ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

29.3.2017 - (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Макс Андерсон


Процедура : 2016/0279(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0102/2017
Внесени текстове :
A8-0102/2017
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0595),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0380/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по култура и образование и комисията по петиции (А8-0102/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение     1

Предложение за регламент

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност към Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

Изменение     2

Предложение за регламент

Позоваване 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  като взе предвид член 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“),

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали. Необходимостта от увеличаване на броя на произведенията и другите закриляни обекти в достъпни формати, които са на разположение на тези лица, и от подобряване на тяхното движение и разпространение беше призната на международно равнище. Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкият договор“), беше приет на 30 април 2014 г. Той задължава договарящите се страни да предоставят изключения или ограничения от/на изключителното право на носителите на авторско право и сродните му права за създаването и разпространението на копия в достъпни формати на някои произведения и други закриляни обекти, и за трансграничен обмен на копия в достъпни формати. Бенефициери по Маракешкия договор са лицата, които са слепи, с нарушено зрение, сетивно увреждане или друго увреждане включително дислексия, което ги възпрепятства да четат печатни материали в същата степен, както лица без такова увреждане, или поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си в степента, която обикновено е необходима за четене.

(1)  Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали. Необходимостта от предоставянето на много по-голям брой произведения и други закриляни обекти в достъпни формати, които да са изцяло на разположение на тези лица, и от значително подобряване на тяхното движение и разпространение беше призната на международно равнище. Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкият договор“), беше подписан от името на Съюза на 30 април 2014 г.12, след като вече беше приет от Световната организация за интелектуална собственост през 2013 г. Той задължава договарящите се страни да предоставят изключения или ограничения от/на изключителното право на носителите на авторско право и сродните му права за създаването и разпространението на копия в достъпни формати на някои произведения и други закриляни обекти, и за трансграничен обмен на копия в достъпни формати. Бенефициенти по Маракешкия договор са лицата, които са слепи, с нарушено зрение, сетивно увреждане или друго увреждане включително дислексия, което ги възпрепятства да четат печатни материали в същата степен, както лица без такова увреждане, или поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си в степента, която обикновено е необходима за четене.

__________________

__________________

12 Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 1).

12 Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 1).

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  С Директива [...] се цели изпълнението по хармонизиран начин на задълженията на Съюза съгласно Маракешкия договор, за да се подобри наличието за бенефициерите на копия в достъпни формати и тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар. Съгласно Директивата от държавите членки се изисква да въведат задължително изключение от някои права на носителите им, хармонизирани от правото на Съюза. Целите на настоящия регламент са да се изпълнят задълженията съгласно Маракешкия договор по отношение на износа и вноса на копия в достъпни формати в полза на бенефициери между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, и да се определят условията за такъв износ и внос. Такива мерки могат да бъдат предприети единствено на равнището на Съюза, тъй като обменът на копия в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти засяга търговските аспекти на интелектуалната собственост. Единственият подходящ инструмент е регламент.

(2)  С Директива [...] се цели изпълнението по хармонизиран начин на задълженията на Съюза съгласно Маракешкия договор, за да се подобри наличието за бенефициентите на копия в достъпни формати във всички държави – членки на ЕС, и тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар. Съгласно Директивата от държавите членки се изисква да въведат задължително изключение от някои права на носителите им, хармонизирани от правото на Съюза. Целите на настоящия регламент са да се изпълнят задълженията съгласно Маракешкия договор по отношение на износа и вноса на копия в достъпни формати в полза на бенефициентите между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, и да се определят условията за такъв износ и внос. Такива мерки могат да бъдат предприети единствено на равнището на Съюза, тъй като обменът на копия в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти засяга търговските аспекти на интелектуалната собственост. Следователно единственият подходящ инструмент е регламент.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Регламентът следва да гарантира, че копия в достъпни формати от книги, специализирани издания, вестници, списания и други писмени произведения, музикални партитури и други печатни материали, направени в някоя държава членка в съответствие с националните разпоредби, приети съгласно Директива [...], могат да бъдат изнасяни в трети държави, които са страни по Маракешкия договор. Достъпните формати включват брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания. Разпространението, разгласяването или предоставянето на копия в достъпни формати за лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, или за оправомощени субекти в трети държави следва да се осъществява само с нестопанска цел от оправомощени субекти, установени в Съюза.

(3)  Регламентът следва да гарантира, че копия в достъпни формати от книги, електронни книги, специализирани издания, вестници, списания и други писмени произведения, музикални партитури и други печатни материали, направени в някоя държава членка в съответствие с националните разпоредби, приети съгласно Директива [...], могат да бъдат разпространявани и изнасяни в трети държави, които са страни по Маракешкия договор. Достъпните формати включват брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания. Разпространението, разгласяването или предоставянето на копия в достъпни формати за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, или за оправомощени субекти в трети държави следва да се осъществява само с нестопанска цел от оправомощени субекти, установени в Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Настоящият регламент следва също така да даде възможност за внос и достъп до копия в достъпни формати, направени на основание Маракешкия договор от трета държава, от бенефициери в Съюза и оправомощени субекти, установени в Съюза, в полза на лица с увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали. Следва да бъде възможно тези копия в достъпен формат да бъдат разпространявани на вътрешния пазар при същите условия както копията в достъпен формат, направени в Съюза в съответствие с Директива [...].

(4)  Настоящият регламент следва също така да даде възможност за внос и достъп до копия в достъпни формати, направени на основание Маракешкия договор от трета държава, от бенефициенти в Съюза и оправомощени субекти, установени в Съюза, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Следва да бъде възможно тези копия в достъпен формат да бъдат разпространявани на вътрешния пазар при същите условия както копията в достъпен формат, направени в Съюза в съответствие с Директива [...].

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Настоящият регламент следва да гарантира, че в съответствие с член 9 от Маракешкия договор договарящите се страни предоставят финансови и човешки ресурси с цел улесняване на международното сътрудничество между оправомощени субекти, на целесъобразното предлагане на копия в достъпен формат и на трансграничния обмен на такива копия.

Изменение     8

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  С цел да се стимулира износът на копия в достъпен формат и на публикации, достъпни още при първоначалното си публикуване, т.е. публикации, изготвени от носителите на права в достъпен формат, следва да бъде създадена единна онлайн база данни в Съюза. Тази база данни следва да бъде обществено достъпна от трети държави, които са страни по Маракешкия договор. За да се улесни вносът на същите публикации, е важно да се осигури оперативна съвместимост на посочената база данни с базата данни ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), хоствана от СОИС.

Обосновка

С новото съображение Европейската комисия се приканва да улесни обмена на информация чрез предоставяне на достъп до базата данни, както се предвижда в Директива [...] за трети държави, които са страни по Маракешкия договор. Тази нова инициатива следва да се базира на съществуващата световна база данни, разработена от консорциума Accessible Book Consortium (ABC – Консорциум за достъпни книги) и хоствана от СОИС, и да продължи да бъде оперативно съвместима със нея.

Изменение     9

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  С цел да се повиши наличието на копия в достъпни формати и да се предотврати незаконното разпространение на произведения и други закриляни обекти, оправомощените субекти, които извършват дейности по разпространение или предоставяне на копия в достъпни формати, следва да спазват определени задължения.

(5)  С цел да се повиши наличието на копия в достъпни формати и да се предотврати незаконното разпространение на произведения и други закриляни обекти, държавите членки следва да улесняват съгласуването на насоките за най-добри практики между представителните групи на оправомощените субекти, които извършват дейности по производство, разпространение или предоставяне на копия в достъпни формати, ползвателите и носителите на права. Следва да бъдат разработени правителствени насоки или най-добри практики във връзка с предоставянето на копия в достъпен формат на бенефициентите съгласно условията на Маракешкия договор, след консултации с представителни групи на оправомощените субекти, например библиотечни асоциации и библиотечни консорциуми, съвместно с други оправомощени субекти – производители на копия в достъпен формат, както и с ползватели, представители на гражданското общество и носители на права.

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  При всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и то трябва да бъде в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета13, уреждаща обработването на лични данни, което може да се извършва от оправомощените субекти в рамките на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално публичните независими органи, определени от държавите членки.

(6)  При всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и то трябва да бъде в съответствие с директиви 95/46/ЕО13 и 2002/58/ЕО13а на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета13б, уреждащи обработването на лични данни, което може да се извършва от оправомощените субекти в рамките на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално публичните независими органи, определени от държавите членки.

_________________

_________________

13 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

13 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

 

13а Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

 

13б Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение     11

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Държавите членки следва да не налагат допълнителни условия за използването на изключенията, предвидени в настоящия регламент, включително схеми за обезщетение или предварителна проверка на търговската наличност на копията в достъпни формати.

Изменение     12

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Член 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН) изискват интеграцията на лицата с увреждания.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), по която ЕС е страна, гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация и правото на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

(7)  Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), по която ЕС е страна от 21 януари 2011 г. и която е обвързваща за държавите членки, гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация и на комуникация и правото на участие в трудовата сфера и в културния, икономическия, политическия и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

Изменение     14

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящият регламент следва да бъде тълкуван и прилаган в съответствие с тези права и принципи.

(8)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, която забранява всички форми на дискриминация, и по-специално членове 21 и 26 от нея, в които се забранява дискриминацията, основана на увреждане, и се признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерките, предназначени да гарантират тяхната независимост, тяхната социална и професионална интеграция и тяхното участие в живота на общността. Настоящият регламент следва да бъде тълкуван и прилаган в съответствие с тези права и принципи.

Изменение     15

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  В срок от една година Европейската комисия следва да представи стратегически план за действие, за да се насърчи постигането на целите на Маракешкия договор, със специален акцент върху осигуряването на всеобхватен трансграничен обмен с трети държави, с цел да се предоставят произведения от областта на образованието и културата на разположение на лицата с нарушено зрение.

Изменение     16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се определят правилата за трансграничен обмен на копия в достъпни формати на определени произведения и други закриляни обекти между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, без разрешение от страна на притежателя на съответното право, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали.

С настоящия регламент се определят правилата за трансграничен обмен на копия в достъпни формати на определени произведения и други закриляни обекти между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, без разрешение от страна на притежателя на съответното право, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали. Той има за цел ефективно да гарантира правото на тези лица да участват в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с останалите.

Изменение     17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „произведение или друг закрилян обект“ означава творба под формата на книга, специализирано издание, вестник, списание или друг писмен материал, включително музикална партитура, и съответните илюстрации върху всякакви носители и във всякаква форма, включително под формата на звукозапис например аудиокнига, която е защитена с авторско право или сродните му права и която е публикувана или по друг законен начин е направена публично достояние;

(1)  „произведение или друг закрилян обект“ означава творба под формата на книга, специализирано издание, вестник, списание или друг писмен материал, включително музикална партитура, и съответните илюстрации върху всякакви носители и във всякаква форма включително под формата на звукозапис, например аудиокнига, или в цифрови формати, например електронна книга – която е защитена с авторско право или сродните му права и която е публикувана или по друг законен начин е направена публично достояние;

Изменение     18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „бенефициер“ е:

(2)  „бенефициент“ е, независимо от всякакви други увреждания:

Обосновка

С добавянето на този текст определението за „бенефициент“ се привежда в съответствие с Маракешкия договор. То следва да се отнася за всички букви а), б), в) и г) от член 2, параграф 2 и поради това следва да се добави след буква г).

Изменение    19

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  лице със сетивно увреждане или друго увреждане включително дислексия, в резултат на което практически не може да чете печатни материали в същата степен, както лице без такова увреждане; или

в)  лице със сетивно увреждане или друго увреждане включително дислексия или всякакво друго когнитивно увреждане, в резултат на което практически не може да чете печатни материали в същата степен, както лице без такова увреждане; или

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициерът получава достъп до произведението или другия закрилян обект включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без нарушено зрение или без никое от уврежданията, посочени в параграф 2;

(3)  „копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициентът получава достъп до произведението или другия закрилян обект включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без никое от нарушенията или уврежданията, посочени в параграф 2;

Обосновка

Важно е да се изтъкне нетърговският аспект на копията, като допълнително се поясни определението за оправомощени субекти и техните действия на нестопански принцип.

Изменение     21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „оправомощен субект“ означава организация, чиято основна дейност или една от основните ѝ дейности или обществено предназначение е да предоставя с нестопанска цел на бенефициери достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация.

(4)  „оправомощен субект“ означава организация, оправомощена или призната от държавата членка, в която е установена, чиято основна дейност или една от основните ѝ дейности или обществено предназначение е да предоставя с нестопанска цел на бенефициентите достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация.

Обосновка

С това изменение се цели допълването на определението на Комисията за оправомощен субект, като се взема под внимание определението в Маракешкия договор, където се уточнява от кого трябва да са законово определени или признати тези субекти.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4a

 

Държавите членки гарантират, че са въведени механизми за подаване на жалби и защита и че те са на разположение на ползвателите при възникване на спорове относно прилагането на мерките, посочени в членове 3 и 4.

Обосновка

В предложението за регламент не се споменават никакви механизми за подаване на жалби или за правна защита, които следва да бъдат въведени от държавите членки, в случай че бенефициентите са възпрепятствани при възползването от разрешеното изключение. Създаването на такъв механизъм би било особено целесъобразно с оглед на гарантирането на ефективното прилагане на разпоредбите на Регламента. Това е в синхрон с член 10, параграф 1 от Маракешкия договор, в който се изисква договарящите се страни да приемат необходимите „мерки“, за да гарантират ефективното прилагане на Договора.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Оправомощен субект, установен в държава членка, който извършва действията, посочени в членове 3 и 4, гарантира, че:

1.  Оправомощен субект, установен в държава членка, който извършва действията, посочени в членове 3 и 4, установява и следва своя собствена практика, за да гарантира, че:

Обосновка

Този текст е взет от член 2, буква в) от Маракешкия договор.

Изменение     24

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  показва надлежно старание и документира действията си с произведения и други закриляни обекти, както и с техните копия в достъпни формати; и

в)  показва надлежно старание и документира действията си с произведения и други закриляни обекти, както и с техните копия в достъпни формати, като същевременно зачита правото на неприкосновеност на личния живот на бенефициентите в съответствие с член 6; и

Изменение     25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  публикува и актуализира по възможност на свой уебсайт, информация за начина, по който изпълнява задълженията, определени в букви а) до в).

г)  публикува и актуализира по възможност на свой уебсайт или чрез други онлайн или офлайн канали, информация за начина, по който изпълнява задълженията, определени в букви а) до в).

Изменение     26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Оправомощен субект, установен в държава членка, който извършва действията, посочени в членове 3 и 4, предоставя при поискване на всеки бенефициер или носител на права следната информация:

2.  Оправомощен субект, установен в държава членка, който извършва действията, посочени в членове 3 и 4, предоставя при поискване по достъпен начин на всеки бенефициент или носител на права следната информация:

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки подпомагат своите оправомощени субекти при предоставянето на информация относно техните практики по членове 3 и 4, както чрез обмен на информация между оправомощените субекти, така и чрез предоставянето на информация относно техните политики и практики – включително политиките и практиките във връзка с трансграничния обмен на копия в достъпен формат – на заинтересованите лица и на членове на обществеността, по целесъобразност.

Обосновка

Този текст е взет от член 9, параграф 2 от Маракешкия договор.

Изменение     28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Възложените на оправомощените субекти задължения, определени в настоящия член, се изпълняват при спазване на принципа на пропорционалност.

Изменение     29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Държавите членки подпомагат обмена на информация и най-добри практики между оправомощените субекти, с цел да се насърчава ефективно достъпът до адаптирани произведения или закриляни обекти.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящия регламент, се осъществява в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящия регламент, се осъществява в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

 

__________________

 

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

 

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение     31

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-рано от [пет години след датата, от която се прилага] Комисията оценява настоящия регламент и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящия регламент.

В срок до [пет години след датата, от която се прилага] Комисията оценява настоящия регламент и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящия регламент.

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (8.2.2017)

на вниманието на комисията правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Докладчик по становище: Хелга Стивънс

КРАТКА ОБОСНОВКА

Преговорите по сключването на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкия договор“), бяха проведени въз основа на принципа, че той представлява смесено споразумение – някои от обхванатите въпроси бяха считани за попадащи в правомощията на ЕС, а други – за попадащи в правомощията на държавите членки. Петнадесет държави членки вече са подписали Маракешкия договор.

Този договор се счита за исторически, тъй като е първият договор относно изключенията от авторското право, а също така съдържа елемент, свързан с правата на човека. Докладчикът по становище се ангажира с подобряването на достъпа до произведения, защитени с авторско право, за лица с нарушено зрение. Лицата с нарушено зрение в целия свят ще имат по-добър достъп до книги, като много организации ще могат да изпращат копия на произведения в други държави.

Докладчикът по становище допълнително се консултира с организации на хора с увреждания и заинтересовани страни и остана с впечатлението, че предложението на Комисията се приема положително. Промените в текста са ограничени до правомощията на комисията по заетост и социални въпроси, както и до това да се гарантира, че формулировката е в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и с Маракешкия договор.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 19 и 207 от него,

Обосновка

В точка 113 от своето становище 3/15, представено на 8 септември 2016 г., Съдът на ЕС постанови, че членове 19 и 207 са приложими.

Изменение     2

Предложение за регламент

Позоваване 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид Протокол № 2 към Договора за функционирането на Европейския съюз относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали. Необходимостта от увеличаване на броя на произведенията и другите закриляни обекти в достъпни формати, които са на разположение на тези лица, и от подобряване на тяхното движение и разпространение беше призната на международно равнище. Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкият договор“), беше приет на 30 април 2014 г.12 . Той задължава договарящите се страни да предоставят изключения или ограничения от/на изключителното право на носителите на авторско право и сродните му права за създаването и разпространението на копия в достъпни формати на някои произведения и други закриляни обекти, и за трансграничен обмен на копия в достъпни формати. Бенефициери по Маракешкия договор са лицата, които са слепи, с нарушено зрение, сетивно увреждане или друго увреждане — включително дислексия, което ги възпрепятства да четат печатни материали в същата степен, както лица без такова увреждане, или поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си в степента, която обикновено е необходима за четене.

(1)  Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали. Необходимостта от увеличаване на броя на произведенията и другите закриляни обекти в достъпни формати, които са на разположение на тези лица, и от подобряване на тяхното движение и разпространение беше призната на международно равнище. Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкият договор“), вече приет от Световната организация за интелектуална собственост през 2013 г., беше подписан от името на Съюза на 30 април 2014 г.12. Той задължава договарящите се страни да предоставят изключения или ограничения от/на изключителното право на носителите на авторско право и сродните му права за създаването и разпространението на копия в достъпни формати на някои произведения и други закриляни обекти, и за трансграничен обмен на копия в достъпни формати. Бенефициери по Маракешкия договор са лицата, които са слепи, с нарушено зрение, сетивно увреждане или друго увреждане — включително дислексия, което ги възпрепятства да четат печатни материали в същата степен, както лица без такова увреждане, или поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си в степента, която обикновено е необходима за четене.

_________________

_________________

12 Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 1).

12 Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 1).

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  С Директива [...] се цели изпълнението по хармонизиран начин на задълженията на Съюза съгласно Маракешкия договор, за да се подобри наличието за бенефициерите на копия в достъпни формати и тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар. Съгласно Директивата от държавите членки се изисква да въведат задължително изключение от някои права на носителите им, хармонизирани от правото на Съюза. Целите на настоящия регламент са да се изпълнят задълженията съгласно Маракешкия договор по отношение на износа и вноса на копия в достъпни формати в полза на бенефициери между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, и да се определят условията за такъв износ и внос. Такива мерки могат да бъдат предприети единствено на равнището на Съюза, тъй като обменът на копия в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти засяга търговските аспекти на интелектуалната собственост. Единственият подходящ инструмент е регламент.

(2)  С Директива [...] се цели изпълнението по хармонизиран начин на задълженията на Съюза съгласно Маракешкия договор, за да се подобри наличието за бенефициентите на копия в достъпни формати във всички държави – членки на ЕС, и тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар. Съгласно Директивата от държавите членки се изисква да въведат задължително изключение от някои права на носителите им, хармонизирани от правото на Съюза. Целите на настоящия регламент са да се изпълнят задълженията съгласно Маракешкия договор по отношение на износа и вноса на копия в достъпни формати в полза на бенефициери между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, и да се определят условията за такъв износ и внос. Такива мерки могат да бъдат предприети единствено на равнището на Съюза, тъй като обменът на копия в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти засяга търговските аспекти на интелектуалната собственост. Следователно единственият подходящ инструмент е регламент.

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Регламентът следва да гарантира, че копия в достъпни формати от книги, специализирани издания, вестници, списания и други писмени произведения, музикални партитури и други печатни материали, направени в някоя държава членка в съответствие с националните разпоредби, приети съгласно Директива [...], могат да бъдат изнасяни в трети държави, които са страни по Маракешкия договор. Достъпните формати включват брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания. Разпространението, разгласяването или предоставянето на копия в достъпни формати за лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, или за оправомощени субекти в трети държави следва да се осъществява само с нестопанска цел от оправомощени субекти, установени в Съюза.

(3)  Регламентът следва да гарантира, че копия в достъпни формати от книги, електронни книги, специализирани издания, вестници, списания и други писмени произведения, музикални партитури и други печатни материали, направени в някоя държава членка в съответствие с националните разпоредби, приети съгласно Директива [...], могат да бъдат изнасяни в трети държави, които са страни по Маракешкия договор. Достъпните формати включват брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания. Разпространението, разгласяването или предоставянето на копия в достъпни формати за лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, или за оправомощени субекти в трети държави следва да се осъществява само с нестопанска цел от оправомощени субекти, установени в Съюза.

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Настоящият регламент следва да гарантира, че в съответствие с член 9 от Маракешкия договор договарящите се страни предоставят финансови и човешки ресурси с цел улесняване на международното сътрудничество между оправомощени субекти, подходящата наличност на копия в достъпен формат и трансграничния обмен на тези произведения.

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Следва да бъдат разработени правителствени насоки или най-добри практики във връзка с предоставянето на копия в достъпен формат на бенефициерите съгласно разпоредбите на Маракешкия договор, след консултации с представителни групи на оправомощените субекти, като например библиотечни асоциации и библиотечни консорциуми, съвместно с други оправомощени субекти – производители на копия в достъпен формат, както и с потребители, участници от гражданското общество и носители на права.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), по която ЕС е страна, гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация и правото на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

(7)  Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), по която ЕС е страна от 21 януари 2011 г. и която е обвързваща за държавите – членки на Съюза, гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация комуникация и правото на участие в културния, икономическия, политическия, трудовия и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „произведение или друг закрилян обект“ означава творба под формата на книга, специализирано издание, вестник, списание или друг писмен материал, включително музикална партитура, и съответните илюстрации върху всякакви носители и във всякаква форма, включително под формата на звукозапис — например аудиокнига, която е защитена с авторско право или сродните му права и която е публикувана или по друг законен начин е направена публично достояние;

(1)  „произведение и друг закрилян обект“ означава творба под формата на книга, електронна книга, специализирано издание, вестник, списание или друг писмен материал, включително музикална партитура, и съответните илюстрации върху всякакви носители и във всякаква форма, онлайн или офлайн, включително под формата на звукозапис — например аудиокнига, която е защитена с авторско право или сродните му права и която е публикувана или по друг законен начин е направена публично достояние;

Изменение    10

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  лице със сетивно увреждане или друго увреждане включително дислексия, в резултат на което практически не може да чете печатни материали в същата степен, както лице без такова увреждане; или

в)  лице със сетивно увреждане или друго увреждане включително дислексия или друго съответно когнитивно увреждане, в резултат на което практически не може да чете печатни материали в същата степен, както лице без такова увреждане; или

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  публикува и актуализира по възможност на свой уебсайт, информация за начина, по който изпълнява задълженията, определени в букви а) до в).

г)  публикува и актуализира по възможност на свой уебсайт или чрез други онлайн или офлайн канали, информация за начина, по който изпълнява задълженията, определени в букви а) до в).

Изменение     12

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  предоставя при поискване техническа помощ относно достъпа до предоставените материали.

Изменение     13

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Оправомощен субект, установен в държава членка, който извършва действията, посочени в членове 3 и 4, предоставя при поискване на всеки бенефициер или носител на права следната информация:

2.  Оправомощен субект, установен в държава членка, който извършва действията, посочени в членове 3 и 4, предоставя при поискване по достъпен начин на всеки бенефициер или носител на права следната информация:

Изменение     14

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Държавите членки подпомагат оправомощените субекти при предоставянето на информация относно техните практики по членове 3 и 4, както чрез обмен на информация между оправомощените субекти, така и като предоставят по достъпен начин информация за политиките и практиките си, включително във връзка с трансграничния обмен на копия в достъпен формат, на заинтересованите страни и на отделни представители на обществеността.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-рано от [пет години след датата, от която се прилага] Комисията оценява настоящия регламент и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящия регламент.

1.  В срок до [пет години след датата, от която се прилага] Комисията, като отчита също така технологичното развитие в контекста на достъпността, оценява настоящия регламент и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящия регламент. В доклада на Комисията се отчита гледната точка на съответните участници от гражданското общество, неправителствени организации и социални партньори, включително организациите на хората с увреждания и тези на възрастните хора.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ ПО СТАНОВИЩЕТО Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът по становището. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при подготовката на проектостановището:

Субект и/или лице

Европейски съюз на слепите (ЕСС)

Европейски форум на хората с увреждания (EDF)

 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

49

+

ALDE

EPP

Green/EFA

S & D

GUE/NGL

ECR

EFDD

NI

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Veronica Lopz Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sogor, Romana Tomc

Jean Lambert, Terry Reintke

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Simon Sion, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská?

Laura Agea, Marco Valli

Lampros Fountoulis

0

-

 

 

2

0

ENF

Joëlle Mélin, Dominique Martin

Легенда на използваните знаци:

+  :   за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия на произведения или други обекти в достъпен формат, защитени с авторското право и други сродни права, в полза на слепи лица, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

Позовавания

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

24.11.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Helga Stevens

28.11.2016

Разглеждане в комисия

8.12.2016

 

 

 

Дата на приемане

25.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Marco Valli

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (3.3.2017)

на вниманието на комисията правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Докладчик по становище: Ангел Джамбазки

КРАТКА ОБОСНОВКА

Маракешкият договор беше приет през 2013 г. от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и е подписан от над 60 страни, включително Европейския съюз. Неговата основна цел е да създаде набор от задължителни изключения и ограничения в полза на слепите хора, лицата с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Изключенията от и ограниченията за авторското право, които следва да бъдат въведени от всички страни по договора, ще разрешат възпроизвеждането, разпространението и предоставянето на достъп до публикувани произведения във формати, проектирани по такъв начин, че да бъдат достъпни за слепите хора, лицата с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и да дават възможност за трансграничния обмен на тези произведения. Посоченият обмен е целта на настоящото предложения за регламент на Комисията.

С предложението се изменя правната уредба на Европейския съюз в съответствие с Маракешкия договор. Резултатът от това ще бъде изпълнението на задълженията на Съюза съгласно Договора по отношение на обмена на копия в достъпни формати между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, в полза на бенефициерите.

Докладчикът по становище подкрепя предложението на Комисията и вярва, че това е правилната стъпка за изпълнение на задълженията, които Съюзът е поел с подписването на Договора. Освен това докладчикът предлага някои изменения, които имат за цел по-добро привеждане на предложенията на Комисията в съответствие със самия Маракешки договор, по-конкретно в частта, в която се разясняват определенията – кои са бенефициерите, какво представляват копията в достъпни формати и особено кои са оправомощените субекти, които разпространяват, разгласяват и предоставят на разположение копията в достъпни формати на бенефициерите.

Също така докладчикът счита, че е от решаващо значение да се изтъкне, че износът на посочените копия не води до търговски дейности и допълненията, предложени в този смисъл, имат за цел да осигурят правна сигурност за оправомощените субекти, базирани в дадена държава членка, когато става дума за трансгранични дейности с участието на трети държави.

Предложението на Комисията е регламентът да бъде преразгледан не по-рано от пет години след влизането му в сила. Докладчикът настоява това да се направи по-рано (в рамките на пет години), като се има предвид, че Комисията не е извършила оценка на въздействието по отношение на социалното и икономическото въздействие, което може да породят разглежданата уредба.

И накрая, докладчикът би желал да подчертае, че формулировките на всички предложения са в съответствие с Маракешкия договор.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a)  като има предвид, че член 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), изискват интеграцията на лицата с увреждания;

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a)  При приемането на мерките, които са необходими, за да се предостави възможност за трансграничен обмен на копия в достъпни формати на определени произведения и други закриляни обекти с трети държави, които са страни по Маракешкия договор, държавите членки следва да спазват задълженията и да бъдат овластени да упражняват правата, които са им предоставени съгласно Бернската конвенция, Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост и Договора на Световната организация за интелектуална собственост за авторското право, в съответствие с член 11 от Маракешкия договор, който предоставя възможност на договарящите страни да предвидят ограниченията за или изключенията от правата само за определени случаи, които не противоречат на обичайното използване на произведенията и не накърняват необосновано законните интереси на автора.

Обосновка

Съображението има за цел да подчертае отново значението на задълженията по международните договори и неговата формулировка е заета от Маракешкия договор.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a)  С цел да се стимулира износът на копия в достъпен формат и издадени достъпни публикации, т.е. публикации на носителите на авторски права в достъпен формат, следва да бъде създадена единна онлайн база данни в Европейския съюз. Тази база данни следва да бъде публично достъпна от трети държави, които са страни по Маракешкия договор. За да се улесни вносът на същите публикации, е важно да се осигури оперативната съвместимост на същата база данни с базата данни ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), хоствана от СОИС.

Обосновка

Новото съображение приканва Европейската комисия да улесни обмена на информация чрез предоставяне на достъп до базата данни съгласно призива в Директива [...] за трети държави, които са страни по Маракешкия договор. Тази нова инициатива следва да се основава на и да остане оперативно съвместима със съществуващата световна база данни, разработена от консорциума Accessible Book Consortium, хоствана от СОИС.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  С цел да се повиши наличието на копия в достъпни формати и да се предотврати незаконното разпространение на произведения и други закриляни обекти, оправомощените субекти, които извършват дейности по разпространение или предоставяне на копия в достъпни формати, следва да спазват определени задължения.

(5)  С цел да се повиши наличието на копия в достъпни формати и да се предотврати незаконното разпространение на произведения и други закриляни обекти, е от съществено значение държавите членки да насърчават постигането на споразумение относно насоките за най-добри практики между представителните групи на оправомощените субекти, които извършват дейности по производство, разпространение или предоставяне на копия в достъпни формати, ползвателите и носителите на права;

Изменение     5

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „произведение или друг закрилян обект“ означава творба под формата на книга, специализирано издание, вестник, списание или друг писмен материал, включително музикална партитура, и съответните илюстрации върху всякакви носители и във всякаква форма, включително под формата на звукозапис — например аудиокнига, която е защитена с авторско право или сродните му права и която е публикувана или по друг законен начин е направена публично достояние;

(1)  „произведение и друг закрилян обект“ означава литературна или академична творба или художествено произведение под формата на текст, изображение и/или свързани илюстрации, включително музикална партитура, която (което) е защитена(о) с авторско право или сродните му права и е публикувана(о) или по друг законен начин е направена(о) публично достояние в книги, електронни книги, вестници, списания или друг писмен материал, и под всякаква медийна форма, включително аудиозапис, като например аудиокниги и радиопредавания;

Обосновка

Целта на изменението е да се преразгледа определението за „творба“, предложено от Комисията в светлината на Маракешкия договор, който изразява разграничение между „съдържание“ и „носител“ на литературно или художествено произведение.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „бенефициер“ е:

(2)  „бенефициер“ означава, независимо от евентуални други увреждания, всяко от следните лица:

Обосновка

С добавянето на този текст определението за „бенефициер“ се привежда в съответствие с Маракешкия договор. То следва да се отнася за всички букви а), б), в) и г) от член 2, параграф 2 и поради това следва да се добави след буква г).

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  лице със сетивно увреждане или друго увреждане — включително дислексия, в резултат на което практически не може да чете печатни материали в същата степен, както лице без такова увреждане; или

в)  лице със сетивна или друга недостатъчност — включително дислексия, в резултат на което практически не може да чете печатни материали в същата степен, както лице, лишено от зрение, с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали; или

Обосновка

Съображението предлага разграничение между „увреждане“ и „недостатъчност“. Съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, увреждането се явява резултат от „взаимодействието между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“ (Преамбюл, буква д). С други думи, това са пречките, които са увреждащи за хората, а не тяхната недостатъчност или различни функционални възможности. Съответно „недостатъчност“ е по-подходящо в случая.

Изменение     8

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  лице, което поради физическо увреждане не е в състояние да държи книга или да борави с нея, или не може да фокусира зрението си или да движи очите си в степента, която обикновено е необходима за четене;

г)  лице, което поради физическа пречка не е в състояние да държи книга или да борави с нея, или не може да фокусира зрението си или да движи очите си в степента, която обикновено е необходима за четене;

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициерът получава достъп до произведението или другия закрилян обект — включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без нарушено зрение или без никое от уврежданията, посочени в параграф 2;

(3)  „копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект, представено с нетърговска цел, в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициерът получава достъп до произведението или другия закрилян обект — включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без нарушено зрение или без никое от уврежданията, посочени в параграф 2;

Обосновка

Важно е да се изтъкне нетърговския аспект на копията, което допълнително пояснява определението за оправомощени субекти и техните действия на нетърговски принцип.

Изменение     10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „оправомощен субект“ означава организация, чиято основна дейност или една от основните ѝ дейности или обществено предназначение е да предоставя с нестопанска цел на бенефициери достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация.

(4)  „оправомощен субект“ означава субект, който е оправомощен или признат от държавата членка, в която е установен, да предоставя с нестопанска цел на бенефициери достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация. Това включва също така държавна институция или организация с нестопанска цел, която предоставя същата услуга на лицата бенефициери като една от основните си дейности или като едно от институционалните си задължения.

Обосновка

С това изменение се цели допълването на определението на Комисията за оправомощен субект, като се отчете това в Маракешкия договор, където се уточнява от кого трябва да са законово определени или признати тези субекти.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оправомощен субект, установен в държава членка, може да разпространява, разгласява или предоставя на бенефициери или оправомощен субект, установен в трета държава, която е страна по Маракешкия договор, копие в достъпен формат, направено в съответствие с националното законодателство, прието съгласно Директива [...].

Оправомощен субект, установен в държава членка, може с нестопанска цел да разпространява, разгласява или предоставя на бенефициери или оправомощен субект, установен в трета държава, която е страна по Маракешкия договор, копие в достъпен формат, направено в съответствие с националното законодателство, прието съгласно Директива [...] и при условие че преди разпространението или предоставянето оправомощеният субект по произход не е знаел и не са били налице разумни основания той да знае, че копието в достъпен формат ще бъде използвано задруги цели освен бенефициерите.

Обосновка

От решаващо значение е да се изтъкне, че износът на посочените копия следва да не води до търговски дейности. Последната част от текста предлага допълнение, основаващо се на формулировката на Маракешкия договор, което се счита за важно в посочения параграф с цел да се осигури правна сигурност за оправомощените субекти, базирани в дадена държава членка, когато става дума за трансгранични дейности с участието на трети държави.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бенефициер или оправомощен субект, установен в държава членка, може да внесе или да придобие по друг начин, или да получи достъп, след което да използва, в съответствие с националното законодателство, прието съгласно Директива [...], копие в достъпен формат, което е било разпространено, разгласено или предоставено на разположение на бенефициери или оправомощени субекти от оправомощен субект в трета държава, която е страна по Маракешкия договор.

Бенефициер или оправомощен субект, установен в държава членка, може да внесе или да придобие по друг начин, или да получи достъп, след което да използва, в съответствие с националното законодателство, прието съгласно Директива [...], копие в достъпен формат, което е било разпространено, разгласено или предоставено на разположение на бенефициери или оправомощени субекти от оправомощен субект в трета държава, която е страна по Маракешкия договор, при условие че вносът или достъпът не противоречи на обичайното използване на произведението или друг защитен обект и не накърнява необосновано законните интереси на автора..

Обосновка

Текстът се основава на формулировка в Маракешкия договор.

Изменение     13

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  разпространява, разгласява и предоставя на разположение копия в достъпни формати единствено за бенефициери или други оправомощени субекти;

a)  разпространява, разгласява и предоставя на разположение копия в достъпни формати единствено за бенефициери или други оправомощени субекти на нетърговски принцип;

Изменение     14

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предприема необходимите мерки за предотвратяване на незаконното възпроизвеждане, разпространение, разгласяване и предоставяне на разположение на копия в достъпни формати;

б)  предприема необходимите мерки за предотвратяване на незаконното възпроизвеждане, разпространение, разгласяване и предоставяне на разположение на копия в достъпни формати и действа въз основа на доверие за пълното обслужване на потребностите на бенефициерите;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  показва надлежно старание и документира действията си с произведения и други закриляни обекти, както и с техните копия в достъпни формати; и

в)  показва надлежно старание и документира действията си с произведения и други закриляни обекти, както и с техните копия в достъпни формати, като същевременно зачита правото на неприкосновеност на личния живот на бенефициерите в съответствие с член 6; и

Обосновка

Допълнение, което се основава на формулировка в Маракешкия договор, изтъкващо члена, който предвижда защита на данните съгласно правото на ЕС.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Копието в достъпен формат се използва изключително от бенефициерите и то трябва да зачита цялостта на оригиналното произведение или друг защитен обект, като се вземат надлежно предвид промените, които са необходими, за да се направи произведението или друг защитен обект достъпен в алтернативния формат, и потребностите на бенефициентите във връзка с достъпността.

Обосновка

Текстът се основава на формулировка в Маракешкия договор.

Изменение     17

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  държавите членки насърчават обмена на информация и най-добри практики между оправомощените субекти, така че да насърчават ефективно достъп до адаптирани произведения или закриляни обекти.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-рано от [пет години след датата, от която се прилага] Комисията оценява настоящия регламент и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящия регламент.

Не по-късно от ... [пет години след датата, от която се прилага] Комисията оценява настоящия регламент и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящия регламент.

Обосновка

Като се има предвид, че Комисията не извършила оценка на социалното и икономическото въздействие, което може да породи разглежданият регламент, докладчикът препоръчва да се извърши оценка в срок от не повече от пет години след влизането в сила на регламента.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

Позовавания

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

JURI

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

CULT

6.10.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Angel Dzhambazki

14.11.2016

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Clare Moody

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

29

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции (27.1.2017)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Докладчик по становище: Маргрете Аукен

КРАТКА ОБОСНОВКА

Съгласно Маракешкия договор страните по него се задължават да предоставят изключения от авторското право и сродните му права или ограничения на тези права в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и се предоставя възможност за осъществяването на трансграничен обмен на копия в специални формати от книги, включително аудиокниги и други печатни материали, между държавите, които са страни по Договора.

Комисията по петиции (PETI) горещо приветства предложения регламент. Комисията по петиции работи активно по досиета, свързани с достъпа на слепите хора и лицата с нарушено зрение до публикувани произведения, от 2011 г. насам, когато бяха получени две петиции[1], призоваващи за правнообвързващ договор. Комисията по петиции посрещна със задоволство приемането на Маракешкия договор през 2013 г. и влизането му в сила през септември 2016 г. Въпреки това е необходимо незабавно да се предприемат по-нататъшни стъпки, за да се гарантира, че Европейският съюз изпълнява международните си задължения съгласно Маракешкия договор и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, като се вземат предвид последиците, които произтичат от изпълнението му в световен мащаб, и по-специално на равнището на ЕС, за съответните заинтересовани страни.

Както се посочва в посветеното на Маракешкия договор проучване[2], възложено от Тематичен отдел „В“ за целите на комисията по петиции и представено на проведения на 9 ноември 2016 г. работен семинар на комисията по петиции относно уврежданията, Маракешкият договор е триумф за социалния модел на уврежданията и представлява целесъобразно международно решение във връзка с недостига на адаптирани книги на световно равнище. Следователно трябва да се предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира бързото и подходящо изпълнение на този договор. Освен това комисията по петиции отправи призив[3] за бързо ратифициране на Маракешкия договор от Европейския съюз, без то да се обвързва с преразглеждането на правната рамка на ЕС.

Целта на проектостановището е да се хармонизира използваната в регламента терминология, така че тя да отразява напълно Маракешкия договор и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. С проектостановището се запазва възможността за разширяване на списъка с бенефициенти и предложението за регламент се актуализира с оглед на всеобхватната правна уредба на ЕС в областта на защитата на данните. Най-важното предложение в проектостановището е въвеждането от страна на държавите членки на механизъм за подаване на жалби или за правна защита, в случай че бенефициентите са възпрепятствани при използването на разрешените изключения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали. Необходимостта от увеличаване на броя на произведенията и другите закриляни обекти в достъпни формати, които са на разположение на тези лица, и от подобряване на тяхното движение и разпространение беше призната на международно равнище. Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкият договор“), беше приет на 30 април 2014 г12. Той задължава договарящите се страни да предоставят изключения или ограничения от/на изключителното право на носителите на авторско право и сродните му права за създаването и разпространението на копия в достъпни формати на някои произведения и други закриляни обекти, и за трансграничен обмен на копия в достъпни формати. Бенефициери по Маракешкия договор са лицата, които са слепи, с нарушено зрение, сетивно увреждане или друго увреждане — включително дислексия, което ги възпрепятства да четат печатни материали в същата степен, както лица без такова увреждане, или поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си в степента, която обикновено е необходима за четене.

(1)  Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали. Необходимостта от предоставянето на много по-голям брой произведения и други закриляни обекти в достъпни формати, които да са изцяло на разположение на тези лица, и от значително подобряване на тяхното движение и разпространение беше призната на международно равнище. Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкият договор“), вече приет от Световната организация за интелектуална собственост през 2013 г., беше подписан от името на Съюза на 30 април 2014 г.12 Той задължава договарящите се страни да предоставят изключения или ограничения от/на изключителното право на носителите на авторско право и сродните му права за създаването и разпространението на копия в достъпни формати на някои произведения и други закриляни обекти и за трансграничен обмен на копия в достъпни формати. Бенефициенти по Маракешкия договор са лицата, които са слепи, с нарушено зрение, сетивно увреждане или друго увреждане – включително дислексия, което ги възпрепятства да четат печатни материали в същата степен, както лица без такова увреждане, или поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си в степента, която обикновено е необходима за четене.

__________________

__________________

12 Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 1).

12 Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 1).

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  С Директива [...] се цели изпълнението по хармонизиран начин на задълженията на Съюза съгласно Маракешкия договор, за да се подобри наличието за бенефициерите на копия в достъпни формати и тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар. Съгласно Директивата от държавите членки се изисква да въведат задължително изключение от някои права на носителите им, хармонизирани от правото на Съюза. Целите на настоящия регламент са да се изпълнят задълженията съгласно Маракешкия договор по отношение на износа и вноса на копия в достъпни формати в полза на бенефициери между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, и да се определят условията за такъв износ и внос. Такива мерки могат да бъдат предприети единствено на равнището на Съюза, тъй като обменът на копия в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти засяга търговските аспекти на интелектуалната собственост. Единственият подходящ инструмент е регламент.

(2)  С Директива [...] се цели изпълнението по хармонизиран начин на задълженията на Съюза съгласно Маракешкия договор, за да се подобри наличието за бенефициентите на копия в достъпни формати във всички държави – членки на ЕС, и тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар. Съгласно Директивата от държавите членки се изисква да въведат задължително изключение от някои права на носителите им, хармонизирани от правото на Съюза. Целите на настоящия регламент са да се изпълнят задълженията съгласно Маракешкия договор по отношение на износа и вноса на копия в достъпни формати в полза на бенефициери между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, и да се определят условията за такъв износ и внос. Такива мерки могат да бъдат предприети единствено на равнището на Съюза, тъй като обменът на копия в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти засяга търговските аспекти на интелектуалната собственост. Единственият подходящ инструмент е регламент.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Регламентът следва да гарантира, че копия в достъпни формати от книги, специализирани издания, вестници, списания и други писмени произведения, музикални партитури и други печатни материали, направени в някоя държава членка в съответствие с националните разпоредби, приети съгласно Директива [...], могат да бъдат изнасяни в трети държави, които са страни по Маракешкия договор. Достъпните формати включват брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания. Разпространението, разгласяването или предоставянето на копия в достъпни формати за лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, или за оправомощени субекти в трети държави следва да се осъществява само с нестопанска цел от оправомощени субекти, установени в Съюза.

(3)  Регламентът следва да гарантира, че копия в достъпни формати от книги, специализирани издания, вестници, списания и други писмени произведения, музикални партитури и други печатни материали, направени в някоя държава членка в съответствие с националните разпоредби, приети съгласно Директива [...], могат да бъдат изнасяни в трети държави, които са страни по Маракешкия договор. Достъпните формати включват брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания. Разпространението, разгласяването или предоставянето на копия в достъпни формати за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, или за оправомощени субекти в трети държави следва да се осъществява само с нестопанска цел от оправомощени субекти, установени в Съюза.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Настоящият регламент следва също така да даде възможност за внос и достъп до копия в достъпни формати, направени на основание Маракешкия договор от трета държава, от бенефициери в Съюза и оправомощени субекти, установени в Съюза, в полза на лица с увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали. Следва да бъде възможно тези копия в достъпен формат да бъдат разпространявани на вътрешния пазар при същите условия както копията в достъпен формат, направени в Съюза в съответствие с Директива [...].

(4)  Настоящият регламент следва също така да даде възможност за внос и достъп до копия в достъпни формати, направени на основание Маракешкия договор от трета държава, от бенефициенти в Съюза и оправомощени субекти, установени в Съюза, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Следва да бъде възможно тези копия в достъпен формат да бъдат разпространявани на вътрешния пазар при същите условия както копията в достъпен формат, направени в Съюза в съответствие с Директива [...].

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Следва да бъдат разработени правителствени насоки или най-добри практики във връзка с предоставянето на достъпни формати на бенефициентите съгласно разпоредбите на договора след консултации с представителни групи на оправомощените субекти, например библиотечни асоциации и библиотечни консорциуми, съвместно с други оправомощени субекти – производители на достъпни формати, както и с потребителите и носителите на права.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  При всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и то трябва да бъде в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета13, уреждаща обработването на лични данни, което може да се извършва от оправомощените субекти в рамките на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално публичните независими органи, определени от държавите членки.

(6)  При всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и то трябва да бъде в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета13 и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета13а, уреждащи обработването на лични данни, което може да се извършва от оправомощените субекти в рамките на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално публичните независими органи, определени от държавите членки.

__________________

__________________

13 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

13 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

 

13a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Хартата на основните права на Европейския съюз забранява всякаква форма на дискриминация, включително въз основа на увреждания, и прогласява, че Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността.

Изменение     8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), по която ЕС е страна, гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация и правото на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

(7)  Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), по която ЕС е страна и която е обвързваща за държавите – членки на ЕС, гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация и правото на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящият регламент следва да бъде тълкуван и прилаган в съответствие с тези права и принципи.

(8)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз и в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. Настоящият регламент следва да бъде тълкуван и прилаган в съответствие с тези права и принципи.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  независимо от всички други увреждания.

Обосновка

Маракешкият договор предоставя възможност за разширяване на списъка с бенефициенти независимо от всички други увреждания. По същия начин в съображение 16 и член 7 от предложението за директива се споменава възможността за включване на други видове увреждания във вътрешния пазар на по-късен етап.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициерът получава достъп до произведението или другия закрилян обект включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без нарушено зрение или без никое от уврежданията, посочени в параграф 2;

(3)  „копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициентът получава достъп до произведението или другия закрилян обект включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без никое от нарушенията или уврежданията, посочени в параграф 2;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „оправомощен субект“ означава организация, чиято основна дейност или една от основните ѝ дейности или обществено предназначение е да предоставя с нестопанска цел на бенефициери достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация.

(4)  „оправомощен субект“ означава организация, която е получила разрешение или е призната от държавните органи и чиято основна дейност или една от основните ѝ дейности или обществено предназначение е да предоставя с нестопанска цел на бенефициенти достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация.

Обосновка

Определението за „оправомощен субект“ в член 2 от Маракешкия договор се отнася до субекти, които са получили разрешение или са признати от държавните органи. Въвеждането на такава разпоредба би улеснило определянето и надзора на оправомощените субекти.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4a

 

Държавите членки гарантират, че са въведени механизми за подаване на жалби и за правна защита и че те са на разположение на потребителите в случай на спорове, свързани с прилагането на посочените в членове 3 и 4 мерки.

Обосновка

В предложението за регламент не се споменават никакви механизми за подаване на жалби или за правна защита, които следва да бъдат въведени от държавите членки, в случай че бенефициентите са възпрепятствани при използването на разрешеното изключение. Създаването на такъв механизъм би било особено целесъобразно с оглед на гарантирането на ефективното прилагане на разпоредбите на Регламента. Това е в синхрон с член 10, параграф 1 от Маракешкия договор, в който се изисква договарящите се страни да приемат необходимите „мерки“, гарантиращи ефективното прилагане на Договора.

Изменение     14

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Оправомощен субект, установен в държава членка, който извършва действията, посочени в членове 3 и 4, гарантира, че:

1.  Оправомощен субект, установен в държава членка, който извършва действията, посочени в членове 3 и 4, установява и следва своя собствена практика, за да гарантира, че:

Изменение     15

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки се ангажират да подпомагат оправомощените субекти при предоставянето на информация относно практиките им, провеждани в съответствие с членове 3 и 4, както чрез обмен на информация между оправомощените субекти, така и чрез предоставяне на информация за политиките и практиките им, включително във връзка с трансграничния обмен на копия в достъпен формат, на заинтересованите лица и на членове на обществеността, според случая.

Изменение     16

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящия регламент, се осъществява в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящия регламент, се осъществява в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО, както и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение     17

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-рано от [пет години след датата, от която се прилага] Комисията оценява настоящия регламент и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящия регламент.

Не по-късно от [три години след датата, от която се прилага] Комисията оценява настоящия регламент и представя основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

Позовавания

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

JURI

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

PETI

6.10.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Margrete Auken

18.11.2016

Дата на приемане

24.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Edouard Martin

  • [1]  Петиция № 924/2011, внесена от Дан Пескод, с британско гражданство, от името на Европейския съюз на слепите (ЕСС)/Кралския национален институт на слепите (КНИС), относно достъпа на слепите до книги и други печатни продукти и петиция № 964/2011, внесена от Михаел Калмар, с австрийско гражданство, от името на Европейската асоциация по дислексия, относно достъпа на незрящите лица и лицата с дислексия или с други увреждания до книги.
  • [2]  PE 571.387.
  • [3]  Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно ратифицирането на Маракешкия договор въз основа на получени петиции, по-конкретно петиция № 924/2011 (2016/2542(RSP).

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

Позовавания

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.9.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

6.10.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Неизказано становище

       Дата на решението

INTA

12.10.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

7.11.2016

28.11.2016

12.1.2017

31.1.2017

Дата на приемане

23.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eugen Freund, Maria Noichl

Дата на внасяне

29.3.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

22

+

 

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

 

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“