ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2015

28.3.2017 - (2016/2181(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender

Διαδικασία : 2016/2181(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0100/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0100/2017
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2181(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας[1],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[2] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[3], και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική[4], και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5], και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0100/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2181(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας[6],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[7] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[8], και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική[9], και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[10], και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0100/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2181(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0100/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (η «Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 9 217 000 EUR και δεν παρουσιάζει καμία αλλαγή σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, το Κοινοβούλιο τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και εφαρμόζοντας την προσέγγιση της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων (PBB) και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 οδήγησαν σε ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,59 %, δηλαδή στην επίτευξη του στόχου της Υπηρεσίας και σε αύξηση κατά 0,50 % σε σύγκριση με το 2014· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 92,24 %, πράγμα που σημαίνει ότι επιτεύχθηκε ο στόχος της Υπηρεσίας και ότι σημειώθηκε αύξηση κατά 3,81 % σε σύγκριση με το 2014·

2.  εκφράζει ικανοποίηση για την εφαρμογή των ενοτήτων e-Prior για ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, παραγγελίες και έκδοση τιμολογίων σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Επιτροπής (ΓΔ DIGIT)· σημειώνει ότι οι ενότητες που τέθηκαν σε εφαρμογή επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν προοδευτικά το 2016 και να οδηγήσουν σε αύξηση των ηλεκτρονικών ροών εργασίας και κατά συνέπεια σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία των δεδομένων και βελτιωμένη διαδρομή του λογιστικού ελέγχου· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας λόγω της εφαρμογής των ενοτήτων·

3.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία κατέβαλε όλες τις πληρωμές της εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην χρεωθούν τόκοι από τους προμηθευτές λόγω καθυστερημένων πληρωμών· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο μέσος αριθμός ημερών για την καταβολή πληρωμών το 2015 ήταν 20·

4.  σημειώνει ότι οι ουσιαστικές περικοπές του προϋπολογισμού που επιβλήθηκαν στην Υπηρεσία επηρέασαν δυσμενώς την ικανότητά της να ανταποκριθεί στον στόχο της για την οργάνωση του επιχειρησιακού συντονισμού των δραστηριοτήτων ελέγχου και επιθεώρησης των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

5.  εφιστά την προσοχή στη σημασία του ρόλου της Υπηρεσίας όσον αφορά την υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και την επίτευξη των στόχων της, ιδίως υπό το φως της υποχρέωσης εκφόρτωσης και των απαιτήσεων όσον αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων· τονίζει ότι είναι, ως εκ τούτου, ευκταίο να εκτιμηθεί η δυνατότητα αύξησης των πιστώσεων για τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας τα επόμενα χρόνια·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η μείωση των πόρων και της ικανότητας της Υπηρεσίας μπορεί να έχει ως συνέπεια την αποδυνάμωση των ελέγχων στην αλιεία και παράλληλη αύξηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, σε βάρος της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του κλάδου·

7.  επισημαίνει ότι η νέα μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης, και ειδικότερα η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, στο πλαίσιο της συνολικής βελτίωσης των δραστηριοτήτων ακτοφυλακής, συνεπάγονται για την Υπηρεσία νέα καθήκοντα επιθεώρησης και καλύτερης συνεργασίας, τα οποία απαιτούν αύξηση σε χρηματοδότηση και τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

8.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το ποσοστό των κονδυλίων που μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016 μειώθηκε από 11 % σε 7 %, σε σύγκριση με το 2014· επισημαίνει ότι το ποσοστό μεταφοράς πιστώσεων για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ήταν 20 %, που αποτελεί μείωση κατά 5 % σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του 2014· σημειώνει επίσης ότι το επίπεδο μεταφοράς πιστώσεων για τον Τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) ανήλθε στο 20%, ποσοστό που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 10 % σε σύγκριση με το 2014· σημειώνει ακόμη ότι οι μεταφορές ενδέχεται να δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από την Υπηρεσία και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

9.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία μείωσε περαιτέρω το ποσοστό των ακυρωθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν από το έτος 2014 σε 3,45 %, ποσοστό που αποτελεί μείωση κατά 0,9 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Μεταφορές πιστώσεων

10.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με τους οριστικούς λογαριασμούς της Υπηρεσίας, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2015 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

11.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Υπηρεσία αντιμετώπισε αρκετές ανάγκες χρησιμοποιώντας υπάρχουσες συμβάσεις, είτε δικές της είτε της Επιτροπής, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων· γνωρίζει ότι στις αρχές του 2016 υπογράφηκε μνημόνιο συμφωνίας για την επανατιμολόγηση των συμβάσεων υπηρεσιών που παρέχονται από τη ΓΔ DIGIT στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών· σημειώνει το γεγονός ότι η Υπηρεσία επικεντρώθηκε στην εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής διοίκησης, καθώς και στον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων·

12.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν δίνεται προσοχή στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας, παρά τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το προσωπικό στην εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων χωρίς, ωστόσο, να έχει αυξηθεί αριθμητικά·

13.  θεωρεί ότι η Υπηρεσία αποτελεί παράδειγμα εξαιρετικά αποτελεσματικής λειτουργίας από οικονομική σκοπιά, αν και είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι της τα επόμενα χρόνια·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

14.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία ενέκρινε ολοκληρωμένη πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, από το σύνολο των 13 ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2017, εννέα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι έλεγχοι της Υπηρεσίας που αποσκοπούν στην πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης είναι παρόμοιοι με εκείνους που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων, όπως η «αρχή των τεσσάρων οφθαλμών», οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι στα χρηματοπιστωτικά και λογιστικά συστήματα, η εξωτερική ανάθεση του υπολογισμού των μισθών, καθώς και οι δηλώσεις συμφερόντων που υπογράφονται πάντα από τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της Υπηρεσίας, από τότε που δημιουργήθηκε δεν έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις απάτης·

15.  σημειώνει ότι οι δηλώσεις συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα του εκτελεστικού διευθυντή, των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών είχαν υποβληθεί και δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Υπηρεσίας· εκφράζει λύπη, ωστόσο, για το γεγονός ότι δεν ελέγχθηκε η αντικειμενική ακρίβεια των δηλώσεων συμφερόντων· καλεί την Υπηρεσία να θεσπίσει τακτικούς ελέγχους και επικαιροποιήσεις σχετικά με την ακρίβεια των δηλώσεων συμφερόντων·

16.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη απαντήσει στην Υπηρεσία σχετικά με το σχέδιο κανόνων εφαρμογής όσον αφορά τους καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την κατάρτιση και την εφαρμογή των κανόνων αυτών·

Εσωτερικοί έλεγχοι

17.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας ενέκρινε ένα σύνολο προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ), ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της πολιτικής και των επιχειρησιακών στόχων· αναγνωρίζει ότι τα περισσότερα από τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου έχουν υψηλό επίπεδο εφαρμογής, ενώ τέσσερις τομείς διακρίνονται από μέσο και ένας από χαμηλό βαθμό εφαρμογής στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου·

18.  σημειώνει με ανησυχία, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η Υπηρεσία δεν συμμορφώνεται ακόμα πλήρως με τα ΠΕΕ 10 (επιχειρησιακή συνέχεια), 11 (διαχείριση εγγράφων) και 12 (πληροφόρηση και επικοινωνία)· σημειώνει επίσης ότι η Υπηρεσία έχει διευκρινίσει ότι η πλήρης εφαρμογή των εν λόγω ΠΕΕ δεν έχει ακόμη επιτευχθεί κυρίως λόγω δημοσιονομικών περιορισμών· καλεί την Υπηρεσία να εφαρμόσει τα εν λόγω ΠΕΕ και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής·

Εσωτερικός έλεγχος

19.  σημειώνει ότι, σε συνέχεια του ελέγχου της σχετικά με τα δομικά στοιχεία της διασφάλισης, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) εξέδωσε έξι συστάσεις που χαρακτηρίστηκαν «σημαντικές» και οι οποίες εφαρμόστηκαν πλήρως από την Υπηρεσία· σημειώνει επίσης ότι η Υπηρεσία δεν έχει εκκρεμείς συστάσεις από την ΥΕΛΕ·

20.  γνωρίζει ότι η Υπηρεσία εκπόνησε και εφάρμοσε ένα σύστημα κεντρικής εποπτείας όλων των συστάσεων ελέγχου που εξέδωσαν το Ελεγκτικό Συνέδριο, η ΥΕΛΕ και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την εδραίωση και την παρακολούθησή τους, καθώς και για τη βελτίωση της παρακολούθησης των αντίστοιχων σχεδίων δράσης· παρατηρεί ότι, στα τέλη του 2015, μόνον τέσσερις συστάσεις εκκρεμούσαν, ενώ καμία δεν θεωρείτο κρίσιμη ή πολύ σημαντική·

Επιδόσεις

21.  διαπιστώνει, από την ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας, ότι εντοπίστηκαν δύο κρίσιμοι κίνδυνοι κατά την ετήσια αξιολόγηση κινδύνου· σημειώνει ότι η Υπηρεσία πρέπει να καταρτίσει στρατηγικό κοινό σχέδιο ανάπτυξης μέσων για την περίπτωση που το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης της Επιτροπής δεν εγκριθεί εγκαίρως, ούτως ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η εφαρμογή του προγράμματος διοικητικού έργου της Υπηρεσίας και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη χρησιμοποίησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει να μειώσει αυτούς τους εμμένοντες κινδύνους σε αποδεκτό επίπεδο·

Λοιπά σχόλια

22.  γνωρίζει ότι η Υπηρεσία ξεκίνησε διαδικασία συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για την κατάρτιση και την εφαρμογή του δοκιμαστικού σχεδίου με τίτλο «Δημιουργία μιας υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής»· σημειώνει ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το δοκιμαστικό σχέδιο θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της νέας «δέσμης μέτρων για τα σύνορα» που αποσκοπεί στην καθιέρωση του καθήκοντος συνεργασίας των τριών οργανισμών για τη θάλασσα με στόχο τη στήριξη των εθνικών αρχών που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής, μέσω παροχής υπηρεσιών, πληροφοριών, εξοπλισμού και κατάρτισης, καθώς και με τον συντονισμό επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού·

23.  επαναλαμβάνει ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η εντολή της Υπηρεσίας ώστε να διαμορφωθούν κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες με άλλες υπηρεσίες της Ένωσης στους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα, με στόχο την πρόληψη καταστροφών στη θάλασσα και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών ακτοφυλακών·

24.  επισημαίνει ότι το 2016 ήταν ένα σημαντικό έτος για την εφαρμογή της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όσον αφορά τους κανόνες της υποχρέωσης εκφόρτωσης, και ότι ο επιχειρησιακός συντονισμός των δραστηριοτήτων των επιθεωρήσεων ελέγχου της αλιείας με τα κράτη μέλη προϋποθέτει κατάλληλους ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους· εκφράζει την ανησυχία του για τις πρακτικές δυσκολίες που συνδέονται με την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τη βενθοπελαγική αλιεία και θεωρεί ότι η παρακολούθηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες αυτές·

°

°  °

25.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της xx Απριλίου 2017[11] σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

28.2.2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2181(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Linnéa Engström

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  λαμβάνει γνώση της ετήσιας έκθεσης της Υπηρεσίας για το 2015 και της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2015·

2.  επισημαίνει ότι η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την Υπηρεσία είναι να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη άποψη, της οικονομικής θέσης της στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών για το 2015, και ότι οι υποκείμενες στους ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2015 συναλλαγές είναι νόμιμες και κανονικές·

4.  θεωρεί ότι η Υπηρεσία αποτελεί παράδειγμα εξαιρετικά αποτελεσματικής λειτουργίας από οικονομική σκοπιά, αν και είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι της τα επόμενα χρόνια·

5.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία υλοποίησε τα νέα καθήκοντα της για να συμμορφωθεί με τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική με προϋπολογισμό παγωμένο στα 9,2 εκατομμύρια ευρώ, στα επίπεδα του 2013·

6.  καταδικάζει το γεγονός ότι δεν δίνεται προσοχή στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας, παρά τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το προσωπικό στην εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων χωρίς, ωστόσο, να έχει αυξηθεί αριθμητικά·

7.  σημειώνει ότι οι ουσιαστικές περικοπές του προϋπολογισμού που επιβλήθηκαν στην Υπηρεσία επηρέασαν δυσμενώς την ικανότητά της να ανταποκριθεί στον στόχο της για τη διοργάνωση του επιχειρησιακού συντονισμού των δραστηριοτήτων ελέγχου και επιθεώρησης των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

8.  εφιστά την προσοχή στη σημασία του ρόλου της Υπηρεσίας όσον αφορά την υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και την επίτευξη των στόχων της, ιδίως υπό το φως της υποχρέωσης εκφόρτωσης και των απαιτήσεων όσον αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων· τονίζει ότι είναι, ως εκ τούτου, ευκταίο να εκτιμηθεί η δυνατότητα αύξησης των πιστώσεων για τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας τα επόμενα χρόνια·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η μείωση των πόρων και της ικανότητας της Υπηρεσίας μπορεί να έχει ως συνέπεια την αποδυνάμωση των ελέγχων στην αλιεία και παράλληλη αύξηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, σε βάρος της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του κλάδου·

10.  επισημαίνει το εξαιρετικό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (100%) και των πιστώσεων πληρωμών (92,2%) για το οικονομικό έτος 2015·

11.  χαιρετίζει τη δήλωση της Υπηρεσίας ότι δεν υπήρξαν καθυστερήσεις πληρωμών το 2015 και ότι η μέση καθυστέρηση πληρωμών ήταν 20 ημέρες, η οποία αποτελεί εξαιρετική επίδοση·

12.  επισημαίνει ότι η νέα μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης και, ειδικότερα, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, στο πλαίσιο της συνολικής βελτίωσης της ακτοφυλακής, συνεπάγονται νέα καθήκοντα επιθεώρησης και καλύτερη συνεργασία για την Υπηρεσία, τα οποία απαιτούν αύξηση σε χρηματοδότηση και τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους·

13.  επαναλαμβάνει ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η εντολή της Υπηρεσίας ώστε να διαμορφωθούν κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες με άλλες υπηρεσίες της Ένωσης στους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα, με στόχο την πρόληψη καταστροφών στη θάλασσα και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών ακτοφυλακών·

14.  επισημαίνει ότι το 2016 ήταν ένα σημαντικό έτος για την εφαρμογή της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής σχετικά με τους κανόνες της υποχρέωσης εκφόρτωσης, και ότι ο επιχειρησιακός συντονισμός των δραστηριοτήτων των επιθεωρήσεων ελέγχου της αλιείας με τα κράτη μέλη προϋποθέτει κατάλληλους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους· εκφράζει την ανησυχία του για τις πρακτικές δυσκολίες που συνδέονται με την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τη βενθική αλιεία και θεωρεί ότι η παρακολούθηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες αυτές·

15.  σημειώνει ότι, για να συμμορφωθεί η Υπηρεσία με τη νέα εντολή της και τους νέους στόχους πολιτικής, στο πλαίσιο μιας συνολικής βελτίωσης των λειτουργιών της ακτοφυλακής, πρέπει να αυξηθούν οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι της από το 2017 και μετά, έτσι ώστε η Υπηρεσία να μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες και τις νέες φιλοδοξίες της, και τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί η δυνατότητα αύξησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις σχετικές με την εποπτεία των αλιευμάτων επιχειρήσεις της Υπηρεσίας τα επόμενα χρόνια·

16.  προτείνει τη χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό διευθυντή της Υπηρεσίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

3

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Jens Nilsson, Bronis Ropė, Sven Schulze

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

 • [1]  ΕΕ C 449, 1.12.2016, σ. 93.
 • [2]  ΕΕ C 449, 1.12.2016, σ. 93.
 • [3]  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
 • [4]  ΕΕ L 128, 21.5.2005, σ. 1.
 • [5]  ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.
 • [6]  ΕΕ C 449, 1.12.2016, σ. 93.
 • [7]  ΕΕ C 449, 1.12.2016, σ. 93.
 • [8]  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
 • [9]  ΕΕ L 128, 21.5.2005, σ. 1.
 • [10]  ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.
 • [11]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].