Procedūra : 2016/0279(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0102/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0102/2017

Debates :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Balsojumi :

PV 06/07/2017 - 11.8

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0313

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 989kWORD 114k
29.3.2017
PE 594.172v02-00 A8-0102/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Juridiskā komiteja

Referents: Max Andersson

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS
 Kultūras un izglītības komitejaS ATZINUMS
 Lūgumrakstu komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0595),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0380/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, kā arī Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A8-0102/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1.a atsauce (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-   ņemot vērā 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību (LES) un Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD),

Grozījums Nr.     2

Regulas priekšlikums

1.b atsauce (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-   ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 26. pantu un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD),

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un citiem iespiedmateriāliem. Starptautiskā līmenī ir atzīta nepieciešamība palielināt minētajām personām piekļūstamā formā sagatavotu darbu un citu aizsargātu tiesību objektu daudzumu un uzlabot to apriti un izplatību. Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (“Marrākešas līgums”), Savienības vārdā parakstīja 2014. gada 30. aprīlī12. Tajā līgumslēdzējām pusēm ir noteikta prasība ieviest izņēmumus no autortiesību un blakustiesību subjektu ekskluzīvajām tiesībām vai to ierobežojumus, lai varētu sagatavot un izplatīt noteiktu darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus un lai varētu īstenot pārrobežu apmaiņu ar šiem piekļūstamas formas eksemplāriem. Marrākešas līguma nodrošināto ieguvumu saņēmēji ir personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, un kas tāpēc nespēj lasīt iespieddarbus tādā pat mērā kā personas bez šādas invaliditātes vai kas fiziskas invaliditātes dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

(1)  Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un citiem iespiedmateriāliem. Starptautiskā līmenī ir atzīta nepieciešamība ievērojami palielināt minētajām personām pilnībā piekļūstamā formā sagatavotu darbu skaitu un citu aizsargātu tiesību objektu daudzumu un būtiski uzlabot to apriti un izplatību. Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ („Marrākešas līgums”), Savienības vārdā parakstīja 2014. gada 30. aprīlī12 pēc tam, kad 2013. gadā to pieņēma Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija. Tajā līgumslēdzējām pusēm ir noteikta prasība ieviest izņēmumus no autortiesību un blakustiesību subjektu ekskluzīvajām tiesībām vai to ierobežojumus, lai varētu sagatavot un izplatīt noteiktu darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus un lai varētu īstenot pārrobežu apmaiņu ar šiem piekļūstamas formas eksemplāriem. Marrākešas līguma nodrošināto ieguvumu saņēmēji ir personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, un kas tāpēc nespēj lasīt iespieddarbus tādā pat mērā kā personas bez šādas invaliditātes vai kas fiziskas invaliditātes dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

__________________

__________________

12Padomes 2014. gada 14. aprīļa Lēmums 2014/221/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (OV L 115, 17.4.2014., 1. lpp.).

12Padomes 2014. gada 14. aprīļa Lēmums 2014/221/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (OV L 115, 17.4.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     4

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Direktīvas […] mērķis ir saskaņotā veidā īstenot Marrākešas līgumā noteiktos Savienības pienākumus, lai uzlabotu piekļūstamas formas eksemplāru pieejamību saņēmējiem un to apriti iekšējā tirgū. Direktīvā dalībvalstīm ir noteikta prasība ieviest obligātu izņēmumu no noteiktām tiesību subjektu tiesībām, kuru saskaņotība ir panākta ar Savienības tiesību aktiem. Šīs regulas mērķi ir īstenot Marrākešas līgumā noteiktos pienākumus attiecībā uz piekļūstamas formas eksemplāru eksportu un importu starp Savienību un trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses, saņēmēju interesēs un paredzēt šāda eksporta un importa nosacījumus. Šādus pasākumus var veikt tikai Savienības līmenī, jo apmaiņa ar darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplāriem ir saistīta ar intelektuālā īpašuma komerciālajiem aspektiem. Regula ir vienīgais piemērotais instruments.

(2)  Direktīvas […] mērķis ir saskaņotā veidā īstenot Marrākešas līgumā noteiktos Savienības pienākumus, lai uzlabotu piekļūstamas formas eksemplāru pieejamību saņēmējiem visās Savienības dalībvalstīs un to apriti iekšējā tirgū. Direktīvā dalībvalstīm ir noteikta prasība ieviest obligātu izņēmumu no noteiktām tiesību subjektu tiesībām, kuru saskaņotība ir panākta ar Savienības tiesību aktiem. Šīs regulas mērķi ir īstenot Marrākešas līgumā noteiktos pienākumus attiecībā uz piekļūstamas formas eksemplāru eksportu un importu starp Savienību un trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses, saņēmēju interesēs un paredzēt šāda eksporta un importa nosacījumus. Šādus pasākumus var veikt tikai Savienības līmenī, jo apmaiņa ar darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplāriem ir saistīta ar intelektuālā īpašuma komerciālajiem aspektiem. Tāpēc regula ir vienīgais piemērotais instruments.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Ar šo regulu būtu jānodrošina, lai grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un citu iespiedmateriālu piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti jebkurā dalībvalstī atbilstoši valsts noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu […], varētu eksportēt uz trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses. Piekļūstama forma ir cita starpā iespiedteksti Braila rakstā un lielburtu iespiedumā, pielāgotas e-grāmatas, klausāmgrāmatas un radiopārraides. Piekļūstamas formas eksemplāru izplatīšana, izziņošana vai pieejamības nodrošināšana personām ar iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti vai pilnvarotām struktūrām trešā valstī būtu jāveic tikai Savienībā dibinātām pilnvarotām struktūrām, ievērojot bezpeļņas principu.

(3)  Ar šo regulu būtu jānodrošina, lai grāmatu, e–grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un citu iespiedmateriālu piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti jebkurā dalībvalstī atbilstoši valsts noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu […], varētu izplatīt un eksportēt uz trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses. Piekļūstama forma ir cita starpā iespiedteksti Braila rakstā un lielburtu iespiedumā, pielāgotas e-grāmatas, klausāmgrāmatas un radiopārraides. Piekļūstamas formas eksemplāru izplatīšana, izziņošana vai pieejamības nodrošināšana personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti vai pilnvarotām struktūrām trešā valstī būtu jāveic tikai Savienībā dibinātām pilnvarotām struktūrām, ievērojot bezpeļņas principu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Ar šo regulu būtu arī jānodrošina iespēja Savienībā dzīvojošiem saņēmējiem un Savienībā dibinātām pilnvarotām struktūrām personu ar iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti interesēs importēt no trešām valstīm piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti, īstenojot Marrākešas līgumu, un tiem piekļūt. Vajadzētu būt iespējamam šos piekļūstamas formas eksemplārus laist apritē iekšējā tirgū ar tādiem pašiem nosacījumiem kā piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti Savienībā saskaņā ar Direktīvu […].

(4)  Ar šo regulu būtu arī jānodrošina iespēja Savienībā dzīvojošiem saņēmējiem un Savienībā dibinātām pilnvarotām struktūrām personu, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, interesēs importēt no trešām valstīm piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti, īstenojot Marrākešas līgumu, un tiem piekļūt. Vajadzētu būt iespējamam šos piekļūstamas formas eksemplārus laist apritē iekšējā tirgū ar tādiem pašiem nosacījumiem kā piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti Savienībā saskaņā ar Direktīvu […].

Grozījums Nr.     7

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Ar šo regulu būtu jānodrošina, ka saskaņā ar Marrākešas līguma 9. pantu līgumslēdzējas puses garantē finanšu un cilvēkresursus, lai veicinātu starptautisko sadarbību starp pilnvarotajām struktūrām, piekļūstamas formas eksemplāru atbilstošu pieejamību un šādu eksemplāru pārrobežu apmaiņu.

Grozījums Nr.     8

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4.b)  Lai veicinātu eksemplāru piekļūstamā formā eksportu un radītu pieejamas publikācijas, proti, tiesību subjektu izgatavotas publikācijas piekļūstamā formā, Savienībā būtu jāizveido vienota tiešsaistes datubāze. Šai datubāzei vajadzētu būt publiski pieejamai no trešām valstīm, kuras ir Marrākešas līguma puses. Lai veicinātu to pašu publikāciju importu, ir svarīgi, lai šāda datubāze būtu sadarbspējīga ar ABC TIGAR (Uzticamu starpnieku globāli pieejami resursu) datubāzi, kuru uztur Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO).

Pamatojums

Ar jauno apsvērumu Eiropas Komisija tiek aicināta veicināt apmaiņu ar informāciju, piešķirot trešām valstīm, kuras ir Marrākešas līguma puses, piekļuvi datubāzei, kuras izveidošana paredzēta Direktīvā [...]. Šī jaunā iniciatīva būtu jāveido, balstoties uz pašreizējo Pieejamo grāmatu konsorcija izstrādāto pasaules mēroga datubāzi, kuru uztur WIPO.

Grozījums Nr.     9

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lai uzlabotu piekļūstamas formas eksemplāru pieejamību un novērstu darbu un citu tiesību objektu nelikumīgu izplatīšanu, pilnvarotajām struktūrām, kas ir iesaistītas piekļūstamas formas eksemplāru izplatīšanā vai pieejamības nodrošināšanā, būtu jāievēro noteikti pienākumi.

(5)  Lai uzlabotu piekļūstamas formas eksemplāru pieejamību un novērstu darbu un citu tiesību objektu nelikumīgu izplatīšanu, dalībvalstīm būtu jāveicina vienošanās par paraugprakses pamatnostādnēm starp pilnvaroto struktūru pārstāvju grupām, kas ir iesaistītas piekļūstamas formas eksemplāru izgatavošanā, izplatīšanā vai pieejamības nodrošināšanā, un lietotājiem un tiesību subjektiem. Valdības pamatnostādnes vai labākā prakse attiecībā uz piekļūstamas formas eksemplāru pieejamības nodrošināšanu saņēmējiem saskaņā ar Marrākešas līguma noteikumiem būtu jāizstrādā, apspriežoties ar pilnvaroto struktūru, piemēram, bibliotēku asociāciju un bibliotēku konsorciju, pārstāvības grupām kopā ar citām pilnvarotām struktūrām, kuras ražo piekļūstamas formas eksemplārus, kā arī ar lietotājiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un tiesību subjektiem.

Grozījums Nr.     10

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Apstrādājot personas datus saskaņā ar šo regulu, būtu jāievēro pamattiesības, tostarp tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un tiesības uz personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK13, kas reglamentē personas datu apstrādi, kuru saskaņā ar šo regulu drīkst veikt pilnvarotās iestādes dalībvalstu kompetento iestāžu, jo īpaši dalībvalstu izraudzītu publisku neatkarīgu iestāžu, uzraudzībā.

(6)  Apstrādājot personas datus saskaņā ar šo regulu, ir jāievēro pamattiesības, tostarp tiesības attiecībā uz privāto un ģimenes dzīvi un tiesības uz personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK13 un Direktīvu 2002/58/EK13a un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67913b, kuras reglamentē personas datu apstrādi, kuru saskaņā ar šo regulu drīkst veikt pilnvarotās iestādes dalībvalstu kompetento iestāžu, jo īpaši dalībvalstu izraudzītu publisku neatkarīgu iestāžu, uzraudzībā.

_________________

_________________

13Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

 

13a Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (Direktīva par privātās dzīves aizsardzību un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

 

13b Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     11

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Dalībvalstīm nevajadzētu noteikt papildu prasības, lai varētu izmantot izņēmumu(-us), piemēram, kas iekļauts(-i) šajā regulā, tostarp kompensācijas shēmas vai iepriekšēju pārliecināšanos par piekļūstamas formas eksemplāru komerciālu pieejamību.

Grozījums Nr.     12

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  Personu ar invaliditāti integrācija ir pieprasīta Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 26. pantā un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD);

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD), kurā ES ir līgumslēdzēja puse, garantē personām ar invaliditāti tiesības piekļūt informācijai un tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. UNCRPD konvencijas pusēm nosaka prasību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, neveido nepamatotu vai diskriminējošu šķērsli personu ar invaliditāti piekļuvei kultūras materiāliem.

(7)  Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām („UNCRPD”), kurā ES ir līgumslēdzēja puse no 2011. gada 21. janvāra un kura ir saistoša dalībvalstīm, garantē personām ar invaliditāti tiesības piekļūt informācijai un saziņai un tiesības iesaistīties darba un piedalīties kultūras, ekonomiskajā, politiskajā, darba un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. UNCRPD konvencijas pusēm nosaka prasību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, neveido nepamatotu vai diskriminējošu šķērsli personu ar invaliditāti piekļuvei kultūras materiāliem.

Grozījums Nr.     14

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Šajā regulā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un principi. Šī regula būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(8)  Šajā regulā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un principi, ar kuru ir aizliegta visa veida diskriminācija, un jo īpaši tās 21. un 26. pants, ar kuru aizliedz diskrimināciju invaliditātes dēļ un atzīst un ievēro personu ar invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē. Šī regula būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

Grozījums Nr.     15

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Eiropas Komisijai viena gada laikā būtu jāiesniedz stratēģisks rīcības plāns, lai sekmētu Marrākešas līguma mērķus, īpašu vērību pievēršot plašas pārrobežu apmaiņas nodrošināšanai ar trešām valstīm, nolūkā nodrošināt izglītības un kultūras darbus personām ar redzes traucējumiem.

Grozījums Nr.     16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo regulu ievieš noteikumus par pārrobežu apmaiņu ar noteiktu darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplāriem starp Savienību un trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses, bez tiesību subjekta atļaujas tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti.

Ar šo regulu ievieš noteikumus par pārrobežu apmaiņu ar noteiktu darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplāriem starp Savienību un trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses, bez tiesību subjekta atļaujas tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti. Tā paredzēta, lai efektīvi nodrošinātu šādu personu tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem.

Grozījums Nr.     17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “darbs vai cits tiesību objekts” ir ar autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts un publicēts vai citā veidā likumīgi publiskots darbs grāmatas, žurnāla, laikraksta, periodiska izdevuma vai cita rakstu darba, tostarp nošu, veidā un ar to saistītās ilustrācijas jebkuros nesējos, tostarp audioformā, piemēram, klausāmgrāmatas;

(1)  „darbs vai cits tiesību objekts” ir ar autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts un publicēts vai citā veidā likumīgi publiskots darbs grāmatas, žurnāla, laikraksta, periodiska izdevuma vai cita rakstu darba, tostarp nošu, veidā un ar to saistītās ilustrācijas jebkuros nesējos, tostarp audioformā, piemēram, klausāmgrāmatas, un digitālos formātos, piemēram, e–grāmatas;

Grozījums Nr.     18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  “saņēmējs” ir:

(2)  „saņēmējs” neatkarīgi no jebkādas citas invaliditātes ir:

Pamatojums

Ar šo papildinājumu „saņēmēja” definīcija tiek saskaņota ar Marrākešas līgumu. Uz to būtu jāatsaucas visās — a), b), c) un d) — 2. panta 2. punkta daļās, un tādēļ tas būtu jāiekļauj pēc d) daļas.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  persona ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, kā rezultātā tā nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā persona bez traucējumiem vai invaliditātes vai

(c)  persona ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, vai ar citiem attīstības traucējumiem, kā rezultātā tā nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā persona bez traucējumiem vai invaliditātes vai

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “piekļūstamas formas eksemplārs” ir darba vai cita tiesību objekta eksemplārs alternatīvā veidā vai formā, kas ļauj saņēmējam piekļūt darbam vai citam tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var persona bez redzes traucējumiem vai 2. punktā minētas invaliditātes;

(3)  „piekļūstamas formas eksemplārs” ir darba vai cita tiesību objekta eksemplārs alternatīvā veidā vai formā, kas ļauj saņēmējam piekļūt darbam vai citam tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var persona bez jebkādiem 2. punktā minētajiem traucējumiem vai invaliditātes;

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt eksemplāru nekomerciālo būtību, kas papildus precizē pilnvaroto struktūru definīciju un to darbību, ievērojot bezpeļņas principu.

Grozījums Nr.     21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “pilnvarota struktūra” ir organizācija, kuras galvenā darbība vai viena no galvenajām darbībām vai uzdevumiem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm, ir nodrošināt saņēmējiem izglītību, instruktīvas mācības, adaptīvo lasīšanu vai piekļuvi informācijai, ievērojot bezpeļņas principu.

(4)  „pilnvarota struktūra” ir organizācija, kuru valdība ir pilnvarojusi nodrošināt vai atzinusi, ka tā nodrošina saņēmējiem izglītību, instruktīvas mācības, adaptīvo lasīšanu vai piekļuvi informācijai, ievērojot bezpeļņas principu, un šāda nodrošināšana ir attiecīgās organizācijas galvenā darbība vai viena no galvenajām darbībām vai uzdevumiem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pilnveidot Komisijas ierosināto „pilnvarotās struktūras” definīciju, ņemot vērā Marrākešas līgumā iekļauto definīciju, kurā precizēts, kurš likumīgi var pilnvarot vai atzīt šādas struktūras.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a pants

 

Dalībvalstis nodrošina, ka strīdu gadījumos par 3. un 4. pantā minēto pasākumu piemērošanu tiek noteikti un lietotājiem ir pieejami sūdzību iesniegšanas un tiesiskās aizsardzības mehānismi.

Pamatojums

Ierosinātajā regulā nav minēti ne sūdzību iesniegšanas, ne tiesiskās aizsardzības mehānismi, kas būtu jānosaka dalībvalstīm gadījumos, kad saņēmēji tiek kavēti izmantot pieļautos izņēmumus. Šādu mehānismu izveidošana būtu ļoti piemērota, lai nodrošinātu regulas noteikumu efektīvu piemērošanu. Tas atbilst Marrākešas līguma 10. panta 1. punktam, kurā no līgumslēdzējām pusēm prasa pieņemt visus nepieciešamos „pasākumus”, lai nodrošinātu Līguma efektīvu piemērošanu.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra, kas veic 3. un 4. pantā minētās darbības, nodrošina, ka:

1.  Dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra, veicot 3. un 4. pantā minētās darbības, izstrādā un ievēro pašas savu praksi, lai nodrošinātu, ka:

Pamatojums

Šis teksts ir norādīts Marrākešas līguma 2. panta c) punktā.

Grozījums Nr.     24

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  tā ar darbiem un citiem tiesību objektiem, kā arī to piekļūstamas formas eksemplāriem apietas ar pienācīgu rūpību un veic ar tiem īstenoto darbību uzskaiti;

(c)  tā ar darbiem un citiem tiesību objektiem, kā arī to piekļūstamas formas eksemplāriem apietas ar pienācīgu rūpību un veic ar tiem īstenoto darbību uzskaiti, vienlaicīgi respektējot saņēmēju privātumu saskaņā ar 6. pantu; un

Grozījums Nr.     25

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  tā publicē un atjaunina informāciju — attiecīgā gadījumā savā tīmekļa vietnē par to, kā tā pilda a)–c) apakšpunktos minētos pienākumus.

(d)  tā publicē un atjaunina informāciju — attiecīgā gadījumā savā tīmekļa vietnē vai izmantojot citus tiešsaistes vai bezsaistes kanālus— par to, kā tā pilda a)–c) apakšpunktos minētos pienākumus.

Grozījums Nr.     26

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra, kas veic 3. un 4. pantā minētās darbības, pēc pieprasījuma jebkuram saņēmējam vai tiesību subjektam sniedz šādu informāciju:

2.  Dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra, kas veic 3. un 4. pantā minētās darbības, pēc pieprasījuma jebkuram saņēmējam vai tiesību subjektam pieejamā veidā sniedz šādu informāciju:

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis atbalsta to pilnvarotās struktūras, kad tās ieinteresētajām pusēm un sabiedrības locekļiem vajadzības gadījumā sniedz informāciju, kas kļūst pieejama attiecībā uz to praksi saskaņā ar 3. un 4. pantu, gan apmainoties ar informāciju starp pilnvarotām struktūrām, gan padarot pieejamu informāciju par politikām un praksi, tostarp tādām, kas saistītas ar piekļūstamas formas eksemplāru pārrobežu apmaiņu.

Pamatojums

Šis teksts ir norādīts Marrākešas līguma 9. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.     28

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šajā pantā noteiktos pienākumus, kas jāpilda pilnvarotajām struktūrām, piemēro, ievērojot proporcionalitātes principu.

Grozījums Nr.     29

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2b.  Dalībvalstis veicina informācijas un paraugprakses apmaiņu starp pilnvarotajām struktūrām tā, lai efektīvi sekmētu piekļuvi pielāgotiem darbiem vai tiesību objektiem.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datus saskaņā ar šo regulu apstrādā, ievērojot Direktīvu 95/46/EK.

Personas datus saskaņā ar šo direktīvu apstrādā, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK1a un Direktīvu 2002/58/EK1b un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/6791c.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

 

1b Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (Direktīva par privātās dzīves aizsardzību un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

 

1c Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     31

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne agrāk kā [piecus gadus pēc piemērošanas sākuma dienas] izvērtē šo regulu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs regulas grozījumu priekšlikumiem.

Komisija līdz [piecus gadus pēc piemērošanas sākuma dienas] izvērtē šo regulu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs regulas grozījumu priekšlikumiem.


Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS (8.2.2017)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Helga Stevens

ĪSS PAMATOJUMS

Marrākešas līguma, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ („Marrākešas līgums”), apspriešana notika, balstoties uz Marrākešas līgumu, kas ir jaukta vienošanās, — daži no tajā regulētajiem jautājumiem tika uzskatīti par ES kompetencē esošiem, savukārt citi — par dalībvalstu kompetencē esošiem. Piecpadsmit dalībvalstis jau ir parakstījušas Marrākešas līgumu.

Tas tiek uzskatīts par vēsturisku līgumu, jo ir pirmais līgums par izņēmumiem autortiesībās, un tajā arī ir iekļauti cilvēktiesību elementi. Atzinuma sagatavotājai uzdots uzlabot cilvēku ar redzes traucējumiem piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem darbiem. Cilvēki ar redzes traucējumiem visā pasaulē iegūs plašāku piekļuvi grāmatām, padarot iespējamu, ka daudzas organizācijas varēs sūtīt darbu kopijas uz citām valstīm.

Atzinuma sagatavotāja papildus ir apspriedusies ar invalīdu organizācijām un ieinteresētajām pusēm un sapratusi, ka Komisijas priekšlikums ir atbalstāms. Grozījumi tekstā attiecas tikai uz Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas kompetencēm un nodrošina, ka teksts ir saskaņots ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, kā arī ar Marrākešas līgumu.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. atsauce

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 19. un 207. pantu,

Pamatojums

ES Tiesa sava 2016. gada 8. septembra atzinuma Nr. 3/15 113. punktā konstatējusi, ka būtu jāpiemēro 19. un 207. pants.

Grozījums Nr.     2

Regulas priekšlikums

1.b atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu,

Grozījums Nr.     3

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un citiem iespiedmateriāliem. Starptautiskā līmenī ir atzīta nepieciešamība palielināt minētajām personām piekļūstamā formā sagatavotu darbu un citu aizsargātu tiesību objektu daudzumu un uzlabot to apriti un izplatību. Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (“Marrākešas līgums”), Savienības vārdā parakstīja 2014. gada 30. aprīlī12. Tajā līgumslēdzējām pusēm ir noteikta prasība ieviest izņēmumus no autortiesību un blakustiesību subjektu ekskluzīvajām tiesībām vai to ierobežojumus, lai varētu sagatavot un izplatīt noteiktu darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus un lai varētu īstenot pārrobežu apmaiņu ar šiem piekļūstamas formas eksemplāriem. Marrākešas līguma nodrošināto ieguvumu saņēmēji ir personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, un kas tāpēc nespēj lasīt iespieddarbus tādā pat mērā kā personas bez šādas invaliditātes vai kas fiziskas invaliditātes dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

(1)  Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un citiem iespiedmateriāliem. Starptautiskā līmenī ir atzīta nepieciešamība palielināt minētajām personām piekļūstamā formā sagatavotu darbu un citu aizsargātu tiesību objektu daudzumu un uzlabot to apriti un izplatību. Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ („Marrākešas līgums”), Savienības vārdā parakstīja 2014. gada 30. aprīlī pēc tam, kad 2013. gadā to pieņēma Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija12. Tajā līgumslēdzējām pusēm ir noteikta prasība ieviest izņēmumus no autortiesību un blakustiesību subjektu ekskluzīvajām tiesībām vai to ierobežojumus, lai varētu sagatavot un izplatīt noteiktu darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus un lai varētu īstenot pārrobežu apmaiņu ar šiem piekļūstamas formas eksemplāriem. Marrākešas līguma nodrošināto ieguvumu saņēmēji ir personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, un kas tāpēc nespēj lasīt iespieddarbus tādā pat mērā kā personas bez šādas invaliditātes vai kas fiziskas invaliditātes dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

_________________

_________________

12 Padomes 2014. gada 14. aprīļa Lēmums 2014/221/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (OV L 115, 17.4.2014., 1. lpp.)

12 Padomes 2014. gada 14. aprīļa Lēmums 2014/221/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (OV L 115, 17.4.2014., 1. lpp.)

Grozījums Nr.     4

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Direktīvas […] mērķis ir saskaņotā veidā īstenot Marrākešas līgumā noteiktos Savienības pienākumus, lai uzlabotu piekļūstamas formas eksemplāru pieejamību saņēmējiem un to apriti iekšējā tirgū. Direktīvā dalībvalstīm ir noteikta prasība ieviest obligātu izņēmumu no noteiktām tiesību subjektu tiesībām, kuru saskaņotība ir panākta ar Savienības tiesību aktiem. Šīs regulas mērķi ir īstenot Marrākešas līgumā noteiktos pienākumus attiecībā uz piekļūstamas formas eksemplāru eksportu un importu starp Savienību un trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses, saņēmēju interesēs un paredzēt šāda eksporta un importa nosacījumus. Šādus pasākumus var veikt tikai Savienības līmenī, jo apmaiņa ar darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplāriem ir saistīta ar intelektuālā īpašuma komerciālajiem aspektiem. Regula ir vienīgais piemērotais instruments.

(2)  Direktīvas […] mērķis ir saskaņotā veidā īstenot Marrākešas līgumā noteiktos Savienības pienākumus, lai uzlabotu piekļūstamas formas eksemplāru pieejamību saņēmējiem visās Savienības dalībvalstīs un to apriti iekšējā tirgū. Direktīvā dalībvalstīm ir noteikta prasība ieviest obligātu izņēmumu no noteiktām tiesību subjektu tiesībām, kuru saskaņotība ir panākta ar Savienības tiesību aktiem. Šīs regulas mērķi ir īstenot Marrākešas līgumā noteiktos pienākumus attiecībā uz piekļūstamas formas eksemplāru eksportu un importu starp Savienību un trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses, saņēmēju interesēs un paredzēt šāda eksporta un importa nosacījumus. Šādus pasākumus var veikt tikai Savienības līmenī, jo apmaiņa ar darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplāriem ir saistīta ar intelektuālā īpašuma komerciālajiem aspektiem. Tādēļ regula ir vienīgais piemērotais instruments.

Grozījums Nr.     5

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Ar šo regulu būtu jānodrošina, lai grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un citu iespiedmateriālu piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti jebkurā dalībvalstī atbilstoši valsts noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu […], varētu eksportēt uz trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses. Piekļūstama forma ir cita starpā iespiedteksti Braila rakstā un lielburtu iespiedumā, pielāgotas e-grāmatas, klausāmgrāmatas un radiopārraides. Piekļūstamas formas eksemplāru izplatīšana, izziņošana vai pieejamības nodrošināšana personām ar iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti vai pilnvarotām struktūrām trešā valstī būtu jāveic tikai Savienībā dibinātām pilnvarotām struktūrām, ievērojot bezpeļņas principu.

(3)  Ar šo regulu būtu jānodrošina, lai grāmatu, e–grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un citu iespiedmateriālu piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti jebkurā dalībvalstī atbilstoši valsts noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu […], varētu eksportēt uz trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses. Piekļūstama forma ir cita starpā iespiedteksti Braila rakstā un lielburtu iespiedumā, pielāgotas e-grāmatas, klausāmgrāmatas un radiopārraides. Piekļūstamas formas eksemplāru izplatīšana, izziņošana vai pieejamības nodrošināšana personām ar iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti vai pilnvarotām struktūrām trešā valstī būtu jāveic tikai Savienībā dibinātām pilnvarotām struktūrām, ievērojot bezpeļņas principu.

Grozījums Nr.     6

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Ar šo regulu būtu jānodrošina, ka saskaņā ar Marrākešas līguma 9. pantu līgumslēdzējas puses garantē finanšu un cilvēkresursus, lai veicinātu starptautisko sadarbību starp pilnvarotajām struktūrām, piekļūstamas formas eksemplāru atbilstošu pieejamību un šādu eksemplāru pārrobežu apmaiņu.

Grozījums Nr.     7

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Valdības pamatnostādnes vai labākā prakse attiecībā uz piekļūstamas formas eksemplāru pieejamības nodrošināšanu saņēmējiem saskaņā ar Marrākešas līguma noteikumiem būtu jāizstrādā, apspriežoties ar pilnvaroto struktūru, piemēram, bibliotēku asociāciju un bibliotēku konsorciju, pārstāvības grupām kopā ar citām pilnvarotām struktūrām, kuras ražo piekļūstamas formas eksemplārus, kā arī ar lietotājiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un tiesību subjektiem.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD), kurā ES ir līgumslēdzēja puse, garantē personām ar invaliditāti tiesības piekļūt informācijai un tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. UNCRPD konvencijas pusēm nosaka prasību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, neveido nepamatotu vai diskriminējošu šķērsli personu ar invaliditāti piekļuvei kultūras materiāliem.

(7)  Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām („UNCRPD”), kurā ES ir līgumslēdzēja puse no 2011. gada 21. janvāra un kura ir saistoša Savienības dalībvalstīm, garantē personām ar invaliditāti tiesības piekļūt informācijai, saziņai un tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā, politiskajā, darba un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. UNCRPD konvencijas pusēm nosaka prasību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, neveido nepamatotu vai diskriminējošu šķērsli personu ar invaliditāti piekļuvei kultūras materiāliem.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “darbs vai cits tiesību objekts” ir ar autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts un publicēts vai citā veidā likumīgi publiskots darbs grāmatas, žurnāla, laikraksta, periodiska izdevuma vai cita rakstu darba, tostarp nošu, veidā un ar to saistītās ilustrācijas jebkuros nesējos, tostarp audioformā, piemēram, klausāmgrāmatas;

(1)  „darbs vai cits tiesību objekts” ir ar autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts un publicēts vai citā veidā likumīgi publiskots darbs grāmatas, e–grāmatas, žurnāla, laikraksta, periodiska izdevuma vai cita rakstu darba, tostarp nošu, veidā un ar to saistītās ilustrācijas jebkuros nesējos gan tiešsaistē, gan bezsaistē, tostarp audioformā, piemēram, klausāmgrāmatas;

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  persona ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, kā rezultātā tā nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā persona bez traucējumiem vai invaliditātes vai

(c)  persona ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, kā arī ar citiem attīstības traucējumiem, kā rezultātā tā nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā persona bez traucējumiem vai invaliditātes vai

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  tā publicē un atjaunina informāciju — attiecīgā gadījumā savā tīmekļa vietnē — par to, kā tā pilda a)–c) apakšpunktos minētos pienākumus.

(d)  tā publicē un atjaunina informāciju — attiecīgā gadījumā savā tīmekļa vietnē vai izmantojot citus tiešsaistes vai bezsaistes kanālus— par to, kā tā pilda a)–c) apakšpunktos minētos pienākumus.

Grozījums Nr.     12

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – da apakšpunkts)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  tā pēc pieprasījuma nodrošina tehnisku atbalstu piekļuvei sniegtajiem materiāliem

Grozījums Nr.     13

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra, kas veic 3. un 4. pantā minētās darbības, pēc pieprasījuma jebkuram saņēmējam vai tiesību subjektam sniedz šādu informāciju:

2.  Dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra, kas veic 3. un 4. pantā minētās darbības, pēc pieprasījuma jebkuram saņēmējam vai tiesību subjektam pieejamā veidā sniedz šādu informāciju:

Grozījums Nr.     14

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis atbalsta to pilnvarotās struktūras, kad tās ieinteresētajām pusēm un sabiedrības locekļiem dara pieejamu informāciju attiecībā uz to praksi saskaņā ar 3. un 4. pantu, gan apmainoties ar informāciju starp pilnvarotām struktūrām, gan nodrošinot piekļuvi informācijai pieejamā veidā par to politikām un praksi, tostarp tādām, kas saistītas ar piekļūstamas formas eksemplāru pārrobežu apmaiņu.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija ne agrāk kā [piecus gadus pēc piemērošanas sākuma dienas] izvērtē šo regulu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs regulas grozījumu priekšlikumiem.

1.  Komisija līdz [piecus gadus pēc piemērošanas sākuma dienas], ņemot vērā arī tehnoloģisko attīstību piekļūstamības kontekstā, izvērtē šo regulu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs regulas grozījumu priekšlikumiem. Komisijas ziņojumā ņem vērā attiecīgo pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, nevalstisko organizāciju un sociālo partneru, tostarp invalīdu un viņus pārstāvošu organizāciju, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkus pārstāvošu organizāciju viedokļus.

PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM ATZINUMA REFERENTE IR SAŅĒMUSI INFORMĀCIJU

Šo sarakstu sagatavo pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīga vienīgi atzinuma sagatavotāja. Atzinuma sagatavotāja, sagatavojot atzinuma projektu, ir saņēmusi informāciju no šādām struktūrām vai personām:

Struktūra un/vai persona

Eiropas Neredzīgo savienība (EBU)

Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti (EDF)

 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

49

+

ALDE

EPP

Green/EFA

S & D

GUE/NGL

ECR

EFDD

NI

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Veronica Lopz Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sogor, Romana Tomc

Jean Lambert, Terry Reintke

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Simon Sion, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská?

Laura Agea, Marco Valli

Lampros Fountoulis

0

-

 

 

2

0

ENF

Joëlle Mélin, Dominique Martin

Simbolu atšifrējums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības un trešo valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti

Atsauces

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

24.11.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Helga Stevens

28.11.2016

Izskatīšana komitejā

8.12.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

25.1.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Valli


Kultūras un izglītības komitejaS ATZINUMS (3.3.2017)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Angel Dzhambazki

ĪSS PAMATOJUMS

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) Marrākešas līgumu pieņēma 2013. gadā, un to ir parakstījušas vairāk nekā 60 valstīs, tostarp Eiropas Savienībā. Tā galvenais mērķis ir noteikt virkni obligātu izņēmumu un ierobežojumu tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti. Autortiesību izņēmumi un ierobežojumi attiecībā uz visām parakstītājām pusēm atļaus publicētos darbus reproducēt, izplatīt un padarīt pieejamus tādās formās, kas pieejamas personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, kā arī šo darbu pārrobežu apmaiņu. Šī apmaiņa ir Komisijas ierosinātās regulas mērķis.

Ar priekšlikumu groza Eiropas Savienības tiesisko regulējumu, lai tas atbilstu Marrākešas līgumam. Rezultātā saņēmēju interesēs tiks īstenotas Savienības saistības saskaņā ar Marrākešas līgumu attiecībā uz piekļūstama formāta eksemplāru apmaiņu starp Savienību un trešām valstīm, kuras ir Marrākešas līguma puses.

Atzinuma sagatavotājs piekrīt Komisijas ierosinātajam priekšlikumam, un ir pārliecināts, ka tas ir pareizais pasākums, kā īstenot Savienības iepriekš parakstītās saistības. Turklāt viņš ierosina dažus grozījumus, kuru mērķis ir labāk saskaņot Komisijas priekšlikumu ar Marrākešas līgumu, proti, daļā, kur ir izskaidrotas definīcijas — kas ir saņēmēji, kādas ir kopijas pieejamā formātā, un jo īpaši — kas ir pilnvarotās struktūras, kuras izplata, izziņo un dara pieejamas eksemplāriem piekļūstamā formā saņēmējiem.

Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata — ir svarīgi uzsvērt, ka šādu kopiju eksports neizraisītu komercdarbību un ka ar šajā saistībā ierosinātajiem papildinājumiem cenšas panākt juridisko noteiktību attiecībā uz pilnvarotajām struktūrām, kas reģistrētas kādā dalībvalstī, kad tās veic pārrobežu darbības ar trešām valstīm.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir pārskatīt regulu ne agrāk kā piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Atzinuma sagatavotājs uzstāj, lai to darītu agrāk (piecu gadu laikā), ņemot vērā, ka Komisija nav veikusi ietekmes novērtējumu par sociālo un ekonomisko ietekmi, ko šī regula var radīt.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, ka visi priekšlikumi ir formulēti saskaņā ar Marrākešas līgumu.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)   Tā kā personu ar invaliditāti integrācija ir pieprasīta Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 26. pantā un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD);

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.a)  Pieņemot nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu pārrobežu apmaiņu ar eksemplāriem piekļūstamā formā attiecībā uz noteiktiem darbiem un citiem tiesību objektiem ar trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses, dalībvalstīm būtu jāievēro saistības un vajadzētu būt tiesīgām īstenot tiesības, kuras izriet no Bernes konvencijas, Līguma par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) līgumu par autortiesībām, saskaņā ar Marrākešas līguma 11. pantu, kas ļauj līgumslēdzējām pusēm paredzēt ierobežojumus vai izņēmumus attiecībā uz tiesībām konkrētos gadījumos, kas nav pretrunā parastai darba izmantošanai un nepamatoti nekaitē autora likumīgajām interesēm.

Pamatojums

Apsvēruma mērķis ir atkārtot, cik svarīgas ir no starptautiskiem līgumiem izrietošas saistības, un tā teksts atbilst Marrākešas līgumam.

Grozījums Nr.     3

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4.a)  Lai veicinātu eksemplāru piekļūstamā formā eksportu un radītu pieejamas publikācijas, proti, tiesību subjektu izgatavotas publikācijas piekļūstamā formā, Eiropas Savienībā būtu jāizveido vienota tiešsaistes datubāze. Šai datubāzei vajadzētu būt publiski pieejamai no trešām valstīm, kuras ir Marrākešas līguma puses. Lai veicinātu to pašu publikāciju importu, ir svarīgi, lai šāda datubāze būtu sadarbspējīga ar ABC TIGAR (Uzticamu starpnieku globāli pieejami resursu) datubāzi, kuru uztur Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO).

Pamatojums

Ar jauno apsvērumu Eiropas Komisija tiek aicināta veicināt apmaiņu ar informāciju, piešķirot trešām valstīm, kuras ir Marrākešas līguma puses, piekļuvi datubāzei, kuras izveidošana paredzēta Direktīvā [...]. Šī jaunā iniciatīva būtu jāveido, balstoties uz pašreizējo Pieejamo grāmatu konsorcija izstrādāto pasaules mēroga datubāzi, kuru uztur WIPO.

Grozījums Nr.     4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lai uzlabotu piekļūstamas formas eksemplāru pieejamību un novērstu darbu un citu tiesību objektu nelikumīgu izplatīšanu, pilnvarotajām struktūrām, kas ir iesaistītas piekļūstamas formas eksemplāru izplatīšanā vai pieejamības nodrošināšanā, būtu jāievēro noteikti pienākumi.

(5)  Lai uzlabotu piekļūstamas formas eksemplāru pieejamību un novērstu darbu un citu tiesību objektu nelikumīgu izplatīšanu, ir būtiski, lai dalībvalstis veicinātu vienošanos par paraugprakses pamatnostādnēm starp pilnvaroto struktūru pārstāvju grupām, kas ir iesaistītas piekļūstamas formas eksemplāru izgatavošanā, izplatīšanā vai pieejamības nodrošināšanā, lietotājiem un tiesību subjektiem.

Grozījums Nr.     5

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “darbs vai cits tiesību objekts” ir ar autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts un publicēts vai citā veidā likumīgi publiskots darbs grāmatas, žurnāla, laikraksta, periodiska izdevuma vai cita rakstu darba, tostarp nošu, veidā un ar to saistītās ilustrācijas jebkuros nesējos, tostarp audioformā, piemēram, klausāmgrāmatas;

(1)  „darbs vai cits tiesību objekts” ir ar autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts un publicēts vai citā veidā likumīgi publiskots literārs, akadēmisks vai mākslas darbs teksta, komentāru un/vai un ar to saistītu ilustrāciju, tostarp nošu, veidā grāmatās, e–grāmatās, laikrakstos, žurnālos vai citos rakstu darbos un jebkuros nesējos, tostarp audioformā, piemēram klausāmgrāmatās un radioraidījumos;

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pārskatīt Komisijas ierosinātā termina „darbs” definīciju, ņemot vērā Marrākešas līgumu, kurā nošķirts literāra vai mākslas darba „saturs” no tā „nesēja”.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)   “Saņēmējs” ir:

(2)   „saņēmējs” neatkarīgi no jebkādas citas invaliditātes ir persona ar kādu no šīm invaliditātēm:

Pamatojums

Ar šo papildinājumu „saņēmēja” definīcija tiek saskaņota ar Marrākešas līgumu. Uz to būtu jāatsaucas visās — a), b), c) un d) — 2. panta 2. punkta daļās.

Grozījums Nr.     8

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  persona ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, kā rezultātā tā nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā persona bez traucējumiem vai invaliditātes vai

(c)  persona ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas traucējumiem, tostarp disleksiju, kā rezultātā tā nespēj lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā persona, kura ir neredzīga, ar redzes traucējumiem vai citādu iespiedrakstu lasīšanas invaliditāti vai

Pamatojums

Ar apsvērumu tiek piedāvāts nošķirt „invaliditāti” no „traucējumiem”. Saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām invaliditāte rodas, „cilvēkiem ar invaliditāti saskaroties ar attieksmes un apkārtējās vides šķēršļiem, kas ierobežo vienlīdzīgas iespējas pilnvērtīgi un efektīvi līdzdarboties sabiedrības dzīvē”, preambulas e) punkts. Citiem vārdiem sakot, šie šķēršļi padara cilvēkus nespējīgus, nevis viņu traucējumi vai atšķirīgas funkcionālas spējas. Tādējādi pēc būtības šeit ir piemērotāk minēt „traucējumu”.

Grozījums Nr.     8

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  persona, kas fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “piekļūstamas formas eksemplārs” ir darba vai cita tiesību objekta eksemplārs alternatīvā veidā vai formā, kas ļauj saņēmējam piekļūt darbam vai citam tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var persona bez redzes traucējumiem vai 2. punktā minētas invaliditātes;

(3)  „piekļūstamas formas eksemplārs” ir darba vai cita tiesību objekta eksemplārs, kas sniegts, ievērojot bezpeļņas principu, alternatīvā veidā vai formā, kura ļauj saņēmējam piekļūt darbam vai citam tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var persona bez redzes traucējumiem vai 2. punktā minētas invaliditātes;

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt eksemplāru nekomerciālo būtību, kas papildus precizē pilnvaroto struktūru definīciju un to darbību, ievērojot bezpeļņas principu.

Grozījums Nr.     10

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “pilnvarota struktūra” ir organizācija, kuras galvenā darbība vai viena no galvenajām darbībām vai uzdevumiem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm, ir nodrošināt saņēmējiem izglītību, instruktīvas mācības, adaptīvo lasīšanu vai piekļuvi informācijai, ievērojot bezpeļņas principu.

(4)  „pilnvarota struktūra” ir struktūra, kuru ir pilnvarojusi vai atzinusi dalībvalsts, kurā tā ir izveidota, nolūkā nodrošināt saņēmējiem izglītību, instruktīvas mācības, adaptīvo lasīšanu vai piekļuvi informācijai, ievērojot bezpeļņas principu. Tā var būt arī valdības iestāde vai bezpeļņas organizācija, kura sniedz tādus pašus pakalpojumus saņēmējiem kā vienu no to primārajām darbībām vai institucionālajiem pienākumiem.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pilnveidot Komisijas ierosināto „pilnvarotās struktūras” definīciju, ņemot vērā Marrākešas līgumā iekļauto definīciju, kurā precizēts, kurš likumīgi var pilnvarot vai atzīt šādas struktūras.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra var izplatīt, izziņot vai darīt pieejamu trešā valstī, kura ir Marrākešas līguma puse, dzīvojošiem saņēmējiem vai šādā valstī dibinātai pilnvarotai struktūrai piekļūstamas formas eksemplāru, kas sagatavots atbilstoši valsts tiesību aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu […].

Dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra, ievērojot bezpeļņas principu, var izplatīt, izziņot vai darīt pieejamu trešā valstī, kura ir Marrākešas līguma puse, dzīvojošiem saņēmējiem vai šādā valstī dibinātai pilnvarotai struktūrai piekļūstamas formas eksemplāru, kas sagatavots atbilstoši valsts tiesību aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu […], un ar nosacījumu, ka pirms izplatīšanas vai pieejamības nodrošināšanas sākotnējā pilnvarota struktūra nezināja vai tai nebija pamatots iemesls zināt, ka eksemplārus piekļūstamā formā varētu izmantot citas personas, nevis saņēmēji.

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka šo eksemplāru eksportēšana nedrīkst izraisīt komercdarbību. Teksta pēdējā daļa paredz papildinājumu, kura pamatā ir Marrākešas līguma formulējums, kas tiek uzskatīts par svarīgu šajā punktā, lai saistībā ar pārrobežu darbībām ar trešām valstīm nodrošinātu juridisko noteiktību attiecībā uz pilnvarotajām struktūrām, kas reģistrētas kādā dalībvalstī.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstī dzīvojošs saņēmējs vai dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra var importēt piekļūstamas formas eksemplāru, ko pilnvarota struktūra trešā valstī, kura ir Marrākešas līguma puse, ir izplatījusi, izziņojusi vai darījusi pieejamu saņēmējiem vai pilnvarotām struktūrām, to citā veidā iegūt vai tam piekļūt, kā arī pēc tam to izmantot atbilstoši valsts tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu […].

Dalībvalstī dzīvojošs saņēmējs vai dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra var importēt piekļūstamas formas eksemplāru, ko pilnvarota struktūra trešā valstī, kura ir Marrākešas līguma puse, ir izplatījusi, izziņojusi vai darījusi pieejamu saņēmējiem vai pilnvarotām struktūrām, to citā veidā iegūt vai tam piekļūt, kā arī pēc tam to izmantot atbilstoši valsts tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu […] ar nosacījumu, ka imports vai piekļuve nav pretrunā parastai darba vai cita tiesību objekta izmantošanai un nepamatoti nekaitē autora likumīgajām interesēm.

Pamatojums

Teksta pamatā ir Marrākešas līguma formulējums.

Grozījums Nr.     13

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  tā izplata, izziņo un dara pieejamus piekļūstamas formas eksemplārus tikai saņēmējiem vai citām pilnvarotām struktūrām;

(a)  tā, ievērojot bezpeļņas principu, izplata, izziņo un dara pieejamus piekļūstamas formas eksemplārus tikai saņēmējiem vai citām pilnvarotām struktūrām;

Grozījums Nr.     14

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tā veic atbilstošus pasākumus, lai atturētu no piekļūstamas formas eksemplāru nelikumīgas reproducēšanas, izplatīšanas, izziņošanas un pieejamības nodrošināšanas;

(b)  tā veic atbilstošus pasākumus, lai novērstu piekļūstamas formas eksemplāru nelikumīgu reproducēšanu, izplatīšanu, izziņošanu un pieejamības nodrošināšanu, un darbojas, pamatojoties uz pilnīgu uzticēšanos, ka tā kalpos saņēmēju vajadzībām;

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  tā ar darbiem un citiem tiesību objektiem, kā arī to piekļūstamas formas eksemplāriem apietas ar pienācīgu rūpību un veic ar tiem īstenoto darbību uzskaiti; un

(c)  tā ar darbiem un citiem tiesību objektiem, kā arī to piekļūstamas formas eksemplāriem apietas ar pienācīgu rūpību un veic ar tiem īstenoto darbību uzskaiti, vienlaicīgi respektējot saņēmēju privātumu saskaņā ar 6. pantu; un

Pamatojums

Papildinājuma pamatā ir Marrākešas līguma teksts, uzsverot pantu, kurš paredz datu aizsardzību saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Eksemplāru piekļūstamā formā izmanto vienīgi saņēmēji, un ar to respektē oriģināldarba vai cita tiesību subjekta veselumu, pienācīgi ņemot vērā izmaiņas, kas nepieciešamas, lai padarītu darbu vai citu tiesību objektu piekļūstamu alternatīvā formā un ievērojot saņēmēju piekļuves vajadzības.

Pamatojums

Teksta pamatā ir Marrākešas līguma formulējums.

Grozījums Nr.     17

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Dalībvalstis veicina informācijas un paraugprakses apmaiņu starp pilnvarotajām struktūrām tā, lai efektīvi sekmētu piekļuvi pielāgotiem darbiem vai tiesību objektiem.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne agrāk kā [piecus gadus pēc piemērošanas sākuma dienas] izvērtē šo regulu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs regulas grozījumu priekšlikumiem.

Līdz ... Komisija līdz [piecus gadus pēc piemērošanas sākuma dienas] izvērtē šo regulu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs regulas grozījumu priekšlikumiem.

Pamatojums

Ņemot vērā, ka Komisija nav veikusi ietekmes novērtējumu par sociālo un ekonomisko ietekmi, ko šī regula var radīt, atzinuma sagatavotājs ierosina, ka būtu jāveic novērtējums ne vēlāk kā 5 gadu laikā pēc regulējuma stāšanās spēkā.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības un trešo valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti

Atsauces

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

6.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Angel Dzhambazki

14.11.2016

Pieņemšanas datums

28.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clare Moody

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

29

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Lūgumrakstu komitejaS ATZINUMS (27.1.2017)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Atzinuma sagatavotāja Margrete Auken

ĪSS PAMATOJUMS

Marrākešas līgumā tā pusēm ir noteikta prasība paredzēt izņēmumus no autortiesībām un blakustiesībām vai to ierobežojumus tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un paredzēta iespēja veikt pārrobežu apmaiņu ar grāmatu, tostarp klausāmgrāmatu, un citu iespiedmateriālu īpašas formas eksemplāriem līgumu parakstījušo valstu vidū.

Lūgumrakstu komiteja (PETI) ļoti atzinīgi vērtē ierosināto regulu. PETI ir aktīvi strādājusi ar dokumentiem, kas saistīti ar neredzīgo un personu ar redzes traucējumiem piekļuvi iespieddarbiem darbiem, kopš 2011. gada, kad divos lūgumrakstos(1) tika aicināts panākt saistošu nolīgumu. PETI ar gandarījumu pieredzēja Marrākešas līguma pieņemšanu 2013. gadā un tā stāšanos spēkā 2016. gada septembrī. Tomēr jāveic turpmāki pasākumi, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība pilda savas starptautiskās saistības saskaņā ar Marrākešas līgumu un ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (“UNCRPD”) bez papildu kavēšanās, paturot prātā lielo rezonansi, kuru attiecībā uz iesaistītajām pusēm izraisījusi īstenošana, jo īpaši ES līmenī.

Kā izklāstīts Lūgumrakstu komitejai paredzētajā pētījumā(2) par Marrākešas līgumu, kas veikts Politikas departamenta C uzdevumā un ar kuru iepazīstināja 2016. gada 9. novembrī PETI darbseminārā par invaliditāti, Marrākešas līgums ir invaliditātes sociālā modeļa triumfs un ir piemērots starptautisks risinājums grāmatu trūkumam pasaules līmenī. Tālab ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu ātru un pienācīgu šā līguma īstenošanu. Turklāt PETI ir aicinājusi(3) Eiropas Savienību ātri ratificēt Marrākešas līgumu bez nosacījuma, ka līdz ratifikācijai jāpārskata ES tiesiskais regulējums.

Ar atzinumu mēģināts saskaņot regulā izmantoto terminoloģiju, lai tā pilnībā atbilstu Marrākešas līgumam un UNCRPD. Tajā ir paredzēta iespēja paplašināt saņēmēju uzskaitījumu, un ierosinātā regula atjaunināta saskaņā ar visaptverošu datu aizsardzības tiesisko regulējumu ES līmenī. Vissvarīgākais — ar atzinuma projektu tiek ierosināts, ka dalībvalstīm būtu jānosaka sūdzību iesniegšanas vai tiesiskās aizsardzības mehānisms gadījumos, kad saņēmēji tiek kavēti izmantot pieļautos izņēmumus.

GROZĪJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un citiem iespiedmateriāliem. Starptautiskā līmenī ir atzīta nepieciešamība palielināt minētajām personām piekļūstamā formā sagatavotu darbu un citu aizsargātu tiesību objektu daudzumu un uzlabot to apriti un izplatību. Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (“Marrākešas līgums”), Savienības vārdā parakstīja 2014. gada 30. aprīlī.12 Tajā līgumslēdzējām pusēm ir noteikta prasība ieviest izņēmumus no autortiesību un blakustiesību subjektu ekskluzīvajām tiesībām vai to ierobežojumus, lai varētu sagatavot un izplatīt noteiktu darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus un lai varētu īstenot pārrobežu apmaiņu ar šiem piekļūstamas formas eksemplāriem. Marrākešas līguma nodrošināto ieguvumu saņēmēji ir personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, un kas tāpēc nespēj lasīt iespieddarbus tādā pat mērā kā personas bez šādas invaliditātes vai kas fiziskas invaliditātes dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

(1)  Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un citiem iespiedmateriāliem. Starptautiskā līmenī ir atzīta nepieciešamība ievērojami palielināt minētajām personām pilnībā piekļūstamā formā sagatavotu darbu skaitu un citu aizsargātu tiesību objektu daudzumu un būtiski uzlabot to apriti un izplatību. Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ („Marrākešas līgums”), Savienības vārdā parakstīja 2014. gada 30. aprīlī12 pēc tam, kad 2013. gadā to pieņēma Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija. Tajā līgumslēdzējām pusēm ir noteikta prasība ieviest izņēmumus no autortiesību un blakustiesību subjektu ekskluzīvajām tiesībām vai to ierobežojumus, lai varētu sagatavot un izplatīt noteiktu darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplārus un lai varētu īstenot pārrobežu apmaiņu ar šiem piekļūstamas formas eksemplāriem. Marrākešas līguma nodrošināto ieguvumu saņēmēji ir personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar uztveres vai iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, un kas tāpēc nespēj lasīt iespieddarbus tādā pat mērā kā personas bez šādas invaliditātes vai kas fiziskas invaliditātes dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

__________________

__________________

12 Padomes 2014. gada 14. aprīļa Lēmums 2014/221/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (OV L 115, 17.4.2014., 1. lpp.).

12 Padomes 2014. gada 14. aprīļa Lēmums 2014/221/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (OV L 115, 17.4.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Direktīvas […] mērķis ir saskaņotā veidā īstenot Marrākešas līgumā noteiktos Savienības pienākumus, lai uzlabotu piekļūstamas formas eksemplāru pieejamību saņēmējiem un to apriti iekšējā tirgū. Direktīvā dalībvalstīm ir noteikta prasība ieviest obligātu izņēmumu no noteiktām tiesību subjektu tiesībām, kuru saskaņotība ir panākta ar Savienības tiesību aktiem. Šīs regulas mērķi ir īstenot Marrākešas līgumā noteiktos pienākumus attiecībā uz piekļūstamas formas eksemplāru eksportu un importu starp Savienību un trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses, saņēmēju interesēs un paredzēt šāda eksporta un importa nosacījumus. Šādus pasākumus var veikt tikai Savienības līmenī, jo apmaiņa ar darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplāriem ir saistīta ar intelektuālā īpašuma komerciālajiem aspektiem. Regula ir vienīgais piemērotais instruments.

(2)  Direktīvas […] mērķis ir saskaņotā veidā īstenot Marrākešas līgumā noteiktos Savienības pienākumus, lai uzlabotu piekļūstamas formas eksemplāru pieejamību saņēmējiem visās ES dalībvalstīs un to apriti iekšējā tirgū. Direktīvā dalībvalstīm ir noteikta prasība ieviest obligātu izņēmumu no noteiktām tiesību subjektu tiesībām, kuru saskaņotība ir panākta ar Savienības tiesību aktiem. Šīs regulas mērķi ir īstenot Marrākešas līgumā noteiktos pienākumus attiecībā uz piekļūstamas formas eksemplāru eksportu un importu starp Savienību un trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses, saņēmēju interesēs un paredzēt šāda eksporta un importa nosacījumus. Šādus pasākumus var veikt tikai Savienības līmenī, jo apmaiņa ar darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplāriem ir saistīta ar intelektuālā īpašuma komerciālajiem aspektiem. Regula ir vienīgais piemērotais instruments.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Ar šo regulu būtu jānodrošina, lai grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un citu iespiedmateriālu piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti jebkurā dalībvalstī atbilstoši valsts noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu […], varētu eksportēt uz trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses. Piekļūstama forma ir cita starpā iespiedteksti Braila rakstā un lielburtu iespiedumā, pielāgotas e-grāmatas, klausāmgrāmatas un radiopārraides. Piekļūstamas formas eksemplāru izplatīšana, izziņošana vai pieejamības nodrošināšana personām ar iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti vai pilnvarotām struktūrām trešā valstī būtu jāveic tikai Savienībā dibinātām pilnvarotām struktūrām, ievērojot bezpeļņas principu.

(3)  Ar šo regulu būtu jānodrošina, lai grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un citu iespiedmateriālu piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti jebkurā dalībvalstī atbilstoši valsts noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu […], varētu eksportēt uz trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses. Piekļūstama forma ir cita starpā iespiedteksti Braila rakstā un lielburtu iespiedumā, pielāgotas e-grāmatas, klausāmgrāmatas un radiopārraides. Piekļūstamas formas eksemplāru izplatīšana, izziņošana vai pieejamības nodrošināšana personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti vai pilnvarotām struktūrām trešā valstī būtu jāveic tikai Savienībā dibinātām pilnvarotām struktūrām, ievērojot bezpeļņas principu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Ar šo regulu būtu arī jānodrošina iespēja Savienībā dzīvojošiem saņēmējiem un Savienībā dibinātām pilnvarotām struktūrām personu ar iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti interesēs importēt no trešām valstīm piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti, īstenojot Marrākešas līgumu, un tiem piekļūt. Vajadzētu būt iespējamam šos piekļūstamas formas eksemplārus laist apritē iekšējā tirgū ar tādiem pašiem nosacījumiem kā piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti Savienībā saskaņā ar Direktīvu […].

(4)  Ar šo regulu būtu arī jānodrošina iespēja Savienībā dzīvojošiem saņēmējiem un Savienībā dibinātām pilnvarotām struktūrām personu, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, interesēs importēt no trešām valstīm piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti, īstenojot Marrākešas līgumu, un tiem piekļūt. Vajadzētu būt iespējamam šos piekļūstamas formas eksemplārus laist apritē iekšējā tirgū ar tādiem pašiem nosacījumiem kā piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti Savienībā saskaņā ar Direktīvu […].

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5.a)  Valdības pamatnostādnes vai labākā prakse attiecībā uz piekļūstamas formas eksemplāru pieejamības nodrošināšanu saņēmējiem saskaņā ar Marrākešas līguma noteikumiem būtu jāizstrādā, apspriežoties ar pilnvaroto struktūru, piemēram, bibliotēku asociāciju un bibliotēku konsorciju, pārstāvības grupām kopā ar citām struktūrām, kuras ražo piekļūstamas formas eksemplārus, kā arī ar lietotājiem un tiesību subjektiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Apstrādājot personas datus saskaņā ar šo regulu, būtu jāievēro pamattiesības, tostarp tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un tiesības uz personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK13, kas reglamentē personas datu apstrādi, kuru saskaņā ar šo regulu drīkst veikt pilnvarotās iestādes dalībvalstu kompetento iestāžu, jo īpaši dalībvalstu izraudzītu publisku neatkarīgu iestāžu, uzraudzībā.

(6)  Apstrādājot personas datus saskaņā ar šo regulu, būtu jāievēro pamattiesības, tostarp tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un tiesības uz personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK13 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67913a, kas reglamentē personas datu apstrādi, kuru saskaņā ar šo regulu drīkst veikt pilnvarotās iestādes dalībvalstu kompetento iestāžu, jo īpaši dalībvalstu izraudzītu publisku neatkarīgu iestāžu, uzraudzībā.

__________________

__________________

13Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

13Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

 

13a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6.a)  Ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu ir aizliegta visa veida diskriminācija, tostarp diskrimināciju invaliditātes dēļ, un noteikts, ka Savienība atzīst un respektē personu ar invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD), kurā ES ir līgumslēdzēja puse, garantē personām ar invaliditāti tiesības piekļūt informācijai un tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. UNCRPD konvencijas pusēm nosaka prasību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, neveido nepamatotu vai diskriminējošu šķērsli personu ar invaliditāti piekļuvei kultūras materiāliem.

(7)  Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām („UNCRPD”), kurā ES ir līgumslēdzēja puse un kura ir saistoša visām ES dalībvalstīm, garantē personām ar invaliditāti tiesības piekļūt informācijai un tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. UNCRPD konvencijas pusēm nosaka prasību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, neveido nepamatotu vai diskriminējošu šķērsli personu ar invaliditāti piekļuvei kultūras materiāliem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Šajā regulā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un principi. Šī regula būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(8)  Šajā regulā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) atzītās pamattiesības un principi. Šī regula būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da)  neatkarīgi no citām invaliditātēm.

Pamatojums

Marrākešas līgums paredz iespēju paplašināt saņēmēju uzskaitījumu neatkarīgi no citām invaliditātēm. Tāpat ierosinātās direktīvas 16. apsvērumā un 7. pantā ir minēta iespēja vēlākā posmā iekļaut cita veida invaliditātes.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “piekļūstamas formas eksemplārs” ir darba vai cita tiesību objekta eksemplārs alternatīvā veidā vai formā, kas ļauj saņēmējam piekļūt darbam vai citam tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var persona bez redzes traucējumiem vai 2. punktā minētas invaliditātes;

(3)  “piekļūstamas formas eksemplārs” ir darba vai cita tiesību objekta eksemplārs alternatīvā veidā vai formā, kas ļauj saņēmējam piekļūt darbam vai citam tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var persona bez jebkādiem 2. punktā minētajiem traucējumiem vai invaliditātes;

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “pilnvarota struktūra” ir organizācija, kuras galvenā darbība vai viena no galvenajām darbībām vai uzdevumiem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm, ir nodrošināt saņēmējiem izglītību, instruktīvas mācības, adaptīvo lasīšanu vai piekļuvi informācijai, ievērojot bezpeļņas principu.

(4)  “pilnvarota struktūra” ir organizācija, kuru valdība ir pilnvarojusi nodrošināt vai atzinusi, ka tā nodrošina saņēmējiem izglītību, instruktīvas mācības, adaptīvo lasīšanu vai piekļuvi informācijai, ievērojot bezpeļņas principu, un šāda nodrošināšana ir attiecīgās organizācijas galvenā darbība vai viena no galvenajām darbībām vai uzdevumiem, kas saistīti ar sabiedrības interesēm.

Pamatojums

„Pilnvarotas struktūras” definīcijā Marrākešas līguma 2. pantā ir atsauce uz struktūrām, kuras valdība ir pilnvarojusi vai atzinusi. Šāda noteikuma ieviešana sekmētu pilnvarotu struktūru identificēšanu un uzraudzību.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a pants

 

Dalībvalstis nodrošina, ka strīdu gadījumos par 3. un 4. pantā minēto pasākumu piemērošanu tiek noteikti un lietotājiem ir pieejami sūdzību iesniegšanas un tiesiskās aizsardzības mehānismi.

Pamatojums

Ierosinātajā regulā nav minēti ne sūdzību iesniegšanas, ne tiesiskās aizsardzības mehānismi, kas būtu jānosaka dalībvalstīm gadījumos, kad saņēmēji tiek kavēti izmantot pieļautos izņēmumus. Šāda mehānisma izveidošana būtu ļoti piemērota, lai nodrošinātu regulas noteikumu efektīvu piemērošanu. Tas atbilst Marrākešas līguma 10. panta 1. punktam, kurā no līgumslēdzējām pusēm prasa pieņemt visus nepieciešamos „pasākumus”, lai nodrošinātu Līguma efektīvu piemērošanu.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra, kas veic 3. un 4. pantā minētās darbības, nodrošina, ka:

1.  Dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra, veicot 3. un 4. pantā minētās darbības, izstrādā un ievēro pašas savu praksi, lai nodrošinātu, ka:

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis atbalsta to pilnvarotās struktūras, kad tās ieinteresētajām pusēm un sabiedrības locekļiem vajadzības gadījumā sniedz informāciju, kas kļūst pieejama attiecībā uz to praksi saskaņā ar 3. un 4. pantu, gan apmainoties ar informāciju starp pilnvarotām struktūrām, gan padarot pieejamu informāciju par politikām un praksi, tostarp tādām, kas saistītas ar piekļūstamas formas eksemplāru pārrobežu apmaiņu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datus saskaņā ar šo regulu apstrādā, ievērojot Direktīvu 95/46/EK.

Personas datus saskaņā ar šo regulu apstrādā, ievērojot Direktīvu 95/46/EK un 2002/58/EK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/5791a.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ne agrāk[piecus gadus pēc piemērošanas sākuma dienas] izvērtē šo regulu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs regulas grozījumu priekšlikumiem.

Komisija ne vēlāk[trīs gadus pēc piemērošanas sākuma dienas] izvērtē šo regulu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar galvenajiem konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar šīs regulas grozījumu priekšlikumiem.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības un trešo valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti

Atsauces

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PETI

6.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Margrete Auken

18.11.2016

Pieņemšanas datums

24.1.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edouard Martin

(1)

Lūgumraksts Nr. 0924/2011, ko Eiropas Neredzīgo savienības (EBU) / Karaliskā neredzīgo cilvēku nacionālā institūta (RNIB) vārdā iesniedzis Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Dan Pescod, par neredzīgo cilvēku piekļuvi grāmatām un citiem drukātiem materiāliem un

lūgumraksts Nr. 964/2011, ko Eiropas Disleksijas asociācijas vārdā iesniedzis Austrijas valstspiederīgais Michael Kalmar, par neredzīgu personu, personu ar disleksiju un citu invaliditāti piekļuvi grāmatām.

(2)

PE 571.387.

(3)

Eiropas Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par Marrākešas līguma ratifikāciju, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem, it īpaši lūgumrakstu Nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)).


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības un trešo valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti

Atsauces

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.9.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

6.10.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

INTA

12.10.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

7.11.2016

28.11.2016

12.1.2017

31.1.2017

Pieņemšanas datums

23.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eugen Freund, Maria Noichl

Iesniegšanas datums

29.3.2017


ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

22

+

 

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

 

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika