Ziņojums - A8-0103/2017Ziņojums
A8-0103/2017

ZIŅOJUMS par biorūpniecības kopuzņēmuma 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

29.3.2017 - (2016/2197(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Miroslav Poche

Procedūra : 2016/2197(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0103/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0103/2017
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par biorūpniecības kopuzņēmuma 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2197(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā biorūpniecības kopuzņēmuma 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Biorūpniecības kopuzņēmuma 2015. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildi[1],

–  ņemot vērā deklarāciju[2] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu[4], un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā[5],

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0103/2017),

1.  sniedz biorūpniecības kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt biorūpniecības kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par biorūpniecības kopuzņēmuma 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2016/2197(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā biorūpniecības kopuzņēmuma 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Biorūpniecības kopuzņēmuma 2015. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildi[6],

–  ņemot vērā deklarāciju[7] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[8] un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu[9], un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā[10],

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0103/2017),

1.  apstiprina biorūpniecības kopuzņēmuma 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt biorūpniecības kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par biorūpniecības kopuzņēmuma 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2197(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par biorūpniecības kopuzņēmuma 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0103/2017),

A.  tā kā biorūpniecības kopuzņēmums (turpmāk “Kopuzņēmums”) ir izveidots uz 10 gadiem ar Padomes Regulu (ES) Nr. 560/2014 kā publiskā un privātā sektora partnerība ar mērķi veidot visu attiecīgo ieinteresēto personu sadarbību un palīdzēt Savienībai iegūt vadošu lomu moderno bioproduktu un biodegvielu pētniecības, demonstrējuma un ieviešanas darbībās;

B.  tā kā saskaņā ar 38. un 43. pantu Kopuzņēmuma finanšu noteikumos, kas pieņemti 2014. gada 14. oktobrī ar tā valdes lēmumu, Kopuzņēmumam ir jāsagatavo un jāpieņem savi gada pārskati, ko sagatavo tā grāmatvedis, kuru iecēlusi valde;

C.  tā kā Kopuzņēmuma dibinātāji ir Savienība, kuru pārstāv Komisija, un rūpnieciskie partneri, kurus pārstāv Biorūpniecības konsorcijs (BIC);

D.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmumā pētniecības darbībām un administratīvajām izmaksām ir EUR 975 000 000 un to nodrošina no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta, bet citiem Kopuzņēmuma locekļiem Kopuzņēmuma darbības laikā jānodrošina līdzekļi vismaz EUR 2 730 000 000 apmērā, tostarp naudas iemaksas vismaz EUR 182 500 000 apmērā, ieguldījumi natūrā papildu pasākumos vismaz EUR 1 755 000 000 apmērā un ieguldījumi natūrā Kopuzņēmuma darbībās,

Vispārīgas piezīmes

1.  atzīmē, ka 2015. gads Kopuzņēmumam bija svarīgs gads, jo 2015. gada 26. oktobrī tas panāca pamatdarbības spēju un finansiālu autonomiju, un pirms 2015. gada par darbībām bija atbildīga Komisija, kas uz laiku no 2014. gada 23. jūlija līdz 2015. gada 30. septembrim, kad amatu sāka pildīt programmas biroja pastāvīgais izpilddirektors, bija iecēlusi pagaidu izpilddirektoru; ar gandarījumu atzīmē, ka pirmajos autonomijas mēnešos Kopuzņēmums ar sistēmiskām problēmām nesaskārās;

2.  atzīmē, ka 2015. gada aprīlī Kopuzņēmums pārcēlās uz jaunām telpām Briselē; atzinīgi vērtē to, ka pirmajos Kopuzņēmuma finansētajos projektos tika piesaistīti privāto partneru ieguldījumi EUR 71 000 000 apmērā;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā par Kopuzņēmuma 2015. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī un tā darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā paredz Kopuzņēmuma finanšu noteikumi;

4.  atzīmē, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma gada pārskatiem galīgajā 2015. gada budžetā, kurš bija pieejams izpildei, bija saistību apropriācijas EUR 209 422 797 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 21 075 192 apmērā un ka saistību un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis attiecīgi bija 87 % un 89 %;

5.  konstatē, ka visas 2015. gada pamatdarbības saistības (proti, EUR 180 390 497) bija uzņemtas vispārīgi un attiecās uz diviem 2015. gadā rīkotiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus un ka 2015. gada 31. decembrī piešķiršanas procedūra vēl turpinājās;

6.  atzīmē, ka 2015. gadā Komisijas ieguldījums divos 2015. gada maijā un augustā publicētajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus bija EUR 206 390 497 un ka pirmais uzaicinājums ar publicēto budžetu EUR 100 000 000 bija galvenais un tajā tika atlasīti trīs projekti ar kopējo pieprasīto finansējumu EUR 73 741 237 apmērā, bet otra uzaicinājuma budžets bija EUR 106 000 000 un tas tika izvērtēts 2016. gadā;

7.  atzīmē, ka pirmajos divos mēnešos pēc finansiālās autonomijas panākšanas Kopuzņēmums sekmīgi strādāja ar 2014. gada uzaicinājuma projektiem un 2015. gada pirmā uzaicinājuma izvērtēšanu un dotācijas nolīgumu sagatavošanu, apstrādāja 25 saistības, 100 maksājumus un 5 iekasēšanas rīkojumus, kā arī visus gada beigu periodizācijas darījumus, proti, saistību atcelšanu, uzkrājumus, aprēķinus par aizdevumiem ar paredzamu nodokļu atmaksu;

8.  atzīmē, ka 2015. gadā Kopuzņēmums publicēja divus uzaicinājumus, bet no 2015. gada septembra līdz oktobrim tika izvērtēts tikai pirmais 2015. gada uzaicinājums; aicina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par rezultātiem, ko sniedzis otrais 2015. gada uzaicinājums par pētniecības un inovācijas darbībām un demonstrējumu un inovācijas darbībām;

9.  konstatē, ka tika parakstīti 10 dotācijas nolīgumi ar kopējo vērtību EUR 49 653 711 un 2015. gada decembrī trīs priekšlikumi tika izraudzīti finansēšanai par kopējo vērtību EUR 73 741 237;

10.  atzīmē, ka locekļi, kas nav Savienība, līdz 2015. gada 31. decembrim nebija Kopuzņēmumam ziņojuši ne par kādiem ieguldījumiem natūrā; atzīmē, ka Kopuzņēmums savos pārskatos iekļāvis ieguldījumu natūrā aplēsi EUR 3 503 128 apmērā, kas balstīta uz 2015. gada jūlijā parakstītajiem dotācijas nolīgumiem, un ka tas konstatēts arī Revīzijas palātas ziņojumā;

11.  norāda, ka privātā sektora locekļiem ir grūti līdz 31. janvāra termiņam norādīt savus ieguldījumus natūrā, un pauž nopietnas bažas, ka tā var kļūt par pastāvīgu problēmu vairumam kopuzņēmumu; šajā sakarā atzīmē, ka ieguldījumu natūrā regulārās ziņošanas periods ir 18 mēneši un ka šis dubultās ziņošanas pienākums nesaskan ar vispārējo vienkāršošanas tendenci;

12.  atgādina, ka Revīzijas palāta savā ziņojumā ieteica Komisijai sagatavot Kopuzņēmumam skaidras budžeta ziņojumu un finanšu pārvaldības vadlīnijas, un atzīmē, ka 2016. gada 20. decembrī saskaņā ar šo ieteikumu minētas vadlīnijas tika izdotas;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

13.  pauž bažas par to, ka 2015. gada administratīvais budžets tika sagatavots, balstoties uz pieņēmumu, ka līdz gada beigām visi 22 Kopuzņēmuma darbinieki būs pieņemti un sākuši darbu; atzīmē, ka aizpildītas bija tikai 13 štata vietas un ka tas attiecīgi ietekmēja personāla izmaksas; tomēr atzīmē, ka neizlietotās budžeta apropriācijas tika atjaunotas 2016. gada budžetā; atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā Kopuzņēmums turpināja darbā pieņemšanas procedūras un ir aizpildījis 20 no pieejamām 22 štata vietām;

Iekšējā kontrole

14.  atzīmē, ka Kopuzņēmuma valde pieņēma iekšējās kontroles standartus (IKS), par pamatu izmantojot 16 līdzvērtīgus standartus, kurus saviem departamentiem noteikusi Komisija, un pienācīgi ņemot vērā riskus, kas saistīti ar Kopuzņēmuma pārvaldības apstākļiem; atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmuma pagaidu izpilddirektors ieviesa iekšējās pārvaldības un kontroles sistēmas un procedūras, kas nodrošina iekšējās kontroles sistēmas īstenošanu;

