RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2015

  28.3.2017 - (2016/2181(DEC))

  Comisia pentru control bugetar
  Raportoare: Inés Ayala Sender

  Procedură : 2016/2181(DEC)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0100/2017
  Texte depuse :
  A8-0100/2017
  Texte adoptate :

  1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2015

  (2016/2181(DEC))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2015,

  –  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Agenției[1],

  –  având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

  –  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[3], în special articolul 208,

  –  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului[4], în special articolul 36,

  –  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[5], în special articolul 108,

  –  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0100/2017),

  1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015;

  2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

  2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2015

  (2016/2181(DEC))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2015,

  –  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Agenției[6],

  –  având în vedere declarația de asigurare[7] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

  –  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[8], în special articolul 208,

  –  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului[9], în special articolul 36,

  –  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[10], în special articolul 108,

  –  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0100/2017),

  1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2015;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

  3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2015

  (2016/2181(DEC))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2015,

  –  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0100/2017),

  A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 9 217 000 EUR, identic cu cel aferent exercițiului precedent; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

  B.  întrucât Curtea de Conturi (Curtea) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2015 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

  C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane,

  Gestiunea bugetară și financiară

  1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,59 %, fiind astfel realizat obiectivul Agenției; această rată de execuție bugetară reprezintă o creștere de 0,50 % față de 2014; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 92,24 %, fiind astfel realizat obiectivul Agenției; această rată de execuție bugetară reprezintă o creștere de 3,81 % în comparație cu 2014;

  2.  salută implementarea modulelor e-Prior pentru licitații, comenzi și facturare electronice în cooperare cu Direcția Generală Informatică din cadrul Comisiei (DG DIGIT); ia act de faptul că modulele implementate urmau să fie utilizate progresiv în 2016, ducând la o creștere a fluxurilor de lucru electronice și, ulterior, la mai multă eficiență și fiabilitate a datelor și a pistei de audit; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune în legătură cu câștigurile de eficiență datorate implementării modulelor;

  3.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția și-a efectuat toate plățile în termenele prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, ceea ce înseamnă că furnizorii nu vor impune dobânzi pentru întârzierea plăților; de asemenea, constată că, în 2015, în medie, plățile au fost efectuate în termen de 20 de zile;

  4.  ia act de faptul că reducerile bugetare efective impuse Agenției au îngrădit capacitatea acesteia de a-și îndeplini obiectivul de a organiza o coordonare operațională a activităților de control și inspecție ale statelor membre în scopul asigurării aplicării eficace și uniforme a normelor politicii comune în domeniul pescuitului;

  5.  subliniază importanța rolului Agenției în punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului reformate și în realizarea obiectivelor acesteia, în special în ceea ce privește obligația de debarcare și cerințele de monitorizare, control și supraveghere a activităților de pescuit; subliniază că este, prin urmare, oportun să se examineze posibilitatea de a majora în viitor creditele alocate acțiunilor desfășurate de Agenție;

  6.  regretă faptul că reducerea resurselor și capacității Agenției poate avea drept consecință slăbirea controalelor în domeniul pescuitului și o intensificare concomitentă a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, în detrimentul sustenabilității sociale, economice și ecologice a sectorului;

  7.  subliniază că noua politică a Uniunii în domeniul migrației și, în special, crearea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, ca parte a unei îmbunătățiri globale a funcțiilor gărzii de coastă, implică pentru Agenție noi sarcini de inspecție și o mai bună cooperare, iar acestea vor necesita majorarea resurselor financiare, precum și a resurselor tehnice și umane;

  Angajamente și reportări

  8.  salută faptul că nivelul fondurilor reportate din 2015 în 2016 a scăzut de la 11 % la 7 %, comparativ cu 2014; constată că nivelul reportărilor la Titlul II (cheltuieli administrative) a fost de 20 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 5 % în comparație cu rezultatele din 2014; constată că nivelul reportărilor la Titlul III (cheltuieli operaționale) a fost de 20 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 10 % în comparație cu nivelul din 2014; ia act, de asemenea, de faptul că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Agenție și comunicate Curții;

  9.  ia act de faptul că Agenția a redus și mai mult rata angajamentelor anulate reportate din 2014 la 3,45 %, ceea ce reprezintă o scădere de 0,9 % față de exercițiul precedent;

  Transferuri

  10.  constată cu satisfacție că, conform conturilor finale ale Agenției, nivelul și natura transferurilor din 2015 s-au menținut în limitele normelor financiare;

  Procedurile de achiziții publice și de recrutare

  11.  salută faptul că Agenția a satisfăcut mai multe nevoi utilizând contractele existente, fie ale sale, fie ale Comisiei, pentru a utiliza la maximum resursele disponibile; ia act de faptul că, la începutul anului 2016, a fost semnat un memorandum de înțelegere privind refacturarea serviciilor de achiziții publice furnizate de DG DIGIT în domeniul tehnologiei informației; ia act de faptul că Agenția a pus accent pe punerea în aplicare a sistemului de administrație electronică, precum și pe raționalizarea și optimizarea procedurilor de achiziții publice;

  12.  regretă faptul că nu se acordă deloc atenție condițiilor de muncă ale personalului Agenției, cu toate că acesta are un rol esențial în îndeplinirea sarcinilor suplimentare fără majorarea efectivului;

  13.  consideră că Agenția prezintă un raport extrem de bun între beneficii și costuri, însă este necesară sporirea resurselor sale umane și financiare în anii care urmează;

  Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

  14.  ia act de faptul că Agenția a adoptat o politică globală de prevenire și gestionare a conflictelor de interese și o strategie de combatere a fraudei; ia act de faptul că, din totalul de 13 acțiuni care trebuie să fie realizate până la sfârșitul anului 2017, nouă au fost deja îndeplinite; ia act de faptul că controalele efectuate de Agenție pentru a preveni și detecta fraudele sunt similare cu cele care asigură legalitatea și regularitatea operațiunilor, precum „principiul celor patru ochi”, controalele automatizate în sistemele financiare și contabile, externalizarea calculării salariilor, precum și semnarea declarațiilor de interese de către membrii grupului de experți; ia act cu satisfacție de faptul că, potrivit Agenției, de la crearea sa, nu au existat cazuri de fraudă;

  15.  ia act de faptul că declarațiile de interese și CV-urile directorului executiv, ale membrilor Consiliului de administrație și ale cadrelor de conducere au fost puse la dispoziție și sunt publicate pe site-ul de internet al Agenției; regretă însă faptul că exactitatea informațiilor conținute în declarațiile de interese nu a fost verificată; invită Agenția să asigure verificarea în mod regulat a exactității informațiilor conținute în declarațiile de interese și actualizarea acestora;

  16.  ia act de faptul că Comisia nu a răspuns încă Agenției cu privire la proiectul de norme de punere în aplicare privind avertizorii; solicită Agenției să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport referitor la elaborarea și punerea în aplicare a normelor în cauză;

  Controalele interne

  17.  ia act de faptul că Consiliul de administrație al Agenției a adoptat un set de standarde de control intern (SCI) menite să garanteze realizarea obiectivelor politice și operaționale; recunoaște faptul că majoritatea standardelor de control intern au un nivel ridicat de punere în aplicare, cu patru domenii având un nivel mediu și unul având un nivel scăzut;

  18.  constată cu îngrijorare, din raportul Curții, că Agenția nu respectă încă pe deplin SCI 10 (Continuitatea activității), 11 (Gestionarea documentelor) și 12 (Tehnologiile Informației și Comunicării); constată, de asemenea, că Agenția a explicat că standardele de control intern respective nu au fost puse pe deplin în aplicare, în principal din cauza constrângerilor bugetare; invită Agenția să pună în aplicare standardele de control intern respective și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele obținute;

  Auditul intern

  19.  constată că, în urma auditului său privind elementele de bază ale asigurării, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a formulat șase recomandări clasificate drept „importante”, care au fost executate pe deplin de către Agenție; constată, de asemenea, că Agenția nu are recomandări pendinte din partea IAS;

  20.  ia act de faptul că Agenția a elaborat și a implementat un sistem centralizat de control al tuturor recomandărilor de audit formulate de Curte, de IAS și de structura sa de audit intern, cu scopul de a consolida și monitoriza recomandările, precum și de a îmbunătăți acțiunile întreprinse în urma planurilor de acțiune corespunzătoare; observă că, la sfârșitul anului 2015, doar patru recomandări mai erau pendinte și niciuna dintre ele nu era considerată critică sau foarte importantă;

  Performanță

  21.  ia act de faptul că au fost identificate două riscuri majore în cursul exercițiului anual de evaluare a riscurilor al Agenției; ia act de faptul că, în cazul în care programul specific de control și inspecție al Comisiei nu este adoptat la timp, Agenția ar trebui să elaboreze un plan comun de desfășurare strategică , pentru a nu pune în pericol realizarea programului de lucru administrativ al agenției și pentru a evita riscul de a nu utiliza creditele bugetare; solicită Agenției să raporteze cu privire la modul în care intenționează să reducă riscurile reziduale la un nivel acceptabil;

  Alte observații

  22.  ia act de faptul că Agenția a inițiat un proces de cooperare cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru pregătirea și implementarea proiectului-pilot intitulat „Înființarea funcției de pază de coastă europeană”; constată că experiența acumulată în cadrul proiectului-pilot va fi folosită la punerea în aplicare a noului „pachet privind frontierele”, care are drept scop să însărcineze cele trei agenții maritime să coopereze pentru a sprijini autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă, furnizând servicii, informații, echipamente și formare, precum și coordonând operațiuni cu scopuri multiple;

  23.  reamintește importanța consolidării mandatului Agenției pentru inițierea de acțiuni operative comune cu alte agenții ale Uniunii specializate în domeniul maritim, pentru a preveni catastrofele maritime și a coordona activitățile de pază de coastă la nivel european;

  24.  subliniază că 2016 a fost un an-cheie pentru punerea în aplicare a noii politici comune în domeniul pescuitului în ceea ce privește normele referitoare la obligația de debarcare și că coordonarea operațională a activităților de inspecție pentru controlul pescuitului cu statele membre implică resurse umane și financiare adecvate; este îngrijorat din cauza dificultăților practice de punere în aplicare a obligației de debarcare în cazul pescuitului demersal și este de opinie că monitorizarea ar trebui să țină seama de aceste dificultăți;

  °

  °  °

  25.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din xx aprilie 2017[11] referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

  28.2.2017

  AVIZ al Comisiei pentru pescuit

  destinat Comisiei pentru control bugetar

  referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2015

  (2016/2181(DEC))

  Raportoare pentru aviz: Linnéa Engström

  SUGESTII

  Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

  1.  ia act de raportul anual al agenției pe 2015 și de raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2015;

  2.  subliniază că responsabilitatea Curții de Conturi în ceea ce privește Agenția este de a-i furniza Parlamentului European și Consiliului o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor anuale și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora;

  3.  își exprimă satisfacția în legătură cu declarația Curții de Conturi potrivit căreia conturile anuale ale Agenției prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2015, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru 2015, iar operațiunile subiacente conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2015 sunt legale și regulamentare;

  4.  consideră că Agenția prezintă un raport extrem de bun între beneficii și costuri, însă este necesară sporirea resurselor sale umane și financiare în anii care urmează;

  5.  ia act de faptul că Agenția și-a executat noile sarcini pentru a se conforma noii politici comune în domeniul pescuitului cu un buget înghețat la nivelul din 2013, adică o sumă de 9,2 milioane de euro;

  6.  regretă faptul că nu se acordă deloc atenție condițiilor de muncă ale personalului Agenției, cu toate că acesta are un rol esențial în îndeplinirea sarcinilor suplimentare fără majorarea efectivului;

  7.  ia act de faptul că reducerile bugetare efective impuse Agenției au îngrădit capacitatea acesteia de a-și îndeplini obiectivul de a organiza o coordonare operațională a activităților de control și inspecție ale statelor membre în scopul asigurării aplicării eficace și uniforme a normelor politicii comune în domeniul pescuitului;

  8.  subliniază importanța rolului Agenției în punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului reformate și în realizarea obiectivelor acesteia, în special în ceea ce privește obligația de debarcare și cerințele de monitorizare, control și supraveghere a activităților de pescuit; subliniază că este, prin urmare, oportun să se examineze posibilitatea de a majora în viitor creditele alocate acțiunilor desfășurate de Agenție;

  9.  regretă faptul că reducerea resurselor și capacității Agenției poate avea drept consecință slăbirea controalelor în domeniul pescuitului și o intensificare concomitentă a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, în detrimentul sustenabilității sociale, economice și ecologice a sectorului;

  10.  scoate în evidență rata de execuție excelentă a creditelor de angajament (100 %) și a creditelor de plată (92,2 %) pentru exercițiul financiar 2015;

  11.  salută declarația Agenției potrivit căreia nu au fost plăți întârziate în 2015, iar termenul de plată mediu pentru plăți a fost de 20 de zile, ceea ce este excelent;

  12.  subliniază că noua politică a Uniunii în domeniul migrației și, în special, crearea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, ca parte a unei îmbunătățiri globale a funcțiilor gărzii de coastă, înseamnă pentru Agenție noi sarcini de inspecție și o mai bună cooperare, iar acestea vor necesita majorarea resurselor financiare, precum și a resurselor tehnice și umane;

  13.  reamintește importanța consolidării mandatului Agenției pentru inițierea de acțiuni operative comune cu alte agenții ale Uniunii specializate în domeniul maritim, pentru a preveni catastrofele maritime și a coordona activitățile de pază de coastă la nivel european;

  14.  subliniază că 2016 a fost un an-cheie pentru punerea în aplicare a noii politici comune în domeniul pescuitului în ceea ce privește normele referitoare la obligația de debarcare și că coordonarea operațională a activităților de inspecție pentru controlul pescuitului cu statele membre implică resurse umane și financiare adecvate; este îngrijorat din cauza dificultăților practice de punere în aplicare a obligației de debarcare în cazul pescuitului demersal și este de opinie că monitorizarea ar trebui să țină seama de aceste dificultăți;

  15.  remarcă faptul că, pentru ca Agenția să își îndeplinească noile obiective de politică, ca parte a îmbunătățirii în ansamblu a funcțiilor de pază de coastă, resursele financiare și umane ale acesteia au fost majorate începând din 2017, astfel încât Agenția să își poată acoperi viitoarele nevoi și noile sale ambiții, și subliniază necesitatea evaluării posibilității de majorare a creditelor bugetare pentru operațiunile Agenției legate de supravegherea pescuitului în următorii ani;

  16.  propune să se acorde directorului executiv al Agenției descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  Data adoptării

  28.2.2017

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  19

  3

  3

  Membri titulari prezenți la votul final

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Ole Christensen, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Rosa D’Amato, Jens Nilsson, Bronis Ropė, Sven Schulze

  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  Data adoptării

  22.3.2017

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  22

  5

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Raymond Finch, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  22

  +

  ALDE

  ECR

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

  Monica Macovei

  Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

  Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

  Benedek Jávor, Bart Staes

  5

  -

  ECR

  EFDD

  ENF

  Richard Ashworth, Notis Marias

  Raymond Finch, Piernicola Pedicini

  Jean-François Jalkh

  0

  0

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  • [1]  JO C 449, 1.12.2016, p. 93.
  • [2]  JO C 449, 1.12.2016, p. 93.
  • [3]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
  • [4]  JO L 128, 21.5.2005, p. 1.
  • [5]  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
  • [6]  JO C 449, 1.12.2016, p. 93.
  • [7]  JO C 449, 1.12.2016, p. 93.
  • [8]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
  • [9]  JO L 128, 21.5.2005, p. 1.
  • [10]  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
  • [11]  Texte adoptate, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].