Procedură : 2016/2187(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0101/2017

Texte depuse :

A8-0101/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.39

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0170

RAPORT     
PDF 631kWORD 62k
28.3.2017
PE 593.867v02-00 A8-0101/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2187(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Inés Ayala Sender

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2187(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0073/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei(4), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0101/2017),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2187(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Autorității(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0073/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei(9), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0101/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2187(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0101/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale („Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 20 212 701 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 6,35 % față de bugetul pentru 2014; întrucât 40 % din bugetul Autorității provine de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității pentru exercițiul financiar 2015 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin aplicarea conceptului de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și prin buna gestionare a resurselor umane,

1.  subliniază că rolul Autorității este esențial pentru a promova punerea în aplicare consecventă a legislației Uniunii și o mai bună coordonare între autoritățile naționale, precum și pentru a asigura stabilitate financiară, transparență, existența unor piețe financiare mai bine integrate și mai sigure, precum și un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și practici de supraveghere convergente în acest domeniu;

2.  reamintește că Parlamentul European a fost un promotor al creării unui nou sistem european cuprinzător de supraveghere financiară (SESF), care include cele trei autorități europene de supraveghere (AES), cu scopul de a garanta un sistem de supraveghere financiară mai bun după criza financiară;

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

3.  constată din raportul Curții că, în ceea ce privește două observații cu privire la reportări, transferuri și gestionarea bugetului formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2014, situația acțiunilor corective este marcată în raportul pe 2015 al Curții ca fiind „în desfășurare”;

4.  menționează că Curtea de Conturi a stabilit că transferurile bugetare, reportările și angajamentele aferente sunt conforme cu dispozițiile specifice ale Regulamentului financiar al UE, deși măsura în care activitățile din 2015 vor fi acoperite de creditele pe 2014 contravine principiului bugetar al anualității;

Angajamente și reportări

5.  ia act de faptul că nivelul creditelor angajate care au fost reportate pentru titlul III (cheltuieli operaționale) a fost de 2 300 000 EUR (45 % din cheltuieli), în comparație cu 4 700 000 EUR (66 % din cheltuieli) în 2014; ia act de faptul că aceste reportări au fost legate în principal de contracte specifice pentru programul IT multianual al Autorității, program de sprijinire a punerii în aplicare a Directivei „Solvabilitate II” și de o serie de contracte semnate târziu în cursul acestui exercițiu; ia, în plus, act, conform informațiilor primite de la Autoritate, de faptul că creditele reportate trebuiau să fie reduse până la un nivel satisfăcător după 2016 odată cu avansarea implementării programului IT al Autorității; menționează că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Autoritate și comunicate Curții;

Transferuri

6.  ia act de faptul că diferențele dintre valorile inițiale și finale ale bugetului alocat pentru titlul I (cheltuieli cu personalul) au dus la o ușoară scădere de 2,56 %, iar diferențele de la titlul II (cheltuieli administrative) au condus la o scădere de 9,36 %; observă că, în urma modificării bugetului și a transferurilor efectuate, bugetul aferent titlului III (cheltuieli operaționale) a crescut cu 21,19 %; recunoaște că schimbările din structura bugetului inițial au fost în general mai mici decât în 2014; constată, de asemenea, că nivelul și natura transferurilor s-au menținut în limitele normelor financiare;

Gestiunea bugetară și financiară

7.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,97 %, fiind astfel realizat obiectivul stabilit al Autorității, ceea ce reprezintă o scădere de 0,03 % față de 2014; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 83,75 %, fiind astfel realizat obiectivul stabilit; această rată de execuție bugetară reprezintă o creștere de 9,65 % în comparație cu 2014;

8.  ia act cu satisfacție de faptul că Autoritatea elaborează în prezent o serie de indicatori-cheie de performanță mai sofisticați și mai puțin concentrați pe rezultate, care ar oferi o bază mai valoroasă pentru evaluarea măsurii în care Autoritatea își îndeplinește obiectivele strategice;

9.  subliniază că s-a găsit de comun acord o soluție pentru a partaja orice excedent sau deficit bugetar cu statele membre în funcție de cheia lor de contribuție; invită Comisia să formalizeze în mod legal procesul convenit;

10.  subliniază, în contextul procesului de alocare a resurselor, importanța asigurării unui nivel adecvat al acestora, a stabilirii priorităților și a garantării eficienței, precum și faptul că bugetul Autorității poate fi în continuare raționalizat; subliniază, prin urmare, că orice eventuală majorare a mijloacelor puse la dispoziția Autorității ar trebui să fie însoțită de măsuri adecvate de ierarhizare în funcție de priorități; propune ca, întrucât sarcinile Autorității își pierd tot mai mult caracterul legislativ și se axează tot mai mult pe convergența în materie de supraveghere și pe impunerea respectării normelor, bugetul și resursele umane ale Autorității să fie alocate în consecință;

11.  consideră, în concluzie, că mecanismul de finanțare a Autorității trebuie revizuit; solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a se modifica actualul mecanism de finanțare prin introducerea unor taxe adecvate și proporționale pentru participanții la piață, care, eventual, să înlocuiască contribuțiile autorităților naționale competente, asigurând, în același timp, autonomia și acțiunea sa de supraveghere;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

12.  ia act de faptul că, potrivit Autorității, aceasta a desfășurat 26 de campanii de recrutare în 2015 și a ocupat 95,6 % din pozițiile din schema sa de personal până la sfârșitul exercițiului, un nivel mai scăzut decât obiectivul de 100 % al Autorității; ia act de faptul că, potrivit Autorității, obiectivul nu a fost atins, în principal din cauza unei rate ridicate de rotație a personalului, a unor campanii de recrutare ineficiente și a unor oferte de angajare refuzate de candidații selectați;

13.  ia act de faptul că, potrivit Autorității, aspectele referitoare la recrutare ar putea fi legate de costurile legate de ocuparea sediului său de la Frankfurt, precum și de atractivitatea financiară limitată a Autorității în comparație cu alte organisme europene, cum ar fi Banca Centrală Europeană și mecanismul unic de supraveghere; ia act de faptul că, potrivit Autorității, aceasta și-a revizuit procedurile de resurse umane corespunzătoare, pentru a le face mai eficiente;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

14.  remarcă faptul că Autoritatea ar fi trebuit să stabilească norme interne privind semnalarea neregulilor până la începutul lui 2017; solicită Autorității să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport referitor la elaborarea și punerea în aplicare a normelor sale în materie de semnalare a neregulilor;

15.  ia act cu îngrijorare de faptul că, cu excepția CV-urilor personalului de conducere de nivel superior, CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație și ai Consiliului de supraveghere al Autorității nu sunt publicate pe site-ul web al Autorității; invită Autoritatea să remedieze această problemă prin publicarea documentelor relevante și să asigure informarea cetățenilor cu privire la personalul său de conducere și controlul public necesar al acestuia;

16.  ia act cu satisfacție de faptul că măsurile de creștere a transparenței în relațiile cu lobbyiștii și părțile interesate sunt incluse în normele de etică ale Autorității și că, prin intermediul respectivelor norme, personalul este informat și consiliat cu privire la modul în care se pot evita influențele inadecvate din partea unei părți interesate sau a unui grup de părți interesate; observă, de asemenea, că, începând din iulie 2016, Autoritatea publică pe site-ul său web informații privind reuniunile sale cu părțile interesate externe, cu reprezentanți mass-mediei și cu alte instituții și activitățile relevante;

17.  consideră că procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului supraveghetorilor și ale grupurilor de părți interesate, care sunt disponibile în mod public, ar trebui publicate imediat după finalizarea acestor reuniuni, pentru a reduce intervalul actual de până la trei luni dintre desfășurarea reuniunilor și publicarea proceselor-verbale, și că ar trebui să redea mai bine discuțiile purtate, pozițiile membrilor și poziția acestora în cadrul voturilor; consideră că cetățenii Uniunii ar putea fi mai bine informați, de exemplu prin intermediul transmiterii unor evenimente pe internet; este îngrijorat de faptul că accesul la documentele și la informațiile de la reuniunile interne al diferitelor părți interesate, inclusiv ale Parlamentului European, este, de facto, inegal; este de părere că Autoritatea ar trebui să creeze un canal securizat pentru denunțători, în cadrul planului său de acțiune pentru anii următori;

Controalele interne

18.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a închis recomandările referitoare la standardul de control intern (SCI) 10 privind „Continuitatea activității” și la SCI 11 privind „Gestionarea documentelor” în aprilie 2016;

19.  ia act de faptul că, în 2015, standardele de control intern ale Autorității au fost revizuite pentru a fi aliniate standardelor de control intern ale Comisiei; constată, în plus, că toate SCI au fost puse în aplicare în mod corespunzător până la sfârșitul anului 2015, inclusiv cele două SCI privind punerea în aplicare a procedurilor de gestionare a documentelor și punerea în aplicare a ultimelor elemente ale capacității de continuare a activității a Autorității; recunoaște că o decizie oficială a IAS cu privire la punerea integrală în aplicare a SCI era preconizată pentru 2016; așteaptă cu interes confirmarea punerii cu succes în aplicare a standardelor de control intern și raportarea ulterioară de către Autoritate în următorul său raport anual;

Auditul intern

20.  ia act de faptul că, în 2015, IAS a efectuat un audit privind „Promovarea colegiilor autorităților de supraveghere și constituirea unei culturi comune a supravegherii în EIOPA”; constată, în plus, că niciuna dintre recomandările făcute de IAS nu a fost clasificată ca fiind „esențială” sau „foarte importantă”; ia act de faptul că, potrivit Autorității, ca urmare a raportului de audit, aceasta a elaborat un plan de acțiune pentru a aborda toate recomandările formulate de IAS, care a fost ulterior adoptat de către Consiliul de administrație al acesteia;

Comunicare

21.  ia act de faptul că, în cursul anului 2015, au fost puse în aplicare noi măsuri de comunicare, care se referă în special la accesibilitate, rețelele sociale, tutorialele despre teme-cheie și o mai mare participare a conducerii și a experților Autorității la evenimentele importante; ia act de faptul că, în 2016, strategia de comunicare a fost revizuită cu scopul de a oferi informații mai accesibile și mai ușor de înțeles, în special pentru consumatori, precum și pentru publicul larg, analiza și reproiectarea site-ului web al Autorității fiind unul dintre obiectivele-cheie; invită Autoritatea să pună în aplicare noua strategie cât mai curând posibil;

Diverse

22.  ia act de faptul că, în 2015, 41 de angajați au participat la zile de activitate externe, al căror cost a fost de 9 174 EUR (223 EUR pe persoană), iar 120 de angajați au participat la „Alte evenimente”, al căror cost total a fost de 9 900 EUR (82,5 EUR pe persoană);

23.  ia act, cu toate acestea, de faptul că evaluarea Curții de Conturi este foarte sumară și oferă puține sugestii pentru îmbunătățirea eficienței gestiunii bugetare a Autorității; regretă că unele state membre nu și-au plătit în totalitate contribuția pentru 2015 până la sfârșitul anului respectiv; ia act de faptul că, în comparație cu 2014, au fost făcute progrese în acest domeniu;

24.  subliniază că Autoritatea ar trebui să se limiteze la sarcinile care i-au fost încredințate de Parlamentul European și de Consiliu, asigurându-se, totodată, că îndeplinește toate sarcinile integral și în termenul stabilit; constată că Autoritatea alocă un volum semnificativ de resurse pentru activități legate de elaborarea de orientări și recomandări; consideră că Autoritatea ar trebui să folosească pe deplin mandatul său pentru a promova în mod eficace proporționalitatea în toate activitățile sale; remarcă faptul că, ori de câte ori Autoritatea este autorizată să elaboreze măsuri de nivelul 2 și 3, ar trebui să acorde o atenție deosebită, atunci când elaborează aceste standarde, caracteristicilor specifice ale diferitelor piețe naționale, precum și faptul că participanții la piață și organizațiile de protecție a consumatorilor în cauză ar trebui să fie implicați în cel mai înalt grad posibil și din timp în procesul de stabilire a standardelor și în etapele de elaborare și de punere în aplicare a acestora;

25.  ia act cu îngrijorare de faptul că Autoritatea nu își exercită toate prerogativele stabilite în cadrul său juridic; subliniază că Autoritatea ar trebui să se asigure că resursele sunt valorificate la maximum pentru a-și îndeplini pe deplin mandatul legal; constată, în acest sens, că punerea unui accent mai puternic pe mandatul acordat de Parlamentul European și Consiliu ar putea duce la o mai bună îndeplinire a obiectivelor sale; subliniază că, atunci când își desfășoară activitatea și, în special, atunci când elaborează acte legislative de punere în aplicare, Autoritatea trebuie să informeze Parlamentul European și Consiliul în mod regulat și cuprinzător cu privire la activitățile sale;

°

°  °

26.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2017](11) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

6.3.2017

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2187(DEC))

Raportor pentru aviz: Sander Loones

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   subliniază că rolul EIOPA este esențial pentru a promova punerea în aplicare consecventă a legislației Uniunii și o mai bună coordonare între autoritățile naționale, precum și pentru a asigura stabilitate financiară, transparență, existența unor piețe financiare mai bine integrate și mai sigure, precum și un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și practici de supraveghere convergente în acest domeniu;

2.  ia act de faptul că, în opinia Curții de Conturi, operațiunile EIOPA subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2015 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative; ia act, cu toate acestea, de faptul că evaluarea Curții de Conturi este foarte sumară și oferă puține sugestii pentru îmbunătățirea eficienței gestiunii bugetare a EIOPA; regretă că unele state membre nu și-au plătit în totalitate contribuția pentru 2015 până la sfârșitul anului respectiv; ia act de faptul că, în comparație cu 2014, au fost făcute progrese în acest domeniu;

3.  reamintește că Parlamentul European a fost un promotor al creării unui nou sistem european cuprinzător de supraveghere financiară (SESF), care include cele trei autorități europene de supraveghere (AES), cu scopul de a garanta un sistem de supraveghere financiară mai bun după criza financiară;

4.  subliniază că EIOPA ar trebui să se limiteze la sarcinile care i-au fost încredințate de Parlamentul European și de Consiliu, asigurându-se, totodată, că îndeplinește toate sarcinile integral și în termenul stabilit; constată că EIOPA alocă un volum semnificativ de resurse pentru activități legate de elaborarea de orientări și recomandări; consideră că EIOPA ar trebui să folosească pe deplin mandatul său pentru a promova în mod eficace proporționalitatea în toate activitățile sale; remarcă faptul că, ori de câte ori EIOPA este autorizată să elaboreze măsuri de nivelul 2 și 3, ar trebui să acorde o atenție deosebită, atunci când elaborează aceste standarde, caracteristicilor specifice ale diferitelor piețe naționale, precum și faptul că participanții la piață și organizațiile de protecție a consumatorilor în cauză ar trebui să fie implicați foarte mult și din timp în procesul de stabilire a standardelor și în etapele de elaborare și de punere în aplicare a acestora;

5.  subliniază că s-a găsit de comun acord o soluție pentru a partaja orice excedent sau deficit bugetar cu statele membre în funcție de cheia lor de contribuție; invită Comisia să formalizeze în mod legal procesul convenit;

6.  ia act cu îngrijorare de faptul că EIOPA nu își exercită toate prerogativele stabilite în cadrul său juridic; subliniază că EIOPA ar trebui să se asigure că resursele sunt valorificate la maxim pentru a-și îndeplini pe deplin mandatul legal; constată, în acest sens, că punerea unui accent mai puternic pe mandatul acordat de Parlamentul European și Consiliu ar putea duce la o mai bună îndeplinire a obiectivelor sale; subliniază că, atunci când își desfășoară activitatea și, în special, atunci când elaborează acte legislative de punere în aplicare, EIOPA trebuie să informeze Parlamentul European și Consiliul în mod regulat și cuprinzător cu privire la activitățile sale;

7.  subliniază importanța de a asigura un nivel adecvat, stabilirea priorităților și eficiența în ceea ce privește alocarea resurselor, precum și faptul că bugetul EIOPA poate fi în continuare raționalizat; subliniază, prin urmare, că orice eventuală majorare a mijloacelor puse la dispoziția EIOPA ar trebui să fie însoțită de măsuri adecvate de ierarhizare în funcție de priorități; propune ca, întrucât sarcinile EIOPA își pierd tot mai mult caracterul legislativ și se axează tot mai mult pe convergența în materie de supraveghere și pe impunerea respectării normelor, bugetul și resursele umane ale EIOPA să fie alocate în consecință;

8.  consideră, în concluzie, că mecanismul de finanțare a EIOPA trebuie revizuit; solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a se modifica actualul mecanism de finanțare prin introducerea unor taxe adecvate și proporționale pentru participanții la piață, care, eventual, să înlocuiască contribuțiile autorităților naționale competente, asigurând, în același timp, autonomia și acțiunea sa de supraveghere;

9.  consideră că procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului supraveghetorilor și ale grupurilor de părți interesate, care sunt disponibile în mod public, ar trebui publicate cu mai multă promptitudine, pentru a reduce intervalul actual de până la trei luni dintre desfășurarea reuniunilor și publicarea proceselor-verbale, și că ar trebui să redea mai bine discuțiile purtate, pozițiile membrilor și poziția acestora în cadrul voturilor; consideră că sensibilizarea cetățenilor UE poate fi consolidată inclusiv prin intermediul transmiterii unor evenimente pe internet; regretă accesul inegal de facto la documentele și la informațiile de la reuniunile interne pentru diferitele părți interesate, inclusiv pentru Parlamentul European; este de părere că EIOPA ar trebui să creeze un canal securizat pentru denunțători, în cadrul planului său de acțiune pentru anii următori;

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

28.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Cécile Kashetu Kyenge

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

22

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 449, 1.12.2016, p. 107.

(2)

JO C 449, 1.12.2016, p. 107.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 331, 15.12.2010, p. 48.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 449, 1.12.2016, p. 107.

(7)

JO C 449, 1.12.2016, p. 107.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 331, 15.12.2010, p. 48.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Notă juridică - Politica de confidențialitate