Förfarande : 2016/2164(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0099/2017

Ingivna texter :

A8-0099/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.42

Antagna texter :

P8_TA(2017)0173

BETÄNKANDE     
PDF 307kWORD 56k
28.3.2017
PE 593.884v02-00 A8-0099/2017

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015

(2016/2164(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Inés Ayala Sender

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015

(2016/2164(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(4), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0099/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015

(2016/2164(DEC))

Europaparlamentet utfärdar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015, med centrumets svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(7) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(9), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0099/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015

(2016/2164(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0099/2017).

A.  Enligt årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2015 uppgick den slutliga budgeten till 18 519 843 EUR, vilket utgör en ökning med 18,15 % jämfört med 2014. Denna ökning berodde främst på centrumets egna inkomster (bland annat försäljning av fastigheter) på 5 000 000 EUR och inkomster avsatta för särskilda ändamål (IPA 5) på 600 000 EUR. 79,9 % av centrumets budget kommer från unionens budget.

B.  I sin rapport om centrumets årsredovisning för budgetåret 2015 fastställer revisionsrätten att den har uppnått rimlig säkerhet om att centrumets årsredovisning för budgetåret 2015 är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU‑institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.  Europaparlamentet konstaterar följande på grundval av uppgifter från centrumet:

  Centrumet har antagit interna förfaranden och bestämmelser om rapportering av missförhållanden som införlivar kommissionens riktlinjer och som är i linje med Europeiska ombudsmannens rekommendationer.

  Centrumets direktör, som är den enda personen i centrumets ledning, har frivilligt offentliggjort sin intresseförklaring på centrumets webbplats.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2015 resulterade i en budgetgenomförandegrad på 99,83 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 97,35 %, vilket motsvarar en ökning med 2,42 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att den höga totala andelen gjorda åtaganden visar att åtagandena gjordes i rätt tid.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet noterar att andelen överföringar av gjorda åtaganden inom avdelning II (administrativa utgifter) var låg, 8 % (406 487 EUR), jämfört med 26 % (673 534 EUR) 2014. Parlamentet noterar att centrumet 2015 använde 93,69 % av de medel som förts över från 2014 till 2015.

Upphandlingsförfaranden

4.  Europaparlamentet noterar att centrumet har infört en ny upphandlingsplan som har genomförts på ett framgångsrikt sätt i nära samarbete med alla enheter. Parlamentet noterar också att centrumet deltog i mötet för nätverket av byråernas upphandlingsansvariga för att utbyta erfarenheter i syfte att ytterligare rationalisera och optimera anbudsförfaranden och andra finansiella processer.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

5.  Europaparlamentet konstaterar att centrumets styrelse har antagit en ny policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter som rör medlemmar i styrelsen och i den vetenskapliga kommittén. Parlamentet konstaterar att medlemmarnas intresseförklaringar som en följd av detta har offentliggjorts på centrumets webbplats. Parlamentet noterar att meritförteckningarna och intresseförklaringarna var välorganiserade, tydliga och tillgängliga på ett användarvänligt sätt på centrumets webbplats. Parlamentet noterar att centrumets styrelse i december 2014 antog sin nya policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter. Parlamentet noterar att denna policy har funnits sedan september 2015 och inbegriper mallar för intresseförklaringar från medlemmar i styrelsen och i den vetenskapliga kommittén.

6.  Europaparlamentet är medvetet om att centrumet på sin webbplats tillhandahöll en publikation som innehöll alla intresseförklaringsformulär och en sammanfattning av styrelsemedlemmarnas yrkesverksamhet samt alla intresseförklaringar, förklaringar om oavhängighet och sammanfattade meritförteckningar för den vetenskapliga kommitténs medlemmar. Parlamentet uppmanar centrumet att på sin webbplats offentliggöra meritförteckningarna och intresseförklaringarna för utnämnda medlemmar, suppleanter eller observatörer.

Internkontroller

7.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport bedömer revisionsrätten att centrumet inte har iakttagit det tak som specificerades i meddelandet om upphandling för ett ramavtal som undertecknades 2012. Parlamentet noterar också centrumets förklaring att i linje med relevanta finansiella regler nämndes beloppet i fråga som en uppskattning i meddelandet om upphandling, och att det ramavtal som slöts varken innehöll några uppgifter om detta belopp eller någon hänvisning till en maximigräns. Parlamentet konstaterar att centrumet har avslutat detta avtal och inlett ett nytt upphandlingsförfarande för de berörda tjänsterna. Parlamentet välkomnar att centrumet har infört en särskild process för att förbättra den centrala planeringen och övervakningen av sina upphandlingar, även för ramavtal.

Internrevision

8.  Europaparlamentet noterar att centrumet avslutat den enda viktiga kvarstående rekommendationen från en granskning som utfördes 2013 av kommissionens internrevisionstjänst (IAS) på temat ”budget och övervakning inom Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk”.

9.  Europaparlamentet noterar att IAS gjort en granskning av centrumets it‑projektförvaltning och att denna granskning gav upphov till sex viktiga rekommendationer som omfattade frågor om anpassning verksamhet–it, it‑projektförvaltning och kraven på förvaltningen och utvecklingen av system. Parlamentet erfar också från centrumet att det har infört en lämplig handlingsplan som godkänts av centrumets styrelse och att rekommendationerna i allt väsentligt skulle följas av centrumet. Parlamentet uppmanar centrumet att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av handlingsplanen.

10.  Europaparlamentet noterar att IAS har genomfört en omfattande riskbedömning av centrumets styrning, huvudverksamhet och stödprocesser och att IAS strategiska plan för internrevisionen för 2016–2018 inriktade sig på två viktiga ämnen för framtida granskning (”förvaltning av datainsamling, validering och kvalitetssäkring” och ”förvaltning av publikationer”).

Strategi för bedrägeribekämpning

11.  Europaparlamentet noterar att centrumet i juni 2016 antog en övergripande bedrägeribekämpningsstrategi i enlighet med riktlinjerna från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Parlamentet noterar att denna strategi integrerar, kompletterar och utvecklar de åtgärder som redan införts för att öka medvetenheten om personalens etik och om gåvor och representation som tillhandahålls av tredje parter.

Övriga kommentarer

12.  Europaparlamentet noterar att enligt resultatet av centrumets kartläggning av personalresurserna utförde 68,56 % av personalen operativa uppgifter, 20,68 % utförde administrativa stöd- och samordningsuppgifter och 10,76 % utförde uppgifter som ansågs vara neutrala 2015.

13.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse centrumets fortlöpande ansträngningar att förbättra samarbetet med andra EU-organ, särskilt med dem som är verksamma inom rättsliga och inrikes frågor samt på hälso- och sjukvårdsområdet. Parlamentet noterar också att de synergier som uppnåtts med Europeiska sjösäkerhetsbyrån har medfört effektivitetsvinster tack vare delade kostnader för telekommunikation och internetbaserade tjänster.

14.  Europaparlamentet understryker centrumets framgång i dess olika uppdrag. Parlamentet välkomnar den nya strategin och det nya arbetsprogrammet för 2016–2018. Parlamentet vill dock uppmuntra till utveckling och införande av en mycket långsiktigare strategi, vilket centrumets direktör har utlovat.

15.  Europaparlamentet understryker centrumets viktiga roll för att upptäcka nya trender och utvärdera narkotikans hot mot unga européers hälsa och säkerhet samt för att utveckla strategier för förebyggande arbete. Parlamentet välkomnar att 98 nya psykoaktiva substanser har anmälts, och uppmuntrar till oavbrutna ansträngningar att övervaka användningen av internet som ett verktyg för narkotikahandel.

16.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet har offentliggjort 45 publikationer, bidragit till expertisen vid ca 300 centrala externa vetenskapliga och institutionella evenemang, och att dess personal har bidragit med 27 vetenskapliga artiklar. Parlamentet uppmuntrar spridningen av resultat genom sociala medier och nätbaserade verktyg.

°

°  °

17.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx april 2017](11) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].

15.2.2017

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015

(2016/2164(DEC))

Föredragande av yttrande: Petr Ježek

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser att årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (centrumet) ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2015, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet välkomnar det utomordentliga budgetgenomförandet på 99,83 % för åtagandebemyndiganden, 97,35 % för betalningsbemyndiganden, 93,70 % för anslag som förts över från 2014 och 0,2 % för förfallna/outnyttjade betalningsbemyndiganden.

3.  Europaparlamentet beklagar den höga nivån för överföringar av åtagandebemyndiganden avseende administrativa utgifter (26,6 %). Parlamentet konstaterar att de främst gäller ett påskyndat genomförande av den fleråriga IKT‑strategin p.g.a. resurser som ursprungligen planerades för löneökningar men som inte behövdes efter ett beslut av Europeiska unionens domstol.

4.  Europaparlamentet beklagar att centrumet i slutet av 2015 inte hade respekterat det tak på 250 000 EUR för ramkontrakt som infördes 2012. Parlamentet beklagar att de genomförda betalningarna vid slutet av 2015 totalt uppgick till 382 181 EUR, vilket innebär att centrumet överskred detta tak med 50 %. Centrumet måste förbättra sina förfaranden för övervakning av ramkontrakt.

5.  Europaparlamentet beklagar att utgifterna för ett visst ramavtal överskred de offentliggjorda beräkningarna med mer än 50 %. Därför är det positivt att detta avtal har upphört och att en ny upphandlingsomgång har inletts. Parlamentet är nöjt med centrumets utfästelse att förbättra den centrala planeringen och övervakningen av sina upphandlingar. Parlamentet välkomnar centrumets generella resultat trots en begränsad budget.

6.  Europaparlamentet understryker centrumets framgång i dess olika uppdrag. Parlamentet välkomnar den nya strategin och det nya arbetsprogrammet för 2016–2018. Parlamentet vill dock uppmuntra till utveckling och införande av en mycket långsiktigare strategi, vilket centrumets direktör har utlovat.

7.  Europaparlamentet understryker centrumets viktiga roll för att upptäcka nya trender och utvärdera narkotikans hot mot unga européers hälsa och säkerhet samt för att utveckla strategier för förebyggande arbete. Parlamentet välkomnar att 98 nya psykoaktiva substanser har anmälts, och uppmuntrar till oavbrutna ansträngningar att övervaka användningen av internet som ett verktyg för narkotikahandel.

8.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet har offentliggjort 45 publikationer, bidragit till expertisen vid ca 300 centrala externa vetenskapliga och institutionella evenemang, och att dess personal har bidragit med 27 vetenskapliga artiklar. Parlamentet uppmuntrar spridningen av resultat genom sociala medier och nätbaserade verktyg.

9.  Europaparlamentet noterar den interna revisionstjänstens iakttagelser avseende ”IT project Management”, och betonar särskilt hur viktigt det är att utveckla en IKT-strategi för att helt och fullt stödja centrumets kärnuppdrag.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

9.2.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 128.

(2)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 128.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 128.

(7)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 128.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Antagna texter från detta sammanträde, P[8_TA-PROV(2017)0000].

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy