Postup : 2016/2181(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0100/2017

Předložené texty :

A8-0100/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.36

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0167

ZPRÁVA     
PDF 622kWORD 59k
28.3.2017
PE 593.855v02-00 A8-0100/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2015

(2016/2181(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2015

(2016/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (5873/2017 – C8-0067/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005, ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0100/2017),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2015

(2016/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005, ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(9), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0100/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2015

(2016/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0100/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle jejích finančních výkazů činil konečný rozpočet Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“) na rozpočtový rok 2015 celkem 9 217 000 EUR, což ve srovnání s předchozím rokem nepředstavuje žádnou změnu; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu o tom, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2015 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že v důsledku úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2015 dosáhla míra plnění rozpočtu 99,59 %, čímž byl dosažen cíl agentury a oproti roku 2014 došlo k nárůstu o 0,50 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby činila 92,24 %, čímž byl dosažen cíl agentury a oproti roku 2014 došlo k nárůstu o 3,81 %;

2.  vítá, že byly ve spolupráci s generálním ředitelstvím Komise pro informační technologie (GŘ DIGIT) zavedeny moduly e-Prior pro elektronická nabídková řízení, objednávání a fakturaci; konstatuje, že provedené moduly měly být v roce 2016 postupně využívány, což by mělo zvýšit elektronické pracovní toky a v důsledku zajistit vyšší účinnost, spolehlivost údajů a auditní stopu; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o zlepšeních v oblasti účinnosti, jichž bylo dosaženo díky zavedení těchto modulů;

3.  s uspokojením konstatuje, že agentura provedla veškeré své platby ve lhůtách stanovených v nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, díky čemuž dodavatelé neúčtovali žádné úroky z prodlení plateb; dále konstatuje, že v roce 2015 činila průměrná doba pro provedení plateb 20 dnů;

4.  konstatuje, že provedené škrty v rozpočtu agentury zhoršily její schopnost plnit cíl spočívající v organizaci operativní koordinace kontrolních a inspekčních činností členských států, aby se tak zajistilo účinné a jednotné uplatňování pravidel společné rybářské politiky;

5.  poukazuje na významnou úlohu agentury při provádění reformované společné rybářské politiky a při naplňování cílů této politiky, především s ohledem na povinnost vykládky a na požadavky na sledování a kontrolu rybolovných činností a na dozor nad nimi; zdůrazňuje, že je proto zapotřebí vyhodnotit možnost navýšení prostředků na činnosti agentury v budoucích letech;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku snížení zdrojů a kapacity agentury by mohlo dojít k oslabení kontrol v oblasti rybolovu a s tím souvisejícímu nárůstu nedovoleného, neohlašovaného a neregulovaného rybolovu, což poškodí sociální, hospodářskou a environmentální udržitelnost tohoto odvětví;

7.  zdůrazňuje, že nová migrační politika Unie a zejména vytvoření Evropské pohraniční a pobřežní stráže v rámci celkového zlepšení funkcí pobřežní stráže s sebou pro agenturu nesou nové úkoly v oblasti inspekce a lepší spolupráce, což bude vyžadovat zvýšení financování i technických a lidských zdrojů;

Závazky a přenesené prostředky

8.  vítá skutečnost, že se objem prostředků přenesených z roku 2015 do roku 2016 snížil ve srovnání s rokem 2014 z 11 % na 7 %; konstatuje, že u hlavy II (správní výdaje) objem přenesených prostředků činil 20 %, což představuje snížení oproti roku 2014 o 5 %; konstatuje, že u hlavy III (provozní výdaje) objem přenesených prostředků činil 20 %, což představuje snížení oproti roku 2014 o 10 %; konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

9.  konstatuje, že agentura dále snížila objem zrušených závazků převedených z roku 2014 na 3,45 %, což představuje oproti předchozímu roku snížení o 0,9 %;

Převody finančních prostředků

10.  s uspokojením konstatuje, že podle konečné účetní závěrky agentury zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2015 v mezích finančních pravidel;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

11.  vítá skutečnost, že agentura vyřešila několik potřeb prostřednictvím stávajících smluv, ať už se jednalo o její vlastní smlouvy nebo smlouvy Komise, a to s cílem optimalizovat využití dostupných zdrojů; bere na vědomí, že memorandum o porozumění týkající se přefakturování služeb souvisejících se zadávacími řízeními, které poskytuje v oblasti informačních technologií GŘ DIGIT, bylo podepsáno na začátku roku 2016; všímá si, že se agentura zaměřila na provedení elektronického správního systému a na racionalizaci a optimalizaci svých postupů v oblasti zadávání veřejných zakázek;

12.  vyjadřuje politování nad tím, že není věnována pozornost pracovním podmínkám zaměstnanců agentury, ačkoli sehrávají významnou roli při plnění dalších úkolů a jejich počet se nezvyšuje;

13.  zastává názor, že agentura přináší za vynaložené peníze mimořádně dobrou hodnotu, i když bude v příštích letech nutné navýšit její lidské a finanční zdroje;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

14.  bere na vědomí, že agentura přijala komplexní politiku zaměřenou na prevenci a řízení případů střetu zájmů a strategii pro boj proti podvodům; všímá si, že z celkového počtu 13 opatření, která mají být provedena do konce roku 2017, bylo již 9 provedeno; konstatuje, že kontroly agentury zaměřené na prevenci a odhalování podvodů mají podobný charakter jako kontroly, jejichž cílem je zajistit legalitu a správnost operací, např. zásada vzájemné kontroly („čtyř očí“), automatické kontroly v rámci finančních a účetních systémů, externě prováděný výpočet platů a prohlášení o zájmech, která jsou vždy podepisována členy panelu; s uspokojením konstatuje, že v agentuře od jejího zřízení nedošlo k žádným podvodům;

15.  konstatuje, že prohlášení o zájmech a životopisy výkonného ředitele, členů správní rady a řídících pracovníků byly předloženy a zveřejněny na internetových stránkách agentury; vyjadřuje však politování nad tím, že nebyla ověřena věcná správnost těchto prohlášení; vyzývá agenturu, aby zavedla pravidelné kontroly správnosti prohlášení o zájmech a povinnost jejich pravidelné aktualizace;

16.  konstatuje, že Komise doposud neposkytla agentuře odpověď ohledně jejího návrhu prováděcích pravidel týkající se informátorů (tzv. whistleblowers); žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o zavedení a provádění těchto pravidel;

Vnitřní kontroly

17.  konstatuje, že členové správní rady agentury přijali soubor standardů vnitřní kontroly s cílem zajistit, aby bylo dosaženo politických i provozních cílů; bere na vědomí, že většina standardů vnitřní kontroly měla vysokou míru provádění, přičemž čtyři oblasti dosáhly v rámci systému vnitřní kontroly „středního“ a jedna „nízkého“ stupně provádění;

18.  se znepokojením konstatuje, že ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že agentura stále v plném rozsahu neplní standardy vnitřní kontroly 10 (kontinuita činnosti), 11 (správa dokumentů) a 12 (informace a komunikace); konstatuje také, že agentura zdůvodňuje skutečnost, že tyto standardy vnitřní kontroly nebyly doposud splněny, zejména rozpočtovými omezeními; vyzývá agenturu, aby tyto standardy vnitřní kontroly zavedla a podala v této věci zprávu orgánu příslušnému k udělení absolutoria;

Interní audit

19.  konstatuje, že útvar vnitřního auditu Komise v návaznosti na svůj audit týkající se hlavních části prohlášení o věrohodnosti vydal šest doporučení, která byla označena jako „důležitá“ a která agentura v plném rozsahu provedla; dále konstatuje, že agentura provedla všechny doporučení, která jí vydal útvar vnitřního auditu;

20.  uznává, že agentura vytvořila a zavedla centralizované monitorování všech auditních doporučení Účetního dvora, útvaru vnitřního auditu a jejího oddělení vnitřní kontroly, aby je tak konsolidovala a monitorovala a také aby zlepšila příslušné navazující akční plány; všímá si, že na konci roku 2015 nebyla provedena pouze čtyři doporučení, přičemž žádné z nich nebylo označeno za „kritické“ ani „velmi důležité“;

Výkonnost

21.  konstatuje, že během každoročního hodnocení agentury týkajícího se rizik byla odhalena dvě závažná rizika; konstatuje, že by agentura měla připravit společné plánování činností pro případ, že by zvláštní kontrolní a inspekční program Komise nebyl přijat včas, aby se neohrozilo provádění administrativního pracovního programu agentury a předešlo se tomu, že by nebyly rozpočtové prostředky využity; vyzývá agenturu, aby podala zprávu o tom, jak hodlá omezit tato zbývající rizika na přijatelnou úroveň;

Další připomínky

22.  bere na vědomí, že agentura zahájila spolupráci s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž na přípravě a provádění pilotního projektu nazvaného „Zřízení evropské pobřežní stráže“; konstatuje, že zkušenosti získané v rámci tohoto pilotního projektu budou využity při provádění nového „balíčku týkajícího se hranic“, jehož cílem je pověřit tři námořní agentury spoluprací při podpoře vnitrostátních orgánů, které provádějí pobřežní stráž; tato spolupráce bude spočívat v poskytování služeb, informací, vybavení a školení a také v koordinaci víceúčelových operací;

23.  připomíná, že je důležité posílit mandát agentury tak, aby mohly být společně s ostatními unijními agenturami v námořním odvětví prováděny operační činnosti, které by měly za cíl zabránit katastrofám na moři a koordinovat působnost evropské pobřežní stráže;

24.  zdůrazňuje, že rok 2016 byl pro provádění nové společné rybářské politiky rozhodující, pokud jde o pravidla týkající se povinnosti vykládky, a že předpokladem operativní koordinace činností inspekcí pro kontrolu rybolovu s členskými státy jsou odpovídající lidské a finanční zdroje; je znepokojen praktickými obtížemi při provádění povinnosti vykládky v případě rybolovu druhů žijících při dně a domnívá se, že kontroly by měly tyto obtíže zohledňovat;

°

°  °

25.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne xx. dubna 2017(11) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

28.2.2017

STANOVISKO Výboru pro rybolov

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2015

(2016/2181(DEC))

Navrhovatelka: Linnéa Engström

NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí výroční zprávu agentury za rok 2015 a zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2015;

2.  zdůrazňuje, že v souvislosti s agenturou je Účetní dvůr povinen předložit Evropskému parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti její roční účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá;

3.  vyjadřuje uspokojení nad prohlášením Účetního dvora o tom, že roční účetní závěrka agentury poskytuje ve všech významných ohledech poctivý obraz její finanční situace k 31. prosinci 2015 a výsledků jejích operací a peněžních toků za rok 2015 a že jsou operace, na nichž se účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2015 zakládá, legální a správné;

4.  zastává názor, že agentura přináší za vynaložené peníze mimořádně dobrou hodnotu, i když bude v příštích letech nutné navýšit její lidské a finanční zdroje;

5.  bere na vědomí, že agentura plnila své nové úkoly v souladu s novou společnou rybářskou politikou s rozpočtem zmrazeným na 9,2 milionu EUR, tedy na úroveň roku 2013;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že není věnována pozornost pracovním podmínkám zaměstnanců agentury, ačkoli sehrávají významnou roli při plnění dalších úkolů a jejich počet se nezvyšuje;

7.  konstatuje, že účinné škrty v rozpočtu agentury zhoršily její schopnost plnit cíl spočívající v organizaci operativní koordinace kontrolních a inspekčních činností členských států, aby se tak zajistilo účinné a jednotné uplatňování pravidel společné rybářské politiky;

8.  poukazuje na významnou úlohu agentury při provádění reformované společné rybářské politiky a při naplňování cílů této politiky, především s ohledem na povinnost vykládky a na požadavky na sledování a kontrolu rybolovných činností a na dozor nad nimi; zdůrazňuje, že je proto zapotřebí vyhodnotit možnost navýšení prostředků na činnosti agentury v budoucích letech;

9.  vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku snížení zdrojů a kapacity agentury by mohlo dojít k oslabení kontrol v oblasti rybolovu a s tím souvisejícímu nárůstu nedovoleného, neohlašovaného a neregulovaného rybolovu, což poškodí sociální, hospodářskou a environmentální udržitelnost tohoto odvětví;

10.  zdůrazňuje vynikající míru čerpání prostředků na závazky (100 %) a prostředků na platby (92,2 %) v rozpočtovém roce 2015;

11.  vítá prohlášení agentury o tom, že v roce 2015 nedošlo u plateb k žádnému prodlení a že průměrná lhůta u plateb činila 20 dnů, což je vynikající;

12.  zdůrazňuje, že nová migrační politika Unie, a zejména vytvoření Evropské pohraniční a pobřežní stráže v rámci celkového zlepšení funkcí pobřežní stráže, přináší agentuře nové úkoly v oblasti inspekce a lepší spolupráce, což bude vyžadovat zvýšení financování i technických a lidských zdrojů;

13.  připomíná, že je důležité posílit mandát agentury tak, aby mohly být společně s ostatními unijními agenturami v námořním odvětví prováděny operační činnosti, které by měly za cíl zabránit katastrofám na moři a koordinovat působnost evropské pobřežní stráže;

14.  zdůrazňuje, že rok 2016 byl pro provádění nové společné rybářské politiky rozhodující, pokud jde o pravidla týkající se povinnosti vykládky, a že předpokladem operativní koordinace činností inspekcí pro kontrolu rybolovu s členskými státy jsou odpovídající lidské a finanční zdroje; je znepokojen praktickými obtížemi při provádění povinnosti vykládky v případě rybolovu druhů žijících při dně a domnívá se, že kontroly by měly tyto obtíže zohledňovat;

15.  konstatuje, že aby agentura mohla plnit svůj mandát a cíle v souvislosti s novou politikou, byly jako součást celkového zlepšení fungování pobřežní stráže její finanční a lidské zdroje počínaje rokem 2017 navýšeny tak, aby odpovídaly budoucím potřebám agentury a jejím novým ambicím, a zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit možnost navýšení rozpočtových prostředků na činnosti agentury v souvislosti s dohledem nad rybolovem v budoucích letech;

16.  navrhuje udělit výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

28.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

3

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ole Christensen, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Jens Nilsson, Bronis Ropė, Sven Schulze

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

22

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 93.

(2)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 93.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 93.

(7)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 93.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí