Betänkande - A8-0102/2017Betänkande
A8-0102/2017

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp

29.3.2017 - (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Max Andersson


Förfarande : 2016/0279(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0102/2017
Ingivna texter :
A8-0102/2017
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0595),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0380/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för framställningar (A8-0102/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-   med beaktande av protokoll nr 2 till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Beaktandeled 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-   med beaktande av artikel 26 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp står fortfarande inför många hinder när de vill få tillgång till böcker och annat tryckt material. Behovet av att öka antalet verk och andra skyddade alster i format som är tillgängliga för dessa personer och förbättra deras rörlighet och spridning har erkänts på internationell nivå. Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan kallat Marrakechfördraget) undertecknades på unionens vägnar den 30 april 201412. I fördraget krävs att de avtalsslutande parterna föreskriver undantag från eller inskränkningar av ensamrätten för innehavare av upphovsrätter och närstående rättigheter med avseende på utarbetande och spridning av exemplar i tillgängligt format av verk och andra alster och gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format. Marrakechfördraget rör personer som är blinda, synsvaga eller har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, som hindrar dem från att läsa tryckta verk i samma utsträckning som personer utan funktionshinder, eller som inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, på grund av en fysisk funktionsnedsättning.

(1)  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp står fortfarande inför många hinder när de vill få tillgång till böcker och annat tryckt material. Behovet av att tillhandahålla ett mycket större antal verk och andra skyddade alster i format som är helt tillgängliga för dessa personer och avsevärt förbättra deras rörlighet och spridning har erkänts på internationell nivå. Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan kallat Marrakechfördraget) undertecknades på unionens vägnar den 30 april 201412, efter att redan 2013 ha antagits av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. I fördraget krävs att de avtalsslutande parterna föreskriver undantag från eller inskränkningar av ensamrätten för innehavare av upphovsrätter och närstående rättigheter med avseende på utarbetande och spridning av exemplar i tillgängligt format av verk och andra alster och gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format. Marrakechfördraget rör personer som är blinda, synsvaga eller har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, som hindrar dem från att läsa tryckta verk i samma utsträckning som personer utan funktionshinder, eller som inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, på grund av en fysisk funktionsnedsättning.

__________________

__________________

12 Rådets beslut 2014/221/EU av den 14 april 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (EUT L 115, 17.4.2014, s. 1.).

12 Rådets beslut 2014/221/EU av den 14 april 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (EUT L 115, 17.4.2014, s. 1.).

Ändringsförslag     4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Direktiv [...] syftar till att genomföra unionens skyldigheter enligt fördraget på ett harmoniserat sätt för att förbättra tillgängligheten till exemplar i tillgängligt format för berättigade personer och deras omsättning på den inre marknaden. Direktivet ålägger medlemsstaterna att införa ett obligatoriskt undantag från vissa rättigheter för rättsinnehavare, som harmoniserats genom unionsrätten. Syftet med denna förordning är att genomföra skyldigheterna i Marrakechfördraget avseende export och import av exemplar i tillgängligt format till förmån för berättigade personer mellan unionen och tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget, och att fastställa villkoren för sådan export och import. Sådana åtgärder kan endast vidtas på unionsnivå eftersom utbyte av exemplar i tillgängligt format av verk och andra skyddade alster avser de kommersiella aspekterna av immateriella rättigheter. En förordning är det enda lämpliga instrumentet.

(2)  Direktiv [...] syftar till att genomföra unionens skyldigheter enligt fördraget på ett harmoniserat sätt för att förbättra tillgängligheten till exemplar i tillgängligt format för berättigade personer i EU:s alla medlemsstater och deras omsättning på den inre marknaden. Direktivet ålägger medlemsstaterna att införa ett obligatoriskt undantag från vissa rättigheter för rättsinnehavare, som harmoniserats genom unionsrätten. Syftet med denna förordning är att genomföra skyldigheterna i Marrakechfördraget avseende export och import av exemplar i tillgängligt format till förmån för berättigade personer mellan unionen och tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget, och att fastställa villkoren för sådan export och import. Sådana åtgärder kan endast vidtas på unionsnivå eftersom utbyte av exemplar i tillgängligt format av verk och andra skyddade alster avser de kommersiella aspekterna av immateriella rättigheter. En förordning är därför det enda lämpliga instrumentet.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Denna förordning bör säkerställa att exemplar i tillgängligt format av böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, notblad och annat tryckt material, som har tillverkats i en medlemsstat i enlighet med de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med direktiv [...] får exporteras till tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget. Bland de tillgängliga formaten märks exempelvis punktskrift, storstil, anpassade elektroniska böcker, talböcker och radiosändningar. Spridning, överföring eller tillgängliggörande av exemplar i tillgängligt format till personer med läshandikapp eller till godkända organ i tredjeland får endast bedrivas på ideell basis av godkända organ som är etablerade i unionen.

(3)  Denna förordning bör säkerställa att exemplar i tillgängligt format av böcker, elektroniska böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, notblad och annat tryckt material, som har tillverkats i en medlemsstat i enlighet med de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med direktiv [...] får spridas och exporteras till tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget. Bland de tillgängliga formaten märks exempelvis punktskrift, storstil, anpassade elektroniska böcker, talböcker och radiosändningar. Spridning, överföring eller tillgängliggörande av exemplar i tillgängligt format till personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp, eller till godkända organ i tredjeland, får endast bedrivas på ideell basis av godkända organ som är etablerade i unionen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Denna förordning bör också tillåta import av och tillgång till exemplar i tillgängligt format som framställts i enlighet med genomförandet av Marrakechfördraget från ett tredjeland, för berättigade personer i unionen och godkända organ som är etablerade i unionen, till förmån för personer med läshandikapp. Det bör vara möjligt för dessa exemplar i tillgängligt format att distribueras på den inre marknaden på samma villkor som för exemplar i tillgängligt format som framställts i unionen i enlighet med direktiv [...].

(4)  Denna förordning bör också tillåta import av och tillgång till exemplar i tillgängligt format som framställts i enlighet med genomförandet av Marrakechfördraget från ett tredjeland, för berättigade personer i unionen och godkända organ som är etablerade i unionen, till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp. Det bör vara möjligt för dessa exemplar i tillgängligt format att distribueras på den inre marknaden på samma villkor som för exemplar i tillgängligt format som framställts i unionen i enlighet med direktiv [...].

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Denna förordning bör säkerställa att de avtalsslutande parterna i enlighet med artikel 9 i Marrakechfördraget tillhandahåller finansiella och mänskliga resurser för att underlätta internationellt samarbete mellan godkända organ, adekvat tillgång till exemplar i tillgängligt format samt gränsöverskridande utbyte av sådana exemplar.

Ändringsförslag     8

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  För att främja exporten av exemplar i tillgängligt format och ursprungligt tillgängliga publikationer, dvs. publikationer som producerats av rättsinnehavare i tillgängligt format, bör en enda onlinedatabas inrättas i unionen. Denna databas bör vara allmänt tillgänglig från tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget. För att underlätta importen av samma publikationer är det viktigt att denna databas är kompatibel med databasen ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), som Wipo är värd för.

Motivering

Det nya skälet uppmanar kommissionen att underlätta informationsutbytet genom att ge tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget tillgång till den databas som avses i direktiv [...]. Detta nya initiativ bör bygga på och vara fortsatt kompatibelt med den världsomfattande databas som utvecklats av Accessible Book Consortium och som Wipo är värd för.

Ändringsförslag     9

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att förbättra tillgången till exemplar i tillgängligt format och för att förhindra olaglig spridning av verk eller andra alster, bör godkända organ som ägnar sig åt att sprida eller tillgängliggöra exemplar i tillgängligt format uppfylla vissa skyldigheter.

(5)  För att förbättra tillgången till exemplar i tillgängligt format och för att förhindra olaglig spridning av verk eller andra alster bör medlemsstaterna underlätta överenskommelser om riktlinjer för bästa praxis mellan representativa grupper av godkända organ, som ägnar sig åt att producera, sprida eller tillgängliggöra exemplar i tillgängligt format, och användare samt rättsinnehavare. Offentliga riktlinjer eller bästa praxis avseende tillhandahållande av exemplar i tillgängligt format till berättigade personer enligt Marrakechfördraget bör tas fram i samråd med representativa grupper av godkända organ, såsom bibliotekssammanslutningar och bibliotekskonsortier, tillsammans med andra godkända organ som producerar exemplar i tillgängligt format, samt med användare, aktörer från det civila samhället och rättsinnehavare.

Ändringsförslag     10

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  All behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, som reglerar den behandling av personuppgifter som utförs av godkända organ inom ramen för denna förordning och under överinseende av medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt de oberoende myndigheter som medlemsstaterna utsett.

(6)  All behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG13 och 2002/58/EG13a samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67913b, som reglerar den behandling av personuppgifter som utförs av godkända organ inom ramen för denna förordning och under överinseende av medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt de oberoende myndigheter som medlemsstaterna utsett.

_________________

_________________

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

13a Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

13bEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag     11

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Medlemsstaterna bör inte införa ytterligare krav för möjligheten att använda sig av undantag i denna förordning, inklusive system för ersättning eller förhandskontroll av den kommersiella tillgången till exemplar i tillgängligt format.

Ändringsförslag     12

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Enligt artikel 26 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (konventionen) är integrering av personer med funktionshinder en skyldighet.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen), som EU är part i, garanterar personer med funktionsnedsättning rätt till information och rätt att delta i det kulturella, sociala och ekonomiska livet på samma villkor som andra. I konventionen fastställs att konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

(7)  Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen), som EU är part i sedan den 21 januari 2011 och som är bindande för medlemsstaterna, garanterar personer med funktionsnedsättning rätt till information och kommunikation och rätt att delta i arbetslivet och i det kulturella, ekonomiska, politiska och sociala livet på samma villkor som andra. I konventionen fastställs att konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning bör tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer.

(8)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som förbjuder alla former av diskriminering, och i synnerhet artiklarna 21 och 26, som förbjuder diskriminering på grund av funktionshinder och erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få ta del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet. Denna förordning bör tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Europeiska kommissionen bör inom ett års tid lägga fram en strategisk handlingsplan för att främja målen i Marrakechfördraget, med särskild tonvikt på att säkerställa ett brett gränsöverskridande utbyte med tredjeländer, för att tillhandahålla läromedel och kulturella verk för personer som är synsvaga.

Ändringsförslag     16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs regler om gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format av verk och andra alster mellan unionen och tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget utan rättsinnehavarens samtycke, till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp.

I denna förordning fastställs regler om gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format av verk och andra alster mellan unionen och tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget utan rättsinnehavarens samtycke, till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp. Dess mål är att i praktiken säkerställa dessa personers rätt att delta i det kulturella, ekonomiska och sociala livet på samma villkor som andra.

Ändringsförslag     17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  verk eller andra alster: ett verk i form av böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, även notblad och tillhörande illustrationer, i alla medier, inbegripet i ljudformat, till exempel ljudböcker, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter och som lagligen publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängliga för allmänheten,

(1)  verk eller andra alster: ett verk i form av böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, även notblad och tillhörande illustrationer, i alla medier, inbegripet i ljudformat, till exempel ljudböcker, och i digitala format, som elektroniska böcker, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter och som lagligen publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängliga för allmänheten,

Ändringsförslag     18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  berättigad person:

(2)  berättigad person, oberoende av annan funktionsnedsättning:

Motivering

Tillägget anpassar definitionen av ”berättigad person” till Marrakechfördraget. Det bör avse alla led a, b, c och d i artikel 2 stycke 2 och bör därför införas efter led d.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  en person som har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, och därmed inte kan läsa tryckta verk i samma utsträckning som en person utan en sådan skada eller sådant funktionshinder, eller

(c)  en person som har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi eller eventuella andra inlärningssvårigheter, och därmed inte kan läsa tryckta verk i samma utsträckning som en person utan en sådan skada eller sådant funktionshinder, eller

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  ett exemplar av ett verk eller annat alster i en alternativ metod eller i en alternativ form, som ger en berättigad person tillgång till verket eller alstret, inklusive tillåter den berättigade personen att få tillgång lika enkelt och bekvämt som en person utan synskada eller något av de funktionshinder som avses i punkt 2, godkänt organ:

(3)  exemplar i tillgängligt format: ett exemplar av ett verk eller annat alster i en alternativ metod eller i en alternativ form, som ger en berättigad person tillgång till verket eller alstret, inklusive tillåter den berättigade personen att få tillgång lika enkelt och bekvämt som en person utan de funktionsnedsättningar och funktionshinder som avses i punkt 2,

Motivering

Det är viktigt att understryka de icke-kommersiella aspekterna av exemplaren, något som även förtydligar definitionen av de godkända organen och deras verksamhet på ideell grund.

Ändringsförslag     21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  en organisation som på ideell grund tillhandahåller utbildning, undervisning, anpassad läsning eller tillgång till information för berättigade personer som sin huvudsakliga verksamhet eller som en av sina huvudsakliga verksamheter eller som ett uppdrag i allmänhetens intresse.

(4)  godkänt organ: en organisation som godkänts eller erkänts av den medlemsstat där den har sitt säte för att på ideell grund tillhandahålla utbildning, undervisning, anpassad läsning eller tillgång till information för berättigade personer som sin huvudsakliga verksamhet eller som en av sina huvudsakliga verksamheter eller som ett uppdrag i allmänhetens intresse.

Motivering

Ändringsförslagets syfte är att komplettera den definition av ”godkänt organ” som föreslagits av kommissionen med hänsyn till definitionen i Marrakechfördraget, som anger av vem dessa organ lagligen ska godkännas eller erkännas.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att mekanismer för klagomål och prövning införs och finns tillgängliga för användare i händelse av tvister om tillämpningen av de åtgärder som avses i artiklarna 3 och 4.

Motivering

I den föreslagna förordningen ingår inga klagomåls- eller prövningsmekanismer som bör införas av medlemsstaterna i fall där berättigade personer hindras från att utnyttja tillåtna undantag. Det skulle vara mycket lämpligt att inrätta en sådan mekanism för att försäkra sig om en effektiv tillämpning av bestämmelserna i förordningen. Detta är förenligt med artikel 10.1 i Marrakechfördraget, som ålägger de avtalsslutande parterna att anta alla nödvändiga ”åtgärder” för att säkerställa en effektiv tillämpning av fördraget.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett godkänt organ etablerat i en medlemsstat och som utför de handlingar som avses i artiklarna 3 och 4 ska säkerställa att

1.  Ett godkänt organ etablerat i en medlemsstat och som utför de handlingar som avses i artiklarna 3 och 4 ska upprätta och följa sina egna rutiner för att säkerställa att

Motivering

Ordalydelsen kommer från artikel 2 c i Marrakechfördraget.

Ändringsförslag     24

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  det visar vederbörlig aktsamhet vid, och dokumenterar, sin hantering av verk och andra alster och exemplar av dessa i tillgängligt format, och

(c)  det visar vederbörlig aktsamhet vid, och dokumenterar, sin hantering av verk och andra alster och exemplar av dessa i tillgängligt format, samtidigt som de berättigade personernas personliga integritet respekteras i enlighet med artikel 6, och

Ändringsförslag     25

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  det på sin webbplats offentliggör, och vid behov uppdaterar, information om hur organet uppfyller skyldigheterna i punkterna a–c.

(d)  det offentliggör och uppdaterar – vid behov på sin webbplats, eller genom andra online- eller offlinekanaler – information om hur organet uppfyller skyldigheterna i punkterna a–c.

Ändringsförslag     26

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett godkänt organ etablerat i en medlemsstat som utför de handlingar som avses i artiklarna 3 och 4 ska på begäran lämna följande information till en berättigad person eller rättsinnehavare:

2.  Ett godkänt organ etablerat i en medlemsstat som utför de handlingar som avses i artiklarna 3 och 4 ska på begäran på ett sätt som är tillgängligt lämna följande information till en berättigad person eller rättsinnehavare:

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska bistå sina godkända organ för att göra information tillgänglig om deras praxis enligt artiklarna 3 och 4, både genom att utbyta information mellan godkända organ och genom att göra information om deras strategier och rutiner – inbegripet sådana som rör gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format – tillgänglig för berörda parter och allmänheten vid behov.

Motivering

Ordalydelsen kommer från artikel 9.2 i Marrakechfördraget.

Ändringsförslag     28

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De godkända organens skyldigheter som fastställs i denna artikel ska tillämpas med beaktande av proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag     29

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Medlemsstaterna ska främja informationsutbytet och bästa praxis mellan godkända organ för att effektivt främja tillgången till anpassade verk eller alster.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska ske i överensstämmelse med direktiv 95/46/EG.

Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska ske i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1a och 2002/58/EG1b samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791c.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag     31

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tidigast [fem år efter den dag då denna förordning ska börja tillämpas] ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av denna förordning.

Senast [fem år efter den dag då denna förordning ska börja tillämpas] ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljda av förslag till ändring av denna förordning.

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (8.2.2017)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Föredragande av yttrande: Helga Stevens

KORTFATTAD MOTIVERING

Förhandlingarna om Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan kallat Marrakechfördraget) hölls med utgångspunkten att Marrakechfördraget är ett blandat avtal – en del av det berörda innehållet ansågs ingå i EU:s behörighet, medan andra delar ansågs ingå i medlemsstaternas behörighet. 15 medlemsstater har redan undertecknat Marrakechfördraget.

Fördraget ses som historiskt eftersom det är det första fördraget om undantag från upphovsrätten, och det inbegriper samtidigt människorättsaspekter. Föredraganden har strävat efter att förbättra tillgången till upphovsrättsligt skyddade verk för synsvaga personer. Synsvaga personer runt om i världen kommer att ha bättre tillgång till böcker, med ett antal organisationer som kan skicka exemplar av verk till andra länder.

Föredraganden har även samrått med organisationer för personer med funktionsnedsättning och andra berörda parter, och det står klart att kommissionens förslag har ett brett stöd. Ändringarna av texten har begränsats till behörigheterna för utskottet för sysselsättning och sociala frågor, och till att säkerställa att lydelsen överensstämmer med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Marrakechfördraget.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 19 och 207,

Motivering

I punkt 113 i sitt yttrande 3/15 av den 8 september 2016 fann domstolen att artiklarna 19 och 207 var tillämpliga.

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Beaktandeled 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp står fortfarande inför många hinder när de vill få tillgång till böcker och annat tryckt material. Behovet av att öka antalet verk och andra skyddade alster i format som är tillgängliga för dessa personer och förbättra deras rörlighet och spridning har erkänts på internationell nivå. Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan kallat Marrakechfördraget) undertecknades på unionens vägnar den 30 april 201412. I fördraget krävs att de avtalsslutande parterna föreskriver undantag från eller inskränkningar av ensamrätten för innehavare av upphovsrätter och närstående rättigheter med avseende på utarbetande och spridning av exemplar i tillgängligt format av verk och andra alster och gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format. Marrakechfördraget rör personer som är blinda, synsvaga eller har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, som hindrar dem från att läsa tryckta verk i samma utsträckning som personer utan funktionshinder, eller som inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, på grund av en fysisk funktionsnedsättning.

1.  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp står fortfarande inför många hinder när de vill få tillgång till böcker och annat tryckt material. Behovet av att öka antalet verk och andra skyddade alster i format som är tillgängliga för dessa personer och förbättra deras rörlighet och spridning har erkänts på internationell nivå. Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan kallat Marrakechfördraget) undertecknades på unionens vägnar den 30 april 2014, efter att ha antagits redan 2013 av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten12. I fördraget krävs att de avtalsslutande parterna föreskriver undantag från eller inskränkningar av ensamrätten för innehavare av upphovsrätter och närstående rättigheter med avseende på utarbetande och spridning av exemplar i tillgängligt format av verk och andra alster och gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format. Marrakechfördraget rör personer som är blinda, synsvaga eller har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, som hindrar dem från att läsa tryckta verk i samma utsträckning som personer utan funktionshinder, eller som inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, på grund av en fysisk funktionsnedsättning.

_________________

_________________

12 Rådets beslut 2014/221/EU av den 14 april 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (EUT L 115, 17.4.2014, s. 1.).

12 Rådets beslut 2014/221/EU av den 14 april 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (EUT L 115, 17.4.2014, s. 1.).

Ändringsförslag     4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Direktiv [...] syftar till att genomföra unionens skyldigheter enligt fördraget på ett harmoniserat sätt för att förbättra tillgängligheten till exemplar i tillgängligt format till berättigade personer och deras omsättning på den inre marknaden. Direktivet ålägger medlemsstaterna att införa ett obligatoriskt undantag från vissa rättigheter för rättsinnehavare, som harmoniserats genom unionsrätten. Syftet med denna förordning är att genomföra skyldigheterna i Marrakechfördraget avseende export och import av exemplar i tillgängligt format till förmån för berättigade personer mellan unionen och tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget, och att fastställa villkoren för sådan export och import. Sådana åtgärder kan endast vidtas på unionsnivå eftersom utbyte av exemplar i tillgängligt format av verk och andra skyddade alster avser de kommersiella aspekterna av immateriella rättigheter. En förordning är det enda lämpliga instrumentet.

2.  Direktiv [...] syftar till att genomföra unionens skyldigheter enligt fördraget på ett harmoniserat sätt för att förbättra tillgängligheten till exemplar i tillgängligt format för berättigade personer i EU:s alla medlemsstater och deras omsättning på den inre marknaden. Direktivet ålägger medlemsstaterna att införa ett obligatoriskt undantag från vissa rättigheter för rättsinnehavare, som harmoniserats genom unionsrätten. Syftet med denna förordning är att genomföra skyldigheterna i Marrakechfördraget avseende export och import av exemplar i tillgängligt format till förmån för berättigade personer mellan unionen och tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget, och att fastställa villkoren för sådan export och import. Sådana åtgärder kan endast vidtas på unionsnivå eftersom utbyte av exemplar i tillgängligt format av verk och andra skyddade alster avser de kommersiella aspekterna av immateriella rättigheter. En förordning är därför det enda lämpliga instrumentet.

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Denna förordning bör säkerställa att exemplar i tillgängligt format av böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, notblad och annat tryckt material, som har tillverkats i en medlemsstat i enlighet med de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med direktiv [...] får exporteras till tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget. Bland de tillgängliga formaten märks exempelvis punktskrift, storstil, anpassade elektroniska böcker, talböcker och radiosändningar. Spridning, överföring eller tillgängliggörande av exemplar i tillgängligt format till personer med läshandikapp eller till godkända organ i tredjeland får endast bedrivas på ideell basis av godkända organ som är etablerade i unionen.

3.  Denna förordning bör säkerställa att exemplar i tillgängligt format av böcker, e-böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, notblad och annat tryckt material, som har tillverkats i en medlemsstat i enlighet med de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med direktiv [...] får exporteras till tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget. Bland de tillgängliga formaten märks exempelvis punktskrift, storstil, anpassade elektroniska böcker, talböcker och radiosändningar. Spridning, överföring eller tillgängliggörande av exemplar i tillgängligt format till personer med läshandikapp eller till godkända organ i tredjeland får endast bedrivas på ideell basis av godkända organ som är etablerade i unionen.

Ändringsförslag     6

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Denna förordning bör säkerställa att de avtalsslutande parterna i enlighet med artikel 9 i Marrakechfördraget tillhandahåller finansiella och mänskliga resurser för att underlätta internationellt samarbete mellan godkända organ, adekvat tillgång till exemplar i tillgängligt format samt gränsöverskridande utbyte av dessa exemplar.

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Offentliga riktlinjer eller bästa praxis avseende tillhandahållande av exemplar i tillgängligt format till berättigade personer enligt Marrakechfördraget bör tas fram i samråd med representativa grupper från godkända organ, såsom bibliotekssammanslutningar och bibliotekskonsortier, tillsammans med andra godkända organ som producerar exemplar i tillgängligt format, samt med användare, aktörer från det civila samhället och rättsinnehavare.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen), som EU är part i, garanterar personer med funktionsnedsättning rätt till information och rätt att delta i det kulturella, sociala och ekonomiska livet på samma villkor som andra. I konventionen fastställs att konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

7.  Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen), som EU är part i sedan den 21 januari 2011 och som är bindande för unionens medlemsstater, garanterar personer med funktionsnedsättning rätt till information och kommunikation och rätt att delta i det kulturella, ekonomiska, politiska och sociala livet samt arbetslivet på samma villkor som andra. I konventionen fastställs att konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  verk eller andra alster: ett verk i form av böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, även notblad och tillhörande illustrationer, i alla medier, inbegripet i ljudformat, till exempel ljudböcker, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter och som lagligen publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängliga för allmänheten,

(1)  verk eller andra alster: ett verk i form av böcker, e-böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, även notblad och tillhörande illustrationer, i alla medier, såväl online som offline, inbegripet i ljudformat, till exempel ljudböcker, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter och som lagligen publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängliga för allmänheten,

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  en person som har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, och därmed inte kan läsa tryckta verk i samma utsträckning som en person utan en sådan skada eller sådant funktionshinder, eller

(c)  en person som har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, eller eventuella andra inlärningssvårigheter, och därmed inte kan läsa tryckta verk i samma utsträckning som en person utan en sådan skada eller sådant funktionshinder, eller

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  det på sin webbplats offentliggör, och vid behov uppdaterar, information om hur organet uppfyller skyldigheterna i punkterna a–c.

(d)  det offentliggör och uppdaterar – på sin webbplats om ändamålsenligt, eller genom andra online- eller offlinekanaler – information om hur organet uppfyller skyldigheterna i punkterna a–c.

Ändringsförslag     12

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  det på begäran tillhandahåller tekniskt stöd i fråga om tillgången till det tillhandahållna materialet.

Ändringsförslag     13

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett godkänt organ etablerat i en medlemsstat som utför de handlingar som avses i artiklarna 3 och 4 ska på begäran lämna följande information till en berättigad person eller rättsinnehavare:

2.  Ett godkänt organ etablerat i en medlemsstat som utför de handlingar som avses i artiklarna 3 och 4 ska på begäran lämna följande information på ett sätt som är tillgängligt för en berättigad person eller rättsinnehavare:

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska bistå sina godkända organ för att göra information tillgänglig om deras praxis enligt artiklarna 3 och 4, både genom utbyte av information mellan godkända organ och genom att lämna information om deras strategier och rutiner, inbegripet sådana som rör gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format, på ett sätt som är tillgängligt för berörda parter och allmänheten.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tidigast [fem år efter den dag då denna förordning ska börja tillämpas] ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av denna förordning.

Senast [fem år efter den dag då denna förordning ska börja tillämpas] ska kommissionen – med beaktande av den tekniska utvecklingen vad gäller tillgänglighet – göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av denna förordning. Kommissionens rapport ska ta hänsyn till synpunkter från relevanta aktörer från det civila samhället, icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter, däribland organisationer som företräder och inbegriper personer med funktionsnedsättning samt äldreorganisationer.

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN AV YTTRANDET HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN

Denna förteckning har upprättats på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har mottagit synpunkter från följande enheter eller personer under det att förslaget till yttrande utarbetades:

Enhet och/eller person

Den europeiska sammanslutningen för synskadade

Europeiska handikappforumet

 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

49

+

ALDE

EPP

Green/EFA

S & D

GUE/NGL

ECR

EFDD

NI

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Veronica Lopz Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sogor, Romana Tomc

Jean Lambert, Terry Reintke

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Simon Sion, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská?

Laura Agea, Marco Valli

Lampros Fountoulis

0

-

 

 

2

0

ENF

Joëlle Mélin, Dominique Martin

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp

Referensnummer

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

Brian Simpson

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

24.11.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Helga Stevens

28.11.2016

Behandling i utskott

8.12.2016

 

 

 

Antagande

25.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Marco Valli

YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (3.3.2017)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Föredragande av yttrande: Angel Dzhambazki

KORTFATTAD MOTIVERING

Marrakechfördraget antogs 2013 av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) och har undertecknats av över 60 länder, häribland Europeiska unionen. Dess huvudsakliga syfte är att skapa ett antal obligatoriska undantag och inskränkningar till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp. De undantag och inskränkningar i fråga om upphovsrätt som ska införas av alla undertecknande parter kommer att tillåta kopiering, spridning och tillhandahållande av publicerade verk i format som utformats för att vara tillgängliga för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp samt tillåta gränsöverskridande utbyte av dessa verk. Detta utbyte utgör syftet med den föreliggande förordning som kommissionen föreslagit.

Förslaget ändrar Europeiska unionens regelverk i enlighet med Marrakechfördraget. Följden kommer att bli att unionens skyldigheter genomförs enligt fördraget vad gäller utbyte av exemplar i tillgängligt format mellan unionen och tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget, till förmån för berättigade personer.

Föredraganden av yttrandet stöder kommissionens förslag och förlitar sig på att det är rätt väg att gå för att uppfylla de skyldigheter som undertecknats av unionen. Han föreslår dessutom några ändringar som syftar till att bättre anpassa kommissionens förslag till själva Marrakechfördraget, nämligen i den del där definitionerna förklaras – vilka är de berättigade personerna, vad innebär exemplar i tillgängligt format och, i synnerhet, vilka är de godkända organ som distribuerar, överför och tillgängliggör exemplar i tillgängligt format till de berättigade personerna.

Vidare anser föredraganden att det är oerhört viktigt att betona att en export av dessa exemplar inte bör leda till kommersiell verksamhet och att de tillägg som föreslås i detta sammanhang har till syfte att ge de godkända organ som är baserade i en medlemsstat rättssäkerhet i samband med gränsöverskridande verksamhet med tredjeländer.

Kommissionens förslag innebär att en översyn av förordningen ska göras tidigast fem år efter att den trätt i kraft. Föredraganden insisterar på att översynen görs tidigare (inom fem år) med tanke på att kommissionen inte gjort någon konsekvensbedömning av den sociala och ekonomiska inverkan som denna förordning kan ha.

Slutligen vill föredraganden understryka att alla förslag har formulerats i enlighet med Marrakechfördraget.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   Enligt artikel 26 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (konventionen) är integrering av personer med funktionshinder en skyldighet.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  När nödvändiga åtgärder vidtas för att möjliggöra gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster med tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget, bör medlemsstaterna fullgöra sina skyldigheter och ha rätt att utöva sina rättigheter enligt Bernkonventionen, avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter och Wipos fördrag om upphovsrätt, i linje med artikel 11 i Marrakechfördraget, som gör det möjligt för de fördragsslutande parterna att begränsa inskränkningar av eller undantag för rättigheter i vissa fall som inte strider mot normalt utnyttjande av verken och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarnas legitima intressen.

Motivering

Syftet med detta skäl är att upprepa vikten av det internationella fördragets skyldigheter och formuleringen är hämtad från Marrakechfördraget.

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  För att främja exporten av exemplar i tillgängligt format och ursprungligt tillgängliga publikationer, dvs. publikationer som producerats av rättsinnehavare i tillgängligt format, bör en gemensam tillgänglig databas online inrättas i Europeiska unionen. Denna databas bör vara allmänt tillgänglig från tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget. För att underlätta importen av samma publikationer är det viktigt att denna databas är kompatibel med databasen ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) från Wipo.

Motivering

Det nya skälet uppmanar kommissionen att underlätta informationsutbytet genom att ge tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget tillgång till den databas som avses i direktiv [...]. Detta nya initiativ bör bygga på och vara fortsatt kompatibelt med den världsomfattande databas som utvecklats av Accessible Book Consortium och som Wipo är värd för.

Ändringsförslag     4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  För att förbättra tillgången till exemplar i tillgängligt format och för att förhindra olaglig spridning av verk eller andra alster, bör godkända organ som ägnar sig åt att sprida eller tillgängliggöra exemplar i tillgängligt format uppfylla vissa skyldigheter.

5.  För att förbättra tillgången till exemplar i tillgängligt format och för att förhindra olaglig spridning av verk eller andra alster, är det mycket viktigt att medlemsstaterna underlättar överenskommelsen om riktlinjer för bästa praxis mellan representativa grupper av godkända organ, som ägnar sig åt att producera, sprida eller tillgängliggöra exemplar i tillgängligt format, och användare samt rättsinnehavare.

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  verk eller andra alster: ett verk i form av böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, även notblad och tillhörande illustrationer, i alla medier, inbegripet i ljudformat, till exempel ljudböcker, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter och som lagligen publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängliga för allmänheten,

(1)  verk och andra alster: ett verk är litterära, akademiska eller konstnärliga verk i form av text, tecken och/eller tillhörande illustrationer, även notblad och tillhörande illustrationer, i alla medier, inbegripet i ljudformat, till exempel ljudböcker, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter och som lagligen publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängliga för allmänheten i böcker, e-böcker, journaler, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, och i någon mediaform, inklusive ljudfil, såsom ljudböcker och radiosändningar,

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att revidera den definition av ”verk” som kommissionen föreslagit i ljuset av Marrakechfördraget som gör en distinktion mellan litterära eller konstnärliga verks ”innehåll” och deras ”medium”.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)   berättigad person:

(2)   berättigad person, oberoende av annan funktionsnedsättning, något av följande:

Motivering

Tillägget anpassar definitionen av ”berättigad person” till Marrakechfördraget. Det bör avse alla led a, b, c och d i artikel 2 led 2.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  en person som har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, och därmed inte kan läsa tryckta verk i samma utsträckning som en person utan en sådan skada eller sådant funktionshinder, eller

(c)  en person som har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, och därmed inte kan läsa tryckta verk i samma utsträckning som en person som inte är blind, synsvag eller har annat läshandikapp, eller

Motivering

Ändringen i den engelska versionen från ”disability” till ”impairment” berör inte den svenska versionen på samma sätt. Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning härrör ”funktionsnedsättning” och ”funktionshinder” från samspel mellan personer med funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av attityder och miljön, vilka motverkar deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra (punkt e i ingressen). Det är således dessa hinder som hindrar människor, inte deras funktionsnedsättning eller andra funktionsförmågor. Funktionshinder passar därför bättre här.

Ändringsförslag     8

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  en person som på annat sätt, på grund av fysisk funktionsnedsättning, inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa.

(d)  en person som på annat sätt, på grund av fysiskt funktionshinder, inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  exemplar i tillgängligt format: ett exemplar av ett verk eller annat alster i en alternativ metod eller i en alternativ form, som ger en berättigad person tillgång till verket eller alstret, inklusive tillåter den berättigade personen att få tillgång lika enkelt och bekvämt som en person utan synskada eller något av de funktionshinder som avses i punkt 2,

(3)  exemplar i tillgängligt format: ett exemplar av ett verk eller annat alster, framlagt på ideell grund i en alternativ metod eller i en alternativ form, som ger en berättigad person tillgång till verket eller alstret, inklusive tillåter den berättigade personen att få tillgång lika enkelt och bekvämt som en person utan synskada eller något av de funktionshinder som avses i punkt 2,

Motivering

Det är viktigt att understryka de icke-kommersiella aspekterna av exemplaren, något som även förtydligar definitionen av de godkända organen och deras verksamhet på ideell grund.

Ändringsförslag     10

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  godkänt organ: en organisation som på ideell grund tillhandahåller utbildning, undervisning, anpassad läsning eller tillgång till information för berättigade personer som sin huvudsakliga verksamhet eller som en av sina huvudsakliga verksamheter eller som ett uppdrag i allmänhetens intresse.

(4)  godkänt organ: ett organ som godkänts eller erkänts av den medlemsstat där det upprättats för att på ideell grund tillhandahålla utbildning, undervisning, anpassad läsning eller tillgång till information för berättigade personer. Det inbegriper också en statlig institution eller ideell organisation som tillhandahåller samma tjänster till berättigade personer som en av sina främsta verksamheter eller institutionella skyldigheter.

Motivering

Ändringsförslagets syfte är att komplettera den definition av ”godkänt organ” som föreslagits av kommissionen med hänsyn till definitionen i Marakechfördraget som anger av vem dessa organ lagligen ska godkännas eller erkännas.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett godkänt organ etablerat i en medlemsstat får till förmån för berättigade personer eller ett godkänt organ etablerat i ett tredjeland som är part i Marrakechfördraget distribuera, överföra eller tillgängliggöra ett exemplar i tillgängligt format som tillverkats enligt den nationella lagstiftning som antagits i enlighet med direktiv [...].

Ett godkänt organ etablerat i en medlemsstat får på ideell grund till förmån för berättigade personer eller ett godkänt organ etablerat i ett tredjeland som är part i Marrakechfördraget distribuera, överföra eller tillgängliggöra ett exemplar i tillgängligt format som tillverkats enligt den nationella lagstiftning som antagits i enlighet med direktiv [...] och under förutsättning att de ursprungliga godkända organen före spridning eller tillgängliggörande inte kände till eller har rimliga skäl att anta att exemplaret i tillgängligt format skulle användas för andra än berättigade personer.

Motivering

Det är oerhört viktigt att betona att en export av dessa exemplar inte bör leda till kommersiell verksamhet. Den sista delen av texten utgör ett tillägg som utgår från en formulering i Marrakechfördraget som anses vara av vikt för detta stycke för att ge de godkända organ som är baserade i en medlemsstat rättssäkerhet i samband med gränsöverskridande verksamhet med tredjeländer.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En berättigad person eller ett godkänt organ etablerat i en medlemsstat får importera eller på annat sätt erhålla eller få tillgång till och därefter använda, i enlighet med den nationella lagstiftning som antagits i enlighet med direktiv [...], ett exemplar i tillgängligt format som har distribuerats, överförts eller tillgängliggjorts för berättigade personer och godkända organ, av ett godkänt organ i ett tredjeland som är part i Marrakechfördraget.

En berättigad person eller ett godkänt organ etablerat i en medlemsstat får importera eller på annat sätt erhålla eller få tillgång till och därefter använda, i enlighet med den nationella lagstiftning som antagits i enlighet med direktiv [...], ett exemplar i tillgängligt format som har distribuerats, överförts eller tillgängliggjorts för berättigade personer och godkända organ, av ett godkänt organ i ett tredjeland som är part i Marrakechfördraget under förutsättning att importen eller tillgången inte strider mot normalt utnyttjande av verken eller andra alster och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarnas legitima intressen.

Motivering

Texten utgår från en formulering i Marrakechfördraget.

Ändringsförslag     13

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  det säljer, överför och tillhandahåller exemplar i tillgängligt format endast till berättigade personer eller andra godkända organ,

(a)  det på ideell grund säljer, överför och tillhandahåller exemplar i tillgängligt format endast till berättigade personer eller andra godkända organ,

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  det vidtar lämpliga åtgärder för att motverka olaglig kopiering, spridning, överföring och tillhandahållande av exemplar i tillgängligt format,

(b)  det vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra olaglig kopiering, spridning, överföring och tillhandahållande av exemplar i tillgängligt format, och agerar utifrån förtroendet att till fullo bemöta de berättigade personernas behov,

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  det visar vederbörlig aktsamhet vid, och dokumenterar, sin hantering av verk och andra alster och exemplar av dessa i tillgängligt format, och

(c)  det visar vederbörlig aktsamhet vid, och dokumenterar, sin hantering av verk och andra alster och exemplar av dessa i tillgängligt format, samtidigt som de berättigade personernas personliga integritet respekteras i enlighet med artikel 6, och

Motivering

Ett tillägg som utgår från en formulering i Marrakechfördraget som betonar den artikel som fastställer skydd av personuppgifter enligt unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Exemplaret i tillgängligt format ska användas exklusivt av berättigade personer och ska respektera integriteten hos originalverket eller andra alster, med vederbörlig hänsyn tagen till de ändringar som behövs för att göra verket tillgängligt i det alternativa formatet och till de berättigade personernas olika tillgänglighetsbehov.

Motivering

Texten utgår från en formulering i Marrakechfördraget.

Ändringsförslag     17

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Medlemsstaterna ska främja informationsutbytet och bästa praxis mellan godkända organ för att effektivt främja tillgången till anpassade verk eller alster.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tidigast [fem år efter den dag då denna förordning ska börja tillämpas] ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av denna förordning.

Senast [fem år efter den dag då denna förordning ska börja tillämpas] ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av denna förordning.

Motivering

Med tanke på att kommissionen inte gjort någon konsekvensbedömning av den sociala och ekonomiska inverkan som denna förordning kan ha, anser föredraganden att en utvärdering bör göras allra senast fem år efter att förordningen trätt i kraft.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp

Referensnummer

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

6.10.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Angel Dzhambazki

14.11.2016

Antagande

28.2.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Clare Moody

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

29

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från utskottet för framställningar (27.1.2017)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Föredragande av yttrande: Margrete Auken

KORTFATTAD MOTIVERING

Marrakechfördraget ålägger parterna att föreskriva undantag eller inskränkningar när det gäller upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synskadade eller som har annat läshandikapp och möjliggör gränsöverskridande utbyte av bokexemplar i särskilda format, inklusive ljudböcker, samt annat tryckt material bland de länder som är parter i fördraget.

Utskottet för framställningar (PETI-utskottet) välkomnar varmt den föreslagna förordningen. Sedan 2011, då två framställningar[1] som efterlyste ett bindande fördrag mottogs, har PETI‑utskottet aktivt arbetat med ärenden med anknytning till tillgång till publicerade verk för personer som är blinda eller synskadade. PETI-utskottet bevittnade med tillfredsställelse antagandet av Marrakechfördraget 2013 och dess ikraftträdande i september 2016. Icke desto mindre krävs ytterligare åtgärder för att se till att Europeiska unionen utan ytterligare dröjsmål fullgör sina internationella skyldigheter enligt Marrakechfördraget och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med tanke på de världsomfattande konsekvenser som dess genomförande, i synnerhet på EU-nivå, har för de berörda parterna.

Så som framhållits i den studie[2] som beställts av utredningsavdelning C för framställningsutskottets räkning med avseende på Marrakechfördraget och som presenterades den 9 november 2016 under PETI-utskottets seminarium om funktionsnedsättningar, är Marrakechfördraget en mycket stor framgång för den sociala modellen i fråga om funktionsnedsättningar, och det utgör en ändamålsenlig internationell lösning på den starka efterfrågan på litteratur världen över. Därför måste alla nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att detta fördrag genomförs skyndsamt och på ändamålsenligt sätt. Därutöver har PETI-utskottet efterlyst[3] en skyndsam ratificering av Marrakechfördraget från Europeiska unionens sida, utan att man villkorar ratificeringen med en översyn av EU:s lagstiftningsram.

Förslaget till yttrande syftar till att harmonisera den terminologi som används i förordningen för att till fullo återspegla Marrakechfördraget och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det lämnar frågan öppen om möjligheten att utöka förteckningen över berättigade personer samt medför en uppdatering av den föreslagna förordningen i linje med den omfattande dataskyddslagstiftningsramen på EU-nivå. Framför allt innehåller förslaget till yttrande ett förslag om att medlemsstaterna bör införa en klagomåls- eller prövningsmekanism i fall där berättigade personer hindras att utnyttja de tillåtna undantagen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp står fortfarande inför många hinder när de vill få tillgång till böcker och annat tryckt material. Behovet av att öka antalet verk och andra skyddade alster i format som är tillgängliga för dessa personer och förbättra deras rörlighet och spridning har erkänts på internationell nivå. Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan kallat Marrakechfördraget) undertecknades på unionens vägnar den 30 april 201412. I fördraget krävs att de avtalsslutande parterna föreskriver undantag från eller inskränkningar av ensamrätten för innehavare av upphovsrätter och närstående rättigheter med avseende på utarbetande och spridning av exemplar i tillgängligt format av verk och andra alster och gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format. Marrakechfördraget rör personer som är blinda, synsvaga eller har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, som hindrar dem från att läsa tryckta verk i samma utsträckning som personer utan funktionshinder, eller som inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, på grund av en fysisk funktionsnedsättning.

1.  Personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp står fortfarande inför många hinder när de vill få tillgång till böcker och annat tryckt material. Behovet av att tillhandahålla ett mycket större antal verk och andra skyddade alster i format som är helt tillgängliga för dessa personer och avsevärt förbättra deras rörlighet och spridning har erkänts på internationell nivå. Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan kallat Marrakechfördraget) undertecknades på unionens vägnar den 30 april 201412, efter att ha antagits redan 2013 av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. I fördraget krävs att de avtalsslutande parterna föreskriver undantag från eller inskränkningar av ensamrätten för innehavare av upphovsrätter och närstående rättigheter med avseende på utarbetande och spridning av exemplar i tillgängligt format av verk och andra alster och gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format. Marrakechfördraget rör personer som är blinda, synsvaga eller har perceptions- eller lässvårigheter, bland annat dyslexi, som hindrar dem från att läsa tryckta verk i samma utsträckning som personer utan funktionshinder, eller som inte kan hålla eller hantera en bok, eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa, på grund av en fysisk funktionsnedsättning.

__________________

__________________

12 Rådets beslut 2014/221/EU av den 14 april 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (EUT L115, 17.4.2014, s. 1).

12 Rådets beslut 2014/221/EU av den 14 april 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (EUT L 115, 17.4.2014, s. 1).

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Direktiv [...] syftar till att genomföra unionens skyldigheter enligt fördraget på ett harmoniserat sätt för att förbättra tillgängligheten till exemplar i tillgängligt format till berättigade personer och deras omsättning på den inre marknaden. Direktivet ålägger medlemsstaterna att införa ett obligatoriskt undantag från vissa rättigheter för rättsinnehavare, som harmoniserats genom unionsrätten. Syftet med denna förordning är att genomföra skyldigheterna i Marrakechfördraget avseende export och import av exemplar i tillgängligt format till förmån för berättigade personer mellan unionen och tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget, och att fastställa villkoren för sådan export och import. Sådana åtgärder kan endast vidtas på unionsnivå eftersom utbyte av exemplar i tillgängligt format av verk och andra skyddade alster avser de kommersiella aspekterna av immateriella rättigheter. En förordning är det enda lämpliga instrumentet.

2.  Direktiv [...] syftar till att genomföra unionens skyldigheter enligt fördraget på ett harmoniserat sätt för att förbättra tillgängligheten till exemplar i tillgängligt format till berättigade personer i EU:s alla medlemsstater och deras omsättning på den inre marknaden. Direktivet ålägger medlemsstaterna att införa ett obligatoriskt undantag från vissa rättigheter för rättsinnehavare, som harmoniserats genom unionsrätten. Syftet med denna förordning är att genomföra skyldigheterna i Marrakechfördraget avseende export och import av exemplar i tillgängligt format till förmån för berättigade personer mellan unionen och tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget, och att fastställa villkoren för sådan export och import. Sådana åtgärder kan endast vidtas på unionsnivå eftersom utbyte av exemplar i tillgängligt format av verk och andra skyddade alster avser de kommersiella aspekterna av immateriella rättigheter. En förordning är det enda lämpliga instrumentet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Denna förordning bör säkerställa att exemplar i tillgängligt format av böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, notblad och annat tryckt material, som har tillverkats i en medlemsstat i enlighet med de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med direktiv [...] får exporteras till tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget. Bland de tillgängliga formaten märks exempelvis punktskrift, storstil, anpassade elektroniska böcker, talböcker och radiosändningar. Spridning, överföring eller tillgängliggörande av exemplar i tillgängligt format till personer med läshandikapp eller till godkända organ i tredjeland får endast bedrivas på ideell basis av godkända organ som är etablerade i unionen.

3.  Denna förordning bör säkerställa att exemplar i tillgängligt format av böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter, notblad och annat tryckt material, som har tillverkats i en medlemsstat i enlighet med de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med direktiv [...] får exporteras till tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget. Bland de tillgängliga formaten märks exempelvis punktskrift, storstil, anpassade elektroniska böcker, talböcker och radiosändningar. Spridning, överföring eller tillgängliggörande av exemplar i tillgängligt format till personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp eller till godkända organ i tredjeland får endast bedrivas på ideell basis av godkända organ som är etablerade i unionen.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Denna förordning bör också tillåta import av och tillgång till exemplar i tillgängligt format som framställts i enlighet med genomförandet av Marrakechfördraget från ett tredjeland, för berättigade personer i unionen och godkända organ som är etablerade i unionen, till förmån för personer med läshandikapp. Det bör vara möjligt för dessa exemplar i tillgängligt format att distribueras på den inre marknaden på samma villkor som för exemplar i tillgängligt format som framställts i unionen i enlighet med direktiv [...].

4.  Denna förordning bör också tillåta import av och tillgång till exemplar i tillgängligt format som framställts i enlighet med genomförandet av Marrakechfördraget från ett tredjeland, för berättigade personer i unionen och godkända organ som är etablerade i unionen, till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp. Det bör vara möjligt för dessa exemplar i tillgängligt format att distribueras på den inre marknaden på samma villkor som för exemplar i tillgängligt format som framställts i unionen i enlighet med direktiv [...].

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Offentliga riktlinjer och bästa praxis avseende tillhandahållande av tillgängliga format till berättigade personer i enlighet med fördraget bör utarbetas i samråd med representativa grupper från godkända organ, såsom bibliotekssammanslutningar och bibliotekskonsortier, tillsammans med andra godkända organ som producerar tillgängliga format, samt användare och rättighetsinnehavare.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  All behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG13, som reglerar den behandling av personuppgifter som utförs av godkända organ inom ramen för denna förordning och under överinseende av medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt de oberoende myndigheter som medlemsstaterna utsett.

6.  All behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG13 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67913a, som reglerar den behandling av personuppgifter som utförs av godkända organ inom ramen för denna förordning och under överinseende av medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt de oberoende myndigheter som medlemsstaterna utsett.

__________________

__________________

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

13a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuder alla former av diskriminering, även på grund av funktionshinder, och den fastställer att unionen ska erkänna och respektera rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.

Ändringsförslag     8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen), som EU är part i, garanterar personer med funktionsnedsättning rätt till information och rätt att delta i det kulturella, sociala och ekonomiska livet på samma villkor som andra. I konventionen fastställs att konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

7.  Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen), som EU är part i, och som är bindande för EU:s medlemsstater, garanterar personer med funktionsnedsättning rätt till information och rätt att delta i det kulturella, sociala och ekonomiska livet på samma villkor som andra. I konventionen fastställs att konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlighet med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning bör tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer.

8.  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Denna förordning bör tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  oberoende av annan funktionsnedsättning.

Motivering

Marrakechfördraget lämnar frågan öppen om möjligheten att utöka förteckningen över berättigade personer, oberoende av annan funktionsnedsättning. I det föreslagna direktivet nämns likaledes i skäl 16 och artikel 7 möjligheten att inkludera andra typer av funktionsnedsättningar inom den inre marknaden i ett senare skede.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  exemplar i tillgängligt format: ett exemplar av ett verk eller annat alster i en alternativ metod eller i en alternativ form, som ger en berättigad person tillgång till verket eller alstret, inklusive tillåter den berättigade personen att få tillgång lika enkelt och bekvämt som en person utan synskada eller något av de funktionshinder som avses i punkt 2,

(3)  exemplar i tillgängligt format: ett exemplar av ett verk eller annat alster i en alternativ metod eller i en alternativ form, som ger en berättigad person tillgång till verket eller alstret, inklusive tillåter den berättigade personen att få tillgång lika enkelt och bekvämt som en person utan någon skada eller något av de funktionshinder som avses i punkt 2,

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  godkänt organ: en organisation som på ideell grund tillhandahåller utbildning, undervisning, anpassad läsning eller tillgång till information för berättigade personer som sin huvudsakliga verksamhet eller som en av sina huvudsakliga verksamheter eller som ett uppdrag i allmänhetens intresse.

(4)  godkänt organ: en organisation som godkänts eller erkänts offentligt för att på ideell grund tillhandahålla utbildning, undervisning, anpassad läsning eller tillgång till information för berättigade personer som sin huvudsakliga verksamhet eller som en av sina huvudsakliga verksamheter eller som ett uppdrag i allmänhetens intresse.

Motivering

Definitionen av ”godkänt organ” i artikel 2 i Marrakechfördraget avser organ som godkänts eller erkänts offentligt. Införandet av en sådan bestämmelse skulle underlätta identifieringen och kontrollen av godkända organ.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att mekanismer för klagomål och prövning införs och finns tillgängliga för användare i händelse av tvister om tillämpningen av de åtgärder som avses i artiklarna 3 och 4.

Motivering

I den föreslagna förordningen ingår inga klagomåls- eller prövningsmekanismer som ska införas av medlemsstaterna i fall där berättigade personer hindras att utnyttja de tillåtna undantagen. Det skulle vara mycket lämpligt att inrätta en sådan mekanism för att försäkra sig om en effektiv tillämpning av bestämmelserna i förordningen. Detta är förenligt med artikel 10.1 i Marrakechfördraget som ålägger de avtalsslutande parterna att anta alla nödvändiga ”åtgärder” för att säkerställa en effektiv tillämpning av fördraget.

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett godkänt organ etablerat i en medlemsstat och som utför de handlingar som avses i artiklarna 3 och 4 ska säkerställa att

1.  Ett godkänt organ etablerat i en medlemsstat och som utför de handlingar som avses i artiklarna 3 och 4 ska upprätta och följa sina egna rutiner för att säkerställa att

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna åtar sig att bistå sina godkända organ för att göra information tillgänglig om deras genomförda praxis enligt artiklarna 3 och 4, både genom att utbyta information mellan godkända organ och genom att göra information tillgänglig om deras strategier och rutiner, inbegripet information som rör gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format, till berörda parter och allmänheten vid behov.

Ändringsförslag     16

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska ske i överensstämmelse med direktiv 95/46/EG.

Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning ska ske i överensstämmelse med direktiv 95/46/EG och direktiv 2002/58/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag     17

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tidigast [fem år efter den dag då denna förordning ska börja tillämpas] ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av denna förordning.

Senast [tre år efter den dag då denna förordning ska börja tillämpas] ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eventuellt åtföljd av förslag till ändring av denna förordning.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp

Referensnummer

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

PETI

6.10.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Margrete Auken

18.11.2016

Antagande

24.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Edouard Martin

  • [1]  Framställning nr 0924/2011, ingiven av Dan Pescod, brittisk medborgare, för ”European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB)”, om blinda personers tillgång till böcker och andra trycksaker och framställning nr 0964/2011, ingiven av Michael Kalmar, österrikisk medborgare, för ”European Dyslexia Association”, om tillgång till böcker för blinda, dyslektiker eller personer med andra funktionsnedsättningar.
  • [2]  PE571.387.
  • [3]  Europaparlamentets resolution av den 3 februari 2016 om ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av mottagna framställningar, särskilt framställning nr 0924/2011 (2016/2542(RSP)).

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp

Referensnummer

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Framläggande för parlamentet

14.9.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.10.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

12.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Behandling i utskott

7.11.2016

28.11.2016

12.1.2017

31.1.2017

Antagande

23.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eugen Freund, Maria Noichl

Ingivande

29.3.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

22

+

 

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

 

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster