SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2015

  29.3.2017 - (2016/2197(DEC))

  Komisja Kontroli Budżetowej
  Sprawozdawca: Miroslav Poche

  Procedura : 2016/2197(DEC)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0103/2017
  Teksty złożone :
  A8-0103/2017
  Teksty przyjęte :

  1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2015

  (2016/2197(DEC))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2015,

  –  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia[1],

  –  uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rachunków[2], jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05875/2017 – C8‑0088/2017),

  –  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[3], w szczególności jego art. 209,

  –  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu[4], w szczególności jego art. 12,

  –  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[5],

  –  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0103/2017),

  1.  udziela Dyrektorowi Wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2015;

  2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Dyrektorowi Wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

  2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2015

  (2016/2197(DEC))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2015,

  –  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia[6],

  –  uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rachunków[7], jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05875/2017 – C8‑0088/2017),

  –  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[8], w szczególności jego art. 209,

  –  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu[9], w szczególności jego art. 12,

  –  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[10],

  –  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0103/2017),

  1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2015;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Dyrektorowi Wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

  3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2015

  (2016/2197(DEC))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2015,

  –  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0103/2017),

  A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) zostało ustanowione jako partnerstwo publiczno-prywatne rozporządzeniem Rady (UE) nr 560/2014 na okres 10 lat w celu zgromadzenia wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron i przyczynienia się do uczynienia Unii kluczowym podmiotem w zakresie badań naukowych, demonstracji i działań wdrożeniowych związanych z zaawansowanymi technologicznie bioproduktami i biopaliwami;

  B.  mając na uwadze, że na mocy art. 38 i 43 regulaminu finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia, przyjętego decyzją jego Rady Zarządzającej z dnia 14 października 2014 r., Wspólne Przedsięwzięcie jest zobowiązane do przygotowania i przyjęcia swojego rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez księgowego, mianowanego przez Radę Zarządzającą;

  C.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są: Unia, reprezentowana przez Komisję, i partnerzy z przemysłu, reprezentowani przez Konsorcjum bioprzemysłu (BIC);

  D.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia, przeznaczony na działania badawcze i pokrycie kosztów administracyjnych, wynosi 975 000 000 EUR do wypłaty z budżetu programu „Horyzont 2020”, a inni członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia wnoszą środki w wysokości co najmniej 2 730 000 000 EUR w okresie działalności Wspólnego Przedsięwzięcia, w tym wkłady pieniężne w wysokości co najmniej 182 500 000 EUR, wkłady niepieniężne na działania dodatkowe o wartości co najmniej 1 755 000 000 EUR i wkłady niepieniężne na działalność Wspólnego Przedsięwzięcia;

  Uwagi ogólne

  1.  zauważa, że rok 2015 był ważnym rokiem dla Wspólnego Przedsięwzięcia, które osiągnęło pełną zdolność działania i niezależność finansową w dniu 26 października 2015 r. oraz że przed 2015 r. Komisja była odpowiedzialna za działania i wyznaczyła tymczasowego Dyrektora Wykonawczego na okres od dnia 23 lipca 2014 r. do dnia 30 września 2015 r., kiedy to stały Dyrektor Wykonawczy Biura Programowego objął urząd; z zadowoleniem zauważa, że w ciągu pierwszych miesięcy samodzielnego istnienia Wspólnego Przedsięwzięcia nie wystąpiły żadne problemy o charakterze systemowym;

  2.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie przeniosło się do nowej siedziby w Brukseli w kwietniu 2015 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że pierwsze projekty finansowane przez Wspólne Przedsięwzięcie zmobilizowały całkowity wkład w wysokości 71 000 000 EUR od partnerów prywatnych;

  Zarządzanie budżetem i finansami

  3.  zauważa, że w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) dotyczącym sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2015 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdzono, iż sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia za 2015 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego;

  4.  zauważa, że roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia dotyczy ostatecznego budżetu do wykonania w 2015 r., obejmującego środki na zobowiązania w wysokości 209 422 797 EUR oraz środki na płatności w wysokości 21 075 192 EUR; wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosły odpowiednio 87 % i 89 %;

  5.  zauważa, że zobowiązania operacyjne w 2015 r. (tj. 180 390 497 EUR) zostały zaciągnięte na poziomie globalnym i dotyczyły dwóch zaproszeń do składania wniosków ogłoszonych w 2015 r.; na dzień 31 grudnia 2015 r. związane z nimi procedury wyboru były wciąż w toku;

  6.  stwierdza, że w 2015 r. wkład Komisji w dwa zaproszenia do składania wniosków, które zostały opublikowane w maju i sierpniu 2015 r., wyniósł 206 390 497 EUR, z czego pierwsze zaproszenie do składania wniosków, opublikowane wraz z budżetem w wysokości 100 000 000 EUR, było sztandarowym zaproszeniem, wybrano trzy projekty, przy czym całkowita kwota finansowania wyniosła 73 741 237 EUR, podczas gdy budżet drugiego zaproszenia do składania wniosków wynosił 106 000 000 EUR, a jego ocena miała miejsce w 2016 r.;

  7.  zauważa, że w ciągu dwóch miesięcy po uzyskaniu samodzielności finansowej Wspólne Przedsięwzięcie z powodzeniem zarządzało trwającymi projektami w ramach zaproszenia z 2014 r., a także ocenami i przygotowaniem umów o przyznanie dotacji w ramach pierwszego zaproszenia z 2015 r., zajęło się 25 zobowiązaniami, 100 płatnościami, 5 nakazami odzyskania środków, a także wszystkimi transakcjami cut-off, tj. umorzeniami, rozliczeniami międzyokresowymi i obliczaniem zobowiązań pozostających do spłaty;

  8.  zauważa, że w roku 2015 Wspólne Przedsięwzięcie opublikowało dwa zaproszenia, ale jedynie zaproszenie nr 2015.1 obejmujące sztandarowe działania innowacyjne zostało poddane ocenie w okresie od września do października 2015 r.; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat wyników zaproszenia nr 2015.2 obejmującego działania w zakresie badań naukowych, innowacji i demonstracji działań innowacyjnych;

  9.  zauważa, że podpisano 10 umów o udzielenie dotacji na łączną kwotę 49 653 711 EUR, a trzy wnioski zakwalifikowano do finansowania w grudniu 2015 r. na łączną kwotę 73 741 237 EUR;

  10.  zwraca uwagę, że do dnia 31 grudnia 2015 r. nie zostały zgłoszone żadne wkłady niepieniężne na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia pochodzące od członków innych niż Unia; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie umieściło w swoich rachunkach szacunkową kwotę wkładów niepieniężnych w wys. 3 503 128 EUR na podstawie umów o udzielenie dotacji podpisanych w lipcu 2015 r.; praktykę tę uznano również w sprawozdaniu Trybunału;

  11.  podkreśla, że członkowie z sektora prywatnego mają trudności z przedstawianiem danych dotyczących ich wkładów niepieniężnych w terminie do dnia 31 stycznia, i wyraża głębokie zaniepokojenie, że może się to stać powtarzającym się problemem dotyczącym większości wspólnych przedsięwzięć; zauważa w związku z tym, że regularny okres sprawozdawczy dotyczący wkładów niepieniężnych wynosi 18 miesięcy oraz że ta podwójna sprawozdawczość jest sprzeczna z ogólną tendencją do upraszczania;

  12.  przypomina, że w sprawozdaniu Trybunału zalecono, aby Komisja przedstawiła jasne wytyczne odnośnie do sprawozdawczości budżetowej i zarządzania finansami Wspólnego Przedsięwzięcia, oraz zauważa, że wytyczne te wydano w dniu 20 grudnia 2016 r. w następstwie wspomnianego zalecenia;

  Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

  13.  z zaniepokojeniem stwierdza, że budżet na wydatki administracyjne na 2015 r. został przygotowany przy założeniu, że na koniec roku wszystkich 22 pracowników Wspólnego Przedsięwzięcia będzie zatrudnionych i operacyjnych; zauważa, że do tego terminu obsadzonych było jedynie 13 stanowisk, co miało oczywisty wpływ na koszty pracownicze; zauważa jednakże, że niewykorzystane środki budżetowe zostały reaktywowane w budżecie na 2016 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadziło procedury naboru w 2016 r. i obsadziło 20 z 22 dostępnych stanowisk;

  Kontrola wewnętrzna

  14.  zauważa, że Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia przyjęła standardy kontroli wewnętrznej na podstawie 16 równoważnych standardów ustanowionych przez Komisję w odniesieniu do jej własnych służb oraz z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego ze środowiskiem zarządzania Wspólnego Przedsięwzięcia; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że tymczasowy Dyrektor Wykonawczy Wspólnego Przedsięwzięcia wprowadził wewnętrzne systemy i procedury zarządzania i kontroli, które zapewniają wdrożenie ram kontroli wewnętrznej;

  15.  przyjmuje do wiadomości, że Wspólne Przedsięwzięcie przyjęło podręcznik procedur finansowych do stosowania przez swoich pracowników, aby opisać obieg środków finansowych przy wykonywaniu budżetu, obejmujący wszystkie operacje finansowe z uwzględnieniem jego „odchudzonej” struktury i wszelkiego ryzyka związanego ze środowiskiem zarządzania oraz charakterem operacji finansowania;

  16.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie wdrożyło kontrole ex ante w odniesieniu do wydatków operacyjnych, które zostały włączone do jego regulaminu finansowego i do podręcznika procedur finansowych; zwraca uwagę, że w 2015 r. kontrole ex ante w odniesieniu do wydatków operacyjnych dotyczyły także finansowania zaliczkowego projektów z zaproszenia do składania wniosków z 2014 r.;

  17.  stwierdza, że Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wewnętrzne procedury kontroli w celu uzyskania wystarczającej pewności, że nadużycia finansowe i nieprawidłowości będą wykrywane i udaremniane;

  18.  zauważa, że sprawozdanie Trybunału odnosi się do faktu, że Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło procedury kontroli ex ante na podstawie przeglądów dokumentacji finansowej i operacyjnej, a także opracowuje program kontroli ex post, które będą przeprowadzane w stosunku do beneficjentów dotacji począwszy od 2017 r.; zauważa, że kontrole te stanowią główne narzędzie oceny legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń, łącznie z wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi członków innych niż UE na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia;

  Ramy prawne

  19.  zauważa, że w dniu 23 grudnia 2015 r. została przyjęta poprawka do regulaminu finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia w oparciu o wniosek złożony przez DG BUDG, aby doprecyzować, że Trybunał oprze swoje prace na sprawozdaniu sporządzonym przez prywatną firmę audytorską, choć nadal będzie co roku kontrolował Wspólne Przedsięwzięcie;

  Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

  20.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie przyjęło przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w odniesieniu do swych członków, tak więc istniały szczególne środki w odniesieniu do wyboru i zaangażowania ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków o dotacje, projektów i ofert przetargowych, a także do dostarczania opinii i świadczenia doradztwa w szczególnych przypadkach;

  21.  zauważa, że sprawozdanie Trybunału odnosi się do faktu, że Komisja przyjęła strategię zwalczania nadużyć finansowych w czerwcu 2011 r., która została zaktualizowana w marcu 2015 r., aby uwzględnić zmiany wprowadzone przez program „Horyzont 2020”; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do włączenia sekcji dotyczącej strategii zwalczania nadużyć finansowych do rocznego sprawozdania z działalności;

  22.  zauważa, że sprawozdanie Trybunału odnosi się do faktu, że Komisja wydała wytyczne dla wspólnych przedsięwzięć na temat przepisów w sprawie konfliktu interesów, obejmujące wspólny wzór deklaracji o braku konfliktu interesów, który Wspólne Przedsięwzięcie miało wprowadzić do swoich procedur; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat tych deklaracji;

  Inne

  23.  wzywa Komisję, aby zapewniła bezpośrednie zaangażowanie Wspólnego Przedsięwzięcia w proces przeglądu śródokresowego programu „Horyzont 2020” w zakresie dalszych uproszczeń i harmonizacji wspólnych przedsięwzięć.

  INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Data przyjęcia

  23.3.2017

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  16

  6

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  16

  +

  ALDE

  EFDD

  PPE

  S&D

  Hannu Takkula, Lieve Wierinck

  Ignazio Corrao

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

  6

  -

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  VERTS/ALE

  Notis Marias

  Raymond Finch

  Younous Omarjee, Dennis de Jong

  Bart Staes, Indrek Tarand

  0

  0

   

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymali się

  • [1]  Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 7.
  • [2]  Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 8.
  • [3]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 130.
  • [5]  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
  • [6]  Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 7.
  • [7]  Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 8.
  • [8]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
  • [9]  Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 130.
  • [10]  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.