Betänkande - A8-0103/2017Betänkande
A8-0103/2017

BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2015

29.3.2017 - (2016/2197(DEC))

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Miroslav Poche

Förfarande : 2016/2197(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0103/2017
Ingivna texter :
A8-0103/2017
Omröstningar :
Antagna texter :

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2015

(2016/2197(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2015, med det gemensamma företagets svar[1],

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet[2] och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[3], särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier[4], särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[5],

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0103/2017),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för biobaserade industrier ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2015,

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för biobaserade industrier, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2015

(2016/2197(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2015, med det gemensamma företagets svar[6],

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet[7] och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[8], särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier[9], särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[10],

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0103/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för biobaserade industrier, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2015

(2016/2197(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0103/2017),

A.  Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades som ett offentligt-privat partnerskap genom rådets förordning (EU) nr 560/2014 för en period på 10 år i syfte att samla alla relevanta parter och bidra till att befästa unionen som en central aktör inom forsknings-, demonstrations- och spridningsverksamhet avseende avancerade biobaserade produkter och biobränslen.

B.  Enligt artiklarna 38 och 45 i det gemensamma företagets finansiella regler, som antogs genom ett beslut av dess styrelse den 14 oktober 2014, måste det gemensamma företaget ta fram och anta sin egen årsredovisning, som förbereds av dess räkenskapsförare som utsetts av styrelsen.

C.  Det gemensamma företagets grundande medlemmar är unionen, företrädd av kommissionen, och näringslivspartner företrädda av Bio-based Industries Consortium (BIC).

D.  Unionsbidraget till det gemensamma företaget för forskningsverksamhet och administrativa kostnader får uppgå till högst 975 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för Horisont 2020 och övriga medlemmar av det gemensamma företaget ska bidra med resurser på minst 2 730 000 000 EUR under den period som det gemensamma företaget är verksamt, inbegripet kontantbidrag på minst 182 500 000 EUR, naturabidrag till kompletterade verksamhet på minst 1 755 000 000 EUR och naturabidrag till det gemensamma företagets verksamhet.

Allmänt

1.  Europaparlamentet noterar att 2015 var ett viktigt år för det gemensamma företaget eftersom det fick operativ kapacitet och blev ekonomiskt självständigt den 26 oktober 2015 och att kommissionen före 2015 var ansvarig för verksamheten och utsåg en tillförordnad verkställande direktör mellan den 23 juli 2014 och den 30 september 2015, då programkontorets permanenta verkställande direktör tillträdde Parlamentet välkomnar att det gemensamma företagets första månader med självständig verksamhet inte innebar några systembetingade problem.

2.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget flyttade till sina nya lokaler i Bryssel i april 2015. Parlamentet välkomnar att det första projekt som finansierades av det gemensamma företaget resulterade i ett totalt bidrag på 71 000 000 EUR från privata partner.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för budgetåret 2015 förklarat att det gemensamma företagets årsredovisning för 2015 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som avslutades detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

4.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets årsredovisning som gäller den slutliga budgeten för 2015 omfattade åtagandebemyndiganden på 209 422 797 EUR och betalningsbemyndiganden på 21 075 192 EUR, och utnyttjandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 87 % respektive 89 %.

5.  Europaparlamentet konstaterar att de totala driftsåtagandena under 2015 (180 390 497 EUR) gjordes på global nivå och gällde två ansökningsomgångar under 2015 där tilldelningsförfarandena pågick den 31 december 2015.

6.  Europaparlamentet noterar att kommissionens bidrag under 2015 till de två ansökningsomgångar som offentliggjordes i maj och augusti 2015 uppgick till 206 390 497 EUR. Den första omgången, som offentliggjordes med en budget på 100 000 000 EUR, var en flaggskeppsomgång. Tre projekt valdes ut, med en total begärd finansiering på 73 741 237 EUR. Budgeten för den andra omgången uppgick till 106 000 000 EUR, och utvärderingen av den ägde rum under 2016.

7.  Europaparlamentet konstaterar att under de två månader som följde det gemensamma företagets självständighet, hanterade det på ett tillfredsställande sätt de pågående projekten inom 2014 års omgång och utvärderingarna samt förberedelsen av bidragsöverenskommelsen för den första omgången för 2015, behandlade 25 åtaganden, 100 betalningar, 5 betalningskrav, och alla transaktioner i slutet av året: återtaganden, upplupna kostnader och beräkningar för lån för tidigarelagda återbetalningar.

8.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget under 2015 offentliggjorde två omgångar, men att endast omgång 2015.1, som avsåg flaggskeppsinitiativet för innovationsåtgärder, utvärderades mellan september och oktober 2015. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av omgång 2015.2, som avsåg forsknings- och innovationsåtgärder och innovationsåtgärder för demonstration.

9.  Europaparlamentet medger att 10 bidragsöverenskommelser undertecknades för ett totalt värde på 49 653 711 EUR och tre förslag godkändes för finansiering i december 2015 för ett totalt värde på 73 741 237 EUR.

10.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget den 31 december 2015 inte hade informerats om några naturabidrag av andra medlemmar än unionen. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget i sina räkenskaper hade tagit upp ett uppskattat belopp för naturabidrag på 3 503 128 EUR, baserat på de bidragsöverenskommelser som undertecknades i juli 2015, en praxis som också konstaterats i revisionsrättens rapport.

11.  Europaparlamentet påpekar att medlemmarna från den privata sektorn har svårigheter med att redovisa beloppen för naturabidrag inom tidsfristen den 31 januari, och är mycket oroat över att detta skulle kunna bli ett återkommande problem för de flesta gemensamma företag. Parlamentet noterar i detta sammanhang att den regelbundna rapporteringen av naturabidrag sker var 18:e månad och att denna dubbelrapportering går emot den allmänna förenklingstendensen.

12.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten i sin rapport rekommenderade kommissionen att lägga fram tydliga riktlinjer för det gemensamma företagets budgetrapportering och ekonomiska förvaltning och noterar att riktlinjerna utfärdades den 20 december 2016 till följd av denna rekommendation.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

13.  Europaparlamentet noterar med oro att 2015 års administrativa budget togs fram mot bakgrund av antagandet att det gemensamma företaget före slutet av året skulle ha rekryterat alla sina 22 anställda och att dessa skulle vara operativa Parlamentet noterar att endast 13 tjänster var tillsatta vid detta datum, vilket påverkade de personalrelaterade kostnaderna. Parlamentet noterar dock att de outnyttjade budgetanslagen återaktiverades i budgeten för 2016. Parlamentet välkomnar att det gemensamma företaget höll rekryteringsförfaranden under 2016 och att det har tillsatt 20 av 22 tillgängliga tjänster,

Internkontroll

14.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företagets styrelse antog normer för internkontroll baserade på de 16 motsvarande normer som kommissionen har fastställt för sina egna avdelningar och med beaktande av de risker som är förenade med det gemensamma företagets förvaltningsmiljö. Parlamentet välkomnar att det gemensamma företagets tillförordnade verkställande direktör inrättade de interna förvaltnings- och kontrollsystemen och de förfaranden som säkerställer genomförandet av ramen för intern kontroll.

15.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget antog en handbok för finansiella förfaranden, som ska användas av dess personal för att beskriva ekonomihanteringsprocessen för genomförandet av dess budget, som täcker alla finansiella transaktioner med beaktande av dess ”enkla” struktur och eventuella risker i samband med förvaltningsmiljön och finansieringsverksamhetens natur.

16.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget genomförde förhandskontroller av driftsutgifterna, som omfattades av dess finansiella bestämmelser och av handboken för finansiella förfaranden. Parlamentet betonar att 2015 års förhandskontroller av driftsutgifter avsåg förfinansieringen av projekt inom 2014 års omgång.

17.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har infört interna kontrollförfaranden för att ge rimlig säkerhet om att bedrägeri och oriktigheter upptäcks och förebyggs.

18.  Europaparlamentet påpekar att revisionsrättens rapport hänvisar till det gemensamma företagets införande av förfaranden för förhandskontroll, som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar, och utarbetande av ett program för efterhandsrevisioner hos stödmottagare som ska börja tillämpas från 2017. Parlamentet noterar att dessa kontroller är nyckelverktyg för att bedöma lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna, bland annat kontantbidragen och naturabidragen till det gemensamma företaget från andra medlemmar än unionen.

Rättslig ram

19.  Europaparlamentet konstaterar att en ändring av det gemensamma företagets finansiella bestämmelser antogs den 23 december 2015, utifrån förslaget från GD BUDG, för att förtydliga att revisionsrätten för sitt arbete skulle utgå från rapporten från en extern revisionsbyrå, men ändå fortsätta att årligen granska det gemensamma företaget.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

20.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget antog bestämmelser för förebyggande och hantering av intressekonflikter för sina medlemmar, och att särskilda åtgärder inrättades för att välja ut och rekrytera experter med ansvar för att bedöma bidragsansökningar, projekt och anbud vid upphandling, samt för att tillhandahålla yttranden och rådgivning i särskilda fall.

21.  Parlamentet noterar att revisionsrättens rapport hänvisar till att kommissionen antog en strategi för bedrägeribekämpning i juni 2011, som uppdaterades i mars 2015 med beaktande av ändringar som infördes till följd av Horisont 2020. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att införliva ett avsnitt om sin strategi för bedrägeribekämpning i sin årliga verksamhetsrapport.

22.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens rapport hänvisar till att kommissionen utfärdade riktlinjer för regler om intressekonflikter till de gemensamma företagen med en gemensam mall för försäkran om att det inte föreligger några intressekonflikter, som det gemensamma företaget bör införliva i sina förfaranden. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om slutförandet av dessa försäkringar.

Övrigt

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att det gemensamma företaget direkt involveras i processen med halvtidsöversynen av Horisont 2020 för att ytterligare förenkla och harmonisera de gemensamma företagen.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

23.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

16

+

ALDE

EFDD

PPE

S&D

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Ignazio Corrao

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

VERTS/ALE

Notis Marias

Raymond Finch

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Förklaring av symboler:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

  • [1]  EUT C 473, 16.12.2016, s. 7.
  • [2]  EUT C 473, 16.12.2016, s. 8.
  • [3]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  EUT L 169, 7.6.2014, s. 130.
  • [5]  EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
  • [6]  EUT C 473, 16.12.2016, s. 7.
  • [7]  EUT C 473, 16.12.2016, s. 8.
  • [8]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [9]  EUT L 169, 7.6.2014, s. 130.
  • [10]  EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.