SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015

28.3.2017 - (2016/2181(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender

Procedura : 2016/2181(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0100/2017
Teksty złożone :
A8-0100/2017
Teksty przyjęte :

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015

(2016/2181(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Agencji[1],

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rachunków[2], jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[3], w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa[4], w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[5], w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8-0100/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015

(2016/2181(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Agencji[6],

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rachunków[7], jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[8], w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa[9], w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[10], w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8-0100/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015

(2016/2181(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8-0100/2017),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym budżet Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2015 zamknął się kwotą 9 217 000 EUR, co stanowi brak zmian w stosunku do roku poprzedniego; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy („Trybunał) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne Agencji za rok finansowy 2015 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe,

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,59 %, co świadczy o realizacji celu Agencji, a także oznacza wzrost o 0,50 % w porównaniu z rokiem 2014; ponadto zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 92,24 %, co świadczy o realizacji celu Agencji, a także oznacza wzrost o 3,81 % w porównaniu z rokiem 2014;

2.  z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie modułów e-Prior dla elektronicznych zamówień publicznych, zamawiania i fakturowania we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Informatyki Komisji Europejskiej (DG DIGIT); zauważa, że wdrożone moduły były stopniowo wykorzystywane w 2016 r., co doprowadziło do wzrostu elektronicznego obiegu dokumentów, a co za tym idzie do większej skuteczności, wiarygodności danych i ścieżki audytu; wzywa Agencję do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat korzyści uzyskanych po wprowadzeniu modułów;

3.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja dokonała wszystkich swoich płatności w terminie przewidzianym w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 699/2012, w związku z czym dostawcy nie naliczali odsetek za opóźnienia w opłatach; zauważa ponadto, że w 2015 r. średnia liczba dni na płatność wyniosła 20;

4.  zwraca uwagę, że rzeczywiste cięcia budżetowe narzucone Agencji ograniczyły jej zdolność do osiągnięcia celu, jakim jest organizacja koordynacji operacyjnej działań państw członkowskich w zakresie kontroli i inspekcji w celu zapewnienia skutecznego i jednolitego stosowania zasad wspólnej polityki rybołówstwa;

5.  kładzie nacisk na znaczenie roli Agencji we wdrażaniu zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa i osiąganiu jej celów, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku wyładunku i wymogów w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru działalności rybackiej; podkreśla w związku z powyższym, że należy ocenić możliwość zwiększenia środków na działalność Agencji w następnych latach;

6.  ubolewa, że ograniczenie zasobów i możliwości Agencji może skutkować osłabieniem kontroli rybołówstwa, a w konsekwencji wzrostem liczby nielegalnych, niezgłaszanych i nieregulowanych połowów ze szkodą dla zrównoważenia społecznego, gospodarczego i środowiskowego tego sektora;

7.  zwraca uwagę, że nowa polityka Unii w dziedzinie migracji, a w szczególności stworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w ramach ogólnych ulepszeń w funkcjonowaniu straży przybrzeżnej, oznacza dla Agencji nowe zadania z zakresu inspekcji oraz skuteczniejszą współpracę, co będzie wymagało zwiększonego finansowania oraz większych zasobów technicznych i kadrowych;

Zobowiązania i przeniesienia

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że poziom środków przeniesionych z 2015 r. na 2016 r. zmniejszył się z 11 % do 7 % w stosunku do roku 2014; zauważa, że poziom przeniesień w tytule II (wydatki administracyjne) wyniósł 20 %, co stanowi spadek o 5 % w porównaniu z rokiem 2014; zauważa, że poziom przeniesień w tytule II (wydatki operacyjne) wyniósł 20 %, co stanowi spadek o 10 % w porównaniu z rokiem 2014; odnotowuje ponadto, że przeniesienia mogą być często częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Agencję z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

9.  odnotowuje, że Agencja doprowadziła do dalszego obniżenia wskaźnika anulowanych zobowiązań przeniesionych z roku 2014 do 3,45 %, co stanowi redukcję o 0,9 % w porównaniu do poprzedniego roku;

Przesunięcia

10.  z zadowoleniem zauważa, że zgodnie z końcowym sprawozdaniem finansowym Agencji poziom i charakter przesunięć w 2015 r. nie wykroczył poza ramy określone w przepisach finansowych;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja odpowiedziała na kilka potrzeb przy wykorzystaniu obecnych umów, albo własnych albo umów Komisji, w celu optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów; przyznaje, że na początku 2016 r. podpisano protokół ustaleń w sprawie refakturowania usług przetargowych świadczonych przez DG DIGIT w dziedzinie technologii informacyjnych; odnotowuje skoncentrowanie się Agencji na wdrażaniu systemu administracji elektronicznej oraz racjonalizacji i optymalizacji procedur udzielania zamówień;

12.  z żalem zauważa, że w ogóle nie poświęcono uwagi warunkom pracy personelu Agencji, który przecież odgrywa kluczową rolę w wykonywaniu dodatkowych zadań Agencji, i to przy stałym poziomie zatrudnienia;

13.  jest zdania, że Agencja stanowi doskonały przykład optymalnego wykorzystania środków finansowych, choć w nadchodzących latach konieczne będzie zwiększenie jej zasobów kadrowych i finansowych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

14.  przyjmuje do wiadomości, że Agencja przyjęła kompleksową politykę zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz przyjęła strategię zwalczania nadużyć finansowych; przyjmuje do wiadomości, że z trzynastu działań, które mają zostać wdrożone do końca 2017 r., dziewięć już zrealizowano; zwraca uwagę, że przeprowadzane przez Agencję kontrole służące wykrywaniu i zapobieganiu nadużyciom są podobne do tych, których celem jest zapewnienie legalności i prawidłowości transakcji, jak np. „zasada dwóch par oczu”, automatyczne kontrole systemów finansowych i księgowych, zewnętrzne obliczanie wynagrodzeń, jak również systematyczne podpisywanie deklaracji interesów przez członków zespołu; na podstawie informacji od Agencji z zadowoleniem zauważa, że od chwili jej utworzenia nie wystąpiły przypadki nadużyć;

15.  zauważa, że deklaracje interesów oraz życiorysy dyrektora wykonawczego, członków zarządu i zespołów kadry kierowniczej wyższego szczebla zostały przedstawione i opublikowane na stronie internetowej Agencji; ubolewa jednak, że prawdziwość deklaracji o braku konfliktu interesów nie została poddana kontroli; wzywa Agencję do wprowadzenia regularnych kontroli i aktualizacji prawdziwości deklaracji interesów;

16.  zauważa, że Komisja dotychczas nie zareagowała na projekt przepisów wykonawczych Agencji dotyczących osób zgłaszających przypadki naruszenia; wzywa Agencję do informowania organu udzielającego absolutorium o opracowywaniu i wdrażaniu tych zasad;

Kontrola wewnętrzna

17.  zauważa, że zarząd Agencji przyjął zestaw standardów kontroli wewnętrznej (ICS) w celu zapewnienia osiągania wyznaczonych celów politycznych i operacyjnych; dostrzega, że większość standardów kontroli wewnętrznej została w dużym stopniu wdrożona, przy czym cztery obszary charakteryzują się średnim i jeden niskim stopniem wdrożenia w systemie kontroli wewnętrznej;

18.  zauważa z zaniepokojeniem na podstawie sprawozdania Trybunału, że Agencja nie spełnia jeszcze w pełni wymogów ICS 10 (ciągłość działania), 11 (zarządzanie dokumentami) oraz 12 (informacja i komunikacja); zwraca również uwagę, że Agencja wyjaśniła, że pełne wdrożenie tych standardów kontroli wewnętrznej nie zostało jeszcze osiągnięte, głównie z powodu ograniczeń budżetowych; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach wdrażania;

Audyt wewnętrzny

19.  zauważa, że w następstwie audytu dotyczącego podstawowych elementów wiarygodności Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) wydała sześć zaleceń oznaczonych jako „ważne”, które zostały w pełni wdrożone przez Agencję; zauważa ponadto, że Agencja nie ma otwartych zaleceń IAS;

20.  przyjmuje do wiadomości fakt, że Agencja opracowała i wdrożyła scentralizowany monitoring wszystkich zaleceń z audytu wydanych przez Trybunał, IAS i jednostkę kontroli wewnętrznej, tak aby je skonsolidować i monitorować, jak również usprawnić działania następcze w zakresie odpowiednich planów działania; zauważa, że na koniec 2015 r. tylko cztery zalecenia były otwarte, przy czym żadne z nich nie było uznane za krytyczne lub bardzo ważne;

Wyniki

21.  zauważa, że podczas rocznej oceny ryzyka w Agencji zidentyfikowano dwa krytyczne zagrożenia; zauważa, że Agencja powinna przygotować strategiczne wspólne planowanie rozmieszczenia w przypadku braku przyjęcia na czas indywidualnego programu kontroli i inspekcji Komisji, aby nie zagrażać realizacji administracyjnego programu prac Agencji oraz uniknąć ryzyka niewykorzystania środków budżetowych; zwraca się do Agencji o przedstawienie sprawozdania na temat tego, w jaki sposób zamierza ograniczyć ryzyko rezydualne do możliwego do przyjęcia poziomu;

Inne uwagi

22.  odnotowuje, że Agencja rozpoczęła współpracę z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej przy przygotowaniu i realizacji projektu pilotażowego zatytułowanego „Powołanie europejskiej straży przybrzeżnej”; zwraca uwagę, że wnioski wyciągnięte z projektu pilotażowego będą wykorzystane przy wdrażaniu nowego „pakietu dotyczącego granic”, mającego na celu określenie zadań trzech agencji morskich z myślą o współpracy w celu wsparcia krajowych organów straży przybrzeżnej poprzez zapewnienie usług, informacji, sprzętu i szkoleń, jak również koordynowaniu operacji wielozadaniowych;

23.  przypomina o znaczeniu poszerzeniu zakresu uprawnień Agencji w celu realizacji wspólnych działań operacyjnych z innymi agencjami Unii specjalizującymi się w problematyce morskiej, aby zapobiegać katastrofom na morzu i koordynować funkcje europejskiej straży przybrzeżnej;

24.  zwraca uwagę, że rok 2016 był kluczowy dla wdrożenia nowej wspólnej polityki rybołówstwa w odniesieniu do obowiązku wyładunku oraz że koordynacja operacyjna działań podejmowanych we współpracy z państwami członkowskimi w związku z inspekcjami z zakresu kontroli rybołówstwa wymaga odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych; wyraża zaniepokojenie praktycznymi trudnościami w wykonywaniu obowiązku wyładunku w odniesieniu do połowów gatunków dennych oraz uważa, że przy kontrolach należy uwzględniać te trudności;

°

°  °

25.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia xx kwietnia 2017 r.[11] w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji

28.2.2017

OPINIA Komisji Rybołówstwa

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015

(2016/2181(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Linnéa Engström

WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przyjmuje do wiadomości roczne sprawozdanie finansowe Agencji za rok 2015 oraz sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej „Agencją”) za rok budżetowy 2015;

2.  zwraca uwagę, że zadaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego względem Agencji jest przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie poświadczenia wiarygodności w odniesieniu do rocznego sprawozdania finansowego oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania;

3.  z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniki transakcji i przepływy pieniężne za 2015 r. oraz że transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2015 zostały przeprowadzone w sposób legalny i prawidłowy;

4.  jest zdania, że Agencja stanowi doskonały przykład optymalnego wykorzystania środków finansowych, choć w nadchodzących latach konieczne będzie zwiększenie jej zasobów kadrowych i finansowych;

5.  przyjmuje do wiadomości, że Agencja zrealizowała nowe zadania w celu spełnienia wymogów nowej wspólnej polityki rybołówstwa, dysponując budżetem zamrożonym na poziomie z 2013 r. i wynoszącym 9,2 mln EUR;

6.  z żalem zauważa, że w ogóle nie poświęcono uwagi warunkom pracy personelu Agencji, który przecież odgrywa kluczową rolę w wykonywaniu dodatkowych zadań Agencji, i to przy stałym poziomie zatrudnienia;

7.  zwraca uwagę, że rzeczywiste cięcia budżetowe narzucone Agencji ograniczyły jej zdolność do osiągnięcia celu, jakim jest organizacja koordynacji operacyjnej działań państw członkowskich w zakresie kontroli i inspekcji w celu zapewnienia skutecznego i jednolitego stosowania zasad wspólnej polityki rybołówstwa;

8.  kładzie nacisk na znaczenie roli Agencji we wdrażaniu zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa i osiąganiu jej celów, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku wyładunku i wymogów w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru działalności rybackiej; podkreśla w związku z powyższym, że należy ocenić możliwość zwiększenia środków na działalność Agencji w następnych latach;

9.  ubolewa, że ograniczenie zasobów i możliwości Agencji może skutkować osłabieniem kontroli rybołówstwa, a w konsekwencji wzrostem liczby nielegalnych, niezgłaszanych i nieregulowanych połowów ze szkodą dla zrównoważenia społecznego, gospodarczego i środowiskowego tego sektora;

10.  zwraca uwagę na znakomity wskaźnik wykonania środków na zobowiązania (100 %) oraz środków na płatności (92,2 %) w roku budżetowym 2015;

11.  z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Agencji, że w 2015 r. nie odnotowano żadnych zaległych płatności, a średnie opóźnienie w płatnościach wynosiło 20 dni, co jest doskonałym wynikiem;

12.  zwraca uwagę, że nowa polityka Unii w dziedzinie migracji, a w szczególności stworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w ramach ogólnych ulepszeń w funkcjonowaniu straży przybrzeżnej, oznacza dla Agencji nowe zadania z zakresu inspekcji oraz skuteczniejszą współpracę, co będzie wymagało zwiększonego finansowania oraz większych zasobów technicznych i kadrowych;

13.  przypomina o znaczeniu poszerzeniu zakresu uprawnień Agencji w celu realizacji wspólnych działań operacyjnych z innymi agencjami Unii specjalizującymi się w problematyce morskiej, aby zapobiegać katastrofom na morzu i koordynować funkcje europejskiej straży przybrzeżnej;

14.  zwraca uwagę, że rok 2016 był kluczowy dla wdrożenia nowej wspólnej polityki rybołówstwa w odniesieniu do obowiązku wyładunku oraz że koordynacja operacyjna działań podejmowanych we współpracy z państwami członkowskimi w związku z inspekcjami z zakresu kontroli rybołówstwa wymaga odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych; wyraża zaniepokojenie praktycznymi trudnościami w wykonywaniu obowiązku wyładunku w odniesieniu do połowów gatunków dennych oraz uważa, że przy kontrolach należy uwzględniać te trudności;

15.  zwraca uwagę, że aby Agencja spełniła powierzony jej mandat i wymogi nowej polityki, począwszy od 2017 r. zwiększono jej zasoby finansowe i kadrowe w ramach ogólnego usprawnienia funkcjonowania straży przybrzeżnej, tak aby Agencja mogła zaspokoić swoje przyszłe potrzeby i nowe ambicje, a także podkreśla potrzebę oceny możliwości w zakresie zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na działalność Agencji w dziedzinie nadzoru nad rybołówstwem w nadchodzących latach;

16.  proponuje udzielić dyrektorowi wykonawczemu Agencji absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

28.2.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

3

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ole Christensen, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato, Jens Nilsson, Bronis Ropė, Sven Schulze

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

22

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

 • [1]  Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 93.
 • [2]  Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 93.
 • [3]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.
 • [5]  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
 • [6]  Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 93.
 • [7]  Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 93.
 • [8]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [9]  Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.
 • [10]  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
 • [11]  Teksty przyjęte, P[8-TA(-PROV)(2017)0000].