Förfarande : 2016/2181(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0100/2017

Ingivna texter :

A8-0100/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.36

Antagna texter :

P8_TA(2017)0167

BETÄNKANDE     
PDF 301kWORD 64k
28.3.2017
PE 593.855v02-00 A8-0100/2017

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015

(2016/2181(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Inés Ayala Sender

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015

(2016/2181(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(4), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0100/2017),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015

(2016/2181(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015, med byråns svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(7) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(9), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0100/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015

(2016/2181(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0100/2017),

A.  Enligt redovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2015 uppgick den slutliga budgeten till 9 217 000 EUR, vilket inte innebär någon skillnad jämfört med föregående år. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har förklarat att man har fått rimliga försäkringar om att byråns räkenskaper för budgetåret 2013 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,59 %, vilket motsvarar byråns mål och innebär en ökning med 0,50 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 92,24 %, vilket motsvarar byråns mål och innebär en ökning med 3,81 % jämfört med 2014.

2.  Europaparlamentet välkomnar genomförandet av modulerna e-Prior för elektronisk upphandling, beställning och fakturering i samarbete med kommissionens generaldirektorat för informationsteknik (GD DIGIT). Parlamentet noterar att de genomförda modulerna skulle användas successivt under 2016, och leda till en ökning av de elektroniska arbetsflödena och därefter större effektivitet, tillförlitligare uppgifter och en bättre verifieringskedja. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur effektiviteten har förbättrats till följd av modulernas genomförande.

3.  Europaparlamentet välkomnar att byrån gjorde alla sina betalningar inom ramen för de tidsgränser som angavs i förordningen (EU, Euratom) nr 966/2012, vilket innebar att inga räntor begärdes ut av leverantörer för sena betalningar. Parlamentet noterar dessutom att betalningarna under 2015 i genomsnitt gjordes efter 20 dagar.

4.  Europaparlamentet konstaterar att de effektiva budgetnedskärningar som ålades byrån försämrade dess förmåga att uppfylla målet att organisera operativ samordning av kontroll- och inspektionsverksamheten i medlemsstaterna i syfte att säkerställa en effektiv och enhetlig tillämpning av reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken.

5.  Europaparlamentet betonar vikten av byråns roll för genomförandet av den reviderade gemensamma fiskeripolitiken och för att uppnå fiskeripolitikens mål, särskilt mot bakgrund av skyldigheten att landa fångster och kraven i termer av uppföljning, kontroll och övervakning av fisket. Parlamentet understryker därför behovet av att utvärdera möjligheten att öka anslagen för byråns insatser under kommande år.

6.  Europaparlamentet beklagar att minskningen av byråns resurser och kapacitet kan få till följd en försvagning av fiskerikontrollen och en motsvarande ökning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, vilket skulle vara till skada för sektorns sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet.

7.  Europaparlamentet påpekar att den nya migrationspolitiken i unionen och i synnerhet inrättandet av en europeisk gräns- och kustbevakning, som en del av en övergripande förbättring av kustbevakningen, innebär nya uppgifter för inspektion och bättre samarbete för byrån, vilket kommer att kräva ökad finansiering samt tekniska och mänskliga resurser.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

8.  Europaparlamentet välkomnar att de medel som fördes över från 2015 till 2016 minskade från 11 % till 7 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar att andelen överföringar för avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 20 %, vilket utgör en minskning på 5 % jämfört med resultaten för 2014. Parlamentet noterar även att andelen överföringar för avdelning III (driftsutgifter) uppgick till 20 %, vilket utgör en minskning på 10 % jämfört med nivån under 2014. Parlamentet påpekar även att överföringar ofta är delvis eller helt och hållet motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byrån planerat dem i förväg och meddelat revisionsrätten om detta.

9.  Europaparlamentet konstaterar att byrån ytterligare minskade andelen förfallna åtagandebemyndiganden som förts över från 2014 till 3,45 %, vilket innebär en minskning med 0,9 % jämfört med föregående år.

Överföringar

10.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2015, i enlighet med byråns slutliga redovisning, har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

11.  Europaparlamentet välkomnar att byrån tillgodosåg flera behov genom att använda befintliga kontrakt, antingen sina egna eller kommissionens, i syfte att optimera användningen av tillgängliga resurser. Parlamentet konstaterar att ett samförståndsavtal om återfakturering av upphandlingstjänster, som tillhandahölls av GD DIGIT på området informationsteknik, undertecknades i början av 2016. Parlamentet noterar byråns fokus på genomförandet av e-förvaltningssystem och rationaliseringen och optimeringen av dess upphandlingsprocesser.

12.  Europaparlamentet beklagar djupt att ingen hänsyn tagits till arbetsvillkoren för byråns personal, trots att de har en central roll för utförandet av ytterligare uppgifter utan att antalet anställda har ökat.

13.  Europaparlamentet anser att byrån är mycket god valuta för pengarna, men att det ändå är nödvändigt att öka dess personalresurser och finansiella resurser under de kommande åren.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

14.  Europaparlamentet noterar att byrån antog en övergripande policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter och en strategi för bedrägeribekämpning. Parlamentet konstaterar att av totalt 13 åtgärder som skulle genomföras före slutet av 2017 hade nio redan genomförts. Parlamentet konstaterar att byråns kontroller som syftar till att förebygga och upptäcka bedrägerier liknar dem som säkerställer transaktionernas laglighet och korrekthet, såsom “fyra-ögon-principen”, automatiska kontroller inom de finansiella systemen och redovisningssystemen, löneberäkning som sker externt samt förklaringar om att det inte föreligger några intressekonflikter, som alltid undertecknas av ledamöterna i panelen. Parlamentet välkomnar att det inte har förekommit några fall med bedrägerier sedan byrån inrättades.

15.  Europaparlamentet noterar att intresseförklaringar och meritförteckningar för verkställande direktören, styrelseledamöterna och den högsta ledningen har lämnats in och offentliggjorts på byråns webbplats. Parlamentet beklagar dock att det inte har kontrollerats om uppgifterna i intresseförklaringarna är korrekta. Parlamentet uppmanar byrån att regelbundet kontrollera om uppgifterna i intresseförklaringarna är korrekta och uppdatera dem.

16.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen ännu inte har reagerat på byråns förslag till genomförandebestämmelser om visselblåsare. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om fastställandet och genomförandet av dessa bestämmelser.

Internkontroller

17.  Europaparlamentet konstaterar att byråns styrelse har antagit en uppsättning normer för internkontroll i syfte att säkerställa uppnåendet av politiska och operativa mål. Parlamentet medger att genomförandenivån är hög för de flesta normer för internkontroll, men att genomförandenivån är medelhög på fyra områden och låg på ett område inom internkontrollsystemet.

18.  Europaparlamentet noterar med oro utifrån revisionsrättens rapport att byrån ännu inte helt följer normerna för internkontroll nr 10 (driftskontinuitet), nr 11 (dokumenthantering) och nr 12 (information och kommunikation). Parlamentet noterar även att byrån har förklarat att dessa normer för internkontroll ännu inte helt har genomförts, främst på grund av budgetbegränsningar. Parlamentet uppmanar byrån att genomföra dessa normer för internkontroll och informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av genomförandet.

Internrevision

19.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision, till följd av revisionen av de kontrolldelar som ligger till grund för revisionsförklaringen, utfärdade sex rekommendationer som betecknades som ”viktiga” och som helt genomfördes av byrån. Parlamentet noterar dessutom att byrån inte har några icke åtgärdade rekommendationer från tjänsten för internrevision.

20.  Europaparlamentet erfar att byrån utvecklade och genomförde en centraliserad övervakning av alla revisionsrekommendationer från revisionsrätten, tjänsten för internrevision och dess internkontrollfunktion, i syfte att konsolidera och övervaka dem, samt förbättra uppföljningen av motsvarande handlingsplaner. Parlamentet konstaterar att endast fyra rekommendationer återstod att åtgärda i slutet av 2015, och ingen av dem ansågs vara kritiska eller mycket viktiga.

Verksamhetsresultat

21.  Europaparlamentet noterar att två kritiska risker identifierades vid dess årliga riskbedömning. Parlamentet noterar att byrån borde utarbeta en strategisk gemensam användningsplanering i fall kommissionens särskilda kontroll- och inspektionsprogram inte antas i tid, för att inte äventyra genomförandet av byråns administrativa arbetsprogram och förhindra att budgetanslag inte utnyttjas. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera om hur den planerar att minska dessa kvarstående risker till en acceptabel nivå.

Övriga kommentarer

22.  Europaparlamentet medger att byrån inledde ett samarbete med Europeiska sjösäkerhetsbyrån och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för att ta fram och genomföra pilotprojektet “Inrättande av en europeisk kustbevakningstjänst”. Parlamentet noterar att lärdomarna från pilotprojektet kommer att användas vid genomförandet av det nya “gränspaketet” för att inleda ett samarbete mellan de tre sjöbyråerna i syfte att stödja de nationella myndigheter som utför kustbevakningstjänster, genom att tillhandahålla tjänster, information, utrustning och utbildning, samt genom att samordna multifunktionella insatser.

23.  Europaparlamentet påminner om vikten av att stärka byråns mandat för att inrätta gemensamma operativa insatser med andra unionsbyråer som är specialiserade på sjöfartssektorn, i syfte att förebygga katastrofer till havs och samordna de europeiska kustbevakningarnas verksamhet.

24.  Europaparlamentet påpekar att 2016 var ett mycket viktigt år för genomförandet av den nya gemensamma fiskeripolitiken vad gäller landningsskyldigheten, och att den operativa samordningen med medlemsstaterna av inspektioner inom ramen för fiskerikontrollverksamheten förutsätter tillräckliga mänskliga och ekonomiska resurser. Parlamentet uttrycker sin oro över de praktiska svårigheterna att genomföra landningsskyldigheten för det demersala fisket och anser att kontrollverksamheten måste beakta dessa svårigheter.

°

°  °

25.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2017](11) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

28.2.2017

YTTRANDE från fiskeriutskottet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015

(2016/2181(DEC))

Föredragande av yttrande: Linnéa Engström

FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar byråns årsrapport 2015 och revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån (nedan kallad ’byrån’) för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet påpekar att revisionsrättens ansvar avseende byrån är att tillhandahålla parlamentet och rådet en revisionsförklaring om årsredovisningens tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att byråns årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2015 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för 2015, och över att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för budgetåret 2015 är lagliga och korrekta.

4.  Europaparlamentet anser att byrån är mycket god valuta för pengarna, men det är trots det nödvändigt att öka dess personalresurser och finansiella resurser under de kommande åren.

5.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har genomfört sina nya uppgifter för att stämma överens med den nya gemensamma fiskeripolitiken med en budget som frysts på 9,2 miljoner euro, dvs. på 2013 års nivå.

6.  Europaparlamentet beklagar djupt att ingen hänsyn tagits till arbetsvillkoren för byråns personal, trots att de är drivkraften när det gäller utförandet av ytterligare uppgifter utan att antalet anställda har ökat.

7.  Europaparlamentet konstaterar att de effektiva budgetnedskärningar som ålades byrån försämrade dess förmåga att uppfylla sina mål för att organisera operativ samordning av kontroll- och inspektionsverksamheten i medlemsstaterna i syfte att säkerställa en effektiv och enhetlig tillämpning av reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken.

8.  Europaparlamentet betonar vikten av byråns roll för genomförandet av den reviderade gemensamma fiskeripolitiken och för att uppnå fiskeripolitikens mål, särskilt mot bakgrund av skyldigheten att landa fångster och kraven i termer av uppföljning, kontroll och övervakning av fisket. Parlamentet understryker därför behovet av att utvärdera möjligheten att öka anslagen för byråns insatser under kommande år.

9.  Europaparlamentet beklagar att minskningen av byråns resurser och kapacitet kan få till följd en försvagning av fiskerikontrollen och en motsvarande ökning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, vilket skulle vara till skada för sektorns sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet.

10.  Europaparlamentet understryker det utmärkta utnyttjandet av åtagandebemyndigandena (100 %) och betalningsbemyndigandena (92,2 %) för budgetåret 2015.

11.  Europaparlamentet välkomnar byråns försäkran om att det inte fanns några försenade betalningar under 2015 och att den genomsnittliga förseningen av betalningarna var 20 dagar, vilket är utmärkt.

12.  Europaparlamentet påpekar att den nya migrationspolitiken i unionen och i synnerhet inrättandet av en europeisk gräns- och kustbevakning, som en del av en övergripande förbättring av kustbevakningen, innebär nya uppgifter för inspektion och bättre samarbete för byrån, vilket kommer att kräva ökad finansiering samt tekniska och mänskliga resurser.

13.  Europaparlamentet påminner om vikten av att stärka byråns mandat för att inrätta gemensamma operativa insatser med andra unionsbyråer som är specialiserade på sjöfartssektorn, i syfte att förebygga katastrofer till havs och samordna de europeiska kustbevakningarnas verksamhet.

14.  Europaparlamentet påpekar att 2016 var ett mycket viktigt år för genomförandet av den nya gemensamma fiskeripolitiken vad gäller landningsskyldigheten, och att den operativa samordningen med medlemsstaterna av inspektioner inom ramen för fiskerikontrollverksamheten förutsätter tillräckliga mänskliga och ekonomiska resurser. Parlamentet uttrycker sin oro över de praktiska svårigheterna att genomföra landningsskyldigheten för det demersala fisket och anser att kontrollverksamheten måste beakta dessa svårigheter.

15.  Europaparlamentet konstaterar att för att byrån ska kunna uppfylla sina nya strategiska mål samt tillgodose sina framtida behov och förverkliga sina nya ambitioner har dess ekonomiska och mänskliga resurser, som en del av en övergripande förbättring av kustbevakningen, ökats från och med 2017. Parlamentet betonar behovet av att utvärdera möjligheten att öka anslagen för byråns insatser på området för fiskeriövervakning under kommande år.

16.  Europaparlamentet föreslår att byråns verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

28.2.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

3

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ole Christensen, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Rosa D’Amato, Jens Nilsson, Bronis Ropė, Sven Schulze

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Raymond Finch, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

22

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Förklaring av symboler:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 93.

(2)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 93.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 93.

(7)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 93.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2017)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy