Procedură : 2016/2197(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0103/2017

Texte depuse :

A8-0103/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.57

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0188

RAPORT     
PDF 622kWORD 57k
29.3.2017
PE 593.965v01-00 A8-0103/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2197(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Miroslav Poche

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2197(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05875/2017 – C8 0088/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii(4), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0103/2017),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune pentru bioindustrii descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune pentru bioindustrii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2197(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05875/2017 – C8 0088/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii(9), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0103/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune pentru bioindustrii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2197(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0103/2017),

A.  întrucât întreprinderea comună pentru bioindustrii („întreprinderea comună”) a fost instituită ca parteneriat public-privat prin Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului pentru o perioadă de 10 ani, cu scopul de a reuni toate părțile interesate și de a contribui la dobândirea de către Uniune a unei poziții de lider în activitățile de cercetare, demonstrative și de diseminare din domeniul bioproduselor și biocombustibililor avansați;

B.  întrucât, în temeiul articolelor 38 și 43 din regulamentul financiar al întreprinderii comune, adoptat prin decizia consiliului său de conducere din 14 octombrie 2014, întreprinderii comune îi revine obligația de a-și elabora și adopta propriile conturi anuale pregătite de contabilul său desemnat de consiliul de conducere;

C.  întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea, reprezentată de Comisie, și o serie de parteneri din sectorul industrial reprezentați de consorțiul bioindustriilor („consorțiul BIC”);

D.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la bugetul întreprinderii comune, pentru activități de cercetare și costuri administrative, este de 975 000 000 EUR, plătibili din bugetul „Orizont 2020”, ceilalți membri ai întreprinderii comune obligându-se să contribuie cu cel puțin 2 730 000 000 EUR pe durata activității sale, inclusiv contribuții în numerar de cel puțin 182 500 000 EUR, contribuții în natură la activități suplimentare în valoare de cel puțin 1 755 000 000 EUR și contribuții în natură la activitățile întreprinderii comune,

Aspecte generale

1.  constată că 2015 a fost un an important pentru întreprinderea comună, care a devenit funcțională și și-a dobândit autonomia financiară la 26 octombrie 2015 și că, înainte de 2015, Comisia a fost cea responsabilă pentru funcționarea sa, numind un director executiv interimar între 23 iulie 2014 și 30 septembrie 2015, când directorul executiv definitiv și-a început mandatul la conducerea biroului de programe; constată cu satisfacție că primele luni de funcționare autonomă a întreprinderii comune nu au consemnat nicio problemă de natură sistemică;

2.  constată că întreprinderea comună și-a ocupat noul sediu din Bruxelles în aprilie 2015; salută faptul că primele proiecte finanțate de întreprinderea comună au catalizat o contribuție totală de 71 000 000 EUR de la partenerii privați;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  constată că, potrivit raportului Curții de Conturi („Curtea”) privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2015 („raportul Curții”), conturile anuale ale întreprinderii comune pentru 2015 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2015, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu normele financiare ale întreprinderii comune;

4.  constată că conturile anuale ale întreprinderii comune ce ilustrează bugetul definitiv disponibil spre execuție în 2015 au inclus credite de angajament în valoare de 209 422 797 EUR și credite de plată în valoare de 21 075 192 EUR, ale căror rate de execuție s-au cifrat la 87 %, respectiv 89 %;

5.  constată că totalitatea angajamentelor operaționale din 2015, în valoare de 180 390 497 EUR, au fost realizate la un nivel global și vizau două cereri de propuneri din 2015, ale căror proceduri de atribuire se aflau în derulare la 31 decembrie 2015;

6.  constată că contribuția Comisiei în 2015 pentru două cereri de propuneri, publicate în mai și august 2015, s-a ridicat la 206 390 497 EUR, din care prima cerere de propuneri, cu un buget de 100 000 000 EUR, a avut caracter emblematic, trei proiecte fiind selectate cu un total de finanțare solicitată de 73 741 237 EUR, iar a doua cerere a beneficiat de un buget de 106 000 000 EUR, evaluarea sa având loc în 2016;

7.  constată că, în cele două luni de la dobândirea autonomiei, întreprinderea comună a făcut față cu succes proiectelor asociate cererii de propuneri din 2014, precum și evaluărilor și pregătirii acordului de grant pentru prima cerere din 2015, a prelucrat 25 de angajamente, 100 de plăți, 5 ordine de recuperare și toate tranzacțiile de separare a exercițiilor financiare, și anume dezangajări, angajamente, calculări ale creditelor anticipate pentru rambursări;

8.  ia act de faptul că întreprinderea comună a publicat două cereri de propuneri în 2015, dar că numai procedura 2015.1, privind acțiuni de inovare cu caracter emblematic, a fost evaluată între septembrie și octombrie 2015; solicită întreprinderii comune să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele procedurii 2015.2 privind acțiuni de cercetare și inovare și acțiuni inovatoare demonstrative;

9.  salută semnarea a 10 acorduri de grant cu o valoare totală de 49 653 711 EUR și a trei propuneri reținute spre finanțare în decembrie 2015 cu o valoare totală de 73 741 237 EUR;

10.  constată că nu au fost consemnate contribuții în natură (CNCF) din partea altor membri decât Uniunea, până la 31 decembrie 2015; observă că întreprinderea comună a consemnat în registrele sale contabile CNCF cu o valoare estimată de 3 503 128 EUR, pe baza acordurilor de grant semnate în iulie 2015, practică semnalată și în raportul Curții;

11.  subliniază faptul că membrii din sectorul privat se confruntă cu dificultăți în a-și prezenta datele privind CNCF până la data-limită de 31 ianuarie și își manifestă îngrijorarea profundă cu privire la faptul că acest lucru riscă să devină recurent pentru majoritatea întreprinderilor comune; constată în acest sens că perioada obișnuită de raportare a CNCF este de 18 luni, această raportare dublă fiind contrară tendinței generale către simplificare;

12.  reamintește că, în raportul său, Curtea a recomandat Comisiei să prezinte orientări clare pentru raportarea bugetară și gestiunea financiară a întreprinderii comune și observă că aceste orientări au fost emise la 20 decembrie 2016, conform recomandării;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

13.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că bugetul administrativ pe 2015 a fost pregătit pe baza ipotezei că, până la sfârșitul exercițiului, toți cei 22 de membri ai personalului vor fi recrutați și operaționali; constată că doar 13 posturi au fost ocupate până la data respectivă, având un impact corespunzător asupra cheltuielilor cu personalul; observă totuși că creditele bugetare neutilizate au fost reactivate în bugetul pentru 2016; salută continuarea procedurilor de recrutare de către întreprinderea comună în 2016 și ocuparea a 20 din cele 22 de posturi disponibile;

Controlul intern

14.  constată că consiliul de conducere al întreprinderii comune a adoptat standarde de control intern pe baza celor 16 standarde echivalente instituite de Comisie pentru propriile servicii și cu luarea în considerare a riscurilor specifice mediului de gestiune al întreprinderii comune; salută faptul că directorul executiv interimar al întreprinderii comune a instituit proceduri și sisteme de management și control intern pentru a asigura implementarea cadrului de control intern;

15.  ia act de faptul că întreprinderea comună a adoptat un manual de proceduri financiare care trebuie folosit de personalul său pentru a descrie circuitele financiare pentru execuția bugetului de care dispune, acoperind toate operațiunile financiare și ținând cont de structura sa raționalizată și de riscurile asociate mediului de activitate, precum și naturii operațiunilor de finanțare;

16.  ia act de faptul că întreprinderea comună a introdus controale ex-ante la cheltuielile de funcționare, care au fost prevăzute în regulamentul său financiar și în manualul de proceduri financiare; subliniază că în 2015 controalele ex-ante la cheltuielile de funcționare au vizat proiectele de prefinanțare din procedura din 2014;

17.  observă că întreprinderea comună a instituit proceduri de control intern pentru a se obține o asigurare rezonabilă cu privire la faptul că fraudele și neregulile vor fi depistate și evitate;

18.  constată că raportul Curții face referire la procedurile de control ex ante instituite de întreprinderea comună, bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale și la elaborarea în curs a unui program de audituri ex post care urmează să fie desfășurate începând cu 2017 la beneficiarii granturilor; constată că aceste controale constituie instrumente-cheie de evaluare a legalității și regularității operațiunilor subiacente, inclusiv a celor legate de contribuțiile în numerar și CNCF aduse întreprinderii comune de ceilalți membri ai acesteia în afară de Uniune;

Cadrul juridic

19.  ia act de modificarea, la 23 decembrie 2015, a regulamentului financiar al întreprinderii comune, pe baza propunerii prezentate de DG BUDG, care precizează că Curtea își fundamentează activitatea de audit pe un audit realizat de o companie privată, chiar dacă va continua să auditeze întreprinderea comună în fiecare an;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

20.  constată că întreprinderea comună a adoptat norme pentru prevenirea conflictelor de interese în ceea ce privește membrii săi, instituind măsuri specifice pentru selectarea și angajarea de experți responsabili cu evaluarea cererilor de granturi, a proiectelor și licitațiilor, precum și pentru furnizarea de avize și consiliere în anumite cazuri;

21.  constată că raportul Curții face trimitere la faptul că Comisia a adoptat o strategie antifraudă în iunie 2011, actualizată în martie 2015 pentru a ține seama de modificările aduse programului Orizont 2020; invită întreprinderea comună să prevadă o secțiune privind strategia antifraudă în raportul său anual de activitate;

22.  ia act, din raportul Curții, de faptul că Comisia a publicat orientări pentru întreprinderile comune referitoare la normele privind conflictele de interese, inclusiv un formular comun de declarație a absenței vreunui conflict de interese, pe care întreprinderea comună trebuia să le incorporeze în procedurile sale; invită întreprinderea comună să raporteze autorității de descărcare de gestiune cu privire la depunerea respectivelor declarații;

Alte observații

23.  invită Comisia să asigure implicarea directă a întreprinderii comune în procesul de evaluare la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020 în legătură cu simplificarea și armonizarea suplimentară a întreprinderilor comune.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

23.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

16

+

ALDE

EFDD

PPE

S&D

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Ignazio Corrao

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

VERTS/ALE

Notis Marias

Raymond Finch

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 473, 16.12.2016, p. 7.

(2)

JO C 473, 16.12.2016, p. 8.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 169, 7.6.2014, p. 130.

(5)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(6)

JO C 473, 16.12.2016, p. 7.

(7)

JO C 473, 16.12.2016, p. 8.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 169, 7.6.2014, p. 130.

(10)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate