POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja

29.3.2017 - (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Max Andersson


Postopek : 2016/0279(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0102/2017
Predložena besedila :
A8-0102/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0595),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0380/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za peticije (A8-0102/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe   1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  ob upoštevanju Protokola (št. 2) k Pogodbi o Evropski uniji (PEU) in Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  ob upoštevanju člena 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o pravicah invalidov),

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja se še vedno soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do knjig in drugega tiskanega gradiva. Potreba po večjem številu del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v dostopnih oblikah, ki so na voljo navedenim osebam, in izboljšanje njihovega kroženja ter razširjanja sta bila priznana na mednarodni ravni. Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (v nadaljnjem besedilu: Marakeška pogodba) je bila podpisana v imenu Unije 30. aprila 201412. Od pogodbenic zahteva, da določijo izjeme ali omejitve izključnih pravic imetnikov avtorske in sorodnih pravic za izdelavo ter razširjanje izvodov določenih del in drugih predmetov urejanja v dostopnem formatu in za čezmejno izmenjavo navedenih izvodov v dostopnem formatu. Upravičene osebe Marakeške pogodbe so slepe in slabovidne osebe, osebe z motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, kar jim preprečuje, da berejo tiskana dela v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali zaradi telesne invalidnosti ne morejo držati ali premikati knjige ali premikati pogleda v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje.

(1)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja se še vedno soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do knjig in drugega tiskanega gradiva. Na mednarodni ravni je priznano, da je treba zelo povečati število del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v dostopnih oblikah, ki so popolnoma na voljo tem osebam, in znatno izboljšati njihovo kroženje ter razširjanje. Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (v nadaljnjem besedilu: Marakeška pogodba) je bila podpisana v imenu Unije 30. aprila 201412, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino pa jo je sprejela že leta 2013. Od pogodbenic zahteva, da določijo izjeme ali omejitve izključnih pravic imetnikov avtorske in sorodnih pravic za izdelavo ter razširjanje izvodov določenih del in drugih predmetov urejanja v dostopnem formatu in za čezmejno izmenjavo navedenih izvodov v dostopnem formatu. Upravičene osebe Marakeške pogodbe so slepe in slabovidne osebe, osebe z motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, kar jim preprečuje, da berejo tiskana dela v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali zaradi telesne invalidnosti ne morejo držati ali premikati knjige ali premikati pogleda v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje.

__________________

__________________

12 Sklep Sveta 2014/221/EU z dne 14. aprila 2014 o podpisu, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (UL L 115, 17.4. 2014, str. 1).

12 Sklep Sveta 2014/221/EU z dne 14. aprila 2014 o podpisu, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (UL L 115, 17.4. 2014, str. 1).

Predlog spremembe   4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Direktiva [...] si prizadeva za harmonizirano izvajanje obveznosti Unije na podlagi Marakeške pogodbe za izboljšanje razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu za upravičene osebe in njihov obtok na notranjem trgu. Direktiva od držav članic zahteva, da uvedejo obvezno izjemo za določene pravice imetnikov pravic, ki so harmonizirane s pravom Unije. Cilji te uredbe so izvajanje obveznosti iz Marakeške pogodbe v zvezi z izvozom in uvozom izvodov v dostopnem formatu v korist upravičenih oseb med Unijo in tretjimi državami, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, in določitev pogojev za tak izvoz in uvoz. Taki ukrepi se lahko sprejmejo le na ravni Unije, saj izmenjava izvodov v dostopnem formatu in drugih predmetov urejajna zadeva komercialne vidike intelektualne lastnine. Uredba je edini primerni instrument.

(2)  Direktiva [...] si prizadeva za harmonizirano izvajanje obveznosti Unije na podlagi Marakeške pogodbe za izboljšanje razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu za upravičene osebe v vseh državah članicah Unije in njihov obtok na notranjem trgu. Direktiva od držav članic zahteva, da uvedejo obvezno izjemo za določene pravice imetnikov pravic, ki so harmonizirane s pravom Unije. Cilji te uredbe so izvajanje obveznosti iz Marakeške pogodbe v zvezi z izvozom in uvozom izvodov v dostopnem formatu v korist upravičenih oseb med Unijo in tretjimi državami, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, in določitev pogojev za tak izvoz in uvoz. Taki ukrepi se lahko sprejmejo le na ravni Unije, saj izmenjava izvodov v dostopnem formatu in drugih predmetov urejanja zadeva komercialne vidike intelektualne lastnine. Uredba je zato edini primerni instrument.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ta uredba bi morala zagotoviti, da se lahko v tretje države, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, izvozijo izvodi knjig, periodičnih publikacij, časopisov, revij in drugih pisnih del, notnih zapisov ter drugega tiskanega gradiva v dostopnem formatu, ki so bili izdelani v kateri koli državi članici v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi Direktive [...]. Dostopni formati vključujejo Braillovo pisavo, velik tisk, prilagojene e-knjige, zvočne knjige in radijske oddaje. Distribucijo, posredovanje ali dajanje izvodov v dostopnem formatu na voljo osebam z motnjami branja ali pooblaščenim subjektom v tretji državi bi morali izključno nepridobitno opravljati pooblaščeni subjekti s sedežem v Uniji.

(3)  Ta uredba bi morala zagotoviti, da se lahko v tretje države, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, razširjajo in izvozijo izvodi knjig, e-knjig, periodičnih publikacij, časopisov, revij in drugih pisnih del, notnih zapisov ter drugega tiskanega gradiva v dostopnem formatu, ki so bili izdelani v kateri koli državi članici v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi Direktive [...]. Dostopni formati vključujejo Braillovo pisavo, velik tisk, prilagojene e-knjige, zvočne knjige in radijske oddaje. Distribucijo, posredovanje ali dajanje izvodov v dostopnem formatu na voljo slepim in slabovidnim osebam ali osebam z drugimi motnjami branja ali pooblaščenim subjektom v tretji državi bi morali izključno nepridobitno opravljati pooblaščeni subjekti s sedežem v Uniji.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Ta uredba bi morala omogočiti tudi, da v korist oseb z motnjami branja izvode v dostopnem formatu uvažajo in do njih iz tretje države dostopajo upravičene osebe v Uniji ter pooblaščeni subjekti s sedežem v Uniji. Moralo bi biti omogočeno, da so izvodi v dostopnem formatu na notranjem trgu v obtoku pod enakimi pogoji kot izvodi v dostopnem formatu, izdelani v Uniji v skladu z Direktivo [...].

(4)  S to uredbo bi bilo treba tudi omogočiti, da lahko upravičene osebe v Uniji in pooblaščeni subjekti s sedežem v Uniji v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja iz tretje države uvažajo izvode, ki so v skladu z Marakeško pogodbo izdelani v dostopnem formatu, in da do njih dostopajo. Moralo bi biti omogočeno, da so izvodi v dostopnem formatu na notranjem trgu v obtoku pod enakimi pogoji kot izvodi v dostopnem formatu, izdelani v Uniji v skladu z Direktivo [...].

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  S to uredbo bi bili treba zagotoviti, da pogodbenice v skladu s členom 9 Marakeške pogodbe zagotavljajo finančne in človeške vire za lajšanje mednarodnega sodelovanja med pooblaščenimi subjekti, ustrezne razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu in čezmejne izmenjave teh izvodov.

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Za spodbujanje izvoza izvodov v dostopnem formatu ter izvirno dostopnih izdaj („born accessible publications“), in sicer izdaj, ki jih imetniki pravic izdajo v dostopnem formatu, bi bilo treba v Uniji vzpostaviti enotno spletno zbirko podatkov. Zbirka podatkov bi morala biti dostopna iz tretjih držav, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe. Za spodbujanje uvoza enakih izdaj mora biti ta zbirka podatkov interoperabilna z zbirko podatkov TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) konzorcija za dostopne knjige (ABC – Accessible Books Consortium), ki gostuje na strežniku SOIL.

Obrazložitev

V novi uvodni izjavi se Evropska komisija poziva, naj spodbuja izmenjave informacij, tako da tretjim državam pogodbenicam Marakeške pogodbe zagotovi dostop do zbirke podatkov iz direktive [...]. Ta nova pobuda bi morala temeljiti na obstoječi svetovni zbirki podatkov, ki jo je oblikoval Konzorcij za dostopne knjige (ABC), ki gostuje na strežniku SOIL, in biti interoperabilna z njo.

Predlog spremembe   9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Za izboljšanje razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu ter preprečevanje nezakonitega razširjanja del in drugih predmetov urejanja bi morali pooblaščeni subjekti, ki se ukvarjajo z distribucijo ali dajanjem izvodov v dostopnem formatu na voljo, izpolnjevati določene obveznosti.

(5)  Za izboljšanje razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu ter preprečevanje nezakonitega razširjanja del in drugih predmetov urejanja bi morale države članice spodbujati dogovor o smernicah za najboljše prakse med predstavniškimi skupinami pooblaščenih subjektov, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo ali dajanjem izvodov v dostopnem formatu na voljo, uporabniki in imetniki pravic; Vladne smernice ali zglede najboljše prakse o posredovanju izvodov v dostopnih formatih za upravičene osebe po pogojih Marakeške pogodbe bi bilo treba pripraviti v posvetovanju s predstavniškimi skupinami pooblaščenih subjektov, kot so združenja in konzorciji knjižnic, skupaj z drugimi pooblaščenimi subjekti za produkcijo izvodov v dostopnih formatih ter uporabniki, akterji civilne družbe in imetniki pravic.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravico do varstva osebnih podatkov na podlagi členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, taka obdelava pa mora biti v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta13, ki ureja obdelavo osebnih podatkov, kot jo lahko izvajajo pooblaščeni subjekti v okviru te direktive, in pod nadzorom pristojnih organov držav članic, zlasti neodvisnih javnih organov, ki jih imenujejo države članice.

(6)  Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravico do varstva osebnih podatkov na podlagi členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, taka obdelava pa mora biti v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta13, Direktivo 2002/58/EC Evropskega parlamenta in Sveta13a in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta13b, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, kot jo lahko izvajajo pooblaščeni subjekti v okviru te direktive, in pod nadzorom pristojnih organov držav članic, zlasti neodvisnih javnih organov, ki jih imenujejo države članice.

_________________

_________________

13 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

13 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

 

13a Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

 

13b Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe   11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Države članice ne bi smele nalagati dodatnih zahtev za uporabo izjeme oziroma izjem iz te uredbe, vključno z odškodninskimi shemami ali predhodnim preverjanjem komercialne razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu.

Predlog spremembe   12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  V skladu s členom 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o pravicah invalidov) je nujno vključevanje invalidov.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: UNCRPD), katere pogodbenica je EU, invalidom zagotavlja pravico do dostopa do informacij in pravico do sodelovanja v kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju enako kot drugim. UNCRPD od pogodbenic zahteva, da skladno z mednarodnim pravom sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujejo, da bi zakoni o varstvu intelektualne lastnine nerazumno ali diskriminatorno ovirali dostop invalidov do kulturnega gradiva.

(7)  Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o pravicah invalidov), katere pogodbenica je EU od 21. januarja 2011 in ki je zavezujoča za države članice Unije, invalidom zagotavlja pravico do dostopa do informacij in komuniciranja ter pravico do sodelovanja in dela v kulturnem, gospodarskem, političnem in družbenem življenju enako kot drugim. Konvencija o pravicah invalidov od pogodbenic zahteva, da skladno z mednarodnim pravom sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujejo, da bi zakoni o varstvu intelektualne lastnine nerazumno ali diskriminatorno ovirali dostop invalidov do kulturnega gradiva.

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. To uredbo bi bilo treba razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(8)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki prepoveduje vse oblike diskriminacije, in zlasti iz členov 21 in 26 Listine, ki prepovedujeta diskriminacijo na podlagi invalidnosti ter priznavata in spoštujeta pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti. To uredbo bi bilo treba razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Evropska komisija bi morala v enem letu predložiti strateški akcijski načrt za spodbujanje ciljev Marakeške pogodbe, kjer bi se posebej posvetila zagotavljanju splošno razširjene čezmejne izmenjave s tretjimi državami, ki bi slabovidnim osebam zagotavljala izobraževalna in kulturna dela.

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila o čezmejni izmenjavi izvodov v dostopnem formatu določenih del in predmetov urejanja med Unijo in tretjimi državami, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, brez dovoljenja imetnika pravice v korist slepih in slabovidnih oseb ter drugih oseb z drugimi motnjami branja.

Ta uredba določa pravila o čezmejni izmenjavi izvodov v dostopnem formatu določenih del in predmetov urejanja med Unijo in tretjimi državami, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, brez dovoljenja imetnika pravice v korist slepih in slabovidnih oseb ter drugih oseb z drugimi motnjami branja. Njen cilj je učinkovito zagotoviti, da bodo imele te osebe pravico do sodelovanja v kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju enako kot drugi.

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „delo ali drugi predmeti urejanja“ pomeni delo v obliki knjige, periodične publikacije, časopisa, revije ali druge pisne oblike, vključno z notnimi zapisi in povezanimi ilustracijami, v katerem koli mediju, tudi v zvočni obliki, kot so zvočne knjige, ki so zaščitene z avtorsko ali sorodnimi pravicami ter se objavijo ali drugače zakonito dajo na voljo javnosti;

(1)  „delo ali drugi predmeti urejanja“ pomeni delo v obliki knjige, periodične publikacije, časopisa, revije ali druge pisne oblike, vključno z notnimi zapisi in povezanimi ilustracijami, v katerem koli mediju, tudi v zvočni obliki, kot so zvočne knjige, in digitalnih oblikah, kot so e-knjige, ki je zaščiteno z avtorskimi ali sorodnimi pravicami ter se objavi ali drugače zakonito da na voljo javnosti;

Predlog spremembe   18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „upravičena oseba“ pomeni:

(2)  „upravičena oseba“ pomeni, ne glede na druge motnje oziroma oblike invalidnosti:

Obrazložitev

Z dodanim besedilom se opredelitev „upravičene osebe“ uskladi z opredelitvijo iz Marakeške pogodbe. Nanašati bi se moralo na vse dele, tj. dele a, b, c in d člena 2(2), zato bi ga bilo treba vstaviti za del d.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  oseba, ki ima motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, in posledično ne more brati tiskanih del v enaki meri kot oseba brez take motnje ali invalidnosti, ali

(c)  oseba, ki ima motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, ali drugo učno težavo, in posledično ne more brati tiskanih del v enaki meri kot oseba brez take motnje ali invalidnosti, ali

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „izvod v dostopnem formatu“ pomeni izvod dela ali drugih predmetov urejanja v alternativnem načinu ali obliki, ki upravičeni osebi daje dostop do dela ali drugih predmetov urejanja in ki taki osebi tudi omogoča, da do dela dostopa enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez slabovidnosti ali drugih motenj iz odstavka 2;

(3)  „izvod v dostopnem formatu“ pomeni izvod dela ali druge predmete urejanja v drugačnem načinu ali obliki, ki upravičeni osebi daje dostop do dela ali drugih predmetov urejanja in ki taki osebi tudi omogoča, da do dela dostopa enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez okvar ali motenj iz odstavka 2;

Obrazložitev

Pomembno je poudariti nekomercialni vidik izvodov, kar dodatno pojasnjuje opredelitev pooblaščenih subjektov in njihovo nepridobitno delovanje.

Predlog spremembe   21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „pooblaščeni subjekt“ pomeni organizacija, ki nepridobitno zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam kot eno izmed svojih glavnih dejavnosti ali poslanstev v javnem interesu.

(4)  „pooblaščeni subjekt“ pomeni subjekt, ki ga je država članica, v kateri ima sedež, priznala ali pooblastila za to, da nepridobitno zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam kot eno izmed svojih glavnih dejavnosti ali poslanstev v javnem interesu.

Obrazložitev

Cilj predloga je dopolniti opredelitev „pooblaščenega subjekta“, ki jo je predlagala Komisija, upoštevajoč opredelitve iz Marakeške pogodbe, kjer je opredeljeno tudi, kdo zakonito pooblasti ali odobri te subjekte.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4 a

 

Države članice zagotovijo, da se vzpostavijo mehanizmi za pritožbe in pravna sredstva, ki so na voljo uporabnikom v primeru sporov glede uporabe ukrepov iz členov 3 in 4.

Obrazložitev

V predlagani uredbi ni pritožbenih ali odškodninskih mehanizmov, ki bi morali biti vzpostavljeni v državah članicah za primere, ko upravičenci ne bi mogli uporabljati dovoljenih izjem. Vzpostavitev takšnega mehanizma bi bila zelo primerna za zagotovitev učinkovite uporabe določb uredbe, kar je skladno s čl. 10(1) Marakeške pogodbe, ki od pogodbenic zahteva, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje učinkovitega izvajanja pogodbe.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici, ki opravlja dejanja iz členov 3 in 4, zagotovi, da:

1.  Pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici, ki opravlja dejanja iz členov 3 in 4, pripravi in upošteva svoje prakse, s katerimi zagotovi, da:

Obrazložitev

Besedilo je iz člena 2(c) Marakeške pogodbe.

Predlog spremembe   24

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izkazuje ustrezno skrbnost pri ravnanju z deli in predmeti urejanja ter njihovih izvodov v dostopnem formatu ter tako ravnanje beleži in

(c)  izkazuje ustrezno skrbnost pri ravnanju z deli in predmeti urejanja ter njihovih izvodov v dostopnem formatu ter tako ravnanje beleži, pri čemer spoštuje zasebnost upravičenih oseb v skladu s členom 6, in

Predlog spremembe   25

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  objavlja in posodablja, če je to primerno, na svojem spletišču, informacije o tem, kako izpolnjuje obveznosti iz točk (a) do (c).

(d)  objavlja in posodablja, če je to primerno, na svojem spletišču ali po drugih spletnih ali nespletnih poteh, informacije o tem, kako izpolnjuje obveznosti iz točk (a) do (c).

Predlog spremembe   26

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici, ki opravlja dejanja iz členov 3 in 4, na zahtevo zagotovi naslednje informacije upravičenim osebam ali imetnikom pravic:

2.  Pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici, ki opravlja dejanja iz členov 3 in 4, na zahtevo na dostopen način zagotovi naslednje informacije upravičenim osebam ali imetnikom pravic:

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice svojim pooblaščenim subjektom pomagajo pri zagotavljanju razpoložljivosti informacij o njihovih praksah na podlagi členov 3 in 4, tako da širijo informacije med pooblaščenimi subjekti in tako, da posredujejo informacije o njihovih politikah in praksah, tudi o čezmejni izmenjavi izvodov v dostopnem formatu zainteresiranim stranem in posameznikom, kot je ustrezno.

Obrazložitev

Besedilo je iz člena 9(2) Marakeške pogodbe.

Predlog spremembe   28

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Obveznosti, naložene pooblaščenim subjektom, določene v tem členu, se izvajajo v skladu z načelom sorazmernosti.

Predlog spremembe   29

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Države članice spodbujajo izmenjavo informacij in najboljših praks med pooblaščenimi subjekti, da bi uspešno spodbujali dostop do prilagojenih del ali predmetov urejanja.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe se izvede v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe se izvede v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a, Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta 1b ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1c.

 

__________________

 

1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

 

1b Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

 

1c Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe   31

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne prej kot [pet let po datumu začetka uporabe] Komisija izvede oceno te uredbe in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te uredbe.

Komisija do [pet let po datumu začetka uporabe] izvede oceno te uredbe in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te uredbe.

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (8.2.2017)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Pripravljavka mnenja: Helga Stevens

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pogajanja o Marakeški pogodbi o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (v nadaljnjem besedilu: Marakeška pogodba) so potekala na podlagi dejstva, da je Marakeška pogodba primer mešanega sporazuma, saj za nekatere teme šteje, da spadajo v pristojnost EU, druge pa v pristojnost držav članic. Podpisalo jo je že petnajst držav članic.

Pogodba šteje za zgodovinsko, saj je prva pogodba o izjemah v zvezi z avtorsko pravico, vsebuje pa tudi dejavnik človekovih pravic. Pripravljavka mnenja je predana izboljšanju dostopa do avtorskih del za slabovidne osebe. Slabovidne osebe po svetu bodo imele večji dostop do knjig pri številnih organizacijah, ki lahko pošiljajo izvode del v druge države.

Pripravljavka mnenja se je dodatno posvetovala z invalidskimi organizacijami in deležniki ter razume, da je predlog Komisija deležen odobravanja. Spremembe besedila so omejene na pristojnosti Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter zagotavljajo, da je besedilo v skladu s Konvencijo OZN o pravicah invalidov ter Marakeško pogodbo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 19 in 207 Pogodbe,

Obrazložitev

Sodišče je v odstavku 113 svojega mnenja 3/15 z dne 8. septembra 2016 navedlo, da se uporabljata člena 19 in 207.

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju Protokola št. 2 k Pogodbi o delovanju Evropske unije o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,

Predlog spremembe   3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja se še vedno soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do knjig in drugega tiskanega gradiva. Potreba po večjem številu del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v dostopnih oblikah, ki so na voljo navedenim osebam, in izboljšanje njihovega kroženja ter razširjanja sta bila priznana na mednarodni ravni. Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (v nadaljnjem besedilu: Marakeška pogodba) je bila podpisana v imenu Unije 30. aprila 201412. Od pogodbenic zahteva, da določijo izjeme ali omejitve izključnih pravic imetnikov avtorske in sorodnih pravic za izdelavo ter razširjanje izvodov določenih del in drugih predmetov urejanja v dostopnem formatu in za čezmejno izmenjavo navedenih izvodov v dostopnem formatu. Upravičene osebe Marakeške pogodbe so slepe in slabovidne osebe, osebe z motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, kar jim preprečuje, da berejo tiskana dela v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali zaradi telesne invalidnosti ne morejo držati ali premikati knjige ali premikati pogleda v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje.

(1)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja se še vedno soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do knjig in drugega tiskanega gradiva. Potreba po večjem številu del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v dostopnih oblikah, ki so na voljo navedenim osebam, in izboljšanje njihovega kroženja ter razširjanja sta bila priznana na mednarodni ravni. Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (v nadaljnjem besedilu: Marakeška pogodba) je bila podpisana v imenu Unije 30. aprila 2014, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino pa jo je sprejela že leta 201312. Od pogodbenic zahteva, da določijo izjeme ali omejitve izključnih pravic imetnikov avtorske in sorodnih pravic za izdelavo ter razširjanje izvodov določenih del in drugih predmetov urejanja v dostopnem formatu in za čezmejno izmenjavo navedenih izvodov v dostopnem formatu. Upravičene osebe Marakeške pogodbe so slepe in slabovidne osebe, osebe z motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, kar jim preprečuje, da berejo tiskana dela v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali zaradi telesne invalidnosti ne morejo držati ali premikati knjige ali premikati pogleda v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje.

_________________

_________________

12 Sklep Sveta 2014/221/EU z dne 14. aprila 2014 o podpisu, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (UL L 115, 17.4. 2014, str. 1).

12 Sklep Sveta 2014/221/EU z dne 14. aprila 2014 o podpisu, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (UL L 115, 17.4. 2014, str. 1).

Predlog spremembe   4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Direktiva [...] si prizadeva za harmonizirano izvajanje obveznosti Unije na podlagi Marakeške pogodbe za izboljšanje razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu za upravičene osebe in njihov obtok na notranjem trgu. Direktiva od držav članic zahteva, da uvedejo obvezno izjemo za določene pravice imetnikov pravic, ki so harmonizirane s pravom Unije. Cilji te uredbe so izvajanje obveznosti iz Marakeške pogodbe v zvezi z izvozom in uvozom izvodov v dostopnem formatu v korist upravičenih oseb med Unijo in tretjimi državami, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, in določitev pogojev za tak izvoz in uvoz. Taki ukrepi se lahko sprejmejo le na ravni Unije, saj izmenjava izvodov v dostopnem formatu in drugih predmetov urejajna zadeva komercialne vidike intelektualne lastnine. Uredba je edini primerni instrument.

(2)  Direktiva [...] si prizadeva za harmonizirano izvajanje obveznosti Unije na podlagi Marakeške pogodbe za izboljšanje razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu za upravičene osebe v vseh državah članicah EU in njihov obtok na notranjem trgu. Direktiva od držav članic zahteva, da uvedejo obvezno izjemo za določene pravice imetnikov pravic, ki so harmonizirane s pravom Unije. Cilji te uredbe so izvajanje obveznosti iz Marakeške pogodbe v zvezi z izvozom in uvozom izvodov v dostopnem formatu v korist upravičenih oseb med Unijo in tretjimi državami, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, in določitev pogojev za tak izvoz in uvoz. Taki ukrepi se lahko sprejmejo le na ravni Unije, saj izmenjava izvodov v dostopnem formatu in drugih predmetov urejanja zadeva komercialne vidike intelektualne lastnine. Uredba je zato edini primerni instrument.

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ta uredba bi morala zagotoviti, da se lahko v tretje države, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, izvozijo izvodi knjig, periodičnih publikacij, časopisov, revij in drugih pisnih del, notnih zapisov ter drugega tiskanega gradiva v dostopnem formatu, ki so bili izdelani v kateri koli državi članici v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi Direktive [...]. Dostopni formati vključujejo Braillovo pisavo, velik tisk, prilagojene e-knjige, zvočne knjige in radijske oddaje. Distribucijo, posredovanje ali dajanje izvodov v dostopnem formatu na voljo osebam z motnjami branja ali pooblaščenim subjektom v tretji državi bi morali izključno nepridobitno opravljati pooblaščeni subjekti s sedežem v Uniji.

(3)  Ta uredba bi morala zagotoviti, da se lahko v tretje države, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, izvozijo izvodi knjig, e-knjig, periodičnih publikacij, časopisov, revij in drugih pisnih del, notnih zapisov ter drugega tiskanega gradiva v dostopnem formatu, ki so bili izdelani v kateri koli državi članici v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi Direktive [...]. Dostopni formati vključujejo Braillovo pisavo, velik tisk, prilagojene e-knjige, zvočne knjige in radijske oddaje. Distribucijo, posredovanje ali dajanje izvodov v dostopnem formatu na voljo osebam z motnjami branja ali pooblaščenim subjektom v tretji državi bi morali izključno nepridobitno opravljati pooblaščeni subjekti s sedežem v Uniji.

Predlog spremembe   6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)   S to uredbo bi bili treba zagotoviti, da pogodbenice v skladu s členom 9 Marakeške pogodbe zagotavljajo finančne in človeške vire za lajšanje mednarodnega sodelovanja med pooblaščenimi subjekti, ustrezne razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu in čezmejne izmenjave teh izvodov.

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Vladne smernice ali zglede dobre prakse o posredovanju izvodov v dostopnih formatih za upravičene osebe po pogojih Marakeške pogodbe bi bilo treba pripraviti v posvetovanju s predstavniškimi skupinami pooblaščenih subjektov, kot so združenja in konzorciji knjižnic, skupaj z drugimi pooblaščenimi subjekti za produkcijo izvodov v izvodih v dostopnem formatu ter uporabniki in imetniki pravic.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: UNCRPD), katere pogodbenica je EU, invalidom zagotavlja pravico do dostopa do informacij in pravico do sodelovanja v kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju enako kot drugim. UNCRPD od pogodbenic zahteva, da skladno z mednarodnim pravom sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujejo, da bi zakoni o varstvu intelektualne lastnine nerazumno ali diskriminatorno ovirali dostop invalidov do kulturnega gradiva.

(7)  Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: UNCRPD), katere pogodbenica je EU od 21. januarja 2011 in ki je zavezujoča za države članice Unije, invalidom zagotavlja pravico do dostopa do informacij in komuniciranja ter pravico do sodelovanja v kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju enako kot drugim. UNCRPD od pogodbenic zahteva, da skladno z mednarodnim pravom sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujejo, da bi zakoni o varstvu intelektualne lastnine nerazumno ali diskriminatorno ovirali dostop invalidov do kulturnega gradiva.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „delo ali drugi predmeti urejanja“ pomeni delo v obliki knjige, periodične publikacije, časopisa, revije ali druge pisne oblike, vključno z notnimi zapisi in povezanimi ilustracijami, v katerem koli mediju, tudi v zvočni obliki, kot so zvočne knjige, ki so zaščitene z avtorsko ali sorodnimi pravicami ter se objavijo ali drugače zakonito dajo na voljo javnosti;

(1)  „delo ali drugi predmeti urejanja“ pomeni delo v obliki knjige, periodične publikacije, časopisa, revije ali druge pisne oblike, vključno z notnimi zapisi in povezanimi ilustracijami, v katerem koli spletnem ali nespletnem mediju, tudi v zvočni obliki, kot so zvočne knjige, ki so zaščitene z avtorsko ali sorodnimi pravicami ter se objavijo ali drugače zakonito dajo na voljo javnosti;

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  oseba, ki ima motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, in posledično ne more brati tiskanih del v enaki meri kot oseba brez take motnje ali invalidnosti, ali

(c)  oseba, ki ima motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, ali drugo učno težavo, in posledično ne more brati tiskanih del v enaki meri kot oseba brez take motnje ali invalidnosti, ali

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  objavlja in posodablja, če je to primerno, na svojem spletišču, informacije o tem, kako izpolnjuje obveznosti iz točk (a) do (c).

(d)  objavlja in posodablja, če je to primerno, na svojem spletišču ali po drugih spletnih ali nespletnih poteh, informacije o tem, kako izpolnjuje obveznosti iz točk (a) do (c).

Predlog spremembe   12

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  na zahtevo zagotavlja tehnično pomoč pri dostopu do zagotovljenega gradiva;

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici, ki opravlja dejanja iz členov 3 in 4, na zahtevo zagotovi naslednje informacije upravičenim osebam ali imetnikom pravic:

2.  Pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici, ki opravlja dejanja iz členov 3 in 4, na zahtevo na dostopen način zagotovi naslednje informacije upravičenim osebam ali imetnikom pravic:

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice svojim pooblaščenim subjektom pomagajo pri zagotavljanju razpoložljivosti informacij o njihovih praksah na podlagi členov 3 in 4, tako da širijo informacije med pooblaščenimi subjekti in tako, da na dostopen način posredujejo informacije o njihovih politikah in praksah, tudi o čezmejni izmenjavi izvodov v dostopnem formatu zainteresiranim stranem in posameznikom.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ne prej kot [pet let po datumu začetka uporabe] Komisija izvede oceno te uredbe in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te uredbe.

1.  Komisija ob upoštevanju tehnološkega razvoja v kontekstu dostopnosti do [pet let po datumu začetka uporabe] izvede oceno te uredbe in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te uredbe. V poročilu Komisija upošteva stališča ustreznih akterjev civilne družbe, negospodarskih subjektov, vključno z invalidskimi organizacijami in organizacijami, ki zastopajo invalide in starejše.

PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE PRIPRAVLJAVEC MNENJA PREJEL PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti pripravljavke mnenja. Pripravljavka mnenja je pri pripravi osnutka mnenja prejela prispevek od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

Evropska zveza slepih (EBU)

Evropski invalidski forum (EDF)

 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

49

+

ALDE

EPP

Green/EFA

S & D

GUE/NGL

ECR

EFDD

NI

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Veronica Lopz Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sogor, Romana Tomc

Jean Lambert, Terry Reintke

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Simon Sion, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská?

Laura Agea, Marco Valli

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

0

-

 

 

2

0

ENF

Joëlle Mélin, Dominique Martin

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Čezmejna izmenjava med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja

Referenčni dokumenti

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

24.11.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Helga Stevens

28.11.2016

Obravnava v odboru

8.12.2016

 

 

 

Datum sprejetja

25.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marco Valli

MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (3.3.2017)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Pripravljavec mnenja: Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (SOIL) je leta 2013 sprejela Marakeško pogodbo, ki jo je podpisalo več kot 60 držav, vključno z Evropsko unijo. Njen glavni cilj je oblikovati sklop obveznih izjem in omejitev v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja. Z izjemami in omejitvami na področju avtorskih pravic, ki bodo uvedene v vseh podpisnicah, bodo omogočeni reprodukcija, distribucija in dajanje na voljo objavljenih del v formatih, namenjenih razpoložljivosti za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, dovoljena pa bo tudi čezmejna izmenjava teh del. Tovrstna izmenjava je namen te uredbe, ki jo predlaga Komisija.

Uredba spreminja zakonodajni okvir Evropske unije v skladu z Marakeško pogodbo. To bo omogočilo izvajanje obveznosti Unije na podlagi Marakeške pogodbe glede izmenjave izvodov v dostopnem formatu v korist upravičenih oseb med Unijo in tretjimi državami, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe.

Pripravljavec mnenja podpira predlog Komisije in verjame, da gre za pravi korak pri izpolnjevanju obveznosti, ki jih je s podpisom sprejela Unija. Poleg tega predlaga nekaj sprememb, namenjenih boljši uskladitvi predloga Komisije s samo Marakeško pogodbo, in sicer v delu, v katerem so pojasnjene opredelitve pojmov, tj. kdo so upravičene osebe, kaj so izvodi v dostopnem formatu, še posebej pa, kdo so pooblaščeni subjekti, ki upravičenim osebam distribuirajo, posredujejo in dajo na voljo razpoložljive izvode v dostopnem formatu.

Pripravljavec mnenja meni tudi, da je treba nujno poudariti, da izvoz teh izvodov ne bi bil namenjen komercialni dejavnosti in da je namen dodanega besedila, predlaganega v zvezi s tem, zagotavljanje pravne varnosti za pooblaščene subjekte s sedežem v državi članici, ki izvajajo čezmejne dejavnosti s tretjimi državami.

Komisija predlaga, da ocene uredbe ne bi izvedla prej kot pet let po datumu začetka njene veljavnosti. Pripravljavec mnenja vztraja, da bi bilo treba oceno izvesti prej (v petih letih), saj Komisija ni izvedla ocene učinka o socialnem in ekonomskem učinku, ki bi ga lahko imela ta uredba.

Nazadnje želi poudariti, da vsi predlogi sprememb temeljijo na besedilu Marakeške pogodbe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)   Ker je treba na podlagi člena 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o pravicah invalidov) vključiti invalide.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Pri sprejemanju potrebnih ukrepov, da bi omogočili čezmejno izmenjavo izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja s tretjimi državami, ki so podpisnice Marakeške pogodbe, bi morale države članice izpolnjevati obveznosti in biti upravičene do uveljavljanja pravic, ki jih imajo po Bernski konvenciji, Sporazumu o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine ter Pogodbi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici, in sicer v skladu s členom 11 Marakeške pogodbe, na podlagi katerega lahko pogodbenice omejitve ali izjeme pravic omejijo na določene primere, ki niso v nasprotju z normalnim izkoriščanjem dela in ne vplivajo pretirano na legitimne interese avtorja.

Obrazložitev

Cilj uvodne izjave je ponovno poudariti pomen obveznosti na podlagi mednarodnih pogodb, njeno besedilo pa izhaja iz Marakeške pogodbe.

Predlog spremembe   3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Za spodbujanje izvoza izvodov v dostopnem formatu ter izvirno dostopnih izdaj („born accessible publications“), in sicer izdaj, ki jih imetniki pravic izdajo v dostopnem formatu, bi bilo treba v Evropski uniji vzpostaviti enotno spletno zbirko podatkov. Ta zbirka podatkov bi morala biti dostopna iz tretjih držav, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe. Za spodbujanje uvoza enakih izdaj mora biti ta zbirka podatkov interoperabilna z zbirko podatkov TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) konzorcija za dostopne knjige (ABC – Accessible Books Consortium), ki gostuje na strežniku SOIL.

Obrazložitev

V novi uvodni izjavi se Evropsko komisijo poziva, naj omogoči izmenjavo informacij in tretjim državam, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, zagotovi dostop do zbirke podatkov iz direktive [...]. Ta nova pobuda bi morala temeljiti na obstoječi svetovni zbirki podatkov, ki jo je oblikoval Konzorcij za dostopne knjige in gostuje na strežniku SOIL, .

Predlog spremembe   4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Za izboljšanje razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu ter preprečevanje nezakonitega razširjanja del in drugih predmetov urejanja bi morali pooblaščeni subjekti, ki se ukvarjajo z distribucijo ali dajanjem izvodov v dostopnem formatu na voljo, izpolnjevati določene obveznosti.

(5)  Za izboljšanje razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu ter preprečevanje nezakonitega razširjanja del in drugih predmetov urejanja je nadvse pomembno, da države članice spodbujajo dogovor o smernicah najboljše prakse med predstavniškimi skupinami pooblaščenih subjektov, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo ali dajanjem izvodov v dostopnem formatu na voljo, uporabniki in imetniki pravic;

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „delo ali drugi predmeti urejanja“ pomeni delo v obliki knjige, periodične publikacije, časopisa, revije ali druge pisne oblike, vključno z notnimi zapisi in povezanimi ilustracijami, v katerem koli mediju, tudi v zvočni obliki, kot so zvočne knjige, ki so zaščitene z avtorsko ali sorodnimi pravicami ter se objavijo ali drugače zakonito dajo na voljo javnosti;

(1)  „delo in drugi predmeti urejanja“ pomeni literarno, akademsko ali umetniško delo v obliki besedila, zapisa in/ali povezanih ilustracij, vključno z notnimi zapisi, ki so zaščiteni z avtorskimi ali sorodnimi pravicami ter se objavijo ali drugače zakonito dajo na voljo javnosti v knjigah, e-knjigah, periodičnih publikacijah, časopisih, revijah ali v drugih pisnih oblikah v katerem koli mediju, tudi v zvočni obliki, kot so zvočne knjige in radijske oddaje;

Obrazložitev

S predlogom se želi spremeniti opredelitev dela, ki jo predlaga Komisija, ob upoštevanju Marakeške pogodbe, ki razlikuje med vsebino literarnih in umetniških del ter njihovim medijem.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)   „upravičena oseba“ pomeni:

(2)   „upravičena oseba“ pomeni, ne glede na druge motnje ali oblike invalidnosti, kar koli od navedenega:

Obrazložitev

Z dodanim besedilom se opredelitev „upravičene osebe“ uskladi z opredelitvijo iz Marakeške pogodbe. Nanašati bi se moralo na vse dele, tj. dele a, b, c in d člena 2(2).

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  oseba, ki ima motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, in posledično ne more brati tiskanih del v enaki meri kot oseba brez take motnje ali invalidnosti, ali

(c)  oseba, ki ima senzorno okvaro ali motnjo branja, vključno z disleksijo, in posledično ne more brati tiskanih del v enaki meri kot osebe, ki niso slepe, slabovidne ali nimajo drugih motenj branja, ali

Obrazložitev

Razlikovati je treba med motnjo in okvaro. V skladu s konvencijo o pravicah invalidov je invalidnost „posledica medsebojnega sodelovanja med invalidi ter ovirami zaradi stališč v družbi in ovirami v okolju, ki preprečujejo, da bi invalidi pod enakimi pogoji kakor drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi“ (uvodna izjava e). Drugače povedano so ovire tiste, ki osebe omejujejo, ne pa njihove okvare ali njihove drugačne zmogljivosti, zato je primernejši izraz okvara.

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  oseba, ki je zaradi telesne motnje drugače nezmožna držati knjigo ali jo premikati oziroma osredotočiti ali premikati pogled v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje,

(d)  oseba, ki je zaradi telesne okvare drugače nezmožna držati knjigo ali jo premikati oziroma osredotočiti ali premikati pogled v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje,

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „izvod v dostopnem formatu“ pomeni izvod dela ali drugih predmetov urejanja v alternativnem načinu ali obliki, ki upravičeni osebi daje dostop do dela ali drugih predmetov urejanja in ki taki osebi tudi omogoča, da do dela dostopa enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez slabovidnosti ali drugih motenj iz odstavka 2;

(3)  „izvod v dostopnem formatu“ pomeni izvod dela ali drugih predmetov urejanja, predložen na nepridobitni osnovi v alternativnem načinu ali obliki, ki upravičeni osebi daje dostop do dela ali drugih predmetov urejanja in ki taki osebi tudi omogoča, da do dela dostopa enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez slabovidnosti ali drugih motenj iz odstavka 2;

Obrazložitev

Pomembno je poudariti nekomercialni vidik izvodov, kar dodatno pojasnjuje opredelitev pooblaščenih subjektov in njihovo nepridobitno delovanje.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „pooblaščeni subjekt“ pomeni organizacija, ki nepridobitno zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam kot eno izmed svojih glavnih dejavnosti ali poslanstev v javnem interesu.

(4)  „pooblaščeni subjekt“ pomeni subjekt, ki ga je država članica, v kateri ima svoj sedež, pooblastila ali priznala kot primernega, da zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam na nepridobitni osnovi. Med te subjekte sodijo vladne ustanove ali neprofitne organizacije, ki v okviru svojih primarnih dejavnosti ali institucionalnih obveznosti upravičenim osebam zagotavljajo enake storitve.

Obrazložitev

Cilj predloga je dopolniti opredelitev „pooblaščenega subjekta“, ki jo je predlagala Komisija, ob upoštevanjem opredelitve iz Marakeške pogodbe, kjer je opredeljeno tudi, kdo zakonito pooblasti ali odobri te subjekte.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici lahko distribuira, posreduje ali da na voljo upravičenim osebam ali pooblaščenemu subjektu s sedežem v tretji državi, ki je pogodbenica k Marakeški pogodbi, izvod v dostopnem formatu, izdelan v skladu z nacionalno zakonodajo, sprejeto na podlagi Direktive [...].

Pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici lahko nepridobitno distribuira, posreduje ali da na voljo upravičenim osebam ali pooblaščenemu subjektu s sedežem v tretji državi, ki je pogodbenica k Marakeški pogodbi, izvod v dostopnem formatu, izdelan v skladu z nacionalno zakonodajo, sprejeto na podlagi Direktive [...], in pod pogojem, da izvorni pooblaščeni subjekt pred distribucijo ali dajanjem na voljo takega izvoda ne ve oziroma nima utemeljenih razlogov, da bi vedel, da bo izvod v dostopnem formatu uporabljal še kdo drug kot upravičena oseba.

Obrazložitev

Nujno je treba poudariti, da izvoz teh izvodov ne bi smel biti namenjen komercialni dejavnosti. Zadnji del besedila je dodan na podlagi besedila Marakeške pogodbe, ki je v tem odstavku pomembno za zagotavljanje pravne varnosti za pooblaščene subjekte s sedežem v državi članici, ki izvajajo čezmejne dejavnosti s tretjimi državami.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravičena oseba ali pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici lahko uvozi ali drugače pridobi izvod v dostopnem formatu, ki ga je pooblaščeni subjekt v tretji državi, ki je pogodbenica k Marakeški pogodbi, distribuiral, posredoval ali dal na voljo upravičenim osebam ali pooblaščenim subjektom, ter do njega dostopa in ga nato uporablja, skladno z nacionalno zakonodajo, sprejeto na podlagi Direktive [...].

Upravičena oseba ali pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici lahko uvozi ali drugače pridobi izvod v dostopnem formatu, ki ga je pooblaščeni subjekt v tretji državi, ki je pogodbenica k Marakeški pogodbi, distribuiral, posredoval ali dal na voljo upravičenim osebam ali pooblaščenim subjektom, ter do njega dostopa in ga nato uporablja, skladno z nacionalno zakonodajo, sprejeto na podlagi Direktive [...], pod pogojem, da uvoz ali dostop ni v nasprotju z normalnim izkoriščanjem dela ali drugega predmeta urejanja in ne vpliva pretirano na legitimne interese avtorja.

Obrazložitev

Besedilo temelji na besedilu Marakeške pogodbe.

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  distribuira, posreduje in da na voljo razpoložljive izvode v dostopnem formatu le upravičenim osebam ali drugim pooblaščenim subjektom;

(a)  distribuira, posreduje in da na voljo razpoložljive izvode v dostopnem formatu le upravičenim osebam ali drugim pooblaščenim subjektom na nepridobitni osnovi;

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  sprejme ustrezne ukrepe za odvračanje od nezakonite reprodukcije, distribucije, posredovanja in dajanja na voljo izvodov v dostopnem formatu;

(b)  sprejme ustrezne ukrepe za preprečevanje nezakonite reprodukcije, distribucije, posredovanja in dajanja na voljo izvodov v dostopnem formatu ter deluje na podlagi zaupanja, da bi v celoti izpolnjeval potrebe upravičenih oseb;

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izkazuje ustrezno skrbnost pri ravnanju z deli in predmeti urejanja ter njihovih izvodov v dostopnem formatu ter tako ravnanje beleži in

(c)  izkazuje ustrezno skrbnost pri ravnanju z deli in predmeti urejanja ter njihovih izvodov v dostopnem formatu ter tako ravnanje beleži, pri čemer spoštuje zasebnost upravičenih oseb v skladu s členom 6, in

Obrazložitev

Dodano besedilo temelji na besedilu Marakeške pogodbe, v katerem je izpostavljen člen, ki zagotavlja varstvo podatkov v skladu z zakonodajo EU.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Izvod v dostopnem formatu uporabljajo izključno upravičene osebe, izvod pa mora spoštovati integriteto izvornega dela ali predmeta urejanja, pri čemer se primerno upoštevajo potrebne spremembe, da bi se omogočila dostopnost dela ali predmeta urejanja v drugačnem formatu, in potrebe upravičenih oseb za dostop.

Obrazložitev

Besedilo temelji na besedilu Marakeške pogodbe.

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Države članice spodbujajo izmenjavo informacij in najboljših praks med pooblaščenimi subjekti, da bi uspešno spodbujali dostop do prilagojenih del ali predmetov urejanja.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne prej kot [pet let po datumu začetka uporabe] Komisija izvede oceno te uredbe in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te uredbe.

Komisija do ... [pet let po datumu začetka uporabe] izvede oceno te uredbe in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te uredbe.

Obrazložitev

Ker Komisija ni izvedla ocene socialnega in ekonomskega učinka te uredbe, pripravljavec mnenja svetuje, naj se ocena izvede v največ petih letih po začetku veljavnosti uredbe.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Čezmejna izmenjava med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja

Referenčni dokumenti

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

14.11.2016

Datum sprejetja

28.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Clare Moody

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

29

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

MNENJE Odbora za peticije (27.1.2017)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Pripravljavka mnenja: Margrete Auken

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Marakeška pogodba od pogodbenic zahteva, da določijo izjeme ali omejitve avtorske in sorodnih pravic v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja in omogoča čezmejno izmenjavo izvodov knjig v posebnih formatih, vključno z avdio knjigami, in drugim tiskanim gradivom med državami, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe.

Odbor za peticije (PETI) toplo pozdravlja predlagano uredbo. Od leta 2011 dejavno sodeluje pri obravnavi tem, povezanih z dostopom za slepe in slabovidne osebe do objavljenih del, in sicer po prejetju dveh peticij[1] s pozivom k zavezujoči pogodbi. Z zadovoljstvom je pozdravil sprejetje Marakeške pogodbe leta 2013 in začetek njene veljavnosti septembra 2016. Vendarle je treba sprejeti nadaljnje ukrepe, da bo lahko Evropska unija nemudoma izpolnila svoje mednarodne obveznosti iz Marakeške pogodbe in konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o pravicah invalidov), pri čemer je treba upoštevati posledice izvajanja pogodbe za deležnike po vsem svetu, zlasti v EU.

Kot je navedeno v študiji[2] o Marakeški pogodbi, ki jo je naročil tematski sektor C za odbor PETI in je bila predstavljena na delavnici o invalidnosti, ki jo je odbor PETI pripravil 9. novembra 2016, Marakeška pogodba pomeni zmagoslavje za spodbujanje družbenega modela obravnave invalidnosti in predstavlja ustrezno mednarodno rešitev globalne lakote po knjigah. Zato je treba sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi zagotovili njeno hitro in ustrezno izvajanje. Poleg tega je odbor PETI[3] pozval Evropski unijo k hitri ratifikaciji Marakeške pogodbe, ne da bi bila njena ratifikacija odvisna od predhodnega pregleda pravnega okvira EU.

Namen osnutka mnenja je uskladiti terminologijo, ki se uporablja v uredbi, da bo v celoti odražala Marakeško pogodbo in Konvencijo o pravicah invalidov. Dopušča možnost razširitve seznama upravičencev in posodablja predlagano uredbo v skladu s celovitim pravnim okvirom za varstvo podatkov na ravni EU. Najpomembnejše je, da osnutek mnenja predlaga, naj države članice uvedejo mehanizme pritožb ali pravnih sredstev za primere, ko upravičenci ne bi mogli uporabljati dovoljenih izjem.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za peticije poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja se še vedno soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do knjig in drugega tiskanega gradiva. Potreba po večjem številu del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v dostopnih oblikah, ki so na voljo navedenim osebam, in izboljšanje njihovega kroženja ter razširjanja sta bila priznana na mednarodni ravni. Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (v nadaljnjem besedilu: Marakeška pogodba) je bila podpisana v imenu Unije 30. aprila 201412. Od pogodbenic zahteva, da določijo izjeme ali omejitve izključnih pravic imetnikov avtorske in sorodnih pravic za izdelavo ter razširjanje izvodov določenih del in drugih predmetov urejanja v dostopnem formatu in za čezmejno izmenjavo navedenih izvodov v dostopnem formatu. Upravičene osebe Marakeške pogodbe so slepe in slabovidne osebe, osebe z motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, kar jim preprečuje, da berejo tiskana dela v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali zaradi telesne invalidnosti ne morejo držati ali premikati knjige ali premikati pogleda v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje.

(1)  Slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja se še vedno soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do knjig in drugega tiskanega gradiva. Na mednarodni ravni je priznano, da je treba zelo povečati število del in drugih zaščitenih predmetov urejanja v dostopnih oblikah, ki so popolnoma na voljo tem osebam, in znatno izboljšati njihovo kroženje ter razširjanje. Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (v nadaljnjem besedilu: Marakeška pogodba) je bila podpisana v imenu Unije 30. aprila 201412, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino pa jo je sprejela že leta 2013. Od pogodbenic zahteva, da določijo izjeme ali omejitve izključnih pravic imetnikov avtorske in sorodnih pravic za izdelavo ter razširjanje izvodov določenih del in drugih predmetov urejanja v dostopnem formatu in za čezmejno izmenjavo navedenih izvodov v dostopnem formatu. Upravičene osebe Marakeške pogodbe so slepe in slabovidne osebe, osebe z motnjo zaznavanja ali branja, vključno z disleksijo, kar jim preprečuje, da berejo tiskana dela v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali zaradi telesne invalidnosti ne morejo držati ali premikati knjige ali premikati pogleda v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje.

__________________

__________________

12 Sklep Sveta 2014/221/EU z dne 14. aprila 2014 o podpisu, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (UL L 115, 17.4. 2014, str. 1).

12 Sklep Sveta 2014/221/EU z dne 14. aprila 2014 o podpisu, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (UL L 115, 17.4. 2014, str. 1).

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Direktiva [...] si prizadeva za harmonizirano izvajanje obveznosti Unije na podlagi Marakeške pogodbe za izboljšanje razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu za upravičene osebe in njihov obtok na notranjem trgu. Direktiva od držav članic zahteva, da uvedejo obvezno izjemo za določene pravice imetnikov pravic, ki so harmonizirane s pravom Unije. Cilji te uredbe so izvajanje obveznosti iz Marakeške pogodbe v zvezi z izvozom in uvozom izvodov v dostopnem formatu v korist upravičenih oseb med Unijo in tretjimi državami, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, in določitev pogojev za tak izvoz in uvoz. Taki ukrepi se lahko sprejmejo le na ravni Unije, saj izmenjava izvodov v dostopnem formatu in drugih predmetov urejajna zadeva komercialne vidike intelektualne lastnine. Uredba je edini primerni instrument.

(2)  Direktiva [...] si prizadeva za harmonizirano izvajanje obveznosti Unije na podlagi Marakeške pogodbe za izboljšanje razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu za upravičene osebe v vseh državah članicah EU in njihov obtok na notranjem trgu. Direktiva od držav članic zahteva, da uvedejo obvezno izjemo za določene pravice imetnikov pravic, ki so harmonizirane s pravom Unije. Cilji te uredbe so izvajanje obveznosti iz Marakeške pogodbe v zvezi z izvozom in uvozom izvodov v dostopnem formatu v korist upravičenih oseb med Unijo in tretjimi državami, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, in določitev pogojev za tak izvoz in uvoz. Taki ukrepi se lahko sprejmejo le na ravni Unije, saj izmenjava izvodov v dostopnem formatu in drugih predmetov urejanja zadeva komercialne vidike intelektualne lastnine. Uredba je edini primerni instrument.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ta uredba bi morala zagotoviti, da se lahko v tretje države, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, izvozijo izvodi knjig, periodičnih publikacij, časopisov, revij in drugih pisnih del, notnih zapisov ter drugega tiskanega gradiva v dostopnem formatu, ki so bili izdelani v kateri koli državi članici v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi Direktive [...]. Dostopni formati vključujejo Braillovo pisavo, velik tisk, prilagojene e-knjige, zvočne knjige in radijske oddaje. Distribucijo, posredovanje ali dajanje izvodov v dostopnem formatu na voljo osebam z motnjami branja ali pooblaščenim subjektom v tretji državi bi morali izključno nepridobitno opravljati pooblaščeni subjekti s sedežem v Uniji.

(3)  Ta uredba bi morala zagotoviti, da se lahko v tretje države, ki so pogodbenice Marakeške pogodbe, izvozijo izvodi knjig, periodičnih publikacij, časopisov, revij in drugih pisnih del, notnih zapisov ter drugega tiskanega gradiva v dostopnem formatu, ki so bili izdelani v kateri koli državi članici v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi Direktive [...]. Dostopni formati vključujejo Braillovo pisavo, velik tisk, prilagojene e-knjige, zvočne knjige in radijske oddaje. Distribucijo, posredovanje ali dajanje izvodov v dostopnem formatu na voljo slepim in slabovidnim osebam ali osebam z drugimi motnjami branja ali pooblaščenim subjektom v tretji državi bi morali izključno nepridobitno opravljati pooblaščeni subjekti s sedežem v Uniji.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Ta uredba bi morala omogočiti tudi, da v korist oseb z motnjami branja izvode v dostopnem formatu uvažajo in do njih iz tretje države dostopajo upravičene osebe v Uniji ter pooblaščeni subjekti s sedežem v Uniji. Moralo bi biti omogočeno, da so izvodi v dostopnem formatu na notranjem trgu v obtoku pod enakimi pogoji kot izvodi v dostopnem formatu, izdelani v Uniji v skladu z Direktivo [...].

(4)  S to uredbo bi bilo treba tudi omogočiti, da lahko upravičene osebe v Uniji in pooblaščeni subjekti s sedežem v Uniji v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja iz tretje države uvažajo izvode, ki so v skladu z Marakeško pogodbo izdelani v dostopnem formatu, in da do njih dostopajo. Ti izvodi v dostopnem formatu bi morali biti na notranjem trgu v obtoku pod enakimi pogoji kot izvodi v dostopnem formatu, ki so izdelani v Uniji v skladu z Direktivo [...].

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Vladne smernice ali zglede dobre prakse o posredovanju izvodov v dostopnih formatih za upravičene osebe v skladu s pogodbo bi bilo treba pripraviti v posvetovanju s predstavniškimi skupinami pooblaščenih subjektov, kot so združenja in konzorciji knjižnic, skupaj z drugimi pooblaščenimi subjekti za produkcijo izvodov v dostopnem formatu ter uporabniki in imetniki pravic.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravico do varstva osebnih podatkov na podlagi členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, taka obdelava pa mora biti v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta13, ki ureja obdelavo osebnih podatkov, kot jo lahko izvajajo pooblaščeni subjekti v okviru te direktive, in pod nadzorom pristojnih organov držav članic, zlasti neodvisnih javnih organov, ki jih imenujejo države članice.

(6)  Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravico do varstva osebnih podatkov na podlagi členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, taka obdelava pa mora biti v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta13 in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta13a, ki urejata obdelavo osebnih podatkov, kot jo lahko izvajajo pooblaščeni subjekti v okviru te direktive, in pod nadzorom pristojnih organov držav članic, zlasti neodvisnih javnih organov, ki jih imenujejo države članice.

__________________

__________________

13 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

13 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

 

13a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah so prepovedane vse oblike diskriminacije, tudi na podlagi invalidnosti; v Listini je tudi zapisano, da Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti.

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: UNCRPD), katere pogodbenica je EU, invalidom zagotavlja pravico do dostopa do informacij in pravico do sodelovanja v kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju enako kot drugim. UNCRPD od pogodbenic zahteva, da skladno z mednarodnim pravom sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujejo, da bi zakoni o varstvu intelektualne lastnine nerazumno ali diskriminatorno ovirali dostop invalidov do kulturnega gradiva.

(7)  Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o pravicah invalidov), katere pogodbenica je EU in ki je zavezujoča za države članice Evropske unije, invalidom zagotavlja pravico do dostopa do informacij in pravico do sodelovanja v kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju enako kot drugim. Konvencija o pravicah invalidov od pogodbenic zahteva, da skladno z mednarodnim pravom sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujejo, da bi zakoni o varstvu intelektualne lastnine nerazumno ali diskriminatorno ovirali dostop invalidov do kulturnega gradiva.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. To uredbo bi bilo treba razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(8)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o pravicah invalidov). To uredbo bi bilo treba razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  ne glede na druge motnje.

Obrazložitev

Marakeška pogodba dopušča možnost razširitve seznama upravičencev ne glede na druge oblike motenj oz. invalidnosti. Poleg tega je v predlagani direktivi v uvodni izjavi 16 in členu 7 omenjena možnost, da bi pozneje vključili druge vrste motenj oz. invalidnosti na notranjem trgu.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „izvod v dostopnem formatu“ pomeni izvod dela ali drugih predmetov urejanja v alternativnem načinu ali obliki, ki upravičeni osebi daje dostop do dela ali drugih predmetov urejanja in ki taki osebi tudi omogoča, da do dela dostopa enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez slabovidnosti ali drugih motenj iz odstavka 2;

(3)  „izvod v dostopnem formatu“ pomeni izvod dela ali druge predmete urejanja v drugačnem načinu ali obliki, ki upravičeni osebi daje dostop do dela ali drugih predmetov urejanja in ki taki osebi tudi omogoča, da do dela dostopa enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez okvar ali motenj iz odstavka 2;

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „pooblaščeni subjekt“ pomeni organizacija, ki nepridobitno zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam kot eno izmed svojih glavnih dejavnosti ali poslanstev v javnem interesu.

(4)  „pooblaščeni subjekt“ pomeni organizacijo, ki je uradno pooblaščena ali priznana, da nepridobitno zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam kot eno izmed svojih glavnih dejavnosti ali poslanstev v javnem interesu.

Obrazložitev

Opredelitev izraza „pooblaščeni subjekt“ v drugem členu Marakeške pogodbe se nanaša na subjekte, ki so uradno pooblaščeni ali priznani. Uvedba takšne določbe bi olajšala opredelitev in nadzor pooblaščenih subjektov.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Države članice zagotovijo, da se vzpostavijo mehanizmi za pritožbe in pravna sredstva, ki so na voljo uporabnikom v primeru sporov glede uporabe ukrepov iz členov 3 in 4.

Obrazložitev

Predlog uredbe ne omenja pritožb ali pravnih sredstev, ki bi jih države članice morale uvesti za primere, ko upravičenci ne bi mogli uporabljati dovoljenih izjem. Vzpostavitev takšnega mehanizma bi bila zelo primerna za zagotovitev učinkovite uporabe določb uredbe, kar je skladno s členom 10(1) Marakeške pogodbe, ki od pogodbenic zahteva, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje učinkovitega izvajanja pogodbe.

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici, ki opravlja dejanja iz členov 3 in 4, zagotovi, da:

1.  Pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici, ki opravlja dejanja iz členov 3 in 4, pripravi in upošteva svoje prakse, s katerimi zagotovi, da:

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice svojim pooblaščenim subjektom pomagajo pri zagotavljanju razpoložljivosti informacij o njihovih praksah na podlagi členov 3 in 4, tako da širijo informacije med pooblaščenimi subjekti in posredujejo informacije o svojih politikah in praksah, tudi o čezmejni izmenjavi izvodov v dostopnem formatu zainteresiranim stranem in posameznikom, kot je ustrezno.

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe se izvede v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe se izvede v skladu z Direktivo 95/46/ES, Direktivo 2002/58/ES ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1.)

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne prej kot [pet let po datumu začetka uporabe] Komisija izvede oceno te uredbe in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te uredbe.

Najkasneje [tri leta po datumu začetka uporabe] Komisija izvede oceno te uredbe in predstavi glavne ugotovitve Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter jim, kadar je to ustrezno, priloži predloge za spremembo te uredbe.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Čezmejna izmenjava med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja

Referenčni dokumenti

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

PETI

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Margrete Auken

18.11.2016

Datum sprejetja

24.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Edouard Martin

  • [1]  Peticija št. 924/2011, ki jo je vložil britanski državljan Dan Pescod v imenu Evropske zveze slepih/Kraljevega državnega inštituta za slepe o dostopu slepih do knjig in drugega tiskanega gradiva in
    peticija št. 964/2011, ki jo je vložil avstrijski državljan Michael Kalmar v imenu Evropskega združenja za disleksijo o dostopu slepih oseb ter oseb z disleksijo ali drugimi težavami do knjig.
  • [2]  PE 571.387.
  • [3]  Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2016 o ratifikaciji Marakeške pogodbe na podlagi prejetih peticij, zlasti peticije št. 924/2011 (2016/2542(RSP)).

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Čezmejna izmenjava med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja

Referenčni dokumenti

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Datum predložitve EP

14.9.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

INTA

12.10.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

7.11.2016

28.11.2016

12.1.2017

31.1.2017

Datum sprejetja

23.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Maria Noichl

Datum predložitve

29.3.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

22

+

 

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

 

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani