Postup : 2016/2164(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0099/2017

Predkladané texty :

A8-0099/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.42

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0173

SPRÁVA     
PDF 568kWORD 53k
28.3.2017
PE 593.884v02-00 A8-0099/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015

(2016/2164(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015

(2016/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(4), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015

(2016/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou centra(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(9), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015

(2016/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „centrum“) za rozpočtový rok 2015 sumu 18 519 843 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 18,15 % v porovnaní s rokom 2014; keďže toto zvýšenie spôsobili najmä vlastné príjmy centra (vrátane predaja priestorov) vo výške 5 000 000 EUR a pripísané príjmy (IPA 5) vo výške 600 000 EUR; keďže 79,9 % rozpočtu centra pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra za rozpočtový rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti (PBB) a dobrým riadením ľudských zdrojov;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  na základe informácií centra berie na vedomie, že:

  centrum prijalo vnútorné postupy a pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík, ktorými sa transponujú usmernenia Komisie a ktoré sú v súlade s odporúčaniami, ktoré vyjadril európsky ombudsman;

  riaditeľ centra, ktorý je jediný člen vrcholového manažmentu centra, dobrovoľne zverejnil svoje vyhlásenie o záujmoch na webovom sídle centra;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,83 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 97,35 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 2,42 %; s uspokojením konštatuje, že z vysokej celkovej miery viazaných rozpočtových prostriedkov vyplýva, že záväzky sa prijímali včas;

Záväzky a prenosy

3.  s uspokojením konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených v rámci hlavy II (administratívne výdavky) bola nízka, a to na úrovni 8 % (406 487 EUR) v porovnaní s 26 % (673 534 EUR) v roku 2014: konštatuje, že v roku 2015 centrum spotrebovalo 93,69 % prostriedkov prenesených z roku 2014 do roku 2015;

Postupy obstarávania

4.  berie na vedomie, že centrum zaviedlo nový plán obstarávania, ktorý bol úspešne vykonaný v úzkej spolupráci so všetkými jednotkami; konštatuje tiež, že centrum sa zúčastnilo na zasadnutí siete úradníkov pre obstarávanie agentúr v záujme výmeny skúseností s cieľom pokračovať vo vykonávaní opatrení na racionalizáciu a optimalizáciu verejných súťaží a iných finančných postupov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

5.  berie na vedomie, že správna rada centra prijala novú politiku prevencie a riešenia konfliktov záujmov, ktorá sa týka členov správnej rady a vedeckého výboru; berie na vedomie, že v dôsledku toho boli vyhlásenia členov zverejnené na webovom sídle centra; konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch sú dobre usporiadané, viditeľné, prístupné a používateľsky ústretové na jeho webovom sídle; berie na vedomie, že správna rada centra prijala v decembri 2014 politiku prevencie a riešenia konfliktov záujmov; berie na vedomie, že táto politika je zavedená od septembra 2015 a zahŕňa vzory vyhlásení o záujmoch pre členov správnej rady a vedeckého výboru;

6.  berie na vedomie, že centrum na svojom webovom sídle zverejnilo publikáciu obsahujúcu všetky formuláre vyhlásenia o záujmoch a zhrnutie odborných činností členov správnej rady, ako aj všetky vyhlásenia o záujmoch, vyhlásenia o nezávislosti a súhrnné životopisy členov vedeckého výboru; vyzýva centrum, aby na svojom webovom sídle zverejnilo životopisy a vyhlásenia o záujmoch vymenovaných členov, náhradníkov a pozorovateľov;

Vnútorné kontroly

7.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov centrum nedodržalo strop zmluvy, ktorý bol stanovený v oznámení o vyhlásení obstarávania na rámcovú zmluvu, ktorá bola podpísaná v roku 2012; takisto berie na vedomie vysvetlenie centra, že predmetná suma bola uvedená ako odhad v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s príslušnými rozpočtovými pravidlami a že v uzavretej zmluve sa neuvádza táto suma ani žiadny maximálny limit; berie na vedomie, že centrum túto zmluvu ukončilo a začalo nové verejné obstarávanie na predmetné služby; víta skutočnosť, že centrum začalo uplatňovať špecifický postup na zlepšenie centrálneho plánovania a monitorovania svojich obstarávaní vrátane rámcových zmlúv;

Vnútorný audit

8.  berie na vedomie uzavretie jediného hlavného neukončeného odporúčania z auditu, ktorý v roku vykonal Útvarom Komisie pre vnútorný audit (IAS) na tému „Rozpočet a monitorovanie v rámci EMCDDA“;

9.  konštatuje, že IAS vykonal v centre audit týkajúci sa riadenia IT projektov a vydal šesť hlavných odporúčaní, ktoré sa týkali otázok zosúladenia činností a IT, riadenia IT projektov a požiadaviek na vývoj riadenia a systémov; konštatuje tiež, že centrum vypracovalo vhodný akčný plán, ktorý schválila jeho správna rada, a že odporúčaniami sa v podstate centrum malo riadiť; vyzýva centrum, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní akčného plánu;

10.  berie na vedomie, že IAS vykonal komplexné posúdenie rizika týkajúce sa riadenia centra, jeho základných činností a podporných procesov a že strategický plán vnútorného auditu IAS na roky 2016 – 2018 bol zameraný na dve hlavné témy budúceho auditu („Riadenie zberu údajov, overovanie a zabezpečenie kvality“ a „Správa publikačnej činnosti“);

Stratégia boja proti podvodom

11.  berie na vedomie, že centrum v júni 2016 prijalo stratégiu boja proti podvodom v súlade s metodikou a poradenstvom, ktoré poskytol Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF); konštatuje, že táto stratégia zahŕňa, dopĺňa a rozvíja opatrenia, ktoré už boli zavedené v záujme zvyšovania povedomia zamestnancov v oblasti etiky a darov a pohostenia poskytovaného tretími stranami;

Ďalšie pripomienky

12.  konštatuje, že podľa výsledkov preverovania zamestnancov centra bolo 68,56 % jeho ľudských zdrojov pridelených na operačné činnosti, 20,68 % bolo pridelených do funkcií administratívnej podpory a koordinácie a 10,76 % bolo pridelených na činnosti, ktoré sa v roku 2015 považovali za neutrálne;

13.  s uspokojením berie na vedomie pokračujúce úsilie centra o posilnenie spolupráce s inými agentúrami Únie, najmä tými, ktoré pôsobia v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a v oblasti zdravia; konštatuje tiež, že synergie dosiahnuté s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou so sebou priniesli zvýšenie efektívnosti vďaka rozdeleniu nákladov na telekomunikačné a internetové služby;

14.  vyzdvihuje, že centrum bolo úspešné v plnení rôznych úloh; víta novú stratégiu a pracovný program na obdobie 2016 – 2018; nabáda však na vypracovanie a vykonávanie stratégie na oveľa dlhšie obdobie v súlade so záväzkom jeho riaditeľa;

15  zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú centrum vykonáva pri odhaľovaní nových trendov, hodnotení hrozieb, ktoré drogy predstavujú pre zdravie a bezpečnosť mladých Európanov, a vývoji stratégií prevencie; víta oznámenie o 98 nových psychoaktívnych látkach; nabáda na nepretržité úsilie o monitorovanie používania internetu ako prostriedku na zaistenie dodávky drog;

16.  berie na vedomie skutočnosť, že centrum zverejnilo 45 publikácií, prispelo svojou expertízou k približne 300 kľúčovým externým vedeckým a inštitucionálnym podujatiam a že jeho zamestnanci prispeli do 27 vedeckých článkov; nabáda, aby sa výsledky šírili prostredníctvom sociálnych médií a online nástrojov;

°

°  °

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx apríla 2017](11) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

15.2.2017

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015

(2016/2164(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Petr Ježek

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že ročná účtovná závierka Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „agentúra“) verne vyjadruje jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a že jeho operácie sú zákonné a riadne;

2.  víta vynikajúce plnenie rozpočtu, konkrétne 99,83 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov, 97,35 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov, 93,70 % v prípade rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2014 a 0,2 % v prípade zrušených/nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov;

3.  vyjadruje poľutovanie nad vysokou mierou prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov na administratívne výdavky (26,6 %); uznáva, že to súvisí najmä s rýchlejším plnením viacročnej stratégie v oblasti IKT a s tým, že prostriedky, ktoré boli pôvodne plánované na zvýšenie miezd, po rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie už neboli potrebné;

4.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že agentúra na konci roku 2015 nedodržala strop 250 000 EUR, ktorý bol stanovený v roku 2012 pre jej rámcovú zmluvu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že na konci roku 2015 celková suma uskutočnených platieb predstavovala 382 181 EUR, čo znamená, že agentúra presiahla uvedený strop o 50 %; naliehavo vyzýva agentúru, aby zlepšila svoj postup monitorovania rámcových zmlúv;

5.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že náklady v prípade konkrétnej rámcovej zmluvy presiahli zverejnenú odhadovanú sumu o viac ako 50 %; víta preto zrušenie tejto zmluvy a začiatok nového postupu verejného obstarávania; berie na vedomie záväzok agentúry, pokiaľ ide o zlepšenie centrálneho plánovania a monitorovania jej obstarávaní; víta celkové výsledky agentúry dosiahnuté s jej obmedzeným rozpočtom;

6.  vyzdvihuje, že jednotlivé misie agentúry boli úspešné; víta novú stratégiu a pracovný program na obdobie 2016 – 2018; nabáda však na vypracovanie a vykonávanie stratégie na oveľa dlhšie obdobie v súlade so záväzkom jej riaditeľa;

7.  zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú agentúra vykonáva pri odhaľovaní nových trendov, hodnotení hrozieb, ktoré drogy predstavujú pre zdravie a bezpečnosť mladých Európanov, a vývoji stratégií prevencie; víta informáciu o 98 nových psychoaktívnych látkach; nabáda na nepretržité úsilie o monitorovanie používania internetu ako prostriedku na zaistenie dodávky drog;

8.  berie na vedomie skutočnosť, že agentúra zverejnila 45 publikácií, prispela svojou expertízou k približne 300 kľúčovým externým vedeckým a inštitucionálnym podujatiam a že jej zamestnanci prispeli do 27 vedeckých článkov; nabáda, aby sa výsledky šírili prostredníctvom sociálnych médií a online nástrojov;

9.  berie na vedomie zistenia Útvaru pre vnútorný audit o „riadení IT projektov“; zdôrazňuje najmä potrebu vypracovať stratégiu IKT, ktorej cieľom by bolo plne podporiť základné poslanie agentúry.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

9.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

VÝSLEDKY ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

(1)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 128.

(2)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 128.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 128.

(7)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 128.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Prijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia