ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

29.3.2017 - (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγητής: Max Andersson


Διαδικασία : 2016/0279(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0102/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0102/2017
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0595),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0380/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0102/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-   έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ)·

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε βιβλία και άλλο έντυπο υλικό. Η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού που διατίθενται σε προσβάσιμο μορφότυπο στα εν λόγω άτομα και να βελτιωθεί η κυκλοφορία και διάδοσή τους αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο. Στις 30 Απριλίου 2014 υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης η «Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων» («η Συνθήκη του Μαρακές»)12. Η εν λόγω Συνθήκη απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέψουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς όσον αφορά τα αποκλειστικά δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στη δημιουργία και διάδοση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού και στη διασυνοριακή ανταλλαγή των εν λόγω αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο. Οι δικαιούχοι της Συνθήκης του Μαρακές είναι τυφλοί, αμβλύωπες ή άτομα με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, που τους αποτρέπουν από την ανάγνωση εντύπων το ίδιο ικανοποιητικά με τα άτομα χωρίς αναπηρία, ή δεν μπορούν να κρατήσουν ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν και να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό, λόγω σωματικής ανικανότητας.

1)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε βιβλία και άλλο έντυπο υλικό. Η ανάγκη να αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού που διατίθενται σε πλήρως προσβάσιμο μορφότυπο στα εν λόγω άτομα και να βελτιωθεί σημαντικά η κυκλοφορία και διάδοσή τους αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο. Στις 30 Απριλίου 2014 υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης η «Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων» («η Συνθήκη του Μαρακές»)12, η οποία είχε ήδη εγκριθεί το 2013 από την Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η εν λόγω Συνθήκη απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέψουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς όσον αφορά τα αποκλειστικά δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στη δημιουργία και διάδοση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού και στη διασυνοριακή ανταλλαγή των εν λόγω αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο. Οι δικαιούχοι της Συνθήκης του Μαρακές είναι τυφλοί, αμβλύωπες ή άτομα με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, που τους αποτρέπουν από την ανάγνωση εντύπων το ίδιο ικανοποιητικά με τα άτομα χωρίς αναπηρία, ή δεν μπορούν να κρατήσουν ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν ή να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό, λόγω σωματικής ανικανότητας.

__________________

__________________

12 Απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 1).

12 Απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 1).

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2)  Με την οδηγία [...] καταβάλλονται προσπάθειες να εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις της Ένωσης που απορρέουν από τη Συνθήκη του Μαρακές με εναρμονισμένο τρόπο, ούτως ώστε να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο για τους δικαιούχους και η κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθιερώσουν υποχρεωτική εξαίρεση για ορισμένα δικαιώματα κατόχων δικαιωμάτων τα οποία έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης. Στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι η εφαρμογή των υποχρεώσεων της Συνθήκης του Μαρακές όσον αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο προς όφελος των δικαιούχων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές, και ο καθορισμός προϋποθέσεων για τις εν λόγω εξαγωγές και εισαγωγές. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να ληφθούν μόνο σε ενωσιακό επίπεδο, δεδομένου ότι η ανταλλαγή αντιγράφων έργων και άλλου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο αφορά τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός αποτελεί το μόνο κατάλληλο μέσο.

2)  Με την οδηγία [...] καταβάλλονται προσπάθειες να εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις της Ένωσης που απορρέουν από τη Συνθήκη του Μαρακές με εναρμονισμένο τρόπο, ούτως ώστε να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο για τους δικαιούχους σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης και η κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθιερώσουν υποχρεωτική εξαίρεση για ορισμένα δικαιώματα κατόχων δικαιωμάτων τα οποία έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης. Στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι η εφαρμογή των υποχρεώσεων της Συνθήκης του Μαρακές όσον αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο προς όφελος των δικαιούχων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές, και ο καθορισμός προϋποθέσεων για τις εν λόγω εξαγωγές και εισαγωγές. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να ληφθούν μόνο σε ενωσιακό επίπεδο, δεδομένου ότι η ανταλλαγή αντιγράφων έργων και άλλου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο αφορά τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός αποτελεί το μόνο κατάλληλο μέσο.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3)  Ο κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα αντίγραφα βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων, μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο, τα οποία έχουν παραχθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της οδηγίας [...], μπορούν να εξάγονται σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Η διανομή, η παρουσίαση ή η διάθεση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο σε άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ή σε εξουσιοδοτημένες οντότητες τρίτης χώρας θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπική βάση από εξουσιοδοτημένες οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση.

3)  Ο κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα αντίγραφα βιβλίων, ηλεκτρονικών βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων, μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο, τα οποία έχουν παραχθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της οδηγίας [...], μπορούν να διαδίδονται και να εξάγονται σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Η διανομή, η παρουσίαση ή η διάθεση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο σε τυφλούς, αμβλύωπες ή άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, ή σε εξουσιοδοτημένες οντότητες τρίτης χώρας θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπική βάση από εξουσιοδοτημένες οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την εισαγωγή και την πρόσβαση σε αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο που έχουν παραχθεί κατ’ εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές από τρίτη χώρα, από δικαιούχους εντός της Ένωσης και από εξουσιοδοτημένες οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση, προς όφελος των ατόμων με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Θα πρέπει να καταστεί δυνατόν τα εν λόγω αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο να κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά υπό τους ίδιους όρους όπως και τα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο που παράγονται στην Ένωση σύμφωνα με την οδηγία [...].

4)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την εισαγωγή και την πρόσβαση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο που έχουν παραχθεί από τρίτη χώρα κατ’ εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές, από δικαιούχους εντός της Ένωσης και από εξουσιοδοτημένες οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση, προς όφελος τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Θα πρέπει να καταστεί δυνατόν τα εν λόγω αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο να κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά υπό τους ίδιους όρους όπως και τα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο που παράγονται στην Ένωση σύμφωνα με την οδηγία [...].

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης του Μαρακές, τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για τη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ εξουσιοδοτημένων οντοτήτων, την επαρκή διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο και τη διασυνοριακή ανταλλαγή των αντιγράφων αυτών.

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 β)  Προκειμένου να προαχθεί η εξαγωγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο και εξαρχής προσβάσιμων εκδόσεων, συγκεκριμένα εκδόσεων που πραγματοποιούνται από κατόχους δικαιωμάτων σε προσβάσιμο μορφότυπο, θα πρέπει να δημιουργηθεί στην Ένωση ενιαία επιγραμμική βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να είναι προσβάσιμη στο κοινό τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη του Μαρακές. Για να διευκολυνθεί η εισαγωγή των εκδόσεων αυτών, είναι σημαντικό η εν λόγω βάση δεδομένων να είναι διαλειτουργική με τη βάση δεδομένων ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΠΟΔΙ.

Αιτιολόγηση

Στη νέα αιτιολογική σκέψη ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της παροχής πρόσβασης στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στην οδηγία [...] σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη του Μαρακές. Η εν λόγω νέα πρωτοβουλία θα πρέπει να αξιοποιήσει την υφιστάμενη παγκόσμια βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε από την Κοινοπραξία Προσβάσιμου Βιβλίου (Accessible Book Consortium) και φιλοξενείται από τον ΠΟΔΙ, και να εξακολουθήσει να είναι διαλειτουργική με αυτήν.

Τροπολογία     9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5)  Προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο και να αποτραπεί η παράνομη διάδοση έργων και άλλου υλικού, οι εξουσιοδοτημένες οντότητες που ασχολούνται με τη διανομή ή τη διάθεση των αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες υποχρεώσεις.

5)  Προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο και να αποτραπεί η παράνομη διάδοση έργων και άλλου υλικού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν τη κατάρτιση οδηγού βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ομάδων εκπροσώπησης εξουσιοδοτημένων οντοτήτων που ασχολούνται με την παραγωγή, τη διανομή ή τη διάθεση των αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο, χρηστών και κατόχων δικαιωμάτων. Σχετικά με την παροχή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο σε δικαιούχους δυνάμει της Συνθήκης του Μαρακές, θα πρέπει να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές ή βέλτιστες πρακτικές από τις κυβερνήσεις μετά από διαβούλευση με ομάδες εκπροσώπησης εξουσιοδοτημένων οντοτήτων , όπως ενώσεις και όμιλοι βιβλιοθηκών, σε συνεργασία με άλλους εξουσιοδοτημένους παραγωγούς αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο καθώς και με χρήστες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, και κατόχους δικαιωμάτων.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13, η οποία διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να διενεργείται από εξουσιοδοτημένες οντότητες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη.

6)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ13 και 2002/58/EΚ13α του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13β, που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να διενεργείται από εξουσιοδοτημένες οντότητες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη.

_________________

_________________

13 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

13 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

 

13α Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

 

13β Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6 α)  Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επιβάλλουν πρόσθετους όρους όσον αφορά τη δυνατότητα προσφυγής στις εξαιρέσεις που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιστάθμισης ή της προηγούμενης επαλήθευσης της εμπορικής διαθεσιμότητας αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο.

Τροπολογία     12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6 β)  Το άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ) επιτάσσουν την ένταξη των ατόμων με αναπηρία·

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η ΣΗΕΔΑΑ»), στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος, εγγυάται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνιστούν παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά.

7)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η ΣΗΕΔΑΑ»), στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος από τις 21 Ιανουαρίου 2011 και η οποία είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη, εγγυάται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και σε επικοινωνία και το δικαίωμα συμμετοχής στην εργασιακή, πολιτιστική, οικονομική, πολιτική, και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνιστούν παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

8)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος απαγορεύει κάθε μορφής διάκριση, και ιδίως στα άρθρα 21 και 26 αυτού, τα οποία απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και αναγνωρίζουν και σέβονται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα που τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8 α)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, εντός ενός έτους, στρατηγικό σχέδιο δράσης για να προωθήσει τους στόχους της Συνθήκης του Μαρακές δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση μιας ευρείας διασυνοριακής ανταλλαγής με τρίτες χώρες, μέσω της παροχής εκπαιδευτικών και πολιτιστικών έργων για άτομα με προβλήματα όρασης.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές χωρίς την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων, προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή των ατόμων με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές χωρίς την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων, προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Έχει ως στόχο να διασφαλίσει αποτελεσματικά το δικαίωμα των ατόμων αυτών να συμμετέχουν στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άλλα άτομα.

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1)  «έργο ή άλλο υλικό»: ένα έργο υπό μορφή βιβλίου, εξειδικευμένης επιθεώρησης, εφημερίδας, περιοδικού ή άλλου εντύπου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι παρτιτούρες, οι σχετικές εικονογραφήσεις, επί παντός μέσου καθώς και σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, το οποίο προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό με άλλον νόμιμο τρόπο·

1)  «έργο ή άλλο υλικό»: ένα έργο υπό μορφή βιβλίου, εξειδικευμένης επιθεώρησης, εφημερίδας, περιοδικού ή άλλου εντύπου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι παρτιτούρες, και οι σχετικές εικονογραφήσεις, επί παντός μέσου καθώς και σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, και σε ψηφιακό μορφότυπο, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, το οποίο προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό με άλλον νόμιμο τρόπο·

Τροπολογία     18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2)  «δικαιούχος»:

2)  Ως «δικαιούχος» νοείται, ανεξάρτητα από οιεσδήποτε άλλες αναπηρίες:

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή ευθυγραμμίζει τον ορισμό του «δικαιούχου» με τη Συνθήκη του Μαρακές. Θα πρέπει να αφορά όλα τα σημεία α, β, γ και δ του άρθρου 2 παράγραφος 2, και ως εκ τούτου πρέπει να ενσωματωθεί μετά το στοιχείο δ).

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ένα άτομο που έχει αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία ή ανικανότητα· ή

γ)  ένα άτομο που έχει αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, ή οιαδήποτε άλλη μαθησιακή δυσκολία και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία ή ανικανότητα· ή

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3)  «αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο»: ένα αντίγραφο έργου ή άλλου υλικού που δίνει στον δικαιούχο πρόσβαση στο έργο ή το άλλο υλικό, με εναλλακτικό τρόπο ή σε εναλλακτική μορφή, μεταξύ άλλων, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα να έχει αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως ένα άτομο χωρίς αμβλυωπία ή οποιαδήποτε ανικανότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2·

3)  «αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο»: ένα αντίγραφο έργου ή άλλου υλικού που δίνει στον δικαιούχο πρόσβαση στο έργο ή το άλλο υλικό, με εναλλακτικό τρόπο ή σε εναλλακτική μορφή, μεταξύ άλλων, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα να έχει αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως ένα άτομο χωρίς οποιαδήποτε αναπηρία ή ανικανότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η μη εμπορική πτυχή όσον αφορά τα αντίγραφα, πράγμα που διασαφηνίζει περαιτέρω τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων και της δράσης τους σε μη κερδοσκοπική βάση.

Τροπολογία     21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4)  «εξουσιοδοτημένη οντότητα»: ο οργανισμός που παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες σε δικαιούχους, σε μη κερδοσκοπική βάση, ως κύρια δραστηριότητά του ή ως μία από τις κύριες δραστηριότητές του ή αποστολές δημοσίου συμφέροντος.

4)  «εξουσιοδοτημένη οντότητα»: ο οργανισμός που είναι εξουσιοδοτημένος ή αναγνωρισμένος από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος να παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες σε δικαιούχους, σε μη κερδοσκοπική βάση, ως κύρια δραστηριότητά του ή ως μία από τις κύριες δραστηριότητές του ή αποστολές δημοσίου συμφέροντος.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο τη συμπλήρωση του ορισμού «εξουσιοδοτημένη οντότητα» που προτείνει η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της Συνθήκης του Μαρακές στον οποίον προσδιορίζεται από ποιον φορέα εξουσιοδοτούνται ή αναγνωρίζονται οι οντότητες αυτές.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4 α

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε εφαρμογή μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών και έννομης προστασίας και είναι διαθέσιμοι στους χρήστες σε περίπτωση διαφωνιών σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4.

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός δεν αναφέρει κανέναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών και έννομης προστασίας που θα πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι αποτρέπονται από τη χρήση της επιτρεπόμενης εξαίρεσης. Η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού θα ήταν ιδιαιτέρως ενδεδειγμένη με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού. Αυτό συνάδει με το άρθρο 10 παράγραφος 1 της Συνθήκης του Μαρακές, σύμφωνα με την οποία απαιτείται από τα συμβαλλόμενα μέρη να εγκρίνουν κάθε απαραίτητο «μέτρο» προκειμένου να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Συνθήκης.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η εξουσιοδοτημένη οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και πραγματοποιεί τις ενέργειες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 εξασφαλίζει ότι:

1.  Η εξουσιοδοτημένη οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και πραγματοποιεί τις ενέργειες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 θεσπίζει και τηρεί τις δικές της πρακτικές για να εξασφαλίζει ότι:

Αιτιολόγηση

Το κείμενο προέρχεται από το άρθρο 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης του Μαρακές.

Τροπολογία     24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια και διατηρεί αρχεία σχετικά με τη διαχείριση έργων και άλλου υλικού και των αντιγράφων τους σε προσβάσιμο μορφότυπο· και

γ)  επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια και διατηρεί αρχεία σχετικά με τη διαχείριση έργων και άλλου υλικού και των αντιγράφων τους σε προσβάσιμο μορφότυπο, με σεβασμό, παράλληλα, της ιδιωτικής ζωής των δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 6· και

Τροπολογία     25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  δημοσιεύει και επικαιροποιεί, στον ιστότοπό της ενδεχομένως, πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα στοιχεία α) έως γ).

δ)  δημοσιεύει και επικαιροποιεί, στον ιστότοπό της ενδεχομένως, ή μέσω άλλων επιγραμμικών ή μη επιγραμμικών διαύλων, πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα στοιχεία α) έως γ).

Τροπολογία     26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσιοδοτημένη οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και πραγματοποιεί τις ενέργειες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στον δικαιούχο ή στον κάτοχο του δικαιώματος:

2.  Η εξουσιοδοτημένη οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και πραγματοποιεί τις ενέργειες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες, σε προσβάσιμη μορφή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στον δικαιούχο ή στον κάτοχο του δικαιώματος:

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη βοηθούν τις εξουσιοδοτημένες οντότητές τους, ώστε αυτές να κοινοποιούν πληροφορίες όσον αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζουν δυνάμει των άρθρων 3 και 4, τόσο με ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εξουσιοδοτημένων οντοτήτων όσο και με παροχή πληροφοριών για τις πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζουν - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο - σε ενδιαφερόμενα μέρη και στο κοινό, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο προέρχεται από το άρθρο 9 παράγραφος 2 της Συνθήκης του Μαρακές.

Τροπολογία     28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Οι υποχρεώσεις που βαρύνουν τις εξουσιοδοτημένες οντότητες και που καθορίζονται στο παρόν άρθρο εκτελούνται με σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία     29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 β.  τα κράτη μέλη προάγουν την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εξουσιοδοτημένων οντοτήτων, ούτως ώστε να προωθείται αποτελεσματικά η πρόσβαση σε προσαρμοσμένα έργα ή προσαρμοσμένο υλικό.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/EΚ.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/EΚ, την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 γ.

 

__________________

 

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

 

Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

 

1 γ Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία     31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το νωρίτερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του], η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κύρια πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Έως [πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του], η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κύρια πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (8.2.2017)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Helga Stevens

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

H διαπραγμάτευση για την υπογραφή της «Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων» («η Συνθήκη του Μαρακές») διεξάχθηκε με βάση το γεγονός ότι η Συνθήκη του Mαρακές είναι μεικτή συμφωνία - κρίθηκε ότι ορισμένα από τα ζητήματα που καλύπτει εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ, ενώ άλλα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεκαπέντε κράτη μέλη έχουν ήδη υπογράψει τη Συνθήκη του Μαρακές.

H συνθήκη αυτή θωρείται ιστορική, δεδομένου ότι αποτελεί την πρώτη συνθήκη σχετικά με τις εξαιρέσεις από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ εμπεριέχει επίσης μια πτυχή που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος της συντάκτριας γνωμοδότησης είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με μειωμένη όραση σε έργα που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Oι άνθρωποι με μειωμένη όραση σε ολόκληρο τον κόσμο θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε βιβλία ενώ πολλές οργανώσεις θα είναι σε θέση να στέλνουν αντίγραφα των έργων σε άλλες χώρες.

Επιπλέον, η συντάκτρια γνωμοδότησης πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και ενδιαφερόμενους φορείς και διαπίστωσε ότι η πρόταση της Επιτροπής αντιμετωπίζεται ευνοϊκά. Οι τροποποιήσεις στο κείμενο περιορίζονται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διατύπωσης με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και με την Συνθήκη του Μαρακές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 19 και 207,

Αιτιολόγηση

Στην παράγραφο 113 της γνωμοδότησης 3/15, της 8ης Σεπτεμβρίου 2016, το Δικαστήριο έκρινε ότι είναι εφαρμοστέα τα άρθρα 19 και 207.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε βιβλία και άλλο έντυπο υλικό. Η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού που διατίθενται σε προσβάσιμο μορφότυπο στα εν λόγω άτομα και να βελτιωθεί η κυκλοφορία και διάδοσή τους αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο. Στις 30 Απριλίου 2014 υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης η «Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων» («η Συνθήκη του Μαρακές»). Η εν λόγω Συνθήκη απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέψουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς όσον αφορά τα αποκλειστικά δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στη δημιουργία και διάδοση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού και στη διασυνοριακή ανταλλαγή των εν λόγω αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο. Οι δικαιούχοι της Συνθήκης του Μαρακές είναι τυφλοί, αμβλύωπες ή άτομα με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, που τους αποτρέπουν από την ανάγνωση εντύπων το ίδιο ικανοποιητικά με τα άτομα χωρίς αναπηρία, ή δεν μπορούν να κρατήσουν ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν και να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό, λόγω σωματικής ανικανότητας.

(1)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε βιβλία και άλλο έντυπο υλικό. Η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού που διατίθενται σε προσβάσιμο μορφότυπο στα εν λόγω άτομα και να βελτιωθεί η κυκλοφορία και διάδοσή τους αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο. Στις 30 Απριλίου 2014 υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης η «Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων» («η Συνθήκη του Μαρακές»), η οποία είχε ήδη εγκριθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας το 201312. Η εν λόγω Συνθήκη απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέψουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς όσον αφορά τα αποκλειστικά δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στη δημιουργία και διάδοση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού και στη διασυνοριακή ανταλλαγή των εν λόγω αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο. Οι δικαιούχοι της Συνθήκης του Μαρακές είναι τυφλοί, αμβλύωπες ή άτομα με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, που τους αποτρέπουν από την ανάγνωση εντύπων το ίδιο ικανοποιητικά με τα άτομα χωρίς αναπηρία, ή δεν μπορούν να κρατήσουν ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν και να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό, λόγω σωματικής ανικανότητας.

_________________

_________________

12Απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 1.).

12Απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 1.).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Με την οδηγία [...] καταβάλλονται προσπάθειες να εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις της Ένωσης που απορρέουν από τη Συνθήκη του Μαρακές με εναρμονισμένο τρόπο, ούτως ώστε να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο για τους δικαιούχους και η κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθιερώσουν υποχρεωτική εξαίρεση για ορισμένα δικαιώματα κατόχων δικαιωμάτων τα οποία έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης. Στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι η εφαρμογή των υποχρεώσεων της Συνθήκης του Μαρακές όσον αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο προς όφελος των δικαιούχων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές, και ο καθορισμός προϋποθέσεων για τις εν λόγω εξαγωγές και εισαγωγές. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να ληφθούν μόνο σε ενωσιακό επίπεδο, δεδομένου ότι η ανταλλαγή αντιγράφων έργων και άλλου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο αφορά τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός αποτελεί το μόνο κατάλληλο μέσο.

2)  Με την οδηγία [...] καταβάλλονται προσπάθειες να εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις της Ένωσης που απορρέουν από τη Συνθήκη του Μαρακές με εναρμονισμένο τρόπο, ούτως ώστε να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο για τους δικαιούχους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και η κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθιερώσουν υποχρεωτική εξαίρεση για ορισμένα δικαιώματα κατόχων δικαιωμάτων τα οποία έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης. Στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι η εφαρμογή των υποχρεώσεων της Συνθήκης του Μαρακές όσον αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο προς όφελος των δικαιούχων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές, και ο καθορισμός προϋποθέσεων για τις εν λόγω εξαγωγές και εισαγωγές. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να ληφθούν μόνο σε ενωσιακό επίπεδο, δεδομένου ότι η ανταλλαγή αντιγράφων έργων και άλλου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο αφορά τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός αποτελεί το μόνο κατάλληλο μέσο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ο κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα αντίγραφα βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων, μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο, τα οποία έχουν παραχθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της οδηγίας [...], μπορούν να εξάγονται σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Η διανομή, η παρουσίαση ή η διάθεση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο σε άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ή σε εξουσιοδοτημένες οντότητες τρίτης χώρας θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπική βάση από εξουσιοδοτημένες οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση.

3)  Ο κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα αντίγραφα βιβλίων, ηλεκτρονικών βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων, μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο, τα οποία έχουν παραχθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της οδηγίας [...], μπορούν να εξάγονται σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Η διανομή, η παρουσίαση ή η διάθεση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο σε άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ή σε εξουσιοδοτημένες οντότητες τρίτης χώρας θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπική βάση από εξουσιοδοτημένες οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4 α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης του Μαρακές, τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για τη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ εξουσιοδοτημένων φορέων, την επαρκή διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο και τη διασυνοριακή ανταλλαγή των αντιγράφων αυτών.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5 α)  Όσον αφορά την παροχή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο στους δικαιούχους, θα πρέπει, δυνάμει της Συνθήκης του Μαρακές, να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές ή βέλτιστες πρακτικές από τις κυβερνήσεις μετά από διαβούλευση με ομάδες εκπροσώπησης εξουσιοδοτημένων οντοτήτων, όπως ενώσεις και ομίλους βιβλιοθηκών, σε συνεργασία με άλλους εξουσιοδοτημένους παραγωγούς αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο, καθώς και με χρήστες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και κατόχους δικαιωμάτων.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η ΣΗΕΔΑΑ»), στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος, εγγυάται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνιστούν παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά.

(7)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η ΣΗΕΔΑΑ»), στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος από τις 21 Ιανουαρίου 2011 και η οποία είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη της ΕΕ, εγγυάται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και σε επικοινωνία και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική, οικονομική, πολιτική, εργασιακή και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνιστούν παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «έργο ή άλλο υλικό»: ένα έργο υπό μορφή βιβλίου, εξειδικευμένης επιθεώρησης, εφημερίδας, περιοδικού ή άλλου εντύπου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι παρτιτούρες, οι σχετικές εικονογραφήσεις, επί παντός μέσου καθώς και σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, το οποίο προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό με άλλον νόμιμο τρόπο·

1)  «έργο ή άλλο υλικό»: ένα έργο υπό μορφή βιβλίου, ηλεκτρονικού βιβλίου, εξειδικευμένης επιθεώρησης, εφημερίδας, περιοδικού ή άλλου εντύπου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι παρτιτούρες, οι σχετικές εικονογραφήσεις, επί παντός μέσου, επιγραμμικά ή εκτός διαδικτύου, καθώς και σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, το οποίο προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό με άλλον νόμιμο τρόπο·

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ένα άτομο που έχει αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία ή ανικανότητα· ή

γ)  ένα άτομο που έχει αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, ή οιαδήποτε άλλη μαθησιακή δυσκολία και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία ή ανικανότητα· ή

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  δημοσιεύει και επικαιροποιεί, στον ιστότοπό της ενδεχομένως, πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα στοιχεία α) έως γ).

δ)  δημοσιεύει και επικαιροποιεί, στον ιστότοπό της ενδεχομένως, ή μέσω άλλων διαύλων, επιγραμμικών ή εκτός διαδικτύου, πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα στοιχεία α) έως γ).

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  παρέχει, κατόπιν αιτήματος, τεχνική βοήθεια για την πρόσβαση στο παρεχόμενο υλικό

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσιοδοτημένη οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και πραγματοποιεί τις ενέργειες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στον δικαιούχο ή στον κάτοχο του δικαιώματος:

2.  Η εξουσιοδοτημένη οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και πραγματοποιεί τις ενέργειες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 παρέχει, σε προσβάσιμη μορφή, τις ακόλουθες πληροφορίες, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στον δικαιούχο ή στον κάτοχο του δικαιώματος:

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη βοηθούν τις εξουσιοδοτημένες οντότητές τους να διαθέτουν πληροφορίες όσον αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζουν δυνάμει των άρθρων 3 και 4, τόσο με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εξουσιοδοτημένων οντοτήτων όσο και με την παροχή, σε προσβάσιμη μορφή, πληροφοριών για τις πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζουν, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο, σε ενδιαφερόμενα μέρη και στο κοινό.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το νωρίτερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του], η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κύρια πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

1.  Το αργότερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του], η Επιτροπή – λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις τεχνολογικές εξελίξεις ως προς την προσβασιμότητα – θα προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κύρια πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισμού. Στην έκθεση της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις σχετικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και οργανώσεων που εκπροσωπούν τους ηλικιωμένους.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤHN ΣΥΝΤΑΚΤΡΙA ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη της συντάκτριας γνωμοδότησης. Στην συντάκτρια γνωμοδότησης κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα κατά την προετοιμασία του σχεδίου γνωμοδότησης:

Οντότητα και/ή πρόσωπο

Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών (EBU)

Ευρωπαϊκό φόρουμ των ατόμων με ειδικές ανάγκες (EDF)

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ALDE

EPP

Green/EFA

S & D

GUE/NGL

ECR

EFDD

NI

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Veronica Lopz Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sogor, Romana Tomc

Jean Lambert, Terry Reintke

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Simon Sion, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská?

Laura Agea, Marco Valli

Λάμπρος Φουντούλης

0

-

 

 

2

0

ENF

Joëlle Mélin, Dominique Martin

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διασυνοριακές ανταλλαγές μεταξύ Ένωσης και τρίτων χωρών με αντικείμενο αντίτυπα, σε προσβάσιμη μορφή, ορισμένων έργων και άλλων αντικειμένων προστατευόμενων από το δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα, προς όφελος των τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

24.11.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Helga Stevens

28.11.2016

Εξέταση στην επιτροπή

8.12.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Valli

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (3.3.2017)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Angel Dzhambazki

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Συνθήκη του Μαρακές εγκρίθηκε το 2013 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και έχει υπογραφεί από περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος της είναι να δημιουργηθεί ένα σύνολο υποχρεωτικών εξαιρέσεων και περιορισμών υπέρ των τυφλών, των ατόμων με μειωμένη όραση και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που θα εισαχθούν στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα επιτρέπουν σε όλα τα υπογράφοντα μέρη την αναπαραγωγή, τη διανομή και τη διαθεσιμότητα δημοσιευμένων έργων σε μορφότυπους σχεδιασμένους ώστε να είναι διαθέσιμοι για τυφλούς, για άτομα με μειωμένη όραση και με πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων και να είναι δυνατή η διασυνοριακή ανταλλαγή των εν λόγω έργων. Η ανταλλαγή αυτή είναι ο σκοπός του παρόντος κανονισμού που προτείνεται από την Επιτροπή.

Η πρόταση τροποποιεί το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μαρακές. Σκοπός του προτεινόμενου κανονισμού είναι η τήρηση των υποχρεώσεων της Ένωσης βάσει της Συνθήκης για ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές, προς όφελος των δικαιούχων.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής και πιστεύει ότι πρόκειται για το σωστό βήμα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που η Ένωση έχει αναλάβει. Προτείνει ακόμη ορισμένες τροποποιήσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη ευθυγράμμιση της πρότασης της Επιτροπής με τη Συνθήκη του Μαρακές, συγκεκριμένα στο τμήμα που επεξηγεί τους ορισμούς – ποιος είναι ο δικαιούχος, τι είναι τα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο και ιδίως ποιες είναι οι οντότητες που έχουν λάβει άδεια διανομής, κοινοποίησης και διάθεσης, στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, των αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο.

Περαιτέρω, ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτά τα αντίγραφα δεν θα οδηγήσουν σε εμπορικές δραστηριότητες, και οι προσθήκες που προτείνονται στο πλαίσιο αυτό αποσκοπούν στη δημιουργία ασφάλειας δικαίου για τις εξουσιοδοτημένες οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος στο πλαίσιο των διασυνοριακών δραστηριοτήτων τους με τρίτες χώρες.

Η πρόταση της Επιτροπής είναι να υπάρξει αναθεώρηση του κανονισμού το νωρίτερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του. Ο συντάκτης γνωμοδότησης εμμένει στην άποψη ότι αυτό θα πρέπει να γίνει νωρίτερα (εντός πενταετίας), δεδομένου ότι δεν υπάρχει εκτίμηση επιπτώσεων από την Επιτροπή σχετικά με τις δυνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του κανονισμού.

Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι όλες οι προτάσεις έχουν διατυπωθεί με βάση τη Συνθήκη του Μαρακές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)   έχοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ) επιτάσσουν την ένταξη των ατόμων με αναπηρία·

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Κατά την έγκριση των μέτρων που είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού με τρίτες χώρες οι οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις και να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που έχουν βάσει της σύμβασης της Βέρνης, της συμφωνίας για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της συνθήκης ΠΟΔΙ για την πνευματική ιδιοκτησία, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Συνθήκης του Μαρακές, που παρέχει τη δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη να εισάγουν περιορισμούς ή εξαιρέσεις στα δικαιώματα μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει τη σημασία των υποχρεώσεων της διεθνούς συνθήκης και η διατύπωσή της ακολουθεί τη Συνθήκη του Μαρακές.

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Προκειμένου να προαχθεί η εξαγωγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο και προσβάσιμων εκδόσεων, συγκεκριμένα εκδόσεων που πραγματοποιούνται από κατόχους δικαιωμάτων σε προσβάσιμο μορφότυπο, θα πρέπει να δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία επιγραμμική βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να είναι προσβάσιμη στο κοινό τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη του Μαρακές. Για να διευκολυνθεί η εισαγωγή των εκδόσεων αυτών, είναι σημαντικό η εν λόγω βάση δεδομένων να είναι διαλειτουργική με τη βάση δεδομένων ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΠΟΔΙ.

Αιτιολόγηση

Στη νέα αιτιολογική σκέψη ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της παροχής πρόσβασης στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στην οδηγία [...] σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη του Μαρακές. Η εν λόγω νέα πρωτοβουλία θα πρέπει να αξιοποιήσει την υφιστάμενη παγκόσμια βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε από την Κοινοπραξία Προσβάσιμου Βιβλίου (Accessible Book Consortium) και λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΠΟΔΙ, και να εξακολουθήσει να είναι διαλειτουργική με αυτή.

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο και να αποτραπεί η παράνομη διάδοση έργων και άλλου υλικού, οι εξουσιοδοτημένες οντότητες που ασχολούνται με τη διανομή ή τη διάθεση των αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες υποχρεώσεις.

(5)  Προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο και να αποτραπεί η παράνομη διάδοση έργων και άλλου υλικού, είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την εκπόνηση οδηγού βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ομάδων εκπροσώπησης εξουσιοδοτημένων οντοτήτων που ασχολούνται με την παραγωγή, τη διανομή ή τη διάθεση των αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο, χρηστών και κατόχων δικαιωμάτων·

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «έργο ή άλλο υλικό»: ένα έργο υπό μορφή βιβλίου, εξειδικευμένης επιθεώρησης, εφημερίδας, περιοδικού ή άλλου εντύπου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι παρτιτούρες, οι σχετικές εικονογραφήσεις, επί παντός μέσου καθώς και σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, το οποίο προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό με άλλον νόμιμο τρόπο·

(1)  «έργο και άλλο υλικό»: ένα λογοτεχνικό, επιστημονικό ή καλλιτεχνικό έργο υπό μορφή κειμένου, σημειογραφίας και/ή σχετικών εικονογραφήσεων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι παρτιτούρες, το οποίο προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό με άλλον νόμιμο τρόπο σε βιβλία, ηλεκτρονικά βιβλία, εξειδικευμένες επιθεωρήσεις, εφημερίδες, περιοδικά ή άλλα έντυπα, και σε οποιαδήποτε μορφή μέσου, συμπεριλαμβανομένης της ηχητικής μορφής, όπως είναι τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο την αναθεώρηση του ορισμού του «έργου» που προτείνεται από την Επιτροπή, υπό το φως της Συνθήκης του Μαρακές, που εκφράζει τη διάκριση μεταξύ του «περιεχομένου» ενός λογοτεχνικού ή καλλιτεχνικού έργου και του «μέσου» του.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)   «δικαιούχος»:

(2)   «δικαιούχος»: ανεξάρτητα από τυχόν άλλες αναπηρίες, οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους:

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή ευθυγραμμίζει τον ορισμό του «δικαιούχου» με τη Συνθήκη του Μαρακές. Θα πρέπει να αφορά όλα τα σημεία α, β, γ και δ του άρθρου 2 παράγραφος 2.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ένα άτομο που έχει αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με άτομο χωρίς αναπηρία ή ανικανότητα· ή

γ)  ένα άτομο που έχει αντιληπτική ή αναγνωστική ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια με κάποιον που δεν είναι τυφλός, αμβλύωπας ή δεν έχει άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων· ή

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή παρέχει τη διάκριση μεταξύ «αναπηρίας» και «ανεπάρκειας». Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η αναπηρία «είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα άτομα με μειωμένες δυνατότητες και στα συμπεριφορικά και περιβαλλοντικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την πλήρη, πραγματική και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία». (Προοίμιο, σημείο (ε)). Με άλλα λόγια, τα εμπόδια είναι αυτά που δημιουργούν την αναπηρία για τα άτομα και όχι η ανεπάρκεια ή οι διαφορετικές λειτουργικές τους δυνατότητες. Ως εκ τούτου, η «ανεπάρκεια» είναι πιο κατάλληλος όρος εδώ.

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ένα άτομο που δεν είναι σε θέση, λόγω σωματικής ανικανότητας, να κρατήσει στα χέρια του ή να χειριστεί βιβλίο ή να εστιάσει ή να μετακινήσει το βλέμμα του έτσι ώστε να μπορεί κανονικά να διαβάσει σε ικανοποιητικό βαθμό. «αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο»:

δ)  ένα άτομο που δεν είναι σε θέση, λόγω σωματικής ανεπάρκειας, να κρατήσει στα χέρια του ή να χειριστεί βιβλίο ή να εστιάσει ή να μετακινήσει το βλέμμα του έτσι ώστε να μπορεί κανονικά να διαβάσει σε ικανοποιητικό βαθμό.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  ένα αντίγραφο έργου ή άλλου υλικού που δίνει στον δικαιούχο πρόσβαση στο έργο ή το άλλο υλικό, με εναλλακτικό τρόπο ή σε εναλλακτική μορφή, μεταξύ άλλων, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα να έχει αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως ένα άτομο χωρίς αμβλυωπία ή οποιαδήποτε ανικανότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2· «εξουσιοδοτημένη οντότητα»:

(3)  «αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο»: ένα αντίγραφο έργου ή άλλου υλικού, που παρουσιάζεται σε μη κερδοσκοπική βάση, με εναλλακτικό τρόπο ή σε εναλλακτική μορφή, που δίνει στον δικαιούχο πρόσβαση στο έργο ή το άλλο υλικό, μεταξύ άλλων, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα να έχει την ίδια αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως ένα άτομο χωρίς αμβλυωπία ή οποιαδήποτε ανικανότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η μη εμπορική πτυχή των αντιγράφων, που διασαφηνίζει περαιτέρω τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων φορέων και της δράσης τους σε μη κερδοσκοπική βάση.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «εξουσιοδοτημένη οντότητα»: ο οργανισμός που παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες σε δικαιούχους, σε μη κερδοσκοπική βάση, ως κύρια δραστηριότητά του ή ως μία από τις κύριες δραστηριότητές του ή αποστολές δημοσίου συμφέροντος.

(4)  «εξουσιοδοτημένη οντότητα»: η οντότητα που εξουσιοδοτείται ή αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη να παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες σε δικαιούχους, σε μη κερδοσκοπική βάση. Περιλαμβάνει επίσης κυβερνητικό οργανισμό ή μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρέχει, ως μία από τις κύριες δραστηριότητες ή θεσμικές υποχρεώσεις του, τις ίδιες υπηρεσίες στους δικαιούχους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο τη συμπλήρωση του ορισμού «εξουσιοδοτημένη οντότητα» που προτείνει η Επιτροπή, με βάση τον ορισμό της Συνθήκης του Μαρακές στον οποίον προσδιορίζεται από ποιον φορέα εξουσιοδοτούνται ή αναγνωρίζονται οι οντότητες αυτές.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εξουσιοδοτημένη οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος μπορεί να διανέμει, να παρουσιάζει ή να καθιστά διαθέσιμα στους δικαιούχους ή σε εξουσιοδοτημένη οντότητα εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης του Μαρακές αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της οδηγίας [...].

Εξουσιοδοτημένη οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, μπορεί, σε μη κερδοσκοπική βάση, να διανέμει, να παρουσιάζει ή να καθιστά διαθέσιμα στους δικαιούχους ή σε εξουσιοδοτημένη οντότητα εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης του Μαρακές αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της οδηγίας [...] και με την προϋπόθεση ότι πριν από τη διανομή ή τη διάθεση η εξουσιοδοτημένη οντότητα δεν γνώριζε ή δεν είχε βάσιμους λόγους να γνωρίζει ότι το προσβάσιμου μορφότυπου αντίγραφο θα χρησιμοποιείτο για άλλους πλην των δικαιούχων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτά τα αντίγραφα δεν πρέπει να οδηγήσουν σε εμπορικές δραστηριότητες. Το τελευταίο τμήμα του κειμένου αποτελεί προσθήκη με βάση τη διατύπωση της Συνθήκης του Μαρακές που θεωρείται σημαντική στην παρούσα παράγραφο, προκειμένου να δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου για τις εξουσιοδοτημένες οντότητες σε ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο των διασυνοριακών δραστηριοτήτων τους με τρίτες χώρες.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο δικαιούχος ή η εξουσιοδοτημένη οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος μπορεί να εισαγάγει ή να αποκτήσει με άλλο τρόπο ή να έχει πρόσβαση και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της οδηγίας [...], αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο που έχει διανεμηθεί, παρουσιαστεί ή τεθεί στη διάθεση των δικαιούχων ή των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων, από εξουσιοδοτημένη οντότητα τρίτης χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης του Μαρακές.

Ο δικαιούχος ή η εξουσιοδοτημένη οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος μπορεί να εισαγάγει ή να αποκτήσει με άλλο τρόπο ή να έχει πρόσβαση και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της οδηγίας [...], αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο που έχει διανεμηθεί, παρουσιαστεί ή τεθεί στη διάθεση των δικαιούχων ή των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων, από εξουσιοδοτημένη οντότητα τρίτης χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης του Μαρακές, υπό την προϋπόθεση ότι η εισαγωγή ή η πρόσβαση δεν έρχεται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου υλικού και δεν θίγει αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο βασίζεται στη διατύπωση της Συνθήκης του Μαρακές.

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διανέμει, παρουσιάζει και καθιστά διαθέσιμα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο μόνο στους δικαιούχους ή σε άλλες εξουσιοδοτημένες οντότητες·

α)  διανέμει, παρουσιάζει και καθιστά διαθέσιμα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο μόνο στους δικαιούχους ή σε άλλες εξουσιοδοτημένες οντότητες σε μη κερδοσκοπική βάση·

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της παράνομης αναπαραγωγής, διανομής, παρουσίασης και διάθεσης αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο·

β)  λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της παράνομης αναπαραγωγής, διανομής, παρουσίασης και διάθεσης αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο, και λειτουργεί σε βάση εμπιστοσύνης για να εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες των δικαιούχων·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια και διατηρεί αρχεία σχετικά με τη διαχείριση έργων και άλλου υλικού και των αντιγράφων τους σε προσβάσιμο μορφότυπο· και

γ)  επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια και διατηρεί αρχεία σχετικά με τη διαχείριση έργων και άλλου υλικού και των αντιγράφων τους σε προσβάσιμο μορφότυπο, με παράλληλο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 6· και

Αιτιολόγηση

Προσθήκη με βάση τη διατύπωση της Συνθήκης του Μαρακές, που υπογραμμίζει το άρθρο που προβλέπει προστασία δεδομένων σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το προσβάσιμου μορφότυπου αντίγραφο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους δικαιούχους και σέβεται την ακεραιότητα του πρωτότυπου έργου ή άλλου υλικού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αλλαγές που χρειάζεται να επέλθουν στο έργο ή το άλλο υλικό ώστε να γίνει προσβάσιμο σε εναλλακτικό μορφότυπο και τις ανάγκες προσβασιμότητας των δικαιούχων.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο βασίζεται στη διατύπωση της Συνθήκης του Μαρακές.

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Τα κράτη μέλη προάγουν την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εξουσιοδοτημένων οντοτήτων, ούτως ώστε να προωθείται αποτελεσματικά η πρόσβαση σε προσαρμοσμένα έργα ή υλικά.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το νωρίτερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του], η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κύρια πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Το αργότερο ... [πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του], η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κύρια πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει εκτίμηση επιπτώσεων από την Επιτροπή σχετικά με τις δυνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού, ο συντάκτης γνωμοδότησης συνιστά να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση εντός προθεσμίας το πολύ πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διασυνοριακές ανταλλαγές μεταξύ Ένωσης και τρίτων χωρών με αντικείμενο αντίτυπα, σε προσβάσιμη μορφή, ορισμένων έργων και άλλων αντικειμένων προστατευόμενων από το δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα, προς όφελος των τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

6.10.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Angel Dzhambazki

14.11.2016

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Γιώργος Γραμματικάκης, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clare Moody

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Νικόλαος Χουντής, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

0

0

 

 

•  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών (27.1.2017)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Margrete Auken

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Συνθήκη του Μαρακές απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέπουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και προβλέπει τη διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων βιβλίων σε ειδικό μορφότυπο, συμπεριλαμβανομένων των ηχογραφημένων βιβλίων, και άλλου έντυπου υλικού μεταξύ των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης.

Η Επιτροπή Αναφορών (PETI) εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τον προτεινόμενο κανονισμό. Η Επιτροπή PETI έχει ασχοληθεί ενεργά με φακέλους που αφορούν την πρόσβαση τυφλών και αμβλυώπων σε δημοσιευμένα έργα από το 2011, όταν ελήφθησαν δύο αναφορές[1] στις οποίες διατυπωνόταν αίτημα για δεσμευτική συνθήκη. Παρακολούθησε με ικανοποίηση την έγκριση της Συνθήκης του Μαρακές το 2013 και την έναρξη ισχύος της τον Σεπτέμβριο του 2016. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Συνθήκης του Μαρακές και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («ΣΗΕΔΑΑ») χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, λαμβανομένου υπόψη του αντικτύπου που έχει η εφαρμογή της Συνθήκης παγκοσμίως για τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως σε επίπεδο ΕΕ.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη[2] που ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Γ στην Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τη Συνθήκη του Μαρακές και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου της Επιτροπής PETI για τις αναπηρίες, η Συνθήκη του Μαρακές αποτελεί έναν θρίαμβο για το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας και αντιπροσωπεύει μια κατάλληλη διεθνή λύση για την παγκόσμια «δίψα για βιβλία». Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία και ορθή εφαρμογή της Συνθήκης. Επιπλέον, η Επιτροπή PETI έχει ζητήσει[3] την ταχεία κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς ωστόσο η κύρωση να εξαρτάται από την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ.

Το σχέδιο γνωμοδότησης έχει ως στόχο την εναρμόνιση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στον κανονισμό ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει πλήρως τη Συνθήκη του Μαρακές και τη ΣΗΕΔΑΑ. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του καταλόγου των δικαιούχων και επικαιροποιεί τον προτεινόμενο κανονισμό σύμφωνα με το συνολικό νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ. Το σημαντικότερο είναι ότι το σχέδιο γνωμοδότησης προτείνει να τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη ένας μηχανισμός υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών, για περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι αποτρέπονται από τη χρήση των επιτρεπόμενων εξαιρέσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε βιβλία και άλλο έντυπο υλικό. Η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού που διατίθενται σε προσβάσιμο μορφότυπο στα εν λόγω άτομα και να βελτιωθεί η κυκλοφορία και διάδοσή τους αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο. Στις 30 Απριλίου 201412 υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης η «Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων» («η Συνθήκη του Μαρακές»). Η εν λόγω Συνθήκη απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέψουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς όσον αφορά τα αποκλειστικά δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στη δημιουργία και διάδοση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού και στη διασυνοριακή ανταλλαγή των εν λόγω αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο. Οι δικαιούχοι της Συνθήκης του Μαρακές είναι τυφλοί, αμβλύωπες ή άτομα με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, που τους αποτρέπουν από την ανάγνωση εντύπων το ίδιο ικανοποιητικά με τα άτομα χωρίς αναπηρία, ή δεν μπορούν να κρατήσουν ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν και να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό, λόγω σωματικής ανικανότητας.

(1)  Οι τυφλοί, οι αμβλύωπες ή τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε βιβλία και άλλο έντυπο υλικό. Η ανάγκη να αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού που διατίθενται σε πλήρως προσβάσιμο μορφότυπο στα εν λόγω άτομα και να βελτιωθεί σημαντικά η κυκλοφορία και διάδοσή τους αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο. Στις 30 Απριλίου 201412 υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης η «Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων» («η Συνθήκη του Μαρακές»), η οποία είχε ήδη εγκριθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας το 2013. Η εν λόγω Συνθήκη απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέψουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς όσον αφορά τα αποκλειστικά δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στη δημιουργία και διάδοση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού και στη διασυνοριακή ανταλλαγή των εν λόγω αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο. Οι δικαιούχοι της Συνθήκης του Μαρακές είναι τυφλοί, αμβλύωπες ή άτομα με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας, που τους αποτρέπουν από την ανάγνωση εντύπων το ίδιο ικανοποιητικά με τα άτομα χωρίς αναπηρία, ή δεν μπορούν να κρατήσουν ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν ή να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά σε αποδεκτό βαθμό, λόγω σωματικής ανικανότητας.

__________________

__________________

12 Απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 1.).

12 Απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 1.).

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Με την οδηγία [...] καταβάλλονται προσπάθειες να εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις της Ένωσης που απορρέουν από τη Συνθήκη του Μαρακές με εναρμονισμένο τρόπο, ούτως ώστε να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο για τους δικαιούχους και η κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθιερώσουν υποχρεωτική εξαίρεση για ορισμένα δικαιώματα κατόχων δικαιωμάτων τα οποία έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης. Στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι η εφαρμογή των υποχρεώσεων της Συνθήκης του Μαρακές όσον αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο προς όφελος των δικαιούχων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές, και ο καθορισμός προϋποθέσεων για τις εν λόγω εξαγωγές και εισαγωγές. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να ληφθούν μόνο σε ενωσιακό επίπεδο, δεδομένου ότι η ανταλλαγή αντιγράφων έργων και άλλου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο αφορά τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός αποτελεί το μόνο κατάλληλο μέσο.

(2)  Με την οδηγία [...] καταβάλλονται προσπάθειες να εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις της Ένωσης που απορρέουν από τη Συνθήκη του Μαρακές με εναρμονισμένο τρόπο, ούτως ώστε να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο για τους δικαιούχους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και η κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθιερώσουν υποχρεωτική εξαίρεση για ορισμένα δικαιώματα κατόχων δικαιωμάτων τα οποία έχουν εναρμονισθεί από το δίκαιο της Ένωσης. Στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι η εφαρμογή των υποχρεώσεων της Συνθήκης του Μαρακές όσον αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο προς όφελος των δικαιούχων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές, και ο καθορισμός προϋποθέσεων για τις εν λόγω εξαγωγές και εισαγωγές. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να ληφθούν μόνο σε ενωσιακό επίπεδο, δεδομένου ότι η ανταλλαγή αντιγράφων έργων και άλλου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο αφορά τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός αποτελεί το μόνο κατάλληλο μέσο.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ο κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα αντίγραφα βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων, μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο, τα οποία έχουν παραχθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της οδηγίας [...], μπορούν να εξάγονται σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Η διανομή, η παρουσίαση ή η διάθεση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο σε άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ή σε εξουσιοδοτημένες οντότητες τρίτης χώρας θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπική βάση από εξουσιοδοτημένες οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση.

(3)  Ο κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα αντίγραφα βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων, μουσικών έργων σε παρτιτούρες και άλλου έντυπου υλικού σε προσβάσιμο μορφότυπο, τα οποία έχουν παραχθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της οδηγίας [...], μπορούν να εξάγονται σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές. Στους προσβάσιμους μορφότυπους συγκαταλέγονται η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηχογραφημένα βιβλία και οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Η διανομή, η παρουσίαση ή η διάθεση αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο σε τυφλούς, αμβλύωπες ή άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ή σε εξουσιοδοτημένες οντότητες τρίτης χώρας θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπική βάση από εξουσιοδοτημένες οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την εισαγωγή και την πρόσβαση σε αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο που έχουν παραχθεί κατ’ εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές από τρίτη χώρα, από δικαιούχους εντός της Ένωσης και από εξουσιοδοτημένες οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση, προς όφελος των ατόμων με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Θα πρέπει να καταστεί δυνατόν τα εν λόγω αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο να κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά υπό τους ίδιους όρους όπως και τα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο που παράγονται στην Ένωση σύμφωνα με την οδηγία [...].

(4)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την εισαγωγή και την πρόσβαση σε αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο που έχουν παραχθεί κατ’ εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές από τρίτη χώρα, από δικαιούχους εντός της Ένωσης και από εξουσιοδοτημένες οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση, προς όφελος τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Θα πρέπει να καταστεί δυνατόν τα εν λόγω αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο να κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά υπό τους ίδιους όρους όπως και τα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο που παράγονται στην Ένωση σύμφωνα με την οδηγία [...].

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5 α)  Σχετικά με την παροχή προσβάσιμων μορφοτύπων σε δικαιούχους, θα πρέπει δυνάμει της Συνθήκης να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές ή βέλτιστες πρακτικές από τις κυβερνήσεις μετά από διαβούλευση με ομάδες εκπροσώπησης ή εξουσιοδοτημένες οντότητες, όπως οι ενώσεις βιβλιοθηκών και οι όμιλοι βιβλιοθηκών, σε συνεργασία με άλλους εξουσιοδοτημένους παραγωγούς προσβάσιμων μορφοτύπων, καθώς και με χρήστες και κατόχους δικαιωμάτων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13, η οποία διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να διενεργείται από εξουσιοδοτημένες οντότητες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη.

(6)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 και με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13α, που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να διενεργείται από εξουσιοδοτημένες οντότητες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη.

__________________

__________________

13 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

13 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

 

13α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6 α)  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει κάθε μορφή διάκρισης, περιλαμβανομένων των διακρίσεων για λόγους αναπηρίας, και ορίζει ότι η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα που τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας.

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η ΣΗΕΔΑΑ»), στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος, εγγυάται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνιστούν παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά.

(7)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η ΣΗΕΔΑΑ»), στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος και η οποία είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη της ΕΕ, εγγυάται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή επί ίσοις όροις με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνιστούν παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(8)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («ΣΗΕΔΑΑ»). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης αναπηρίας.

Αιτιολόγηση

Η Συνθήκη του Μαρακές αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του καταλόγου των δικαιούχων, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης αναπηρίας. Ομοίως, στην αιτιολογική σκέψη 16 και στο άρθρο 7 της προτεινόμενης οδηγίας αναφέρεται η πιθανότητα συμπερίληψης άλλων μορφών αναπηρίας στην εσωτερική αγορά, σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο»: ένα αντίγραφο έργου ή άλλου υλικού που δίνει στον δικαιούχο πρόσβαση στο έργο ή το άλλο υλικό, με εναλλακτικό τρόπο ή σε εναλλακτική μορφή, μεταξύ άλλων, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα να έχει αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως ένα άτομο χωρίς αμβλυωπία ή οποιαδήποτε ανικανότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2·

(3)  «αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο»: ένα αντίγραφο έργου ή άλλου υλικού που δίνει στον δικαιούχο πρόσβαση στο έργο ή το άλλο υλικό, με εναλλακτικό τρόπο ή σε εναλλακτική μορφή, μεταξύ άλλων, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα να έχει αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως ένα άτομο χωρίς οποιαδήποτε αναπηρία ή ανικανότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2·

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «εξουσιοδοτημένη οντότητα»: ο οργανισμός που παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες σε δικαιούχους, σε μη κερδοσκοπική βάση, ως κύρια δραστηριότητά του ή ως μία από τις κύριες δραστηριότητές του ή αποστολές δημοσίου συμφέροντος.

(4)  «εξουσιοδοτημένη οντότητα»: ο οργανισμός που εξουσιοδοτείται ή αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση για να παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες σε δικαιούχους, σε μη κερδοσκοπική βάση, ως κύρια δραστηριότητά του ή ως μία από τις κύριες δραστηριότητές του ή αποστολές δημοσίου συμφέροντος.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «εξουσιοδοτημένης οντότητας» στο άρθρο 2 της Συνθήκης του Μαρακές αναφέρεται σε οντότητες που εξουσιοδοτούνται ή αναγνωρίζονται από τις κυβερνήσεις. Η εισαγωγή μιας τέτοιας διάταξης θα διευκόλυνε τον προσδιορισμό και την εποπτεία των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4 α

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε εφαρμογή μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών και προσφυγής και είναι διαθέσιμοι στους χρήστες σε περίπτωση διαφωνιών σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4.

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός δεν αναφέρει κανέναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών και προσφυγής που θα πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι αποτρέπονται από τη χρήση της επιτρεπόμενης εξαίρεσης. Η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού θα ήταν ιδιαιτέρως σκόπιμη με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού. Αυτό συνάδει με το άρθρο 10 παράγραφος 1 της Συνθήκης του Μαρακές, σύμφωνα με την οποία απαιτείται από τα συμβαλλόμενα μέρη να εγκρίνουν κάθε απαραίτητο «μέτρο» προκειμένου να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Συνθήκης.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η εξουσιοδοτημένη οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και πραγματοποιεί τις ενέργειες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 εξασφαλίζει ότι:

1.  Η εξουσιοδοτημένη οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και πραγματοποιεί τις ενέργειες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 θεσπίζει και τηρεί τις δικές της πρακτικές για να εξασφαλίζει ότι:

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν να βοηθήσουν τις εξουσιοδοτημένες οντότητές τους, ώστε αυτές να διαθέτουν πληροφορίες όσον αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζουν δυνάμει των άρθρων 3 και 4, τόσο με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εξουσιοδοτημένων οντοτήτων όσο και με την παροχή πληροφοριών για τις πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζουν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τη διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο, σε ενδιαφερόμενα μέρη και στο κοινό, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/EΚ.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού συμμορφώνεται με τις οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/ΕΚ, και με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το νωρίτερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του], η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κύρια πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Το αργότερο [τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του], η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα κύρια πορίσματα, τα οποία θα συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PETI

6.10.2016

Συντάκτρια γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Margrete Auken

18.11.2016

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ángela Vallina, Rainer Wieland, Κωνσταντίνα Κούνεβα

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edouard Martin

  • [1]  Αναφορά 0924/2011 του Dan Pescod, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (EBU)/του Βασιλικού Εθνικού Ινστιτούτου Τυφλών (RNIB), σχετικά με την πρόσβαση τυφλών ατόμων σε βιβλία και άλλα έντυπα προϊόντα και
    Αναφορά 964/2011 του Michael Kalmar, αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δυσλεξίας, σχετικά με την πρόσβαση των τυφλών και των ατόμων με δυσλεξία και άλλες αναπηρίες στα βιβλία.
  • [2]  PE 571.387.
  • [3]  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την κύρωση της συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που υποβλήθηκαν, και ιδίως της αναφοράς 924/2011 (2016/2542(RSP)).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.9.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

INTA

12.10.2016

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.11.2016

28.11.2016

12.1.2017

31.1.2017

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eugen Freund, Maria Noichl

Ημερομηνία κατάθεσης

29.3.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

 

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

 

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή