Postup : 2016/2181(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0100/2017

Predkladané texty :

A8-0100/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.36

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0167

SPRÁVA     
PDF 565kWORD 67k
28.3.2017
PE 593.855v02-00 A8-0100/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015

(2016/2181(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015

(2016/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a mení nariadenie č. 2847/93 (EHS), ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0100/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015

(2016/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a mení nariadenie č. 2847/93 (EHS), ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(9), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0100/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015

(2016/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0100/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 9 217 000 EUR, čo je na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie,

B.  keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti (PBB) a dobrým riadením ľudských zdrojov;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,59 %, čím sa dosiahol cieľ agentúry a čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 0,50 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 92,24 %, čím sa dosiahol cieľ agentúry a čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 3,81 %;

2.  víta vykonávanie modulov e-Prior pre elektronické verejné súťaže, objednávanie a fakturáciu v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Komisie pre informatiku (GR DIGIT); konštatuje, že zavedené moduly sa mali postupne použiť v roku 2016, čo viedlo k zvýšeniu elektronického toku práce a následnému zvýšeniu efektívnosti, spoľahlivosti údajov a kontrolných záznamov (audit trail); vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o náraste účinnosti po začatí vykonávania modulov;

3.  s uspokojením konštatuje, že agentúra vykonala všetky svoje platby v lehotách stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012, v dôsledku čoho dodávatelia neúčtovali žiadne úroky z omeškania; ďalej konštatuje, že v roku 2015 bol priemerný počet dní na platbu 20;

4.  poukazuje na to, že skutočné rozpočtové škrty uložené agentúre oslabili jej schopnosť plniť jej cieľ, ktorým je organizovať prevádzkovú koordináciu kontrolných a inšpekčných činností členských štátov s cieľom zabezpečiť účinné a jednotné uplatňovanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky;

5.  zdôrazňuje význam úlohy agentúry vo vykonávaní reformovanej spoločnej rybárskej politiky a v dosahovaní jej cieľov, najmä so zreteľom na povinnosť vylodiť úlovky a na požiadavky týkajúce sa monitorovania, kontroly a dohľadu v súvislosti s rybolovnými činnosťami; zdôrazňuje, že je preto vhodné posúdiť možnosť zvýšenia rozpočtových prostriedkov na činnosť agentúry v nasledujúcich rokoch;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že obmedzenie zdrojov a kapacity agentúry by mohlo mať za následok oslabenie kontrol v oblasti rybárstva a s tým spojený nárast nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu, čo by poškodilo sociálnu, hospodársku a environmentálnu udržateľnosť sektora;

7.  poukazuje na skutočnosť, že z novej migračnej politiky Únie, a najmä z vytvorenia európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rámci celkového zlepšenia činnosti pobrežnej stráže vyplývajú nové úlohy inšpekcie a lepšia spolupráca pre agentúru, čo si vyžiada zvýšenie finančných, technických i ľudských zdrojov;

Záväzky a prenosy

8.  víta skutočnosť, že úroveň finančných prostriedkov prenesených z roku 2015 do roku 2016 sa v porovnaní s rokom 2014 znížila z 11 % na 7 %; berie na vedomie, že miera prenesených rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) bola na úrovni 20 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zníženie o 5 %; berie tiež na vedomie, že miera prenesených rozpočtových prostriedkov v hlave III (operačné výdavky) bola na úrovni 20 %, čo v porovnaní s úrovňou v roku 2014 predstavuje zníženie o 10 %; poznamenáva okrem toho, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

9.  konštatuje, že agentúra ešte viac znížila mieru zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2014 na 3,45 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zníženie o 0,9 %;

Presuny

10.  s uspokojením konštatuje, že podľa konečnej účtovnej závierky agentúry úroveň a povaha presunov zostali v roku 2015 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

11.  víta skutočnosť, že agentúra riešila viaceré potreby použitím existujúcich zmlúv, a to buď vlastných zmlúv alebo zmlúv Komisie, s cieľom optimalizovať využívanie dostupných zdrojov; berie na vedomie, že začiatkom roka 2016 bolo podpísané memorandum o porozumení týkajúce sa refakturácie služieb verejného obstarávania, ktoré poskytuje GR DIGIT v oblasti informačných technológií; berie na vedomie zameranie agentúry na implementáciu systému e-administratívy, ako aj na racionalizáciu a optimalizáciu procesov verejného obstarávania;

12.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pracovným podmienkam pracovníkov agentúry sa nevenuje žiadna pozornosť, hoci majú zásadný význam pri vykonávaní dodatočných úloh, pričom sa ich počet vôbec nezvýšil;

13.  domnieva sa, že agentúra predstavuje veľmi dobrý pomer medzi kvalitou a cenou, aj keď v nadchádzajúcich rokoch je potrebné zvýšiť jej ľudské a finančné zdroje;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

