POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2015

29.3.2017 - (2016/2197(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Miroslav Poche

Postopek : 2016/2197(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0103/2017
Predložena besedila :
A8-0103/2017
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2015

(2016/2197(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2015 z odgovori skupnega podjetja[1],

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[2] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[3], zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase[4], zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[5],

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0103/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2015

(2016/2197(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2015 z odgovori skupnega podjetja[6],

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[7] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[8], zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase[9], zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[10],

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0103/2017),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2015

(2016/2197(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0103/2017),

A.  ker je bilo Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (v nadaljevanju: skupno podjetje), z Uredbo Sveta (EU) 560/2014 ustanovljeno kot javno-zasebno partnerstvo za desetletno obdobje, njegov cilj pa je združiti vse ustrezne deležnike in prispevati k uveljavljanju Unije kot osrednjega akterja na področju raziskav, prikazovanja in uporabe naprednih proizvodov, temelječih na biomasi, in biogoriv;

B.  ker mora skupno podjetje v skladu s členoma 38 in 43 svojih finančnih pravil, sprejetih s sklepom upravnega odbora skupnega podjetja dne 14. oktobra 2014, sprejeti lasten zaključni račun, ki ga pripravi računovodja, ki ga je imenoval upravni odbor;

C.  ker so ustanovni člani skupnega podjetja Unija, ki jo zastopa Komisija, in partnerji iz industrije, ki jih zastopa konzorcij industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase (BIC);

D.  ker največji prispevek, ki ga Unija nameni skupnemu podjetju za raziskovalne dejavnosti in upravne stroške, znaša 975.000.000 EUR in se izplača iz proračuna programa Obzorje 2020, drugi člani skupnega podjetja pa morajo v času njegovega delovanja zagotoviti sredstva v višini vsaj 2.730.000.000 EUR, vključno z gotovinskim prispevkom v višini vsaj 182.500.000 EUR, stvarnim prispevkom za dodatne dejavnosti v višini vsaj 1.755.000.000 EUR ter stvarnim prispevkom za dejavnosti skupnega podjetja;

Splošno

1.  ugotavlja, da je bilo leto 2015 pomembno leto za skupno podjetje, saj je 26. oktobra 2015 doseglo operativno zmogljivost in finančno neodvisnost, Komisija, ki je bila pred letom 2015 odgovorna za dejavnosti, pa je imenovala začasnega izvršnega direktorja od 23. julija 2014 do 30. septembra 2015, ko je zadolžitve prevzel stalni izvršni direktor programskega urada; z zadovoljstvom ugotavlja, da se v prvih mesecih samostojnosti skupnega podjetja niso pojavila vprašanja sistemske narave;

2.  ugotavlja, da se je skupno podjetje aprila 2015 preselilo v nove pisarne v Bruslju; pozdravlja dejstvo, da so prvi projekti, ki jih je financiralo skupno podjetje, privabili skupni prispevek zasebnih partnerjev v višini 71.000.000 EUR;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem poročilu o letnih računovodskih izkazih skupnega podjetja za proračunsko leto 2015 navaja, da zaključni račun skupnega podjetja za leto 2015 v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazuje njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2015 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z določbami njegovih finančnih pravil;

4.  ugotavlja, da zaključni račun skupnega podjetja zajema končni proračun za leto 2015, ki je bil na voljo za izvrševanje in je vseboval sredstva za prevzem obveznosti v višini 209.422.797 EUR in sredstva za plačila v višini 21.075.192 EUR, pri čemer je stopnja porabe sredstev za prevzem obveznosti znašala 87 %, sredstev za plačila pa 89 %;

5.  ugotavlja, da so bile vse operativne obveznosti v letu 2015 (tj. 180.390.497 EUR) prevzete na skupni ravni, nanašale pa so se na razpisa za zbiranje predlogov, objavljena leta 2015, pri katerih je postopek oddaje naročil 31. decembra 2015 še potekal;

6.  ugotavlja, da je prispevek Komisije k razpisoma za zbiranje predlogov, ki sta bila objavljena maja in avgusta 2015, znašal 206.390.497 EUR, pri čemer so bili pri prvem razpisu, ki je bil objavljen s proračunom 100.000.000 EUR in pri katerem je šlo za vodilni razpis, izbrani trije projekti s skupnimi zahtevanimi sredstvi v višini 73.741.237 EUR, medtem ko je drugi razpis zajemal znesek 106.000.000 EUR, zanj pa je v letu 2016 potekalo ocenjevanje;

7.  ugotavlja, da je skupno podjetje v dveh mesecih od pridobitve samostojnosti uspešno izvajalo tekoče projekte iz razpisa za leto 2014, opravljalo ocenjevanje ter pripravljalo sporazume o nepovratnih sredstvih za prvi razpis leta 2015, obdelalo 25 nalogov za prevzem obveznosti, 100 plačil, 5 nalogov za izterjavo in vse razmejitvene transakcije ob koncu leta, torej sproščena sredstva, aktivne časovne razmejitve ter izračun neporavnanih obveznosti;

8.  ugotavlja, da je skupno podjetje leta 2015 objavilo dva razpisa, vendar je bil med septembrom in oktobrom 2015 ocenjen le prvi razpis (2015.1), ki zajema glavne inovacijske ukrepe; poziva skupno podjetje, naj organ za podelitev razrešnice seznani z rezultati drugega razpisa (2015.2), ki se je nanašal na raziskovalne in inovacijske ukrepe ter dejavnosti za prikaz inovacij;

9.  potrjuje, da je bilo podpisanih 10 sporazumov o nepovratnih sredstvih v skupni vrednosti 49.653.711 EUR, decembra pa so bili izbrani trije predlogi za financiranje v skupnem znesku 73.741.237 EUR;

10.  ugotavlja, da razen Unije do 31. decembra 2015 drugi člani niso poročali o stvarnih prispevkih skupnemu podjetju za operativne dejavnosti; ugotavlja, da je skupno podjetje v računovodske izkaze za stvarne prispevke vneslo oceno 3.503.128 EUR, in sicer na podlagi sporazumov o nepovratnih sredstvih, podpisanih julija 2015, pri čemer gre za prakso, ki jo je v poročilu priznalo tudi Računsko sodišče;

11.  poudarja, da se člani iz zasebnega sektorja soočajo s težavami pri posredovanju podatkov o stvarnih prispevkih za operativne dejavnosti do roka 31. januarja, zato je zelo zaskrbljen, da se bo ta težava za večino skupnih podjetij pojavljala tudi v prihodnje; v zvezi s tem ugotavlja, da se o stvarnih prispevkih za operativne dejavnosti redno poroča vsakih 18 mesecev in da je to dvojno poročanje v nasprotju s splošnimi težnjami po poenostavitvi;

12.  spominja, da je Računsko sodišče v poročilu predlagalo, naj Komisija pripravi jasne smernice za proračunsko poročanje in finančno poslovodenje v skupnih podjetjih, in ugotavlja, da so bile smernice na podlagi tega priporočila izdane 20. decembra 2016;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

13.  z zaskrbljenostjo poudarja, da je bil upravni proračun za leto 2015 pripravljen ob predpostavki, da bo do konca leta zaposlenih in pripravljenih na delo vseh 22 uslužbencev skupnega podjetja; ugotavlja, da je bilo do konca leta dejansko zapolnjenih le 13 delovnih mest, kar je občutno vplivalo na stroške za osebje; ugotavlja pa, da so bila neporabljena proračunska sredstva ponovno vključena v proračun za leto 2016; je zadovoljen, da je skupno podjetje v letu 2016 nadaljevalo postopke zaposlovanja in zapolnilo 20 od 22 razpoložljivih delovnih mest;

Notranje kontrole

14.  ugotavlja, da je upravni odbor skupnega podjetja sprejel standarde notranje kontrole, temelječe na 16 enakovrednih standardih, ki jih je za svoje oddelke sprejela Komisija, pri tem pa je ustrezno upošteval tveganja, povezana z okoljem, v katerem deluje skupno podjetje; pozdravlja dejstvo, da je začasni izvršni direktor skupnega podjetja uvedel sisteme notranjega upravljanja in kontrole, pa tudi postopke, s katerimi se zagotavlja izvajanje okvira za notranje kontrole;

15.  potrjuje, da je skupno podjetje sprejelo priročnik o finančnih postopkih, ki ga zaposleni uporabljajo za opis finančnih tokov pri izvrševanju proračuna in ki zajema vse finančne operacije, pri tem pa upošteva okrnjeno strukturo skupnega podjetja in vsa tveganja, povezana z njegovim okoljem delovanja in naravno finančnih operacij;

16.  je seznanjen z dejstvom, da je skupno podjetje začelo izvajati predhodne kontrole operativnih odhodkov, ki jih je prav tako vključilo v svoja finančna pravila in priročnik o finančnih postopkih; poudarja, da so se predhodne kontrole operativnih odhodkov v letu 2015 osredotočale na vnaprejšnje financiranje projektov iz razpisa za leto 2014;

17.  ugotavlja, da je skupno podjetje vzpostavilo postopke notranje kontrole, s katerimi želi ustrezno zagotoviti, da bo mogoče odkriti ter preprečiti goljufije in nepravilnosti;

18.  ugotavlja, da se poročilo Računskega sodišča posveča tudi uvedbi postopkov predhodne kontrole na podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije v skupnem podjetju, pa tudi pripravi programa naknadnih revizij upravičencev do nepovratnih sredstev, ki se bo začel izvajati leta 2017; ugotavlja, da so te kontrole ključno orodje za oceno zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnim računom, vključno z denarnimi in stvarnimi prispevki, ki jih skupnemu podjetju zagotovijo njegovi člani razen Unija;

Pravni okvir

19.  ugotavlja, da je bila na podlagi predloga GD BUDG 23. decembra 2015 sprejeta sprememba finančnih pravil skupnega podjetja, s katero se želi zagotoviti, da bo Računsko sodišče svoje dejavnosti izvajalo na podlagi poročila zasebnega revizijskega podjetja, čeprav bo v skupnem podjetju še naprej izvajalo vsakoletno revizijo;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

20.  opaža, da je skupno podjetje sprejelo pravila za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov svojih članov ter pripravilo posebne ukrepe za izbiro in zaposlovanje strokovnjakov, ki se ukvarjajo z ocenjevanjem vlog za nepovratna sredstva, projektov in ponudb ter v posebnih primerih podajajo mnenje in nasvete;

21.  ugotavlja, da poročilo Računskega sodišča navaja dejstvo, da je Komisija junija 2011 sprejela strategijo za boj proti goljufijam, ki jo je marca 2015 posodobila, pri tem pa upoštevala spremembe zaradi programa Obzorje 2020; poziva skupno podjetje, naj v letno poročilo o dejavnostih vključi razdelek o strategiji za boj proti goljufijam;

22.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je Komisija izdala smernice za skupna podjetja o pravilih v zvezi z navzkrižjem interesov, vključno s skupno predlogo za izjavo o neobstoju navzkrižja interesov, ki bi jo moralo skupno podjetje vključiti v svoje postopke; poziva Skupno podjetje, naj poroča organu za podelitev razrešnice o izpolnitvi teh izjav;

Drugo

23.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo skupno podjetje neposredno vključeno v postopek vmesnega pregleda programa Obzorje 2020 na področju dodatne poenostavitve in uskladitve skupnih podjetij.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

16

+

ALDE

EFDD

PPE

S&D

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Ignazio Corrao

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

VERTS/ALE

Notis Marias

Raymond Finch

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

  • [1]  UL C 473; 16.12.2016, str. 7.
  • [2]  UL C 473; 16.12.2016, str. 8.
  • [3]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
  • [4]  UL L 169, 7.6.2014, str. 130.
  • [5]  UL L 38, 7.2.2014, str. 2.
  • [6]  UL C 473, 16.12.2016, str. 7.
  • [7]  UL C 473, 16.12.2016, str. 8.
  • [8]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
  • [9]  UL L 169, 7.6.2014, str. 130.
  • [10]  UL L 38, 7.2.2014, str. 2.