SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnym, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

29.3.2017 - (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Max Andersson


Procedura : 2016/0279(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0102/2017
Teksty złożone :
A8-0102/2017
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnym, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0595),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0380/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Petycji (A8-0102/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  uwzględniając Protokół (nr 2) do Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności,

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  uwzględniając art. 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD);

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Osoby niewidome, słabowidzące i osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem nadal napotykają liczne bariery w dostępie do książek i innych materiałów drukowanych. Potrzebę zwiększenia liczby utworów i innych chronionych przedmiotów praw autorskich w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym oraz poprawy obiegu i rozpowszechniania uznano na szczeblu międzynarodowym. Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem („traktat”) został w imieniu Unii podpisany w dniu 30 kwietnia 2014 r.12. Zobowiązuje on umawiające się strony do zapewnienia wyjątków i ograniczeń względem wyłącznych praw podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych w celu tworzenia i rozpowszechniania kopii niektórych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym, a także do umożliwienia transgranicznej wymiany takich kopii. Beneficjentami traktatu z Marrakeszu są osoby niewidome, słabowidzące lub osoby z ograniczoną zdolnością postrzegania lub czytania, w tym także z dysleksją, które to niepełnosprawności uniemożliwiają im czytanie dzieł drukowanych w takim samym stopniu jak czynią to osoby bez niepełnosprawności; bądź też osoby, które te nie są w stanie trzymać książki bądź posługiwać się nią lub też skupić wzroku bądź poruszać oczami w stopniu umożliwiającym czytanie w normalnych okolicznościach z powodu niepełnosprawności fizycznej.

(1)  Osoby niewidome, słabowidzące i osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem nadal napotykają liczne bariery w dostępie do książek i innych materiałów drukowanych. Potrzebę pełnego udostępnienia tym osobom o wiele większej liczby utworów i innych chronionych przedmiotów praw autorskich w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym oraz znaczącej poprawy ich obiegu i rozpowszechniania uznano na szczeblu międzynarodowym. Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem („traktat”) został w imieniu Unii podpisany w dniu 30 kwietnia 2014 r.12, a już w 2013 r. przyjęła go Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Zobowiązuje on umawiające się strony do zapewnienia wyjątków i ograniczeń względem wyłącznych praw podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych w celu tworzenia i rozpowszechniania kopii niektórych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym, a także do umożliwienia transgranicznej wymiany takich kopii. Beneficjentami traktatu z Marrakeszu są osoby niewidome, słabowidzące lub osoby z ograniczoną zdolnością postrzegania lub czytania, w tym także z dysleksją, które to niepełnosprawności uniemożliwiają im czytanie utworów drukowanych w takim samym stopniu, jak czynią to osoby bez niepełnosprawności, bądź też osoby, które nie są w stanie trzymać książki bądź posługiwać się nią lub też skupić wzroku bądź poruszać oczami w stopniu umożliwiającym czytanie w normalnych okolicznościach z powodu niepełnosprawności fizycznej.

__________________

__________________

12 Decyzja Rady 2014/221/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku, (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 1).

12 Decyzja Rady 2014/221/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku, (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 1).

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Celem dyrektywy [...] jest wypełnienie przez Unię zobowiązań na mocy traktatu z Marrakeszu w sposób zharmonizowany, aby zwiększyć dostępność kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym oraz poprawić obrót tymi kopiami na rynku wewnętrznym. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia bezwzględnie obowiązującego wyjątku w odniesieniu do niektórych praw podmiotów prawa autorskiego, które to prawa są zharmonizowane przez prawo unijne. Celem niniejszego rozporządzenia jest wypełnienie zobowiązań traktatu z Marrakeszu w odniesieniu do wywozu i przywozu kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym między Unią i państwami trzecimi będącymi stronami traktatu z Marrakeszu, z korzyścią dla beneficjentów, oraz określenie warunków takiego wywozu i przywozu. Takie działania można podjąć wyłącznie na szczeblu unijnym, gdyż wymiana kopii utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym dotyczy handlowych aspektów własności intelektualnej. Rozporządzenie jest zatem jedynym właściwym instrumentem.

(2)  Celem dyrektywy [...] jest wypełnienie przez Unię zobowiązań na mocy traktatu z Marrakeszu w sposób zharmonizowany, aby zwiększyć dostępność kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym we wszystkich państwach członkowskich Unii oraz poprawić obrót tymi kopiami na rynku wewnętrznym. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia bezwzględnie obowiązującego wyjątku w odniesieniu do niektórych praw podmiotów prawa autorskiego, które to prawa są zharmonizowane przez prawo unijne. Celem niniejszego rozporządzenia jest wypełnienie zobowiązań traktatu z Marrakeszu w odniesieniu do wywozu i przywozu kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym między Unią i państwami trzecimi będącymi stronami traktatu z Marrakeszu, z korzyścią dla beneficjentów, oraz określenie warunków takiego wywozu i przywozu. Takie działania można podjąć wyłącznie na szczeblu unijnym, gdyż wymiana kopii utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym dotyczy handlowych aspektów własności intelektualnej. Rozporządzenie jest zatem jedynym właściwym instrumentem.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Rozporządzenie zapewnia zatem, by kopie książek, czasopism, gazet, magazynów oraz innych tekstów pisanych, partytur muzycznych i innych materiałów drukowanych, które zostały sporządzone w dowolnym państwie członkowskim zgodnie z krajowymi przepisami przyjętymi na mocy dyrektywy [...], mogły być wywożone do państw trzecich, które są stronami traktatu z Marrakeszu. Do formatów umożliwiających dostęp należą: druk alfabetem Braille’a, duży druk, książki mówione i książki elektroniczne oraz programy radiowe. Rozpowszechnianiem, podawaniem do publicznej wiadomości i udostępnianiem kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem lub upoważnionym podmiotom w państwie trzecim powinny zajmować się wyłącznie w celach niezarobkowych upoważnione podmioty mające siedzibę w Unii.

(3)  Rozporządzenie zapewnia zatem, by kopie książek, książek elektronicznych, czasopism, gazet, magazynów oraz innych tekstów pisanych, partytur muzycznych i innych materiałów drukowanych, które zostały sporządzone w dowolnym państwie członkowskim zgodnie z krajowymi przepisami przyjętymi na mocy dyrektywy [...], mogły być rozpowszechniane i wywożone do państw trzecich, które są stronami traktatu z Marrakeszu. Do formatów umożliwiających dostęp należą: druk alfabetem Braille’a, duży druk, książki mówione i książki elektroniczne oraz programy radiowe. Rozpowszechnianiem, podawaniem do publicznej wiadomości i udostępnianiem kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niewidomym, słabowidzącym lub osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem lub upoważnionym podmiotom w państwie trzecim powinny zajmować się wyłącznie w celach niezarobkowych upoważnione podmioty mające siedzibę w Unii.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Niniejsze rozporządzenie powinno również umożliwiać beneficjentom w Unii oraz upoważnionym podmiotom mającym siedzibę w Unii przywóz z kraju trzeciego kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym oraz dostęp do nich, zgodnie z postanowieniami traktatu z Marrakeszu, z korzyścią dla osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Powinna istnieć możliwość wprowadzania do obiegu na rynku wewnętrznym tych kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym na takich samych warunkach jak w przypadku kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym sporządzonych w Unii zgodnie z dyrektywą [...].

(4)  Niniejsze rozporządzenie powinno również umożliwiać beneficjentom w Unii oraz upoważnionym podmiotom mającym siedzibę w Unii przywóz z kraju trzeciego kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym oraz dostęp do nich, zgodnie z postanowieniami traktatu z Marrakeszu, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub osób z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Powinna istnieć możliwość wprowadzania do obiegu na rynku wewnętrznym tych kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym na takich samych warunkach jak w przypadku kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym sporządzonych w Unii zgodnie z dyrektywą [...].

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Niniejsze rozporządzenie powinno zagwarantować, by zgodnie z art. 9 traktatu z Marrakeszu umawiające się strony zapewniły zasoby finansowe i kadrowe w celu ułatwiania międzynarodowej współpracy między upoważnionymi podmiotami, odpowiednią dostępność kopii w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym oraz transgraniczną wymianę takich kopii.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Aby wesprzeć wywóz kopii w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym oraz publikacji dostępnych od początku, czyli publikacji wydawanych przez podmioty praw autorskich w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym, należy utworzyć w Unii jednolitą internetową bazę danych. Baza danych powinna być publicznie dostępna w państwach trzecich będących stronami traktatu z Marrakeszu. W celu ułatwienia przywozu takich publikacji ważne jest zapewnienie interoperacyjności tej bazy z oferowaną przez ABC (Accessible Books Consortium – Konsorcjum Książek w Formacie Umożliwiającym Dostęp Osobom Niepełnosprawnym) bazą danych TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) dostępną na serwerze WIPO.

Uzasadnienie

W nowym motywie wzywa się Komisję Europejską do ułatwienia wymiany informacji poprzez zagwarantowanie państwom trzecim będącym stronami traktatu z Marrakeszu dostępu do bazy danych wymaganej w dyrektywie [...]. Ta nowa inicjatywa powinna się opierać na istniejącej ogólnoświatowej bazie danych stworzonej przez Konsorcjum Książek w Formacie Umożliwiającym Dostęp Osobom Niepełnosprawnym i zamieszczonej na serwerze WIPO, a także być z nią interoperacyjna.

Poprawka     9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby zwiększyć dostępność kopii w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym oraz aby zapobiec nielegalnemu rozpowszechnianiu utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, upoważnione podmioty zajmujących się rozpowszechnianiem lub udostępnianiem kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym powinny spełniać określone zobowiązania.

(5)  Aby zwiększyć dostępność kopii w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym oraz aby zapobiec nielegalnemu rozpowszechnianiu utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, państwa członkowskie powinny ułatwiać uzgodnienie wytycznych w zakresie wzorcowych praktyk przez grupy reprezentujące upoważnione podmioty zajmujące się produkcją, rozpowszechnianiem lub udostępnianiem kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym, a także grupy użytkowników i podmiotów praw autorskich. Rządowe wytyczne lub najlepsze praktyki dotyczące zapewnienia kopii w formacie umożliwiającym dostęp beneficjentom zgodnie z warunkami traktatu z Marrakeszu powinny być opracowywane w porozumieniu z grupami reprezentującymi upoważnione podmioty, takimi jak stowarzyszenia i konsorcja biblioteczne, oraz innymi upoważnionymi podmiotami wytwarzającymi kopie utworów w formacie umożliwiającym dostęp, a także z użytkownikami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i podmiotami praw.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Wszelkie przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się z poszanowaniem praw podstawowych, w tym prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, oraz musi być zgodne z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady13, która reguluje przetwarzanie danych osobowych, wykonywane przez upoważnione podmioty w ramach niniejszego rozporządzenia i pod nadzorem właściwych organów państw członkowskich, w szczególności niezależnych organów publicznych wyznaczonych przez państwa członkowskie.

(6)  Wszelkie przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się z poszanowaniem praw podstawowych, w tym prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, oraz musi być zgodne z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE13 and 2002/58/EC13a i z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67913b, które regulują przetwarzanie danych osobowych, wykonywane przez upoważnione podmioty w ramach niniejszego rozporządzenia i pod nadzorem właściwych organów państw członkowskich, w szczególności niezależnych organów publicznych wyznaczonych przez państwa członkowskie.

_________________

_________________

13 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

13 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

 

13a Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

 

13b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Państwa członkowskie nie powinny obwarowywać dodatkowymi warunkami możliwości odwoływania się do wyjątku lub wyjątków przewidzianych niniejszym rozporządzeniem, w tym systemów rekompensat lub uprzedniej weryfikacji dostępności na rynku kopii w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Artykuł 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD) wymagają integracji osób niepełnosprawnych;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, której stroną jest UE, zapewnia osobom niepełnosprawnym prawo dostępu do informacji i prawo do udziału w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym, na równych zasadach z innymi osobami. Konwencja zobowiązuje strony do podejmowania wszelkich odpowiednich kroków, zgodnie z prawem międzynarodowym, aby przepisy chroniące prawa własności intelektualnej nie stanowiły nieuzasadnionej i dyskryminującej przeszkody w dostępie osób niepełnosprawnych do materiałów kulturalnych.

(7)  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, której UE jest stroną od dnia 21 stycznia 2011 r. i która jest wiążąca dla państw członkowskich, zapewnia osobom niepełnosprawnym prawo dostępu do informacji i komunikacji oraz prawo do udziału w życiu zawodowym, kulturalnym, gospodarczym, politycznym i społecznym, na równych zasadach z innymi osobami. Konwencja zobowiązuje strony do podejmowania wszelkich odpowiednich kroków, zgodnie z prawem międzynarodowym, aby przepisy chroniące prawa własności intelektualnej nie stanowiły nieuzasadnionej i dyskryminującej przeszkody w dostępie osób niepełnosprawnych do materiałów kulturalnych.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych ani zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Przepisy niniejszego rozporządzenia należy interpretować i stosować zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(8)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych ani zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, która zakazuje wszelkich form dyskryminacji, a w szczególności jej art. 21 i 26, które zakazują dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz uznają i szanują prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności. Przepisy niniejszego rozporządzenia należy interpretować i stosować zgodnie z tymi prawami i zasadami.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  W terminie jednego roku Komisja Europejska powinna przedstawić strategiczny plan działania na rzecz wspierania celów traktatu z Marrakeszu, w którym szczególną uwagę poświęci się zapewnieniu szerokiej, transgranicznej wymiany z państwami trzecimi oraz zapewnieniu osobom słabowidzącym dostępu do utworów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady dotyczące transgranicznej wymiany między Unią i państwami trzecimi będącymi stronami traktatu z Marrakeszu kopii utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym bez zezwolenia podmiotu praw, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady dotyczące transgranicznej wymiany między Unią i państwami trzecimi będącymi stronami traktatu z Marrakeszu kopii utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym bez zezwolenia podmiotu praw, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Jego celem jest skuteczne zagwarantowanie takim osobom prawa do uczestnictwa w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym na równi z innymi osobami.

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „utwór lub inny przedmiot objęty ochroną” oznacza utwór w postaci książki, czasopisma, gazety, magazynu lub innego tekstu pisanego, w tym partytur muzycznych, oraz związanych z nimi ilustracji, we wszelkich formach, w tym w formie dźwiękowej, takiej jak książki mówione; który to utwór jest chroniony prawami autorskimi lub pokrewnymi i został zgodnie z prawem opublikowany lub w inny sposób podany do publicznej wiadomości;

1)  „utwór lub inny przedmiot objęty ochroną” oznacza utwór w postaci książki, czasopisma, gazety, magazynu lub innego tekstu pisanego, w tym partytur muzycznych, oraz związanych z nimi ilustracji, we wszelkich formach, w tym w formie dźwiękowej, takiej jak książki mówione, oraz w formatach cyfrowych, takich jak książki elektroniczne, który to utwór jest chroniony prawami autorskimi lub pokrewnymi i został zgodnie z prawem opublikowany lub w inny sposób podany do publicznej wiadomości;

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „beneficjent” oznacza:

2)  „beneficjent” oznacza każdą z następujących osób niezależnie od jakiegokolwiek innego rodzaju niepełnosprawności:

Uzasadnienie

Zmiana ta zapewnia zgodność definicji beneficjenta z traktatem z Marrakeszu. Odnosi się do art. 2 ust. 2 lit. a), b), c) oraz d), w związku z czym należy ją umieścić po lit. d).

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  osobę, która ma ograniczoną zdolność postrzegania lub czytania niepoddającą się korekcji, w tym dysleksję, która w związku z tym nie jest w stanie czytać utworów drukowanych w zasadniczo takim samym stopniu, co osoby nieposiadające takiego ograniczenia lub takiej niepełnosprawności; lub

c)  osobę, która ma ograniczoną zdolność postrzegania lub czytania niepoddającą się korekcji, w tym dysleksję, lub wszelkie inne trudności w uczeniu się, i która w związku z tym nie jest w stanie czytać utworów drukowanych w zasadniczo takim samym stopniu, co osoby nieposiadające takiego ograniczenia lub takiej niepełnosprawności; lub

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „kopia utworu w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym” to kopia utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną w inny sposób lub w innej formie, która zapewnia beneficjentowi dostęp do utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną, w tym umożliwiająca danej osobie dostęp równie skuteczny i wygodny jak ten, z którego korzystają osoby bez niepełnosprawności wzroku lub którejkolwiek z niepełnosprawności, o których mowa w ust. 2;

3)  „kopia utworu w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym” to kopia utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną w inny sposób lub w innej formie, która zapewnia beneficjentowi dostęp do utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną, w tym umożliwiająca danej osobie dostęp równie skuteczny i wygodny jak ten, z którego korzystają osoby bez jakiegokolwiek upośledzenia lub jakiejkolwiek niepełnosprawności, o których mowa w ust. 2;

Uzasadnienie

Konieczne jest podkreślenie niekomercyjnego charakteru tych kopii, aby uściślić definicję upoważnionych podmiotów i ich działań na zasadzie niedochodowej.

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „upoważniony podmiot” oznacza organizację prowadzącą na zasadzie niedochodowej jako główną działalność lub jedno ze swoich głównych działań bądź zadań leżących w interesie publicznym działalność na rzecz beneficjentów w zakresie edukacji, szkoleń, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji.

4)  „upoważniony podmiot” oznacza organizację upoważnioną lub uznaną przez państwo członkowskie, w którym organizacja ta ma siedzibę, do prowadzenia na zasadzie niedochodowej jako głównej działalności lub jednego ze swoich głównych działań bądź zadań leżących w interesie publicznym działalności na rzecz beneficjentów w zakresie edukacji, szkoleń, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uzupełnienie definicji „upoważnionego podmiotu” zaproponowanej przez Komisję, z uwzględnieniem definicji traktatu z Marrakeszu, który precyzuje, przez kogo podmioty te mogą zostać upoważnione lub uznane zgodnie z prawem.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie mechanizmów składania skarg i dochodzenia roszczeń oraz ich dostępność dla użytkowników w przypadku sporów dotyczących stosowania środków, o których mowa w art. 3 i 4.

Uzasadnienie

W proponowanym rozporządzeniu nie uwzględniono mechanizmów składania skarg lub dochodzenia roszczeń, które powinny zostać ustanowione w państwach członkowskich do wykorzystania w przypadkach, gdy beneficjentom uniemożliwia się skorzystanie z dozwolonego wyjątku. Ustanowienie takiego mechanizmu jest bardzo zasadne w dążeniu do zagwarantowania skutecznego stosowania przepisów rozporządzenia. Zachodzi tu zgodność z postanowieniami art. 10 ust. 1 traktatu z Marrakeszu, w którym zobowiązuje się umawiające się strony do przyjęcia wszelkich „środków” koniecznych do zapewnienia skutecznego stosowania traktatu.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Upoważniony podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim, wykonujący czynności, o których mowa w art. 3 i 4:

1.  Upoważniony podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim, wykonujący czynności, o których mowa w art. 3 i 4, wprowadza i stosuje własne praktyki, zgodnie z którymi:

Uzasadnienie

To sformułowanie pochodzi z art. 2 lit. c) traktatu z Marrakeszu.

Poprawka     24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wykazuje należytą staranność w postępowaniu z utworami i innymi przedmiotami objętymi ochroną oraz ich kopiami w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym i prowadzi stosowny rejestr; oraz

c)  wykazuje należytą staranność w postępowaniu z utworami i innymi przedmiotami objętymi ochroną oraz ich kopiami w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym i prowadzi stosowny rejestr, z poszanowaniem prywatności beneficjentów zgodnie z art. 6; oraz

Poprawka     25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  publikuje na swojej stronie internetowej i aktualizuje, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące sposobu, w jaki spełnia wymogi określone w lit. a) – c).

d)  publikuje i aktualizuje, w stosownych przypadkach na swojej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych kanałów w internecie lub poza nim, informacje dotyczące sposobu, w jaki spełnia wymogi określone w lit. a) – c).

Poprawka     26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Upoważniony podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim, wykonujący czynności, o których mowa w art. 3 i 4, dostarcza, na żądanie, każdemu beneficjentowi lub podmiotowi prawa autorskiego następujące informacje:

2.  Upoważniony podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim, wykonujący czynności, o których mowa w art. 3 i 4, dostarcza, na żądanie, każdemu beneficjentowi lub podmiotowi prawa autorskiego następujące informacje w przystępny sposób:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie wspierają swoje upoważnione podmioty w udostępnianiu informacji dotyczących ich praktyk zgodnie z art. 3 i 4, zarówno poprzez wymianę informacji pomiędzy upoważnionymi podmiotami, jak i przez udostępnianie w odpowiednim zakresie informacji o ich polityce i praktykach – w tym związanych z transgraniczną wymianą kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym – zainteresowanym stronom oraz ogółowi społeczeństwa.

Uzasadnienie

To sformułowanie pochodzi z art. 9 ust. 2 traktatu z Marrakeszu.

Poprawka     28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Obowiązki ciążące na upoważnionych podmiotach określone w niniejszym artykule wykonuje się zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Poprawka     29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Państwa członkowskie sprzyjają wymianie informacji i najlepszych praktyk między upoważnionymi podmiotami, aby skutecznie wspierać dostęp do dostosowanych utworów lub przedmiotów objętych ochroną.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przetwarzanie danych osobowych prowadzone w ramach niniejszego rozporządzenia musi być zgodne z przepisami dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie danych osobowych prowadzone w ramach niniejszego rozporządzenia musi być zgodne z przepisami dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE1a, 2002/58/WE1b oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791c.

 

__________________

 

1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

 

1b Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

 

1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie wcześniej niż [pięć lat od daty rozpoczęcia stosowania] Komisja przeprowadzi ocenę niniejszego rozporządzenia i przedstawi główne wnioski Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, w stosownych przypadkach wraz z wnioskami dotyczącymi zmiany rozporządzenia.

W terminie do [pięć lat od daty rozpoczęcia stosowania] Komisja przeprowadzi ocenę niniejszego rozporządzenia i przedstawi główne wnioski Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, w stosownych przypadkach wraz z wnioskami dotyczącymi zmiany rozporządzenia.

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (8.2.2017)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Helga Stevens

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Negocjacje nad traktatem z Marrakeszu w sprawie ułatwienia dostępu do opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem („traktat z Marrakeszu”) przeprowadzono w oparciu o fakt, że traktat jest porozumieniem mieszanym: część jego postanowień leży w zakresie kompetencji UE, a część z nich – państw członkowskich. Traktat z Marrakeszu podpisało już piętnaście państw członkowskich.

Uważa się, że traktat ma historyczne znaczenie, ponieważ jest pierwszym traktatem dotyczącym wyjątków w prawie autorskim, a także zawierającym element związany z prawami człowieka. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zależy na zwiększeniu dostępu dla osób dotkniętych zaburzeniami widzenia do utworów objętych prawem autorskim. Osoby dotknięte zaburzeniami widzenia będą miały szerszy dostęp do książek, ponieważ wiele organizacji będzie mogło wysyłać kopie utworów do innych państw.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej skonsultowała się ponadto z organizacjami osób niepełnosprawnych oraz zainteresowanymi stronami i uważa, że wniosek Komisji zostanie przyjęty przychylnie. Wprowadzone poprawki ograniczone są do zakresu kompetencji Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych i zapewnienia zgodności sformułowań z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i traktatem z Marrakeszu.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19 i 207,

Uzasadnienie

W ust. 113 opinii nr 3/15 z dnia 8 września 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że zastosowanie mają art. 19 i w stosownych przypadkach art. 207.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając Protokół (nr 2) do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Osoby niewidome, słabowidzące i osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem nadal napotykają liczne bariery w dostępie do książek i innych materiałów drukowanych. Potrzebę zwiększenia liczby utworów i innych chronionych przedmiotów praw autorskich w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym oraz poprawy obiegu i rozpowszechniania uznano na szczeblu międzynarodowym. Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem („traktat”) został w imieniu Unii podpisany w dniu 30 kwietnia 2014 r.12. Zobowiązuje on umawiające się strony do zapewnienia wyjątków i ograniczeń względem wyłącznych praw podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych w celu tworzenia i rozpowszechniania kopii niektórych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym, a także do umożliwienia transgranicznej wymiany takich kopii. Beneficjentami traktatu z Marrakeszu są osoby niewidome, słabowidzące lub osoby z ograniczoną zdolnością postrzegania lub czytania, w tym także z dysleksją, które to niepełnosprawności uniemożliwiają im czytanie dzieł drukowanych w takim samym stopniu jak czynią to osoby bez niepełnosprawności; bądź też osoby, które te nie są w stanie trzymać książki bądź posługiwać się nią lub też skupić wzroku bądź poruszać oczami w stopniu umożliwiającym czytanie w normalnych okolicznościach z powodu niepełnosprawności fizycznej.

(1)  Osoby niewidome, słabowidzące i osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem nadal napotykają liczne bariery w dostępie do książek i innych materiałów drukowanych. Potrzebę zwiększenia liczby utworów i innych chronionych przedmiotów praw autorskich w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym oraz poprawy obiegu i rozpowszechniania uznano na szczeblu międzynarodowym. Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem („traktat”) został w imieniu Unii podpisany w dniu 30 kwietnia 2014 r., a już w 2013 r. zatwierdziła go Światowa Organizacja Własności Intelektualnej12. Zobowiązuje on umawiające się strony do zapewnienia wyjątków i ograniczeń względem wyłącznych praw podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych w celu tworzenia i rozpowszechniania kopii niektórych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym, a także do umożliwienia transgranicznej wymiany takich kopii. Beneficjentami traktatu z Marrakeszu są osoby niewidome, słabowidzące lub osoby z ograniczoną zdolnością postrzegania lub czytania, w tym także z dysleksją, które to niepełnosprawności uniemożliwiają im czytanie dzieł drukowanych w takim samym stopniu jak czynią to osoby bez niepełnosprawności; bądź też osoby, które te nie są w stanie trzymać książki bądź posługiwać się nią lub też skupić wzroku bądź poruszać oczami w stopniu umożliwiającym czytanie w normalnych okolicznościach z powodu niepełnosprawności fizycznej.

_________________

_________________

12 Decyzja Rady 2014/221/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku, (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 1).

12 Decyzja Rady 2014/221/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 1).

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Celem dyrektywy [...] jest wypełnienie przez Unię zobowiązań na mocy traktatu z Marrakeszu w sposób zharmonizowany, aby zwiększyć dostępność kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym oraz poprawić obrót tymi kopiami na rynku wewnętrznym. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia bezwzględnie obowiązującego wyjątku w odniesieniu do niektórych praw podmiotów prawa autorskiego, które to prawa są zharmonizowane przez prawo unijne. Celem niniejszego rozporządzenia jest wypełnienie zobowiązań traktatu z Marrakeszu w odniesieniu do wywozu i przywozu kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym między Unią i państwami trzecimi będącymi stronami traktatu z Marrakeszu, z korzyścią dla beneficjentów, oraz określenie warunków takiego wywozu i przywozu. Takie działania można podjąć wyłącznie na szczeblu unijnym, gdyż wymiana kopii utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym dotyczy handlowych aspektów własności intelektualnej. Rozporządzenie jest zatem jedynym właściwym instrumentem.

(2)  Celem dyrektywy [...] jest wypełnienie przez Unię zobowiązań na mocy traktatu z Marrakeszu w sposób zharmonizowany, aby zwiększyć dostępność kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym we wszystkich państwach członkowskich Unii oraz poprawić obrót tymi kopiami na rynku wewnętrznym. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia bezwzględnie obowiązującego wyjątku w odniesieniu do niektórych praw podmiotów prawa autorskiego, które to prawa są zharmonizowane przez prawo unijne. Celem niniejszego rozporządzenia jest wypełnienie zobowiązań traktatu z Marrakeszu w odniesieniu do wywozu i przywozu kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym między Unią i państwami trzecimi będącymi stronami traktatu z Marrakeszu, z korzyścią dla beneficjentów, oraz określenie warunków takiego wywozu i przywozu. Takie działania można podjąć wyłącznie na szczeblu unijnym, gdyż wymiana kopii utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym dotyczy handlowych aspektów własności intelektualnej. Rozporządzenie jest zatem jedynym właściwym instrumentem.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Rozporządzenie zapewnia zatem, by kopie książek, czasopism, gazet, magazynów oraz innych tekstów pisanych, partytur muzycznych i innych materiałów drukowanych, które zostały sporządzone w dowolnym państwie członkowskim zgodnie z krajowymi przepisami przyjętymi na mocy dyrektywy [...], mogły być wywożone do państw trzecich, które są stronami traktatu z Marrakeszu. Do formatów umożliwiających dostęp należą: druk alfabetem Braille’a, duży druk, książki mówione i książki elektroniczne oraz programy radiowe. Rozpowszechnianiem, podawaniem do publicznej wiadomości i udostępnianiem kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem lub upoważnionym podmiotom w państwie trzecim powinny zajmować się wyłącznie w celach niezarobkowych upoważnione podmioty mające siedzibę w Unii.

(3)  Rozporządzenie zapewnia zatem, by kopie książek, e-książek, czasopism, gazet, magazynów oraz innych tekstów pisanych, partytur muzycznych i innych materiałów drukowanych, które zostały sporządzone w dowolnym państwie członkowskim zgodnie z krajowymi przepisami przyjętymi na mocy dyrektywy [...], mogły być wywożone do państw trzecich, które są stronami traktatu z Marrakeszu. Do formatów umożliwiających dostęp należą: druk alfabetem Braille’a, duży druk, książki mówione i książki elektroniczne oraz programy radiowe. Rozpowszechnianiem, podawaniem do publicznej wiadomości i udostępnianiem kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem lub upoważnionym podmiotom w państwie trzecim powinny zajmować się wyłącznie w celach niezarobkowych upoważnione podmioty mające siedzibę w Unii.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Niniejsze rozporządzenie powinno zagwarantować, by zgodnie z art. 9 traktatu z Marrakeszu umawiające się strony zapewniły zasoby finansowe i kadrowe w celu ułatwiania międzynarodowej współpracy między upoważnionymi podmiotami, odpowiednią dostępność kopii w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym oraz transgraniczną wymianę tych kopii.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Rządowe wytyczne lub najlepsze praktyki dotyczące zapewnienia kopii w formacie umożliwiającym dostęp beneficjentom zgodnie z warunkami traktatu z Marrakeszu powinny być opracowywane w porozumieniu z grupami reprezentującymi upoważnione podmioty, takimi jak stowarzyszenia i konsorcja biblioteczne, oraz innymi upoważnionymi podmiotami wytwarzającymi kopie utworów w formacie umożliwiającym dostęp, a także z użytkownikami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i podmiotami praw.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, której stroną jest UE, zapewnia osobom niepełnosprawnym prawo dostępu do informacji i prawo do udziału w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym, na równych zasadach z innymi osobami. Konwencja zobowiązuje strony do podejmowania wszelkich odpowiednich kroków, zgodnie z prawem międzynarodowym, aby przepisy chroniące prawa własności intelektualnej nie stanowiły nieuzasadnionej i dyskryminującej przeszkody w dostępie osób niepełnosprawnych do materiałów kulturalnych.

(7)  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, której stroną od dnia 21 stycznia 2011 r. jest UE i która jest wiążąca dla państw członkowskich Unii, zapewnia osobom niepełnosprawnym prawo dostępu do informacji i komunikacji oraz prawo do udziału w życiu kulturalnym, gospodarczym, politycznym, zawodowym i społecznym, na równych zasadach z innymi osobami. Konwencja zobowiązuje strony do podejmowania wszelkich odpowiednich kroków, zgodnie z prawem międzynarodowym, aby przepisy chroniące prawa własności intelektualnej nie stanowiły nieuzasadnionej i dyskryminującej przeszkody w dostępie osób niepełnosprawnych do materiałów kulturalnych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „utwór lub inny przedmiot objęty ochroną” oznacza utwór w postaci książki, czasopisma, gazety, magazynu lub innego tekstu pisanego, w tym partytur muzycznych, oraz związanych z nimi ilustracji, we wszelkich formach, w tym w formie dźwiękowej, takiej jak książki mówione; który to utwór jest chroniony prawami autorskimi lub pokrewnymi i został zgodnie z prawem opublikowany lub w inny sposób podany do publicznej wiadomości;

1)  „utwór lub inny przedmiot objęty ochroną” oznacza utwór w postaci książki, e-książki, czasopisma, gazety, magazynu lub innego tekstu pisanego, w tym partytur muzycznych, oraz związanych z nimi ilustracji, we wszelkich formach, w internecie lub poza nim, w tym w formie dźwiękowej, takiej jak książki mówione; który to utwór jest chroniony prawami autorskimi lub pokrewnymi i został zgodnie z prawem opublikowany lub w inny sposób podany do publicznej wiadomości;

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  osobę, która ma ograniczoną zdolność postrzegania lub czytania niepoddającą się korekcji, w tym dysleksję, która w związku z tym nie jest w stanie czytać utworów drukowanych w zasadniczo takim samym stopniu, co osoby nieposiadające takiego ograniczenia lub takiej niepełnosprawności; lub

c)  osobę, która ma ograniczoną zdolność postrzegania lub czytania niepoddającą się korekcji, w tym dysleksję, lub wszelkie inne trudności w uczeniu się, i która w związku z tym nie jest w stanie czytać utworów drukowanych w zasadniczo takim samym stopniu, co osoby nieposiadające takiego ograniczenia lub takiej niepełnosprawności; lub

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  publikuje na swojej stronie internetowej i aktualizuje, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące sposobu, w jaki spełnia wymogi określone w lit. a) – c).

d)  publikuje i aktualizuje, w stosownych przypadkach na swojej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych kanałów w internecie lub poza nim, informacje dotyczące sposobu, w jaki spełnia wymogi określone w lit. a) – c).

Poprawka     12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  na żądanie udziela wsparcia technicznego w zakresie dostępu do dostarczanego materiału.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Upoważniony podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim, wykonujący czynności, o których mowa w art. 3 i 4, dostarcza, na żądanie, każdemu beneficjentowi lub podmiotowi prawa autorskiego następujące informacje:

2.  Upoważniony podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim, wykonujący czynności, o których mowa w art. 3 i 4, dostarcza, na żądanie, każdemu beneficjentowi lub podmiotowi prawa autorskiego następujące informacje w dostępny sposób:

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie wspierają swoje upoważnione podmioty w udostępnianiu informacji dotyczących ich praktyk zgodnie z art. 3 i 4, zarówno poprzez przekazywanie informacji pomiędzy upoważnionymi podmiotami, jak i przez udostępnianie zainteresowanym stronom oraz ogółowi społeczeństwa w dostępny sposób informacji o prowadzonej polityce i stosowanych praktykach, w tym informacji dotyczących transgranicznej wymiany kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie wcześniej niż [pięć lat od daty rozpoczęcia stosowania] Komisja przeprowadzi ocenę niniejszego rozporządzenia i przedstawi główne wnioski Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, w stosownych przypadkach wraz z wnioskami dotyczącymi zmiany rozporządzenia.

1.  Do [pięć lat od daty rozpoczęcia stosowania] Komisja – z uwzględnieniem postępu technologicznego w dziedzinie dostępności – przeprowadzi ocenę niniejszego rozporządzenia i przedstawi główne wnioski Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, w stosownych przypadkach wraz z wnioskami dotyczącymi zmiany rozporządzenia. Sprawozdanie Komisji uwzględnia punkt widzenia odpowiednich podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, w tym organizacji założonych przez osoby niepełnosprawne lub reprezentujących ich interesy oraz organizacji reprezentujących osoby starsze.

ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB,OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI KOMISJI OPINIODAWCZEJ OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz sporządzono na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni komisji opiniodawczej. Przy sporządzaniu projektu opinii sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Europejska Unia Niewidomych (EBU)

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)

 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

49

+

ALDE

PPE

Verts/ALE

S&D

GUE/NGL

ECR

EFDD

NI

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Veronica Lopz Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sogor, Romana Tomc

Jean Lambert, Terry Reintke

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Simon Sion, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská?

Laura Agea, Marco Valli

Lampros Fountoulis

0

-

 

 

2

0

ENF

Joëlle Mélin, Dominique Martin

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymujący się

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnym, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

Odsyłacze

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

24.11.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Helga Stevens

28.11.2016

Rozpatrzenie w komisji

8.12.2016

 

 

 

Data przyjęcia

25.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Marco Valli

OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (3.3.2017)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Angel Dzhambazki

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Traktat z Marrakeszu został przyjęty w 2013 r. przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO); podpisało go ponad 60 państw, w tym Unia Europejska. Jego głównym celem jest określenie zbioru obowiązkowych wyjątków i ograniczeń z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Wyjątki i ograniczenia w zakresie prawa autorskiego podlegające wdrożeniu we wszystkich państwach będących sygnatariuszami traktatu z Marrakeszu umożliwiają reprodukcję, rozpowszechnianie i udostępnianie opublikowanych utworów w formatach dostępnych dla osób niewidomych, słabowidzących lub osób z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, jak również transgraniczną wymianę tych utworów. Wymiana ta jest przedmiotem obecnego wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia.

Wniosek ten zmienia ramy prawne Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami traktatu z Marrakeszu. Skutkiem będzie wypełnienie zobowiązań UE na mocy traktatu z Marrakeszu w odniesieniu do wymiany kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym między Unią a państwami trzecimi będącymi stronami traktatu z Marrakeszu, z korzyścią dla beneficjentów.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera wniosek Komisji i wierzy, że jest to właściwy krok w kierunku wypełnienia podjętych przez Unię zobowiązań. Ponadto sprawozdawca proponuje kilka poprawek, które służą zapewnieniu większej zgodności wniosku Komisji z traktatem z Marrakeszu, przede wszystkim w części zawierającej definicje – beneficjentów, kopii utworu w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym oraz, w szczególności, podmiotów upoważnionych do rozpowszechniania, udostępniania i podawania do wiadomości beneficjentom kopii utworu w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym.

Sprawozdawca uważa również, że należy podkreślić, iż wywóz tych kopii nie może prowadzić do działalności komercyjnej, a dodatkowe przepisy proponowane w tym kontekście mają zapewnić upoważnionym podmiotom z siedzibą w państwie członkowskim pewność prawa w odniesieniu do czynności transgranicznych z państwami trzecimi.

Wniosek Komisji zakłada dokonanie przeglądu rozporządzenia nie wcześniej niż po pięciu latach od jego wejście w życie. Sprawozdawca nalega, aby miało to miejsce wcześniej (w ciągu pięciu lat), jako że Komisja nie dokonała oceny skutków społeczno-ekonomicznych, jakie rozporządzenie może wywołać.

Sprawozdawca pragnie także podkreślić, że wszystkie propozycje poprawek zostały sformułowane zgodnie z traktatem z Marrakeszu.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)   mając na uwadze, że art. 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD) wymagają integracji osób niepełnosprawnych;

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Przyjmując środki konieczne, by umożliwić transgraniczną wymianę kopii określonych utworów i innych przedmiotów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym z państwami trzecimi będącymi stronami traktatu z Marrakeszu, państwa członkowskie powinny wypełniać swoje zobowiązania i być uprawnione do korzystania z przysługujących im praw określonych w konwencji berneńskiej, Porozumieniu w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej oraz traktacie WIPO o prawie autorskim zgodnie z art. 11 traktatu z Marrakeszu, który dopuszcza, by umawiające się strony zawęziły ograniczenia lub wyjątki w odniesieniu do praw do określonych przypadków, które nie są sprzeczne z normalnym korzystaniem z utworu ani nie przynoszą nieuzasadnionej szkody dla uzasadnionych interesów autora.

Uzasadnienie

Celem tego motywu jest przypomnienie o znaczeniu zobowiązań wynikających z traktatów międzynarodowych, a brzmienie motywu oparto na postanowieniach traktatu z Marrakeszu.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Aby wesprzeć wywóz kopii w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym oraz publikacji dostępnych od początku, czyli publikacji wydawanych przez podmioty praw autorskich w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym, w Unii Europejskiej należy utworzyć jednolitą internetową bazę danych. Ta baza danych powinna być publicznie dostępna w państwach trzecich będących stronami traktatu z Marrakeszu. W celu ułatwienia przywozu takich publikacji ważne jest zapewnienie interoperacyjności tej bazy z oferowaną przez ABC (Accessible Books Consortium – Konsorcjum Książek w Formacie Umożliwiającym Dostęp Osobom Niepełnosprawnym) bazą danych TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) dostępną na serwerze WIPO.

Uzasadnienie

W nowym motywie wzywa się Komisję Europejską do ułatwienia wymiany informacji poprzez zagwarantowanie państwom trzecim będącym stronami traktatu z Marrakeszu dostępu do bazy danych wymaganej w dyrektywie [...]. Ta nowa inicjatywa powinna opierać się na istniejącej ogólnoświatowej bazie danych stworzonej przez Konsorcjum Książek w Formacie Umożliwiającym Dostęp Osobom Niepełnosprawnym i zamieszczonej na serwerze WIPO, a także być z nią interoperacyjna.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby zwiększyć dostępność kopii w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym oraz aby zapobiec nielegalnemu rozpowszechnianiu utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, upoważnione podmioty zajmujących się rozpowszechnianiem lub udostępnianiem kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym powinny spełniać określone zobowiązania.

(5)  Aby zwiększyć dostępność kopii w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym oraz aby zapobiec nielegalnemu rozpowszechnianiu utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, istotne jest, by państwa członkowskie ułatwiały uzgodnienie wytycznych w zakresie wzorcowych praktyk przez reprezentatywne grupy upoważnionych podmiotów zajmujących się produkcją, rozpowszechnianiem lub udostępnianiem kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym, a także grupy użytkowników i podmiotów praw autorskich;

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „utwór lub inny przedmiot objęty ochroną” oznacza utwór w postaci książki, czasopisma, gazety, magazynu lub innego tekstu pisanego, w tym partytur muzycznych, oraz związanych z nimi ilustracji, we wszelkich formach, w tym w formie dźwiękowej, takiej jak książki mówione; który to utwór jest chroniony prawami autorskimi lub pokrewnymi i został zgodnie z prawem opublikowany lub w inny sposób podany do publicznej wiadomości;

1)  „utwór i inny przedmiot objęty ochroną” oznacza utwór literacki, naukowy lub artystyczny w postaci tekstu, adnotacji lub związanych z nimi ilustracji, w tym partytur muzycznych, który to utwór jest chroniony prawami autorskimi lub pokrewnymi i został zgodnie z prawem opublikowany w formie książki, e-książki, czasopisma, gazety, magazynu lub innych pism i w dowolnej formie przekazu, również w formie dźwiękowej, takiej jak książka mówiona i audycja radiowa, lub został zgodnie z prawem w inny sposób podany do publicznej wiadomości.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zmiana definicji „utworu” zaproponowanej przez Komisję zgodnie z traktatem z Marrakeszu, tak aby definicja zawierała rozróżnienie między „treścią” a „środkiem przekazu” utworu literackiego bądź artystycznego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)   „beneficjent” oznacza:

2)   „beneficjent” oznacza każdą z następujących osób, niezależnie od jakichkolwiek innych rodzajów niepełnosprawności:

Uzasadnienie

Zmiana ta zapewnia zgodność definicji „beneficjenta” z traktatem z Marrakeszu. Odnosi się ona do art. 2 ust. 2 lit. a), b), c) oraz d).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  osobę, która ma ograniczoną zdolność postrzegania lub czytania niepoddającą się korekcji, w tym dysleksję, która w związku z tym nie jest w stanie czytać utworów drukowanych w zasadniczo takim samym stopniu, co osoby nieposiadające takiego ograniczenia lub takiej niepełnosprawności; lub

c)  osobę, której zdolność postrzegania lub czytania jest upośledzona, w tym z powodu dysleksji, i która w związku z tym nie jest w stanie czytać utworów drukowanych w zasadniczo takim samym stopniu, co osoby, które nie są niewidome, słabowidzące, lub które nie posiadają niepełnosprawności uniemożliwiających zapoznawanie się z drukiem; lub

Uzasadnienie

W motywie tym zapewniono rozróżnienie między „niepełnosprawnością” a „upośledzeniem”. Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych niepełnosprawność wynika z „interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i barierami środowiskowymi, które utrudniają tym osobom pełne i skuteczne uczestnictwo w życiu społecznym, na równych warunkach z innymi osobami” (Preambuła lit. (e)). Innymi słowy, to w wyniku tych barier osoby stają się niepełnosprawne, a nie w wyniku własnego upośledzenia czy odmiennych możliwości funkcjonalnych. Dlatego formułowanie „upośledzenie” jest tutaj właściwsze.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  osobę, która ze względu na inną niepełnosprawność fizyczną nie jest w stanie trzymać książki bądź posługiwać się nią lub też skupić wzroku bądź poruszać oczami w stopniu umożliwiającym czytanie w normalnych okolicznościach;

d)  osobę, która ze względu na inne upośledzenie fizyczne nie jest w stanie trzymać książki bądź posługiwać się nią lub też skupić wzroku bądź poruszać oczami w stopniu umożliwiającym czytanie w normalnych okolicznościach;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „kopia utworu w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym” to kopia utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną w inny sposób lub w innej formie, która zapewnia beneficjentowi dostęp do utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną, w tym umożliwiająca danej osobie dostęp równie skuteczny i wygodny jak ten, z którego korzystają osoby bez niepełnosprawności wzroku lub którejkolwiek z niepełnosprawności, o których mowa w ust. 2;

3)  „kopia utworu w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym” to kopia utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną, przedstawiona na zasadzie niedochodowości w inny sposób lub w innej formie, która zapewnia beneficjentowi dostęp do utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną, w tym umożliwiająca danej osobie dostęp równie skuteczny i wygodny jak ten, z którego korzystają osoby bez niepełnosprawności wzroku lub którejkolwiek z niepełnosprawności, o których mowa w ust. 2;

Uzasadnienie

Konieczne jest podkreślenie niekomercyjnego charakteru tych kopii, aby uściślić definicję upoważnionych podmiotów i ich działań na zasadzie niedochodowej.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „upoważniony podmiot” oznacza organizację prowadzącą na zasadzie niedochodowej jako główną działalność lub jedno ze swoich głównych działań bądź zadań leżących w interesie publicznym działalność na rzecz beneficjentów w zakresie edukacji, szkoleń, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji.

4)  „upoważniony podmiot” oznacza podmiot upoważniony lub uznany przez państwo członkowskie, stworzony w celu prowadzenia działalności na rzecz beneficjentów, na zasadzie niedochodowej, w zakresie edukacji, szkoleń, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji. Upoważnionymi podmiotami są również instytucje rządowe lub organizacje niedochodowe oferujące beneficjentom takie same usługi w ramach swojej działalności podstawowej lub zobowiązań instytucjonalnych.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uzupełnienie definicji „upoważnionego podmiotu” zaproponowanej przez Komisję, z uwzględnieniem definicji traktatu z Marrakeszu, który precyzuje, przez kogo podmioty te mogą zostać upoważnione lub uznane zgodnie z prawem.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Upoważniony podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim może rozpowszechniać wśród beneficjentów lub upoważnionych podmiotów, mających siedzibę w państwie trzecim będącym stroną traktatu z Marrakeszu, , udostępniać im lub podawać do ich wiadomości kopię w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym zgodnie z przepisami krajowymi przyjętymi zgodnie z dyrektywą [...].

Upoważniony podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim może na zasadzie niedochodowej rozpowszechniać wśród beneficjentów lub upoważnionych podmiotów, mających siedzibę w państwie trzecim będącym stroną traktatu z Marrakeszu, udostępniać im lub podawać do ich wiadomości kopię w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym zgodnie z przepisami krajowymi przyjętymi zgodnie z dyrektywą [...] oraz pod warunkiem, że przed rozpowszechnieniem lub udostępnieniem pierwotny upoważniony podmiot nie wiedział lub nie miał zasadnych podstaw, by sądzić, że kopie utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym będą wykorzystywane przez osoby inne niż beneficjenci.

Uzasadnienie

Konieczne jest podkreślenie, że wywóz tych kopii nie powinien prowadzić do działań o charakterze komercyjnym. Dodany końcowy fragment oparty jest na brzmieniu postanowień traktatu z Marrakeszu, a jego umieszczenie w tym ustępie jest ważne, by zagwarantować upoważnionym podmiotom z siedzibą w państwie członkowskim pewność prawa w odniesieniu do czynności transgranicznych z państwami trzecimi.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Beneficjent lub upoważniony podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim może zgodnie z przepisami krajowymi przyjętymi zgodnie z dyrektywą [...] dokonywać przywozu lub w inny sposób uzyskiwać dostęp, a następnie wykorzystywać kopie w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym, które to kopie zostały rozpowszechnione, udostępnione lub podane do wiadomości beneficjentowi lub upoważnionemu podmiotowi przez upoważniony podmiot w państwie trzecim, będącym stroną traktatu z Marrakeszu.

Beneficjent lub upoważniony podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim może zgodnie z przepisami krajowymi przyjętymi zgodnie z dyrektywą [...] dokonywać przywozu lub w inny sposób uzyskiwać dostęp, a następnie wykorzystywać kopie w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym, które to kopie zostały rozpowszechnione, udostępnione lub podane do wiadomości beneficjentowi lub upoważnionemu podmiotowi przez upoważniony podmiot w państwie trzecim, będącym stroną traktatu z Marrakeszu, pod warunkiem że przywóz lub dostęp nie są sprzeczne z normalnym korzystaniem z utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną ani nie powodują nieuzasadnionej szkody dla uzasadnionych interesów autora.

Uzasadnienie

Tekst oparto na brzmieniu postanowień traktatu z Marrakeszu.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnia, aby kopie utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym były rozpowszechniane wśród beneficjentów lub innych upoważnionych podmiotów, udostępniane im lub podawane do ich wiadomości;

a)  zapewnia, aby kopie utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym były rozpowszechniane wśród beneficjentów lub innych upoważnionych podmiotów, udostępniane im lub podawane do ich wiadomości na zasadzie niedochodowej;

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  podejmuje odpowiednie kroki w celu zniechęcenia do bezprawnego zwielokrotniania, rozpowszechniania, udostępniania i podawania do wiadomości kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym;

b)  podejmuje odpowiednie kroki w celu przeciwdziałania bezprawnemu zwielokrotnianiu, rozpowszechnianiu, udostępnianiu i podawaniu do wiadomości kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym oraz działa w oparciu o zaufanie, by w pełni zaspokajać potrzeby beneficjentów;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wykazuje należytą staranność w postępowaniu z utworami i innymi przedmiotami objętymi ochroną oraz ich kopiami w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym i prowadzi stosowny rejestr oraz

c)  wykazuje należytą staranność w postępowaniu z utworami i innymi przedmiotami objętymi ochroną oraz ich kopiami w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym i prowadzi stosowny rejestr, z poszanowaniem prywatności beneficjentów zgodnie z art. 6; and

Uzasadnienie

W dodanym fragmencie, opartym na brzmieniu postanowień traktatu z Marrakeszu, podkreślono, że przedmiotowy artykuł zapewnia ochronę danych zgodnie z prawem UE.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Kopie utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym są wykorzystywane wyłącznie przez beneficjentów i przestrzegają integralności oryginalnego utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną, przy należytym uwzględnieniu zmian, jakie trzeba wprowadzić, aby zapewnić dostęp do utworu lub innego przedmiotu w innym niż uznany za tradycyjny formacie, oraz potrzeb beneficjentów w zakresie dostępności.

Uzasadnienie

Tekst oparto na brzmieniu postanowień traktatu z Marrakeszu.

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Państwa członkowskie sprzyjają wymianie informacji i najlepszych praktyk między upoważnionymi podmiotami, aby skutecznie wspierać dostęp do utworów lub przedmiotów objętych ochroną w formacie umożliwiającym dostęp.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie wcześniej niż [pięć lat od daty rozpoczęcia stosowania] Komisja przeprowadzi ocenę niniejszego rozporządzenia i przedstawi główne wnioski Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, w stosownych przypadkach wraz z wnioskami dotyczącymi zmiany rozporządzenia.

Do dnia ... [pięć lat od daty rozpoczęcia stosowania] Komisja przeprowadzi ocenę niniejszego rozporządzenia i przedstawi główne wnioski Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, w stosownych przypadkach wraz z wnioskami dotyczącymi zmiany rozporządzenia.

Uzasadnienie

Jako że Komisja nie dokonała oceny potencjalnych skutków społeczno-gospodarczych tego rozporządzenia, sprawozdawca zaleca dokonanie oceny w terminie nieprzekraczającym 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnym, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

Odsyłacze

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

6.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Angel Dzhambazki

14.11.2016

Data przyjęcia

28.2.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Clare Moody

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

29

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Petycji (27.1.2017)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Margrete Auken

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Traktat z Marrakeszu nakłada na strony obowiązek określenia wyjątków i ograniczeń prawa autorskiego i praw pokrewnych na potrzeby osób niewidomych, słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz umożliwia transgraniczną wymianę kopii książek w specjalnych formatach, w tym książek mówionych, oraz innych materiałów drukowanych między państwami będącymi stronami traktatu.

Komisja Petycji z dużym zadowoleniem przyjmuje proponowane rozporządzenie. Komisja Petycji aktywnie pracuje nad dossier związanymi z dostępem osób niewidomych i słabowidzących do opublikowanych utworów, odkąd w 2011 r. otrzymała dwie petycje[1] wzywające do przyjęcia wiążącego traktatu w tej sprawie. Komisja Petycji z zadowoleniem przyjęła przyjęcie traktatu z Marrakeszu w 2013 r. i jego wejście w życie we wrześniu 2016 r. Należy jednak podjąć dalsze działania, aby zadbać o to, by Unia Europejska niezwłocznie wypełniła swoje zobowiązania międzynarodowe wynikające z traktatu z Marrakeszu i z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, mając na uwadze, jak znaczny wpływ na zainteresowane strony na całym świecie ma wdrożenie tego traktatu, w szczególności na szczeblu unijnym.

Jak stwierdzono w badaniu[2] zleconym przez Departament Tematyczny C na wniosek Komisji Petycji, które jest poświęcone traktatowi z Marrakeszu i którego wyniki zaprezentowano w dniu 9 listopada 2016 r. podczas warsztatów Komisji Petycji na temat niepełnosprawności, traktat z Marrakeszu to wyraz triumfu społecznego modelu niepełnosprawności i odpowiednie międzynarodowe rozwiązanie problemu niedostatku książek na świecie. Należy zatem podjąć wszelkie konieczne działania, aby zapewnić szybkie i właściwe wdrożenie tego traktatu. Ponadto Komisja Petycji wezwała[3] do przyspieszenia procesu ratyfikacji traktatu z Marrakeszu, bez uzależniania jej od rewizji ram prawnych UE.

Celem niniejszego projektu opinii jest harmonizacja zastosowanej w rozporządzeniu terminologii z zamiarem odzwierciedlenia w pełni postanowień traktatu z Marrakeszu i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Umożliwia on rozszerzenie wykazu beneficjentów i aktualizuje proponowane rozporządzenie zgodnie z ramami prawnymi całościowego systemu ochrony danych osobowych na szczeblu unijnym. A co najważniejsze, w niniejszym projekcie opinii zaproponowano ustanowienie w państwach członkowskich mechanizmu składania skarg lub dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy beneficjentom uniemożliwia się skorzystanie z dozwolonych wyjątków.

POPRAWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Osoby niewidome, słabowidzące i osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem nadal napotykają liczne bariery w dostępie do książek i innych materiałów drukowanych. Potrzebę zwiększenia liczby utworów i innych chronionych przedmiotów praw autorskich w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym oraz poprawy obiegu i rozpowszechniania uznano na szczeblu międzynarodowym. Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem („traktat”) został w imieniu Unii podpisany w dniu 30 kwietnia 2014 r.12. Zobowiązuje on umawiające się strony do zapewnienia wyjątków i ograniczeń względem wyłącznych praw podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych w celu tworzenia i rozpowszechniania kopii niektórych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym, a także do umożliwienia transgranicznej wymiany takich kopii. Beneficjentami traktatu z Marrakeszu są osoby niewidome, słabowidzące lub osoby z ograniczoną zdolnością postrzegania lub czytania, w tym także z dysleksją, które to niepełnosprawności uniemożliwiają im czytanie dzieł drukowanych w takim samym stopniu jak czynią to osoby bez niepełnosprawności; bądź też osoby, które te nie są w stanie trzymać książki bądź posługiwać się nią lub też skupić wzroku bądź poruszać oczami w stopniu umożliwiającym czytanie w normalnych okolicznościach z powodu niepełnosprawności fizycznej.

(1)  Osoby niewidome, słabowidzące i osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem nadal napotykają liczne bariery w dostępie do książek i innych materiałów drukowanych. Potrzebę pełnego udostępnienia tym osobom o wiele większej liczby utworów i innych chronionych przedmiotów praw autorskich w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym oraz znaczącej poprawy ich obiegu i rozpowszechniania uznano na szczeblu międzynarodowym. Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem („traktat”) został – po przyjęciu go w 2013 r. przez Światową Organizację Własności Intelektualnej – w imieniu Unii podpisany w dniu 30 kwietnia 2014 r.12. Zobowiązuje on umawiające się strony do zapewnienia wyjątków i ograniczeń względem wyłącznych praw podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych w celu tworzenia i rozpowszechniania kopii niektórych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym, a także do umożliwienia transgranicznej wymiany takich kopii. Beneficjentami traktatu z Marrakeszu są osoby niewidome, słabowidzące lub osoby z ograniczoną zdolnością postrzegania lub czytania, w tym także z dysleksją, które to niepełnosprawności uniemożliwiają im czytanie dzieł drukowanych w takim samym stopniu, jak czynią to osoby bez niepełnosprawności, bądź też osoby, które nie są w stanie trzymać książki bądź posługiwać się nią lub też skupić wzroku bądź poruszać oczami w stopniu umożliwiającym czytanie w normalnych okolicznościach z powodu niepełnosprawności fizycznej.

__________________

__________________

12 Decyzja Rady 2014/221/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku, (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 1).

12 Decyzja Rady 2014/221/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku, (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 1).

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Celem dyrektywy [...] jest wypełnienie przez Unię zobowiązań na mocy traktatu z Marrakeszu w sposób zharmonizowany, aby zwiększyć dostępność kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym oraz poprawić obrót tymi kopiami na rynku wewnętrznym. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia bezwzględnie obowiązującego wyjątku w odniesieniu do niektórych praw podmiotów prawa autorskiego, które to prawa są zharmonizowane przez prawo unijne. Celem niniejszego rozporządzenia jest wypełnienie zobowiązań traktatu z Marrakeszu w odniesieniu do wywozu i przywozu kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym między Unią i państwami trzecimi będącymi stronami traktatu z Marrakeszu, z korzyścią dla beneficjentów, oraz określenie warunków takiego wywozu i przywozu. Takie działania można podjąć wyłącznie na szczeblu unijnym, gdyż wymiana kopii utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym dotyczy handlowych aspektów własności intelektualnej. Rozporządzenie jest zatem jedynym właściwym instrumentem.

(2)  Celem dyrektywy [...] jest wypełnienie przez Unię zobowiązań na mocy traktatu z Marrakeszu w sposób zharmonizowany, aby zwiększyć dostępność kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym we wszystkich państwach członkowskich UE oraz poprawić obrót tymi kopiami na rynku wewnętrznym. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia bezwzględnie obowiązującego wyjątku w odniesieniu do niektórych praw podmiotów prawa autorskiego, które to prawa są zharmonizowane przez prawo unijne. Celem niniejszego rozporządzenia jest wypełnienie zobowiązań traktatu z Marrakeszu w odniesieniu do wywozu i przywozu kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym między Unią i państwami trzecimi będącymi stronami traktatu z Marrakeszu, z korzyścią dla beneficjentów, oraz określenie warunków takiego wywozu i przywozu. Takie działania można podjąć wyłącznie na szczeblu unijnym, gdyż wymiana kopii utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym dotyczy handlowych aspektów własności intelektualnej. Rozporządzenie jest zatem jedynym właściwym instrumentem.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Rozporządzenie zapewnia zatem, by kopie książek, czasopism, gazet, magazynów oraz innych tekstów pisanych, partytur muzycznych i innych materiałów drukowanych, które zostały sporządzone w dowolnym państwie członkowskim zgodnie z krajowymi przepisami przyjętymi na mocy dyrektywy [...], mogły być wywożone do państw trzecich, które są stronami traktatu z Marrakeszu. Do formatów umożliwiających dostęp należą: druk alfabetem Braille’a, duży druk, książki mówione i książki elektroniczne oraz programy radiowe. Rozpowszechnianiem, podawaniem do publicznej wiadomości i udostępnianiem kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem lub upoważnionym podmiotom w państwie trzecim powinny zajmować się wyłącznie w celach niezarobkowych upoważnione podmioty mające siedzibę w Unii.

(3)  Rozporządzenie zapewnia zatem, by kopie książek, czasopism, gazet, magazynów oraz innych tekstów pisanych, partytur muzycznych i innych materiałów drukowanych, które zostały sporządzone w dowolnym państwie członkowskim zgodnie z krajowymi przepisami przyjętymi na mocy dyrektywy [...], mogły być wywożone do państw trzecich, które są stronami traktatu z Marrakeszu. Do formatów umożliwiających dostęp należą: druk alfabetem Braille’a, duży druk, książki mówione i książki elektroniczne oraz programy radiowe. Rozpowszechnianiem, podawaniem do publicznej wiadomości i udostępnianiem kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niewidomym, słabowidzącym lub osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem lub upoważnionym podmiotom w państwie trzecim powinny zajmować się wyłącznie w celach niezarobkowych upoważnione podmioty mające siedzibę w Unii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Niniejsze rozporządzenie powinno również umożliwiać beneficjentom w Unii oraz upoważnionym podmiotom mającym siedzibę w Unii przywóz z kraju trzeciego kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym oraz dostęp do nich, zgodnie z postanowieniami traktatu z Marrakeszu, z korzyścią dla osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Powinna istnieć możliwość wprowadzania do obiegu na rynku wewnętrznym tych kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym na takich samych warunkach jak w przypadku kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym sporządzonych w Unii zgodnie z dyrektywą [...].

(4)  Niniejsze rozporządzenie powinno również umożliwiać beneficjentom w Unii oraz upoważnionym podmiotom mającym siedzibę w Unii przywóz z kraju trzeciego kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym oraz dostęp do nich, zgodnie z postanowieniami traktatu z Marrakeszu, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Powinna istnieć możliwość wprowadzania do obiegu na rynku wewnętrznym tych kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym na takich samych warunkach jak w przypadku kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym sporządzonych w Unii zgodnie z dyrektywą [...].

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Wytyczne rządowe lub wzorcowe praktyki dotyczące zapewniania kopii w formatach umożliwiających dostęp beneficjentom zgodnie z warunkami traktatu należy opracować w porozumieniu z grupami reprezentującymi upoważnione podmioty, takimi jak stowarzyszenia i konsorcja biblioteczne, oraz innymi upoważnionymi podmiotami wytwarzającymi kopie utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym, a także z podmiotami praw.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Wszelkie przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się z poszanowaniem praw podstawowych, w tym prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, oraz musi być zgodne z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady13, która reguluje przetwarzanie danych osobowych, wykonywane przez upoważnione podmioty w ramach niniejszego rozporządzenia i pod nadzorem właściwych organów państw członkowskich, w szczególności niezależnych organów publicznych wyznaczonych przez państwa członkowskie.

(6)  Wszelkie przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się z poszanowaniem praw podstawowych, w tym prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, oraz musi być zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE13 i z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67913a, które regulują przetwarzanie danych osobowych, wykonywane przez upoważnione podmioty w ramach niniejszego rozporządzenia i pod nadzorem właściwych organów państw członkowskich, w szczególności niezależnych organów publicznych wyznaczonych przez państwa członkowskie.

__________________

__________________

13 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

13 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

 

13a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Karta praw podstawowych Unii Europejskiej zakazuje wszelkiej dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, i stanowi, że Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, której stroną jest UE, zapewnia osobom niepełnosprawnym prawo dostępu do informacji i prawo do udziału w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym, na równych zasadach z innymi osobami. Konwencja zobowiązuje strony do podejmowania wszelkich odpowiednich kroków, zgodnie z prawem międzynarodowym, aby przepisy chroniące prawa własności intelektualnej nie stanowiły nieuzasadnionej i dyskryminującej przeszkody w dostępie osób niepełnosprawnych do materiałów kulturalnych.

(7)  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, której stroną jest UE i która jest wiążąca dla państw członkowskich UE, zapewnia osobom niepełnosprawnym prawo dostępu do informacji i prawo do udziału w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym, na równych zasadach z innymi osobami. Konwencja zobowiązuje strony do podejmowania wszelkich odpowiednich kroków, zgodnie z prawem międzynarodowym, aby przepisy chroniące prawa własności intelektualnej nie stanowiły nieuzasadnionej i dyskryminującej przeszkody w dostępie osób niepełnosprawnych do materiałów kulturalnych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych ani zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Przepisy niniejszego rozporządzenia należy interpretować i stosować zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(8)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Przepisy niniejszego rozporządzenia należy interpretować i stosować zgodnie z tymi prawami i zasadami.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  niezależnie od jakichkolwiek innych niepełnosprawności.

Uzasadnienie

Traktat z Marrakeszu umożliwia rozszerzenie wykazu beneficjentów, uniezależniając je od jakichkolwiek innych niepełnosprawności. Również w motywie 16 i w art. 7 proponowanej dyrektywy wspomniano o ewentualności późniejszego uwzględnienia innych niepełnosprawności w obrębie rynku wewnętrznego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „kopia utworu w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym” to kopia utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną w inny sposób lub w innej formie, która zapewnia beneficjentowi dostęp do utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną, w tym umożliwiająca danej osobie dostęp równie skuteczny i wygodny jak ten, z którego korzystają osoby bez niepełnosprawności wzroku lub którejkolwiek z niepełnosprawności, o których mowa w ust. 2;

3)  „kopia utworu w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym” to kopia utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną w inny sposób lub w innej formie, która zapewnia beneficjentowi dostęp do utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną, w tym umożliwiająca danej osobie dostęp równie skuteczny i wygodny jak ten, z którego korzystają osoby bez którejkolwiek z niepełnosprawności, o których mowa w ust. 2;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „upoważniony podmiot” oznacza organizację prowadzącą na zasadzie niedochodowej jako główną działalność lub jedno ze swoich głównych działań bądź zadań leżących w interesie publicznym działalność na rzecz beneficjentów w zakresie edukacji, szkoleń, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji.

4)  „upoważniony podmiot” oznacza organizację uznaną przez rząd za organizację prowadzącą na zasadzie niedochodowej jako główną działalność lub jedno ze swoich głównych działań bądź zadań leżących w interesie publicznym działalność na rzecz beneficjentów w zakresie edukacji, szkoleń, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji, bądź organizację upoważnioną przez rząd do prowadzenia takiej działalności.

Uzasadnienie

Definicja „upoważnionego podmiotu” zawarta w art. 2 traktatu z Marrakeszu odnosi się do podmiotów upoważnionych lub uznanych przez rządy. Dodanie tego zapisu ułatwi wskazywanie upoważnionych podmiotów i nadzór nad nimi.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie mechanizmów składania skarg i dochodzenia roszczeń oraz ich dostępność dla użytkowników w przypadku sporów dotyczących stosowania środków, o których mowa w art. 3 i 4.

Uzasadnienie

W proponowanym rozporządzeniu nie uwzględniono mechanizmów składania skarg lub dochodzenia roszczeń, które powinny zostać ustanowione w państwach członkowskich do wykorzystania w przypadkach, gdy beneficjentom uniemożliwia się skorzystanie z dozwolonego wyjątku. Ustanowienie takiego mechanizmu jest bardzo zasadne w kontekście zagwarantowania skutecznego stosowania przepisów rozporządzenia. Zachodzi tu zgodność z postanowieniami art. 10 ust. 1 traktatu z Marrakeszu, w którym zobowiązuje się umawiające się strony do przyjęcia wszelkich „środków” koniecznych do zapewnienia skutecznego stosowania traktatu.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Upoważniony podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim, wykonujący czynności, o których mowa w art. 3 i 4:

1.  Upoważniony podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim, wykonujący czynności, o których mowa w art. 3 i 4, wprowadza i stosuje własne praktyki, zgodnie z którymi:

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie zobowiązują się wspierać swoje upoważnione podmioty w udostępnianiu informacji dotyczących ich działań prowadzonych zgodnie z art. 3 i 4, zarówno w drodze wymiany informacji między upoważnionymi podmiotami, jak i poprzez udostępnianie informacji o ich polityce i praktykach – także tych związanych z transgraniczną wymianą kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym – odpowiednio zainteresowanym stronom oraz ogółowi społeczeństwa.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przetwarzanie danych osobowych prowadzone w ramach niniejszego rozporządzenia musi być zgodne z przepisami dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie danych osobowych prowadzone w ramach niniejszego rozporządzenia odbywa się zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, dyrektywą 2002/58/WE oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie wcześniej niż [pięć lat od daty rozpoczęcia stosowania] Komisja przeprowadzi ocenę niniejszego rozporządzenia i przedstawi główne wnioski Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, w stosownych przypadkach wraz z wnioskami dotyczącymi zmiany rozporządzenia.

Nie później niż [trzy lata od daty rozpoczęcia stosowania] Komisja przeprowadzi ocenę niniejszego rozporządzenia i przedstawi główne wnioski Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, w stosownych przypadkach wraz z wnioskami dotyczącymi zmiany rozporządzenia.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnym, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

Odsyłacze

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PETI

6.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Margrete Auken

18.11.2016

Data przyjęcia

24.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Edouard Martin

  • [1]  Petycja nr 0924/2011, którą złożył Dan Pescod (Zjednoczone Królestwo), w imieniu Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) i Królewskiego Narodowego Instytutu Niewidomych (RNIB), w sprawie dostępu osób niewidomych do książek i innych materiałów drukowanych oraz
    petycja nr 964/2011, którą złożył Michael Kalmar (Austria), w imieniu Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, w sprawie dostępu do książek dla niewidomych, osób z dysleksją bądź z inną niepełnosprawnością.
  • [2]  PE 571.387.
  • [3]  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ratyfikacji Traktatu z Marrakeszu (w oparciu o otrzymane petycje, w szczególności petycję nr 924/2011) (2016/2542(RSP)).

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnym, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

Odsyłacze

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Data przedstawienia w PE

14.9.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

6.10.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Opinia niewydana

       Data decyzji

INTA

12.10.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

7.11.2016

28.11.2016

12.1.2017

31.1.2017

Data przyjęcia

23.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eugen Freund, Maria Noichl

Data złożenia

29.3.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

22

+

 

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

 

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się