15.  konstatē, ka Kopuzņēmums pieņēma finanšu procedūru rokasgrāmatu, kas darbiniekiem jāizmanto, lai aprakstītu finanšu ķēdes Kopuzņēmuma budžeta īstenošanai, un kas aptver visas finanšu operācijas, ņemot vērā tā “slaiko” struktūru un visus riskus, kuri saistīti ar pārvaldības apstākļiem un finanšu operāciju raksturu;

16.  atzīmē, ka Kopuzņēmums ieviesa darbības izdevumu ex ante kontroli, kas iekļauta Kopuzņēmuma finanšu noteikumos un finanšu procedūru rokasgrāmatā; norāda, ka 2015. gadā darbības izdevumu ex ante kontrole tika piemērota priekšfinansējuma piešķiršanai 2014. gada uzaicinājuma projektiem;

17.  norāda, ka Kopuzņēmums ir ieviesis iekšējās kontroles procedūras, lai nodrošinātu pamatotu pārliecību par to, ka krāpšana un pārkāpumi tiks atklāti un novērsti;

18.  atzīmē, ka Revīzijas palāta min, ka Kopuzņēmums ir ieviesis ex ante kontroles procedūras, pamatojoties uz finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm, un izstrādā plānu dotāciju saņēmēju ex post revīzijām, kas jāievieš, sākot ar 2017. gadu; atzīmē, ka šīs pārbaudes ir galvenie līdzekļi, ar kuriem var novērtēt, cik pareizi un likumīgi ir pakārtotie darījumi, tostarp Kopuzņēmuma locekļu, kuri nav Savienība, iemaksas naudā un ieguldījumi natūrā;

Tiesiskais regulējums

19.  atzīmē, ka 2015. gada 23. decembrī, balstoties uz DG BUDG priekšlikumu, tika pieņemts Kopuzņēmuma finanšu noteikumu grozījums, lai precizētu, ka Revīzijas palāta sava darba pamatā izmantos privāta revīzijas uzņēmuma izstrādātu ziņojumu, lai gan turpinās arī ik gadu pati veikt Kopuzņēmuma revīziju;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

20.  konstatē, ka Kopuzņēmums pieņēma interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības noteikumus attiecībā uz saviem locekļiem, līdz ar to ir ieviesti īpaši pasākumi to ekspertu atlasei un iesaistei, kas atbild par dotāciju pieteikumu, projektu un priekšlikumu izvērtēšanu, un atzinumu un konsultāciju sniegšanai īpašos gadījumos;

21.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā minēts, ka Komisija 2011. gada jūnijā pieņēmusi krāpšanas apkarošanas stratēģiju, kas atjaunināta 2015. gada martā, lai ņemtu vērā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” ieviestās izmaiņas; aicina Kopuzņēmumu savā gada darbības pārskatā iekļaut sadaļu par krāpšanas apkarošanas stratēģiju;

22.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā minēts, ka Komisija izdevusi kopuzņēmumiem adresētas pamatnostādnes par noteikumiem attiecībā uz interešu konfliktiem, tostarp vienotu paraugu deklarācijai par interešu konflikta neesamību, kas Kopuzņēmumam bija jāiekļauj savās procedūrās; aicina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo deklarāciju aizpildīšanu;

Citi jautājumi

23.  aicina Komisiju nodrošināt tiešu Kopuzņēmuma iesaisti pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” vidusposma novērtēšanā attiecībā uz kopuzņēmumu turpmāku vienkāršošanu un saskaņošanu.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

23.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

16

+

ALDE

EFDD

PPE

S&D

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Ignazio Corrao

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

VERTS/ALE

Notis Marias

Raymond Finch

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

  • [1]  OV C 473, 16.12.2016., 7. lpp.
  • [2]  OV C 473, 16.12.2016., 8. lpp.
  • [3]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
  • [4]  OV L 169, 7.6.2014., 130. lpp.
  • [5]  OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.
  • [6]  OV C 473, 16.12.2016., 7. lpp.
  • [7]  OV C 473, 16.12.2016., 8. lpp.
  • [8]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
  • [9]  OV L 169, 7.6.2014., 130. lpp.
  • [10]  OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.