JELENTÉS az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  28.3.2017 - (2016/2181(DEC))

  Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  Előadó: Inés Ayala Sender

  Eljárás : 2016/2181(DEC)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0100/2017
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0100/2017
  Elfogadott szövegek :

  1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  (2016/2181(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

  –  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt[1],

  –  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2],

  –  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0067/2017),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

  –  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

  –  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 36. cikkére,

  –  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[5] és különösen annak 108. cikkére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

  –  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0100/2017),

  1.  mentesítést ad az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatója számára a Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

  2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

  2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

  (2016/2181(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

  –  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt[6],

  –  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[7],

  –  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0067/2017),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

  –  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[8] és különösen annak 208. cikkére,

  –  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre[9] és különösen annak 36. cikkére,

  –  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[10] és különösen annak 108. cikkére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

  –  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0100/2017),

  1.  jóváhagyja az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

  3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

  (2016/2181(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

  –  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0100/2017),

  A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (a hivatal) 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetése 9 217 000 EUR volt, ami az előző évhez képest nem jelent változást; mivel a hivatal költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

  B.  mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

  C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

  Költségvetés és pénzgazdálkodás

  1.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi évben tett költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,59%-os volt, amivel a hivatal megvalósította célkitűzését, és ami 2014-hez képest 0,50%-os növekedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 92,24%-os volt, amivel a hivatal megvalósította célkitűzését, és ami 2014-hez képest 3,81%-os növekedést jelent;

  2.  üdvözli az elektronikus közbeszerzések, megrendelések és számlázások e-Prior moduljainak végrehajtását, együttműködésben a Bizottság Informatikai Főigazgatóságával (DG DIGIT); megjegyzi, hogy a végrehajtott modulokat fokozatosan vezették be 2016-ban, ami miatt megnövekedett az elektronikus munkafolyamatok száma, minek köszönhetően nőtt a hatékonyság és az adatok megbízhatósága és javult az ellenőrzési nyomvonal; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a modul végrehajtását követően elért hatékonyságnövekedésről;

  3.  elégedetten veszi tudomásul, hogy a hivatal minden kifizetését a 966/2012/EU, Euratom rendeletben meghatározott időkorlátokon belül teljesítette, így a beszállítók nem számítottak fel késedelmi kamatokat; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetések átlagos ideje 2015-ben 20 nap volt;

  4.  megjegyzi, hogy a hivatal költségvetésének tényleges csökkenése korlátozta az arra vonatkozó célkitűzésének elérésére vonatkozó képességét, hogy a közös halászati politika szabályainak valódi és egységes végrehajtása érdekében megszervezze a tagállamok ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeinek operatív összehangolását;

  5.  hangsúlyozza a hivatal szerepének fontosságát a megreformált közös halászati politika végrehajtásában és az abban foglalt célkitűzések elérésében, különös tekintettel a kirakodási kötelezettségre és a halászati tevékenységek nyomon követésére, ellenőrzésére és felügyeletére vonatkozó elvárásokra; hangsúlyozza, hogy értékelni kellene annak lehetőségét, hogy az elkövetkező években növekedjenek a hivatal működésére fordított előirányzatok;

  6.  sajnálja, hogy a hivatal erőforrásainak és kapacitásának csökkenése azzal a következménnyel járhat, hogy gyengül a halászati ellenőrzés, ami miatt fokozódhat a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat, ami károsan befolyásolná az ágazat társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóságát;

  7.  rámutat, hogy az új uniós migrációs politika és különösen a parti őrségi feladatok általános fejlesztésének részeként az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozása új ellenőrzési és együttműködési feladatokkal jár a hivatal számára, ami magasabb szintű finanszírozást és több műszaki és humánerőforrást igényel;

  Kötelezettségvállalások és átvitelek

  8.  üdvözli, hogy a 2015-ről 2016-ra átvitt források mennyisége 11%-ról 7%-ra csökkent 2014-hez képest; megjegyzi, hogy a II. cím (Igazgatási kiadások) átviteli aránya 20%-os volt, ami 2014-hez képest 5%-os csökkenést jelent; megjegyzi, hogy a III. cím (Operatív kiadások) átviteli aránya 20%-os volt, ami 2014-hez képest 10%-os csökkenést jelent; megjegyzi továbbá, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

  9.  megjegyzi, hogy a hivatal tovább csökkentette a 2014-ről áthozott törölt kötelezettségvállalások arányát, amely 3,45% volt, ami 0,9%-os csökkenést jelent az előző évhez viszonyítva;

  Átcsoportosítások

  10.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hivatal végleges beszámolója szerint a 2015. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között maradt;

  Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

  11.  üdvözli, hogy a hivatal számos igényt a saját vagy a Bizottság meglevő szerződéseinek felhasználásával teljesített, hogy optimalizálja a rendelkezésre álló források felhasználását; tudomásul veszi, hogy a DG DIGIT által az információtechnológia terén végzett közbeszerzési szolgáltatások újraszámlázásáról szóló egyetértési memorandumot 2016 elején írták alá; megjegyzi, hogy a hivatal az e-igazgatás végrehajtására és a közbeszerzési eljárások racionalizálására és optimalizálására összpontosít;

  12.  sajnálja, hogy egyáltalán nem fordítottak figyelmet a hivatal alkalmazottainak munkakörülményeire, akik pedig kulcsszerepet játszanak abban, hogy a létszám növelése nélkül el tudják látni az újabb feladatokat is;

  13.  úgy véli, hogy a hivatal rendkívül jó ár-érték arányt képvisel, bár a következő években növelni kell humán- és pénzügyi erőforrásait;

  Az összeférhetetlenségek megelőzése, kezelése és az átláthatóság

  14.  nyugtázza, hogy a hivatal elfogadta az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó átfogó politikáját és egy csalás elleni stratégiát; tudomásul veszi, hogy a 2017 végéig végrehajtandó összesen 13 fellépés közül kilencet már végrehajtottak; megjegyzi, hogy a hivatal csalások megelőzését és észlelését célzó ellenőrzései hasonlóak a tranzakciók jogszerűségét és szabályosságát biztosító ellenőrzésekhez, mint például a „négy szem elve”, a pénzügyi és számviteli rendszerek automatizált ellenőrzései, a bérszámfejtés externalizálása és a testületi tagok által minden esetben aláírt érdekeltségi nyilatkozatok; elégedetten veszi tudomásul, hogy a hivatalnál létrehozása óta nem történtek visszaélésszerű cselekmények;

  15.  megjegyzi, hogy az ügyvezető igazgató és az igazgatósági tagok, valamint a felső vezetők érdekeltségi nyilatkozatait és önéletrajzait leadták és azokat közzétették a hivatal honlapján; sajnálja azonban, hogy az összeférhetetlenségi nyilatkozatok ténybeli pontosságát nem ellenőrizték; felhívja a hivatalt, hogy rendszeresen ellenőrizze és frissítse az összeférhetetlenségi nyilatkozatok pontosságát;

  16.  megjegyzi, hogy a Bizottság még nem válaszolt a hivatalnak a visszaélések bejelentésével foglalkozó szabályzat végrehajtási szabályainak tervezetére; kéri a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e szabályzat létrehozásáról és végrehajtásáról;

  Belsőkontroll-rendszerek

  17.  megjegyzi, hogy a hivatal igazgatótanácsa elfogadott belső ellenőrzési szabályokat, melyek célja a szakpolitikai és operatív célok teljesülésének biztosítása; elismeri, hogy a belső ellenőrzési rendszerben a legtöbb belső ellenőrzési szabályt magas szinten végrehajtották, négy esetben közepes, egy esetben pedig alacsony mértékben;

  18.  aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a hivatal még nem teljesen felel meg a 10. (Üzletmenet-folytonosság), a 11. (Dokumentumkezelés) és a 12. (Információ és kommunikáció) belsőkontroll-standardnak; megjegyzi továbbá, hogy a hivatal kifejtette, hogy e szabályokat még nem hajtották végre teljes körűen, elsősorban költségvetési korlátok miatt; felhívja a hivatalt, hogy hajtsa végre e belső ellenőrzési szabályokat és a végrehajtás eredményeiről tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot;

  Belső ellenőrzés

  19.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) „A megbízhatóság építőkövei” elnevezésű ellenőrzése nyomán hat „fontosnak” minősített ajánlást adott ki, melyeket a hivatal teljes körűen végrehajtott; megállapítja továbbá, hogy a hivatalnak nincsenek az IAS ellenőrzései nyomán tett lezáratlan ajánlásai;

  20.  tudomásul veszi, hogy a hivatal kialakította és végrehajtotta a Számvevőszék, az IAS és a belső ellenőrzés valamennyi ellenőrzési ajánlásának központi monitoringját, hogy azokat konszolidálni és monitorozni lehessen, és javuljon a megfelelő cselekvési tervek nyomon követése; megjegyzi, hogy 2015 végén csak négy ajánlás nem volt lezárva, melyek közül egyik sem kritikus vagy nagyon fontos;

  Teljesítmény

  21.  tudomásul veszi, hogy a hivatal éves kockázatértékelése során két kritikus kockázatot azonosítottak; megjegyzi, hogy amennyiben nem fogadják el időben a Bizottság egyedi ellenőrzési és vizsgálati programját, a hivatalnak el kellene készítenie a közös alkalmazások stratégiai tervezését, hogy ne kerüljön veszélybe a hivatal igazgatási munkaprogramjának végrehajtása, és elkerülhető legyen annak veszélye, hogy nem használnak fel költségvetési előirányzatokat; felhívja a hivatalt, hogy számoljon be arról, hogy miként tervezi a fennmaradó kockázatok elfogadható szintre csökkentését;

  Egyéb megjegyzések

  22.  tudomásul veszi, hogy a hivatal megkezdte az együttműködést az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel az „Európai parti őrség létrehozása” elnevezésű kísérleti projektre való felkészülés és annak végrehajtása érdekében; megjegyzi, hogy a kísérleti projekt tapasztalatait fel fogják használni az új „határprojekt” végrehajtása során, melynek célja a három tengeri ügynökség feladatainak meghatározása a parti őrségi feladatokat ellátó nemzeti hatóságokkal való együttműködés és azok támogatása terén, szolgáltatásokat, tájékoztatást, felszereléseket és képzést biztosítva számukra, és összehangolva a többcélú fellépéseket;

  23.  emlékeztet, hogy a tengeri ágazatban működő egyéb uniós ügynökségekkel közös operatív tevékenységek megvalósítása céljából erősíteni kell a hivatal megbízatását a tengeri katasztrófák megelőzése és az európai parti őrségek feladatainak összehangolása érdekében;

  24.  rámutat, hogy 2016 kulcsév volt az új közös halászati politika végrehajtása szempontjából a fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség előírása miatt, és hogy a halászati ellenőrzési tevékenységek tagállamok közötti operatív koordinálása megfelelő humán- és pénzügyi erőforrásokat igényel; aggódik a tengerfenéki halászat esetében előírt kirakodási kötelezettség végrehajtásának gyakorlati nehézségei miatt, és úgy véli, hogy az ellenőrzések során figyelembe kell venni e nehézségeket;

  °

  °  °

  25.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2017. április xx-i állásfoglalására[11].

  28.2.2017

  VÉLEMÉNY a Halászati Bizottság részéről

  a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

  az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  (2016/2181(DEC))

  A vélemény előadója: Linnéa Engström

  JAVASLATOK

  A Halászati Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

  1.  tudomásul veszi az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös éves jelentését és a Számvevőszék jelentését a hivatal 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról;

  2.  rámutat a Számvevőszék felelősségére annak vonatkozásában, hogy a hivatal megbízhatósági nyilatkozatot készítsen az Európai Parlament és a Tanács számára az éves beszámoló megbízhatóságára és a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan;

  3.  elégedett a Számvevőszék kijelentésével, hogy a hivatal éves beszámolója minden lényeges szempontból híven tükrözi a 2015. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét, valamint hogy a hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

  4.  úgy véli, hogy a hivatal rendkívül jó ár-érték arányt képvisel, bár a következő években növelni kell humán- és pénzügyi erőforrásait;

  5.  tudomásul veszi, hogy a hivatal a 2013-as szinten befagyasztott 9,2 millió eurós költségvetésből hajtotta végre az új közös halászati politikával kapcsolatos új feladatait;

  6.  sajnálja, hogy egyáltalán nem fordítottak figyelmet a hivatal alkalmazottainak munkakörülményeire, akik pedig kulcsszerepet játszanak abban, hogy a létszám növelése nélkül el tudják látni az újabb feladatokat is;

  7.  megjegyzi, hogy a hivatal költségvetésének tényleges csökkenése korlátozta az arra vonatkozó célkitűzésének elérésére vonatkozó képességét, hogy a közös halászati politika szabályainak valódi és egységes végrehajtása érdekében megszervezze a tagállamok ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeinek operatív összehangolását;

  8.  hangsúlyozza a hivatal szerepének fontosságát a megreformált közös halászati politika végrehajtásában és az abban foglalt célkitűzések elérésében, különös tekintettel a kirakodási kötelezettségre és a halászati tevékenységek nyomon követésére, ellenőrzésére és felügyeletére vonatkozó elvárásokra; hangsúlyozza, hogy értékelni kellene annak lehetőségét, hogy az elkövetkező években növekedjenek a hivatal működésére fordított előirányzatok;

  9.  sajnálja, hogy a hivatal erőforrásainak és kapacitásának csökkenése azzal a következménnyel járhat, hogy gyengül a halászati ellenőrzés, ami miatt fokozódhat a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat, ami károsan befolyásolná az ágazat társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóságát;

  10.  rámutat a kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok kitűnő végrehajtási arányára (100%, illetve 92,2%) a 2015-ös pénzügyi évben;

  11.  üdvözli a hivatal nyilatkozatát, miszerint 2015-ben nem történt késedelmes kifizetés és a kifizetések átlagos ideje 20 nap volt, ami kitűnő eredmény;

  12.  rámutat, hogy az új uniós migrációs politika és különösen a parti őrségi feladatok általános fejlesztésének részeként az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozása új ellenőrzési és együttműködési feladatokkal jár a hivatal számára, ami magasabb szintű finanszírozást és több műszaki és humánerőforrást igényel;

  13.  emlékeztet, hogy a tengeri ágazatban működő egyéb uniós ügynökségekkel közös operatív tevékenységek megvalósítása céljából erősíteni kell a hivatal megbízatását a tengeri katasztrófák megelőzése és az európai parti őrségek feladatainak összehangolása érdekében;

  14.  rámutat, hogy 2016 kulcsév volt az új közös halászati politika végrehajtása szempontjából a fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség előírása miatt, és hogy a halászati ellenőrzési tevékenységek tagállamok közötti operatív koordinálása megfelelő humán- és pénzügyi erőforrásokat igényel; aggódik a tengerfenéki halászat esetében előírt kirakodási kötelezettség végrehajtásának gyakorlati nehézségei miatt, és úgy véli, hogy az ellenőrzések során figyelembe kell venni e nehézségeket;

  15.  megjegyzi, hogy annak érdekében, hogy a hivatal eleget tudjon tenni megbízatásának és új politikai célkitűzéseinek a parti őrségi feladatok általános javítása keretében, 2017-től kezdve növelték a rendelkezésére álló pénzügyi és humán erőforrásokat, hogy meg tudjon felelni a jövőbeli igényeknek és az új terveknek, és hangsúlyozza, hogy a következő években meg kell vizsgálni a hivatal halászati ellenőrzéshez kapcsolódó költségvetési előirányzatai növelésének lehetőségét;

  16.  javasolja a mentesítés megadását a hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

  A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ZÁRÓSZAVAZÁSÁNAK EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  28.2.2017

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  19

  3

  3

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Ole Christensen, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

  Rosa D’Amato, Jens Nilsson, Bronis Ropė, Sven Schulze

  INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

  Az elfogadás dátuma

  22.3.2017

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  22

  5

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Raymond Finch, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  22

  +

  ALDE

  ECR

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

  Monica Macovei

  Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

  Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

  Benedek Jávor, Bart Staes

  5

  -

  ECR

  EFDD

  ENF

  Richard Ashworth, Notis Marias

  Raymond Finch, Piernicola Pedicini

  Jean-François Jalkh

  0

  0

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodás

  • [1]  HL C 449., 2016.12.1., 93. o.
  • [2]  HL C 449., 2016.12.1., 93. o.
  • [3]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
  • [4]  HL L 128., 2005.5.21., 1. o.
  • [5]  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
  • [6]  HL C 449., 2016.12.1., 93. o.
  • [7]  HL C 449., 2016.12.1., 93. o.
  • [8]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
  • [9]  HL L 128., 2005.5.21., 1. o.
  • [10]  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
  • [11]  Elfogadott szövegek, P8-TA-PROV(2017)0000.