Informacinių technologijų (IT) projektų valdymas“; ypač pabrėžia, kad svarbu parengti IRT strategiją, kuria būtų visapusiškai remiama pagrindinė Agentūros misija.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

9.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 449, 2016 12 1, p. 128.

(2)

OL C 449, 2016 12 1, p. 128.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 376, 2006 12 27, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL L 449, 2016 12 1, p. 128.

(7)

OL L 449, 2016 12 1, p. 128.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 376, 2006 12 27, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Teisinė informacija - Privatumo politika