14.  berie na vedomie, že agentúra prijala komplexnú politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia a stratégiu boja proti podvodom; berie na vedomie, že z celkového počtu 13 opatrení, ktoré sa mali vykonať do konca roku 2017, sa už deväť uskutočnilo; berie na vedomie, že kontroly agentúry zamerané na prevenciu a odhaľovanie podvodov sú podobné kontrolám na zabezpečenie zákonnosti a riadnosti operácií, ako napríklad „zásada štyroch očí“, automatizované kontroly vo finančných a účtovných systémoch, výpočty externalizovaných miezd, ako aj vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov podpísané členmi panelu; s uspokojením berie na vedomie konštatovanie agentúry, že od svojho vzniku sa nevyskytli žiadne podvody;

15.  poznamenáva, že vyhlásenia o záujmoch a životopisy výkonného riaditeľa, členov správnej rady a tímov vrcholového manažmentu boli predložené a zverejnené na webovom sídle agentúry; ľutuje však, že vecná správnosť vyhlásení o záujmoch nebola skontrolovaná; vyzýva agentúru, aby zaviedla pravidelné kontroly a aktualizácie presnosti týchto vyhlásení o záujmoch;

16.  konštatuje, že Komisia zatiaľ nereagovala, pokiaľ ide o návrh agentúry vykonávacích pravidiel v súvislosti s oznamovateľmi korupcie; žiada agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vypracovaní a vykonávaní týchto pravidiel;

Vnútorná kontrola

17.  berie na vedomie, že správna rada agentúry prijala súbor noriem vnútornej kontroly (NVK) s cieľom zabezpečiť plnenie politických a operačných cieľov; uznáva, že väčšina NVK dosahuje vysokú úroveň vykonávania, pričom štyri oblasti dosahujú strednú a jedna nízku úroveň vykonávania v rámci systému vnútornej kontroly;

18.  so znepokojením berie na vedomie informáciu zo správy Dvora audítorov, že agentúra ešte nedosiahla úplný súlad s NVK č. 10 (kontinuita činností), č. 11 (správa dokumentov) a č. 12 (informácie a komunikácia); konštatuje tiež, že agentúra vysvetlila, že plné vykonávanie týchto NVK ešte nebolo dosiahnuté, a to hlavne vzhľadom na rozpočtové obmedzenia; vyzýva agentúru, aby tieto NVK vykonala a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch ich vykonávania;

Vnútorný audit

19.  konštatuje, že v nadväznosti na audit prvkov vyhlásenia o vierohodnosti Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vydal šesť odporúčaní označených ako „dôležité“, ktoré agentúra v plnej miere vykonala; okrem toho konštatuje, že agentúra nemá žiadne nevykonané odporúčania Útvaru pre vnútorný audit (IAS);

20.  oceňuje skutočnosť, že agentúra vyvinula a zaviedla centralizované monitorovanie všetkých audítorských odporúčaní vydaných IAS a Dvorom audítorov a v rámci svojej kapacity vnútornej kontroly s cieľom konsolidovať a monitorovať ich, ako aj kroky na zlepšenie príslušných akčných plánov; konštatuje, že na konci roka 2015 ostali nevykonané len štyri odporúčania, z ktorých žiadne nebolo kritické alebo veľmi dôležité;

Výkonnosť

21.  berie na vedomie, že v rámci jej výročného hodnotenia rizík agentúry boli zistené dve kritické riziká; poznamenáva, že agentúra by mala vypracovať strategický plán spoločného nasadenia pre prípad, že špecifický kontrolný a inšpekčný program Komisie nebude prijatý včas, aby sa neohrozilo plnenie administratívneho pracovného programu agentúry a predišlo sa nečerpaniu rozpočtových prostriedkov; vyzýva agentúru, aby podala správu o tom, ako plánuje znížiť tieto zostávajúce riziká na prijateľnú úroveň;

Ďalšie pripomienky

22.  berie na vedomie, že agentúra začala spoluprácu s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž na príprave a realizácii pilotného projektu s názvom Vytvorenie funkcie európskej pobrežnej stráže; konštatuje, že poznatky získané z pilotného projektu sa použijú pri vykonávaní nového „hraničného balíka“ zameraného na stanovenie úlohy pre tri námorné agentúry spolupracovať pri pomoci vnútroštátnym orgánom vykonávajúcim úlohy pobrežnej stráže, a to poskytovaním služieb, informácií, vybavenia a odbornej prípravy, ako aj koordináciou viacúčelových operácií;

23.  pripomína, že je dôležité posilniť mandát agentúry, aby mohla spoločne s ďalšími agentúrami Únie v námornom sektore vykonávať operačné činnosti s cieľom predchádzať katastrofám na mori a koordinovať fungovanie európskej pobrežnej stráže;

24.  poukazuje na to, že rok 2016 bol kľúčovým rokom pre vykonávanie novej spoločnej rybárskej politiky, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa povinnosti vylodiť úlovky, a že operačná koordinácia aktivít týkajúcich sa kontroly rybolovu s členskými štátmi predpokladá primerané ľudské a finančné zdroje; je znepokojený praktickými problémami s uplatňovaním povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove druhov žijúcich pri morskom dne a domnieva sa, že kontroly by mali tieto problémy zohľadňovať;

°

°  °

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z xx apríla 2017(11) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

28.2.2017

STANOVISKO Výboru pre rybárstvo

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015

(2016/2181(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Linnéa Engström

NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie výročnú správu agentúry za rok 2015, ako aj správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015;

2.  poukazuje na zodpovednosť Dvora audítorov v súvislosti s agentúrou predložiť Parlamentu a Rade vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti jej ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií;

3.  vyjadruje spokojnosť s vyhlásením Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka agentúry zo všetkých významných hľadísk verne vyjadruje jej finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jej operácií a tokov hotovosti za rok 2015 a že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2015 sú zákonné a riadne;

4.  domnieva sa, že agentúra predstavuje veľmi dobrý pomer medzi kvalitou a cenou, aj keď v nadchádzajúcich rokoch je potrebné zvýšiť jej ľudské a finančné zdroje;

5.  berie na vedomie, že agentúra vykonala svoje nové úlohy tak, aby uplatňovala novú spoločnú rybársku politiku, pričom mala k dispozícii rozpočet, ktorý bol zmrazený na úrovni z roku 2013 (9,2 milióna EUR);

6.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pracovným podmienkam pracovníkov agentúry sa nevenuje žiadna pozornosť, hoci majú zásadný význam pri vykonávaní dodatočných úloh, pričom sa ich počet vôbec nezvýšil;

7.  poukazuje na to, že skutočné rozpočtové škrty uložené agentúre oslabili jej schopnosť plniť jej cieľ, ktorým je organizovať prevádzkovú koordináciu kontrolných a inšpekčných činností členských štátov s cieľom zabezpečiť účinné a jednotné uplatňovanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky;

8.  zdôrazňuje význam úlohy agentúry vo vykonávaní reformovanej spoločnej rybárskej politiky a v dosahovaní jej cieľov, najmä s ohľadom na povinnosť vylodiť úlovky a na požiadavky týkajúce sa monitorovania, kontroly a dohľadu v súvislosti s rybolovnými činnosťami; zdôrazňuje, že je preto vhodné posúdiť možnosť zvýšenia rozpočtových prostriedkov na činnosť agentúry v nasledujúcich rokoch;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že obmedzenie zdrojov a kapacity agentúry by mohlo mať za následok oslabenie kontrol v oblasti rybárstva a s tým spojený nárast nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu, čo by poškodilo sociálnu, hospodársku a environmentálnu udržateľnosť sektora;

10.  zdôrazňuje vynikajúcu mieru čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov (100 %) a platobných rozpočtových prostriedkov (92,2 %) za rozpočtový rok 2015;

11.  víta vyhlásenie agentúry, že v roku 2015 sa nevyskytli žiadne oneskorené platby a že priemerné omeškanie platieb bolo 20 dní, čo je výborné;

12.  poukazuje na skutočnosť, že z novej migračnej politiky Únie, a najmä z vytvorenia európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, v rámci celkového zlepšenia činnosti pobrežnej stráže vyplývajú nové úlohy inšpekcie a lepšia spolupráca pre agentúru, čo si vyžiada zvýšenie finančných, technických i ľudských zdrojov;

13.  pripomína, že je dôležité posilniť mandát agentúry, aby mohla spoločne s ďalšími agentúrami Únie v námornom sektore vykonávať operačné činnosti s cieľom predchádzať katastrofám na mori a koordinovať fungovanie európskej pobrežnej stráže;

14.  poukazuje na to, že rok 2016 bol kľúčovým rokom pre vykonávanie novej spoločnej rybárskej politiky, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa povinnosti vylodiť úlovky, a že operačná koordinácia aktivít týkajúcich sa kontroly rybolovu s členskými štátmi predpokladá primerané ľudské a finančné zdroje; je znepokojený praktickými problémami s uplatňovaním povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove druhov žijúcich pri morskom dne a domnieva sa, že kontroly by mali tieto problémy zohľadňovať;

15.  poznamenáva, že na to, aby agentúra plnila svoj mandát a svoje nové politické ciele, by sa v rámci celkového zlepšovania funkcie pobrežnej stráže mali zvyšovať jej finančné a ľudské zdroje počnúc rokom 2017, aby tak agentúra mohla napĺňať svoje budúce potreby a nové ambície, a zdôrazňuje potrebu posúdiť možnosť zvýšenia rozpočtových prostriedkov na činnosť agentúry v oblasti dohľadu nad rybolovom v nasledujúcich rokoch;

16.  navrhuje udeliť výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

28.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

3

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ole Christensen, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Jens Nilsson, Bronis Ropė, Sven Schulze

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

22

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania.

(1)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 93.

(2)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 93.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 93.

(7)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 93.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Prijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia