Процедура : 2016/2197(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0103/2017

Внесени текстове :

A8-0103/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.57

Приети текстове :

P8_TA(2017)0188

ДОКЛАД     
PDF 696kWORD 57k
29.3.2017
PE 593.965v02-00 A8-0103/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2015 година

(2016/2197(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Мирослав Похе

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2015 година

(2016/2197(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2015 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност (2)относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“(4), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0103/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2015 година

(2016/2197(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2015 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност (7)относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“(9), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10),

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0103/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2015 година

(2016/2197(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0103/2017),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ („съвместното предприятие“) беше създадено като публично-частно партньорство с Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета за срок от 10 години и има за цел да събере всички заинтересовани участници и способства за утвърждаването на Съюза като ключов фактор в дейностите, свързани с научните изследвания, демонстрационните дейности и внедряването на усъвършенствани биотехнологични продукти и биогорива;

Б.  като има предвид, че по силата на членове 38 и 43 от финансовите правила на съвместното предприятие, приети с решение на неговия управителен съвет на 14 октомври 2014 г., от съвместното предприятие се изисква да изготвя и приема свои собствени годишни отчети, изготвени от счетоводителя, назначен от неговия управителен съвет;

В.  като има предвид, че учредителите на съвместното предприятие са Съюзът, представляван от Комисията, и партньори от промишления отрасъл, представлявани от Консорциума за биотехнологични производства (КБП);

Г.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за научноизследователски дейности и административните разходи е в размер на 975 000 000 EUR, платима от бюджета на „Хоризонт 2020“, като останалите членове на съвместното предприятие трябва да внесат средства в размер на най-малко 2 730 000 000 EUR за периода на дейност на съвместното предприятие, включително парични вноски на стойност минимум 182 500 000 EUR, апортни вноски за допълнителни дейности в размер най-малко на 1 755 000 000 EUR и апортни вноски за дейностите на съвместното предприятие;

Обща информация

1.  отбелязва, че 2015 г. беше важна година за съвместното предприятие, тъй като на 26 октомври 2015 г. до достигна своя оперативен капацитет и финансова автономност, и че преди 2015 г. отговорността за операциите се носеше от Комисията, която определи временен изпълнителен директор в периода от 23 юли 2014 г. до 30 септември 2015 г. – дата, на която постоянният изпълнителен директор на програмната служба встъпи в длъжност; отбелязва със задоволство, че през първите месеци от самостоятелното съществуване на съвместното предприятие не бяха отбелязани проблеми със системен характер;

2.  отбелязва, че съвместното предприятие се премести в новите си помещения в Брюксел през април 2015 г.; приветства факта, че първите проекти, финансирани от съвместното предприятие, мобилизираха вноски в общ размер от 71 000 000 EUR то частни партньори;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва, че в доклада на Сметната палата („Палатата“) за годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2015 година, се констатира, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие;

4.  отбелязва, че годишните отчети на съвместното предприятие сочат, че окончателният бюджет за 2015 г. включва бюджетни кредити за поемане на задължения за изпълнение в размер на 209 422 797 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 21 075 192 EUR, от които степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания са съответно 87% и 89%;

5.  отбелязва, че всички оперативните задължения през 2015 г. (а именно 180 390 497 EUR) са поети на глобално ниво и се отнасят до две покани за представяне на предложения, чиито процедури за възлагане на договори бяха в процес на изпълнение към 31 декември 2015 г.;

6.  отбелязва, че през 2015 г. на вноската на Комисията за две покани за представяне на предложения, публикувани през май и август 2015 г., възлизат на 206 390 497 EUR, от които първата покана, публикувана с бюджет от 100 000 000 EUR, е водеща покана, по която бяха избрани три проекта, като общият размер на поисканото финансиране възлиза на 73 741 237 EUR, а бюджетът за втората покана е в размер на 106 000 000 EUR, като съответната оценка беше извършена през 2016 г.;

7.  отбелязва, че през двата месеца след започването на самостоятелна дейност на съвместното предприятие, то разгледа успешно текущите проекти от поканата за 2014 г., както и оценките и подготовката на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за първата покана през 2015 г., като обработи 25 поети задължения, 100 плащания, 5 нареждания за събиране на вземания и всички трансакции по приключване в края на годината, а именно отменени бюджетни кредити, начисления и изчисления по предварителни изплащания на заеми;

8.  отбелязва, че през 2015 г. съвместното предприятие е публикувало две покани, но е била оценена, в периода между септември и октомври 2015 г., само Покана 2015.1, която обхваща водещи иновационни дейности; призовава съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно резултатите от Покана 2015.2, включващи дейности за научни изследвания и иновации и демонстрационни дейности в областта на иновациите;

9.  потвърждава факта, че са подписани 10 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства на обща стойност 49 653 711 EUR, а три предложения одобрени за финансиране през декември 2015 г. за обща сума в размер на 73 741 237 EUR;

10.  отбелязва, че към 31 декември 2015 г. на съвместното предприятие не са били докладвани никакви апортни вноски, с изключение на тези от Съюза; отбелязва, че съвместното предприятие е вписало в своите отчети сумата от 3 503 128 EUR за апортни вноски, като оценка, въз основа на подписаните през юли 2015 г. споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства: практика, която се потвърждава от доклада на Палатата;

11.  изтъква, че членовете от частния сектор изпитват затруднения да представят своите данни за апортните вноски до крайния срок 31 януари и изразява силна загриженост, че това рискува да се превърне в повтарящ се проблем за повечето съвместни предприятия; във връзка с това отбелязва, че обикновеният отчетен период по отношение на апортните вноски е 18 месеца, като това двойно докладване е в противоречие с общата тенденция за опростяване;

12.  припомня, че в доклада на Сметната палата се препоръчва на Комисията да представи ясни насоки за бюджетното отчитане и финансовото управление на съвместното предприятие и отбелязва, че посочените насоки са публикувани на 20 декември 2016 г. в съответствие с посочената препоръка;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

13.  изразява безпокойство, че административният бюджет за 2015 г. беше изготвен с презумпцията, че до края на годината всички 22 длъжностни лица на съвместното предприятие ще бъдат наети и оперативни; отбелязва, че към посочената дата са били заети едва 13 длъжности, което има значително въздействие върху свързаните с персонала разходи; отбелязва, че въпреки това неизползваните бюджетни кредити са били реактивирани в бюджета за 2016 г.; приветства факта, че съвместното предприятие продължи да провежда процедури за набиране на персонал през 2016 г., като попълни 20 от 22-те налични длъжности;

Вътрешен контрол

14.  отбелязва, че управителният съвет на съвместното предприятие прие стандарти за вътрешен контрол, въз основа на 16 еквивалентни стандарта, определени от Комисията за нейните собствени отдели, и вземайки надлежно предвид рисковете, свързани с управленската среда на съвместното предприятие; приветства факта, че временно изпълняващият длъжността изпълнителен директор на съвместното предприятие въведе вътрешните системи за управление и контрол, както и процедурите, с които се гарантира прилагането на рамката за вътрешен контрол;

15.  потвърждава факта, че съвместното предприятие е приело общ наръчник за финансовите процедури, предназначен да се използва от неговите служители за описание на финансовите потоци при изпълнението на неговия бюджет, който обхваща всички финансови операции, като взема предвид неговата „опростена“ структура и рисковете, свързани с управленската среда и естеството на операциите за финансиране;

16.  отбелязва факта, че съвместното предприятие е извършило предварителни проверки на оперативните разходи, които са включени в неговите финансови правила и в наръчника за финансовите процедури; посочва, че през 2015 г. предварителните проверки на оперативните разходи се отнасяха до предварителното финансиране на проекти от поканата за представяне на предложения от 2014 г.;

17.  отбелязва, че съвместното предприятие въведе процедури за вътрешен контрол с цел да се предостави достатъчна увереност, че измамите и нередностите биват установявани и предотвратявани;

18.  отбелязва, че в доклада на Палатата се упоменава факта, че съвместното предприятие е създало процедури за предварителен контрол, въз основа на проверка на финансови и оперативни документи, и че е в процес на разработване на програма за последващи одити на бенефициентите на безвъзмездни средства, които следва да се прилагат от 2017 г. нататък; отбелязва, че посочените проверки са ключови инструменти за оценяване на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции, в т.ч. паричните и непаричните вноски в съвместното предприятие от негови членове, различни от Съюза;

Правна рамка

19.  отбелязва, че на 23 декември 2015 г. беше прието изменение във финансовите правила на съвместното предприятие, въз основа на предложение, внесено от ГД „Бюджет“, което изяснява, че работата на Палатата ще се основава на доклада, изготвен от частно одитно дружество, въпреки че ще продължава да извършва ежегоден одит на съвместното предприятие;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

20.  отбелязва, че съвместното предприятие прие правила за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси по отношение на своите членове, като по този начин бяха въведени конкретни мерки за подбора и наемането на експертите, които отговарят за оценката на заявленията за безвъзмездни средства, проектите и офертите и за предоставяне на становища и съвети в специфични случаи;

21.  отбелязва, че в доклада на Палатата се посочва факта, че през юни 2011 г. Комисията прие стратегия за борба с измамите, която беше актуализирана през март 2015 г., така че да се вземат предвид промените, внесени от програмата „Хоризонт 2020“; приканва съвместното предприятие да включи раздел относно стратегията си за борба с измамите в своя годишен отчет за дейността;

22.  отбелязва, че в доклада на Сметната палата се посочва факта, че Комисията е изготвила указания за съвместните предприятия, свързани с правилата по отношение на конфликтите на интереси, включително общ образец на декларация за липса на конфликт на интереси, който съвместното предприятие трябваше да включи в своите процедури; приканва съвместното предприятие да докладва на органа по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно попълването на посочените декларации;

Други

23.  призовава Комисията да осигури прякото участие на съвместното предприятие в процеса на средносрочния преглед на програмата „Хоризонт 2020“ в сферата на по-нататъшно опростяване и хармонизация на съвместните предприятия.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

16

+

ALDE

EFDD

PPE

S&D

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Ignazio Corrao

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

VERTS/ALE

Notis Marias

Raymond Finch

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Легенда: на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

OВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 7.

(2)

OВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 8.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 130.

(5)

ОВ L 38, 7.2.2014 г, стр. 2.

(6)

OВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 7.

(7)

OВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 8.

(8)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 130.

(10)

ОВ L 38, 7.2.2014 г, стр. 2.

Правна информация - Политика за поверителност